فهرست مطالب

میکروب شناسی مواد غذایی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هانیه غندالی، علیرضا شهاب لواسانی*، سارا موحد صفحات 1-11
  این تحقیق به منظور تولید فراورده پروبیوتیک آب هویج بستنی در یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل طراحی شد. بدین منظور، لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (در سطوح 108 و cfu/ml 109) به فرمولاسیون آب هویج بستنی اضافه و نمونه ها در دمای C 5- به مدت 20 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. در روزهای 1، 6، 11 و 16 انبارداری، بقاء باکتری ها،pH، اسیدیته، بتاکاروتن، مواد جامد کل، ترکیبات فنلی و درصد بازدارندگی DPPH اندازه گیری شدند. در طی زمان نگهداری، تعداد سلول های زنده به طور معنی داری کاهش یافت. بااین حال، تعداد لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس تا آخرین روز انبارداری در محدوده توصیه شده (cfu/ml 106) قرار داشت. بیشترین تعداد سلول های زنده مربوط به بیفیدوباکتریوم لاکتیس بود. با افزایش سطوح پروبیوتیک ها، میزان pH و درصد مواد جامد کل کاهش یافت. تیمارها و زمان نگهداری اثر معنی داری بر مقادیر اسیدیته آب هویج بستنی پروبیوتیک نداشتند.بیشترین میزان ترکیبات فنلی مربوط به cfu/ml 109 لاکتوباسیلوس کازئی و 108 بیفیدوباکتریوم لاکتیس بود. در طی دوره نگهداری، مقادیر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی همه نمونه ها به طور معنی داری کاهش یافت. افزایش ل.کازئی در فرمولاسیون فراورده موجب کاهش درصد بازدارندگی DPPH گردید، درحالی که با افزایش بیفیدوباکتریوم لاکتیس در نمونه ها، فعالیت ضد رادیکالی افزایش یافت. نمونه های حاوی cfu/ml 109 لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بیشترین میزان بتاکاروتن را داشتند. طبق آزمایش ها، تیمار آب هویج بستنی حاوی cfu/ml 109 بیفیدوباکتریوم لاکتیس به عنوان تیمار برتر معرفی گردید.
  کلیدواژگان: آب هویج بستنی، پروبیوتیک، زنده مانی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • ابوالفضل گلشن تفتی*، غلامرضا برادران صفحات 12-21
  پوسیدگی ناشی از کپک های سبز و آبی (پنی سیلیوم دیجیتاتوم، پنی سیلیوم ایتالیکوم) از مهم ترین بیماری های پس از برداشت مرکبات به شمار می آید. در این پژوهش، استفاده از چند اسانس روغنی (زیره سبز، آویشن شیرازی و نعناع) در کنترل کپک های سبز و آبی در میوه پرتقال بررسی شد. میوه ارقام پرتقال والنسیا و محلی جیرفت با سوسپانسیون های قارچی محلول پاشی شده و با کاغذ آغشته به اسانس های روغنی در غلظت های 1، 5/2 و 5 درصد، قارچ کش تیابندازول 2 در هزار و کاغذ بدون اعمال هرگونه تیماری به عنوان شاهد پوشش داده شدند. سپس میوه های پرتقال در دمای 8 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90-85 درصد به مدت سه ماه نگه داری شدند. اسانس روغنی زیره سبز در غلظت 5 درصد و اسانس روغنی آویشن شیرازی در غلظت های 1، 5/2 و 5 درصد در کنترل کپک های سبز و آبی موثر بودند و در مقایسه با تیمار قارچ کش تیابندازول (2 در هزار) اختلاف معنی داری نداشتند. تیمارهای حاوی اسانس نعناع دارای بیشترین درصد پوسیدگی ناشی از کپک های سبز و آبی بودند. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که اسانس های روغنی، طعم و مزه خاصی را در میوه ارقام پرتقال ایجاد نکردند. اسانس آویشن شیرازی در غلظت های مختلف سبب بروز وضعیت ظاهری نامطلوبی در پوست میوه ارقام پرتقال شد و در نتیجه، امتیاز کمتری از لحاظ صفات حسی (بافت، قابلیت پذیرش کلی) دریافت کرد. بنابراین برای افزایش عمر نگه داری ارقام پرتقال والنسیا و محلی جیرفت، استفاده از پوشش کاغذ مومی آغشته به اسانس روغنی زیره سبز در غلظت 5 درصد، پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: اسانس روغنی، پرتقال والنسیا، پرتقال محلی جیرفت، پوشش کاغذی، کپک های سبز و آبی
 • هادی کوهساری*، زینب رشتی، شهره عرب صفحات 22-36
  جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از محصولات محلی می تواند در معرفی انواعی منحصر به فرد از پروبیوتیک ها نقش بسزایی داشته باشد. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های اسید لاکتیک از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان با توان مهار رشد برخی از پاتوژن های گوارشی انجام شد. به منظور جداسازی باکتری های اسید لاکتیک، کشت نمونه ها بر روی محیط های کشت اختصاصی MRSآگار، M17 آگار، KAA و MRS+Vancomycin انجام شد. سپس بر اساس ویژگی های مورفولوژی معمول و تست های بیوشیمیایی و تخمیر قندی ایزوله ها تعیین هویت شدند. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی محلول رویی کشت ایزوله ها علیه چهار باکتری بیماری زای گوارشی با روش چاهک صورت پذیرفت. از 24 نمونه دوغ و پنیر محلی و 4 نمونه صنعتی در مجموع 73 ایزوله شناسایی شدند که در این بین لاکتوباسیلوس کازئی با 24/34 درصد بیشترین فراوانی را داشت. لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جدا شده از دوغ و پنیر گوسفندی و لاکتوباسیلوس دلبروکئی و لاکتوباسیلوس رامنوزوس جدا شده از دوغ گوسفندی علیه تمامی باکتری های پاتوژن مورد مطالعه یعنی اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سیتروباکتر فروندی فعالیت ضدباکتریایی قابل توجهی نشان دادند. همچنین باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از نمونه های صنعتی فعالیت ضدباکتریایی کمتری در مقایسه با ایزوله های نمونه های محلی نشان دادند. در مجموع با توجه به فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان، ارزیابی استفاده از آن ها به عنوان باکتری های با توان پروبیوتیکی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: باکتری های اسید لاکتیک، محصولات لبنی محلی، شهرستان گرگان، فعالیت ضد باکتریایی، بیماریزای گوارشی
 • مریم اختلاط*، ریحانه محمدی دیدارگاهی، فروغ نامجویان، عبدالغنی عامری صفحات 37-46
  امروزه بدلیل سنتزی و شیمیایی بودن آنتی بیوتیک ها و مقاومت بدن نسبت به آنها، استفاده از ترکیبات گیاهی برای درمان بیماری ها و عفونت ها بسیار موردتوجه قرار گرفته است. در این تحقیق، عصاره گیری از گیاهان با روش خیساندن در اتانول 80 درصد انجام و عصاره ریشه زرشک با روش HPTLC و عصاره دانه رازیانه با استفاده ازGC/MS  مورد آنالیز قرار گرفت. برای اثر ضد میکروبی در 3 تکرار از روش انتشار در آگار و میکرودایلوشن استفاده شد. در بررسی حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، بین اثر ضد باکتریایی عصاره ریشه زرشک و دانه رازیانه به صورت انفرادی و توام با نایسین و دی استات سدیم بر یرسینیا انتروکولیتیکا اختلاف معنی داری مشاهده شد. در بین عوامل مورد بررسی، نایسین بیشترین اثر آنتی باکتریال و پس از آن به ترتیب عصاره ریشه زرشک و دانه رازیانه اثر ضد باکتریایی خود را نشان دادند. اثر آنتی باکتریال دی استات سدیم بر یرسینیا انتروکولیتیکا کمتر بود. این نتایج با نتایج تست انتشار دیسک در آگار تا حد زیادی همخوانی داشت. نتایج نشان داد MIC دی استات سدیم و نایسین توام با عصاره های ریشه زرشک و دانه رازیانه کاهش قابل توجهی نسبت به حالت انفرادی هر یک به تنهایی داشت (05/0P<). در خصوص حداقل غلظت کشندگی (MBC) نیز نتایج مشابهی به دست آمد که نشان داد استفاده توام دی استات سدیم با این عصاره ها می تواند سبب کاهش میزان مصرف دی استات سدیم به تنهایی و عوارض ناشی از آن گردد. همچنین استفاده توام عصاره ها با نایسین در کاهش مصرف عصاره و تغییرات ارگانولپتیکی ناشی از آن ها موثر است.
  کلیدواژگان: یرسینیا انتروکولیتیکا، ریشه زرشک، دانه رازیانه، نایسین، دی استات سدیم
 • آتنا سارانی، علیرضا صادقی*، مرتضی خمیری، یحیی مقصودلو، علی مویدی، مریم ابراهیمی صفحات 47-59
  جداسازی و ارزیابی ویژگی های باکتری های اسید لاکتیک از فراورده های تخمیری سنتی، همواره احتمال مواجهه با جدایه های دارای قابلیت های منحصر به فرد را در پی داشته است. در این مطالعه پس از شناسایی مولکولی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه، اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی جدایه مذکور و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از شاخص های میکروبی غذازاد بر اساس روش های مرجع مورد بررسی قرار گرفت.توالی یابی محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز منجر به شناسایی لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان جدایه لاکتیکی عمده ترخینه شد. جدایه مذکور دارای اثرات ضد باکتریایی مناسبی بود اما تفاوت معنی داری (05/0P<) بین قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در حضور این جدایه لاکتیکی وجود نداشت. علاوه بر این، اثر بازدارنده روماند خام به ترتیب نسبت به روماند خنثی و روماند عمل آوری شده جدایه لاکتیکی بر روی هر یک از شاخص های باکتریایی مورد مطالعه بیشتر بود و بیشترین مقدار کاهش جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس (91/87 درصد) در حضور روماند خام حاصل از فاز رشد لگاریتمی مشاهده شد. همچنین جدایه لاکتیکی اثر ضد قارچی بیشتری بر آسپرژیلوس فلاووس نسبت به آسپرژیلوس نایجر داشت ولی میزان رشد آسپرژیلوس نایجر در روزهای سوم تا ششم گرمخانه گذاری در مقایسه با آسپرژیلوس فلاووس در حضور ترکیبات شبه باکتریوسینی جدایه لاکتیکی به شکل معنی داری (05/0P<) بیشتر بود.بر اساس نتایج این پژوهش، جدایه لاکتوکوکوس لاکتیس و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن از قابلیت استفاده به عنوان کشت آغاز گر در تولید فراورده های تخمیری و یا نگهدارنده زیستی در صنایع غذایی و دارویی برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: ترخینه، جدایه لاکتیکی، اثر ضد میکروبی، ترکیبات شبه باکتریوسینی
 • مهشید اصغری، مهشید جهادی*، نفیسه قاسمی سپرو صفحات 60-69
  قارچ  موناسکوس پورپورئوس توانایی تولید شش نوع رنگدانه از رنگ زرد روشن تا قرمزتیره دارد. قارچ موناسکوس، به علت تنوع تولید رنگدانه و خواص درمانی بسیار زیاد مورد استقبال قرار گرفته است.  هدف از این پژوهش ارزیابی پارامترهای زمان گرمخانه گذاری(11-21روز) ، میزان نمک (7-12درصد) و ضایعات خرما (15-55 درصد) در تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس با استفاده از روش سطح پاسخ در شرایط کشت حالت جامد با استفاده از ضایعات خرما و کاه گندم تولید شد. پس از بهینه سازی عوامل مذکور مشخص شد، بیشترین مقدار رنگدانه نارنجی در زمان گرمخانه گذاری 21 روز، نمک 7 درصد و غلظت شیره خرما 55درصد است. در شرایط بهینه مقدار تولید رنگدانه نارنجی31/5 (ODU.ml-1)، راندمان تولید رنگدانه252/0((ODU.ml-1.day-1  ، میزان تولید رنگدانه نسبت به قند مصرفی 043/0 (ODU.gr-1)، میزان تولید رنگدانه نسبت به توده زیستی623/0(ODU.mg-1) ، میزان تبدیل سوبسترا  93 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد ضایعات خرما و کاه گندم می تواند به عنوان سوبسترای مقرون به صرفه و موثر برای تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوساستفاده گردد.
  کلیدواژگان: موناسکوس پورپورئوس، ضایعات خرما، کاه گندم، رنگدانه نارنجی، روش سطح پاسخ
 • فاطمه صباغی، رضوان پوراحمد*، مهناز هاشمی روان صفحات 70-81
  آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس باکتری اسپوردار و گرمادوست است که سبب تغییر طعم و بو در آب میوه ها می شود. هدف از این تحقیق، بررسی اثر بازدارندگی نیسین و اسید آسکوربیک بر آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال بود. باکتریوسین نیسین (150 و ppm 200) و اسید آسکوربیک (100 و ppm 250) در آب پرتقال آلوده به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس استفاده گردید. ویژگی های میکروبی، فیزیکی شیمیایی و حسی نمونه ها طی 90 روز نگهداری بررسی شد. افزودن نیسین و اسید آسکوربیک موجب کاهش معنی دار (05/0>P) تعداد آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال گردید. کمترین تعداد باکتری به ترتیب متعلق به نمونه حاوی  ppm200 نیسین +  ppm250 اسیدآسکوربیک و نمونه حاوی  ppm200 نیسین +  ppm100 اسیدآسکوربیک بود. تعداد باکتری در نمونه های حاوی نیسین و اسید آسکوربیک با گذشت زمان کاهش معنی داری (05/0>P) یافت بطوریکه عدم رشد باکتری در نمونه حاوی  ppm200 نیسین +  ppm250 اسیدآسکوربیک در روزهای شصتم و نودم و نیز نمونه حاوی  ppm200 نیسین +  ppm100 اسیدآسکوربیک در روز نودم مشاهده گردید. طی زمان نگهداری، اسیدیته نمونه ها افزایش و بریکس کاهش معنی داری (05/0>P) یافت. در میان نمونه های آب پرتقال، نمونه حاوی  ppm150 نیسین +  ppm100 اسیدآسکوربیک و نمونه حاوی  ppm200 نیسین+ ppm100 اسیدآسکوربیک دارای بالاترین امتیاز پذیرش کلی حسی بودند. با توجه به ویژگی های میکروبی و حسی، نمونه حاوی  ppm200 نیسین +  ppm100 اسیدآسکوربیک به عنوان بهترین نمونه انتخاب شد. بنابراین آب پرتقال حاوی نیسین و اسید آسکوربیک ضمن داشتن کیفیت حسی مطلوب، می تواند در مهار آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس موثر باشد.
  کلیدواژگان: آب پرتقال، آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس، اسید آسکوربیک، نیسین
 • پروین محسنی سی سخت، امین نعمت الهی*، عبدالناصر محبی، روح الله رحیمی صفحات 82-91
  باکتری لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهی است که قابلیت انتقال به انسان در صورت تماس یا مصرف ماهی آلوده را دارد. در تحقیق حاضر، حساسیت باکتری لاکتوکوکوس گارویه نسبت به عصاره های اتانولی و آبی گیاه گل نر گردو مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا عصاره اتانولی و آبی از گیاه گل نر گردو تهیه و در رقت های متوالی جهت به دست آوردن حداقل غلظت مهار رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) در برابر باکتری لاکتوکوکوس گارویه به روش تهیه رقت متوالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش انتشار دیسک، هاله مهار رشد باکتری نیز اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که، عصاره اتانولی گل نر گردو، در غلظت 5/37 میلی گرم بر میلی لیتر، اثر کشندگی و در غلظت 75/18 میلی گرم بر میلی لیتر خاصیت ممانعت از رشد و عصاره آبی گل نر گردو، در غلظت های 75 میلی گرم بر میلی لیتر اثر کشندگی و در غلظت 5/37 میلی گرم بر میلی لیتر خاصیت ممانعت از رشد را در برابر رشد باکتری از خود نشان داد. با توجه به اثر مناسب عصاره های فوق روی باکتری لاکتوکوکوس گارویه، لازم است که مطالعات وسیع تری در شرایط بالینی در مزارع پرورش آبزیان صورت گیرد و پس از مشخص شدن غلظت موثر، غیر سمی بودن و مکانیسم اثر آن ها، می توان پیشنهاد نمود که از عصاره های فوق در درمان و پیشگیری از بیماری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لاکتوکوکوس گارویه، عصاره، گیاه گل گردو، ماهی قزل آلای رنگین کمان
|
 • Hanieh Ghandali, Alireza Shahab Lavasani *, Sara Movahhed Pages 1-11
  This study was performed to produce a probiotic carrot juice-ice cream beverage. Designed in a random factorial CRD manner. For this purpose, both Lactobacillus casei and Bifidobacterium lactis (at 108 and 109 cfu/ml levels) were added to beverage formulation. The samples were stored at -5ºC for 21 days. Survival of bacteria, pH, titrable acidity (%), beta-carotene (%), total solids contents (%), phenolic components (µg/ml) and DPPH (%) were measured at 1, 6, 11, 16 days of storage. The number of viable cells were significantly decreased during the storage time. However, the number of L. casei and Bf. lactis were in the recommended range (106 cfu/ml) until last day of storage. The highest number of viable cells was for Bf. lactis. By increment the probiotics levels, the pH and total solids values were decreased. Treatments and storage time did not show any significant effect on the acidity of probiotic carrot juice-ice cream. The highest amounts of phenolic components were for 109 cfu/ml L. casei and 108 Bf. Lactis. During storage period, the phenolic compounds and antioxidant activity of all samples were significantly decreased. Increment the concentration of L. casei in beverage formulation leads to decreased DPPH percentage inhibitory, while, by increasing the Bf. lactis in samples, the antiradical activity was increased. Samples containing 109 cfu/ml L. casei and Bf. Lactis had the highest amounts of beta-carotene. According to obtained results, treatment E which contained 109 cfu/ml bifidobacteriun lactis was the best among other treatments.
  Keywords: Antioxidant activity, Carrot juice-ice cream, Probiotic, Survival
 • Abolfazl Golshan Tafti *, Gholamreza Baradaran Pages 12-21
  Green and blue mold rot diseases caused by Penicillium digitatum and Penicillium italicum are the most important postharvest diseases of citrus fruit. In this research, the use of some essential oils (Cuminumcyminum, Zataria multiflora, Mentha piperita) to control blue and green molds in orange fruits was investigated. Valencia and Jiroft Local oranges were dipped in Penicillium italicum and P. digitatum suspension and were put in waxy papers sprayed with the essential oils at three levels (1, 2.5 and 5%), and thiabendazole fungicide (TBZ) 0.2%. Control fruits were put in waxy papers without any treatments. Then, all the fruits were stored at 8 oC and 85-90% relative humidity for 3 months. Essential oils of Cuminumcyminum (cumin)and Zataria multiflora (Shiraz origanum) were effective on control of blue and green molds in orange varieties at the levels of 5% and 1, 2.5 and 5%, respectively. These treatments had no significant differences with thiabendazole fungicide. The treatments containing mint essential oil had the highest level of rot by blue and green molds. The results of the sensory evaluation showed that the essential oils did not make any special taste in orange varieties. Essential oil of Shiraz origanum in different levels caused improper appearance in the skin of orange varieties and as a result, they obtained the fewer score in the sensory attributes (texture, acceptability). Therefore, for increasing the storage-life of Valencia and Jiroft Local oranges, application of waxy paper containing 5% of cumin essential oil was recommended.
  Keywords: Essential Oil, Blue, green molds, Valencia, Local orange, Waxy paper
 • Hadi Koohsari *, Zeinab Rashti, Shohre Arab Pages 22-36
  Isolation and identification of lactic acid bacteria from local products can play an important role in the introduction of unique types of probiotics. The present study was conducted in an attempt to isolate lactic acid bacteria from local dairy produced in the township of Gorgan which had the ability to inhibit the growth of some gastrointestinal pathogens. In order to isolate lactic acid bacteria, cheeses samples were sub-cultured on media cultures of MRS agar, M17 Agar , KAA and MRS+Vancomycin. Then, isolates were identified based on general morphological characteristics, biochemical and sugar fermentation tests. Using agar well diffusion, the antibacterial activity of culture supernatant of lactic acid bacteria was tested against four pathogenic bacteria. Among 24 samples of local cheeses and dooghs and 4 industrial samples, a total of 73 isolates were identified in which Lactobacillus casei was the most frequent isolate with with 34.24%. Lactobacillus casei and Lactobacillus acidophilus isolated from sheep's dough and sheep's cheese and Lactobacillus delbrucki and Lactobacillus ramenosus isolated from sheep's dough showed significant antibacterial activity against all pathogenic bacteria studied, namely, E. coli, S. aureus, B. cereus and C. freundii. Moreover, lactic acid bacteria isolated from industrial samples showed less antibacterial activity compared to isolates of local samples. Overall according to antagonistic effects of lactic acid bacteria isolated from of Gorgan’s local dairy products, it is recommended to evaluate their use as probiotic bacteria.
  Keywords: Lactic acid bacteria, Local dairy products, Gorgan township, antibacterial activity, gastrointestinal pathogen
 • Maryam Ekhtelat *, Reyhaneh Mohammadi Didargahi, Forough Namjoyan, Abdolghani Ameri Pages 37-46
  Due to the synthetic and chemical nature of antibiotics and the phenomenon of body resistance against them, using herbal compounds to cure infections and diseases are being noticed a lot, today. In this study, extracting the herbs was done by soaking in 80% ethanol. Berberis Vulgaris (Barberry root)by HPTLC and Foeniculum vulgare (F. vulgare). Mill (Fennel seed)by GC/MS methods were analyzed. Disk diffusion and micro dilution methods were used to detection of the antibacterial effect in triplicate. Minimal of inhibitory concentration (MIC) between the antibacterial effects of Berberis vulgaris (B. vulgaris) and F. vulgare Mill extracts individually and combined with nisin and sodium diacetate showed a significant difference against Yersinia enterocolitica. Among the studied factors, nisin had the most antibacterial effect and followed by the extract of B. vulgaris and F. vulgare Mill respectively. The antibacterial effect of sodium diacetate against Y. enterocolitica was the lowest. These results were almost consistent with those achieved by disk diffusion method. Our results indicated that MIC of sodium diacetate and nisin combined with the extracts of B. vulgaris and F. vulgare mill had a remarkable decrease compared to each one's effect individually (P<0.05). Results were similar about minimal bactericidal concentration (MBC), which showed simultaneous usage of sodium diacetate with these extracts can decrease the use of sodium diacetate a lonely and its complications. Moreover, combined consumption of extracts with nisin decreases the use of the extracts and the resultant organoleptic changes.
  Keywords: Yersinia enterocolitica, Barberry root, Fennel seed, Nisin, Sodium diacetate
 • Atena Sarani, Morteza Khomeiri, Yahya Maghsoudlou, Ali Moayedi, Maryam Ebrahimi Pages 47-59
  Isolation and evaluation of the characteristics of lactic acid bacteria (LAB) from traditional fermented products have always the possibility of exposure to isolates with unique capabilities.In the present study after molecular identification of dominant LAB isolated from Tarkhineh, antibacterial and antifungal effects of the isolate and its bacteriocin-like substances on some foodborne indicators were investigated in accordance with the reference methods. Sequencing results of polymerase chain reaction led to the identification of Lactococcus lactis as dominant isolate. LAB isolate had proper antibacterial effect but there was no significant difference (P<0.05) between growth inhibitory diameter of S. aureus and E. coli in present of the isolate. Furthermore, the inhibitory effect of the crude supernatant was higher than that of the neutralized and treated supernatants against studied indicator bacteria. The highest reduction in the population of S. aureus (87.91%) was also observed in the presence of crude supernatant obtained from Logarithmic growth phase. The LAB isolate had the higher antifungal effect on A. flavus rather than A. niger, but the growth rate of A. niger compared to A. flavus was remarkably (P<0.05) higher in each of the third to sixth days of incubation in the presence of bacteriocin-like substances. Based on the results of this study, Lactococcus lactis isolate and its bacteriocin-like substrates can be used as starter culture in fermented food processing, or as bio-preservative in food and pharmaceutical industries.
  Keywords: Tarkhineh, LAB isolate, antimicrobial effect, Bacteriocin-like substances
 • Mahshid Asghari, Mahshid Jahadi *, Nafiseh Ghasemisepro Pages 60-69
  Monacus purpureus (M. purpureus)produce six types of pigments from yellow to dark red color pigments. Monascus fungus has been welcomed due to its various pigment production and healing properties. The aim of this study, evaluation of incubation time (11-21days), salt (7-12 %) and date waste (15-55%) in production of orange pigment by M. purpureus using response surface methodology in solid state. After optimization of these factors, it was showed the highest amount of orange pigment was obtained during the 21-day incubation period, 7% salt and the date syrup concentration was 55%. In optimum conditions, a maximum yield of orange pigment was 5.31 (ODU.ml-1), fermentation yield was 0.252 (ODU.ml-1.day-1), pigment production yield per biomass 0.623 (ODU.mg-1), yield of orange production per carbon source consumption 0.043 (ODU.gr- 1), the substrate conversion rate was 93 (%). The results of this study showed that date waste and Wheat Straw could be used as an affordable and effective substrate for the production of orange pigment by M. purpureus fungus.
  Keywords: Monascus purpureus, Date waste, Wheat straw, Orange pigment, Response surface method
 • Fatemeh Sabaghi, Rezvan Pourahmad *, Mahnaz Hashemiravan Pages 70-81
  Alicyclobacillus acidoterrestris (A. acidoterrestris) is a thermophilic spore-forming bacterium that changes taste and smell of juices. The aim of this study was to investigate the inhibitory effect of nisin and ascorbic acid on A. acidoterrestris. Nisin (150 and 200 ppm) and ascorbic acid (100 and 250 ppm) were used in orange juice contaminated with A. acidoterrestris. Microbial, physicochemical, and sensory properties of the samples were investigated during 90 days’ storage. Adding nisin and ascorbic acid significantly (P<0.05) decreased the number of A. acidoterrestris in orange juice. The sample containing 200 ppm nisin+250 ppm ascorbic acid and the sample containing 200 ppm nisin+100 ppm ascorbic acid had the lowest number of A. acidoterrestris, respectively. During storage, the number of bacteria in samples containing nisin and ascorbic acid decreased significantly (P<0.05) so that no bacterial growth was seen in the sample containing 200 ppm nisin and 250 ppm ascorbic acid on the 60th and 90th days and the sample containing 200 ppm nisin+100 ppm ascorbic acid on the 90th day. Acidity of the samples increased and brix decreased significantly (P<0.05) during storage. The sample containing 150 ppm nisin +100 ppm ascorbic acid and the sample containing 200 ppm nisin +100 ppm ascorbic acid had the highest score of overall acceptance. The sample containing 200 ppm nisin +100 ppm ascorbic acid was selected as the best sample with regard to microbial and sensory properties. Therefore, orange juice containing nisin and ascorbic acid has suitable sensory quality and can affect the inhibition of A. acidoterrestris.
  Keywords: Alicyclobacillus acidoterrestris, Ascorbic acid, Nisin, Orange juice
 • Parvin Mohseni Sisakht, Amin Nemayollahi *, Abdonnaser Mohebbi, Rohollah Rahimi Pages 82-91
  Lactococcus garvieae (L. garvieae) is the causative agent of lactococcosis in fish. These diseases can be transmitted to humans by direct contact or consumption of infected fish meat. In this study, the susceptibility of L. garvieae to the ethanolic and aqueous extracts of Juglans regia (J. regia) was evaluated. Ethanolic and aqueous extract of the J. regia was prepared and successively diluted to obtain minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) against L. garvieae bacteria by successive dilution method. Also, the inhibition of bacterial growth was measured, using disk diffusion method. The results showed that the ethanolic extract of J. regia had bactericidal effect in concentrations of 37.5 mg/ml and also the bacteriostatic effect in the concentration of 18.75 mg/ml. However, the aqueous extract of J. regia, at concentrations of 75 mg/ml showed a bacterial effect and in the concentration of 37.5 mg/ml, the bacteriostatic effect was shown against bacterial growth. Considering the proper effect of these extracts on L. garvieae, more extensive studies was needed in clinical conditions in aquaculture farms. After determining the effective concentration, non-toxicity and the mechanism of their effect, extracts can be used in the treatment and prevention of disease.
  Keywords: Lactococcus garvieae, extract, Juglans regia, rainbow trout