فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد عنبری، رحمن پناهی * صفحات 1-2
  سواد دخانیات به صورت ظرفیت افراد برای درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی مرتبط با مصرف سیگار تعریف می شود [1]. با توجه به شیوع بالای مصرف سیگار و تاثیرات مضر آن بر سلامتی افراد، به نظر می رسد با ارتقای سطح سواد دخانیات، بتوان در بهبود سلامتی افراد سهیم بود. در این راستا، برنامه ریزان امر سلامت باید برنامه های آموزشی را بر مبنای ابعاد تاثیرگذار سواد دخانیات افراد طراحی و اجرا کنند [2]. همچنین شناخت هر چه بیشتر ابعادی از سواد سلامت که با تصمیم گیری درباره مصرف دخانیات ارتباط قوی تری دارند، می تواند به طراحان کمک کند تا پیام هایی واضح، آگاهی بخش و عملی را جهت ترک و پیشگیری از مصرف سیگار طراحی و ارائه دهند [3،4]. در طول یک دهه گذشته نگرانی های مربوط به ابعاد سواد سلامت، زنگ بیدارباش برای بسیاری از عرصه های سلامت بوده است [5]. بررسی ابزارهایی که تاکنون در نقاط مختلف جهان و توسط پژوهشگران مختلف تدوین و به کار گرفته شده است [8-6]، نشان می دهد که هر یک، بعد یا ابعادی از سواد سلامت را مد نظر داشته و در کمتر ابزاری تمامی ابعاد سواد سلامت (دسترسی، خواندن، درک، ارزیابی، تصمیم گیری و رفتار)، تحت پوشش قرار گرفته اند. به عنوان مثال در ابزار سنجش سواد سلامت عملکردی بزرگسالان که توانمندی افراد در ابعاد شمارش، خواندن، فهم و ارزیابی را مورد سنجش قرار می دهد، تفکیک سنجش ابعاد امکان پذیر نبوده و نمی توان در خصوص ضعیف و یا قوی بودن هر یک از ابعاد قضاوت کرد [9]. در حالی که تعاریف سواد سلامت غالبا دارای سه بعد اصلی دسترسی، درک و فهم و استفاده از اطلاعات سلامت است [9]، در تنها ابزار تدوین شده برای سنجش سواد دخانیات، فقط دو بعد ادراک (از مصرف سیگار) و ارتباط (با بیماری های عمومی، بیماری های تنفسی خاص و علائم آسم) مد نظر قرار گرفته بودند [1]، که کافی به نظر نمی رسند. لذا انجام مطالعات کیفی جهت جمع آوری ابعاد گوناگون سواد سلامت در زمینه دخانیات آن هم به صورت ساده و تفکیک شده، ضروری به نظر می رسد. در این خصوص چندین مطالعه یک ارتباط معکوس بین بعد خواندن و مصرف سیگار را شناسایی کرده و بعد خواندن را به عنوان یک عامل اصلی برای معرفی سواد سلامت بیان کرده اند [3،10،11]. با این وجود، بعد خواندن فقط یکی از اجزای سواد سلامت است. همچنین با وجود وابستگی ما به تبادل شفاهی جهت برقراری ارتباط، باید توجه داشت که فرصت هایی برای ارائه اطلاعات درباره خطرات مصرف سیگار با استفاده از اعداد و شماره ها وجود دارد. بنابراین سایر ابعاد مثل صحبت کردن، شنیدن و محاسبه کردن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است [3].  با توجه به اینکه ابعاد درک و تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت، پیشگویی کننده پیشگیری از مصرف سیگار هستند [4] و نظر به ارتباط ابعاد خواندن، محاسبه کردن، ادراک و استفاده از اطلاعات مربوط به خطرات مصرف سیگار با ترک سیگار [3]، به نظر می رسد  که برخی از ابعاد فوق الذکر در کنار ابعاد ابزار انگوه و همکاران [1]، می توانند جزئی از ابعاد ابزار سنجش سواد دخانیات باشند.
  کلیدواژگان: سواد دخانیات، ابعاد
 • مصطفی عباسی زاده، یاسر شکوهی، مصطفی حسینی، مصطفی مشکاتی، عادل مظلومی * صفحات 3-11
  زمینه و اهداف
  ثبت تعیین مولفه های حائز اهمیت حوادث شغلی و ثبت دقیق و صحیح آنها، امکان تحلیل حوادث شغلی در مقیاس خرد و کلان را فراهم می نماید. این تحلیل ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی پیشگیری از حوادث نقش کلیدی را ایفا می کنند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی پارامترهای حائز اهمیت در ثبت حوادث شغلی و ارائه مدل بومی گزارش آن به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 9 مدل گزارش حادثه مربوط به سازمان های معتبر در این حوزه انتخاب و با آنالیز فراتحلیلی وجوه تمایز و تشابه آنها تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک دلفی، مولفه های بومی حائز اهمیت در گزارش دهی حوادث تعیین و توسط سه معیار (کاربردی بودن)، (مرتبط بودن) و(ضروری بودن) اعتبار سنجی شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.
  یافته ها
  تعداد 42 مولفه برای ثبت و گزارش حوادث شغلی حاصل گردید و بر اساس آنها مدل نهایی برای ثبت و گزارش حادثه شغلی در پنج حیطه ارائه شد. این حیطه ها عبارتند از: مولفه های حادثه دیده، مولفه های حادثه ایجاد شده، مولفه های علل حادثه، مولفه پیامد حادثه، مولفه های زمانی.
  نتیجه گیری
  مولفه های مهم حوادث شغلی که در این مطالعه شناسایی شدند، امکان انواع تحلیل حوادث در مقیاس خرد و کلان را فراهم می نماید
  کلیدواژگان: ثبت حادثه، حادثه شغلی، مولفه های گزارش دهی حادثه
 • رضوان زنده دل، ابوذر عینی پور * صفحات 12-17
  زمینه و اهداف
  ارزیابی ریسک یک راه حل مناسب برای تعیین ریسک اثرات موضعی در تماس پوستی می باشد. مواجهه پوستی با حلال های آلی همچون ترکیبات آروماتیک در حلال تینر یک مشکل بهداشتی در صنعت چاپ است. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک اثرات موضعی در مواجهه پوستی با تینر برای اپراتورهای صنعت چاپ می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ریسک ایجاد عوارض موضعی برای تماس پوستی با تینر با استفاده از راهنمای اتحادیه اروپا و روش RISKOFDERM بررسی شد. تمامی اپراتورهای چاپ در یک کارگاه چاپ افست وارد مطالعه شدند. سمیت ذاتی تینر با استفاده از عبارات خطر و اطلاعات سم شناسی این ترکیب تعیین شد. میزان دوز دریافتی بر اساس سطح تماس پوست دست و زمان فعالیت تعیین گردید. ریسک اثرات موضعی بین عدد 1 تا 10 درجه بندی گردید. در کلیه مراحل پژوهش رعایت موازین اخلاقی همچون محرمانه بودن اطلاعات صورت گرفت.
  یافته ها
  با توجه به عبارات خطر سمیت ذاتی تینر در ایجاد اثرات موضعی، متوسط تعیین گردید. نمره نرخ مواجهه واقعی برای دست به میزان بالا مشخص گردید و زمان فعالیت با تینر 1-0/4ساعت در روز می باشد. میزان ریسک اثرات موضعی در 75 درصد از افراد مطالعه شده با درجه 6 تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به مواجهه پوستی بالا با تینر، کاهش تماس در اپراتورهای چاپ پوستی تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش ریسک اثرات موضعی داراست. پیشنهاد می شود اپراتورهای دستگاه چاپ در هنگام فعالیت از دستکش استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک پوستی، اثرات موضعی، تینر، صنعت چاپ
 • رحمن پناهی، امجد عزیز زاده، عزفان جوانمردی، روژین سلیمان زاده، مسعود مرادی، امید زارعی ورو، حمزه مولوی پور، ناصح قادری * صفحات 18-25
  زمینه و اهداف
  پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی، شیوع بالایی دارد. با توجه به اهمیت ارائه راهکارهای مطلوب جهت افزایش سطح بهداشت دهان و دندان و ارتقای سلامت کودکان، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه آماری آن را کودکان 3 الی 6 ساله مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی شهرستان مریوان در سال 1395 تشکیل می دادند که از بین آنها 422 کودک به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. در این مطالعه، پوسیدگی زودرس دندانی توسط دو نفر از متخصصان رشته دندانپزشکی سنجش و ثبت شد. همچنین برای متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای از یک چک لیست محقق ساخته استفاده شد. داده ها پس از گردآوری وارد نرم افزارSPSS  نسخه 16 شده و با بکارگیری آمارهای توصیفی و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید. 
  یافته ها
  306 نفر (75/2درصد) از کودکان پوسیدگی زودرس دندانی داشتند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که پوسیدگی زودرس دندانی با متغیرهای سن بالاتر، تحصیلات پدر (دیپلم و دانشگاهی نسبت به زیر دیپلم) و تحصیلات مادر (دانشگاهی نسبت به زیر دیپلم) ارتباط معنی دار داشت (p<0.05). 
  نتیجه گیری
  فراوانی پوسیدگی زودرس دندانی در کودکان دارای پدر و مادر با سطح تحصیلات زیر دیپلم و کودکان با سنین بالاتر، بیشتر است. بنابراین ضروری است که در طراحی برنامه های آموزشی جهت حفظ و ارتقای سلامت دندان های شیری، به این کودکان توجه بیشتری مبذول گردد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی زودرس دندانی، فراوانی، مریوان
 • ساحل خاک کار، محمد رنجبریان، مصطفی پویاکیان * صفحات 26-35
  زمینه و اهداف
  بروز متعدد حوادث حریق در مجتمع های تجاری، اهمیت ارزیابی وضعیت ایمنی حریق آنها را بیش از پیش نموده است. انجمن ملی حفاظت از حریق آمریکا، نرم افزار CFSES را جهت ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع ها ارائه کرده است. لیکن قابلیت کاربرد این نرم افزار برای ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع های تجاری در ایران باید با توجه به مقررات و قوانین ملی سنجش گردد.
  مواد و روش ها
  در فاز اول، قابلیت کاربرد نرم افزار CFSES جهت ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع های تجاری در ایران به دقت بررسی گردید. فاز دوم، قوانین ایمنی حریق قابل کاربرد در مجتمع های تجاری ایران شناسایی و به لحاظ کمی و کیفی فهرست بندی و در فاز سوم با مقایسه نرم افزار و محتوای قوانین، انطباق نرم افزار با قوانین ملی ارزیابی گردید. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.
  یافته ها
  قوانین موجود در مجموع تمامی 12پارامتر مورد ارزیابی در نرم افزارCFSES  را پوشش می دهد. نرم افزار پارامتر های جمعیت نیروی انسانی، نوع فعالیت، وضعیت ایمنی برق و پسماند، تعمیرات، نگهداری و وجود تجهیزات اطفا غیر از آبفشان‎ها را مورد ملاحظه قرار نمی دهد که مفصلا تنها در آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها ذکر شده است.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج، عناصر اطلاعاتی موجود در نرم افزار CFSES برای ارزیابی ریسک ایمنی حریق ساختمان مجتمع های تجاری پوشش لازم را ایجاد می کند. برای ارزیابی دقیق تر در مجتمع های تجاری با ماهیت کارگاهی و تولیدی، بایستی پارامترهایی همچون نیروی انسانی، نوع فعالیت، وضعیت ایمنی برق و پسماند، تعمیرات و نگهداری در ارزیابی گنجانده شود
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک حریق، ایمنی حریق، مقررات ایمنی، نرم افزار CFSES، استاندارد NFPA101
 • بهنام مرادی، رضا خانی جزنی، حمزه قیسوندی، غزاله منظمی تهرانی * صفحات 36-43
  زمینه و اهداف
  در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، شناسایی مخاطرات و اتخاذ تدابیر سازنده در جهت مدیریت آن‌ها است. تیوب باندل یکی از زیر تجهیزهای مهم در مبدل‌های حرارتی می‌باشد که هرگونه آسیبی در آن منجر به اختلال در عملکرد مبدل حرارتی و درنهایت توقف فرآیند می‌گردد. این پژوهش با هدف شناسایی و مدیریت ریسک‌های خرابی زیر تجهیز تیوب باندل با استفاده از روش بازرسی بر مبنای ریسک (Risk-Based Inspection: RBI) به انجام رسید.
  مواد و روش‌ها
  در این پژوهش از روش آنالیز نیمه کمی بازرسی بر مبنای ریسک، در جهت مدیریت ریسک‌های خرابی و بهینه‌سازی برنامه‌های بازرسی تیوب باندل (TB) مبدل حرارتی EA-1101 استفاده شد. اطلاعات ‌پایه زیرتجهیز برای انجام RBI جمع‌آوری و پس از انجام عملیات نرم‌افزاری، خروجی‌ها تفسیر و درنهایت برنامه بازرسی ارائه گردید. تمام مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.
  یافته‌ها
  نتایج آنالیز RBI نشان داد که حالت خرابی تیوب باندل، کاهش ضخامت موضعی یا یکنواخت و مکانیزم خرابی آن کاهش ضخامت عمومی (یکنواخت) و خوردگی آب‌خنک کننده می‌باشد. سطح ریسک آن متوسط (3C) و اثربخشی روش‌های بازرسی تعیین‌شده مطابق با طبقه‌بندی استاندارد API-581 در طبقه بسیار اثربخش (A) و معمولا اثربخش (B) قرار دارد.
  نتیجه‌گیری
  نتایج حاکی از آن است این روش می‌تواند مکانیزم های خرابی را با قابلیت اطمینان بالایی شناسایی نموده و برنامه‌های بازرسی اثربخش با برنامه‌های عملیاتی صحیح در راستای مدیریت ریسک این گونه تجهیزات ارایه دهد.
  کلیدواژگان: بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)، آنالیز نیمه کمی، تیوب باندل (TB)، اثربخشی
 • رضوان زنده دل، فرزاد کبارفرد، سمیرا اسلامی زاد، سید محمد سادات * صفحات 44-49
  زمینه و اهداف
  ترشیو بوتیل مرکاپتان به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات بودارکننده گاز طبیعی استفاده می گردد. مواجهه با غلظت های بالای این ماده، منجر به اثرات تحریک کنندگی در انسان می شود. مواجهه شغلی با مرکاپتان ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی با دتکتور فوتویونیزاسیون شعله ای بر اساس روش NIOSH به شماره2542 تعیین می گردد. هدف این مطالعه ارائه روشی برای نمونه برداری و آنالیز برخی ترکیبات بودار کننده در گاز طبیعی با استفاده از GC-MS می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با استفاده از ستون BP-5 MS و با استاندارد داخلی 4-متیل تیوفنل ترکیب ترشیوبوتیل مرکاپتان آنالیز گردید. در این تحقیق منحنی استاندارد در گستره غلظتی   ppm 0.45-10 تهیه شد. تکرار پذیری روش در یک روز و چند روز بر اساس ضریب تغییرات (CV) محاسبه شد. بازیافت نمونه های ترشیو بوتیل مرکاپتان به عنوان صحت روش گزارش گردید. تمام مراحل این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید گردید.
  یافته ها
  زمان ماند ترشیو بوتیل مرکاپتان و 4-متیل تیو فنل به ترتیب 4/05، 8/01 دقیقه مشخص شد. منحنی خطی با رگرسیون 0/99 بدست آمد. میانگین درصد بازیافت 6/6 ± 98/36تعیین شد. ضریب تغییرات درون روز و برون روز برای غلظت های استاندارد مختلف از ترکیب مدنظر در محدوده 7/2 - 0/46 بدست آمد. حداقل غلظت قابل تشخیص و قابل ارزیابی برای ماده مدنظر به ترتیب 0/037 و 1/84 میکروگرم در نمونه بدست آمد.
  نتیجه گیری
  روش ارائه شده با GC-MS با پارامترهای اعتبار بخشی ارایه شده به عنوان جایگزین مناسب روش NIOSH پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ترکیب ترشیوبوتیل مرکاپتان، گاز طبیعی، کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی
|
 • Rahman Panahi *, Mohammad Anbari Pages 1-2
  Smoking Literacy is defined as the capacity of individuals to understand and use health information related to smoking. Given the high prevalence of smoking and its harmful effects on the health of people, it seems that the health status of community could be improved through the promotion of smoking literacy. In this regard, health planners should design and implement educational programs based on the effective dimensions of smoking literacy. Furthermore, the more understanding about relevant dimensions of health literacy which have stronger relationship with deciding on tobacco use, the clearer, informative and practical messages could be provided for quitting smoking and preventing measures.
  Keywords: Smoking Literacy, dimensions
 • Mostafa Abbasizade, Yaser Shekoohi, Adel Mazlomi *, Mostafa Hoseini, Mostafa Meshkati Pages 3-11
  Background and Aims
  Identification of the most important components of occupational accidents coupled with precise and accurate documentation of them enable us to analyze occupational accidents on both macro and micro scale. These analyses play a key role in drawing a policy and application for prevention of occupational accident. The present study aimed to identify important parameters in occupational accident documentation and to develop a new national pattern for recording and reporting of occupational accidents.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, nine important occupational accident reporting models belonging to valid organizations were selected and the distinctive features and similarities of these models were determined through meta-analytic analysis. The important native elements involved in models of occupational accidents reporting were then determined using the Delphi technique and validated by three criteria including usability, relevancy, and necessity. All stages of this research were conducted ethically.
  Results
  In general, 42 components for reporting and documentation of occupational accidents were determined. The proposed final model encompasses five categories including injured worker information, accident information, accident causes information, and information about accident time.
  Conclusion
  Applying the obtained results and customized model in the present study make it possible to analyze occupational accidents in the micro and macroscale.
  Keywords: Accident Recording, Occupational Accident, Accident Reporting Components
 • Rezvan Zendehdel, Abouzar Eynipour * Pages 12-17
  Background and objectives
  Risk assessment is an appropriate solution to determine the risk of local effects in dermal exposure. Dermal exposure to organic solvents such as aromatics compounds in thinner solvent is a health problem in the printing industry. The aim of this study was to evaluate the risk of local exposure in dermal exposure with paint thinner for printing industry operators.
  Materials and Methods
  In this study local toxicity risk for dermal exposure to thinners was evaluated based on the European Union guideline of RISKOFDERM. All of printing operators of an offset printing industry was studied. Intrinsic toxicity was evaluated by risk phrases and toxicity information. Intake dose was determined according to contact surface and activity duration. Local risk was assessed by intake dose and intrinsic toxicity between 1 to 10 levels. Ethical issues such as confidentiality of information were all considered in all stages of research.
  Results
  According to the risk phrases, thinner intrinsic toxicity was determined middle in local effect. Hand exposure rate was assessed high level and duration of activity with thinner was 1-0.4 hours per day. Local risk level was assessed by the score of 6 for 75% of studied people.
  Conclusion
  In order to high dermal exposure with thinner decrease of occupational exposure has noticeable effect on the dermal risk level. The use of gloves for printing operators was suggested.
  Keywords: Risk Assessment, Local Effects, Thinner, Printing Industry
 • Rahman Panahi, Amjad Aziz Zadeh, Erfan Javanmardi, Rozhin Soleymanzadeh, Masoud Moradi, Omid Zarei Varo, Hamzeh Molavipour, Naseh Ghaderi * Pages 18-25
  Background and Aims
  The early childhood caries has a high prevalence. Considering the importance of providing optimal solutions for increasing level of oral health and improving the health of children, the aim of this study was to determine the prevalence of early childhood caries and some related factors with it.
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional descriptive-analytical study in which the statistical population consisted of 3-6 years old children in kindergarten and preschools in Marivan city in 2016.Totally, 422 children were selected through multi-stage sampling. Two dental specialists were measured and recorded early childhood caries. A researcher-made checklist was also used for demographic and background variables. The collected data were analyzed through descriptive statistics and Logistic regression using the SPSS software (version 16). All stages of the study were conducted according to moral standards.
  Results
  Based on the results, 306 children (75.2%) had Early Childhood Caries. The results of logistic regression showed that the Early Childhood Caries significantly associated with variables such as child age and parent›s education level (diploma & collegiate vs. under the diploma) (P<0.05).
  Conclusion
  The prevalence of Early Childhood Caries was higher in children having father and mother with a subordinate level of education and children with higher age. Therefore, it is essential that these children pay more attention to the design of educational programs to maintain and promote the health of the teeth.
  Keywords: Early Childhood Caries, Prevalence, Marivan
 • Sahel Khakkar, Mohammad Ranjbarian, Mostafa Pouyakian * Pages 26-35
  Background and Aims
  The extent of fire incidents in commercial complexes has increased the importance of assessing their fire safety status. The American National Fire Protection Association has provided CFSES software for assessing the fire safety of integrated complexes. However, the applicability of this software to assess the safety of commercial fireplaces in Iran should be measured in accordance with national regulations and laws.
  Materials and Methods
  In the first phase, the applicability of CFSES software to assess the fire safety in commercial complexes in Iran was carefully examined. In the second phase, the fire safety rules applicable to the commercial complexes of Iran were identified and listed quantitatively and qualitatively. In the third phase, by comparing the software and the content of the rules, software compliance with national standards was assessed. All stages of the study were conducted in accordance with ethical standards.
  Results
  The rules cover all of the 12 evaluated parameters in the CFSES software. The software does not consider the parameters of the manpower population, the type of activity, the safety of electricity and waste, repairs, maintenance, and the availability of non-gazebo fire-fighting equipment, as detailed in the fire prevention and fire prevention regulations in workshops.
  Conclusion
  According to the results, the CFSES software elements provide an appropriate coverage for the assessment of the fire safety of business complexes. For more precise evaluation of commercial and manufacturing complexes, parameters such as manpower and type of activity, status of electrical and waste safety, maintenance and maintenance should be included in the evaluation.
  Keywords: Fire risk assessment, Fire Safety, safety regulations, CFSES software, NFPA101standard
 • Behnam Moradi, Reza Khani Jazni, Hamze Gheisvandi, Ghazale Monazami Tehrani * Pages 36-43
  Background and Aims
  Identification of hazards and taking constructive measures for their management are a cause for concern in the fields of oil, gas and petrochemical industries. Tube bundle is one of the most important sub-equipments in heat exchangers, where any damage to it could lead to a disturbance in the performance of the heat exchanger stopping the process. The purpose of this study is to identify and manage the failure risks of tubular bundle EA-1101 by using Risk-Based Inspection (RBI).
  Materials and Methods
  Semi- quantitative analysis of risk - based inspection method was used to manage the risk of failure and optimize the inspection of tube bundle (TB) of heat exchange. Necessary information of EA-1101 was collected to carry out the RBI and finally the inspection program was determined using RBI software. All stages of this research were conducted ethically.
  Results
  The results of the RBI analysis showed that the tube bundle failure was occurred in the form of local thickness or uniform reduction. Also, general thinning (uniform) and cooling water corrosion were considered as failure mechanism. The risk level of this sub-equipment was medium (3C) and the effectiveness of inspection method was classified as Highly Effective (A) and Usually Effective (B), according to the API-581 standard.
  Conclusion
  The results showed that suggested method can identify failure mechanisms of these types of equipment with high reliability and high effectiveness inspection program with corrective action plans to manage the risks.
  Keywords: Risk-Based Inspection, Semi-Quantitative Analysis, Tube Bundle (TB), Effectiveness
 • Rezvan Zendehdel, Seyed Mohammad Sadat *, Farzad kobarfard, Samira Eslamizad Pages 44-49
  Background and Aims
  Tert-butyl mercaptan is used as an important odorant of natural gas. Exposure to high concentrations of this substance lead to stimulating effects in human. Occupational exposure to mercaptan is measured by gas chromatography - flame photometer according to NIOSH 2542. The purpose of this study was to develop a method for sampling and analyzing tert-butyl mercaptan using GC_MS.
  Materials and Methods
  In this study, tert-butyl mercaptan was analyzed using BP-5 MS column and internal standard of 4-methyl thiophenol. Calibration curve was developed and evaluated in the range of 0.4510- ppm. Repeatability of method was presented by inter- day and intra-day assay based on the coefficient of variation (CV). Recovery of tert-butyl mercaptan was reported as the accuracy of method. All procedures of this study were approved by Shahid beheshti University of medical Science Institutional Review Board.
  Results
  Retention time of tert-butyl mercaptan and 4-methylthiophenol were determined as 4.05 and 8.01 min, respectively. Calibration curve was evaluated by the regression of 0.99. The mean recovery percent was 98.68 ± 6.6. Intra-day and inter-day coefficient of variance for standard concentrations was ranged between 0.46-7.2 percent. The limit of detection and limit of quantitation were presented 0.037 and 1.84 μg/sample, respectively.
  Conclusion
  GC-MS method by validated parameters was suggested as a suitable alternative for NIOSH method.
  Keywords: Tert-buthyl Mercaptan, Natural Gas, Gas Chromatography-Mass Spectroscopy