فهرست مطالب

پژوهش نامه تربیت تبلیغی - پیاپی 15-16 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 15-16 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی عباسی مقدم صفحه 5
  حضرت موسی به عنوان یکی از انبیای اولوالعزم، رسالتی جهانی و شیوه های گسترده تبلیغی داشته است. سرزمین های مصر، کنعان، سینا، مدین و فلسطین، محل دعوت و فعالیت فرهنگی و دینی حضرت موسی (علیه السلام) بوده و دعوت الهی و توحیدی وی مراحل متعدد و فراز و نشیب های زیادی (از دوره آزمون و خودسازی در مصر و مدین تا دوره مصاف و انقلاب و از دوره تربیت در محضر شعیب تا دوره هدایت و پیشوایی بنی اسراییل و جامعه سازی) داشته است. مهم ترین جلوه حرکت موسی، مبارزه با کفر قارونی و استکبار فرعونی بود که در جامعه بحران زده بنی اسراییل به استضعاف و تحقیر همگانی منجر شده بود. در این مقاله، شیوه های تبلیغی حضرت موسی (علیه السلام) در چند محور روش های اخلاقی (مانند گفتار نرم و دلپذیر و برخورد مهربانانه و عاطفی)، روش های بیانی (مانند اعلام صریح رسالت و اظهار عقاید، استفاده از بینات و دلایل روشن، یادآوری نعمت های الهی، سرگذشت امت ها و ایام الله و انذار و هشدار عذاب) و روش های عملی و مدیریتی (برخورد شجاعانه با تهدیدهای فرعون، کناره گیری و برائت از بی ایمانان، انتخاب وزیر و جلب همکاری هارون، هجرت برای یافتن عرصه های جدید دعوت، مقابله با جنگ روانی دشمن و امید دادن به پیروان، مبارزه با انحرافات و خرافه ها و نیز (آزمودن پیروان برای ماموریت های سخت)) تبیین و تحلیل شده اند.

  کلیدواژگان: تبلیغ، دعوت، روش شناسی، موسی، قرآن
 • محسن جیرانی صفحه 29
  انحرافات دینی، اعم از عملی و اعتقادی، ابتدا در حوزه باور رخ می دهند؛ اما تاکنون  از چگونگی این رخداد ذهنی و کم و کیف آن، کنکاش علمی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف آشکار نمودن نقش خودفریبی در آغاز هر انحرافی نگاشته شده است؛ برای این مهم از آموزه های قرآن کریم که در موارد زیادی به خودفریبی اشاره کرده و همچنین از مطالب روان شناسی نوین استفاده شده است. در ابتدا ناظر به آموزه های قرآنی، به بررسی مفاهیم مرتبط با خودفریبی، مانند تزیین نفس، مکر نفس، خدعه و غرور نفس یرداخته شده و سپس با مراجعه به تفاسیر مربوطه، سعی در تبیین و تحلیل ارتباط خودفریبی با انحرافات دینی شده است. در روان شناسی نوین نیز بحث خودفریبی برای فرار از واقعیت و دفاع از روان خود مطرح شده که با جمع بندی و مفهوم شناسی و بیان اشتراکات دو حوزه قرآن کریم و روان شناسی، نگارنده به این نتیجه رسیده است. از مجموع آیات مطرح شده در این پژوهش می توان استنباط کرد که انسان از مسیر حق منحرف نمی شود، مگر اینکه ابتدا سعی کند این انحراف را زیبا ببیند؛ علت این امر این است که به طور فطری، عمل به بدی ها و مخالفت با خوبی ها، نگرانی و اضطراب به وجود می آورد و آرامش روانی را از انسان سلب می کند.

  کلیدواژگان: دفاع از روان، فهم وارونه، تزیین نفس، تحریف واقعیت
 • علی انجم شعاع، محمد جواد حسنی صفحه 57
  دین اسلام، به عنوان جامع ترین برنامه زندگی، به مدیریت شادی و غم در میان پیروان خود توجه ویژه ای داشته است. اتهام غم زدگی مسلمانان، بررسی جایگاه شادی و تلاش عالمانه برای نهادینه کردن مناسک شادی آفرین را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر آیات و روایات، به دنبال معرفی و ارائه راهکار برای نهادینه کردن شادی در میان جامعه اسلامی است. در این راستا حکومت ها و مردم، هر یک وظایف و ابزارهایی برای تقویت این موضوع در اختیار دارند. در این تحقیق برای نخستین بار، با تقسیم کار میان مردم و نهادهای حکومتی، راهکارهایی به صورت منظم ارائه شده است. این پژوهش پس از شناسایی و معرفی اجمالی مناسک شاد دینی، به عوامل زمینه ساز حکومتی و اقدامات مردم نهاد برای رسوخ شادی بیشتر در فرهنگ جامعه پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: عید، جشن تکلیف، ولیمه، عید غدیر، جشن میلاد معصومان (علیهم السلام)
 • مهدیه کشانی صفحه 79
  فلسفه ورزی اشاره به تفکری جامع، ژرف و منعطف دارد که در تعبیر قرآنی، از اصطلاح اندیشه ورزی استفاده شده است. تفکری که خلاء آن در تربیت کودکان و نوجوانان، به خوبی احساس می شود؛ در همین راستا لازم است ویژگی های معلمان و مربیان در رابطه با پرورش روحیه اندیشه ورزی در کودکان در افق تربیتی آینده، ترسیم شود که نوشتار حاضر سعی در روشن سازی آن از منظر قرآن دارد. برای دست یابی به این هدف، آیات قرآن با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی و با رویکرد تجزیه و تحلیل کلایزی، مورد بررسی قرار گرفته که منجر به خوانش دو دوره ترجمه کل قرآن و تفسیر آیات استخراج شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که به طورکلی توجه به نقش های اخلاقی، علمی و تفکری معلم و مربی در این راستا حائز اهمیت بوده که هر بعد دارای زیرساخت های زیادی است. تقویت صفات ایمانی به منظور تقویت صبر که در رفتار بیرونی معلم و مربی موثر است؛ در بخش نقش اخلاقی معلم و مربی؛ امانت داری در انتقال پیام تربیتی و الگو بودن در این زمینه؛ در بخش نقش علمی معلم و مربی و درنهایت رعایت قواعد پیوستگی، همبستگی و تناسب و کاربرد اصول لازم در بخش نقش تفکری معلم و مربی، حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: معلم و مربی، فلسفه ورزی، کودک، قرآن
 • وحیدرضا ایران منش، محمد نجفی، حمزه علی بهرامی، کمال نصرتی هشی صفحه 105
  هدف از این پژوهش، بیان وجوه اشتراک آموزه های تربیت اخلاقی در دین اسلام و فرهنگ ایرانی با نگاه به شاهنامه فردوسی است. این پژوهش درصد پاسخگویی به این پرسش است که آیا تربیت اخلاقی در فرهنگ اصیل ایرانی، تربیتی با سرمنشا الهی و منطبق با اصول دینی بوده است یا نه؟ محققان در این پژوهش، شاهنامه فردوسی را به عنوان نماد و بازگوکننده تربیت اخلاقی در ایران خوانده و خواهان تطبیق این نکات، با آموزه های تربیتی قرآن کریم (سرمنشا تربیت دینی دین اسلام) هستند. این پژوهش بر اساس روش استنتاجی در ابتدا با تحلیل و تطبیق اشعار شاهنامه و آیات قرآن، یکسان بودن نکات تربیتی شاهنامه و نکات دینی قرآن را استنتاج می کند. برای جامعیت بخشیدن به این پژوهش، در ابتدا آیات قرآن به چهار قسم در نظر گرفته شده که عبارتنداز: آیات مربوط به ارتباط با خالق، ارتباط با خلق، ارتباط با نفس و ارتباط با دنیا؛ سپس نکات تربیتی شاهنامه با تفسیر اشعار به این وجوهات اربعه و آیات مربوطه بسط داده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نکات اخلاقی در شاهنامه فردوسی منطبق بر آموزه های غنی و انسان ساز قرآن کریم بوده است.
  کلیدواژگان: قرآن، شاهنامه، تعالیم قرآن کریم، فرهنگ ایران
 • صفحه 143
|
 • Mostafa Abbasi Moghaddam Page 5
  Prophet Moses has been one of the selected prophets with a universal mission and extensive Preaching practices. The lands of Egypt, Canaan, Sina, Medin and Palestine were the places of his cultural and religious activities. His divine and monotheistic invitations had many stages with ups and downs (from the period of testing and selfrenewal in Egypt and Medin to the period of revolution, and from Shuaib's education until the period of guidance and leadership of the sons of Israel and socialization). The most important manifestation of Musa's struggle was against Qaroon and Pharaoh. In this paper, Preaching techniques of Prophet Moses based on a number of ethical approaches (such as soft and pleasing speech, kindly and emotional encounters), expressive methods (such as the explicit declaration of mission, the expression of beliefs, the use of clear evidence, talking about the history of the nations, and the warning of torment) and practical and managerial methods (Courageous encounter with Pharaoh's threats, withdrawal from the unbelievers, the election of the minister and the attraction of Aaron's cooperation, migration to find new areas for invitation, Confronting psychological warfare of enemies, hoping for followers, Confront superstitions, and testing the followers for missions) have been explained and analyzed.
  Keywords: Preaching, invitation, methodology, Moses (as), Qur'an
 • Mohsen Jirani Page 29
  Religious deviations, whether practical or theoretical, occur first in the field of belief, but so far, there has been no scientific discovery of how this mental event comes into existence. The purpose of this study is to reveal the Self-deception role at the beginning of each deviation. For this purpose, the teachings of the holy Qur'an, which in many cases refer to Self-deception, are used in the context of modern psychology. The author at first has been explained some special concepts related to Selfdeception, such as "self-perfection", "self-hypnosis", and "induction" in the Qur'anic teachings and then by referring to the relevant interpretations, tried to analyze the Self-deception with religious deviations. Self-deception is also debated in modern psychology. By summarizing and conceptualizing the commons of the two areas of the holy Qur'an and psychology, the author has arrived that a man does not deviate from the right path unless first he tries to see this deviation beautiful. The reason for this is that, doing bad actions naturally leads to anxiety and anxiety discourages mental relaxation.
  Keywords: psychological defense, inverted comprehension, self-perfection, distortion of reality
 • Ali Anjom Shoaā, Mohammad Jawad Hassani Page 57
  The Islamic religion, as the most comprehensive plan of life, has paid special attention to the management of happiness among its followers. The accusation of the sadness of Muslims has doubled the study of the place of happiness and efforts to establishing the joyful acts. This paper uses a descriptive-analytical method based on verses and narrations to introduce and present a way for establishing happiness during the Islamic community. Governments and peoples have every task and means to strengthen this issue. In this research, by a systematic division between people and government institutions some solutions have been offered for the first time. After identifying and introducing glorious and happy rituals, the basic factors in government and the prominent actions of people which are important for establishing happy rites have been addressed to bring about.
  Keywords: New Year, duty celebration, birthday party, Ghadir celebration, celebration of Imam's birthday
 • Mahdiyeh Keshani Page 79
  Philosophizing refers to a comprehensive, profound and flexible thinking that has been used in the Quranic interpretation of the term "thought-provoking". The main question of this paper is about Teachers' Characteristics who want to teach Philosophy for children. In this regard, it is necessary to draw on the characteristics of teachers in relation to the development of the mentality of thought in children in the future horizons of education. The present paper tries to clarify it from the perspective of holy Qur'an. To achieve this goal, the Qur'anic verses have been examined using the descriptive phenomenological method and quantitative analysis, which leads us in the reading of two translations of the entire Qur'an and extracted interpretations. The results indicate that in general, paying attention to the ethical and scientific roles of the teacher and also the teacher thinking is important in this regard. Strengthening the faith in order to strengthen patience that influences the teacher's external behavior in the moral role of the teacher; trust in the transmission of the educational message and the pattern in this regard in the role of the teacher's scientific role, and ultimately, observance of the rules of continuity, solidarity and proportionality, and the application of principles in the role of the teacher's thinking, are important.
  Keywords: teacher, philosophizing, child, Qur'an
 • Vahid Reza Iranmanesh, Mohammad Najaf, Hamza Ali Bahrami, Kamal Nosrtiy Hashi Page 105
  This paper aims to describe common aspects of moral education teachings in Islam and Iranian culture. the question is that whether education in ancient Iran and Iranian culture was a divine education based on religious principles or mot? In this research, scholars have described Ferdowsi's Shahnam as a symbol of education in ancient Iran. They want to compare the points in this book with the educational teachings of the Holy Qur'an (the source of religious education in Islam). Results based on the deductive method showed some common educational points in the Shahnameh and the Qur'an. To comprehend this research, the Qur'an's verses were first considered in four terms: verses relating to the relation with God, relation with creation, relation with the ego, and the relationship with the world. Then the educational points of Shahnameh compared with the interpretation of these verses. The results showed that the moral points in Ferdowsi's Shahnam were consistent with the humanist teachings of the Holy Qur'an. So, it was concluded that ancient Iranian culture not only is not in conflict with the religion of Islam, but also there is a complete match between them.
  Keywords: Quran, Shahnameh, Qur'an teachings, ancient Iran's teachings