فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و نهم شماره 3 (پیاپی 97، پاییز 1398)
 • سال بیست و نهم شماره 3 (پیاپی 97، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیما عمادی، محمدرضا نوری * صفحات 191-202

  در اوایل سال 2012 دنیای علم شاهد یک کشف جذاب به نام RNAهای حلقوی (circular RNA) به عنوان یک محصول رونویسی شده از هزاران ژن در موش و انسان بود. این RNAهای حلقوی اخیرا به عنوان گروهی از RNAهای کد کننده در گروه مستقلی قرار گرفته اند که تفاوت چشمگیر آنها با دیگر RNAها خطی نبودن آنهاست که در آن، دو انتها با اتصال کوالانسی به هم متصل شده و ساختاری حلقه ای شکل را ایجاد می کنند. این  مولکول ها در تنظیم بیان ژن ها در پستانداران ایفای نقش می کنند و هم چنین بر خلاف سایر RNAها بسیار پایدارند. این دسته از RNAها به صورت کاملا متفاوتی به وسیله سازوکاری به نام پیرایش برگشتی (Back splicing) ایجاد می شوند. در این سازوکار در یک مولکول RNA، اگزون ها و یا اینترون های کمندی شکل در دو انتهای ʹ3 و ʹ5 با پیوند کوالانسی به هم متصل می شوند و ساختارهای حلقوی ایجاد می کنند که برخلاف دیگر RNAهای معمول در سیتوپلاسم بسیار پایدارند.RNA های حلقوی به عنوان mRNA sponge عمل کرده و با اتصال به پروتئین های مرتبط با RNA، مجموعه ای متشکل از RNA و پروتئین را شکل می دهند که در تنظیم رونویسی شرکت می کنند. این موضوع پیشنهاد کننده این مطلب است که این دسته از RNAها تنظیم بیان ژن را در سطح رونویسی و پس از آن به وسیله واکنش با miRNA ها انجام می دهند. در واقع آن دسته از RNAهای حلقوی که در تنظیم کارکرد miRNAها نقش دارند در آغاز و پیشرفت سرطان نیز واجد کارکرد هستند. در بافت های توموری در مقایسه با بافت های طبیعی، RNAهای حلقوی دچار کاهش بیان می شود و این امر ممکن است به دلایل رخداد خطا در سازوکار پیرایش برگشتی، تخریب آنها به وسیله miRNAهای تنظیم نشده و یا افزایش تکثیر سلولی باشد. RNAهای حلقوی اخیرا در مطالعات اگزوزوم و در جابجایی کروموزوم ها در سرطان ها نیز شناسایی شده اند و مشخص شده است که الحاق نادرست و ناهنجار این دسته از RNAها با مقاومت دارویی ارتباط دارد. با وجود اینکه تصور بر این است که RNAهای حلقوی غیر کد کننده اند، اما شماری از آنها به پروتئین های کارکردی ترجمه می شوند. تاکنون ناشناخته های فراوانی در زمینه RNAهای حلقوی و سازوکار تنظیم بیان ژن ها توسط آنها وجود دارد، اما شواهد فزاینده ای ما را متقاعد می کند که به زودی از آنها به عنوان بیومارکرهایی جهت تشخیص بیماری ها و اهداف درمانی در سرطان ها استفاده خواهد شد.

  کلیدواژگان: ncRNA، circRNA، سرطان، تشخیص، پیش آگهی
 • نریمان سخایی، رامین اصغریان* صفحات 203-209
  سابقه و هدف

  : پرمترین دارویی است که برای درمان مبتلایان به بیماری پدیکولوز یا همان شپش مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو به 2 شکل کرم موضعی پرمترین 5 درصد و شامپو پرمترین 1 درصد در بازار وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، تدوین روشی برای شناسایی و تعیین مقدار هم زمان ایزومرهای سیس و ترانس پرمترین، متیل پارابن، پروپیل پارابن و دی بوتیل هیدروکسی تولوئن در کرم موضعی پرمترین 5 درصد با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بود.

  روش بررسی

  برای ارزیابی عملکرد روش های اندازه گیری، 5 غلظت از استاندارد و نمونه کرم پرمترین 5 درصد تهیه شد و هرکدام 3 بار به دستگاه HPLC تزریق شد و سپس شاخص های معتبر سازی مانند انتخاب پذیری، خطی بودن، صحت و دقت مورد ارزیابی قرار گرفت. 

  یافته ها

  بر اساس نتایج بدست آمده از کروماتوگرام ها، انتخاب پذیری، خطی بودن، صحت و دقت این روش در محدوده های قابل قبول گزارش شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه روش فارماکوپه ای برای برای تعیین هم زمان اجزای موجود در کرم پرمترین وجود ندارد، تعیین یک روش آنالیز کارآمد برای شناسایی پیک تمامی اجزاء در کروماتوگرام از دیدگاه تولید صنعتی و صرفه جویی در زمان و درنتیجه افزایش بازده واحدهای تولیدی بسیار حائز اهمیت است. در عین حال، این روش معتبر سازی شد تا اطمینان حاصل شود که نتایج به دست آمده صحیح، دقیق، قابل اطمینان و تکرار پذیر است.

  کلیدواژگان: کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، معتبر سازی، پدیکولوز، پرمترین
 • همایون جلالی، مهرداد هاشمی*، خلیل علی محمد زاده صفحات 210-215
  سابقه و هدف

  سرطان کولورکتال یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان و سومین سرطان شایع بدخیم در سراسر جهان است. FGF14ها عضوی از خانواده بزرگ فاکتورهای رشد فیبروبلاستی هستند. این فاکتور ها طیف گسترده ای از عملکردهای بیولوژیک، از جمله  تکثیر سلولی، بقا، مهاجرت و تمایز را کنترل می کنند که اختلال در بیان آنها می تواند منجر به سرطان شود. هدف از این مطالعه بررسی بیان FGF14  در نمونه های بافت سرطانی کلورکتال و بافت سالم مجاور آن بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مورد - شاهدی، 35 نمونه سرطان کولورکتال و بافت سالم مجاور تومور بر مبنای ویژگی های کلینیکی و پاتولوژیکی گروه بندی شدند. سپس بررسی بیان با روش  واکنش زنجیره پلیمراز زمان واقعی (real time PCR)  مورد سنجش قرار گرفت. 

  یافته ها

  نسبت بیان ژن FGF14 بافت تومور نسبت به بافت سالم افزایش  قابل ملاحظه ای داشت. ارتباط معنی داری میان میزان بیان ژن FGF14  و ویژگی های آسیب شناختی از جمله اندازه تومور، مرحله سرطان و متاستاز مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  افزایش بیان ژن FGF14 در بافت توموری نسبت به بافت سالم مجاور آن، با شاخص های آسیب شناختی پیشرفت و گسترش سرطان کولورکتال ارتباط معنی داری دارد. بنابراین احتمال می رود که نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی سرطان کولورکتال داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، FGF14، Real-Time PCR، بیان ژن، مرحله تومور، متاستاز
 • محمد حمزئی، بیژن نعمان پور*، عباس اخوان صفحات 216-221
  سابقه و هدف

  بیو فیلم ها اجتماعی از میکروارگانیسم هستند که توانایی چسبیدن به سطوح مختلف را دارند. با توجه به مشکل بودن درمان عفونت های بیوفیلم باکتریایی و عدم تشخیص آنها با روش های مرسوم تشخیصی، این تحقیق با هدف ارائه روش شناسایی جدید و اثر داروهای مربوطه بر روی بیوفیلم های سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلای  صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این تحقیق از دو سوش استاندارد  اشرشیاکلای  و سودوموناس آئروژینوزا استفاده شد. با به کارگیری از روش میکروپلیت، آنتی بیوتیک جنتامایسین و ایمیپنم به صورت ترکیبی با برم هگزین و نیز برم هگزین به تنهایی با رقت های مختلف بر روی بیوفیلم این باکتری ها اثر داده شدند. سپس با استفاده از الایزا ریدر خوانش صورت گرفت. 

  یافته ها

  برم هگزین به تنهایی و بدون ترکیب با ماده دیگر یا انواع آنتی بیوتیک ها تاثیر مثبت در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و چسبندگی باکتری داشت و در باکتری های سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلای کاهش بیوفیلم را در پی داشت.

  نتیجه گیری

  علی رغم استفاده از آنتی بیوتیک های قوی نظیر ایمی پنم و جنتامایسین، بیوفیلم باز هم می تواند رشد قابل توجهی داشته باشد. حضور آن در بدن شخص، یا وسایلی از قبیل سوندهای ادراری یا دریچه های مصنوعی، و یا دیگر اعضا پیوندی مصنوعی، باعث  ایجاد اختلال در سیستم ایمنی بدن می شود.

  کلیدواژگان: بیوفیلم، اشرشیاکلای، سودوموناس آئروژینوزا، برم هگزین، الایزا
 • مصطفی خدادوست*، رئوف نگارش، مطهره مختارزاده، روح الله رنجبر صفحات 222-231
  سابقه و هدف

  از ویژگی های بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS)، کاهش غلظت عوامل رشد عصبی و اختلال در سد خونی-مغزی است. زندگی فعال یک استراتژی مهم در درمان MS شناخته می شود. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی با غلظت سرمی عوامل رشد عصبی و مارکرهای نفوذپذیری سد خونی-مغزی در افراد مبتلا به MS است که وزن نرمال یا اضافه وزن دارند.

  روش بررسی

  در 61 فرد مبتلا به MS (31 فرد با وزن نرمال و 30 فرد دارای اضافه وزن)، ظرفیت هوازی به عنوان شاخص آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی به ترتیب توسط آزمون پیشرونده دوچرخه ثابت و پرسشنامه بک ارزیابی شد. سطوح عوامل رشد عصبی و ماکرهای سد خونی-مغزی با کیت الایزا ارزیابی شد. از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. 

  یافته ها

  ارتباط معنی داری بین سطح فعالیت بدنی و ظرفیت هوازی با فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز(BDNF) و پروتئین s100 متصل به کلسیم B (s100b) در کل شرکت کنندکان مشاهده شد (0/05>p)، در حالی که غلظت BDNF در گروه وزن نرمال تنها با ظرفیت هوازی ارتباط معنی داری داشت (0/05>p) و غلظت s100b با سطح فعالیت بدنی و ظرفیت هوازی در گروه دارای اضافه وزن ارتباط معنی داری را نشان داد (0/05>p). نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که ظرفیت هوازی به صورت مستقل پیش بینی کننده  20 % و 30 % از تغییرات BDNF و s100b است.

  نتیجه گیری

  در مجموع سطح فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی ارتباط معنی داری با BDNF و s100b در افراد مبتلا به MS دارد که می تواند به وسیله وضعیت ترکیب بدن افراد تعدیل شود.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، سد خونی-مغزی، عوامل رشد عصبی، اضافه وزن
 • علی شیوایی، شهلا شهبازی*، ارمغان سلطانی، الهه احدی صفحات 232-239
  سابقه و هدف

  باکتری جنس های کلبسیلا از عوامل شایع عفونت های بیمارستانی، زخم، عفونت مجاری ادراری، عفونت خون، پنومونی اکتسابی از بیمارستان و عفونت های مختلف داخل شکمی هستند. از بین مکانیسم های مقاومت باکتریایی در برابر آنتی بیوتیک ها، تولید آنزیم های بتالاکتاماز در باکتری ها مشکل ساز شده است. هدف از این مطالعه، بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و حضور ژن های بتالاکتامازی در  باکتری های کلبسیلای جداسازی شده از زخم سوختگی افراد مراجعه کننده به مرکز سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران بود.

  روش بررسی

  100 سویه جمع آوری شده برای تایید تولید  بتالاکتاماز های وسیع الطیف (ESBL) با روش CDT (Combined Disk Test) تحت آزمایش قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز، ژن های بتالاکتامازی تحت بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  بیشترین میزان مقاومت در برابر  آمپی سیلین (93 %) مشاهده شد. 23 % ایزوله ها تولید کننده ESBLs بودند. بیشترین فراوانی ژن های مورد بررسی مربوط به ژن  blashv (26/8%) بود. 

  نتیجه گیری

  حضور ژن های بتالاکتامازی همراه با مقاومت بالای آنتی بیوتیکی بسیار نگران کننده است و  از آنجا که ژن های حاضر می توانند از طریق عناصر متحرک ژنتیکی در میان باکتری ها گسترش یابند، زنگ خطر جدی در درمان عفونت های ناشی از کلبسیلا محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن های بتالاکتامازی، ESBLs
 • سلیمان انصاری، زهرا حجتی *، علیرضا علمیه، الهام بیدآبادی، جعفر فیلی صفحات 240-248
  سابقه و هدف

  مطالعات پیشین نشان می دهند که اختلال در سیستم ایمنی در پاتوفیزیولوژی اختلالات طیف اوتیسم (ASD) دخالت دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی برخی سایتوکین های پیش و ضدالتهابی در سرم خون کودکان اوتیسم و کودکان بهنجار و بررسی همبستگی میزان این سایتوکین ها با hs-CRP بود.

  روش بررسی

  سطح سرمی سایتوکین های IL-1β، IL-1RA، IL-6، IL-10، TNF-α و hs-CRP در بیست پسر دارای ASD در دامنه سنی 6 تا 14 سال و 20 پسر هم سن سالم اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه متغیرهای مورد پژوهش در دو گروه، و از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط بین سطوح سایتوکین های مذکور و hs-CRP، در سطح 05/0>p و نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. 

  یافته ها

  سطح همه سایتوکین ها و همچنین hs-CRP در گروه کودکان اوتیسم به طور معنی داری بالاتر از کودکان بهنجار بود (0/001>p)، اما رابطه آماری معنی داری بین بالا بودن سایتوکین ها و بالا بودن میزان hs-CRP در کودکان مشاهده نشد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که پاسخ های ایمنی غیرطبیعی مانند افزایش سطوح سایتوکین ها می تواند به عنوان یکی از نشانگرهای بیولوژیکی ASD استفاده شوند.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، پروتئین واکنشی C، سایتوکین های التهابی، سیستم ایمنی
 • نیلوفر موافق، کاظم نایینی، شهلا محمد زاده * صفحات 249-257
  سابقه و هدف

  مشارکت و همکاری بین حرفه ای بین پرستاران و پزشکان برای ارتقا برایندهای بیمار و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی ضروری است. اما مشارکت در  تیم درمان و مراقبت با چالش های مانند ارتباطات ضعیف، اختلافات قدرت، بی احترامی و تعریف نامشخص از نقش ها مواجه است. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر  مشارکت در تصمیم گیری بالینی از دیدگاه پرستاران  و پزشکان بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی -تحلیلی، باروش سرشماری  140پرستار و 100پزشک در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین در سال 1396 با استفاده  از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته مجزا (نسخه پزشک/ نسخه پرستار) در رابطه با موضوع پژوهش  در چهار سطح، شامل عوامل فردی، اجتماعی، بالینی و سازمانی مورد سنجش قرارگرفت.

  یافته ها

  دیدگاه پزشکان به عوامل فردی (23/07%)، اجتماعی (18/46%)، سازمانی (18/07%)، و بالینی (16/92%) در سطح خوب و نگرش پرستاران به عوامل فردی (34/61)، سازمانی (34/99) خوب و به عوامل اجتماعی  (28/45%) و بالینی (26/15%) درسطح متوسط در مشارکت در تصمیم گیری بالینی متوسط بود. پزشکان به عوامل اجتماعی، بالینی و سازمانی دیدگاه بهتری نسبت به پرستاران داشتند و دیدگاه پرستاران به عوامل فردی موثر بر مشارکت نسبت به پزشکان  بهتر بود (0/001=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به کارگیری شیوه های مدیریت صحیح و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پیاده سازی مشارکت پزشک و پرستار ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری بالینی، عوامل موثر در مشارکت، دیدگاه، پزشک، پرستار
 • مرجان روشن، محمد صاحب الزمانی*، حجت الله فراهانی، فرهاد ادهمی صفحات 258-266
  سابقه و هدف

  فراوانی جراحی های پیوند عروق کرونر به عنوان یکی از درمان های موثر رو به افزایش است. تبعیت از رژیم درمانی از فاکتورهای تعیین کننده اثربخشی این مداخله است. هدف مطالعه حاضر بررسی تبعیت از رژیم درمانی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1396 بر روی 255 نفر از بیماران جراحی شده در بیمارستان های میلاد و شهید لواسانی انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات عمومی و میزان تبعیت از رژیم درمانی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.v18 و با بهره گیری از آمار توصیفی و مدل سازی رگرسیون تحلیل شدند. 

  یافته ها

  اغلب افراد تبعیت نسبتا مطلوبی از رژیم غذایی (98/8%)، دارویی (72/9%) و فعالیت فیزیکی (90/6%) داشتند. در زمینه رژیم دارویی و فعالیت فیزیکی سهم افراد با تبعیت نامطلوب به ترتیب 25/9 و 9/4درصد بود. میانگین نمره رژیم درمانی 3179/76بود. متغیرهای جنسیت، داشتن مراقب، سابقه و دفعات بستری، چربی خون و فشار خون نقش تبیین کنندگی در میزان تبعیت از رژیم درمانی داشتند (0/05>p).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان داد که در مجموع میزان تبعیت از رژیم درمانی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. اهمیت تبعیت از رژیم درمانی در پیشگیری از عود بیماری و ناتوانی های آتی ایجاب می کند که مداخلاتی جهت بهبود تمایل و توان بیماران برای تبعییت از رژیم درمانی طراحی و اجرا شود.

  کلیدواژگان: تبعیت از رژیم درمانی، جراحی پیوند عروق کرونر، رژیم غذایی، رژیم دارویی، فعالیت فیزیکی
 • فرناز هاشمیان، مهناز فرضیان، محمدحسین بخشایی* صفحات 267-274
  سابقه و هدف

    با توجه به شیوع انواع خطاهای دارویی، این مطالعه با هدف تعیین میزان فراوانی، توزیع و انواع خطاهای دارویی گزارش شده انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی در بیمارستان بعثت همدان انجام شد. از 903 مورد فرم گزارش خطا  که از بخش های مختلف به کمیته ایمنی و کمیته مرگ و میر  بیمارستان ارسال شده بود، آن دسته از خطاها که خطای دارویی محسوب می شدند (385 مورد)، در این مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات لازم به استناد فرم های گزارش خطا در چک لیست تدوینی شامل انواع خطاهای دارویی به تفکیک نوع دارو، بخش، میزان ریسک و زمان بروز جمع آوری شد. 

  یافته ها

  از 903 مورد گزارش خطا، 385 مورد (42/6%) اشتباهات دارویی بود که بیشترین خطا در تجویز دوز دارو (22/8%) و زمان  اشتباه  دارو دهی (19/8%) بود. بیشترین گزارش خطای دارویی مربوط به بخش های جراحی (11/6 %) و کودکان (9/8 %) و بیشترین عامل بروز خطاهای دارویی در کادر پرستاری، ناشی از انتقال اشتباه مشخصات دارو از پرونده به کاردکس (48/9 %) بود.

  نتیجه گیری

  ارتقای اطلاعات فارماکولوژی کادر درمان درحفظ ایمنی بیمار بسیار موثر است. با توجه به آمار بالای بروز خطاهای ناشی از انتقال اشتباه مشخصات دارو از پرونده به کاردکس، لزوم چک مجدد دستورات پزشک توسط مسئول مافوق ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: خطای دارویی، بخش های درمانی، خطای کادر درمانی
|
 • _ Mohammad Reza Noori*, Sima Emadi Pages 191-202

  In early 2012, the world of science saw a fascinating discovery called circular RNA as a transcription product of thousands of genes in mice and humans. These circular RNAs have recently been grouped as the encoding RNA in an independent group that their remarkable difference with other RNAs is that these RNAs are not linear, in which two ends connect with a covalent connection creating a loop-shaped structure. These molecules play a role in regulating the expression of genes in mammals, and also, unlike other RNAs, they are very stable. These RNAs are created quite differently by means of a mechanism called back splicing. In this mechanism, in a molecule of RNA, axons or lariat- shaped introns are bonded at two ends of '3 and '5 with a covalent bond, creating circular structures that, unlike other common RNAs in the cytoplasm, are very stable. The circular RNAs act as mRNA sponge and form a set of RNA and protein that engage in transcription regulation by binding to RNA-related proteins. This suggests that these RNAs regulate gene expression at the transcriptional level and then they react by miRNAs. In fact, those circular RNAs that play a role in regulating the function of miRNAs also play a role in the onset and progression of the cancer. In tumor tissues, circular RNAs are reduced in comparison with normal tissues, and this may be for reasons like error occurs in the back splicing mechanism, degradation by unregulated miRNAs or increased cell proliferation. Recently circular RNAs have been identified in exosomic studies and in the movement of chromosomes in cancers, and there is found that the incorrect and abnormal attachment of these types of RNAs is related to drug resistance. Although it is thought that circular RNAs are non-coding, some of them are translated into functional proteins. So far, there are many unknowns about circular RNAs and the mechanism for regulating the expression of genes by them, but there is a lot of evidence to convince us that they will soon be used as biomarkers to diagnose diseases and therapeutic targets for cancers.

  Keywords: ncRNA, circRNA, Cancer, Diagnosis, Prognosis
 • Nariman Sakhaei, Ramin Asgharian* Pages 203-209
  Background

  Permethrin is a drug used to cure pediculosis known as head lice. This drug is available in two forms: 1) permethrin topical cream 5%, 2) permethrin shampoo 1%. The aim of this study was to find a method and define the simultaneous cis and trans isomers for permethrin, methyl paraben, propyl paraben and butylated hydroxytoluene in topical cream 5% using the method high-performance liquid chromatography.

  Materials and methods

  In order to analyze the measuring method, 5 concentration of samples and concentration of permethrin 5% have been provided, which each were injected to HPLC machine. Three times and the validity index such as selectivity, linearity, accuracy and correctness is analyzed.

  Results

  According to the results of chromatographs, selectivity, linearity, accuracy and correctness were considered as acceptable areas.

  Conclusion

  Regarding the point that there is no pharmacopeia method to define the ingredients in permethrin cream simultaneously, it is so important to find an efficient analysis method to identify the peak of all ingredients in one chromatogram, considering the industrial production, time saving and increased efficiency of production units. Meanwhile the method was validated to insure that the results are correct, accurate, assurable and repeatable.

  Keywords: High performance liquid chromatography, Validity, Pediculosis, Permethrin
 • Mehrdad Hashemi*, Khalil Alimohammadzadeh, Homayoun Jalali Pages 210-215
  Background

  Colorectal cancer is one of the main causes of cancer death and the third most common malignant cancer worldwide. FGF14 is a member of the large family of fibroblast growth factors. These factors control a wide range of biological functions, including cell proliferation, survival, migration and differentiation that disturbing their expression can lead to cancer. The purpose of this study was to determine the expression of FGF14 in colorectal cancer tissue samples and adjacent healthy tissues.

  Materials and methods

  In this case-control study, 35 patients with colorectal cancer and adjacent tumor tissue were classified based on their clinical and pathological characteristics. The expression was studied by real time PCR reaction method.

  Results

  The relative expression levels of FGF14 in tumoral tissues were shown to be significantly increased compared with their adjacent normal tissues. There was significant correlation between the relative expression level of FGF14 in tumoral tissues and clinicopathological features, such as cancer staging, tumor size, and metastasis.

  Conclusion

  Increased expression of FGF14 in colorectal cancer tissue compared to the adjacent normal tissues is associated with the cancer progression and development relevant clinicopathological features. Therefore, it may play an important role in the pathophysiology of colorectal cancer.

  Keywords: Colorectal cancer, FGF14, Real-Time PCR, Gene expression, Tumor stage, Metastasis
 • Mohammad Hamzeie, Bizhan Nomanpour*, Abbas Akhavan Pages 216-221
  Background

  Biofilms are a collection of microorganisms that have the ability to stick to different levels. Due to the difficulty of treatment of bacterial biofilm infections and their lack of recognition by conventional diagnostic methods, this study aimed to provide a new method of identification and the effect of related drugs on Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli biofilms.

  Materials and methods

  In this study, two strains of Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa were used. Using the microplate method, gentamicin and imipenem combined with bromhexine and also bromhexine alone with different dilutions were used on the biofilm of these bacteria. Then results read out using ELISA reader.

  Results

  Bromhexine alone and without combining with other substances or types of antibiotics had a positive effect on preventing the formation of biofilms and bacterial adhesion, and reduced Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli in the biofilm.

  Conclusion

  Biofilm has been able to grow significantly, despite the use of strong antibiotics such as imipenem and gentamicin. Its existence in the body, or devices such as urethral catheters, cardiac artificial valves or other artificial organs, causes a significant disorder within immune system.

  Keywords: Biofilm, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bromhexine, ELISA
 • Mostafa Khodadoost*, Raoof Negaresh, Motahare Mokhtarzade, Rouholah Rabjbar Pages 222-231
  Background

  Nerve growth factors reduction and blood-brain barrier distribution is one of the characteristics of multiple sclerosis (MS). Active life-style is known as a complementary and important strategy in MS therapy. The aim of the current study was to investigate the relationship between aerobic capacity and physical activity with serum level of nerve growth factors and markers of blood-brain barrier permeability in MS patients with normal weight or overweight.

  Materials and methods

  In this study, 61 patients with MS (31 normal weight and 30 overweight) participated. Aerobic capacity and physical activity level were evaluated by the progressive cycling test and Baecke questionnaire. The levels of nerve growth factors and blood-brain barrier markers were measured by ELISA kit. Pearson and regression test were used to examine the relationship between variables.

  Results

  A significant correlation was found between the level of physical activity and aerobic capacity with brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and S100 calcium-binding protein B (S100B) in all participants, while BDNF concentrations were only associated with the aerobic capacity in the normal weight group. There was a significant relationship between s100b and both variables in the overweight group. Regression results showed that aerobic capacity independently predicted 20% and 30% of changes in BDNF and s100b.

  Conclusion

  In general, physical activity and fitness levels have a significant correlation with BDNF and s100b in people with MS, which can be modulated by the body composition. Therefore, physical activity can consider as complementary therapies in people with multiple sclerosis.

  Keywords: Multiple sclerosis, Blood-brain barrier, Nerve growth factors, Overweight
 • Ali Shivaee, Shahla Shahbazi*, Armaghan Soltani, Elaheh Ahadi Pages 232-239
  Background

  Klebsiella species are common causes of nosocomial, ulcers, blood and urinary tract infections, and also acquired pneumonia from the hospital and various intra-abdominal infections. Bacterial resistance mechanisms against antibiotics are different, but one of these resistance mechanisms, which is very problematic, is the production of β-lactamase enzymes in bacteria. The aim of this study was to determine the antibiotic resistance pattern and the presence of beta-lactamase genes in Klebsiella isolated from burn wounds among patients referred to Shahid Motahhari Hospital in Tehran.

  Materials and methods

  100 strains collected for confirmation of production of broad-spectrum beta-lactamases (ESBLs) were tested by CDT (Combined Disk Test). Finally, β-lactamase genes were investigated using polymerase chain reaction.

  Results

  The highest resistance rate was observed to ampicillin (93%). 23% of isolates produced ESBLs. The highest frequency of genes was bla shv gene (26.8%).

  Conclusion

  The presence of beta-lactamase genes with high antibiotic resistance is very worrying. Since the present genes can spread through mobile genetic elements in bacteria, among bacteria, it is considered to be a serious alert in the treatment of infections caused by Klebsiella.

  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Antibiotic resistance, Beta-lactamase genes, ESBLs
 • Alireza Elmieh, Elham Bidabadi, Jafar Filli, Soleyman Ansari, Zahra Hojjati * Pages 240-248
  Background

  Previous studies suggest that dysregulation of the immune system is involved in the pathophysiology of autism spectrum disorders (ASD). The aim of the present study was to investigate some pre-and anti-inflammatory cytokines in the serum of children with autism and healthy children and to determine the correlation between these cytokines and hs-CRP.

  Materials and methods

  Serum levels of IL-1β, IL-1RA, IL-6, IL-10, TNF-α cytokines and hs-CRP were assessed in twenty boys with autism spectrum disorder, aged 6 to 14 years, and 20 healthy controls. To analyze the data, multivariate analysis of variance analysis was used to compare the variables in the two groups, and Pearson correlation coefficient was utilized to assess the relationship between the levels of the cytokines and hs-CRP at the level of 0,05. SPSS software version 21 was used.

  Results

  The results showed that the level of all cytokines as well as hs-CRP in the autistic group was significantly higher than normal children (p<0.001), but there was no statistically significant relationship between cytokines and hs-CRP levels in children with autism (p>0.05).

  Conclusion

  The results suggest that abnormal immune responses such as increased levels of cytokines can be served as one of the biological markers of ASD.

  Keywords: Autism spectrum disorder, C-reactive protein, Inflammatory cytokines, Immune system
 • Niloofar Movafegh, Mohammad Kazem Naeeni, Shahlla Mohamadzade * Pages 249-257
  Background

  Inter-professionals collaboration between nurses and physicians are essential for improving the quality of health care services. The purpose of this study was to determine the factors influencing participation in clinical decision making from the viewpoint of nurses and doctors.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 140 nurses and 100 Physicians in educational Hospitals to Qazvin University of Medical Sciences were evaluated using two separate researcher-made questionnaires (doctor and nurse versions) in four levels of individual, social, clinical and organizational factors.

  Results

  The attitude of physicians to participation in clinical decision making in individual (23.07%), social (18.46%), organizational (18.07%), and clinical (16.92%) factors was good. Nurses had good attitude to individual (34.61%) and organizational (34.99%) factors, and medium attitude to social (28.45%) and clinical (26.15%) regarding participation in clinical decision making. The attitude of physicians to factors affecting participation was better than nurses (p<0.001).

  Conclusion

  Based on the results of this study, the use of proper management practices and the provision of workshops for the implementation of physician- nurses’ contributions is necessary.

  Keywords: Clinical decision making, Factors affecting participation, Attitude, Physician, Nurse
 • Margan Roshan, Mohammad Sahebalzamani*, Hojjatollah Farahani, Farhad Adhami Pages 258-266
  Background

  The number of coronary artery bypass grafts is increasing as one of the most effective treatments. Adherence to the treatment regimen is one of the determinants of the effectiveness of this
  intervention. The aim of this study was to evaluate the compliance of treatment regimen in patients underwent coronary artery bypass graft surgery in Tehran's Social Security Hospitals.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was performed on 255 patients in Milad and Shahid Lavasani Hospitals in 2017. Data were collected through a demographic and adherence to treatment regimen questionnaire. Data were analyzed using SPSS v18 software by applying descriptive statistics and regression modeling.

  Results

  Most subjects had a rather favorable diet (98.8%), drug (72.9%) and physical activity (90.6%) adherence. In terms of drug and physical activity, the share of people who had unfavorable compliance was 25.9% and 9.4%, respectively. The mean score for the treatment regimen was 3179.76. Gender, having caregivers, history and frequency of admission, blood lipids, and blood pressure had a role in explaining the rate of compliance with the treatment regimen.

  Conclusion

  The findings of this study showed that the overall adherence rate of the treatment regimen in patients underwent coronary artery bypass graft surgery was at a relatively desirable level. The importance of adherence to the treatment regimen in preventing recurrence of disease and future disabilities encourages us to design and implement some interventions to improve the patients' willingness and ability to adhere the treatment regimen

  Keywords: Treatment plans adherence, Coronary artery bypass graft surgery (CABG), Diet regimen, Medication regimen, Physical activity
 • Farnaz Hashemian, Mahnaz Farzian, Mohammad Hossein Bakhshaei* Pages 267-274
  Background

  Regarding the high frequency of drug errors and its importance in increasing financial costs and health of the patients, this study was conducted with the aim of determining the prevalence and types of drug errors among medical and nursing team.

  Materials and methods

  In this cross –sectional study, of 903 medical errors, 385 reported drug errors were recorded in safety unit and mortality and morbidity committee of Besat Hospital in Hamadan during 2014-2015. The data were gathered in a checklist, including the types of drug errors, the wards and time of occurrence.

  Results

  Of the 903 reported  medical errors totally, only 385 drug errors was reported (42.6%). The most errors were in dose of medicines (22.8%) and false timing of drug delivery (19.7%). The highest rate of drug error was reported in surgical (11.6%) and pediatrics (9.8%) wards.

  Conclusion

  The results showed that improving pharmacologic knowledge of nurses and physicians is important on of the patients’ safety. It is required to implement credit scales by the management team to lower incidence of drug errors.

  Keywords: Drug error, Medical wards, Medical team errors