فهرست مطالب

Modern Research in English Language Studies - Volume:6 Issue: 1, Winter 2019
 • Volume:6 Issue: 1, Winter 2019
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه احمدی شیرازی، سید محمد علوی، حسین سالاریان* صفحات 1-29

  این تحقیق به بررسی برخی از مشکلات داوطلبان دکتری در امتحان ورودی شان در پاسخ به سوالات درک مطلب زبان عمومی می پردازد. بدین منظور, محققین "نوع سوالات" و "نوع متن" را بعنوان "اثرات اصلی" و "اثر مبادله/ ترکیب شان" را با استفاده از نظریه تعمیم پذیری برای بررسی تغییرپذیری درنظر گرفتند. پاسخنامه 321 داوطلب در یک شبه ازمون استانداری از سراسر ایران که در یک موسسه معروفی شرکت نمودند بطور تصادفی انتخاب شد. با استفاده از طرح پارشل نست از این نظریه در برنامه جنوا, محققین 5 مولفه تغییرپذیری را در دو متن متفاوت با سوالات متمایز تعیین نمودند و منابع مختلف اشتباهات که در این پروسه سنجش وجود دارد را مشخص نمودند. نتایج حاصله نشان داد که تاثیر اصلی نوع سوالات را نمی توان از تبادل و ترکیب نوع سوال و متن جدا نمود و همچنین مشخص شد که نوع سوالات باعث میزان قابل توجه ایی از پراکندگی می شود و بنابراین انها بر عملکرد داوطلبین تاثیر دارند. باوجود این نتایج حاصل از "مطالعه دی" نشان دادکه تاثیر اصلی نوع متن صفر بوده و هردو متن در یک سطح دشواری بودند. همچنین خود داوطلبین بر متن ها در تبادلشان تاثیرگذاربودند. این تحقیق می تواند محققین, طراحان سوال و تهیه کنندگان انرا برای بررسی دقیق تر رهنمون و تشویق نماید.

  کلیدواژگان: مطلعه دی، مطالعه جی، نظریه تعمیم پذیری، ازمون ورودی دکتری، درک مطلب
 • خاطره ظهرابی*، سید آیت الله رزمجو، علیرضا احمدی صفحات 31-49
  پیش زمینه

  در دهکده جهانی مصطلح، افراد باید بیاموزند که خودشان را با تغییرات فرهنگی و اجتماعی وفق دهند. یکی از نمودهای این تغییرات در جوامع، ظهور جوامع کثرت گرا/چندفرهنگی است که استفاده از عناصر آموزش کثرت گرا/چندفرهنگی را در نظام های آموزشی ملزم می کند.

  هدف

  هدف از این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی یک الگوی برنامه درسی کثرت گرا برای آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران بود.

  روش

  بدین منظور، از یک طرح همزمان (کیفی+کمی) با رویکرد ترکیبی استفاده شد. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 30 متخصص برنامه درسی ایرانی (17 مرد و 13 زن) از انجمن برنامه ریزی مطالعات برنامه ریزی درسی ایران می شدند که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند.

  نتایج

  با تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه های زیر برای برنامه درسی کثرت گرا شناسایی شد: آموزش کثرت گرا، ارزشیابی کثرت گرا، برابری قومی و نژادی، برابری طبقه اجتماعی، برابری و تنوع زبانی، برابری جنسیتی، تنوع فرهنگی و تحمل تفاوت. همچنین، نشان داده شد که الگوی طراحی شده از چهار عنصر محتوا، راهبردها/روش های تدریس/یادگیری، ارزشیابی و اهداف تشکیل شده است. همچنین، مشخص شد که الگوی طراحی شده از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی معتبر است. نتیجه گیری/کاربردها: این یافته نویدبخش دال بر این است که می توان این الگو را درعرصه آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران بکار گرفت. همچنین می توان این الگو را بعنوان مقیاسی معتبر برای ارزشیابی برنامه های درسی زبان انگلیسی در سطوح مختلف متوسطه از نظر سازگاری با برنامه درسی کثرت گرا مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، کثرت گرایی، برنامه درسی کثرت گرا، الگوی برنامه درسی کثرت گرا، آموزش کثرت گرا
 • فاطمه نیک نژاد، محمدرضا خدارضا *، داوود مشهدی حیدر صفحات 51-78

  تحلیل گفتمان کلاسهای آموزش زبان انگلیسی از منظر باختین هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل نقادانه ازگفتمان میان معلیمن و دانشجویان آموزش زبان انگلیسی با استفاده از الگوی مناظره گفتمان از منظر باختین می باشد. بدین منظور، گفتمان 12 کلاس درس آموزش زبان انگلیسی که به صورت طبیعی رخ داده، ضبط و سپس با بهره گیری از مدل آموزشی باختین مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت نیل به اهداف این تحقیق و افزایش کیفت داده ها در ارایه یک مدل واقعی محقق از ابتدا تا پایان جمع آوری داده ها در کلاس حضور داشته و از ابزارهای مختلف من جمله مشاهده، یادداشت برداری و چک لیست استفاده نموده است. سپس هر یک از جملات روی کاغذ پیاده شده و IRF Mode هر جمله با استفاده از یک الگوی برگفته از پیشنه تحقیق استخراج گردید تا مشخص شود چه اندازه تبادل گفتمان در کلاس درسی برگرفته از الگوی باختین بوده است. نتاج نشان داده است که سوالات Nominationو Display هر کدام به ترتیب کمترین و بیشترین تکرار را توسط دانشجویان داشته و معلمین هم تمایل به طرح سوالات closed و Managerial داشته اند. به عبارت دیگر، دانشجویان فضایی جهت ابراز عقاید خود در کلاس نداشته و جایی جهت تفکر انتقادی در مذاکرات وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر میتواند از جنبه آموزشی برای اساتید دانشجویان و سیاستگذاران آموزش زبان انگلیسی مفید باشد با این نکته که فرایند دیالکتیک وگفتمان در کلاس می تواند نقش دانشجو را از یک زبان آموز غیر فعال به یک زبان آموز فعال و نقاد تغییر دهد.

  کلیدواژگان: آموزش بر مبنای دیالکتیکی، گفتمان دیالکتیکی، گفتمان کلاسی، شروع ادامه و خاتمه مذاکره، گفتمان یک طرفه
 • فرنوش آهنگران، زهره سیفوری*، بیوک بهنام صفحات 79-104

  مقاله حاضر به بررسی تاثیر جنسیت، سن و تجربه معلمان زبان انگلیسی روی خودکارآمدگی آنان پرداخته است. علاوه بر این، نقش دوره های ضمن خدمت تربیت معلمان بر متغیرهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، در گام اول، نمونه طبقه ایی شامل 180 معلم زبان از مدارس دبیرستان، موسسات خصوصی آموزش زبان و دانشگاه ها در هفت شهر ایران برای این تحقیق انتخاب شدند. در گام دوم، پرسشنامه خودکارآمدگی معلمان به شرکت کنندگان ارائه گردید تا میزان خودکارآمدگی آنان قبل از دوره تربیت مدرس سنجیده شود. سپس شرکت کنندگان در دوره ضمن خدمت تربیت مدرس 20 جلسه ایی شرکت نمودند و حین آن آموزشهای لازم نظری و عملی در ارتباط با ویژگی های زبان آموزان دیدند که هدف آن توانمند سازی معلمان در حل مشکلات مربوط به تفاوتهای فردی در کلاسهای بود. در گام آخر نیز پرسشنامه خودکارآمدگی معلمان دوباره توسط معلمان پاسخ داده شد تا تغییرات احتمالی در میزان خودکارآمدگی آنان سنجیده شود. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری نشان داد که قبل از آموزش خودکارآمدگی معلمان مرد به شکل معناداری بیش از معلمان زن بود و افزایش سن و تجربه کاری تاثیر معناداری بر میزان خودکارآمدگی معلمان داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که دوره های تربیت معلم ضمن خدمت می تواند تاثیر معناداری بر خودکارامدگی معلمان زن و مرد در رده های سنی و تجربه ایی مختلف داشته باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق اهمیت دوره های آموزش ضمن خدمت را مورد تاکید قرار می دهد.

  کلیدواژگان: معلمان زبان خارجه انگلیسی، آموزش زبان، تربیت معلم ضمن خدمت، خودکارآمادگی معلم، متغیرهای معلمان
 • محمد علی اکبری، فاطمه سادات طباطبایی* صفحات 105-131

  علی رغم اهمیت برنامه های تربیت معلم در ایران در دانشگاه فرهنگیان برای آماده کردن معلمان زبان انگلیسی برای آموزش موثر، هیچ پژوهشی نقش این برنامه ها در آماده سازی معلمان کارآمد را مورد بررسی قرار نداده است. این پژوهش عرضی به منظور ارزیابی دانشگاه فرهنگیان در پنج حوزه دانش معلمی برای دانشجو معلمان زبان انگلیسی، همسو با استانداردهای کالیفرنیا برای حرفه معلمی (CSTP) که در کمیسیون اعتبارسنجی معلمان (2009) بیان شده است، می باشد. این مطالعه از طرح پژوهش ترکیبی بهره برده که در آن 126 معلم زبان انگلیسی از شش شهر و 212 دانشجو معلم زبان انگلیسی از شش پردیس دانشگاه فرهنگیان شرکت کردند. از میان شرکت کنندگان داوطلب برای مصاحبه 12 نفر انتخاب و مصاحبه شدند. انتظارات دانشجو معلمان در آغاز دوره، ارزیابی آن ها از دوره در پایان تحصیلات و ارزیابی معلمان پس از سال ها تدریس از آماده سازی بر ای تدریس مقایسه شده است. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر و همچنین تفسیر مصاحبه ها نشان داد که بین انتظارات دانشجو معلمان سال اول و ارزیابی دانشجو معلمان سال آخر تفاوت وجود دارد. تفاوت بین دانشجو معلمان زن سال اول و آخر، دانشجو معلمان زن سال آخر و معلمان زن و همچنین بین دانشجو معلمان مرد سال اول و آخر معنا دار بود. کارآمدی چهار سال آموزش دیدن در دانشگاه های تربیت معلم توسط هر دو گروه معلمان مرد و زن در حال خدمت تایید گردید. در پایان، پیام مقاله برای ارائه برنامه های آموزشی کارآمدتر در دانشگاه فرهنگیان ارائه شده است.

  کلیدواژگان: برنامه های دانشگاه فرهنگیان، آموزش معلمان، دانشجو معلمان زبان انگلیسی
 • رضا باقری نویسی *، رسول محمدحسین پور صفحات 133-155

  تا همین اواخر، با استفاده از فرمول های سنتی درک مطلب، سختی متن تعیین می گردیدند؛ با این حال، انتقادات عمده ای بر چنین فرمول هایی وارد شده است (گریوز و گریوز، 2003). این مطالعه با هدف تعیین میزان سختی متن با استفاده از فرمول های سنتی خواندن و کومتریکس انجام شده است. به عبارت دیگر، این مطالعه به بررسی نقش سختی متن در عملکرد زبان آموزان در انجام فعالیت های آموزشی درک مطلب پرداخته است. از آنجاییکه هم شرکت کنندگان زن و هم مرد در مطالعه شرکت داشتند، در ابتدا محققان سعی کردند دریابند آیا الگوی مشترک یا متفاوتی از عملکرد در فعالیت های آموزشی برای هر دو جنسیت از شرکت کنندگان وجود د دارد. ثانیا، دو متن ساده و مشکل که سطوح دشواری آنها از طریق فرمول های سنتی و کومتریکس مشخص شده بودند در اختیار تمامی شرکت کنندگان قرار داده شد. نهایتا، یک پرسشنامه خودکار-آمدی برای تعیین خود ادراکات زبان آموزان از نحوه عملکرد شان در فعالیت های آموزشی بین آنها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمون تی تک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که جنسیت زبان آموزان تاثیر معناداری بر عملکرد آنها در انجام فعالیت های آموزشی نداشت ولی سختی متن و خودکار-آمدی زبان آموزان به طور معناداری بر عملکرد شان تاثیر گذاشتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعیین سطح دشواری متون از طریق کومتریکس می تواند گامی رو به جلو تلقی گردد و مطمئنا به معلمان زبان و طراحان برنامه های آموزشی که تلاش می کنند تا فعالیت ها و مواد آموزشی مناسب را در اختیار آموزگاران در سطوح مختلف مهارت زبان قرار دهند کمک خواهد کرد. همچنین خود ادراکات زبان آموزان می تواند پیش بینی درستی از عملکرد آنها در فعالیت های متفاوت آموزشی ارائه دهد.

  کلیدواژگان: فعالیت های آموزشی، سختی متن، کومتریکس، خود-کارآمدی
|
 • Masoumeh Ahmadi Shirazi, Seyyed Mohammad Alavi, Hossein Salarian * Pages 1-29

  This study investigates some problems of PhD applicants in their entrance exams in the case of answering the reading comprehension questions. To this end, the researchers considered the item types and text types as main effects and their interaction effect using generalizability theory for examining the variability; the answer sheets of a mock-test from 321 applicants, from all parts of Iran, enrolled in an institute were randomly selected. Using a partially nested design of G-theory in the GENOVA program, the researchers identified five variance components in the two different passages with distinct items and investigated various sources of error that are involved in the measurement process. The results of the study showed that the main effect for items cannot be separated from the interaction between items and texts, and clarified that the items facet had a noticeable amount of variance, and therefore, they impacted the applicants' performance. However, the results of D-studies showed that the main effect for text types was zero, and both texts were at the same level of difficulty. Also, the persons had effects on the texts in their interaction. This study can motivate the researchers, test developers, and test designers to consider their work more carefully.

  Keywords: D-study, G- study, Generalizability theory, PhD Entrance Exam, reading comprehension
 • Khatereh Zohrabi *, Seyyed Ayatollah Razmjoo, Alireza Ahmadi Pages 31-49
  Background

  In the so-called global village, individuals should learn to adapt themselves to cultural and social changes. One manifestation of the changes in societies is the emergence of pluralistic/multicultural societies which necessitates using intercultural/pluralistic education elements in education systems.

  Purpose

  This study aimed at developing and validating a Pluralistic Curriculum (PC) model for English language teaching (ELT) in Iranian high schools.

  Method

  To this aim, a concurrent design (qualitative + quantitative) within a mixed methods approach was used. Participants of the study were 30 Iranian (17 male and 13 female) curriculum experts from Iranian Curriculum Studies Association (ICSA) who were selected through snowball sampling.

  Results

  Results of data analysis revealed the following components for PC: pluralistic education, pluralistic evaluation, racial and ethnic equality, social class equality, linguistic diversity and equality, gender equality, cultural diversity and tolerance of difference. Results of data analysis also showed that the proposed model consists of four elements namely, content, teaching/learning Strategies/methods, evaluation and goal. Moreover, it was found that the proposed PC model is valid from the viewpoint of the curriculum experts. Conclusions/implications: This promising finding implies that the proposed model can be implemented by ELT practitioners in the Iranian high schools. Furthermore, it can be used as a valid scale to see whether educational curriculums most particularly EFL/ESL curriculums at different levels (primary, junior high school, high school, and tertiary education) are developed in line with pluralistic curriculum or not.

  Keywords: Curriculum, Pluralism, Pluralistic Curriculum (PC), Pluralistic Curriculum (PC) Model, Pluralistic Education
 • Fatemeh Niknezhad Naeijabad, Mohammadreza Khodareza *, Davood Mashhadi Heidar Pages 51-78

  This study aims at appraising the discourse exchanges of English as a foreign language (EFL) teachers and learners from a critical standpoint to explore whether the turn-taking structures are dialogical in essence. To this end, the discourse exchanges of 12 classrooms were observed and digitally audiotaped during class interactions. At the same time, notes were taken and checklists were filled out to capture contextual features. The functions of each interaction were transcribed verbatim and then coded to uncover the initiation-response-feedback (IRF) patterns. The functions were identified by counting the number of occurrence of initiation move functions, type of elicitations, and follow-up move functions. The Chi-square tests, followed by a complementary interpretive approach, were run to determine the distribution of the IRF patterns and to analyze the class interactions. The findings indicated that the least frequent initiation move function was nominating and most frequent move function was in the form of display questions by the students. Additionally, teachers exposed a tendency toward closed and managerial questions in the classrooms. The teachers employed their follow-up moves to repeat, accept, and correct among the students in classrooms. This makes no room for the students to voice their ideas, to foster critical reflection, and to encourage transformative mode in a classroom. The findings suggest that dialogic teaching can involve learners in collaborative dialogue and empower them to be reflective learners.

  Keywords: Dialogic Teaching, Dialogic Discourse Pattern, Discourse Content, IRF, Monologic Discourse
 • Farnoush Ahangaran, Zohreh Seifoori *, Biook Behnam Pages 79-104

  The present study examined the impact of language teachers’ gender, age, and experience on their self-efficacy. Moreover, it aimed to find out the mediating role of in-service teacher training in modifying the effects of foregoing variables. To this end, a stratified sample of 180 English teachers in high schools, private language institutes, and university settings in seven cities in Iran were initially handpicked as the participants of the study. Next, Teachers’ Sense of Efficacy Scale (Tschamen-Moran & Woolfolk-HoyHoy, 2001) was administered to the participants to specify their initial self-efficacy. Further, they attended a 20-session in-service teacher training program focused on theoretical and empirical issues related to learner variables and aiming at empowering the participants to tackle relevant problems in the context of the classroom. Finally, The Self-Efficacy Scale was administered to probe viable changes in the participants’ self-efficacy posterior to the treatment in relation to gender, age and experience. Results showed significantly higher levels of self-efficacy for males prior to and for females after the treatment. Additionally, the findings revealed that teacher self-efficacy was positively influenced by increase in teachers’ age and teaching experience and that in-service teacher training could avert disparities among the teachers across the diverse age groups and experience levels. The results underscore the paramount importance of in-service training courses aimed at empowering teachers.

  Keywords: EFL teachers, in-service teacher training, language teaching, teacher self-efficacy, teacher variables
 • Mohammad Aliakbari, Fatemeh Sadat Tabatabaei * Pages 105-131

  Despite the importance of Iranian teacher education programmes at Teacher Education universities for preparing EFL teachers in terms of effective teaching, no research has surveyed the role of these programmes in preparing effective teachers. This cross-sectional study was conducted to evaluate Iranian Teacher Education universities programmes for EFL student-teachers regarding five areas of teaching knowledge which conform to California Standards for the Teaching Profession (CSTP) that are stated in Commission on Teacher Credentialing (2009). This study employed a mixed-method design in which 126 in-service EFL teachers from six cities and 212 EFL student-teachers from six Iranian Teacher Education universities participated in a survey; then interviews were conducted with 12 selected volunteers from participants. The student-teachers’ expectations of TEPs at the beginning, their evaluations of the programmes at the end, and in-service teachers’ evaluations after years of teaching in terms of their preparation for teaching were compared. The results of Mixed Between-within (Repeated Measures) ANOVA as well as interview analyses and interpretations showed that there was a difference between the first-year group’s expectations and the last-year group’s evaluations. The difference was significant between female first- and last-year groups, female in-service and last-year groups as well as male in-service and male first- and last-year groups. Both male and female in-service teachers acknowledged the effectiveness of their four years of education at Teacher Education universities. Implications for providing more effective teacher education programmes are discussed.

  Keywords: Teacher Education universities programmes, Teacher education, EFL student-teachers
 • Reza Bagheri Nevisi *, Rasoul Mohammad Hosseinpur Pages 133-155

  Till recently, text difficulty has commonly been determined by employing readability formulas, however, major criticisms have been leveled against readability formulas (Graves & Graves, 2003).This research project aimed at determining text difficulty through readability formulas and Coh-Metrix. In other words, the study investigated the role of text difficulty in EFL learners’ pedagogic task performances. Since both males and females took part in the study, firstly the researchers aimed at finding out whether a different pattern of task performance existed for each. Secondly, all participants were provided with two different reading passages whose difficulty levels were determined by Coh-Metrix and readability formulas. Finally, a self-efficacy questionnaire was administered to delve into learners’ self-perceptions about their own performances on the pedagogic tasks. Descriptive statistics, paired samples t-test and repeated measures ANOVA were utilized to analyze the data. The results indicated that gender of the students had no significant impact on the learners’ performances on the pedagogic tasks. The findings revealed that text difficulty and the learners’ self-efficacy significantly affected EFL learners’ performance on the pedagogic tasks. The findings suggest that determining difficulty level of the texts through Coh-Metrix could be considered a step forward and will certainly assist language teachers and syllabus designers who strive to tailor the appropriate tasks and materials to learners at differing level of language proficiency. The results also imply that self-perceptions of learners might be a true predictor of their own performances on different tasks in general, and on pedagogic tasks in particular

  Keywords: Pedagogic task types, Text Difficulty, Coh-Metrix, Self-efficacy