فهرست مطالب

پژوهش های روابط بین الملل - سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1398)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابراهیم باقری *، محمد قیصری صفحات 7-38

  تاثیر متغیر ایالات متحده آمریکا بر روابط ایران و اروپا نشان دهنده این روند است که بخشی از ادراکات اروپایی از تهدیدات ایران، برساخته بازیگران دیگری است که به دنبال تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران هستند. در این چارچوب راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه ای، تهدیدسازی از موارد اختلاف ایران و اروپا با هدف اجماع سازی در تحریم ها و اقدام علیه ایران است. برای عملیاتی کردن این رویکرد، ایالات متحده سعی دارد مسائل مورد اختلاف ایران و اروپا را به عنوان تهدید واقعی علیه اروپا از جانب ایران معرفی کند. فرضیه مقاله این است که ایالات متحده با همراهی متحدان منطقه ای خود، مهم ترین محرک امنیتی کردن و تهدیدسازی از ایران برای امنیت اروپا با هدف کشاندن آن به متن سیاست گذاری های دولت ها و نهادهای تصمیم گیر اروپایی است. در این میان اختلافات میان ایران و اروپا در حوزه های موشکی (بالستیک) و حملات ادعایی تروریستی به خاک اروپا از مهم ترین مواردی است که ایالات متحده به دنبال امنیتی کردن و تهدید سازی از آنها برای بازیگران و نهادهای تصمیم ساز اتحادیه اروپا است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش بزرگی از ادراک تهدید اروپا از ایران برساخته بازیگران دیگری همچون ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه ای آن است که باهدف امنیتی کردن و برساخت تهدید از ایران به منظور ایجاد تنش و مهم تر از آن اجماع‏سازی در تحریم ها علیه ایران به سبک و سیاق تحریم های سال 2012 است. روش مورد استفاده این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی و پایگاه های اینترنتی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، تهدیدسازی، ادراک تهدید، اجماع سازی
 • محمدرضا دهشیری * صفحات 39-64

  این مقاله در صدد تبیین همپیوندی و هم تکمیلی امور نسبی و جهانشمول در روابط بین الملل است. با این باور که بر اساس "نظریه وحدت در عین کثرت"، می توان دارای وحدت جهان بینی و کثرت روش بود، در نظریه جهانشمولی نسبی نیز می توان در عین بهره مندی از اصول اولیه ثابت و عام و جهانشمول، دارای الگوها و قواعد ثانویه، متکثر، متنوع، متعدد، متغیر و خاص مبتنی بر عدم قطعیت و تحول پذیری بود. مقاله در صدد تسری نظریه "جهانشمولی نسبی" جک دانلی در زمینه حقوق بشر به مفاهیم عمده روابط بین الملل از قبیل: حاکمیت، دولت، قدرت، امنیت، سود، منافع ملی، نظم و ارزش است. در پاسخ به این پرسش که چرا مفاهیم روابط بین الملل در هسته مرکزی خود جهانشمول و مطلق و در پوسته سیال، نرم و ژلاتینی خود نسبی و اقتضایی هستند، مقاله با بهره گیری از روش تبیینی، چنین نتیجه می گیرد که علت ان ماهیت تناقض نمای عصر جهانی- محلی شدن است که در ان دیالکتیک وحدت ارزش ها و کثرت روش ها منجر به برسازی متقابل و تعامل پویای عام و خاص در چارچوب جهانشمولی نسبی می شود.

  کلیدواژگان: مفاهیم روابط بین الملل، نسبیت، جهانشمولی، جک دانلی، جهانی-محلی شدن
 • سید امیر نیاکوئی، سعید پیرمحمدی صفحات 65-100

  فروپاشی اتحاد شوروی و شکل گیری ساختار نوین قدرت در نتیجه تحولات آخرین دهه قرن بیستم ، بسیاری از کنشگران را بر آن داشته تا در جهت تضمین امنیت و بقای خود، راهبردهای امنیتی جدیدی را اتخاذ نمایند. اروپا به عنوان یکی از بازیگران بین المللی فعال از روند مزبور تاثیر پذیرفته و تلاش داشته تا راهبردهای امنیتی مقتضی را اتخاذ کند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا با بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری والتز و مدل تعدیل شده برت هنسن و پیتر تافت و آندره ویول به تبیین ماهیت پویش های امنیتی خاورمیانه ای اروپا در بستر ساختار نظام بین الملل نوین بپردازد. دوره زمانی این پژوهش بین سال های 2011 تا 2017 بوده و سه تحول بهار عربی، موضوع هسته ای ایران و صلح فلسطین و اسرائیل به منظور سنجش همگرایی یا واگرایی در روابط امنیتی- سیاسی فراآتلانتیکی مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به راهبردهای امنیتی خاورمیانه ای اروپا حاکی از آن است که راهبرد امنیتی اروپا در قبال برنامه هسته ای ایران ترکیبی از دنباله روی نرم و موازنه نرم بوده در حالی که در بهار عربی، دنباله روی سخت و در منازعه کنونی اعراب و اسرائیل موازنه نرم وجه غالب راهبرد امنیتی اروپا بوده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که در پرتو بهره گیری از 3 متغیر مستقل قدرت نسبی، امنیت نسبی و ایدئولوژی نسبی می توان راهبردهای امنیتی اروپا را تبیین و استنتاج نمود. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای انجام می گیرد.

  کلیدواژگان: راهبرد خاورمیانه ای اروپا، امنیت نسبی، ایدئولوژی نسبی، موازنه نرم، دنباله روی سخت.‏
 • سید جلال دهقانی فیروزآبادی *، مجید دشتگرد صفحات 101-122

  مسئله علیت وبحث امکان یا عدم امکان تبیین علی سیاست بین الملل یکی از مهم ترین موضوعات فرانظری در حوزه روابط بین الملل است که توجه بسیاری از اندیشمندان و مکاتب نظری این رشته را به خود جلب نموده است. در این پژوهش تلاش داریم تا یک شمای کلی را از مجادله و مباحثه نظریه پردازان روابط بین الملل در رابطه با مسئله علیت ترسیم نماییم و نشان دهیم که در حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل به طورکلی چه طیفی از نگرش ها و رویکردها در این رابطه شکل گرفته است. بدین منظور ما ابتدا یک چارچوب کلی را از مباحث فرانظری روابط بین الملل ارائه داده ایم سپس نظریه های مختلف را در این قالب جای داده و نگرش آن ها را پیرامون مسئله علیت تشریح نموده ایم. این چارچوب کلان شامل سه طیف پوزیتیویسم، پست پوزیتیویسم و آنتی پوزیتیویسم می باشد. پوزیتیویسم نگرش های جریان اصلی را در برمی گیردکه مبتنی بر هستی شناسی واقع گرا و معرفت شناسی مبنا گرایانه است، پست پوزیتیویسم شامل رویکردهای میانه است و آنتی پوزیتیویسم به نگرش های رادیکال و پست مدرن اشاره دارد که در تقابل کامل با پوزیتیویسم قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: علیت، مباحث فرانظری، نظریه های روابط بین الملل
 • زینب فرهادی، بهاره سازمند *، سید مسعود موسوی شفائی، محسن اسلامی صفحات 123-158

  در دوران پس از جنگ سرد، چالش های در حال رشد در نظام بین الملل و منطقه شرق آسیا الزامات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد و همین مسئله منجر به تغییر در تنظیمات و پایه های سیاست های امنیتی در ژاپن شد. در این فرایند ژاپن گام های مثبتی در مسیر عادی سازی سیاست دفاعی خود برداشت که منجر به فاصله گرفتن از یک سیاست خارجی منفعل و وابسته در نظام بین الملل و نزدیک شدن به یک دولت با توانمندی بالای اثرگذاری درصحنه بین المللی و منطقه ای شد. از میان برداشتن ممنوعیت صدور تسلیحات، تفسیر قانون اساسی ژاپن (بند 9) در سال 2015، تغییرات در دستورالعمل همکاری دفاعی با آمریکا با تاکید بر ژاپن فعال تر بخشی از شاخص های تغییر در سیاست امنیتی ژاپن در سال های اخیر است. با مرور گزاره های فوق این سوال مطرح می شود که این تحول مستمر و پیش رونده باهدف احیای نقش ژاپن در روندهای امنیتی چه پیامدهایی در سطوح ملی و بین المللی به همراه دارد؟ در پاسخ به این سوال فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که در بعد ملی تقویت بازدارندگی این کشور و گسترش نقش آن در حوزه تسلیحات و در بعد بین المللی تقویت هژمونی آمریکا و تغییر و گسترش همکاری و نفوذ نظامی ژاپن در جامعه بین المللی و مناطق مختلف ازجمله مهم ترین پیامدهای متصور برای تغییرات راهبردی ژاپن است. روش پژوهش مقاله پیش رو توصیفی و تحلیلی است و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد و آمارهای بین المللی خواهد بود.

  کلیدواژگان: ژاپن، آمریکا، بازدارندگی، افکار عمومی
 • روح الله طالبی آرانی *، نورالدین اکبری کریم آبادی صفحات 159-186

  نظم، و منطقه به مهمترین مفاهیم در رشته روابط بین الملل تبدیل شده اند، به گونه ای که کمتر تحلیلی را می توان دید که از این دو مفهوم یاد نشده باشد؛ در این میان، آنچه اهمیت یافته، ولی کمتر آماج تامل نظری واقع شده است وضعیت نظمهای منطقه ای در عرصه بین المللی است، چراکه به نظر می رسد باعث تقارب این دو مفهوم و تبدیل آنها به یک ابرمفهوم گردیده است. در این راستا، این نوشتار این پرسش نظری را مطرح می کند که "چرا با پیدایش جامعه دولتها در سطح منطقه ای، نظم منطقه ای درونزاد در جوامع بین المللی منطقه ای غیراروپایی شکل نمی گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از مفاهیم مکتب انگلیسی استدلال می شود که به نظر می رسد تفاوت در تجربه های حاکمیتی دولت های واقع در جوامع بین المللی منطقه ای غیراروپایی، «شکل بندی های دولت و منازعات درون منطقه ای» را به گونه ای رقم زده است که باعث گردیده است، با وابستگی امنیتی آن دولتها به کنشگران فرامنطقه ای از یک سو و مداخله کنشگران فرامنطقه ای از سوی دیگر، نظم منطقه ای درونزاد در جوامع بین المللی منطقه ای غیراروپایی شکل نگیرد. بهره گیری از مکتب انگلیسی نشان می دهد که در پیشبرد استدلالهای این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفی آثار نظری مرتبط استفاده خواهد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موفقیت این الگوی نظری در کاربست برای مناطق مختلف جهان می تواند می تواند سهم ارزنده ای در بالندگی نظری مطالعات منطقه ای از یک سو و بهره گیری از مفاهیم مکتب انگلیسی در تحلیل موضوعات منطقه ای و بین المللی روز داشته باشد و با پیوند زدن آنها به یکدیگر، افقی جدید در این دو حوزه مطالعاتی بگشاید.

  کلیدواژگان: نظم منطقه ای، مکتب انگلیسی، جامعه بین المللی منطقه ای
 • فرهاد فولادی، محمد یوسفی جویباری *، جعفر جمشیدی راد صفحات 187-218

  روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری بازیگری است در ردیف قدرت های منطقه ای و رو به سمت قدرت جهانی شدن که شاهد تغییر در اولویت های راهبردی آن بوده ایم. جمهوری اسلامی ایران بعد از فروپاشی شوروی، جایگاه متمایزی در سیاست خارجی روسیه دارد. روابط ایران و روسیه فارغ از الزامات ناشی از همجواری جغرافیایی، سوابق تاریخی، همکاری های اقتصادی و روابط منطقه ای همواره یکی از مسائل مورد توجه در سه سطح داخلی در میان نخبگان ایران و روسیه، سطح منطقه ای و بین المللی بوده است. در دوران ریاست جمهوری پوتین به ویژه از سال 2012، ایران از اهمیت قابل توجهی در سیاست خارجی روسیه برخوردار شد و جهت گیری آن به سمت مشارکت راهبردی روسیه در منطقه خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران سوق پیدا کرد. در پرتو این رویکرد، روابط گسترده ایران و روسیه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در سطح دو متحد استراتژیک ارتقا یافت. سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که رویکرد حاکم بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران بین سالهای 2012 تا 2018 چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که رویکرد اصلی سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران متاثر از تفاوت هویتی روسیه از غرب و شباهت ها با جمهوری اسلامی ایران در تقابل با غرب بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

  کلیدواژگان: روابط خارجی، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، پرونده هسته ای ایران، برجام.‏
 • مهدیه حیدری * صفحات 219-242

  در طول جنگ سرد، شوروی، بلغارستان و رومانی بعنوان اعضایی از بلوک شرق و ترکیه در ساحل جنوبی بعنوان عضوی از بلوک غرب تنها دولت های ساحلی دریای سیاه محسوب می شدند، و قدرت و نفوذ به مراتب بیشتر شوروی وضعیت ژئوپولیتیکی حوزه دریای سیاه را به گونه ای متاثر ساخته بود که فضای برای نقش آفرینی موثر منطقه ای ترکیه در این عرصه وجود نداشت. پس از تجزیه شوروی، گرجستان و اوکراین نیز به عنوان دولت هایی مستقل به دولت های ساحلی دریای سیاه پیوستند و استقلال جمهوری های حوزه مجاور قفقاز و آسیای میانه، سیاست روسیه در خصوص خارجه نزدیک و بازبینی آن پس از دهه 1990، گسترش اتحادیه اروپا و ناتو به شرق، ترانزیت انرژی های فسیلی، فرصت ها و چالش های جدیدی را برای ترکیه در این حوزه ایجاد کرده است. در این زمینه این مقاله به بررسی این فرضیه پرداخته است که هدف سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه ارتقاء موضع و جایگاه خود به عنوان قدرتی منطقه ای از طریق بسط مزیت تسلط بر تنگه های دریایی بسفر و داردانل، بسط نقش خود در انتقال انرژی های فسیلی و گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی متوازن با روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر بزرگ و مزیت پیوندهای اتنیکی بوده است. که به شیوه تبیینی و از چشم انداز ژئوپولیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است

  کلیدواژگان: حوزه دریای سیاه، ترکیه، سیاست خارجی، روسیه، اتحادیه اروپا، ترانزیت کالا و انرژی
 • حسین شیخ زاده * صفحات 243-280

  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نفت بر توسعه اجتماعی ایران با تاکید بر شهرنشینی و تحرک اجتماعی است. با توجه به داده های پژوهش، میان افزایش درآمد نفت از یکسو و تحرک اجتماعی و گسترش شهرنشینی (با رویکرد تحقیقات مقایسه ای و تطبیقی) از سوی دیگر رابطه وجود دارد. محدوده زمانی تحقیق از دهه 1320 تا ابتدای دهه 1390 می باشد. پژوهش از نظر روش از نوع تحقیقات میکس یا ترکیبی (کمی و کیفی)، از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت نیز توصیفی می باشد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و به طور خاص بررسی اسناد رسمی استفاده شده است. برپایه داده های پژوهش و با در نظر گرفتن نظریه بلایا یا نفرین منابع، درآمد نفت به عنوان متغیر مستقل، از طریق سیاست های دولت ها (متغیر میانجی) به گسترش شهرنشینی و تحرک اجتماعی در ایران کمک کرده است با این حال مهاجرت بی رویه بی شهرها به ویژه شهرهای بزرک و کلانشهرها باعث پیدایش حاشیه نشینی گردیده است. از سوی دیگر تخصیص درآمد نفت به شهرها باعث افزایش نابرابری میان شهر و روستا گردیده و عدالت اجتماعی را کاهش داده است. بر اساس نتایج این پژوهش کشورهای نفت خیز می توانند با مدیریت صحیح درآند نفت از دام نفرین منابع بگریزند. نتایج این مقاله می تواند الگویی برای توسعه درون زا در کشورهای نفت خیز ارائه نماید.

  کلیدواژگان: شهرنشینی، تحرک اجتماعی، بیکاری، نابرابری اجتماعی، بلای منابع
 • غلامرضا کریمی، حسین مهرپور *، منوچهر توسلی نائینی صفحات 281-307

  اعتبارات اسنادی یکی از مهم ترین روش های پرداخت ثمن کالا در تجارت بین الملل است. با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله در تجارت بین الملل را از بین نمی برد. یکی از مهم ترین ریسک های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارت اسنادی ریسک تقلب است. ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است. ضمن بیان مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مربوط به این روش پرداخت، نتیجه تقلب صورت گرفته در روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی را هم در رابطه با تقلب های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسناد ارائه شده جهت انجام پرداخت ثمن کالاها بررسی نماییم. با توجه به اصل استقلال معامله پایه از روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی به نظر می آید که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط به تقلب در معامله پایه برای صدور دستور عدم پرداخت وجه اعتبار دارند. نویسندگان در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به انجام تحقیقی در این زمینه پرداخته اند.

  کلیدواژگان: اعتبارنامه اسنادی، ریسک، استثناء تقلب، اصل استقلال.‏
|
 • Ebrahim Bagheri*, Mohammad Gheisari Pages 7-38

  The impact of the U.S. variable on relationship between Iran and Europe is indicative of a trend that a part of the European perceptions of Iran's threats has been constructed by other actors seeking to change the European Union's approach to Iran. In this framework, the new strategy of the United States and its regional allies is to use Iran and Europe differences to construct a threat with the aim of building consensus on sanctions and take actions against Iran. To implement this approach, the United States is attempting to introduce European and Iranian issues as a real threat posed to Europe by Iran. The hypothesis is that the United States, along with its regional allies, is the most important driver of securitization of the Iran's issue and its threat against European security with the aim of bringing it to the attention of the European governments and decision-making bodies for the purpose of consensus-building on sanctions and other measures against Iran. Meanwhile, the differences between Iran and Europe regarding missile (ballistic) and alleged terrorist attacks in the soil of Europe are among the most important issues that the United States seeks to securitize and to portray as threatening for the European actors and decision-making bodies of the European Union. The method used in this article is descriptive-analytical and it uses library tools, documentation, and electronic resources and databases to collect data

  Keywords: US, EU, Treat-Construction, threat -perception, consensus- building
 • Mohammadreza Dehshiri Pages 39-64

  The present study aimed to clarify the connectivity and complementarity of relative and universal affairs in international relations. Believing that, based on the “unity despite plurality” approach, it is possible to have one worldview despite the plurality of methods, it would be possible to have the basic, fixed, general, and universal principles, despite having secondary, multiple, diverse, numerous, changing, and specific models and rules based on uncertainty and evolution in the relative universality theory. The article tries to extrapolate the theory of « relative universality » developed by Jack Donnelly as regards the concept of human rights to the main concepts of IR such as sovereignty, State, power, security, gain, national interest, order and values. In response to the question of why the IR concepts are universal and absolute in their pivotal core as well as relative and contextual in their fluid, soft and gelatinous shell, the article concludes, through an explicative method, that it is due to the paradoxical nature of glocalization era in which the dialectics of unity in values and plurality in methods leads to the mutual construction and dynamics interaction of particularity and generality in the framework of « relative universality ».

  Keywords: International relations (IR) concepts, Relativity, universality, Jack Donnelly, glocalization
 • Seyed Amir Niakoye*, Saeed Pirmohammadi Pages 65-100

  The dissolution of soviet union and the formation of a new international power structure in the last decade of the twenty century have affected international actors to adopt new security strategies in order to maintain their securities. developments present paper seeks to explain the nature of Western European security shields in the context of a global unipolar system, using Waltz's Structural Realist Theory and the Moderated Model by Birthe Hansen and Peter Taft and Andres Wivel. The period of this research is between 2011 and 2017, and three developments in the Arab Spring, the nuclear issue of Iran, and the Arab-Israeli peace process, have been considered in order to measure convergence and divergence in transatlantic political-security relations.The A glimpse of the EU's Middle East security strategy suggests that the European security strategy for Iran's nuclear program is a combination of soft bandwagoning and soft balances, while in the Arab Spring, the difficult follow-up in the current Arab struggle And Israel's soft balance has been the dominant element of Europe's security strategy.findings of the paper indicate that in the light of the use of three independent variables of relative strength, relative security and relative ideology, one can explain and derive European security strategies. The research method in this paper is descriptive-analytical and data collection is done by the library method.

  Keywords: European Middle East strategy, Relative Security, relative ideology, Soft balance, hard bandwagoning
 • Seyed Jalal Dehghani Firooz Abadi *, Majid Dashtgerd Pages 101-122

  The question of causality, whether or not it is possible to explain causality in international politics, is one of the most important transnational issues in the field of international relations that has attracted the attention of many scholars and theoretical schools in this field. In this study we attempt to draw a general schema of the controversy and debate of international relations theorists on the cause of causation and to show what spectrum of attitudes and approaches have generally formed in the field of international relations theorizing. To this end, we first present a general framework of transnational themes of international relations, then incorporate various theories into this framework and outline their attitudes towards the issue of causality. This macro framework comprises three types of positivism, post positivism, and anti-positivism. Positivism encompasses mainstream attitudes based on realist ontology and fundamentalist epistemology, post positivism incorporates moderate approaches, and anti positivism refers to radical and postmodern attitudes that are in stark contrast to positivism.

  Keywords: causality, Transnational Theories, Theories of International Relations
 • Zeinab Farhadi, Bahareh Sazmand *, Seyyed Masoud Mousavi Shafaee, Mohsen Eslami Pages 123-158

  In the post-Cold War era, the growing challenges in the international system and East Asia region defined new behavioral requirements for Japan and it led Japan to do changes in its security policy foundations and settings. In this process, Japan took positive steps towards normalizing its defense policy, which led to Japan's distancing from a passive and dependent foreign policy in the international system and approaching a government with a high potential for international and regional influence. Removing the ban from arms exports, interpretation of the Japanese Constitution (paragraph 9) in 2015, changes in the guidelines of defense alliance with USA with an emphasis on active Japan are all indicating Japan's security policy change in recent years. By reviewing the above statements, this question arises that what the consequences of continuous and progressive transformation aimed at reviving Japan's role in security trends at the national and international levels are. In response to this question, the research hypothesis is based on this fact that in the national dimension, strengthening its deterrence and expanding its role in the field of arms and in international affairs, strengthening USA's hegemony and changing Japan's military cooperation and influence in the international community and the various regions are among the most significant implications for Japan's strategic change. The research methodology is descriptive and analytical, and the data collection method will be based on international documents and statistics.

  Keywords: Japan, USA, public opinion, Deterrence
 • Ruhollah Talebi Arani *, Nureddin Akbari Karim Abadi Pages 159-186

  Order, and region have become the most important concepts in IR scholarship, since little analyses can be found which does deal with; in the meanwhile, an important but undertheorized point is the situation of regional orders in the international real, which seems to converge these two concepts under an umbrella concept, requiring a due theorization. In doing so, the article asks the theoretical question: why does not an endogenous regional order in non-European regional international societies following the emergence of states society in the regional level?  In answering this question, drawing English school, it can be argued that differences in the sovereignty experiences seen by states within non-European regional international societies seems to lead the state formations and intra-regional conflicts not to form an endogenous regional security within them as a result of their security dependence to extra-regional actors as well as extra-regional actors’ involvement. Using a descriptive-analytical method focusing on the qualitative content analysis, the article concludes that applying this theoretical model to world regions can contribute to international and regional analyses on the basis of an English School view, and by linking them, open up a new horizon toward IR and Regional Studies.

  Keywords: Regional Orders, English School, Regional International Society
 • Farhad Fouladi, Mohammad Yousefi Joybari *, Jafar Jamshide rad Pages 187-218

  After the collapse of the Soviet Union, Russia began its role in the rank of regional powers and globalization with a shift in its strategic priorities. The Islamic Republic of Iran has had a distinct place in Russian foreign policy since the collapse of the Soviet Union. Relations between Russia and Iran, apart from the requirements of geographical proximity, historical records, economic cooperation, and regional relations have always been one of the issues of concern at the three domestic levels among the Iranian and Russian, regional and international elites. During Putin’s presidency, especially since 2012, Iran has gained significant position in Russian foreign policy and has shifted its focus to Russian strategic partnership in the Middle East and the Islamic Republic of Iran. In this regard, broader Iran-Russia relations in the political, economic, military and security fields were promoted at two strategic allies levels. This main question is arisen: what has been the attitude of EU and Russian foreign policy towards the Islamic Republic of Iran between 2012 and 2018? In response, it should be noted that Russia’s main foreign policy approach to the Islamic Republic of Iran has been affected by the Russian identity difference from the West and similarities with the Islamic Republic of Iran in contrast to the West. The research method was descriptive-analytical and the data were collected by documentary method and internet resources.

  Keywords: Foreign Relations, Russia, Islamic Republic of Iran, Iran nuclear case, JCPOA
 • Mahdieh Heydari Pages 219-242

  Ankara pursues its foreign policy with its neighbors around the Black Sea and elsewhere on the basis of bi- and multi-lateral relationships. It also becomes once again affirmed that the major focus of Turkey’s foreign policy vis-à-vis the Black Sea region is mainly linked to the preservation of the status quo in the maritime domain. This would include not only keeping the Montreux Convention requirements valid and in force, but also preventing a penetration of any other power into the region that might possibly change the so-called regional balance, thereby questioning Turkey’s sovereign power over the Straits. Against this backdrop, it can be argued that despite the fact that Turkey is one of the most powerful and influential Black Sea littoral countries, it has not, and cannot, create an internal drive for intra-regional coalescence.

  Keywords: Turkey, Foreign Policy, the Black Sea region, Russia, EU, Energy
 • Hossein Sheikhzadeh Pages 243-280

  The main purpose of the present study is to investigate the impact of oil on Iranian social development with emphasis on urbanization and social mobility. According to research data, there is a relationship between increasing oil revenues on the one hand and social mobility and urbanization expansion (with comparative and comparative research approach) on the other. The research period ranges from the 1920s to the early 1990s. The research is mixed and quantitative (qualitative and qualitative) in terms of purpose, applied and descriptive in nature. This study uses library studies, and in particular, the examination of official documents. Based on research data and by considering disaster or resource curse theory, oil income as an independent variable has contributed to the expansion of urbanization and social mobility in Iran through government policies (the mediating variable), however, the overwhelming migration of cities, especially large cities. And metropolises have led to the emergence of suburbs. On the other hand, allocating oil revenues to cities has increased inequality between the city and the countryside and reduced social justice. Based on the results of this study, oil-rich countries can escape the curse of resources by properly managing oil revenues. The results of this paper can provide a model for endogenous development in oil-rich countries.

  Keywords: urbanization, social mobility, unemployment, Social Inequality, Resource Disaster
 • karimi Gholamreza, Hossein Mehrpour *, Manouchehr Tavassoli Naeeni Pages 281-307

  Letters of credit are one of the most important methods of paying for goods in international trade. Despite the significant and significant advantages of LCs, this payment method does not completely eliminate the risk of trading in international trade. One of the most important risks in payment based on LC is fraud risk. The risk of fraud is related to the likelihood of fraud occurring in the process of payment of a credit, which is of two types: fraud is committed either in relation to the documents presented to the bank or in connection with the underlying transaction in the L / C. The courts of different countries have dealt with these two types of fraud in accordance with the USP regulations, which are the rules governing LCs. While noting the concept of LC fraud as one of the most important risks associated with this method of payment, the result of the LCP fraud process is both in relation to the underlying transaction fraud and in the case of fraud in the transaction. Examine the documentation provided to pay for the goods. Given the independence of the underlying transaction from the LCP, it appears that the courts are less willing to accept claims of fraud in the underlying transaction for issuing a non-payment order. In this paper, the authors have done a descriptive-analytical approach using a library method.

  Keywords: Documentary credentials, risk, fraud exception, Principle of Independence