فهرست مطالب

پژوهش های روابط بین الملل - سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1398)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا
  صفحه 1

  تاثیر متغیر ایالات متحده آمریکا بر روابط ایران و اروپا نشان دهنده این روند است که بخشی از ادراکات اروپایی از تهدیدات ایران، برساخته بازیگران دیگری است که به دنبال تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران هستند. در این چارچوب راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه ای، تهدیدسازی از موارد اختلاف ایران و اروپا با هدف اجماع سازی در تحریم ها و اقدام علیه ایران است. برای عملیاتی کردن این رویکرد، ایالات متحده سعی دارد مسائل مورد اختلاف ایران و اروپا را به عنوان تهدید واقعی علیه اروپا از جانب ایران معرفی کند. فرضیه مقاله این است که ایالات متحده با همراهی متحدان منطقه ای خود، مهم ترین محرک امنیتی کردن و تهدیدسازی از ایران برای امنیت اروپا با هدف کشاندن آن به متن سیاست گذاری های دولت ها و نهادهای تصمیم گیر اروپایی است. در این میان اختلافات میان ایران و اروپا در حوزه های موشکی (بالستیک) و حملات ادعایی تروریستی به خاک اروپا از مهم ترین مواردی است که ایالات متحده به دنبال امنیتی کردن و تهدید سازی از آنها برای بازیگران و نهادهای تصمیم ساز اتحادیه اروپا است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش بزرگی از ادراک تهدید اروپا از ایران برساخته بازیگران دیگری همچون ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه ای آن است که باهدف امنیتی کردن و برساخت تهدید از ایران به منظور ایجاد تنش و مهم تر از آن اجماع‏سازی در تحریم ها علیه ایران به سبک و سیاق تحریم های سال 2012 است. روش مورد استفاده این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی و پایگاه های اینترنتی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، تهدیدسازی، ادراک تهدید، اجماع سازی
 • نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل
  صفحه 2

  این مقاله در صدد تبیین همپیوندی و هم تکمیلی امور نسبی و جهانشمول در روابط بین الملل است. با این باور که بر اساس "نظریه وحدت در عین کثرت"، می توان دارای وحدت جهان بینی و کثرت روش بود، در نظریه جهانشمولی نسبی نیز می توان در عین بهره مندی از اصول اولیه ثابت و عام و جهانشمول، دارای الگوها و قواعد ثانویه، متکثر، متنوع، متعدد، متغیر و خاص مبتنی بر عدم قطعیت و تحول پذیری بود. مقاله در صدد تسری نظریه "جهانشمولی نسبی" جک دانلی در زمینه حقوق بشر به مفاهیم عمده روابط بین الملل از قبیل: حاکمیت، دولت، قدرت، امنیت، سود، منافع ملی، نظم و ارزش است. در پاسخ به این پرسش که چرا مفاهیم روابط بین الملل در هسته مرکزی خود جهانشمول و مطلق و در پوسته سیال، نرم و ژلاتینی خود نسبی و اقتضایی هستند، مقاله با بهره گیری از روش تبیینی، چنین نتیجه می گیرد که علت ان ماهیت تناقض نمای عصر جهانی- محلی شدن است که در ان دیالکتیک وحدت ارزش ها و کثرت روش ها منجر به برسازی متقابل و تعامل پویای عام و خاص در چارچوب جهانشمولی نسبی می شود.

  کلیدواژگان: مفاهیم روابط بین الملل، نسبیت، جهانشمولی، جک دانلی، جهانی-محلی شدن
 • راهبرد خاورمیانه ای اروپا در قبال آمریکا پس از بهار عربی (2011-2018)
  صفحه 3

  فروپاشی اتحاد شوروی و شکل گیری ساختار نوین قدرت در نتیجه تحولات آخرین دهه قرن بیستم ، بسیاری از کنشگران را بر آن داشته تا در جهت تضمین امنیت و بقای خود، راهبردهای امنیتی جدیدی را اتخاذ نمایند. اروپا به عنوان یکی از بازیگران بین المللی فعال از روند مزبور تاثیر پذیرفته و تلاش داشته تا راهبردهای امنیتی مقتضی را اتخاذ کند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا با بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری والتز و مدل تعدیل شده برت هنسن و پیتر تافت و آندره ویول به تبیین ماهیت پویش های امنیتی خاورمیانه ای اروپا در بستر ساختار نظام بین الملل نوین بپردازد. دوره زمانی این پژوهش بین سال های 2011 تا 2017 بوده و سه تحول بهار عربی، موضوع هسته ای ایران و صلح فلسطین و اسرائیل به منظور سنجش همگرایی یا واگرایی در روابط امنیتی- سیاسی فراآتلانتیکی مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به راهبردهای امنیتی خاورمیانه ای اروپا حاکی از آن است که راهبرد امنیتی اروپا در قبال برنامه هسته ای ایران ترکیبی از دنباله روی نرم و موازنه نرم بوده در حالی که در بهار عربی، دنباله روی سخت و در منازعه کنونی اعراب و اسرائیل موازنه نرم وجه غالب راهبرد امنیتی اروپا بوده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که در پرتو بهره گیری از 3 متغیر مستقل قدرت نسبی، امنیت نسبی و ایدئولوژی نسبی می توان راهبردهای امنیتی اروپا را تبیین و استنتاج نمود. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای انجام می گیرد.

  کلیدواژگان: راهبرد خاورمیانه ای اروپا، امنیت نسبی، ایدئولوژی نسبی، موازنه نرم، دنباله روی سخت.‏
 • مسئله علیت در نظریه های روابط بین الملل
  صفحه 4

  مسئله ی علیت و بحث امکان یا عدم امکان تبیین علی سیاست بین الملل یکی از مهم ترین موضوعات فرانظری در حوزه ی روابط بین الملل است که توجه بسیاری از اندیشمندان و مکاتب نظری این رشته را به خود جلب نموده است. در این پژوهش تلاش داریم تا یک شمای کلی را از مجادله و مباحثه ی نظریه پردازان روابط بین الملل در رابطه با مسئله ی علیت ترسیم نماییم و نشان دهیم که در حوزه ی نظریه پردازی روابط بین الملل به طورکلی چه طیفی از نگرش ها و رویکردها در این رابطه شکل گرفته است.بدین منظور ما ابتدا یک چارچوب کلی را از مباحث فرانظری روابط بین الملل ارائه داده ایم سپس نظریه های مختلف را در این قالب جای داده و نگرش آن ها را پیرامون مسئله ی علیت تشریح نموده ایم.این چارچوب کلان شامل سه طیف پوزیتیویسم،پست پوزیتیویسم و آنتی پوزیتیویسم می باشد.پوزیتیویسم نگرش های جریان اصلی را در برمی گیرد که مبتنی بر هستی شناسی واقع گرا و معرفت شناسی مبنا گرایانه است ،پست پوزیتیویسم شامل رویکردهای میانه است و آنتی پوزیتیویسم به نگرش های رادیکال و پست مدرن اشاره دارد که در تقابل کامل با پوزیتیویسم قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: علیت، مباحث فرانظری، نظریه های روابط بین الملل
 • باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن
  صفحه 5

  در دوران پس از جنگ سرد، چالش های در حال رشد در نظام بین الملل و منطقه شرق آسیا الزامات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد و همین مسئله منجر به تغییر در تنظیمات و پایه های سیاست های امنیتی در ژاپن شد. در این فرایند ژاپن گام های مثبتی در مسیر عادی سازی سیاست دفاعی خود برداشت که منجر به فاصله گرفتن از یک سیاست خارجی منفعل و وابسته در نظام بین الملل و نزدیک شدن به یک دولت با توانمندی بالای اثرگذاری درصحنه بین المللی و منطقه ای شد. از میان برداشتن ممنوعیت صدور تسلیحات، تفسیر قانون اساسی ژاپن (بند 9) در سال 2015، تغییرات در دستورالعمل همکاری دفاعی با آمریکا با تاکید بر ژاپن فعال تر بخشی از شاخص های تغییر در سیاست امنیتی ژاپن در سال های اخیر است. با مرور گزاره های فوق این سوال مطرح می شود که این تحول مستمر و پیش رونده باهدف احیای نقش ژاپن در روندهای امنیتی چه پیامدهایی در سطوح ملی و بین المللی به همراه دارد؟ در پاسخ به این سوال فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که در بعد ملی تقویت بازدارندگی این کشور و گسترش نقش آن در حوزه تسلیحات و در بعد بین المللی تقویت هژمونی آمریکا و تغییر و گسترش همکاری و نفوذ نظامی ژاپن در جامعه بین المللی و مناطق مختلف ازجمله مهم ترین پیامدهای متصور برای تغییرات راهبردی ژاپن است. روش پژوهش مقاله پیش رو توصیفی و تحلیلی است و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد و آمارهای بین المللی خواهد بود.

  کلیدواژگان: ژاپن، آمریکا، بازدارندگی، افکار عمومی
 • نظم های منطقه ای غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏
  صفحه 6

  نظم، و منطقه به مهمترین مفاهیم در رشته روابط بین الملل تبدیل شده اند، به گونه ای که کمتر تحلیلی را می توان دید که از این دو مفهوم یاد نشده باشد؛ در این میان، آنچه اهمیت یافته، ولی کمتر آماج تامل نظری واقع شده است وضعیت نظمهای منطقه ای در عرصه بین المللی است، چراکه به نظر می رسد باعث تقارب این دو مفهوم و تبدیل آنها به یک ابرمفهوم گردیده است. در این راستا، این نوشتار این پرسش نظری را مطرح می کند که "چرا با پیدایش جامعه دولتها در سطح منطقه ای، نظم منطقه ای درونزاد در جوامع بین المللی منطقه ای غیراروپایی شکل نمی گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از مفاهیم مکتب انگلیسی استدلال می شود که به نظر می رسد تفاوت در تجربه های حاکمیتی دولت های واقع در جوامع بین المللی منطقه ای غیراروپایی، «شکل بندی های دولت و منازعات درون منطقه ای» را به گونه ای رقم زده است که باعث گردیده است، با وابستگی امنیتی آن دولتها به کنشگران فرامنطقه ای از یک سو و مداخله کنشگران فرامنطقه ای از سوی دیگر، نظم منطقه ای درونزاد در جوامع بین المللی منطقه ای غیراروپایی شکل نگیرد. بهره گیری از مکتب انگلیسی نشان می دهد که در پیشبرد استدلالهای این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفی آثار نظری مرتبط استفاده خواهد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موفقیت این الگوی نظری در کاربست برای مناطق مختلف جهان می تواند می تواند سهم ارزنده ای در بالندگی نظری مطالعات منطقه ای از یک سو و بهره گیری از مفاهیم مکتب انگلیسی در تحلیل موضوعات منطقه ای و بین المللی روز داشته باشد و با پیوند زدن آنها به یکدیگر، افقی جدید در این دو حوزه مطالعاتی بگشاید.

  کلیدواژگان: نظم منطقه ای، مکتب انگلیسی، جامعه بین المللی منطقه ای
 • آسیب شناسی «آینده پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تاجیکستان
  صفحه 7

  محققانی که درارتباط با تحلیل سیاست خارجی فعالیت دارند، وظیفه خود را بهبود تصمیم گیری در سیاست خارجی بیان می کنند. نگارندگان با هدف کمک به بهبود تصمیم گیری درسیاست خارجی اقدام به آسیب شناسی استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان نموده اند. مساله ی پژوهش این مهم است که استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان متاثر از نقاط قوت و فرصت ها پویا و موفق بوده یا تحت تاثیر نقاط ضعف و تهدیدات منفعلانه و ناموفق بوده است؟ آیا عنصر«آینده پژوهی» و »برنامه ریزی بلند مدت» در این استراتژی مدنظر بوده است؟ برای پرداختن به مساله فرضیه ای که مطرح شده به این صورت است که: استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بدون توجه به هدف گذاری های بلند مدت بیشترتحت تاثیر ضعف های داخلی و چالش های محیطی ناموفق و منفعل بوده است. چارچوب نظری پژوهش حاضر یک طرح مفهومی با استفاده از دو مدل مدیریت استراتژیک (سوات وپستل) و رویکرد آینده پژوهی(سناریوسازی) و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: ایران، سیاست خارجی، تاجیکستان، آسیای میانه، آینده پژوهی
 • طراحی الگوی عوامل جذب سرمایه گذاری در بازار مناطق آزاد ایران: مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی
  صفحه 8

  همواره یک از مولفه های مورد توجه اقتصاددانان برای رشد اقتصادی کشور شناسایی ارتباط بین سرمایه گذاری خارجی و جذابیت بازار داخلی است. بر این اساس شناسایی عوامل موثر بر جذابیت سرمایه گذاری و جذابیت بازار این مناطق می تواند اثر مستقیمی بر میزان و حجم تبادلات تجاری کشور داشته باشد. این موضوع علت اصلی پرداختن به این پژوهش و تلاش برای شناخت و ارائه الگوی عوامل اثرگذار بر جذابیت در سرمایه گذاری بازار مناطق آزاد ایران شده است.در این مطالعه کاربردی، با رویکرد آمیخته ترتیبی سعی شده است تا با بررسی ادبیات موضوع مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد در قالب الگوی اولیه تدوین شود. سپس با ارائه این چارچوب مفهومی به خبرگان و استفاده از مصاحبه های عمقی، نظرات تخصصی آنان در خصوص الگوی عوامل جذب سرمایه گذاری در بازار مناطق آزاد ایران استخراج گردید. در بخش کمی نیز نتایج این بخش به کمک نظرات تخصصی کارشناسان و صاحبان صنایع منطقه آزاد انزلی مورد ارزیابی قرار گرفت تا با تبیین روابط بین ابعاد، الگوی مورد نظر طراحی گردد. در نهایت نیز شاخص های تقاضا، رقابت پذیری، سهولت کسب و کار، جذابیت سرمایه گذاری و تجربه خرید به عنوان مهمترین عوامل موجود در جذابیت بازار مناطق آزاد ایران (منطقه انزلی) تعیین که به کمک آنها راهکارهای بهبود ارائه گردید.

  کلیدواژگان: جذابیت بازار، جذابیت سرمایه گذاری، مناطق آزاد ایران، آسیای مرکزی
|
 • The United States and Securitization of Iran in Europe's Perception
  Page 1

  The impact of the U.S. variable on relationship between Iran and Europe is indicative of a trend that a part of the European perceptions of Iran's threats has been constructed by other actors seeking to change the European Union's approach to Iran. In this framework, the new strategy of the United States and its regional allies is to use Iran and Europe differences to construct a threat with the aim of building consensus on sanctions and take actions against Iran. To implement this approach, the United States is attempting to introduce European and Iranian issues as a real threat posed to Europe by Iran. The hypothesis is that the United States, along with its regional allies, is the most important driver of securitization of the Iran's issue and its threat against European security with the aim of bringing it to the attention of the European governments and decision-making bodies for the purpose of consensus-building on sanctions and other measures against Iran. Meanwhile, the differences between Iran and Europe regarding missile (ballistic) and alleged terrorist attacks in the soil of Europe are among the most important issues that the United States seeks to securitize and to portray as threatening for the European actors and decision-making bodies of the European Union. The method used in this article is descriptive-analytical and it uses library tools, documentation, and electronic resources and databases to collect data

 • Theory of Relative Universality in International Relations
  Page 2

  The present study aimed to clarify the connectivity and complementarity of relative and universal affairs in international relations. Believing that, based on the “unity despite plurality” approach, it is possible to have one worldview despite the plurality of methods, it would be possible to have the basic, fixed, general, and universal principles, despite having secondary, multiple, diverse, numerous, changing, and specific models and rules based on uncertainty and evolution in the relative universality theory. The article tries to extrapolate the theory of « relative universality » developed by Jack Donnelly as regards the concept of human rights to the main concepts of IR such as sovereignty, State, power, security, gain, national interest, order and values. In response to the question of why the IR concepts are universal and absolute in their pivotal core as well as relative and contextual in their fluid, soft and gelatinous shell, the article concludes, through an explicative method, that it is due to the paradoxical nature of glocalization era in which the dialectics of unity in values and plurality in methods leads to the mutual construction and dynamics interaction of particularity and generality in the framework of « relative universality ».

  Keywords: International relations (IR) concepts, Relativity, universality, Jack Donnelly, glocalization
 • The Middle East strategy of Europe towards the United States since the Arab spring
  Page 3

  The dissolution of soviet union and the formation of a new international power structure in the last decade of the twenty century have affected international actors to adopt new security strategies in order to maintain their securities. developments present paper seeks to explain the nature of Western European security shields in the context of a global unipolar system, using Waltz's Structural Realist Theory and the Moderated Model by Birthe Hansen and Peter Taft and Andres Wivel. The period of this research is between 2011 and 2017, and three developments in the Arab Spring, the nuclear issue of Iran, and the Arab-Israeli peace process, have been considered in order to measure convergence and divergence in transatlantic political-security relations.The A glimpse of the EU's Middle East security strategy suggests that the European security strategy for Iran's nuclear program is a combination of soft bandwagoning and soft balances, while in the Arab Spring, the difficult follow-up in the current Arab struggle And Israel's soft balance has been the dominant element of Europe's security strategy.findings of the paper indicate that in the light of the use of three independent variables of relative strength, relative security and relative ideology, one can explain and derive European security strategies. The research method in this paper is descriptive-analytical and data collection is done by the library method.

  Keywords: European Middle East strategy, Relative Security, relative ideology, Soft balance, hard bandwagoning
 • The problem of causation in International Relations Theories
  Page 4

  The problem of causation and the possibility or impossibility of causal explanation of international politics is one of the most important meta-theoretical issues in the field of international relations that has attracted the attention of many international relations scholars and theoretical schools. In this research, we try to draw up a comprehensive Picture of the international relations theoreticians' controversies and debates about The problems of causation and show what kind of approaches and attitudes have been formed around this problem in the area of Theory-Building in international relations. To achieve this aim, We have first introduced a grand framework of meta-theoretical debates in international Relations, then we have put different theories in this framework and have described their attitude to the problems of causation. This grand framework consists of three categories of meta-theoretical debates: positivism, post positivism and anti-positivism. Positivism embraces mainstream attitudes, post positivism includes the middle ground approaches, and anti-positivism refers to radical and postmodern attitudes.

  Keywords: causality, Meta-Theoretical Debates, international relations theories
 • Re-defining Japan's security policy and its national and international implications
  Page 5

  In the post-Cold War era, the growing challenges in the international system and East Asia region defined new behavioral requirements for Japan and it led Japan to do changes in its security policy foundations and settings. In this process, Japan took positive steps towards normalizing its defense policy, which led to Japan's distancing from a passive and dependent foreign policy in the international system and approaching a government with a high potential for international and regional influence. Removing the ban from arms exports, interpretation of the Japanese Constitution (paragraph 9) in 2015, changes in the guidelines of defense alliance with USA with an emphasis on active Japan are all indicating Japan's security policy change in recent years. By reviewing the above statements, this question arises that what the consequences of continuous and progressive transformation aimed at reviving Japan's role in security trends at the national and international levels are. In response to this question, the research hypothesis is based on this fact that in the national dimension, strengthening its deterrence and expanding its role in the field of arms and in international affairs, strengthening USA's hegemony and changing Japan's military cooperation and influence in the international community and the various regions are among the most significant implications for Japan's strategic change. The research methodology is descriptive and analytical, and the data collection method will be based on international documents and statistics.

  Keywords: Japan, USA, public opinion, Deterrence
 • The Non-European Regional Security Ordersan English School View
  Page 6

  Order, and region have become the most important concepts in IR scholarship, since little analyses can be found which does deal with; in the meanwhile, an important but undertheorized point is the situation of regional orders in the international real, which seems to converge these two concepts under an umbrella concept, requiring a due theorization. In doing so, the article asks the theoretical question: why does not an endogenous regional order in non-European regional international societies following the emergence of states society in the regional level?  In answering this question, drawing English school, it can be argued that differences in the sovereignty experiences seen by states within non-European regional international societies seems to lead the state formations and intra-regional conflicts not to form an endogenous regional security within them as a result of their security dependence to extra-regional actors as well as extra-regional actors’ involvement. Using a descriptive-analytical method focusing on the qualitative content analysis, the article concludes that applying this theoretical model to world regions can contribute to international and regional analyses on the basis of an English School view, and by linking them, open up a new horizon toward IR and Regional Studies.

  Keywords: Regional Orders, English School, Regional International Society
 • The pathology of the "futuristic" foreign policy of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan
  Page 7

  The foreign policy of Every country is a Symbol of its Capabilities with Other Countries. Scholars who are involved in the analysis of foreign policy analysis express their duty to improve decision making in foreign policy so that governments can achieve better results . Iran is no exception to the rule and has developed its foreign policy in Tajikistan based on regional and international goals . the aim of this study is to identify the foreign policy strategies of the Islamic republic of Iran . the question of the research is that the foreign policy strategie of the Islamic Republic of Iran have been influenced by dynamic points and opportunities, or have been passive and passive under the threats and threats ? the aim of this study is that the foreign policy strategie of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan have been affected by internal weaknesses and environmental challenges the theoretical Framework of this study is a conceptual scheme using two models of Strategic Management (SWOT& PESTEL) and Future Research Technique (Scenario building) and descriptive - analytic study using library tools

  Keywords: Iran, Foreign Policy, Tajikistan, Central Asia, Futures Studies
 • Designing a model for Investment Attraction Factors of Iranian Free Zones Market
  Page 8

  It has always been one of the most important factors for economists to identify the relationship between foreign investment and domestic market attractiveness.Therefore, identifying the factors affecting the investment attractiveness and market attractiveness of these areas can have a direct impact on the volume and volume of trade in the country.This issue has been the main reason for doing this research and trying to identify and present the pattern of factors affecting the attractiveness of free market investment in Iran.In this applied study, a sequential mixed approach has been attempted to formulate an initial model by examining the literature on the basis of the data theory based approach of Free Zone Market Attraction Factors.Then, by presenting this conceptual framework to the experts and using in-depth interviews, their expert opinions on the pattern of investment attraction factors in the Free Zones market of Iran were extracted.In the quantitative part, the results obtained from the experts were evaluated with the opinions of executive managers, experienced people and Owners of industries in Anzali Free Zone in order to elaborate the relationship between dimensions, to design the model of “Investment Attraction Factors”.Finally, the indicators of "demand", "competitiveness", "business convenience", "investment attractiveness" and "purchasing experience" were identified as the most important factors in the attractiveness of the Free Zoneof Iran (Anzali region),which based on these indicators, solutions were proposed to improve the attractiveness of the Anzali Free Zone Investment Market.

  Keywords: Market attractiveness, Investment attractiveness, Free Zones of Iran, Centeral Asia