فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرح ناز خواجه نصیری، شهلا خسروی*، معصومه خیرخواه، جمشید حاجتی، مریم اکبری صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  بازنگری برنامه های آموزشی بخشی از برنامه اصلاحات آموزشی است که سبب انطباق برنامه های آموزشی با پیشرفت های سریع تحقیقات و فناوری شده و موجب کارآفرینی، اشتغال مولد و تولید ثروت می شود. ماموریت آموزش عالی در حوزه سلامت تربیت منابع انسانی متعهد، متخصص، کار آمد مبتنی بر نیازهای بومی و ملی است. دراین مقاله تلاش شده است نقشه راه (فرایند) بازنگری برنامه های آموزشی اقدامی درجهت اجرایی نمودن بسته های تحول و نو آوری آموزش علوم پزشکی تدوین گردد .

  روش کار

  بررسی متون وتجربیات صاحب نظران مشخص و از طریق برگزاری جلسات با گروه های بازنگری و اعضای هیت های ممتحنه و یا کارگاه، تشریح گردید .

  یافته ها

  پس از تشکیل گروه بازنگری و تعیین الگوی آن در مرحله اول، نیازسنجی از اعضای هیئت علمی، مدیران محترم گروه، کارشناسان واحدهای آموزش، دانش آموختگان و در صورت لزوم نظرسنجی موردی از اساتید مجرب سایر رشته های ارتباطات، کارآفرینی و... مورد تاکید قرار گرفت. سپس مقایسه کوریکولوم موجود با برنامه های ان رشته در سطح بین المللی و یا رشته های مشابه باید صورت گیرد . در مرحله سوم ضمن سامان دهی اطلاعات، با تمرکز بر کاربردی تر نمودن سرفصل های دروس و رویکرد جامعه محوری رشته موضوعات برنامه های درسی رشته تعیین می شود . سپس با اینده نگاری رشته، پیش نویس اولیه با بازخوانی دروس قبلی در کارگروه های هیئت ممتحنه، تهیه سیلابس جدید درسی بر اساس مهارت های عملی ونقش های حرفه ای دانش آموختگان تدوین می گردد . در آخرین مرحله با اعمال نظرات و دیدگاه های اصلاحی و رفت و برگشت از نظرات صاحب نظران، بازبینی نهائی برنامه آموزشی و ویرایشی برنامه صورت می گیرد .

  نتیجه گیری

  اجرای صحیح فرایندهای فوق می تواند نقش مهمی در دستیابی به اهداف بازنگری در جهت تحول اموزش داشته باشد .

  کلیدواژگان: فرایند، بازنگری، برنامه آموزشی
 • شهرام شایان، نازلی نووزی راد* صفحات 10-23
  زمینه و هدف
  کارکنان به طور مداوم نیاز به آموزش دارند که با استفاده از ارزشیابی جامع می توان از اثربخش بودن نتایج آموزش آگاه شد. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی مدون کارکنان بیمارستان طالقانی بر اساس الگوی چهارمرحله ای کرک پاتریک می باشد که در نهایت به تولید یک دستور العمل راهنما برای مراکز پزشکی منجر خواهد شد.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی ،جامعه آماری کارکنان اتاق عمل به تعداد 50 نفر و روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان و حجم نمونه 48 نفر می باشد. بررسی داده ها مطابق با چهار مرحله مدل کرک پاتریک مشتمل بر سطوح واکنش(پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه رو در رو)، یادگیری(پیش و پس آزمون کتبی و آزمون های حیطه مهارتی ازجمله آسکی)، رفتار(ارزیابی 360 درجه) و نتایج(تغییر شاخص ها) بوده و داده ها به کمک نرم افزار Spss تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین نمرات در مرحله واکنش(136.35)،در مرحله یادگیری آماره t پیش و پس آزمون کتبی(12.93) و آسکی(8.45) ، مرحله رفتار،میانگین نمرات ارزیابی 360 درجه از دیدگاه سرپرستاران (7.96±55.83) و همکاران هم سابقه(6.92±44.27) و کم سابقه(4.76±39.85)خود فرد(3.01±57.5) بیماران (0.70±13.25) و مرحله نتایج، شاخص های بیمارستانی تفاوت معناداری وجود داشته است.
  نتیجه گیری
  در مرحله واکنش شرکت کنندگان رضایت داشته و با توجه به تغییر معنا دار در نمره میانگین پیش و پس آزمون کتبی و آسکی یادگیری صورت گرفته و بر اساس تحلیل نتایج ارزشیابی 360 درجه از منظر پنج منبع ارزیابی تا 50% آموخته ها به محیط واقعی انتقال یافته و نهایتا باعث تغییر در شاخص بیمارستانی گردیده است. کلید واژه :ارزیابی اثربخشی ،برنامه های آموزشی مدون ،رویکرد کرک پاتریک
  کلیدواژگان: ارزیابی اثربخشی، برنامه های آموزشی مدون، رویکرد کرک پاتریک
 • میترا شعبانی، کیومرث نیاز آذری*، ترانه عنایتی صفحات 24-40
  زمینه و هدف
  مهمترین محورهای تحول و نوآوری در علوم پزشکی توسعه زیر ساختها و تمرکز زدایی می باشد لذا هدف پژوهش حاضر،شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای تحول و نوآوری دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران بود.
  روش بررسی
  پژوهش از نظر هدف، کاربردی ؛ با رویکرد آمیخته و طرح اکتشافی بود و در بخش کمی با روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی، اعضای هیات علمی به تعداد434نفر و با روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای براساس مرتبه علمی تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته75 سوالی انجام گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز بالای 7/0محاسبه و مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که؛ استقلال دانشگاهی دارای دو بعد «ساختاری و محتوایی» است. بعد ساختاری دارای چهار مولفه استقلال(سازمانی، مالی، سیاستگذاری، روابط ملی و منطقه ای) و بعد محتوایی دارای سه مولفه استقلال (علمی- آموزشی، پژوهشی، فناوری) است. که بعد ساختاری با بارعاملی 990/0 دارای بیش ترین و بعد محتوایی با بارعاملی 961/0 دارای کم-ترین تاثیر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها وجهت حفظ کیفیت و اعتبار علمی ؛لازم است در دانشگاه ها به استقلال و آزادی علمی توجه شود.
  کلیدواژگان: استقلال دانشگاهی، دانشگاه، علوم پزشکی، تحول و نوآوری
 • سلماز سادات نقوی الحسینی، ندا مهرداد*، بهاره یزدی زاده، حسین ادیبی، عطاالله پورعباسی صفحات 41-53
  زمینه و هدف

  باتوجه به اهمیت بالقوه مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی به عنوان یک ابزار بهره وری برای خلق دانش و نوآوری، همچنین اهمیت انگیزه و تعهد کارکنان به عنوان عاملی مهم برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در پژوهشگران شاغل در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

  روش بررسی

  ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (1979) بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد در مجموع بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و پژوهشگران از سطح مدیریت دانش نسبتا مطلوب و تعهد سازمانی بالایی برخوردار بودند. همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تولید، کسب و سازماندهی دانش با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما بین ذخیره، انتشار و کاربرد دانش با تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  سطح تعهد و انگیزش کارکنان به دلیل نقش زیرساختی آن، در پیاده سازی مدیریت دانش و افزایش بهره وری و اثربخشی سازمان اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تعهدسازمانی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عبدالرسول کریمی، محمد حقیقی*، تهمینه ناطق صفحات 54-69

  با آغاز عصر خردورزی، شرکت های زایشی دانش بنیان به منظورهم افزایی علم و ثروت، توسعه ی اقتصاددانش محور، تجاری سازی پژوهش وتوسعه درحوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا ایجاد شده اند. علی رغم پیشرفت های سالیان اخیر، یکی از چالش های پیش روی این شرکت ها، خلق ثروت و تجاری سازی یافته های پژوهشی است. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای تجاری سازی فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات برمبنای مطالعه ای کیفی و با رویکرد اکتشافی-کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل؛ خبرگان دانشگاهی و مدیران دانشی فعال در شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی با رویکرد گلوله برفی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. از حیث روش گردآوری اطلاعات به دو شکل مطالعات کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده‎های کیفی از طریق مدل شش مرحله ای تحلیل محتوا (تم) کلارک و براون می باشد. برای سنجش روایی از شیوه معیار مقبولیت و قابلیت تایید و پایایی مصاحبه نیز از روش بازآزمون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، نتایج تحلیل تم منتج به ارائه نقشه راهبردی تجاری سازی فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطلاعات گردید که از 5 راهبرد اصلی شامل؛ اصلاح نظام مدیریتی در شرکتهای نوپا، بهبود ارتباط شرکتهای دانش محور با صنعت، مدیریت اثربخش حقوق مالکیت فکری، افزایش اثربخشی نقش حاکمیتی دولت و فرهنگ سازی و 16 زیر راهبرد تشکیل یافته است.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، نقشه راهبردی، دانش بنیان، شرکت های نوپا
 • فرهاد فراهانی، لیلا معصومی*، مهناز خطیبان، معصومه رستمی، زهرا خام وردی صفحات 70-81
  زمینه و هدف

  مشارکت بخش دولتی و خصوصی علاوه بر تامین مالی پروژه به بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصی نیز توجه دارد. هدف این مطالعه تطبیق الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره برای انتخاب مدل مناسب نظام آموزش پزشکی بود.

  روش بررسی

  این پژوهش به بررسی تطبیقی مشارکت بخش دولتی و خصوصی آموزش عالی پرداخته است. با استفاده از کلید واژه های مرتبط با مشارکت عمومی خصوصی پایگاه های اطلاعاتی معتبر به علاوه وبسایت های دانشگاه های بزرگ در پنج قاره جستجو شد. نمونه گیری دانشگاه ها بر اساس انتخاب راهبردی، هدفمند و میزان دسترسی به اطلاعات انجام شده است.

  یافته ها

  یکی از الگوهای خوب مشارکت استفاده از منابع بخش خصوصی برای آموزش کارآموزان در محیط کار واقعی بوده است که برای هر دو شریک دولتی و خصوصی سودآوری داشته است. شریک بخش خصوصی از نیروی کار ارزانتری برخوردار می گردد و شریک بخش دولتی در هزینه های خود صرفه جویی خواهد نمود. همچنین ارائه خدمات مشاوره ای و انتقال دانش از سوی بخش دولتی برای شریک بخش خصوصی از دیگرروش های مشارکت بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مشارکت بخش دولتی خصوصی در دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از منابع بخش خصوصی برای آموزش بالینی ظرفیتی قابل قبول باشد. به نحوی که سیاستگذاری آموزش، تنظیم مقررات مربوطه و نظارت بر کمیت و کیفیت آموزش به بخش دولتی و تامین محل یادگیری، انتقال دانش و تجربه تخصصی به بخش خصوصی محول گردد.

  کلیدواژگان: آزاد سازی، آموزش، دولتی، خصوصی، مشارکت
|
 • Farahnaz Khaje Nasiri, Shahla Khosravi *, Masomeh Kheirkhah, Jamshid Hajati, Maryam Akbari Pages 1-9
  Background and Objectives

  The revision of educational programs is part of the educational reform program that adapts educational programs to the rapid advances in research and technology and leads to entrepreneurship, productive employment and wealth generation. The mission of higher education in the field of health is the training of committed, expert, human resources based on native and national needs. This paper attempts to develop a roadmap (process) for reviewing training programs for the implementation of evolution and innovation programs of medical education

  Methodology

  study of texts and articles and the point of experts , meetings with review groups and members of the dissertation or workshops

  Findings

  After establishing the review group and determining its pattern in the first stage, the needs assessment of the faculty members, the managers of the group, the experts of the training units, the graduates and, if necessary, a case study of the professors of other fields of communication, entrepreneurship and ..... was emphasized. Then, compare the existing curriculum with the programs at the international level or similar disciplines. In the third stage, information organization is determined by focusing on the application of course syllabuses and the sociological approach of the subject field curriculum. Then, with field studies, the initial draft, by refreshing the previous lessons in the panels, is to prepare a new syllabus based on the practical skills and professional practices of the graduates. At the last stage, applying the comments and comments, and going back from the opinions of the experts, a final review of the curriculum and program editing is carried out.

  Conclusion

  The proper implementation of these processes can play an important role in achieving the goals of the review in order to transform education.

  Keywords: Process, review, Curriculum
 • Shahram Shayan, Nazli Nowroozi Rad * Pages 10-23
  Background and Aim
  Employees are constantly in need of training, which by comprehensive evaluation can be aware of effectiveness of the educational outcomes. The purpose of this study was assessment of the Effectiveness of Staff In-Service Training System, Tehran Taleghani Hospital with Kirickpatrik Approach, which would ultimately be a guide for hospitals by producing a guideline.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-survey research. The statistical population was operating room staff about 50 people. The sampling method is Convenience sampling and the sample size is 48 people. Data analysis was performed in accordance with four level of the Kirkpatrick model including reaction levels (researcher-made questionnaire and face-to-face interview), learning (pre-post written tests and skill tests such as OSCE), behavior (360-degree evaluation), and outcomes (Change of indicators) and data were analyzed by SPSS software
  Results
  Findings showed that mean scores in the reaction stage (136.35) and in the learning stage, t-test statistics of the pre and posttest in writing exam (12.93), and OSCE (8.45) and, in behavior stage the mean score of 360 degrees from the viewpoints of head nurses (55.83 ± 7.96) and colleagues (44.29 ± 6.92) And junior colleagues (39.85±4.75) self-assessment (57.5±3.01) patients (13.25 ±0.001) and in the result stage hospital indices were significantly different and change.
  Conclusion
  At the reaction stage, the participants were satisfied and significant changes in the mean score of the pre-posttest of the written and OSCE shows that learning occurred. Based on the analysis of 360 degrees evaluation from the perspective of five sources of assessment about 50% of the learning transmit to the work place and that cause changes in the hospital's indicators.
  Keywords: Effectiveness, in service training, kirickpatrick Evaluation
 • Mitra Shabani, Kioumars Niaz Azari *, Taraneh Enayati Pages 24-40
  Background and
  Purpose
  The main focus of transformation and innovation in medical sciences is the development of infrastructures and decentralization. Therefore, the aim of this study was to identify the dimensions of university autonomy in pursuit of transformation and innovation in Mazandaran Medical Sciences Universities. .
  Materials and Methods
  This study was applied in terms of purpose with an exploratory mixed approach, and the research strategies were descriptive survey in quantitative section. The statistical population, in qualitative section, was the faculty members of Mazandaran Medical Sciences Universities, among whom 10 persons were selected through targeted sampling method based on theoretical saturation, and was 434 faculty members among whom 204 ones were selected using stratified random sampling method based on academic rank in the quantitative section as a sample. Data were collected using a researcher-made questionnaire containing 75 questions. The face and content validity of the tool was confirmed by the experts, and its reliability and Cronbach's alpha with more than 0.7 were corroborated, too. Exploratory and confirmatory factor analysis tests were used for data analysis.
  Results
  The results showed that the academic autonomy had two dimensions: “structural and content”. The structural dimension had four components of autonomy (organizational, financial, policymaking, national and regional), and the content dimension had three components of autonomy (scientific-educational, research and technology). The structural and content dimensions with factor loading of 0.990 and 0.961 had the most and least dimensional effect, respectively.
  Conclusion
  Considering the findings, it is necessary to pay attention to scientific freedom and autonomy in the universities to maintain the scientific quality and validity.
  Keywords: University Autonomy, university, Medical Sciences, Transformation, innovation
 • Solmaz Sadat Naghavi Alhosseini, Neda Mehrdad *, Ata Pourabbasi, Bahareh Yazdizadeh, Hossein Adibi Pages 41-53
  Background

  Considering the potential importance of knowledge management (KM) in research centers, as a productivity tool for knowledge creation and innovation, as well as the significance of employees’ commitment and motivation as an important factor for successful implementation of KM, the present study aims to investigate the association between KM and organizational commitment among the researchers working in research centers of Tehran University of Medical Sciences (TUMS).

  Methods

  Data gathering tools were knowledge management questionnaire developed by Lawson (2003) and Organizational Commitment questionnaire introduced by Mowday, Steers and Porter (1979), respectively. Data were analyzed using SPSS software (version 25) and descriptive statistics and inferential statistics were extracted by the Pearson’s correlation coefficient test.

  Results

  The findings showed that there is a positive and significant correlation between KM and organizational commitment among researchers of research centers affiliated to TUMS and the researchers were enjoying a relatively desirable KM level and high organizational commitment. Also the Pearson’s correlation coefficient showed that there is a positive and significant correlation between the production, acquisition and organization of knowledge with organizational commitment, but there was no significant correlation between the storage, dissemination and utilization of knowledge with organizational commitment.

  Conclusion

  The results of the research showed that the level of commitment and motivation of employees is critical due to its infrastructural role in implementing KM and increasing the efficiency of the organization.

  Keywords: Knowledge Management, organizational commitment, Research Centers, Tehran University of Medical Sciences
 • Mohammad Haghighi *, Tahmineh Nategh, Abdolrasul Karimi Pages 54-69

  With the advent of the era of rationality, the productive companies of the students have been created to enhance knowledge and wealth, to develop econometric studies, and to commercialize research and development in the field of superior and high value added technologies. Despite the advances in recent years, one of the challenges facing these companies is the creation of wealth and the commercialization of research findings. Accordingly, the present study aims at presenting strategies for the commercialization of modern technologies in the emerging science companies in the field of information technology based on a qualitative study with an applied exploratory approach. The statistical population of this research included: academic experts and knowledge managers active in the emerging science and technology companies in the field of information technology and statistical sample selected through a purposeful judging method with a snowball approach to 15 people. The method of collecting information in two forms of library and field studies is using semi-structured interviewing tools with experts and analyzing qualitative data through the six-step model of Clark and Brown's analysis of the subject. To assess the validity of the criterion of acceptability, reliability and reliability of the interview, the test method was also examined Finally, the results of the topic analysis led to the presentation of a strategic plan for the commercialization of new technologies in the emerging science companies in the field of information technology, which included five main strategies: the management system reform in startup companies, the improvement of the communication of knowledge companies Axis with industry, effective management of intellectual property rights, increasing the effectiveness of the role of government and culture, and 16 sub-strategies.

  Keywords: Commercialization, Strategic Map, Students, Innovative Companies
 • Farhad Farahani, Liyla Masuomi *, Masoumeh Rostami, Zahra Khamverdi, Mahnaz Khatiban Pages 70-81
  Background and objective

  Public-private partnership reduces the project fund. Besides, it focuses on utilizing private-sector capacities such as knowledge and specialized experience. The aim of this study was to match the public-private partnership models in medical education in five continents to choose a suitable model for the medical education system. Methods and Materials: This study has compared the public-private partnership models in higher education. The valid databases and websites of major universities across five continents have been searched by proper keywords of public-private partnership. The sampling of universities was done based on strategic choice, purposefulness, and access to information.

  Results

  One of the good models of the partnership was to use private sector resources to train trainees in the real work environment that has benefited both public and private partners. The private sector partner had cheaper labor and the public sector partner saved money. There were furthermore, another appropriate model was consulting and knowledge transfer services for the private sector by the public sector.

  Conclusion

  It seems that using private-sector resources for clinical education as a public-private partnership in universities of medical sciences are suitable. On the other hand, the public sector lays education policy and regulation and monitors the quality and quantity of education. Correspondingly, the private sector will be responsible for providing learning space, transfer of knowledge and specialized experience.

  Keywords: Education, Government, Liberation, partnership, Private