فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن قاسم پور*، پروین شناس وند صفحات 11-30

  موضوع محبت در ادبیات دینی و عرفانی جایگاه والایی را به خود اختصاص داده است، به گونه ای که این مقوله افزون بر موقعیت ویژه عرفانی اش، از ارکان مهم مفاهیم اخلاقی در ادیان ابراهیمی نیز به شمار می آید. در تعریف محبت، بین عالمان و اخلاق پژوهان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف تا آن حد و اندازه است که برخی تعریف حقیقی آن را اساسا غیرممکن دانسته و بر این باورند محبت زبان حال است نه قال. عارفان مفسر مسلمان با الهام از آموزه های قرآنی و روایی، موضوع محبت را در آثار خود مورد بحث قرار داده و در چیستی، ابعاد و آثار آن سخن گفته اند. عالمی نظیر فیض کاشانی، به مثابه مفسر، محدث و متفکری اخلاق پژوه، اولا با پیروی از سیره گفتاری و عملی معصومان و ثانیا با تاثیرپذیری از اندیشه های برخی عارفان و فیلسوفان همچون غزالی، ابن عربی و ملاصدرا، به موضوع محبت در آثار خود عنایت داشته است. در این میان، یکی از فرازهای مهم بحث محبت، در بین چنین عالمانی ازجمله فیض کاشانی رابطه آن با معرفت است. این مهم در دیدگاه عارفان نقشی محوری داشته و عارفان با تاسی از آموزه های روایی این مقوله را مورد توجه قرار داده اند. فیض کاشانی نیز با الهام از احادیثی همانند احادیث موسوم به کنز مخفی و حدیث «قرب نوافل» و تاثیرپذیری از اندیشه عارفان، این رابطه را در تبیین موضوع محبت برجسته دیده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، رهیافت های عرفانی محبت را در نگاه فیض با عنایت به مراتب یادشده، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

  کلیدواژگان: محبت، اخلاق اسلامی، روایات معصومان، عرفان اسلامی، فیض کاشانی
 • سید محمود محقق، محمدحسن صانعی پور*، شهاب الدین ذوفقاری، محمدرضا ضمیری صفحات 31-44

  از جمله نظریه های جدید در حوزه اندیشه های معاصر نظریه «قدرت نرم» است. «قدرت نرم» که نخستین بار توسط «جوزف نای» مطرح شد به معنی «توانایی به دست آوردن خواسته ها از طریق مجذوب کردن به جای اجبار و امتیاز و توانایی به دست آوردن خواسته ها از طریق مجذوب کردن به جای اجبار و امتیاز و توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران» تعریف شده است که این توانایی از طریق جذابیت های فرهنگی و ایده های سیاسی صورت می گیرد. یکی از جلوه های قدرت نرم قرآن، «اعجاز تاثیری قرآن» است که در منابع مختلف با عناوین متفاوتی مثل اعجاز نفسانی، اعجاز وجدانی، جذبات روحی، روعه قرآنی، موسیقی باطنی و مانند آن مطرح شده است. اعجاز تاثیری قرآن، کششی وجدانی و فرازبانی بوده و ماهیتی فرا بشری دارد که در هیچ اثر بشری مانند آن یافت نمی شود و با ربایش های شناخته شده در جهان مادی متفاوت است. براساس منابع موجود، این اعجاز اولین بار توسط «خطابی» مطرح شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی از نوع کتابخانه ای درصدد آن است که اعجاز تاثیری را جلوه ای از قدرت نرم قرآن معرفی نماید.

  کلیدواژگان: قرآن، تاثیر، اعجاز تاثیری، قدرت نرم
 • سیدمحمدهادی گرامی* صفحات 45-60
  قصه یونس و ماهی یکی از داستان های جذاب اسلامی است که بخش هایی از آن به شکل پراکنده در قرآن آمده است و اطلاعات افزون تری از آن در متن فرهنگ روایی موجود است. با این حال روند روایی - داستانی این قصه به شکل محدودی بررسی شده است. مقاله پیش رو با استفاده از ظرفیت اصطلاحات روایت شناختی - و نه لزوما روایت شناسی به معنای مصطلح و حرفه ای آن - در ادامه تلاش می کند، یک روند روایی زمان مند برای داستان یونس و ماهی براساس مفهوم پی رفت (سکانس) پیشنهاد دهد. همچنین، علاوه بر تحلیل هر پی رفت، به طور مشخص نشان داده خواهد شد که در هر پی رفت کدام یک از عناصر داستانی شناخته شده در کانون توجه قرار گرفته اند. در نهایت این مقاله نشان خواهد داد که در پی رفت نخست شخصیت پردازی یونس و همراهانش صورت گرفته است. در پی رفت دوم، نقطه اوج کشمکش یونس میان خدا و خلق برجسته شده است. در پی رفت سوم، نقطه کانونی داستان یعنی صحنه پردازی گفتگوی یونس با خداوند صورت گرفته است. در نهایت در پی رفت چهارم، الگوپردازی و بازنمایی درون مایه داستان در کانون توجه بوده است.
  کلیدواژگان: یونس، داستان ماهی، روند روایی، قصص قرآنی، پی رفت، درون مایه داستان، تصویرپردازی داستان
 • محمدعلی حیدری د*، سامیه شهبازی صفحات 61-76

  در مفهوم و تفسیر عبارت «و اتوا حقه یوم حصاده» در آیه 141 سوره انعام بین مفسران اختلاف است؛ برخی آن را به زکات واجب و شرعی و برخی به صدقه و انفاق تفسیر کرده اند؛ برخی نیز این آیه را منسوخ به آیه زکات (توبه/103، نازل شده در مدینه) می دانند، برخی دیگر آن را بر زکات واجب و شرعی تفسیر نموده و از آنجایی که سوره انعام مکی است و زکات در مدینه تشریع شده است، این آیه را در ردیف آیات مستثنیات قرار داده اند تا به زعم خویش تناقض را برطرف نمایند، در این پژوهش این نتیجه بیان شده است که عبارت «و آتوا حقه یوم حصاده» به معنای زکات شرعی و واجب نیست، بلکه به معنای صدقه و انفاق است که در هنگام جمع آوری محصول باید به فقیر و مسکین داده شود، این مدعا با آیات قرآن کریم، سیاق، روایات، فضای نزول آیه و اختلاف معنای زکات در بین کتب تفسیری متقدم و متاخر تقویت شده است، منسوخ و مستثنی نمودن این آیه نیز هیچ پشتوانه روایتی و قرآنی نداشته و صحیح نیست.

  کلیدواژگان: زکات واجب، صدقه، آیه 141 سوره انعام، مستثنیات، ناسخ و منسوخ
 • بگم عقبه، حامد (فرهنگ) خانی(مهروش)* صفحات 77-94

  از گذشته های دور در فرهنگ های مختلف بشری کارکرد قلب در بدن انسان پرسش برانگیز بوده و وظائف مختلفی به این عضو نسبت داده شده است. در قرآن کریم نیز قلب از جمله اندام هایی از بدن انسان است که نامش ذکر و طیف گسترده ای از واکنش های هیجانی و عاطفی یا کنش های عقلانی و معرفتی به آن منتسب می شود. این توصیف سبب شده است از نگاه مفسران مسلمان، تطبیق مفهوم قرآنی قلب با عضو صنوبری درون سینه همواره امکان پذیر به نظر نرسد و این گونه، در گذر زمان درک های دیگری هم از این مفهوم قرآنی بازنموده شود. در این مطالعه بنا داریم زمینه های کاربرد این انگاره را در قرآن کریم بازشناسیم و دریابیم انگاره قرآنی قلب، احیانا امتداد کدام یک از انگاره های باستانی است؛ یا به بیان بهتر، چه نسبتی با انگاره های رایج در فرهنگ های دیگر بشری در این باره دارد. چنان که خواهیم دید، انگاره قرآنی قلب از یک سو تشابه معناداری با انگاره قلبی دارد که در عهد عتیق بازتابیده است و از دیگر سو، می توان آن را ملتقای انگاره های ایرانی، یونانی و اسرائیلی دانست.***

  کلیدواژگان: قلب، اخلاط اربعه، تاریخ انگاره قلب، تبارشناسی قلب
 • عبدالهادی فقهی زاده، علی رضا دل افکار، رقیه علی زاده* صفحات 95-116

  سلفیه تکفیری در حوزه تفسیر قرآن با استناد به ظواهر آیات، روایات و سیره پیامبر و اصحابش، به آنچه از قدیم مانده سخت پایبندند و عقاید صحیح اسلامی را منحصر به «ظواهر» قرآن و سنت می دانند و از هرگونه تفسیر، ژرف نگری و بهره گیری از عقل، علم و فلسفه در تعالیم دین و تطبیق آن با مقتضیات زمان اجتناب می ورزند. ورود مجاز در قرآن را انکار کرده و با تفسیر گزینشی آیات، به دنبال تفسیر آیات قرآن نبوده، بلکه به دنبال پیدا کردن عقاید خویش در قرآن و رد دیدگاه های مخالفان هستند؛ اما ظاهرگرایی علاوه بر عدم کفایت در تفسیر قرآن، مخالف با آیات قرآن است. تاکید افراطی بر نقل و روایت موجب راهیابی احادیث ضعیف به منابع و دوری از عقل گرایی در تفسیر شده و با پیش داوری های گرایشی، آیات به شیوه نادرست بر روایات تطبیق داده می شوند.

  کلیدواژگان: سلفیه تکفیری، مبانی، تفسیر، ظاهرگرایی، صحابه
 • محمدعلی طباطبایی*، عبدالهادی مسعودی، محمدعلی مهدوی راد صفحات 117-134
  آیات بسیاری در قرآن به صراحت حاکی از تصدیق تورات و انجیل هستند. این آیات معمولا در تضاد با آیاتی قرار می گیرند که ظاهرشان دلالت بر تحریف تورات و انجیل می کند. معمولا عالمان مسلمان توجیهاتی درباره چگونگی رفع این تعارض ارائه کرده اند که پذیرش هرکدام از آنها با چون وچراهایی همراه است؛ اما در سال های اخیر بسیاری از قرآن پژوهان مسلمان و غیرمسلمان با استناد به تحلیل متنی آیات تحریف استدلال کرده اند که قرآن اصولا هیچ سخنی راجع به وقوع تحریف لفظی در تورات و انجیل نگفته است. پژوهش حاضر، در راستای تایید این نظریه، نقطه تمرکز تحلیل ها را از آیات تحریف به آیات تصدیق منتقل می کند و تلاش می کند نشان دهد که اگر با استفاده از روش های پیشنهادشده در زبان شناسی کاربردی به بررسی این دسته از آیات بپردازیم، به لایه های پنهانی دست می یابیم که خود به تنهایی برای اثبات دیدگاه فوق، یعنی عدم اعتقاد قرآن به تحریف تورات و انجیل موجود در عصر نزول، کفایت می کند.****
  کلیدواژگان: تحریف، تصدیق، تورات، انجیل، قرآن، آیات بین یدین
 • علی نجفی *، زهره زرکار صفحات 135-150

  گرچه متن قرآن کریم، متشکل از واژگان به ظاهر ساده است، اما آن سوی این واژگان، معانی ژرف و اهدافی خاص نهفته است. با درنگ و تامل در آیات کلام وحی، به این رهیافت می رسیم که هریک از آنها به دنبال القای مفهومی خاص به مخاطب است و در پس تمامی این آیات اغراضی نهفته است که زیبایی و اعجاز آیات الهی را صدچندان می کند. این اغراض، به اقتضای سیاق و مقام سخن باز می گردد و این مهم در آیاتی از قرآن که چه از لحاظ لفظی و چه از لحاظ معنوی مشابه یکدیگر هستند بیشتر جلوه می نماید؛ مقصود از آیات مشابه، آیاتی است که در عین تناسب ظاهری، تناسب معنایی نیز با یکدیگر دارند؛ اما با دقت می توان به وجوه اختلاف آنها پی برد. نگارندگان در این پژوهش برآنند تا با شیوه توصیفی- تحلیلی، اسلوب و ساختار متنوع آیه های با تشابه لفظی و معنایی را از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. چنین برداشت می شود که علت اصلی تفاوت در ساخت کلامی جملات متشابه، تنوع بخشی به سخن، تنوع در گفتار، اهمیت بخشی به موضوع و اثرگذاری آن بر مخاطب بوده است.

  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، قرآن کریم، تشابه لفظی، مقتضای حال، بلاغت
 • فروغ پارسا*، عاطفه کرمی صفحات 151-166
  زیبایی به مثابه امر خوشایند و سازگار با سرشت و طبع بشر همواره مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان بوده اگرچه پیدایی دانش زیبایی شناسی مربوط به سده 18 میلادی است، قرآن پژوهان متقدم درخلال بحث درباره اعجاز بیانی قرآن کریم از منظر دانش بلاغت درباره زیبایی قرآن سخن گفته اند که مهم ترین ایشان جارالله زمخشری (د 538 ق) است که در تفسیر خود بیش از همه به بلاغت قرآن توجه کرده است. سید قطب اما به مثابه مفسر قرآن کریم در دوران معاصر با تاثیر از مطالعات ادبی نوین با استفاده از نظریه تصویرپردازی هنری وجوه زیبایی شناسی قرآن را مطرح نموده است، هدف از انجام این پژوهش، بررسی روشمند وجوه زیبایی شناسی قرآن از دیدگاه دو مفسر قرآن در فاصله زمانی نسبتا دور از یکدیگر بوده و سوره مریم با توجه به ویژگی های ساختاری و مضمونی خاص به عنوان میدان و نمونه پژوهش انتخاب گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که زمخشری مولفه های بلاغی چون تقدیم و تاخیر، تقابل، فصل و وصل، گزینش واژگان متناسب با معنا از جهت دلالت، مفرد یا جمع بودن، تعریف و تنکیر را در سوره مریم بیان کرده است. در مقابل، سید قطب با توجه به نقش عناصر گفت وگو، حرکت، سایه های واژه و موسیقی در تصویرپردازی صحنه های سوره مریم، تاثیر خیال پردازی و مجسم سازی واژگان در روان مخاطب را نشان داده است. مقایسه دیدگاه این دو مفسر در تبیین وجوه زیبایی شناختی سوره مریم نشان می دهد، علیرغم تمایز رویکرد ایشان، برخی شباهت ها نیز در این میان قابل تشخیص است.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، سوره مریم، زمخشری، سید قطب، بلاغت، تصویرپردازی
 • حسین بازوبندی* صفحات 167-190
  یکی از بحث های عمده و دامنه دار در حوزه علوم قرآنی، به مساله زبان قرآن برمی گردد. تاکنون مطالعات بی شماری در مورد ویژگی های زبان قرآن از جنبه های گوناگون صورت گرفته است. با وجود این، عمدتا نتایج این مطالعات مبتنی بر تحلیل های دقیق برآمده از نظریه های نوین زبان شناختی نیست. ازاین رو، پژوهش حاضر، جهت بررسی جنبه های معینی از زبان قرآن، با کارکردی دوگانه، نخست، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در چهارچوب زبان شناسی نقشگرای نظام مند هلیدی و متیسن (2014) به بررسی ساخت وجهی در جریان گفتگوی خداوند متعال و ابلیس در چهار سوره «اعراف»، «حجر»، «إسراء» و «ص» می پردازد و سپس، طبق نتایج حاصل از این بررسی، با استفاده از مفهوم شناختی سرنمون رش (1978)، سلسله مراتب نشان داری گرینبرگ (1966) و معیار بسامد کاربرد کرافت (2003)، به تبیین شناختی و رده شناختی این نتایج در راستای فهم بهتر ویژ گی های ساختاری زبان قرآن اشاره می کند. نتایج عمده پژوهش نشان می دهد که زبان قرآن، از همان سازوکارهای رایج و قواعد حاکم بر تعاملات زبان بشر بهره گرفته است و به لحاظ زبان شناختی، اساسا زبانی ساده است نه ادبی و خاص.
  کلیدواژگان: زبان قرآن، وجهنمایی، سلسه مراتب نشان داری گرینبرگ، فرانقش بینافردی، نظریه سرنمون
 • منصوره طالبیان، روح الله صیادی نژاد*، عباس اقبالی صفحات 191-208
  زبان مجموعه ای از آواها است که بشر برای انتقال مفاهیم ذهنی اش از آن بهره می گیرد. در حقیقت آواها القاگر احساسات و عواطف هستند و عملکرد موسیقایی آنها خالق اثر را یاری می رساند تا معنای ذهنی اش را بهتر به مخاطب انتقال دهد. قرآن کریم از تمام ظرفیت های موثر زبان در انتقال پیام الهی اش به مخاطب بهره جسته و واژگان و حروف آن به گونه ای انتخاب شده که زمینه فهم و تاثیر کلام را فراهم آورده است. در این جستار نگارندگان برآنند با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش آوا در تصویرسازی با تکیه بر سوره نازعات بپردازند. پژوهش نشان از آن دارد که کوچک ترین واحد آوایی این سوره عهده دار پیام های معنایی است و آوای آیات تابع معنا و متناسب با اغراض کلام است و با توجه به سیاق آیات تغییر می کنند. حروف مجهوره نسبت به حروف مهموسه دامنه گسترده تری را به خود اختصاص داده تا تصاویری از سخت جان دادن کافران و صحنه های قیامت را ترسیم نمایند. مقطع آواهایی این سوره با تغییر سیر خطاب، از باز به بسته گرایش یافته است.
  کلیدواژگان: قرآن، سوره نازعات، معناشناسی، آواشناسی، فاصله
 • محمد ناصحی*، لیلا السادات مروجی صفحات 209-228
  پیوندهای خویشاوندی و روابط خانوادگی، گستره وسیعی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده و در زمینه های مختلفی فقهی، تاریخی و اجتماعی مطرح شده و محمول احکام بسیاری درخصوص محرمیت، ارث، احسان و انفاق، ازدواج و طلاق و غیره قرار گرفته است. پژوهش حاضر عهده دار شناخت واژگان حوزه خویشاوندی در قرآن و تبیین دلالت آن واژگان بر انواع روابط و پیوندهای خویشاوندی از خلال مطالعه آیات قرآن و با تکیه بر اقوال لغویون و نظرات مفسران قرآن کریم است. واژگان به کار گرفته شده در قرآن کریم جهت توصیف روابط خویشاوندی از حیث کمیت، وسعت و دوری و نزدیکی عبارت اند از: «اهل، آل، عشیره، رهط، فصیله، قبیله، شعب و قوم» و نیز واژه های «قربی و ارحام.» در میان واژگان مذکور، واژه «اهل» کوچک ترین واحد خویشاوندی و واژه «شعب» بزرگ ترین واحد خویشاوندی را نشان می دهد. بدین معنا که واژه «اهل» ظهور در معنای خانواده فرد داشته و به ترتیب واژه های «آل، عشیره، رهط و فصیله» گستره وسیع تری از خویشاوندان را در برمی گیرند. واژگان «قبیله و شعب» اشاره به حوزه وسیع خویشاوندی در طبقات انساب عربی داشته و بیانگر روابط نسبی دور، پیچیده و البته ادعایی ایشان است. دلالت واژه «قوم» بر معنای خویشاوندی دلالتی تضمنی است و در قرآن کریم در معنای خویشاوندی نیز استعمال شده است. همه واژگان مذکور توصیفگر روابط نسبی در ابعاد مختلف بوده و درخصوص «عشیره، رهط و فصیله» به «اقارب نزدیک پدری فرد» اطلاق می شوند.
  کلیدواژگان: خویشاوندی، واژه شناسی، قرآن
|
 • Mohsen Qasem Pour *, Parvin Shenasvand Pages 11-30

  . In the definition of love, there is a controversy between scholars and the ethics of the scholars, and this difference is so great that some of its true definition is considered impossible and believes that love is the language of the present, not the carpet. Muslim mystics, inspired by Qur'anic and narrative teachings, discuss the issue of love in their works, and in what aspects, dimensions and works have been spoken. Universe like Feyz Kashani, as interpreter, scholar and thinker of the ethics of theology, firstly, by following the verbal and practical aspects of the infallibles, and secondly, influencing the thoughts of some mystics and philosophers such as Ghazali, Ibn Arabi and Mulla Sadra, into the theme of affection in his works. Meanwhile, one of the important pitfalls of the discussion of affection, among such scholars, including Faiz Kashani, is its relationship with knowledge. This important aspect in the viewpoint of the mystics played a pivotal role, and the followers of this category have taken into consideration the narrative teachings. Faiz Kashani, also inspired by hadiths, such as the Hadiths of the hidden secret and Hadith "Ghorbnavafel", and the influence of the thoughts of the mystics, have shown this relationship in the clarification of the theme of affection. This paper, by descriptive and analytical method, examines and analyzes the mystical approaches of love in the light of grace.

  Keywords: love, Islamic ethics, traditions of infallibles, Islamic mysticism, Feyz Kashani
 • Mohammad Hasan Sanei Poor *, Shahab Ul, Din Zufaqari, Mohammadreza Zamiri, Sayed Mahmoud Motlagh Pages 31-44

  Soft Power Theory is among the latest theories in the field of contemporary thoughts. First introduced by Joseph Nye, "Soft Power" means "the ability to obtain preferred outcomes through attraction rather than coercion and payment”. This ability is accomplished through cultural attractions and political ideas, and shapes the preferences of others. One of the soft power manifestations of the Qur'an is " Effective Miracle of the Qur'an" ,which is presented in various sources with different titles such as “Sensual Miracle”, “Conscience Miracle”, “Spiritual Attractions”, “Glory of Quran”, “Inner Harmony” and the like. Effective miracle of the Qur'an is a conscientious and transcendental attractiveness, and has a transhuman nature which is not found in any human works. It is also different from the well-known raptures of the material world. According to available sources, this miracle was first introduced by "Khatabi".  This research uses a type of library-analytical-descriptive method to introduce “Effective Miracle” as a manifestation of the “soft power” of the Qur'an.

  Keywords: Quran, Effect, Effective Miracle, Soft Power
 • Seyyed Mohammad Hadi Gerami * Pages 45-60
  The story of Jonah and the fish, remained its pieces in the Qur’an and Sunna, is among the most exciting Islamic stories. However, it has rarely been studied as a narrative with a focus on its narratological elements. This paper, relying on some professional terms in narrative studies, will attempt to reconstruct a chronological narrative for this story in four sequences. In addition, the paper also sheds lights on the narratological elements which are pivotal in each sequence. Accordingly, it seems that representing the personality of Jonah and his companions is at the canon of attention in the first sequence. In the second sequence, the conflict between Jonah and God, and also with common people is pivotal. The representation of dialog between Jonah and God is at the canon of attention and discussion in the third sequences. Finally, in the fourth sequence, the story deals with how others can learn from this story as a historical pattern.
  Keywords: Jonah, the fish, Qur&#039, an
 • Samiyeh Shahbazi, Mohammad Ali Heydari * Pages 61-76

  There is a discrepancy between the interpreters regarding the concept and interpretation of the expression “Wa Atū Haqqahū Yawma Ḥaṣādihī” in verse 141 of sūrat al-An’ām; some have interpreted it as obligatory and canonical Zakāt and some others have interpreted it as alms and endowments; there are yet some others who realize this verse as being abolished by verse Zakāt (103, Sūrat al-Tawbah, revealed in Medina). There are also individuals who have interpreted it as pointing to obligatory and canonical Zakāt and, since An’ām is a Makki sūrah and Zakāt has been canonized in Medina, they take this verse as an exception so as to, as they reckon, resolve the conflict. It has been concluded in this study that the expression “Wa Atū Haqqahū Yawma Ḥaṣādihī” does not mean obligatory and canonical Zakāt rather it means alms and endowments that should be given to the poor and indigent persons after harvesting the crops. This claim has been strengthened through the other verses in the holy Quran, styles, narrations and setting of the verse’s revelation and the differences in Zakāt’s meaning between the antecedent and subsequent interpretive books. Considering this verse as obsolete and an exception, as well, is not supported by any Quranic and narrative proof hence incorrect.

  Keywords: obligatory Zakāt, alms, Verse 141 of Sūrat al-An’ām, exceptions, abolisher, obsolete
 • Bagom Aghabeh, Hamed (Farhang) Khani (Mehrvash) * Pages 77-94

  The heart is one of the members of the human body that is considered in the Holy Qur'an, and a wide range of transcripts is attributed to it. Some of these transient reactions are emotional and emotional reactions, and some of them are rational and epistemic actions. This has led Muslim interpreters to believe that matching the heart of the Qur'an with a member of the pectoral can not always seem possible. It seems that over time, perceptions have undergone various changes in the concept of heart. The total of these factors led to the study of the history of the heartbeat in Islamic culture. This study was designed with the same purpose. It is based on analyzing the history of the heartbeat to draw attention to the questions that, firstly, mean the concept of heart in the culture of the era of the revelation of the Holy Qur'an، In the following periods, what transformations have become meaningful, and what ideas have shaped the background of these developments.

  Keywords: Heart, The Four Humours, History of Ideas, Genealogy of Heart
 • Abdulhadi Feqhizadeh, Alireza Delafkar, Roghayyeh Alizadeh * Pages 95-116

  Takfiri Salafists, in interpretation of the Quran by citing the verses in the Quran, Hadith and Prophet's custom and his companions is hardly committed to what remained of the old and correct belief of Islam is limited to "appearances" the Quran and Sunnah and avoid from any interpretation, deliberation and taking advantage of wisdom, science, and philosophy of religious teachings and adapting it to the needs of time. They deny virtuality in the Quran and by the selective interpretation of verses,is not following the interpretation of the Quran, but to find out their opinions on the Quran and to reject opposing views. But in addition to the the inadequacy of formalism in the interpretation of the Quran, it's contrary to the Koran. Extreme emphasis on narrative traditions would reach poor traditions to resources and lack of rationality in interpretation and by prejudices trend, the signs will be adapted to improperly tradition.

  Keywords: takfiri Salafism, principles, interpretations, formalism, companions
 • Mohammad Ali Tabataba&#, I *, Abdolhadi Masoudi, Mohammad Ali Mahdavi Rad Pages 117-134
  Many Quranic verses speak explicitly of confirmation (taṣdīq) of the Bible by the Quran. These verses are usually seen as in contrast to other verses implying Biblical falsification (taḥrīf). Some explanations have been suggested by Muslim scholars to resolve this contrast, most of which are facing with further reservations. The most recent response given by some scholars, who have tried to analyze the supposedly taḥrīf verses, is that nothing has said in the Quran regarding the falsification of the Bible. This paper aims to transfer the point of concentration from taḥrīf verses to taṣdīq verses. It will be shown, therefore, that the linguistic methods of pragmatics help us to find a way to the hidden layers of these verses and to find out the more accurate interpretation of them and actual position of the Quran regarding the Bible. The paper confirms the recent contributions that reject a Quranic tendency to the idea of Biblical falsification.
  Keywords: Confirmation, falsification, the Bible, the Qoran
 • Zohre Zarkar, Ali Najafi * Pages 135-150

  Although the text of the Holy Qur'an is composed of seemingly simple words, beyond this vocabulary lies deep meanings and specific goals. With reflection and meditation in the verses of the word of revelation (Holy Qur'an), we perceive that each verse seeks to inspire a specific concept to the audience and there are intentions behind all these verses that magnify the beauty and miracle of the divine verses. These intentions are related to the requirement of context and function of speech and this important matter manifests itself more in the verses of the Qur'an which are similar both verbally and spiritually. Similar verses in this research means verses which are formally corresponding to each other and at the same time have similar meanings; but with careful attention one can understand the differences between them. In this research, the authors used a descriptive-analytical method in order to analyze the various forms and structures of verses that have verbal and semantic similarities from the various angles. It is understood that the main reason for the difference in the word construction of similar sentences is giving variety to words and influencing the audience.

  Keywords: Aesthetics, Holy Qur'an, Verbal Similarity, Requirement of condition, Context
 • Foruq Parsa *, Atefe Karami Pages 151-166
  Reception theory is recent development in the science of interpretation which emphasizes the role of reader in reception and interpretation of a text. Reception history is the study of how Quranic texts have changed over time in different cultures and communities, through translation, or reading. In other words, reception history explores all the different ways that people have received, appropriated, and used biblical texts throughout history. According to this theory, historical , social and political conditions of the reader and author are very important and impacted on the reception and understanding of the text. .indeed this theory tries to show the effect of social and cultural condition of readers on the issue of reception. The text of Quran didn’t change through ages but its interpretations and exegesis has changed through ages and there is many different commentary of Quran in different centuri
  Keywords: Aesthetics, Surate Maryam, Zamakhshari, said Qotb
 • Hossein Bazoubandi * Pages 167-190
  One of the major and long-running discussions in the field of Quranic sciences refers to the question of the language of Qur'an. So far, numerous studies have been done on the features of the language of Qur'an in various aspects. However, the results of these studies are not based on detailed analyses of modern linguistic theories. Therefore, the present study with a dual function, using a descriptive-analytic method within the Systemic Functional Linguistics of Halliday and Matthiesson (2014), aims to investigate first the modal structure of the dialogues between God Almighty and Devil in four Suras of Araf, Hijr, Isra and Sad examining certain aspects of the Quranic language and then, according to the results of this study, using the cognitive concept of prototype of Rosch (1978), Greenberg’s markedness hierarchy (1966) and Croft’s frequency criterion (2003) point to a cognitive and typological explanation of these results in order to better understand the structural features of the Quranic language. The main results of the research show that the language of the Qur'an uses the same mechanisms and rules governing the interactions of human language, thus linguistically being a simple, not literary and specific language.
  Keywords: The Language of Qur'an, Modality, Greenberg’s Markedness Hierarchy, Interpersonal Metafunction, Prototype Theory
 • Mansoore Talebian, Rohollah Sayyadinejad *, Abbas Eghbaly Pages 191-208
  Language is collection of phonemes that human use it for transferring his mental concepts. Infect phonemes representing sentiments and emotions and its musical functions help the creators of literary work to transfer his mental meanings better. Koran used all its language capacities to transferring its divine message and its words were somehow which has made the basis of understanding and speech effect. In this study the researchers has research on Naze-at sura phono semantically by descriptive – analytical method. The study shows that the smallest part of phoneme in this sura contains meaning and the tones of verses are based on meaning and according to purposes and styles of verses change. The letters which have more violence are more than the letters which have less violence to show hard die of unbelievers and resurrection day. The phonemes section of this sura changed from open to close by changing the way of speech.
  Keywords: Quran, Naze-at sura, semantic, phonology, Illustration
 • Mohammad Nasehi *, Leylasadat Moraveji Pages 209-228
  Kinship relations are expressed in many Quranic verses which has been raised in various jurisprudential, historical and social fields, and is the subject of many sentences regarding confidentiality, inheritance, charity, marriage and divorce, etc. The present study is responsible for identifying the vocabulary of the kinship domain in the Quran and explaining the implications of that vocabulary on the types of kinship relations and through the study of Quranic verses based on the words of the Quran commentators and Opinions of terminologists.The vocabulary used in the Holy Quran to describe kinship relationships in terms of quantity, extent, distance and proximity are: (ahl,aal,ashira,raht,fasila,qabila,shaab, qawm, qurba and arhaam). The word "Ahl" shows the smallest kinship unit and the word "shaab" of the largest kinship unit. The word "Ahl" has the appearance in the meaning of the family of the individual and, respectively, the terms "aal, ashira, raht and fasila" contain a broader range of relatives.The words "qabila and shaab" refer to the vast range of kinship in Arabic ancestry. The meaning of the word "qawm" on the meaning of kinship is an Implicit implication, and is also used in the Holy Quran in the kinship sense.All of the above words describe the relative relationship in various aspects, and refer to "Close fatherly relatives".
  Keywords: Kinship, terminology, Quran