فهرست مطالب

 • پیاپی 177 (مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 20
|
 • اشرف اسکندری، مهناز کسمتی*، آناهیتا رضایی صفحات 1-12
  سابقه و هدف

  کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت تاثیر تغییرات عملکرد شناختی پس از شیمی درمانی قرار دارد. با توجه به نتایج متفاوت ارائه شده ی اثر سیکلوفسفامید به عنوان یکی از عوامل شیمی درمانی بر عملکرد شناختی، مطالعه حاضر با هدف بررسی دقیق تر اثرات سیکلوفسفامید در تزریق حاد و مزمن بر حافظه اجتنابی غیرفعال و تشخیص شیء جدید در مدل حیوانی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، از 56 سر موش سوری نر بالغ (5±30 گرم) در 8 گروه استفاده شد. 2 گروه شامل کنترل (سالین) و سیکلوفسفامید با تزریق حاد (تک دوز)، 2 گروه مشابه با تزریق مزمن (به مدت یک ماه هر هفته یک تزریق) جهت آزمون اجتنابی غیرفعال، به همین ترتیب 4 گروه بعدی جهت آزمون تشخیص شیء جدید در نظر گرفته شد. سیکلوفسفامید 50 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت درون صفاقی و قبل از آموزش تزریق شد. جهت بررسی های هیستوپاتولوژی بافت هیپوکامپ، مغز موش ها پس از انجام آزمون ها خارج شد. داده ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مستقل (t test) تحت نرم افزار SPSS آنالیز شدند.

  یافته ها

  تجویز حاد سیکلوفسفامید اثر قابل توجهی بر دو نوع حافظه نداشت، اما در تزریق مزمن به صورت وابسته به مدت، باعث کاهش حافظه اجتنابی غیرفعال شد (P<0/05)، در حالی که بر حافظه تشخیص شی جدید اثری اعمال ننمود. تغییرات ایسکمیک در نورون های مناطق CA1 تا CA3 (Cornu Ammonis areas) و DG (Dentate Gyrus) هیپوکامپ در تجویز مزمن سیکلوفسفامید مشاهده گردید.

  استنتاج

  سیکلوفسفامید تمامی جنبه های حافظه را تحت تاثیر قرار نداده و به نظر می رسد نقص حافظه اجتنابی ناشی از تجویز مزمن به دلیل آسیب های نورونی موجود در هیپوکمپ باشد.

  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، حافظه اجتنابی غیرفعال، حافظه تشخیص شیء جدید، هیپوکامپ
 • مرتضی مهدوی، محمد آزادبخت*، اکبر وحدتی، محمد شکرزاده، ایوب فرهادی صفحات 13-29
  سابقه و هدف

  در این مطالعه، اثرات ترکیب دئوکسی پودوفیلوتوکسین و عصاره لمبیر (Juniperus communis L.) بر آپوپتوز و مهار سلولی ارزیابی شده است. همچنین سمیت سلولی آن ها بر روی سلول های سرطانی پروستات (PC3 و DU145) و سلول نرمال (HGFs)، اثرات آنتی اکسیدانی و اثرات آن ها در بیان ژن های گیرنده های آندروژن (AR) و کلاسترین (CLU) نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، سلول ها در محیط کشت DMEM f12 حاوی ال-گلوتامین، پنی سیلین، استرپتومایسین و 10 درصد FBS کشت داده شده و 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از اضافه نمودن دئوکسی پودوفیلوتوکسین خالص و عصاره میوه لمبیر با غلظت های  μg/ml10، 100، 500، 1000، تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده با اینورت میکروسکوپ بررسی شد. درصد زنده ماندن هر سه رده سلولی نیز توسط آزمون MTT بررسی گردید. میزان آپوپنوزیس هر سه رده سلولی نیز توسط آنالیز فلوسایتومتری بررسی شد. بیان ژن های AR و CLU نیز توسط دستگاه real time بررسی گردید.

  یافته ها

  غلظت های  μg/ml10، 100، 500، 1000 ترکیب دئوکسی پودوفیلوتوکسین و غلظت های 500 و 1000 عصاره پس از 24 ساعت موجب تغییرات مورفولوژیک در سلول های PC3 و DU145 گردید و این تغییرات پس از 48، 72، 96 ساعت تشدید شد. نتایج آزمون MTT نشان دهنده کاهش معنی داری در میزان زنده ماندن سلول های PC3 و DU145 در غلظت های μg/ml 100، 500، 1000 بود(P<0/001). همچنین، غلظت های  μg/ml100 و 500 موجب کاهش معنی دار در میزان زنده ماندن سلول های سرطانی PC3 وDU145  شد (P<0/042).

  استنتاج

  بر اساس نتایج، ترکیب ترکیب دئوکسی پودوفیلوتوکسین و عصاره میوه لمبیر در غلظت مذکور با کم ترین آسیب به سلول های طبیعی باعث تخریب سلول های سرطانی می شوند.

  کلیدواژگان: لمبیر، سرطان، اثر سایتوتوکسیک، آپوپتوز
 • شیما محمودی، ستاره ممیشی، فاطمه حسنوند، منا سیف، بابک پوراکبری* صفحات 30-41
  سابقه و هدف

  این مطالعه با هدف بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بیمارستانی (HA-MRSA) و اکتسابی از جامعه (CA-MRSA) و بررسی فراوانی تیپ های مختلف spa typing، SCCmec I,II,III,IV,V و زیر تیپ های عمده تیپ IV در میان سویه های  MRSAجدا شده از نمونه های بالینی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تست حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش کربی- بائر و مطابق با دستورالعمل های CLSI انجام شد. حضور ژن های spa، PVL، mecA و همین طور تیپ های مختلف SCCmec I,II,III,IV,V و زیر تیپ های عمده SCCmec IV با استفاده روش Muliplex PCR بررسی شد.

  یافته ها

  از میان 133 جدایه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس، 70 (52/6درصد) سویه حساس به متی سیلین (MSSA) و 63 (47/4درصد) سویه مقاوم به متی سیلین (MRSA) گزارش شد. توزیع فراوانی ژن های mecA و PVL در میان سویه های MRSA به ترتیب 100 و 1/3 درصد گزارش گردید که در مطالعه ی حاضر 5 تیپ SCCmec (I-V) یافت شد که نشان دهنده تنوع تیپی وسیع در بیمارستان است. به علاوه فراوانی بالای تیپ  SCCmec III(30/1درصد) و III+Iva (23/8درصد) مشاهده شد. از 63 سویه MRSA، 46 سویه از نظر لوکوس پروتئینی A قابل تیپ بندی بودند که در 11 تیپ دسته بندی شدند. شایع ترین تیپ یافت شده spa t037 بود که در 9/53 درصد (34=n) از سویه ها یافت شد.

  استنتاج

  فراوانی بالای SCCmec III+Iva و ظهور سویه های CA-MRSA در میان بیمارستان می تواند یک هشدار جدی به پزشکان و بخش های کنترل عفونت باشد.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، لکوسیدین پنتون والنتین (PVL)، spa typing، SCCmec typing
 • سمیه کریمی، مجید پیرستانی*، جاوید صدرایی صفحات 42-55
  سابقه و هدف

  پپتیدهای ضدمیکروبی، یکی از متنوع ترین ترکیبات ضدمیکروبی هستند که به دلیل پیدایش مقاومت عوامل بیماری زا به آنتی بیوتیک های رایج مورد توجه قرار گرفته اند. با این وجود در مطالعات اندکی خواص ضد انگلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه پیش رو با هدف مقایسه اثرات پپتید کایمریک ملیتین-سکروپین (CM11) و مترونیدازول بر روی تروفوزوئیت ژیاردیا لامبلیا صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تجربی، با استفاده از آزمایش MTT، سمیت سلولی پپتید CM11 در غلظت های µg/ml 32-5/0 و مترونیدازول در غلظت های µg/ml20-25/0 بر روی سلول Caco-2 بررسی و IC50 محاسبه گردید. جهت تعیین میزان آپوپتوز القایی CM11 و مترونیدازول از روش فلوسایتومتری استفاده شد. سمیت دارویی پپتید بر روی تروفوزئیت ژیاردیا لامبلیا در شرایط مختلف برون تنی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج MTT نشان داد که بالاترین درصد کشندگی بر روی سلول Caco-2، در گروه پپتید CM11 در غلظت  μg/ml32 پس ازگذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 1/2±84/3، 0/9±88/7و 1/5±87 درصد بود، در حالی که در گروه مترونیدازول در غلظت μg/ml 20 پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 2/3±35، 1/2±39/3و 8/1±48/3درصد بود. در بالاترین غلظت مورد استفاده طی 24 و 48 ساعت، بالاترین درصد کشندگی بر روی انگل در گروه پپتید و مترونیدازول به ترتیب 0/2±99/8و 0/6±99 درصد بود. میزان کشندگی پپتید و مترونیدازول بر روی انگل های متصل به سلول در بالاترین غلظت به ترتیب 0/1±99/7و 0/3±99/5درصد بود.

  استنتاج

  نتایج این تحقیق نشان داد که پپتید کایمریک سکروپین- ملیتین (CM11) می تواند کاندید مناسبی جهت درمان ژیاردیازیس باشد.

  کلیدواژگان: ژیاردیا لامبلیا، پپتید کایمریک، سکروپین-ملیتین، مترونیدازول، سلول Caco-2
 • وحید مرادی، فخری حقی، مهران محسنی* صفحات 56-68
  سابقه و هدف

  امروزه به طور گسترده از طعم دهنده های خوراکی در مواد غذایی مختلف مثل نوشیدنی ها، تنقلات و غیره در ایران استفاده می شود بدون این که به زیان های احتمالی حاصل از آن ها توجه گردد. این مطالعه با هدف بررسی جهش زایی مستقیم طعم دهنده ها به کمک تست ایمز انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، جهش زایی مستقیم 5 طعم دهنده مصنوعی عمده (وانیل، موز، پرتغال، نارگیل و لیمو) از سه برند معروف، توسط سویه های سالمونلا تیفی موریوم TA98 و TA100 که حامل جهش انتخابی در اپرون هیستیدین به صورت His- هستند مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام تست های تاییدی، سویه ها بر روی محیط کشت گلوکز حداقل و در حضور غلظت های مختلفی از طعم دهنده ها کشت گردید و پس از 72-48 ساعت انکوباسیون پلیت ها در دمای 37 درجه سانتی گراد، در صورت جهش زایی طعم دهنده ها و جهش برگشتی در اپرون هیستیدین، کلنی های میکروبی مشاهده شده شمارش گردید.

  یافته ها

  جهش زایی مستقیم طعم دهنده ها، در سه غلظت متفاوت و طی سه بار تکرار، بررسی شد. نتایج نشان داد که تعداد کلنی های برگشتی در هیچ کدام از نمونه ها در سه غلطت مورد بررسی از دو برابر تعداد کلنی های کنترل منفی که ملاک جهش زایی در این آزمون است، فراتر نرفت.

  استنتاج

  بر اساس نتایج، هیچ کدام از نمونه ها در غلطت های مورد بررسی، جهش زایی مستقیم مبتنی بر جایگزینی جفت باز های آلی در DNA و یا جهش مبتنی بر تغییر چارچوب نشان ندادند.

  کلیدواژگان: جهش زایی مستقیم، طعم دهنده ها، تست ایمز، TA98، TA100
 • آیدا عمادیان، مهدیس امیری فر، عبدالرضا جعفری راد، محمدرضا رافتی، شکوفه یحیی زاده، فهیمه نادری، زینب حسینی، نرجس هندویی* صفحات 69-80
  سابقه و هدف

  بیماران سوختگی در خطر بالای حوادث ترومبوآمبولی قرار دارند. بر اساس مطالعات اخیر، در اکثر بیماران سوختگی، دوز استاندار انوکساپارین نمی تواند در پیشگیری از وقوع حوادث ترومبوآمبولی موثر باشد. هدف از مطالعه گذشته نگر حاضر، بررسی میزان مطابقت تجویز انوکساپارین جهت پیشگیری از ترومبوز عروقی در بیماران سوختگی با دستورالعمل استاندار مرجع در بیمارستان آموزشی سوختگی زارع شهرستان ساری می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر، 61 بیمار سوختگی که در شش ماه دوم سال 1395 در بیمارستان زارع بستری و انوکساپارین دریافت نمودند، وارد مطالعه شدند و دوز تجویزی و مانیتورینگ ها در زمان تجویز انوکساپارین با دستورالعمل استاندار مرجع مقایسه شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 15/6± 47/37سال و مردان 73/8درصد از بیماران را تشکیل می دادند. دوز تجویزی در 57/3درصد با دستورالعمل بالینی مطابقت داشت. آنتی فاکتور 10 فعال، در هیچ کدام از بیماران با ایندکس توده بدنی، خارج از محدوده نرمال ارزیابی نگردید. شمارش پلاکت در پایه در همه بیماران و در طی مطالعه در 98 درصد بیماران انجام گرفت. تداخل دارویی در کمتر از 10 درصد از بیماران گزارش شد که با عارضه جانبی همراه نبود.

  استنتاج

  اگرچه در اکثر بیماران سوختگی با ایندکس توده بدنی نرمال، دوز تجویز انوکساپارین مطابق با دستورالعمل استاندار بود اما تنظیم دوز در بیماری با ایندکس توده بدنی غیرنرمال انجام نمی گرفت که می تواند این بیماران را در خطر حوادث ترومبوآمبولی و یا خونریزی قرار دهد.

  کلیدواژگان: حوادث ترومبوآمبولی، سوختگی، انوکساپارین
 • منیره عامریان، احسان نزاکتی، حسین ابراهیمی، پونه ذوالفقاری، مریم یارمحمدی، محمدباقر سهرابی* صفحات 81-90
  سابقه و هدف

  خارش اورمیک از عوارض شایع در بیماران همودیالیزی بوده و درمان های مختلفی برای کنترل آن استفاده می شود. این مطالعه با هدف مقایسه اثر سولفات روی با هیدروکسی زین در کنترل خارش بیماران همودیالیزی انجام شده است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی متقاطع، 100 بیمار همودیالیزی با خارش اورمیک براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب و براساس بلوک های تصادفی چهارتایی به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول با سولفات روی و گروه دوم با هیدروکسی زین به مدت 3 ماه درمان شدند. پس از دو هفته دوره پاک سازی، جای دو گروه با هم تعویض شد و مجددا همان درمان قبلی تکرار گردید. شدت خارش بیماران با مقیاس سنجش بصری (VAS)، در ابتدای مطالعه، یک، دو و سه ماه بعد از مداخله جمع آوری و به کمک آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که شدت خارش داروی سولفات روی با هیدروکسی زین در شروع درمان یکسان بوده (2/1 ± 8/2 در مقایسه با 2/3 ± 7/9) ولی در ماه سوم درمان شدت خارش در گروه مداخله سولفات روی، 2/4±3/7 و در گروه هیدروکسی زین ، 2/9±5/6 به دست آمد که قدرت سولفات روی در کاهش خارش به طور معنی داری بیش تر بود (0/0001< P).

  استنتاج

  سولفات روی در مقایسه با هیدروکسی زین در کاهش خارش بیماران دیالیزی داروی موثری بوده و می توان آن را به عنوان یک داروی مستقل در درمان خارش بیماران همودیالیزی استفاده نمود ولی جهت تاثیر بهتر لازم است حداقل سه ماه مصرف آن تداوم داشته باشد.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 5N201411252954IRCT

  کلیدواژگان: خارش، سولفات روی، هیدروکسی زین، همودیالیز
 • مینا الوندی پور، علی مهدوی*، بنفشه نوری صفحات 91-98
  سابقه و هدف

  از مهم ترین دلایل خودداری بیماران مبتلا به هموروئید از جراحی، ترس از درد است. در این مطالعه، تاثیر دیوسمین در درد پس از هموروئیدکتومی بررسی گردید.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تک سو کور است. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و پلاسبو تقسیم شدند. در گروه مداخله قرص دیوسمین (Diosmin) 500 میلی گرم آهسته رهش یک قرص و گروه پلاسبو یک قرص دارونما روزی یک عدد تجویز شد و هر دو گروه پس از یک هفته بررسی شدند. مدت بستری در بیمارستان، مدت بازگشت به کار و مدت بهبودی کامل و درد بررسی شد. برای ارزیابی نتایج به دست آمده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شد.

  یافته ها

  46 بیمار در گروه مداخله و 46 نفر در گروه پلاسبو حضور داشتند که میانگین سن در آنان 12/21±37/55سال بود. در دو گروه درمانی، توزیع جمعیت از نظر سن (0/833)، جنس (1/00)، درجه همورویید (0/538)، وجود ترشح (0/514)، مدت بستری (0/821)، مدت بازگشت به کار (0/754) بهبودی کامل (0/631) و خونریزی پس از عمل (0/557) کاملا همگن می باشند و ارتباط آماری معنادار نداشته اند. میانگین شدت درد پس از مداخله در گروه دیوسمین 1/292 ± 3/41 و در گروه پلاسبو 1/370 ± 4/65 بوده است که میانگین شدت درد بین گروه ها اختلاف معنی داری مشاهده شد (0/000=P)

  استنتاج

  دیوسمین به عنوان داروی امن با حداقل عوارض جانبی در کنترل درد پس از هموروئیدکتومی می تواند استفاده شود.

  کلیدواژگان: دیوسمین، درد، هموروئیدکتومی
 • نرگس سادات مطهری، محبوبه فرامرزی، مرجان احمد شیروانی، افسانه بختیاری، شبنم امیدوار، فاطمه باکویی، فاطمه نصیری * صفحات 99-110
  سابقه و هدف

  تغییرات فیزیولوژیک بارداری موجب چالش های عمیقی در سلامت ذهن می شود. این مطالعه با هدف تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار دارای اضافه وزن و چاق انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه بر روی 137 زن باردار با BMI ≥25 و سن بارداری 12 تا 16 هفته انجام گرفت. زنان به دو گروه مشاوره(67) و مراقبت روتین(70) تقسیم شدند. گروه مشاوره 4 جلسه مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری و گروه دیگر مراقبت روتین را دریافت کردند. پرسشنامه دموگرافیک، سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و بهزیستی روانشناختی قبل از شروع مداخله و 8 هفته بعد تکمیل گردید. آزمون های توصیفی، استنباطی و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) استفاده شد.

  یافته ها

  با استفاده از آزمون آنکوا بعد از تطبیق (adjusted) نمره قبل از مداخله در دو گروه، میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بعد از مشاوره نسبت به گروه مراقبت روتین بیش تر بوده است (24/15±158/72در مقابل 24/88±141/29، 0/001 >d< 0/77,p). میانگین نمره بهزیستی روانی بعد از مشاوره نیز بیش تر از گروه مراقبت روتین بود(7/87± 75/92در مقابل 11/88± 72/17،0/04=P و 0/23= d).

  استنتاج

  مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری موجب بهبود سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت شده و توانسته سطح بهزیستی روان را ارتقاء بخشد.

  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 3N20120125008822IRCT

  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقا دهنده سلامت، مدل اطلاعات-انگیزش رفتاری، بهزیستی روانی، زنان باردار، چاقی و اضافه وزن
 • سمانه خداپرست، محمدعلی سلیمانی، نسیم بهرامی*، مریم مافی صفحات 111-123
  سابقه و هدف

  ادراک از بیماری می تواند بر شیوه های مراقبت از خود، اضطراب روانی و سایر نتایج سلامت در افراد تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مدل خودتنظیمی لونتال بر درک از بیماری زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار بود. نمونه ها از بین زنان مبتلا به دیابت بارداری بستری در بیمارستان الزهرا رشت (از اسفند 96 تا شهریور 97) انتخاب و به روش بلوک بندی چهارتایی تصادفی در دو گروه کنترل (40 نفر) و آزمون (40 نفر) تقسیم شدند. پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و درک از بیماری در هر دو گروه تکمیل شد. در گروه آزمون، مداخله بر اساس تئوری خودتنظیمی لونتال به صورت انفرادی در 3 جلسه اجرا شد. پس از اتمام و 4 هفته پس از مداخله، مجددا پرسشنامه درک از بیماری در هر دو گروه تکمیل و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  قبل از مداخله بین نمرات درک از بیماری دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (0/19=P). بلافاصله پس از مداخله، میانگین امتیاز درک از بیماری در گروه آزمون 8/6± 09/38 و گروه کنترل 8/6±43/9 بود (0/003=P). یک ماه پس از مداخله، میانگین نمرات درک از بیماری در گروه آزمون (5/8±39/3) به طور معنی داری نسبت به میانگین گروه کنترل (6/9±45/7) کاهش یافته بود (0/001>P).

  استنتاج

  استفاده از مدل خودتنظیمی لونتال می تواند بر درک از بیماری زنان مبتلا به دیابت بارداری موثر باشد؛ بنابراین انجام این مداخله را می توان در زنان مبتلا به دیابت بارداری توصیه نمود.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 2N20171103037191IRCT

  کلیدواژگان: دیابت بارداری، تئوری خودتنظیمی، درک از بیماری
 • سارا محمدی، زهرا متقی، افسانه کرامت، شهربانو گلی، سید عباس موسوی* صفحات 124-138
  سابقه و هدف

  بلوغ یکی از مهم ترین دوران زندگی هر نوجوان دختر است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش از طریق همسالان بر آگاهی و عملکرد دختران پیرامون سلامت بلوغ می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 10 کلاس هشتم از ده مدرسه دوره اول متوسطه دخترانه در سال 1397 در شهرستان شاهرود با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای به تصادف انتخاب شدند. مدارس با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. در مجموع، 217 دانش آموز وارد مطالعه شدند. پرسشنامه های دموگرافیک و سنجش سلامت بلوغ توسط دانش آموزان قبل از مداخله، بلافاصله بعد و 1 ماه بعد از مداخله تکمیل شد. گروه مداخله ،آموزش های پیرامون بلوغ را توسط آموزشگران همسال آموزش دیده، طی مدت 1 ماه دریافت کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری، تجزیه و تحلیل شدند. آلفا 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات آگاهی و عملکرد قبل از مداخله در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (0/17= P). میانگین نمرات آگاهی و عملکرد بلافاصله پس از آموزش به ترتیب 3/85±28/18و 10/32±121/59و یک ماه بعد از آموزش به ترتیب 3/69±31/91و 8/07±130/37بود که به طور معنی داری بیش تر از گروه کنترل بود (0/001= P).

  استنتاج

  با توجه به ماهیت مشارکتی بودن و تاثیرگذاری بیش تر روش آموزش همسالان، می توان نتیجه گرفت از این روش می شود برای آموزش مسائل پیرامون بلوغ برای نوجوانان استفاده نمود.
   
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20180209038675IRCT

  کلیدواژگان: نوجوان، همسالان، بلوغ، سلامت بلوغ، آگاهی، عملکرد
 • سید جلال هاشمی*، سید مسعود سیدیان، سید علی فاطمی صفحات 139-147
  سابقه و هدف

  درد قفسه سینه غیر قلبی سندرمی است که باعث اختلال شدید در کیفیت زندگی افراد مبتلا می گردد، این مطالعه با هدف بررسی اختلالات حرکت مری در گروهی از بیماران انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مشاهده ای- مقطعی بر روی 101 نفر از بیماران که با درد قفسه سینه غیر قلبی به بخش کاردیولوژی بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه نموده بودند، طی یک دوره یکساله انجام پذیرفت. بیمارانی که در بررسی اندوسکوپی و pH متری شواهدی از رفلاکس معده به مری نداشتند، جهت انجام مانومتری ارجاع داده شدند و اطلاعات به دست آمده آنالیز گردید.

  یافته ها

   در بین 101 بیمار مورد مطالعه، 51 نفر مبتلا به رفلاکس، بودند. 50 نفر از بیماران فاقد رفلاکس، با میانگین سنی 2/44 سال، تحت مانومتری مری قرار گرفتند. 25 نفر مانومتری غیر طبیعی داشتند که به ترتیب شیوع، اختلال حرکتی غیر اختصاصی مری در 20 درصد بیماران، مری فندق شکن در 10 درصد، اسپاسم منتشر مری و اسفنکتر تحتانی پرفشار هر کدام در 8 درصد و حرکت غیر موثر مری (IEM) در 4 درصد بیماران، مشاهده شد. از نظر آماری ارتباط معنی داری بین شیوع اختلال حرکتی مری با وزن و سن بیماران مشاهده نگردید (به ترتیب 1250 = P و 0/285 = P). در افراد سیگاری اختلالات حرکتی کمتری نسبت به غیر سیگاری ها مشاهده گردید (0/019 = P).

  استنتاج

  بیماری های مری شامل رفلاکس معده به مری و اختلالات حرکتی مری در بیماران با درد های غیر قلبی قفسه سینه شیوع بالایی دارد ولی اثبات رابطه علیتی اختلال حرکتی با این سندرم نیازمند مطالعات بیشتری است.

  کلیدواژگان: درد قفسه سینه، رفلاکس، اختلال حرکتی مری
 • محمدرضا حق شناس*، پدرام موسی نژاد، محسن اعرابی، مهدی ربیعی رودسری، سهیل رسولی صفحات 148-156
  سابقه و هدف

  ویروس آنفلوآنزا عامل عفونت حاد تنفسی است که هر ساله منجر به همه گیری با شدت متفاوت در جامعه می شود. ویروس آنفلوآنزای تایپ A ساب تایپ (A/H1N1) بیماری شدیدتری نسبت به سایر ساب تایپ های آنفلوآنزای نوع A ایجاد می کند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی استان مازندران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، نمونه گیری از 3037 بیمار طی سال های 1396-1392 انجام شد. که در آن با استفاده از کیت تجاری Viral RNA/DNA Kits PureLinkTM ، استخراجRNA صورت گرفت و توسط کیت های مخصوص SuperScript III Platinum, Quantitative Real Time PCR System از شرکت Invitrogen و پرایمرها و پروب اختصاصی و تست Real Time PCR ، تشخیص ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 انجام گرفت.

  یافته ها

  از مجموع 3037 نمونه های بیمار، 1/60 درصد زن و 9/39 درصد مرد که از این تعداد 442 نمونه ها (55/14درصد) از نظر ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 مثبت بوده است. بیش ترین نمونه بیماران با گروه سنی 40-31 سال با 18/31درصد بود ولی بیش ترین نمونه ها از نظر وجود ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 مربوط به گروه سنی 70-61 سال با 18/51درصد بوده است. از مجموع 442 نمونه مثبت افراد مبتلا به آنفلوآنزای A/H1N1، 23 نفر (5/88 درصد) فوت شده اند.

  استنتاج

  ویروس آنفلوآنزای تایپ A، که امکان تغییرات ژنتیکی در ساختمان ژنتیکی آن وجود دارد و هر ساله می تواند باعث ایجاد اپیدمی و پاندمی در جامعه گردد در نتیجه برای مقابله با آن می توان از داروها و واکسن های مناسب استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تایپ های ویروس آنفلوآنزا، ویروس آنفلوآنزای تایپ A، H1N1، عفونت حاد تنفسی، سرماخوردگی، RT-PCR
 • رویا ملک زاده، قهرمان محمودی*، قاسم عابدی صفحات 157-165
  سابقه و هدف

  بیمارستان ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگزیر از استقرار فنون نوین مدیریتی نظیر مدل تعالی سازمانی هستند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد یک بیمارستان آموزشی با مدل تعالی سازمانی و رویکرد مدل
  برنامه ریزی عملیاتی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی- تحلیلی در سال 1397 در بیمارستان آموزشی امام خمینی ساری انجام شد. نمونه های مطالعه، کلیه مدیران و سرپرستاران بیمارستان بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه EFQM (یک مدل تعالی سازمانی) بود که روایی آن بر اساس نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 0/92 به دست آمد. نتایج این پرسشنامه با رویکرد IPOCC به صورت مولفه های ساختاری، فرایندی، خروجی، کنترلی و زمینه ای دسته بندی شدند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بیمارستان مورد مطالعه در معیار توانمندسازها 319/82(63/96درصد امتیاز مطلوب) و در معیار نتایج 313/38امتیاز (62/67درصد امتیاز مطلوب) از 500 امتیاز را کسب کرد. بیش ترین توزیع مولفه ها و امتیازت مکتسبه با رویکرد IPOCC در این مدل به ترتیب در بعد نتیجه با 2/40 درصد و بعد ساختار با میانگین 0/44±3/25 بود. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنی داری میان ابعاد مختلف IPOCC وجود داشت (P<0/001).

  استنتاج

  این بیمارستان از نظر معیارهای  EFQMدر وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد و بیش ترین توجه این مدل بر نتایج و فرایندهاست. از این رو داشتن دیدگاه سیستمی و کنترل مناسب فرایندهای درمانی و توجه به ابعاد زمینه ای نظیر فرهنگ سازمانی در کنار فرایندها، ساختارها و نتایج جهت متوازن کردن استانداردها پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، عملکرد، کیفیت، EFQM، IPOCC
 • محمدحسین فکری*، محمد بنی مهد، بهروز اکبری، مریم رضوی صفحات 166-179
  سابقه و هدف

  ورود پساب های رنگی و سمی به آب های زیر زمینی علاوه بر مشکلات فراوان زیست محیطی، آثار بسیار نامطلوبی بر سلامت جامعه دارد. این مطالعه با هدف، نشاندن لایه ای از نانوپلیمر پلی آنیلین بر سطح خاک اره و تهیه ی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ خاک اره (Pan/SD) از طریق پلیمریزاسیون شیمیایی آنیلین روی خاک اره در محیط آبی و حذف رنگزای رودامین B از محیط آبی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی، پلی آنیلین با استفاده از اکسیداسیون آمونیوم پرسولفات سنتز شد. به منظور پیدا کردن شرایط بهینه در انتقال رنگزا اثرات تعدادی از پارامترهای مهم مانند اثر pH، زمان تماس، غلظت اولیه رنگزا و مقدار جاذب مطالعه شد. برای مطالعات جذبی از دو ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ استفاده شد و همچنین مطالعات ترمودینامیک و سینیتیک نیز انجام گردید.

  یافته ها

   نتایج این مطالعه نشان داد که نانو کامپوزیت آنیلین/خاک اره می تواند بیشتر از 94 درصد رودامین B را در غلظت اولیه 10 میلی گرم بر لیتر رودامین B، جاذب بهینه 1 گرم بر لیتر، 5=pH و زمان تماس 5 ساعت جذب کند. داده های جذب بیش تر با ایزوترم فروندلیچ همخوانی دارد. مطالعات ترمودینامیکی نشان می دهد که جذب خود به خودی، گرماگیر و از نوع شیمیایی بوده و از سینیتیک درجه دوم تبعیت می کند.

  استنتاج

  جاذب معرفی شده در این مطالعه یک جاذب نامحلول در آب، فاقد آلودگی ثانوی و بسیار موثر برای حذف رودامین B از محلول آبی بوده و لایه ای از نانو پلیمر رسانا بر روی خاک اره می تواند درصد بالایی از رودامین B را از محیط های آبی حذف کند.

  کلیدواژگان: حذف رنگ، کامپوزیت نانو پلی آنیلین، خاک اره، رودامین B، نانوپلی آنیلین
 • ذبیح الله یوسفی*، علی ظفرزاده، رضا علی محمد پور، شکرزاده محمد، عباس فولادیان، وحید خیرآبادی، اسماعیل بابانژاد صفحات 180-194
  سابقه و هدف

  آلودگی فلزات سنگین از جمله جدی ترین مسائل محیط زیستی محسوب می شوند که از طریق منابع متعدد انسان ساخت یا طبیعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد پیکره های آبی می شوند. تالاب بین المللی آلاگل یکی از اکوسیستم های بسیار با اهمیت درایران است که به دلیل برنامه های توسعه صنعتی و کشاورزی از منابع متعددی تاثیر می پذیرد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه که به صورت توصیفی مقطعی می باشد، در دو فصل تابستان و پاییز سال 1396، به منظور سنجش آلودگی ناشی از فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و سرب) در 50 نمونه مرکب از 5 زون مختلف آب و رسوبات تالاب سنجش انجام شد و در پهنه بندی آن از نرم افزار GIS و در تجزیه تحلیل داده ها از آنالیز واریانس (ANOVA)، آماره Tukey وآنالیزهای چند متغیره (CA) استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین غلظت کادمیوم، سرب و نیکل در آب در فصل تابستان به ترتیب 0/02±0/013 ، 0/44±0/86 ، 0/55± 0/164 و در فصل پاییز به ترتیب 0/03±0/021، 0/36±0/658 ، 0/65± 0/334 میکروگرم بر لیتر بوده است. میانگین غلظت کادمیوم، سرب و نیکل در رسوب در فصل تابستان به ترتیب 0/005±0/19 ، 0/011±2/103 ، 0/102±0/489 و در فصل پاییز به ترتیب 003/0±11/0 ، 261/0±796/1 ، 204/0±353/0میکروگرم بر کیلوگرم وزن خشک بوده است.

  استنتاج

  در این مطالعه میزان آلودگی در زون غربی بیش تر از مناطق دیگر بوده و منابع انسان ساخت درمقادیر فلزات سرب و کادمیوم تاثیر بسزایی داشته در حالی که نیکل بیش تر از منابع طبیعی سرچشمه گرفته است. میزان فلزات اندازه گیری شده در زیر حد استاندارهای جهانی است. صنعتی شدن، افزایش حمل نقل بین المللی جاده ای و فعالیت های کشاورزی از دلایل حضور فلزات در این تالاب بوده است.

  کلیدواژگان: تالاب آلا گل، فلزات سنگین، آب، رسوب، گلستان
 • طاهره شاکری، آسیه جوکار*، مصطفی معلمی، حسن صیامیان، علیرضا خلعتبری صفحات 195-206
  سابقه و هدف

  تشریح علمی است که از اعضای انسان و چگونگی ترکیب آن ها بحث می کند و دارای اهداف مختلفی از جمله معرفت به کمال صنع الهی و دست یافتن به علل امراض و درمان آن ها می باشد. تشریح در دوران اسلامی وظایف الاعضاء (فیزیولوژی) را نیز شامل می شده است. هدف از این  مطالعه نگرشی بر علم تشریح در متون مرجع طب ایرانی (دوران تمدن اسلامی) است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک پژوهش کیفی است که به روش تحلیل محتوا و با تمرکز بر کتب مرجع طب ایرانی انجام می پذیرد. این مطالعه در مراحل چندگانه (یافتن کلیدواژه ها، جستجو در متون مرجع طب ایرانی- اسلامی، جستجو در کتب تاریخی و دایره المعارف های اسلامی، جستجو در بانک های الکترونیکی فارسی و لاتین، دسته بندی، مرتب سازی، مقایسه کردن) انجام شد.

  یافته ها

  علم تشریح مقدمه طبابت و جراحی بوده است و آثار کالبدشناسی اطبای مسلمان نیز مانند اروپاییان متاثر از کارهای جالینوس می باشد. پزشکان مسلمان بنا به شواهدی کالبد شکافی هم می کرده اند و در جراحی متبحر بوده و استادانی بنام در تشریح به جهان عرضه کرده اند.

  استنتاج

  اساس آناتومی جدید که به دست وزالیوس به این جایگاه رفیع رسیده، همان تشریح ایرانی- اسلامی بوده است که پس از تصحیح متون تشریحی جالینوس به اروپا راه یافت. با دیدگاه کل نگر طب پیشینیان ما، لزوم بررسی و پژوهشی بیش تر در این زمینه و تطبیق آن با علم نوین با توجه به ابعاد گسترده آن پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: تشریح، کالبدشکافی، تمدن اسلامی، طب ایرانی
 • مونا علی محمدی*، مهران آرمین، سجاد یوسفی، جمشید یزدانی، گوهر قابل، سپیده غلام حسین نیا صفحات 207-213
  سابقه و هدف

  اختلالات مفصل گیجگاهی فکی ناهنجاری هایی هستند که با شکل یا عملکرد طبیعی مفصل تداخل دارند که توسط گروهی از علایم کلینیکی شامل درد و صداهای مفصلی و محدودیت یا انحراف هنگام باز کردن دهان مشخص می شوند. با توجه به تاثیر روابط اسکلتال فکی بر شکل , سایز و تغییرات مورفولوژیک کندیل و تغییرات ناشی از آن در TMJ هدف از این مطالعه بررسی پیدایش تغییرات رادیوگرافیک TMJ در افراد کلاس II و III میباشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی گذشته نگر می باشد.که در آن  249 نمونه کلاس II انگل و 66 نمونه کلاس III انگل مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تعیین کلاس اسکلتال فکی با استفاده از سفالومتری، در تصاویر پانورامیک  تغییرات استخوانTMJ مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام تحلیل آماری از نرم افزار SPSS24  استفاده شد.

  یافته ها

  اروژن و بعد از آن صاف شدگی بیشترین اختلال مشاهده شده بودند. کمترین اختلال مشاهده شده نیز هایپرپلازی بود. در رده سنی 30-26 سال از نظرتوزیع صاف شدگی بین نمونه های کلاس II و III اختلاف معنی دار دیده شد (p value<0.05) به طوری که شیوع این اختلال در بیماران کلاس III بیشتر از کلاس II بود. 

  استنتاج

  در کل رده های سنی اختلاف معنی داری از نظر شیوع صاف شدگی ،  اروژن ،  هایپو پلازی  و هایپر پلازی بین نمونه های کلاس II و III وجود ندارد. زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان به مشکلات مفصل تمپورومندیبولار مبتلا می شوند.

  کلیدواژگان: مفصل گیجگاهی فکی، مال اکلوژن، رادیوگرافی پانورامیک
 • فاطمه سادات میرطالبی، محیا تیموری، سعید شمس*، احمد حرمتی، مهدیه قدوسی، سمیه کرمانی صفحات 214-221
  سابقه و هدف

  هلیکوباکترپیلوری باکتری گرم منفی، میکروآئروفیل و مارپیچی شکل است و عفونت با این باکتری می تواند منجر به گاستریت، زخم و حتی سرطان معده شود. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی حضور ژن cagA در بین بیماران با گاستریت و سرطان معده انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد- شاهدی، بر روی 40 بیمار مبتلا به گاستریت و40 بیمار مبتلا به سرطان معده انجام پذیرفت. وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های گاستریت با تست اوره آز و در بافت های سرطانی با رنگ آمیزی گیمسا بررسی گردید. با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) دو ژن 16s rRNA و cagA مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  درد و کاهش وزن بیشترین شکایات بیماران و دیس پپسیا و زخم دوازدهه بیش ترین موارد از یافته های آندوسکوپیک در گروه گاستریت بودند. طبق نتایج پاتولوژی، آدنوکارسینومای نوع Intestinal با گرید تومور
  G1 بیش ترین موارد را به خود اختصاص دادند. از مجموع بافت های مورد بررسی، همه موارد آلوده به هلیکوباکترپیلوری، 16S rRNA نیز مثبت بودند. فراوانی ژن cagA در بیماران مبتلا به گاستریت 13 مورد (32/5درصد) و در بیماران سرطانی 11 مورد (27/5درصد) گزارش گردید.

  استنتاج

  با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، حضور پایین ژن cagA (نسبت به مطالعات مشابه) در قم می تواند نشان دهنده سویه های کم تر پاتوژن در استان باشد. مطالعات بیش تر برای بررسی سایر ژن ها در آینده توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، cagA، گاستریت، سرطان معده
 • صدیقه حسنی، ژیلا گنجی، سید حمید شریف نیا، محسن اعرابی، صغری خانی* صفحات 222-239
  سابقه و هدف

  توجه به نوع الگوی ارتباطی زوجین در حل تعارضات زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است. این الگوها شامل سه الگوی ارتباط سازنده متقابل، الگوی ارتباط اجتنابی متقابل و الگوی توقع/کناره گیر می باشند. این مطالعه با هدف مطالعه مروری بر عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع مروری مفهومی است. مطالعه در پنج مرحله انجام شده است که عبارتند از:1- طراحی سوال تحقیق، 2- جستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحقیق، 3- انتخاب مطالعات مرتبط، 4- جدول بندی و خلاصه کردن اطلاعات و داده ها و 5- گزارش نتایج آن.

  یافته ها

   در این مطالعه مروری از میان 130 مطالعه، از 18 مقاله استفاده شد. عوامل تاثیر گذار بر الگوهای ارتباطی زوجین، در 4 طبقه قرار گرفت که شامل 1- سلامت معنوی و معنویت گرایی، 2- رضایتمندی زناشویی و رضایت جنسی، 3- سازگاری زناشویی، 4- سبک های عشق ورزی می باشد.

  استنتاج

  نتایج نشان داد عواملی همچون سلامت معنوی و معنویت گرایی، رضایت مندی زناشویی و رضایت جنسی، سازگاری زناشویی و سبک های عشق ورزی بر الگوهای ارتباطی زوجین تاثیرگذار است. پیشنهاد می شود درمانگران در ارائه راهکارهای ارتقادهنده الگوهای ارتباطی زوجین، جهت ایجاد ارتباط موثرتر و کارآمدتر به این عوامل توجه بیش تری مبذول نمایند.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی زوجین، الگوی سازنده متقابل، الگوی اجتناب متقابل، الگوی توقع، کناره گیری، الگوی زن متوقع، مرد کناره گیر، الگوی مرد متوقع، زن کناره گیری، عوامل مرتبط
|
 • Ashraf Eskandari, Mahnaz Kesmati*, Annahita Rezaie Pages 1-12
  Background and purpose

  The quality of life in patients with cancer is affected by cognitive changes after chemotherapy. There are different reports about the effect of cyclophosphamide as a chemotherapy agent on cognitive function. So, the present study aimed to investigate the effects of acute and chronic injections of cyclophosphamide on passive avoidance and novel object recognition memory in an animal model.

  Materials and methods

  In this experimental study, 56 male mice (weighing 30±5g) were investigated in 8 groups, including a control group (saline) and a group that received cyclophosphamide with acute injection (single dose) and two similar groups with chronic injection (4 injections per week for 4 weeks) for passive avoidance test. In the next four groups the novel object recognition test was performed. Cyclophosphamide was injected at 50 mg/kg intraperitoneally and before training. In order to investigate the histopathology of the hippocampal tissue, the brains of the mice were removed after the tests. Data were analyzed applying independent t-test in SPSS.

  Results

  Acute cyclophosphamide administration had no significant effect on the two types of memory, but in chronic injections, it decreased the passive avoidance memory (P<0.05), while it did not affect cognitive memory. Ischemic changes were observed in neurons CA1 to CA3 (Cornu Ammonis areas) and DG (Dentate Gyrus) hippocampal in chronic cyclophosphamide administration.

  Conclusion

  Cyclophosphamide was not found to affect all aspects of memory, and the avoidance memory impairment due to its chronic administration seems to be due to neurological damage to the hippocampus.

  Keywords: cyclophosphamide, passive avoidance memory, new object recognition, hippocampus
 • Morteza Mahdavi, Mohammad Azadbakht*, Akbar Vahdati, Mohammad Shokrzadeh, Ayub Farhadi Pages 13-29
  Background and purpose

  In this study, the effects of a mixture of deoxypodophyllotoxin/DPT and Juniperus communis L. on apoptosis and cellular inhibition were evaluated. Also, their cytotoxicity effects on prostate cancer cells (PC3 and DU145) and normal cells (HGFs), their anti-inflammatory effects, oxidation properties, and their effects on the expression of androgen receptors (AR) and clusterin (CLU) receptors were evaluated.

  Materials and methods

  In this experimental study, the cells were cultured in DMEM f12 medium containing L-glutamine, penicillin, streptomycin, and 10% FBS. Morphological changes induced by reverse microscope were investigated 24, 48, 72, and 96 hrs after adding pure DPT and juniper extract at 10, 100, 500, 1000 μg/ml. Survival rate was assessed by MTT assay in all three cell lines. The rate of apoptosis in all cell lines was assessed by flow cytometric analysis. The expression levels of AR and CLU genes were evaluated by Real-Time PCR.

  Results

  The 10, 100, 500, 1000 μg/ml of DPT and 500 and 1000 oncentrations of extract after 24 hours caused morphological changes in PC3 and DU145 cells and these changes intensified after 48, 72, and 96 hr. The MTT test showed significant decrease in PC3 and DU145 cell survival levels at 100, 500, and 1000 μg/ml (P<0.001). Also, the extract at 100 and 500 μg/ml significantly reduced the survival of PC3 and DU145 cancer cells (P<0.042).

  Conclusion

  Pure DPT and plant extracts have cytotoxic effects on PC3 and DU145 cells with minimal damage to normal cells.

  Keywords: juniper extract, cancer, cytotoxic effect, apoptosis
 • Shima Mahmoudi, Setareh Mamishi, Fatemeh Hasanvand, Mona Seif, Babak Pourakbari* Pages 30-41
  Background and purpose

  The aims of this study were to evaluate the antibiotic resistance
  of Healthcare-associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (HA-MRSA) and Community associated MRSA (CA-MRSA)-resistant strains of Staphylococcus aureus strains and to investigate the frequency of different types of spa typing, SCCmec I, II, III, IV, V, and type IV, among the strains of MRSA isolated from clinical specimens of children in Tehran Children's Medical Center Hospital.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, antibiotic susceptibility test was performed using Kirby-Baer method according to the CLSI guidelines. Presence of mecA, PVL, spa genes, as well as different types of SCCmec I, II, III, IV, V, and major subtypes of SCCmec IV were investigated using Multiplex PCR.

  Results

  Among 133 clinical isolates of S. aureus, 70 (53%) were methicillin-susceptible (MSSA) and 63 (47%) were MRSA. The mecA and PVL genes frequency distributions among MRSA strains were 100% and 3.1%, respectively. In the present study, there were 5 SCCmec (I-V) types, indicating wide variations in the hospital investigated. In addition, high prevalence of SCCmec III (30.1%) and III + Iva (23.8%) was observed. Of 63 strains of MRSA, 46 were classified into 11 spa types. The most common type was spa t037 that was found in 53.9% (n= 34) of the strains.

  Conclusion

  High prevalence of SCCmec III + Iva and emergence of CA-MRSA strains in hospitals can be a serious warning to practitioners and infection control committees.

  Keywords: methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Panton-Valentine leukocidin, spa typing, SCCmec typing
 • Majid Pirestani*, Javid Sadraei, Somayeh Karimi Pages 42-55

  Background and

  purpose

  Antimicrobial peptides (AMP) are one of the most diverse antimicrobial compounds that have received much attention due to the development of drug resistance of pathogens to conventional antibiotics. But, few studies have evaluated anti-parasitic properties of AMP. The present study was conducted to compare the effect of a cecropin–melittin chimeric peptide (CM11) and metronidazole on Giardia lamblia trophozoite.

  Materials and methods

  In this study, using MTT assay, the cytotoxicity of CM-11 peptide (0.5-32 μg/ml) and metronidazole (0.25-25 μg/ml) was investigated on Caco-2 cells and IC50 was calculated. Flow cytometry was used to determine the rate of induction of apoptosis by CM11 and metronidazole. The toxicity of peptide on G. lamblia trophozitis was evaluated in vitro under different conditions.

  Results

  MTT results showed that the highest percentage of cytotoxicity in caco2 cells was seen at 32 μg/ml of CM11 peptide after 24 (84.3±1.2%), 48 (88.7±0.9%) and 72 (87±1.5%) hours. In metronidazole group, the highest cytotoxicity was observed in 20 μg/ml after 24 (35±2.3), 48 (39.3±1.2) and 72 (48.3±1.8%) hours. The highest concentrations of peptide (32 μg/ml) and metronidazole (20 μg/ml) showed 99.8±0.2% and 99±0.6% cytotoxicity effect, respectively. The cytotoxicity effect of peptide and metronidazole on G. lamblia attached to caco2 cells at highest concentrations were 99.7±0.1% and 99.5±0.3%, respectively.

  Conclusion

  This study showed that cecropin-melittin chimeric peptide could be an appropriate candidate for the treatment of giardiasis.

  Keywords: Giardia lamblia, chimeric peptide, cecropin-melittin, metronidazole, Caco-2 cell
 • Fakhri Haghi, Mehran Mohseni*, Vahid Moradi Pages 56-68
  Background and purpose

  Nowadays, food flavorings are widely used in Iran in different food and beverage items without considering their potential threats. This research aimed at investigating directed mutagenesis caused by flavorings using the Ames Test.

  Materials and methods

  Direct mutagenesis of five artificial food flavorings (vanilla, banana, orange, coconut, and lemon), from three different brands, was investigated using salmonella typhimurium microbial strains TA98 and TA100, all of which carrying selective mutation in histidine operon in form of (His-). After confirmatory tests of the strains, they were cultured on glucose minimal agar in presence of different concentrations of the flavors. After 48-72 hours of incubation at 37oC, in case of flavor mutagenicity and reverse mutation in the histidine operon, the colonies observed were counted.

  Results

  Direct mutagenesis of the flavors was investigated in three consecutive runs of three different concentrations. According to the results, the number of colony count in each concentration did not exceed twice the number of negative control colony count, which was the mutagenic criterion in this test.

  Conclusion

  According to the results, no sign of direct mutation in form of base-pair substitution or Frame Shift mutation was observed among the specimens’ DNA in different concentrations of flavorings.

  Keywords: direct mutation, flavors, Ames test, TA98, TA100
 • Aida Emadian, Mahdis Amirifar, Abdolreza Jafarirad, Mohammadreza Rafati, Fahimeh Naderi, Zeinab Hosseini, Narjes Hendouei*, Shokoofe Yahyazade Pages 69-80
  Background and purpose

  Burn patients are at high risk for thromboembolic events. According to recent studies, in most burn patients, standard dosage of enoxaparin cannot be effective in preventing thromboembolic events. The aim of this retrospective study was to evaluate the compliance of enoxaparin for the prevention of thromboembolic events in burn patients with the standard guidelines for management of burn in Sari Zare Hospital, Iran.

  Materials and methods

  In this study, we reviewed the medical records of 61 burn patients admitted to Sari Zare Hospital for six consecutive months (2016) who had received enoxaparin. Prescribed dose and monitoring at the time of administration of enoxaparin were compared with standard guidelines for management of burn.

  Results

  The mean age of patients was 47.37±15.6 and they were mainly male (73.8%). All patients received enoxaparin subcutaneously for prevention of thromboembolic events. Prophylactic dose was in accordance with recommended dose in 57.3% of the patients. Active anti-factor was not evaluated in any of the patients with body mass index (BMI) outside the normal range. The Platelet count was evaluated in all patients at the beginning and in 98% during the treatment. Drug interactions were reported in less than 10% of the patients with no side effects.

  Conclusion

  In most burn patients with normal BMI, the administered dose of prophylactic enoxaparin was not in accordance with the recommended dose. In patients out of normal range, the dose was not adjusted based on BMI. This could increase the risk of thromboembolic events or bleeding in these patients.

  Keywords: thromboembolic event, burn, enoxaparin
 • Monireh Amerian, Ehsan Nezakati, Hossain Ebrahimi, Pouneh Zolfaghari, Maryam Yarmohammadi, Mohammad Bagher Sohrabi* Pages 81-90
  Background and purpose

  Uremic pruritus is a common complication in patients with chronic kidney disease, for which different treatments are applied. This study aimed to compare the effects of Zinc sulfate with Hydroxyzine in reducing pruritus in hemodialysis patients.

  Materials and methods

  In this cross over randomized trial, 100 hemodialysis patients with uremic pruritus who met the study inclusion criteria were selected and randomly divided into two groups. The first group was treated with Zinc sulfate and the second group received Hydroxyzine for three mounts. After two weeks washout period, the treatment regimens were swapped. The severity of pruritus in patients was evaluated before, one, two, and three months after the interventions using the visual analogue scale (VAS).

  Results

  The study showed that the severity of itching caused by Zinc sulfate and Hydroxyzine were similar at the onset of treatment (8.2±2.1 vs. 7.9±2.3), but at month three, the severity of pruritus in the group that received Zinc sulfate (3.7±2.4) was significantly lower compared to the other group (5.6±2.9) (P<0.0001).

  Conclusion

  Zinc sulfate compared was found to be more effective in reducing pruritus in hemodialysis patients and it can be used as an independent treatment in management of pruritus, however, for better results at least a three month treatment period is recommended.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT201411252954N5)

  Keywords: pruritus, Zinc Sulfate, Hydroxyzine, renal dialysis
 • Mina Alvandipoor, Ali Mahdavi*, Banafshe Nouri Pages 91-98
  Background and purpose

  Fear of pain is one of the main reasons for refusing surgical hemorrhoidectomy among patients with hemorrhoids. This study investigated the effect of Diosmin on post-hemorrhoidectomy pain.

  Materials and methods

  A single-blind randomized clinical trial was performed in 92 patients undergoing hemorrhoidectomy. They were randomly divided into two groups; the intervention group (n=46) received Diosmin 500 mg daily, and the placebo group (n=46) received a tablet daily. Both groups were examined after a week. Duration of hospitalization, return to work, and time of complete recovery and pain were also examined. Data analysis was done in SPSS V18.

  Results

  The mean age of patients was 37.55±12.21 years. In both groups, distribution of population was completely homogeneous in terms of age (0.833), gender (1.00), degree of hemorrhoids (0.538), mucous secretion (0.514), duration of hospitalization (0.821), return to work (0.754), complete recovery (0.631), and postoperative bleeding (0.557) showing no significant relationship between the two groups (0.557). The mean pain intensity was 3.41±1.292 in intervention group and 4.65±1.370 in the placebo group which showed a significant difference between the two groups after the intervention (P=0.000).

  Conclusion

  Diosmin can be used as a safe drug with minimal side effects to control post-hemorrhoidectomy pain.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20180717040509N1)
  <p).</p).

  Keywords: Diosmin, pain, hemorrhoidectomy
 • Narges Sadat Motahari, Mahbobeh Faramarzi, Marjan Ahmad Shirvani, Afsaneh Bakhtiari, Shabnam Omidvar, Fatemeh Bakouei, Fatemeh Nasiri ** Pages 99-110
  Background and purpose

  Physiological changes in pregnancy cause profound challenges to mental health. The aim of this study was to investigate the effect of counseling based on Information-Behavioral Motivation Model on health promoting lifestyle behaviors and psychological well-being in overweight and obese pregnant women.

  Materials and methods

  This randomized clinical trial was performed in 137 pregnant women with a BMI ≥25 and 12 to 16 weeks gestational age. The participants were divided into two groups of counseling (n=67) and routine care (n=70). The counseling group attended four sessions of counseling based on the Information-Behavioral Motivation Model, while the other group received routine care. Demographic information was recorded and Health-Promoting Lifestyle Profile [HPLP II] and Ryff's Psychological Well-being scale were completed before and 8 weeks after the intervention. Descriptive and inferential tests, ANOVA, and Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA) were used to analyze the data.

  Results

  Using the ANCOVA and MANCOVA test after adjusting the pre-intervention scores in both groups, the mean scores for health-promoting lifestyle behaviors and psychological well-being were found to be higher in intervention group compared to those in the group that received routine care (158.72±24.15 vs 141.29±24.88, P <0.001, d= 0.77 and 75.92 ± 7.87 vs. 72.17 ± 11.88, P= 0.04, d= 0.23, respectively).

  Conclusion

  Consultation based on Information-Behavioral Motivation Model improves health-promoting lifestyle and promotes level of mental well-being.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20120125008822N3)

  Keywords: health promotion, health behavior, mental health, pregnant women, obesity, overweight
 • Samaneh Khodaparast, Mohammad Ali Soleimani, Nasim Bahrami*, Maryam Mafi Pages 111-123
  Background and purpose

   Illness perception can affect self-care, mental anxiety, and other health outcomes in individuals. Current study aimed to investigate the effect of Leventhal’s Self-Regulatory Model on illness perception in women with Gestational Diabetes Mellitus (GDM).

  Materials and methods

  A randomized controlled clinical trial was performed in women with GDM admitted to prenatal department of Rasht Alzahra Hospital (March-September 2018). Patients were assigned into two groups of control (n=40) and intervention (n=40) using randomized block design. Demographic characteristics were recorded and Illness Perception Questionnaire (IPQ) was completed in both groups. Leventhal’s Self-Regulatory Model was applied in intervention group within three sessions. The IPQ was completed in both groups after the intervention and four weeks later.

  Results

  The scores for illness perception were not found to be significantly different between the two groups before the intervention (P= 0.19). Immediately after the intervention, the mean scores of illness perception were 38.09±6.8 and 43.9±8.6 in intervention and control groups, respectively (P=0.003).One month after that, the mean scores of illness perception in the intervention group (39.3±5.8) were significantly lower than the control group (45.7±6.9) (P<0.001).

  Conclusion

  Using the Leventhal’s self-regulatory model could improve illness perception of women with gestational diabetes, therefore, it could be applied in these women to avoid further consequences.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20171103037191N2)

  Keywords: gestational diabetes, self-regulatory model, illness perception
 • Sarah Mohamadi, Zahra Motaghi, Afsaneh Keramat, Shahrbanoo Goli, Seyed Abbas Mosavi* Pages 124-138
  Background and purpose

  Puberty is one of the most critical stages in the life of every girl in adolescence. The purpose of this study was to determine the impact of peer education on girls' knowledge and practice about puberty.

  Materials and methods

  In this semi-experimental study, 10 eighth-grade classes were selected from ten high schools in Shahroud, Iran 2018, using multi-stage sampling. Random assignment of schools to two groups of control and intervention was done. A total of 217 students enrolled in this research. Demographic characteristics were recorded and students completed a researcher-made questionnaire on puberty before, immediately after, and one month after the intervention. The intervention group received peer education on puberty by trained individuals for one month. Data were analyzed using descriptive statistics. The alpha level of 0.05 was considered significant.

  Results

  There were no significant differences between the two groups in the mean scores for knowledge and practice before the intervention (P= 0.17). The mean scores of knowledge and practice in intervention group were 28.18±3.85 and 121.59±10.32 immediately after the intervention, and 31.91±3.69 and 130.37±8.07 one month after the intervention, respectively which were significantly higher than those of the control group (P= 0.001).

  Conclusion

  Collaborative nature of peer education makes it an appropriate choice for educating puberty issues to adolescents.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20180209038675N1)

  Keywords: adolescents, peer group, puberty, knowledge, practice
 • Seyed Jalal Hashemi*, Seyed Masood Seyedian, Seyed Ali Fatemi Pages 139-147
  Background and purpose

  Non-cardiac chest pain (NCCP) is a common entity with negative effects on quality of life that places a large financial burden on health systems. This study aimed at investigating esophageal motility disorders in patients with NCCP.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted in 101 patients with recurrent chest pain without any cardiac disease, attending Ahvaz Imam Khomeini Hospital in a one-year period. Those who had no evidence of gastroesophageal reflux disease (GERD) on upper endoscopy and 24-hr esophageal pH monitoring were referred for conventional esophageal manometry.

  Results

  From 101 patients, 51 showed endoscopic or pH-metric evidences of GERD. Manometric evaluation was done in 50 patients, including 27 males and 23 females (mean age: 44.2 years, 26-68 years old). Half of the cases (n=25) had abnormal motility disorders, including nonspecific esophageal motility disorder (20%), nutcracker esophagus (10%), diffuse esophageal spasm (8%), hypertensive LES syndrome (8%), and ineffective esophageal motility (4%). Esophageal motility disorders were found to have no significant associations with weight and age (P=0.125 and P=0.285).  The rate of esophageal motility disorders were lower in non-smokers (P=0.019).

  Conclusion

  Esophageal motility disorders and GERD are frequent in patients with NCCP. Further studies are needed to establish a cause-effect relationship.

  Keywords: Non cardiac chest pain, gastroesophageal reflux, esophageal motility
 • MohammadReza Haghshenas*, Pedram Mousanejad, Mohsen Aarabi, Mehdi Rabie, Sohail Rasouli Pages 148-156
  Background and purpose

  Influenza viruses annually spread around the world in seasonal epidemics. The A/H1N1 virus causes more severe conditions compared to other types of Influenza A. This study is an epidemiological survey of influenza A/H1N1 virus in patients attending health care centers in north of Iran during 2013-2017.

  Materials and methods

  Sampling was done in 3037 patients. Influenza-RNA was extracted from the samples using Viral RNA/DNA Kit PureLinkTM. Identification of influenza A/H1N1 virus
  was done using special primers and probes (Invitrogen), and Quantitative Real Time PCR System (SuperScript III Platinum).

  Results

  The samples were obtained from both males (39.9%) and females (60.1%). Patients aged 31-40 years of old included the majority of samples. Influenza A/H1N1 positive samples were seen more in patients aged 61-70 (18.51%) (14.55%). Out of the 442 confirmed cases of influenza A/H1N1, 23 (5.88%) deaths were reported.

  Conclusion

  Influenza A virus is constantly evolving by mutation or by reassortment. It evolves rapidly, and new strains quickly replace the older ones, therefore, new vaccines should be developed for immunization against new strains of influenza.

  Keywords: Influenza viruses, influenza A, H1N1, acute respiratory infection, common cold, RT-PCR
 • Roya Malekzadeh, Ghahraman Mahmoodi*, Ghasem Abedi Pages 157-165
  Background and purpose

  In order to move towards excellence, hospitals should adopt new management techniques such as organizational excellence model. The purpose of this study was to assess the performance of an educational hospital applying organizational excellence model and operational planning.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was conducted in Sari Imam Khomeini Hospital, 2018. The research population included all hospital managers and nurses. Data were collected by EFQM excellence model. Its validity was approved and its reliability was 0.92 using Cronbach's alpha coefficient. Data were classified according to IPOCC approach into input, process, output, control, and context and analyzed in SPSS V18.

  Results

  The scores for empowerment and results sections were 319.82 (63.96%) and 313.38 (62.67%), respectively. The highest distribution of components and scores according to IPOCC approach were in results (40.2%) and structure (3.25 ±0.44). One-way ANOVA showed significant differences between the dimensions of IPOCC (P<0.001).

  Conclusion

  The hospital investigated, was found to be in a relatively appropriate condition according to EFQM excellence model. Therefore, having a systematic perspective and proper control over therapeutic processes and contextual aspects such as organizational culture along with processes, structures, and results are suggested to balance the standards.

  Keywords: assessment, performance, quality, EFQM excellence model
 • Maryam Razavi Mehr, Behrouz Akbari, Mohammad Hosein *, Mohammad Banimahd Pages 166-179
  Background and purpose

  Contamination of groundwater with colored and toxic wastewater causes many environmental problems and has adverse effects on human health. This study aimed at coating a nano polyaniline polymer layer on the surface of sawdust and preparing polyaniline sawdust composite (Pan/SD) via chemical polymerization of aniline monomer onto sawdust in aqueous solutions and removal of Rhodamine B dye.

  Materials and methods

  In an experimental study, polyaniline was synthesized by oxidation with ammonium persulfate. In order to find out the optimum dye removal conditions, the effects of some major parameters, including pH, contact time, initial dye concentration, and absorbent dose were studied. For treatment of the adsorption data, both Langmuir and Freundlich isotherm were employed. Also, Thermodynamic and Kinetic studies were performed.

  Results

  The study showed that the aniline/sawdust nanocomposite can absorb more than 94% of  Rhodamine B in Rhodamine B concentration of 10 mgL-1, optimum adsorbent 1 gL-1, pH = 5, and contact time 5h. Absorption data were more fitted with Freundlich isotherm. Thermodynamic studies showed that the removed dye was spontaneous, endothermic and chemical sorption that followed second order kinetic model.

  Conclusion

  The adsorbent introduced here, is an insoluble absorbent in water without secondary pollution and a very efficient adsorbent for removal of Rhodamine B from aqueous solutions and a layer of conductive nano-polymer onto the sawdust can remove a high percentage of Rhodamine B from aqueous environments.

  Keywords: dye removal, Polyaniline, Sawdust composite, Rhodamine B, Nanopolyaniline
 • Zabihollah Yousefi*, Ali Zafarzadeh, Mohammad Shokrzadeh, Abbas Fouladian, Vahid Khair Abadi, Rezaali Mohammadpour, Esmaeil Babanezhad Pages 180-194
  Background and purpose

  Heavy metal pollution is among the most serious environmental issues that is caused directly or indirectly through human activities or natural sources. Alagol wetland is one of the most important ecosystems in Iran which is affected by numerous agricultural and industrial development programs.

  Materials and methods

  A descriptive cross-sectional study was performed in summer and autumn 2017. Heavy metal contamination (nickel, cadmium, and lead) was investigated in 50 samples from five different zones of water and sediment of wetland. Zoning was done using GIS and data analysis was performed applying ANOVA, Tukey’s test, and multivariate analysis (CA).

  Results

  Average concentrations of cadmium, lead, and nickel in water were 0.013±0.02, 0.86±0.44, and 0.164±0.55 in summer and 0.021±0.03, 0.658±0.36, and 0.334±0.65 in autumn, respectively. The average concentrations of cadmium, lead, and nickel in sediment were 0.19±0.005, 2.103±0.011, and 0.489±0.102 in summer and 0.11±0.003, 1.796±0.261, and 0.353±0.2040 μg/kg dry weight in autumn, respectively.

  Conclusion

  The level of contamination was found to be higher in western zone. The study showed high impact of human resources on lead and cadmium contents but nickel content was more of natural resources. The amount of metals measured were lower than the global standards. Industrialization, increasing rate of international road transportation, and agricultural activities caused high concentrations of metals in Alagol Wetland.

  Keywords: Alagol Wetland, heavy metals, water, sediment, Golestan
 • Tahereh Shakeri, Assie Jokar*, Mostafa Moallemi, Hasan Siamian, Alireza Khalatbari Pages 195-206
  Background and purpose

  Anatomy is a branch of science that deals with different parts of human body and its organizational structure. It has various goals, such as insight into the divine perfection and understanding the causes of diseases and their treatments. Anatomy in the Islamic era included physiology too. This research aimed at providing an overview on anatomy in the Reference Materials of Persian Medicine.

  Materials and methods

  A qualitative study (content-analytic library research) was performed based on the books of Persian medicine. This study was conducted at several stages; finding the keywords, searching in reference texts of Iranian-Islamic medicine, in history books and Islamic encyclopedias, and in Persian and Latin electronic banks, then sorting, organizing, and comparing the information.

  Results

  Anatomical knowledge is prerequisite to treatment and surgery. The works of Muslim scientists on anatomy, like the Europeans, were found to be influenced by the works of Galen. According to evidence, Muslim doctors performed autopsy and were great surgeons.

  Conclusion

  The basis of the new anatomy enhanced by Vesalius is similar to the Iranian-Islamic anatomy that was introduced to Europe after revising the texts of Galen. Considering the holistic viewpoints in Persian medicine, further research is needed to adapt that to modern medicine.

  Keywords: anatomy, autopsy, Islamic civilization, Persian Medicine
 • Mona Alimohammadi*, Mehran Armin, Sajad Yousefi, Gohar Ghabel, Jamshid Yazdani, Sepideh Gholamhosein Nia Pages 207-213
  Background and purpose

  Temporomandibular joint (TMJ) disorders are abnormalities that interfere with the shape or normal functioning of the joint, characterized by a group of clinical symptoms including pain, joint sounds, and limitation or deviation when opening the mouth. Considering the effect of skeletal relationships of the jaw on the shape, size, and morphologic variations of the condyle and its changes in TMJ, current study aimed at investigating radiographic changes in TMJ in patients with skeletal class II and III in Sari, Iran 2015-2018.

  Materials and methods

  In a retrospective cross-sectional study, 249 angle class II and 66 class III subjects were studied. After determining the skeletal relationship class using cephalometric radiographs, TMJ bone changes were investigated in panoramic images. Data analysis was done applying Chi square, T test, and logistic regression in SPSS V16.

  Results

  There was a significant difference in flattening distribution between class II and III subjects in patients aged 26-30 years old (P=0.036) and the prevalence of this disorder was higher in patients with skeletal class III. There were no significant differences between patients with skeletal class II and III in the prevalence of flattening, erosion, hypoplasia, and hyperplasia. TMJ disorders were significantly more frequent in females (P=0.035).
  Conclusion In this study, the most and least frequent disorders were erosion after flattening and hyperplasia, respectively.

  Keywords: temporomandibular joint, Hyperplasia, Hypoplasia, panoramic radiography
 • Fateme Sadat Mirtalebi, Mahya Teymoori, Saeed Shams*, Ahmad Hormati, Mahdieh Ghoddoosi, Somaye Kermani Pages 214-221
  Background and purpose

  Helicobacter pylori is a gram-negative, micro-aerophilic, and spiral-shaped bacillus. Infection with this bacterium can lead to gastritis, ulcers, and even gastric cancer. This study was conducted to evaluate the presence of the cagA gene among patients with gastritis and gastric cancer.

  Materials and methods

  This study was performed in patients with gastritis (n=40) and gastric cancer (n=40). Presence of H. pylori infection in gastritis specimens and in cancerous tissues was investigated by urease test and Giemsa staining, respectively. Using PCR, 16S rRNA and cagA genes were investigated.

  Results

  Pain and weight loss were the most common complaints of patients. Dyspepsia and duodenal ulcer were the most frequent endoscopic findings. According to pathologic results, intestinal-type G1 adenocarcinoma was detected in most cases. All positive-H. pylori cases were also positive for 16S rRNA. The cagA gene in patients with gastritis and stomach cancer was present in 13 (32.5%) and 11 (27.5%) cases, respectively.

  Conclusion

  Compared to other studies, low presence of the cagA gene in Qom could be an indication of less virulent strains in this province, but, further studies are recommended to evaluate other genes.

  Keywords: Helicobacter pylori, cagA, gastritis, gastric cancer
 • Sedigheh Hasani, Moghadam, Jila Ganji, Hamid Sharif Nia, Mohsen Aarabi, Soghra Khani* Pages 222-239
  Background and purpose

  Couples' communication patterns is of great importance in resolving marital conflicts. These patterns include mutual constructive communication, mutual avoidance communication, and demand-withdrawal communication. The present study aimed at investigating the factors associated with Iranian couples' communication patterns.

  Materials and methods

  A scoping review was performed at five stages; 1-designing the research question 2- searching and extracting research studies 3- selecting relevant studies 4- organizing and summarizing the information, 5. reporting the results.

  Results

  In this scoping review, 18 articles were selected from 130 studies. The factors affecting couples' communication patterns were classified into four categories: 1- spiritual well-being and spirituality, 2- marital and sexual satisfaction, 3- marital compatibility, and 4- love styles.

  Conclusion

  Some factors, including spiritual well-being and spirituality, marital satisfaction and sexual satisfaction, marital compatibility, and love styles were found to affect couples' communication patterns. Seemingly providing ways to enhance couples' communication patterns towards a mutual constructive pattern is necessary to prevent marital problems and conflicts, and experiencing effective and efficient relationships.

  Keywords: couples' communication patterns, mutual constructive communication, demand-withdraw communication, mutual avoidance communication, related factors