فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 8 (پیاپی 91، آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین یوسفی*، حسن عادلی، سیدفخرالدین حجازی، حمید حیدری صفحات 1-4

  سردبیر محترم
  بر اساس مطالعات علوم پزشکی، بیماری های قلبی- عروقی شایع ترین و مهم ترین عامل خطر مرگ و میر و ناتوانی در ایران می باشد.از این رو طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در بیست و هفتم اردیبهشت 1398 همزمان با روز جهانی کنترل فشار خون لغایت پانزدهم تیر ماه، در سراسر کشور اجرا شد. یکی از مسائل مهم در غربالگری فشار خون تشخیص صحیح فشارخون بالا بر اساس استاندارد های بالینی می باشد. در این مقاله به نقد روش حاضر پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: فشار خون بالا، مانیتور فشار خون، هولتر مانیتورینگ، نظارت بر سلامت عمومی
 • افسانه سیفی*، فرشته شهیدی، مجتبی صالح پور صفحات 5-13
  زمینه و هدف

  گونه های اکسیژن فعال (ROS)، از دلایل آسیب مستقیم یا غیرمستقیم به سلول هستند. عضله قلب با فعالیت مداوم، یک بافت اکسیداتیو و یکی از بافت های مستعد جهت بروز آسیب های اکسیداتیو است. مالون دی آلدئید یکی از محصولات پراکسیداسیون لیپید بوده که در مطالعات متعدد به عنوان نشانگر سنجش میزان آسیب اکسایشی در نظر گرفته می شود. کروسین نیز کاروتنوئید استخراج شده از زعفران است که می تواند با خواص آنتی اکسیدانی بر میزان آسیب تاثیرگذار باشد. در این مطالعه تاثیر مکمل کروسین بر تغییرات مالون دی آلدئید و کاتالاز کاردیومایوسیتی رت های نر مسموم شده با پراکسیدهیدروژن بررسی گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر رت نر نژاد ویستار (با میانگین وزنی 20±180 گرم) به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، شم (تزریق سالین)، آب اکسیژنه، آب اکسیژنه و کروسین تقسیم شدند. برای القای فشار اکسیداتیو در گروه های آب اکسیژنه، رت ها H2O2 را به میزان یک میلی مول برکیلوگرم در طول 3 هفته، یک روز درمیان و در گروه مکمل ، کروسین را با دوز 12/5 میلی گرم برکیلوگرم هر روز به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. سنجش میزان CAT و MDA به روش ELISA انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و تعقیبی شفه تحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه، القای H2O2 باعث افزایش معنی داری سطح مالون دی آلدئید و کاهش معنی داری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز شد. مصرف کروسین منجر به افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و کاهش معنی دار سطح مالون دی آلدئید در بافت قلب رت های مسموم شده با H2O2 گردید (0/01>p).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد مصرف مکمل کروسین، تقویت سیستم آنتی اکسیدانی و کاهش آسیب های استرس اکسیداتیو را در پی دارد.

  کلیدواژگان: کروسین، مالون دی آلدئید، کاتالاز
 • میثم زارع زاده، بنفشه حسینی، محمدرضا امامی، احمد ساعدی * صفحات 14-25
  زمینه و هدف

  در مطالعات مختلف، اثرات متعدد آنتی اکسیدانی عصاره انار گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر 30 روزه مکمل خوراکی عصاره انار بر روی شاخص های التهابی، چربی های خون و شاخص های گلایسمی در افراد دارای اضافه وزن و چاق انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تصادفی دو سوکور و کنترل شده با دارونما، 48 شرکت کننده چاق و دارای اضافه وزن به طور تصادفی (جهت دریافت 1000 میلی گرم عصاره انار یا پلاسبو به مدت 30 روز) از بین افراد بزرگسال (سن 60-30 سال) با شاخص توده بدنی 40-25 طی یک فراخوان انتخاب شدند. در شروع مطالعه و پس از 30 روز درمان، شاخص های تن سنجی شامل: دریافت غذا، غلظت پلاسمایی مالون دی آلدئید (MDA)، اینترلوکین-6 و پروتئین واکنشگر-C با حساسیت بالا (hs-CRP) و سطح لیپید، گلوکز و انسولین سرم بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست مستقل و وابسته آنالیز شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه، 30 روز مکمل یاری با عصاره انار باعث کاهش معنی داری در میزان سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول تام، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL)، MDA،IL-6 و hs-CRP  شد. همچنین لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، به طور معنی داری پس از مکمل یاری با عصاره انار در مقایسه با گروه دارونما افزایش یافت.

  نتیجه گیری

   مکمل یاری با عصاره انار می تواند با کاهش دادن التهاب سیستمیک و کاهش چربی های خون، در کاهش عوارض مرتبط با چاقی و اضافه وزن موثر باشد؛ بنابراین انجام کارآزمایی های بالینی با حجم نمونه بالاتر جهت اثبات این اثرات ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: عصاره انار، چاقی، التهاب، پراکسیداسیون لیپیدی، کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 • شیما محمدیان، نرگس محمدصالحی*، یوسف محمدیان صفحات 26-32
  زمینه و هدف

  اختلالات هایپرتانسیو، به عنوان یکی از عوامل موربیدیتی و مورتالیتی در 5% حاملگی ها رخ می دهد. یکی از عوامل ایجاد پره اکلامپسی، تنظیم نامناسب آنزیم فعال کننده Cyp27B1 در جفت بوده که ناشی از کمبود ویتامین D می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح ویتامین D با ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار انجام شد.

  روش بررسی

  در یک مطالعه مورد - شاهدی بر روی 140 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) دانشگاه قم، 70 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید در گروه مورد و 70 زن باردار سالم از نظر پره اکلامپسی در گروه شاهد قرار گرفتند. نمونه خون از نظر ویتامین D با روش ایمونواسی در بازه زمانی سال 1396-1395 بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تی تست تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه براساس آزمون تی تست، میانگین سطح سرمی ویتامین D درگروه مورد مبتلا پره اکلامپسی، 8/53±13/77نانوگرم برمیلی لیتر و در گروه شاهد، 6/82±16/73نانوگرم برمیلی لیتر به دست آمد که ازنظر آماری معنی دار بود (p<0/05).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد مادران مبتلا به پره اکلامپسی شدید در معرض کمبود آشکار ویتامین D قرار دارند؛ لذا تجویز کافی ویتامین D می تواند در پیشگیری از پره اکلامپسی موثر باشد.

  کلیدواژگان: ویتامین D، پره اکلامپسی، بارداری
 • مژگان دانش خواه، محبوبه سترکی* صفحات 33-41
  زمینه و هدف

  صرع، شایع ترین اختلال عصبی پس از سکته مغزی است که باعث تشنج های مکرر می شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی اسانس درمنه ایرانی بر اختلالات حافظه، افسردگی و اضطراب در موش های سوری کیندل شده با پنتیلن تترازول انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 70 موش سوری نر به صورت تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند: گروه نرمال سالین، مدل صرع، دریافت کننده PTZ به مدت 9 روز (با دوز 35 میلی گرم برکیلوگرم) به فواصل 48 ساعت و اسانس در روز دهم (دوز 60 میلی گرم برکیلوگرم)؛ گروه های درمان، دریافت کننده PTZ به فواصل 48 ساعت و اسانس (دوزهای 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم) به طور روزانه؛ گروه کنترل مثبت، دریافت کننده PTZ با فواصل 48 ساعت و اسانس (دوز 100 میلی گرم برکیلوگرم) به طور روزانه و دیازپام در روز دهم به مدت 30 دقیقه قبل از تزریق PTZ؛ گروه فلومازنیل که PTZ را با فواصل 48 ساعت و اسانس (دوز 100 میلی گرم برکیلوگرم) را به طور روزانه و فلومازنیل را 30 دقیقه قبل از تزریق PTZ در روز دهم دریافت کردند.

  یافته ها

   اسانس گیاه درمنه ایرانی (دوز 50 میلی گرم برکیلوگرم) سبب افزایش معنی دار تاخیر در شروع تشنج در موش های دریافت کننده PTZ شد (p<0/05)، همچنین در دوز 50 میلی گرم برکیلوگرم سبب کاهش معنی داری زمان تاخیر ثانویه در آزمون شاتل باکس گردید (p<0/05). دوزهای مختلف اسانس درمنه، اثر معنی داری بر زمان بی حرکتی در آزمون معلق ماندن از دم نداشت و دفعات ورود به بازوی بسته ماز به علاوه ای مرتفع در گروه دریافت کننده دوز 50 میلی گرم، به طور معنی داری کمتر از گروه PTZ بود (p<0/05).

  نتیجه گیری

   اسانس درمنه ایرانی (با دوز 50 میلی گرم برکیلوگرم) به طور موثری باعث کاهش زمان شروع تشنج، افزایش معنی دار حافظه احترازی و کاهش معنی دار اضطراب در موش های دریافت کننده PTZ می شود.

  کلیدواژگان: حافظه، افسردگی، اضطراب، درمنه ایرانی
 • مهسا رحیم خانلی، امیر همتا، وحید سعادتمند، محمد پرورش مسعود*، هدی احمری صفحات 42-49
  زمینه و هدف

  امروزه، تروماها از علل اصلی معلولیت و مرگ ومیر در جهان محسوب می شوند. ازآنجایی که مراقبت های پیش بیمارستانی، اولین جزء نظام مراقبت درمانی تروما را تشکیل می دهند؛ لذا انجام صحیح و مطلوب آن می تواند مصدومیت های ناشی از تروما را کاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مهارت های بالینی کارکنان فوریت های پزشکی شهر جهرم در مراقبت از مصدومان ترومایی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 40 نفر از کارکنان فوریت های پزشکی اورژانس جهرم به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه جمعیت شناسی و چک لیست مهارت بالینی مشتمل بر 9 مهارت بود. روایی و پایایی این چک لیست محقق ساخته در سال 1391 توسط شاکری و همکاران مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات با مشاهده انجام مهارت های تکنسین ها و تکمیل چک لیست جمع آوری شدند. داده ها به کمک آزمون های آماری تی مستقل، واریانس و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند (0/05>p).

  یافته ها

  در این مطالعه، 62/50% از کارکنان در زمینه تروما از مهارت بالینی مطلوبی برخوردار بودند؛ اما در دو مهارت استفاده از اسپیلنت کششی و لوله گذاری دهانی- نایی، نقص عمده مهارتی داشتند که امتیاز ضعیف نیز کسب کردند. همچنین بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، پایگاه محل خدمت و تعداد ماموریت در یک شیفت 24 ساعته و مهارت بالینی در زمینه تروما، رابطه معنی دار آماری وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد کارکنان فوریت های پزشکی جهرم، از سطح مهارت مطلوبی در زمینه مراقبت از مصدومان ترومایی برخوردارند، اما با توجه به فاصله معنی دار بین برخی از امتیازات کسب شده با سطح مطلوب، برگزاری آموزش های مرتبط در این زمینه، همچنان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، زخم ها و جراحات، صلاحیت بالینی، تکنسین فوریت های پزشکی
 • زهره آقاجری، مهرناز احمدی، فریبا برهانی* صفحات 50-61
  زمینه و هدف

  فرسودگی تحصیلی تحت عنوان احساس بی کفایتی و خستگی ذهنی که دانشجویان در مقابل استرس مزمن ناشی از فقدان منابع لازم جهت حمایت از خود نشان می دهند، تعریف می شود. این مطالعه با هدف تعیین فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی، 223 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به روش سهمیه ای و نمونه گیری در دسترس، انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، تحصیلی و سیاهه فرسودگی تحصیلی برسو بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به شیوه گام به گام آنالیز شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه، اکثریت دانشجویان (71/3%)، فرسودگی تحصیلی متوسطی را گزارش کردند. تاهل، سن، معدل، علاقه به رشته، اشتغال و ترم تحصیلی از عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. با وارد شدن متغیرهای اصلی و زمینه ای به مدل رگرسیون خطی به روش گام به گام، علاقه دانشجو به رشته تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه و نمره معدل، تبیین کننده فرسودگی تحصیلی شناخته شدند که این متغیرها توانستند 13% از تغییرات فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش بارز علاقه به رشته تحصیلی در بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری، شناسایی افراد علاقمند در هنگام جذب دانشجو و ارائه راهکارهایی که بتواند در معرفی و ارتقای جایگاه واقعی رشته پرستاری از نظر حرفه ای، معنوی و مادی موثر واقع شود در افزایش اقبال عمومی به این رشته بسیار حایز اهمیت خواهد بود.

  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، دانشجویان پرستاری، تهران، ایران
 • عطیه نظری*، محمد نخعی، احمدرضا یاری صفحات 62-72
  زمینه و هدف

  آب های زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک تامین آب شرب، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. آرسنیک یکی از آلاینده های سمی و سرطان زا بوده که به طور گسترده در آب های زیرزمینی وجود دارد. در سال های اخیر برای حذف آرسنیک، از خاصیت جذب سطحی نانوذرات استفاده می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند کاهش غلظت آرسنیک در محیط آبی در شرایط مشابه آب زیرزمینی، با استفاده از نانوذرات TiO2 (آناتاز) انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، با استفاده از آزمایش های پیمانه ای، اثر تغییرات فاکتورهای زمان، غلظت نانوذره و pH بر تغییرات غلظت آرسنیک در محلول آبی بررسی گردید. حدود تغییرات غلظت آرسنیک و pH مشابه شرایط آلودگی آب های زیرزمینی به آرسنیک در نظر گرفته شد. سطح ویژه جاذب، 240-200 مترمربع برگرم بود. داده ها به کمک آماره های میانگین مرکزی آنالیز شدند.

  یافته ها

   در این مطالعه، بیش از 90% آرسنیک موجود در محلول، پس از حدود 30 دقیقه مجاورت با نانوذرات آناتاز (3 گرم برلیتر) جذب شد، ولی برای رسیدن به استاندارد شرب آرسنیک، 60 دقیقه زمان لازم بود. همچنین افزایش غلظت جاذب سبب افزایش نرخ جذب آرسنیک گردید. در محدوده pH طبیعی آب زیرزمینی، آناتاز توانایی جذب نزدیک به 100% آرسنیک (با غلظت 200 میکروگرم برلیتر) را داشت، ولی با افزایش pH این توانایی افزایش یافت. همچنین جذب آرسنیک به وسیله نانوذرات آناتاز، با ایزوترم فروندلیچ تطابق بیشتری نشان داد.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش نشان داد گونه آناتاز نانوذرات TiO2، جاذب موثری برای حذف آرسنیک از محلول های آبی در شرایط مشابه آب زیرزمینی است.

  کلیدواژگان: آرسنیک، نانوذرات، جذب، آب زیرزمینی، تصفیه آب
 • محمد غفرانی*، محمد کرامتی پور صفحات 73-79
  زمینه و هدف

  سندرم جلیلی، یک بیماری ژنتیکی بسیار نادر با وراثت اتوزومی مغلوب است که تاکنون تنها در 33 خانواده در جهان گزارش شده است. مبتلایان به این بیماری همزمان دچار اختلالات شبکیه از نوع دیستروفی مخروطی - استوانه ای و اختلالات دندانی از نوع آمیلوژنز ایمپرفکتا می شوند. در این مطالعه به شناسایی یک مورد جهش ایجادکننده سندرم جلیلی در خانواده ایرانی پرداخته شده است.

  معرفی مورد

   مورد دو برادر مبتلا به سندرم جلیلی در یک خانواده ایرانی هستند که به وسیله روش سانگر، توالی ژن دخیل در ایجاد این بیماری (CNNM4) در آن ها مشخص گردید. والدین غیرهم خون بوده و در یک روستای کوچک آذربایجان شرقی واقع در شمال غربی ایران سکونت داشتند. هر دو فرد مبتلای خانواده از دوره کودکی دچار تخریب مینای دندان شده بودند. علائم چشمی در آنان از دوره نوجوانی آغاز و در نهایت منجر به فوتوفوبیا، کوررنگی و از دست دادن دید مرکزی شده بود که با گذر زمان دید مبتلایان در شب و در نور کم، کاهش یافته بود، ولی در حال حاضر بیماران بینایی بسیار محدودی داشتند. در بررسی الکترورتینوگرافی پروباند، تخریب شبکیه از نوع دیستروفی مخروطی - استوانه ای تشخیص داده شد. تعیین توالی بیماران با روش سانگر به شناسایی یک تغییر جدید (c.1220G>T) منجر گردید که در شجره سگریگیت می گردد. این تغییر در اثر تبدیل اسیدآمینه آرژنین موقعیت 407 به اسیدآمینه لوسین (Arg407Leu) ایجاد می شود. بررسی با نرم افزارهای پیشگویی کننده بیماری زایی، تاییدکننده دخالت این تغییر در ایجاد سندرم جلیلی در این خانواده بود. بررسی پایگاه های داده ExAc و1000 genomes نشان داد، این تغییر گزارش نشده است. آرژنین جایگاه 407 نیز از جهت تکاملی در چندین گونه محافظت شده باقی مانده است.

  کلیدواژگان: سندرم جلیلی، پروتئین CNNM4، دیستروفی مخروطی-استوانه ای، آملوژنز ایمپرفکتا، ایران
|
 • Hossein Yusefi*, Seyed Hasan Adeli, Seyed Fakhreddin Hejazi, Hamid Heidari Pages 1-4

  According to medical studies, cardiovascular diseases are the most common and most important risk factor for mortality and disability in Iran. Hence, the National Blood Pressure Control Program was implemented throughout the country from May 17, 2018 (coinciding with the World Blood Pressure Control Day) to July 6th. One of the important issues in blood pressure screening is the correct diagnosis of high blood pressure according to clinical standards. In this paper, the challenges of "National Blood Pressure Control Program”, has been criticized.

  Keywords: Hypertension, Holter monitoring, Public health surveillance, Blood pressure monitors
 • Afsaneh Seyfi*, Fereshteh Shahidi, Mojtaba Salehpor Pages 5-13
  Background and Objectives

  Active oxygen species (ROS) are direct or indirect causes of cell damage. Continuously active heart muscle as an oxidative tissue is one of the tissues susceptible to oxidative damage. Malondialdehyde is one of the lipid peroxidation products, which is considered in the studies as an indicator of oxidative damage level. Crocin is also a carotenoid extracted from Saffron, which can affect the damage level with its antioxidant properties. In this study, the effect of crocin supplementation on the alteration of Malondialdehyde and catalase cardiomyocyte, was investigated in male rats poisoned with hydrogen peroxide.

  Methods

  In this study, 32 male Wistar rats (mean weight, 180±20g) were randomly divided into four groups including: control, sham (saline injections), hydrogen peroxide, and Crocin and Hydrogen peroxide. For induction of oxidative stress in the H2O2 groups, 1mmol/kg H2O2, was injected to the rats intraperitoneally every other days for 3 weeks, and in the supplement group, the rats intraperitoneally received 12.5mg/kg of crocin, every days. The alteration of MDA and CAT, was performed by ELISA technique. Data analysis was performed using one way ANOVA and Scheffe test.

  Results

  In this study, induction of H2O2 caused a significant increase in malondialdehyde and a significant decrease in the activity of catalase enzyme, and crocin consumption led to a significant reduction in malondialdehyde and significant increase in the activity of catalase enzyme in the heart tissue (p<0.01).

  Conclusion

  The results of this study showed that supplementation with crocin leads to strengthening of antioxidant system and reduction of oxidative stress damages.

  Keywords: Crocin, Malondialdehyde, Catalase
 • Meysam Zarezadeh, Ahmad Saedisomeolia*, Banafsheh Hosseini, Mohammad Reza Emami Pages 14-25
  Objectives

  The study was designed to determine the effect of thirty days of pomegranate extract oral supplementation on plasma inflammatory and oxidative stress biomarkers as well as serum metabolic profiles, in overweight and obese individuals.

  Methods

  In this randomized, double-blind, placebo-controlled study 48 obese and overweight participants were randomly assigned to receive either 1000 mg of pomegranate extract (PE), or a placebo (PL), daily for 30 days. At baseline, and after 30 days of treatment, anthropometric parameters, dietary intake, plasma concentrations of malondialdehyde (MDA), interleukin-6 (IL-6) and hyper sensitive-C reactive protein (hs-CRP) and levels of serum lipids, glucose and insulin were assessed.

  Results

  Thirty days of PE supplementation resulted in a significant decrease in mean serum levels of glucose, insulin, total cholesterol, LDL-C, and plasma MDA, IL-6 and hs-CRP. HDL-C significantly increased following the PE versus the PL intervention.

  Conclusion

  Our study suggests that pomegranate extract consumption may reduce complications linked with obesity through ameliorating the systemic inflammation and lipid profile. Future studies with larger sample size are required to verify these results.

  Keywords: Punicaceae, Obesity, Inflammation, Lipid peroxidation, Randomized clinical trial
 • Shima Mohammadian, Narges Mohammadsalehi*, Yousef Mohammadian Pages 26-32
  Background and Objectives

  Hypertensive disorders are one of the causes of morbidity and mortality, which occur in 5% of pregnancies. One of the causes of preeclampsia, is inappropriate regulation of activator of placental Cyp27B1 enzyme, which is induced by vitamin D deficiency. This study aimed to assess the relationship between the level of vitamin D with risk of preeclampsia in pregnant women.

  Methods

  This case-control study, was performed on 140 pregnant women referred to Alzahra hospital of the Qom University, 70 patients with severe preeclampsia were included in the case group and 70 healthy pregnant women in terms of preeclampsia, were assigned to the control group. Blood samples were assessed in terms of vitamin D using immunoassay method from 2016 to 2017. Data analysis was performed by t test and Chi square test.

  Results

  In this study, according to the results of t test, the mean serum level of vitamin D in preeclampsia group was 13.77±8.53ng/ml and in the control group, was 16.73±6.82ng/ml, which was statistically significant (p<0.05).

  Conclusion

  In the present study, the results showed that mothers with preeclampsia are at risk of vitamin D deficiency, Therefore, adequate administration of vitamin D can be effective in the prevention of preeclampsia.

  Keywords: Vitamin D, Pre-eclampsia, Pregnancy
 • Mozhgan Daneshkhah, Mahbubeh Setorki* Pages 33-41
  Background and Objectives

  Epilepsy is the most common neurological disorder after a stroke, which causes recurrent seizures. The aim of the present study was to evaluate Memory deficits and mood disorders, such as depression and anxiety are commonly seen in patients with epilepsy. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Iranian Artemisia persica essential oil on memory deficits, depression, and anxiety in pentylenetetrazole (PTZ) kindled male mice.

  Methods

  In this experimental study, 70 male mice, were randomly divided into 7 groups: normal saline group, epilepsy model that received PTZ (35mg/kg) every other day with 48h intervals for 9 day and then the essential (at a dose of 60mg/kg) on the 10th day. treatment groups that received PTZ with 48h intervals and essential oil (at doses of 50, 75, and 100mg/kg) daily, positive control group that received PTZ with 48h intervals and essential oil (dose, 100mg/kg) daily and diazepam on the 10th day, 30 minutes before the injection of PTZ. Flumazenil group received PTZ with 48h intervals and essential oil (dose, 100mg/kg) daily and flumazenil on the 10th day, 30 minutes before the injection of PTZ. One way ANOVA and Tukey tests were used for data analyze.

  Results

  Artemisia persica essential oil (dose, 50mg/kg) caused a significant increased delay in the onset of seizures in the mice that received PTZ (p<0.05); also, the essential oil at a dose of 50mg/kg significantly decreased secondary latency time in the shuttle box test (p<0.05). Different doses of Artemisia persica essential oil showed no significant effect on the immobility time in the tail suspension test, and the frequency of entry into the closed arms of the elevated plus maze in the group that received 50mg/kg of Artemisia persica essential oil, was significantly lower than that in the PTZ-treated group (p<0.05).

  Conclusion

  Iranian Artemisia persica essential oil (at a dose of 50mg/kg) effectively reduced seizure threshold, significantly increased the avoidance memory, and decreased anxiety in mice receiving PTZ.

  Keywords: Memory, Depression, Anxiety, Pentylenetetrazole, Artemisia persica
 • Mahsa Rahimkhanli, Hoda Ahmari Tehran, Amir Hamta, Vahid Saadatmand, Mohammad Parvaresh* Pages 42-49
  Background and Objectives

  Today, trauma is a major cause of disability and mortality throughout the world. Since pre-hospital care is the first line of trauma care, thus, proper and desirable care can reduce traumatic injuries. The present study was conducted with the aim of evaluating the clinical skills of emergency medical technicians (EMTs) in Jahrom city in the care of trauma patient.

  Methods

  In this descriptive-analytic study, a total of 40 EMTs were selected randomly. The data collection tools were demographic questionnaire and clinical skill checklist containing 9 skills. The validity and reliability of the checklist, were confirmed by Shakeri et al. Data were collected by observing the skills of the EMTs and completing the clinical skills checklist. Data were analyzed using statistical independent t, ANOVA, and regression analysis tests at a significant level of p<0.05.

  Results

  In this study, 62.50% of EMTs had good clinical skills in trauma care, but obtained poor score in both skills of using traction splint and endotracheal intubation. There was also a significant relationship between variables of age, educational level, EMS station, and number of missions per 24-hour shift and clinical skills in the field of trauma (p<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that EMTs of Jahrom city had good clinical skills in caring for trauma patients, but due to the significant difference between the obtained scores and the ideal level, further training in this field seems to be still necessary.

  Keywords: Evaluation, Wounds, injuries, Clinical Competence, Emergency medical technician
 • Zohre Aghagari, Mehrnaz Ahmad, Fariba Borhani* Pages 50-61
  Background and Objectives

  Academic burnout is defined as a feeling of insufficiency and mental fatigue, which students show against chronic stress due to lack of resources to support themselves. This study aimed to determine the academic burnout and its related factors in nursing students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 223 nursing students of Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences were selected by quota and convenience sampling and entered the study. Data collection tools included demographic characteristics and academic questionnaires and Breso Academic Burnout Inventory. Data were analyzed using independent t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient, and multivariate stepwise linear regression tests.

  Results

  In this study, the majority of students (71.3%) reported moderate academic burnout. Marital status, age, GPA, interest in the academic discipline, employment status, and academic semester, were the factors related to the the students’ academic burnout. Entering the main and underlying variables into stepwise linear regression model indicated that interest in the academic discipline before entering the university and GPA, are predictor of the academic burnout, that these variables could predict 13% of the changes in academic burnout.

  Conclusion

  Given the significant role of the interest in the field of education in the incidence of academic burnout among nursing students, identifying those who are interested at the time of students’ admission and providing solutions that can be effective in introducing and promoting the real status of the nursing profession in terms of professional, spiritual, and material, is of high importance in increasing the the public interest in this field of study.

  Keywords: Academic burnout, Nursing students, Tehran, Iran
 • Atieh Nazary*, Mohammad Nakhaei, Ahmad Reza Yari Pages 62-72
  Background and Objectives

  Groundwater sources, as strategic sources of water supply, are of particular importance for human beings. Arsenic is a toxic and carcinogenic contaminant that has been reported to be widely found in groundwater sources. In recent years, adsorption property of nanoparticles has been used to remove arsenic. The present study was performed with the aim of assessing the arsenic reduction process in the aqueous environment under groundwater-like conditions using titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (anatase).

  Methods

  In this experimental study, using batch experiments, the effect of changes of time, nanoparticles concentration, and pH factors, were investigated on the changes in arsenic concentration in aqueous solution. The specific surface area of the adsorbent was 200-240m2/g. Data were statistically analyzed by measures of central tendency.

  Results

  In this study, more than 90% of arsenic concentration in the solution, was absorbed after about 30 minutes of exposure to anatase nanoparticles, however, it took 60 minutes to reach drinking water standard level of arsenic (10µg/L). Increasing adsorbent concentration caused an increase in arsenic adsorption. In natural pH range of groundwater, TiO2 nanoparticle can absorb near 100% of arsenic (200µg/l), but, increase in pH increased this ability. Also, adsorption of arsenic by anatase nanoparticles was more consistent with the Freundlich isotherm.

  Conclusion

  The results of the current study showed that TiO2 nanoparticles are efficient adsorbents for removal of arsenic from aqueous solutions under natural groundwater conditions.

  Keywords: Arsenic, Nanoparticles, Adsorption, Groundwater, water treatment
 • Mohammad Ghofrani*, Mohammad Keramatipour Pages 73-79
  Background and Objectives

  Jalili syndrome is a rare autosomal recessive genetic disorder, which so far, only 33 families with this disorder have been reported worldwide. Patients with this disease simultaneously develop cone-rod retinal dystrophy (CRD) and amelogenesis imperfecta (AI). In this study, a mutation causing Jalili syndrome, was investigated in an Iranian family.
   
  Case Report: The cases were two brothers with Jalili syndrome in an Iranian family, in whom, the sequence of causative gene (CNNM4), was identified. Their parents were not consanguineous and lived in a small village in East Azerbaijan, northwest of Iran. Both patients had enamel destruction since childhood. Ocular symptoms began in their adolescence and eventually led to photophobia, color blindness, and central vision loss  amelogenesis imperfecta from childhood. Ocular symptoms began in adolescence with photophobia, achromatopsia, and central vision loss, which their vision gradually deteriorated in dim light and at night. Currently, the patients have very limited vision. In electroretinography of the proband, cone-rod degeneration, was diagnosed. A novel variant (c.1220G>T) was found by Sanger sequencing of CNNM4 in proband, which is segregated in the pedigree. This change may be due to replacement of arginine 407 with leucine (Arg407Leu). Analysis by pathogenesis predictive softwares, confirmed the involvement of this change in the development of Jalili syndrome in this family (this variation was not reported in the Exome Aggregation Consortium (ExAC) and 1000 genome databases. Arginine 407 has been conserved in several species.

  Keywords: Jalili syndrome, CNNM4, Cone-rod dystrophy, Amelogenesis Imperfecta, Iran