فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 3 (پیاپی 80، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه کرمی، عالیه دریابر، رضا وهاب کاشانی*، منیره احمدی بنی صفحات 202-209
  اهداف 

  پلانتار فاشیاتیس التهاب فاشیای کف پا و یکی از رایج ترین علت های درد پاشنه است که باعث بروز درد در سمت داخلی استخوان پاشنه می شود. هدف از این مطالعه مروری بررسی تاثیر انواع ارتوزهای پا بر توزیع فشار کف پایی در افراد مبتلا به پلانتارفاشیاتیس است.

  روش بررسی

  جست وجوی نظام مند بانک های اطلاعاتی PubMed , Science Direct, Web of Knowledge Google Scholar و Scopus با استفاده از کلمات کلیدی plantar pressure, plantar fasciitis, heel pain, foot orthoses, orthotic insoles برای شناسایی مقالات چاپ شده در این زمینه، انجام شد. جامعه آماری تمام مطالعاتی بود که فشار پاشنه و کف پا را در افراد مبتلا به پلانتارفاشیاتیس بررسی کرده بودند. به علاوه مطالعات مربوط به دیدگاه های مختلف به پلانتارفاشیاتیس نیز شناسایی شدند. 13 مقاله از سال 1999 تا 2018 به زبان فارسی و انگلیسی، بررسی شدند که 9 مقاله مستقیم تاثیر ارتوزهای پا بر میزان فشار پاشنه و کف پا را ارزیابی کرده بودند و بر اساس معیارهای ورود برای بررسی نهایی انتخاب شدند. 

  یافته ها

  این مقالات انواع ارتوزهای پا شامل کفی سفارشی ، کفی پیش ساخته، کفی فومی، کاپ پاشنه سیلیکونی، پد پاشنه فومی، پد پاشنه ویسکوالاستیک و نوار چسب را بررسی کردند و فشار پاشنه و کف پا را با استفاده از دستگاه های مختلف اندازه گیری کردند. نتایج نشان داد کفی ها می توانند در کاهش حداکثر فشار و همچنین کاهش میانگین فشار موثر باشند. در یک مطالعه میزان حداکثر فشار کل، قبل از استفاده از کفی ها 12 نیوتن بر سانتی متر مربع بود و با استفاده از کفی سفارشی ساخت و کفی پیش ساخته به ترتیب به 7/7 نیوتن بر سانتی متر مربع و 8/7 نیوتن بر سانتی متر مربع کاهش یافت. بعضی مطالعات میزان اختلاف این دو کفی در کاهش فشار پاشنه و کف پا را ناچیز شمرده اند. در یک مطالعه بیان شده هر دو کفی به یک مقدار (13درصد) حداکثر فشار را در سمت داخل پاشنه کاهش می دهند. در مقایسه کفی پیش ساخته با پد پاشنه فومی و کاپ پاشنه سیلیکونی و بالابرنده پاشنه، کاهش فشار در گروه کفی پیش ساخته بیشتر از سایر گروه ها بود (0/001>P). کفی های سیلیکونی نیز باعث کاهش فشار پاشنه می شوند، اما این مقدار معنادار نیست (1=P). همچنین بنابر مطالعات، پدها و کاپ های پاشنه نیز در کاهش فشار کف پا نقش دارند (0/05>P).

  نتیجه گیری

  اگرچه همه انواع ارتوزهای پا در کاهش فشار پاشنه و کف پا تاثیر دارند، تاثیر کفی های سفارشی ساخت و پیش ساخته در کاهش فشار، بیشتر از ارتوزهای پاشنه است. همچنین در بیشتر مطالعات، کفی های سفارشی ساخت نسبت به کفی های پیش ساخته مختلف تاثیر بیشتری داشتند، اما اختلاف اندک بین نوع سفارشی و پیش ساخته در کاهش مقدار فشار، باعث می شود تا نتوان نتیجه قطعی گرفت که کدام یک از کفی ها بر دیگری برتری دارد.

  کلیدواژگان: فشار کف پایی، درد پاشنه، پلانتارفاشیاتیس، ارتوزهای پا، کفی
 • پریسا جهان بین، کیانوش عبدی*، محمد سعید خانجانی، محمد علی حسینی صفحات 210-221
  اهداف

  کار تیمی، سنگ بنای توان بخشی پزشکی است. هدف از برنامه های کار تیمی توان بخشی ارتقای توانمندهای عملکردی افراد ناتوان به منظور بهبود کیفیت زندگی است. یکی از مشکلات ارائه خدمات توان بخشی در کشور ایران کار تیمی است. درواقع کار تیمی حلقه مفقوده خدمات توان بخشی است. انجام کار تیمی بین پزشکان و درمانگران در حیطه های مختلف توان بخشی به ارائه با کیفیت خدمات توان بخشی کمک می کند. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی موانع کار تیمی در ارائه خدمات توان بخشی انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه با رویکرد کیفی برای شناسایی موانع کار تیمی در شهرستان های شیراز و تهران در سال 1396 و با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی بر اساس روش گرانهیم انجام شد. 32 مشارکت کننده بر اساس نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شدند و نمونه گیری تا اشباع داده ها انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شدند. قبل از انجام مصاحبه، هدف مطالعه توضیح داده شد و از مشارکت کنندگان رضایت آگاهانه گرفته شد. مدت زمان انجام مصاحبه ها بین 20 تا 60 دقیقه طول کشید و برای تحلیل داده ها از نسخه 10 نرم افزار MAXQDA استفاده شد. در این پژوهش برای ارزیابی و صحت داده ها از چهار معیار مقبولیت، قابلیت اطمینان، قابلیت انتقال و قابلیت تایید پیشنهادی گوبا و لینکن استفاده شد. 

  یافته ها 

  پس از پیاده سازی مصاحبه ها، 846 کد اولیه با حذف کدهای مشابه استخراج شد. طبقات از فرایند غیرمستقیم کدگذاری باز همراه با خواندن چندین بار متن و اختصاص کدهای مرتبط به آن ها با استفاده از مقایسه مداوم کدها با یکدیگر و اطمینان از دقت کدگذاری شناسایی شدند. یافته های این مطالعه نشان داد موانع کار تیمی در ارائه خدمات توان بخشی شامل یک مضمون اصلی تولیت حلقه گمشده کار تیمی توان بخشی و شش طبقه شامل ساختار و برنامه ریزی نابسامان، ارتباط و هماهنگی ضعیف، کمبود منابع مالی، نظام آموزشی ناکارآمد، باورهای فرهنگی نادرست، شناخت و تجربه ناکافی و 20 زیر طبقه هستند.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این مطالعه، یک کار تیمی اثربخش توان بخشی نیازمند درک و شناخت جامعی از موانع کار تیمی در بلندمدت است. شناخت موانع کار تیمی می تواند اولین اقدام اساسی در شکل گیری و پیشبرد کار تیمی در بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات توان بخشی باشد. تولیت حلقه گمشده کار تیمی توان بخشی، مهم ترین مفهوم در مبحث مانع در انجام کار تیمی بود. نتایج می تواند بینش و دانش وسیعی درباره کار تیمی در اختیار سیاست گذاران، مدیران و کادر توان بخشی کشور بگذارد تا برای رفع موانع و ارتقای کیفیت خدمات توان بخشی از آن استفاده کنند. بنابراین ضرورت دارد سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت بینش خود را تغییر دهند و به کار تیمی به عنوان بخش اصلی برنامه های سلامت توجه کنند. پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: کار تیمی، موانع، خدمات توان بخشی، مطالعه کیفی
 • آرمین اسماعیلی، سارا شیشه گر، امید مساح* صفحات 222-229
  اهداف

  مصرف مت آمفتامین (شیشه) در بیماران تحت درمان با متادون، یک مشکل سلامت در ایران است که موجب کاهش دستاوردهای این روش درمانی می شود. مداخلات روان شناختی کوتاه مدت از روش های عمده توان بخشی، برای حل این مشکل است. این مطالعه، با هدف بررسی دلایل زنان تحت درمان متادون برای استفاده از این مداخلات به منظور قطع مصرف شیشه انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه کیفی و توصیفی 64 زن تحت درمان نگهدارنده از سه کلینیک متادون در تهران، در سال 1395 به روش ساده و در دسترس انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه شد. همه نمونه ها ملاک های تشخیصی طبقه بندی اختلالات روان پزشکی آمریکا را برای مصرف روزانه شیشه در 12 ماه گذشته داشتند. داده های کمی توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و داده های کیفی به روش تحلیل محتوا تحلیل شد. 

  یافته ها

  میانگین سن نمونه ها 37/8 سال در دامنه ای بین 18 تا 56 سال بود. 50 درصد آن ها با خانواده هایشان زندگی می کردند و متوسط مدت حضور در برنامه درمان نگهدارنده با متادون 18 ماه بود. 84/3 درصد شرکت کنندگان به روش تدخینی شیشه مصرف می کردند. عمده ترین دلایلی که زنان برای تمایل به استفاده از مداخلات روان شناختی کوتاه مدت ابراز داشتند به این شرح بود: یادگیری مهارت های شناختی رفتاری کوتاه برای قطع مصرف شیشه آسان و مقرون به صرفه است (79 درصد)، مشاوره و آموزش معمول راجع به مواد در درمان متادون، اثر چشمگیری بر توقف مصرف شیشه ندارد، به این علت که، نیازمند مهارت ها و فنون شناختی رفتاری است (76 درصد)، با ادامه مصرف احتمال بالای طلاق یا جدایی از خانواده و درنتیجه، حمایت نشدن مالی وجود دارد (71 درصد)، مصرف شیشه بر خلاف ارزش های مذهبی و سنتی خانواده و جامعه است (66 درصد)، ادامه مصرف با احتمال زیاد بی خانمانی همراه است (53 درصد)، انگ و برچسب اجتماعی و تبعیض ناشی از مصرف علیه زنان نسبت به مردان بیشتر است (51 درصد)، بازده مثبت درمان متادون، در اثر مصرف شیشه به شدت کاهش می یابد و احتمال اخراج از متادون درمانی زیاد است (43 درصد)، مشکلات ایجاد شده در رابطه با کار (38 درصد) و خطر ازدست دادن حق نگهداری فرزند (31 درصد) نیز از دیگر دلایل بودند. 

  نتیجه گیری

  ترکیبی از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و درمانی، در تمایل به استفاده از مداخلات توان بخشی روان شناختی کوتاه مدت از سوی زنان وابسته به شیشه که تحت درمان نگهدارنده با متادون هستند، تاثیرگذارند و لازم است باتوجه به این عوامل زمینه ارائه این مداخلات تسهیل شود. مطالعات گسترده تری باید انجام شود تا اثرات برنامه های توان بخشی روان شناختی در کاهش مصرف مداوم شیشه در زنان تحت درمان متادون را دقیق تر بررسی کنند.

  کلیدواژگان: اعتیاد، بازتوانی، درمان روان شناختی، مت آمفتامین، زنان، مداخلات کوتاه مدت، درمان نگهدارنده با متادون
 • سجاد بشرپور*، شعله امانی، محمد نریمانی صفحات 230-241
  اهداف

  سرطان مشکلی جهانی و در ایران نیز سومین علت مرگ ومیر است. پیشرفت های اخیر در درمان این بیماری باعث افزایش طول عمر این بیماران شده و اهمیت توجه به سازگاری روان شناختی با بیماری را افزایش داده است. از آنجا که این بیماری، تهدیدی برای زندگی فرد است، ابتلا به آن می تواند باعث ایجاد علائم پس آسیبی شود و واکنش پذیری روان شناختی فرد را تشدید کند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مواجهه درمانی روایتی بر کاهش علائم پس آسیبی و واکنش پذیری بین فردی در بیماران مبتلا به سرطان انجام گرفت. 

  روش بررسی

  این مطالعه یک پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه حاضر را تمام بیماران زن سرطانی با اختلال استرس پس از سانحه، تشکیل دادند که در فاصله زمانی اول تیر تا اواسط شهریور سال 1395 در بخش خون و انکولوژی بیمارستان مطهری فولادشهر اصفهان بستری شده و درمان های تکمیلی و نگهدارنده شیمی درمانی و رادیولوژی را آغاز کرده بودند. برای انتخاب آزمودنی ها، لیست تمامی بیماران با تشخیص سرطان در اختیار قرار گرفت و بعد از مراجعه به آن ها در محل بخش و تبیین اهداف پژوهش، مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی و واکنش پذیری بین فردی روی کل 63 بیمار بستری در بخش اجرا و بعد از جمع آوری داده ها، 30 نفر از بین این افراد که نمره برش بیشتر از 65 در مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی دریافت کرده بودند و تشخیص بدخیم داشتند، انتخاب شدند. در مرحله بعد مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص علائم اختلال استرس پس از سانحه بر اساس معیارهای DSM-5 روی آن ها اجرا شد و بعد از تایید تشخیص، اعضای نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 15 نفر) تقسیم شدند. سپس، مواجهه درمانی روایتی به مدت شش جلسه 90دقیقه ای به صورت هفته ای یک بار در طول 2 ماه روی گروه آزمایش اجرا شد، ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) و با نسخه 18 نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در نمره کلی مقیاس اختلال استرس پس از سانحه و مولفه های خاطرات رخنه کننده، ارتباط بین فردی، ناتوانی در کنترل عاطفه و فقدان و افسردگی و دو مولفه واکنش پذیری بین فردی یعنی همدلی و آشفتگی شخصی وجود دارد (0/05>P) که نشان می دهد مواجهه درمانی روایتی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه و بهبود همدلی و آشفتگی شخصی بیماران سرطانی تاثیر داشته است. اما طبق نتایج به دست آمده در خرده مقیاس های خیال پردازی، داشتن دید وسیع و نمره کلی واکنش پذیری به استرس، تفاوت معنی داری بین دو گروه یافت نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد مواجهه درمانی روایتی از آنجا که مداخله مبتنی بر بیان و بازگویی جزئیات رویداد آسیب زا در محیط امن درمانی است، می تواند برنامه درمانی مناسبی برای کاهش علائم پس آسیبی در بیماران مبتلا به سرطان باشد. اما این روش درمان تاثیر اندکی بر واکنش پذیری بین فردی دارد. بر اساس این نتایج می توان استفاده از این روش را به عنوان یک روش موثر در بهبود علائم روان شناختی مرتبط با بیماری سرطان در کنار درمان های پزشکی پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: مواجهه درمانی روایتی، استرس پس از سانحه، پس آسیبی، واکنش پذیری، سرطان
 • محسن پورصادقیان، شیوا حسینی فولادی، علیرضا خمر، رضا نبی امجد، حسین ماری اوریاد، سیدنورالدین حسینی گوشه، منیر علی محمدی، سیدحبیب الله کواری* صفحات 242-255
  اهداف

  توجه هرچه بیشتر به عوامل انسانی بدون شک جزء مهم ترین اصول و معیارهای سازمانی است. رضایت شغلی به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های مرتبط با منابع انسانی در سازمان هاست و نبود رضایت شغلی می تواند سبب کاهش بهره وری کارکنان سازمان ها شود. در این راستا بهداشت حرفه ای به عنوان علم مرتبط با سلامت نیروی کار در هر سازمانی مطرح است. این مطالعه نیز با هدف بررسی وضعیت مدیریت بهداشت حرفه ای و میزان رضایت شغلی و رابطه این دو مهم در کارکنان مراکز توان بخشی شهر تهران انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی همبستگی روی 1403 نفر از کارکنان 28 مرکز توان بخشی در استان تهران در نیمه دوم سال 1396 انجام شد. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه متشکل از دو پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای و پرسش نامه استاندارد رضایت شغلی جمع آوری شدند. در ابتدا ابزار استفاده شده برای ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای مراکز توان بخشی ساخته شد و سپس با نظرخواهی از خبرگان و متخصصان دانشگاهی، اعتبار ابزار با استفاده از شاخص اعتبار صوری و اعتبار محتوا تایید و اصلاحات لازم اعمال شد. علاوه بر آن از 5 تا 10 نفر از پرسنل شاغل در مراکز توان بخشی درباره محتوا، وضوح و سادگی عبارت های پرسش نامه نظرخواهی شد. شاخص اعتبار محتوا و ضریب اعتبار محتوا برای پرسش نامه مدیریت بهداشت حرفه ای و سنجش رضایت شغلی به ترتیب 0/68 ،0/83 و 0/69 ،0/83 محاسبه شد. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی قرار گرفت که 0.872 بود. درنهایت پس از حصول اطمینان از روایی و پایایی ابزار، پرسش نامه ای که برای گردآوری داده های تحقیق در نظر گرفته شده بود، استفاده شد. از آزمون های شاپیروویلک، ویلکاکسون و همبستگی اسپیرمن برای تحلیل یافته ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها 

  مشارکت کنندگان در این تحقیق شامل 657 نفر (46/8 درصد) پاسخ دهندگان مرد و 746 نفر (53/2 درصد) پاسخ دهندگان زن بودند. نتایج به دست آمده نشان داد میانگین نمره متغیرهای مدیریت بهداشت حرفه ای و زیرمقیاس های آن، از متوسط طیف لیکرت بیشتر بود. متغیرهای رضایت شغلی و زیرمقیاس های آن، به غیر از متغیر پرداخت دستمزد، از متوسط طیف لیکرت بیشتر بود. نمره متغیرهای مدیریت بهداشت حرفه ای کارکنان، ایمنی عمومی، «اطفای حریق و بحران و ارگونومی و عوامل روانی به ترتیب برابر با 0/65 ،0/75 ، 0/60 و 0/79 درصد از مقدار کسب شده بیشتر بود. نمره متغیرهای رضایت شغلی برای رضایت شغلی، کار، سرپرست، همکار و ارتقای کارکنان به ترتیب برابر با 0/09، 0/4 ، 0/25 ، 0/6 و 0/83 درصد از مقدار کسب شده بیشتر بود. ضریب رگرسیون میان دو متغیر مدیریت بهداشت حرفه ای و میزان رضایت شغلی فعالیت شغلی کنان 267/0 به دست آمد. 

  نتیجه گیری 

  با توجه به ارزیابی پرسش نامه های ساخته و اعتباریابی شده نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد میزان رضایت شغلی کارکنان و مدیریت بهداشت حرفه ای در مراکز مطالعه شده در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر موید این امر بود که ارتباط مثبت معناداری بین نحوه مدیریت بهداشت حرفه ای و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در مراکز توان بخشی وجود دارد (0/001>P) و گویای این مطلب بود که اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در مراکز توان بخشی تا چه اندازه می تواند بر میزان رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار باشد. بنابراین لازم است با برنامه ریزی و پیگیری های لازم برای بهبود و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای مانند استقرار سیستم های مدیریتی ایمنی بهداشت و محیط زیست در مراکز توان بخشی موجبات رضایت شغلی بیشتری را برای پرسنل این مراکز فراهم کرد، چراکه این مهم در کیفیت خدمات ارائه شده به توان خواهان موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: بهداشت حرفه ای، رضایت شغلی، مراکز توانبخشی
 • شیما حسین آبادی، طلیعه ظریفیان*، رباب تیموری، عنایت الله بخشی صفحات 256-269
  اهداف

  یکی از راه های بررسی توانایی تفکر کودک درباره زبان تعریف واژه است.تعریف واژه یک مهارت فرازبانی است که بازنمایی کننده جنبه ای از دانش واژگانی فرد درباره ماهیت و عملکرد زبان است. میزان موفقیت فرد در تعریف واژه مبین این موضوع است که او بر کاربرد زبان به عنوان یک نظام نمادین و ابزاری برای انتقال اطلاعات درباره جهان پیرامون و حالات درون و ایده ها و مقاصد خود آگاه شده است. مطالعات مربوط به مهارت تعریف واژه به دو جنبه محتوا و ساختار در رشد مهارت واژگان توجه می کنند. محتوا، بیان مختصات معنایی یک واژه است که در یک تعریف بیان می شود، ساختار نیز شکل نحوی یک تعریف و چگونگی فرمول سازی آن برای انتقال هرچه بهتر اطلاعاتی است که از یک واژه در ذهن وجود دارد. نظر به اهمیت حس شنیداری در فراگیری و کاربرد زبان و مهارت های فرازبانی، وجود مشکل یا تاخیر در کسب مهارت تعریف واژه در کودکان کم شنوا قابل پیش بینی است. با این حال این سوال مطرح است که کم و کیف مهارت تعریف واژه در کودکان با آسیب شنوایی چگونه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه مهارت تعریف اسم از نظر محتوا و ساختار در کودکان کاربرکاشت حلزون و همتایان شنوای آن هاست.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی است. 16 کودک کاربر کاشت حلزون (هشت دختر و هشت پسر) پایه سوم دبستان (8 یا 9ساله) به شیوه نمونه گیری دردسترس از مراکز کاشت حلزون تهران بر اساس معیارهای ورود شامل تحصیل در مدارس عادی، گذراندن 100 جلسه آموزشی کاشت حلزون، وضوح گفتار متوسط مطابق نظر آسیب شناس گفتار و زبان، احراز نشدن ناتوانی های ذهنی، کسب نمره قبولی در آزمون سنجش قبل از ورود به مدرسه و نگرفتن نمره مردودی در سال های قبل، انتخاب شدند. همچنین همه کودکان قبل از 3سالگی پروتز کاشت را دریافت کرده بودند و در گوش دیگر از وسیله کمک شنوایی استفاده می کردند و بر اساس اذعان والدین به محض تشخیص افت شنوایی از سمعک تجویز شده متخصصان استفاده کرده بودند. 30 کودک گروه عادی (15 دختر و 15 پسر) به شیوه تصادفی ساده بر اساس معیارهای ذیل وارد پژوهش شدند: 
  نداشتن مشکلات شنوایی، گفتار و زبان در محدوده عادی، نگرفتن نمره مردودی در سال های قبل، نداشتن مشکلات روانی و نداشتن ناتوانی های ذهنی. معیار خروج در این پژوهش عدم تمایل کودک یا خانواده به ادامه اجرای آزمون در حین مطالعه بود. در این مطالعه از آزمون تعریف اسم محمدی که برای زبان فارسی طراحی و اعتبارسنجی شده بود، استفاده شد. این آزمون، مهارت تعریف واژه دانش آموزان را در هفت مقوله حیوانات، شغل، میوه، مکان، اعضای بدن، وسایل غذاخوری و وسایل حمل و نقل ارزیابی می کند. اعتبار تکلیف تعریف اسم در جنبه محتوایی r=81% و در جنبه ساختاری r= 91% بود که از طریق محاسبه همبستگی نمرات دو ارزشیاب مستقل برآورد شد. تحلیل آماری داده ها با نسخه 24 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های شاپیروویلک و من ویتنی انجام شد. تمامی مقایسه ها در سطح α =0/05 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها 

  یافته ها حاکی از آن است که میانگین امتیازهای محتوایی و ساختاری تعریف اسم به طور معناداری در کودکان کاربر کاشت حلزون از همتایان شنوای آن ها کمتر است (P<0/001). کودکان کاربرکاشت حلزون در جنبه محتوایی به طور معناداری بیشتر از پاسخ های عینی و کارکردی و در جنبه ساختاری به طور معناداری کمتر از صورت های بینابینی و ارسطویی استفاده کرده اند (P<0/001)، در حالی که کودکان شنوا در جنبه محتوایی بیشتر از پاسخ های ترکیبی نوع 1 و 2 و در جنبه ساختاری بیشتر از پاسخ های گروه، بینابینی و ارسطویی ناقص و کامل استفاده کردند.

  نتیجه گیری

  معناداری میانگین های به دست آمده در مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری تعریف اسامی، حاکی از آن است که کودکان کاربر کاشت حلزون، در هر دو بخش محتوا و ساختار عملکرد پایین تری در مهارت تعریف اسم نسبت به کودکان شنوا داشته اند و به نظر می رسد الگوی رشد محتوایی و ساختاری تعریف اسم کودکان کاربر کاشت حلزون تقریبا مشابه کودکان شنوای کم سن تر است. با وجود نتیجه کسب شده از این کار پژوهشی، تدوین برنامه مدونی برای آموزش مهارت تعریف واژه در کودکان کاربر کاشت حلزون ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آسیب شنوایی، رشد، زبان، کودکان، معناشناسی
 • فرشاد فتحی، علی خضری، محمد سعید خانجانی، سمانه حسین زاده، کیانوش عبدی* صفحات 270-285
  اهداف

  پاسخگویی فرایندی است که از یکسو تمام سازمان ها، اعم از بیمارستان و مراکز توان بخشی نیازمند اجرای آن به منظور مشروعیت بخشیدن به فعالیت های خود هستند و از سوی دیگر، دریافت کنندگان خدمات توان بخشی به عنوان یک شهروند در جامعه جایگاه ویژه ای دارند. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین و مقایسه وضعیت پاسخگویی سازمان های ارائه دهنده خدمات توان بخشی از دیدگاه افراد ناتوان و خانواده هایشان در شهر تهران سال 1396 بود.

  روش بررسی 

  این مطالعه، مطالعه ای توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی است. جامعه آماری تحقیق را تمام افراد ناتوان و خانواده هایشان که در سال 1396 از سازمان های ارائه دهنده خدمات توان بخشی (هلال احمر، بهزیستی، بخش خصوصی)، خدمات توان بخشی دریافت می کردند، تشکیل داد. نمونه گیری از مراکز توان بخشی مناطق پنجگانه شهر تهران، به صورت نمونه گیری دردسترس، انجام شد. پرسش نامه بر اساس پرسش نامه پاسخگویی (سازمان بهداشت جهانی، 2000)، توزیع و 357 نمونه جمع آوری شد. افراد بزرگسالی که ناتوانی جسمی حرکتی داشتند و خانواده هایی که کودک ناتوان جسمی حرکتی داشتندبه مطالعه وارد شدند و افرادی که ناتوانی ذهنی داشتند و افرادی که تمایل به شرکت در پژوهش نداشتند و همچنین پرسش نامه های ناقص و ناخوانا از مطالعه خارج شدند.پرسش نامه مذکور هشت حیطه و 25 سوال دارد. روایی محتوایی پرسش نامه با توزیع پرسش نامه بین 11 نفر از استادان متخصص توان بخشی با نمره CVI=0/91 و پایایی پرسش نامه با استفاده از 30 پرسش نامه از روش آزمون و بازآزمون در چهار مرکز در فاصله زمانی دو هفته با ضریب همبستگی 0/83 و آلفای کرونباخ 0/77 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (من ویتنی و کروسکال والیس) با نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بیشتر مراجعه کنندگان به طور کلی (49/6 درصد) در گروه سنی30 تا 39 سال قرار داشتند. به تفکیک نوع مرکز، میانگین سن در مراکز خصوصی (49/5 درصد)، بهزیستی (49/5 درصد) و هلال احمر (50 درصد) این مقدار بود. بیشترین پاسخگویی مربوط به ابعاد حق انتخاب و کیفیت محیط (به ترتیب 2/6 و 2/41 از 5) بود. در مراکز خصوصی بعد کیفیت محیط (2/1 از 5) و در مراکز بهزیستی بعد مشارکت در تصمیم بیشترین نمره را به خود اختصاص داد. کمترین پاسخگویی مربوط به شان و منزلت (2/18 از 5) گزارش شد. میانگین نمرات ابعاد حمایت اجتماعی در سه گروه نوع مرکز، اختلاف آماری داشتند (P=0/001)، همچنین میانگین نمرات ابعاد توجه فوری (P=0/002)، مشارکت در تصمیم (P=0/009)، محرمانگی (P=0/010) و پاسخگویی کل (P=0/04) در دو گروه نوع مراجعه، اختلاف آماری داشتند و میانگین نمرات ابعاد توجه فوری در دو گروه جنسیت (P=0/022) اختلاف آماری داشتند. در حالی که میانگین نمرات ابعاد پاسخگویی کل در دو گروه وضعیت تاهل (P=0/446) و نوع بیمه (P=0/535) اختلاف آماری نداشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد پاسخگویی به عنوان یک معیار کیفیت خدمات توان بخشی، درواقع تصویر شفافی از عملکرد درباره مراجعان ارائه می دهد. پاسخگویی مراکز بهزیستی نسبت به مراکز خصوصی و هلال احمر بهتر بود. در این مطالعه، مراکز توان بخشی سازمان های ارائه دهنده خدمات توان بخشی در ابعاد ارتباطات شفاف، شان و منزلت و حمایت اجتماعی پایین ترین عملکرد را داشتند که این نتایج می تواند بیانگر توجه کمتر به شان و منزلت دریافت کننده خدمت و نقص پوشش ناکافی بیمه ها در حمایت از خدمات توان بخشی باشد. در حالی که این ابعاد از پاسخگویی برای دریافت کنندگان اهمیت بالایی دارند. بنابراین برای پاسخگوکردن نظام توان بخشی انجام اصلاحات در این زمینه ها (ارتباطات شفاف، شان و منزلت و حمایت اجتماعی) ضروری است. همچنین توصیه می شود مطالعات بیشتری درباره پاسخگویی نظام توان بخشی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی، توان بخشی، دریافت کنندگان خدمات، افراد دارای ناتوانی، خانواده دارای فرد ناتوان
 • پری ورمقانی، فردین علیپور*، غلامرضا قائد امینی هارونی، محمدحسین جوادی صفحات 286-297
  اهداف 

  خودکشی و رفتار خودکشی گرایی (فکر خودکشی، نقشه خودکشی و اقدام به خودکشی) مسئله ای پراهمیت و درخور توجه و یکی از مشکلات عمده برای نظام سلامت روانی و اجتماعی در تمام جهان است. این پدیده علاوه بر زیان های شخصی، خانوادگی، زیانی اجتماعی نیز محسوب می شود. همچنین خودکشی مشکلی روانی و اجتماعی و از جمله آسیب های اجتماعی است که توجه فوری مراکز مرتبط را می طلبد. پیشگیری از خودکشی نیازمند رویکردی جامع است که دربرگیرنده مداخلاتی در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و اجرای طیف گسترده ای از اقدامات روانی و اجتماعی است؛ از حمایت اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی گرفته تا مشاوره، پیگیری ها و درمان اختلالات روانی. با اقدام برای کاهش افکار خودکشی، می توان به استفاده از رویکردهای مختلف، به عنوان بخشی از رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با این آسیب توجه کرد. مددکاران اجتماعی یکی از گروه های تخصصی ای هستند که با این مشکل در بین مردم، ارتباط نزدیکی دارند. رویکردی که در مددکاری اجتماعی بتواند بیشترین تاثیر را در کاهش افکار خودکشی داشته باشد، رویکرد حل مسئله است. در این رویکرد تمرکز بر فرد و حل مسئله اش است که مخالف برچسب زنی است و بر توانایی ها، ارتقای آنان در مراجع و توانمندسازی افراد تاکید دارد. هدف از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی مددکاری گروهی با رویکرد حل مسئله در کاهش میزان افکار خودکشی در زنان مراجعه کننده به مراکز روان شناسی و مددکاری اجتماعی بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل تصادفی است. جمعیت آماری شامل همه مراجعه کنندگان به کلینیک های مددکاری اجتماعی و مراکز مشاوره در سطح شهرستان قروه در سال 1396 بودند. با توجه به اهمیت دسترسی به نمونه تحقیق و همکاری کلینیک و مراکز روان شناسی، 30 نفر از افراد مایل به شرکت در مطالعه و دارای افکار خودکشی که از طریق پرسش نامه و مصاحبه روان پزشکی شناسایی شده بودند، پس از گرفتن رضایت کتبی و با استفاده از روش تصادفی سازی بلوکی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. تعدادی از نمونه ها به دلیل رعایت نکردن شرایط حضور در مداخله ریزش داشتند که درنهایت 12 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر درگروه کنترل تا پایان مداخله حضور داشتند. ابزار پژوهش پرسش نامه افکار خودکشی بک و همچنین مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد حل مسئله در گروه آزمایش بود و در گروه کنترل آموزش راهبردهای مقابله ای انجام شد. تمامی تحلیل های صورت گرفته در این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها 

  یافته های مطالعه نشان داد مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد حل مسئله از نظر آماری تفاوت معناداری با گروه کنترل داشت و توانسته بود نمره کل افکار خودکشی را نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری کاهش دهد (P<0/05). نتایج تحلیل های مختلف در دو گروه نشان داد مداخله مددکاری گروهی بر چهار خرده مقیاس میل به مرگ، آمادگی برای خودکشی و تمایل به خودکشی و عوامل بازدارنده یا میزان کنترل خود تاثیر معنادار دارد (0/001).

  نتیجه گیری 

  نگاه جامع به عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی، به ویژه مداخلات گروهی مددکاری اجتماعی که رویکرد چندجانبه نسبت به مشکل اجتماعی دارند، می تواند بر کاهش افکار خودکشی موثر باشد و زمینه را برای ارتقای کیفیت زندگی گروه های مختلف جامعه فراهم کند که با توجه به ماهیت مددکاری گروهی با رویکرد حل مسئله، بسیار کارا و نوید بخش است و همچنین می تواند دریچه ای برای گسترش مداخلات مددکاران اجتماعی برای مداخله در بحران خودکشی باشد.

  کلیدواژگان: فکر خودکشی، مددکاری گروهی، رویکرد حل مسئله
|
 • Elahe Karami, Aliyeh Daryabor, Reza Vahab Kashani*, Monireh Ahmadi Bani Pages 202-209
  Objective

  Plantar fasciitis is a plantar fascia inflammation and one of the most common causes of heel pain, causing pain in the inner side of the heel bone. The purpose of this investigation was to analyze the effect of different foot orthoses on the distribution of foot pressure in patients with plantar fasciitis.

  Materials & Methods 

  The systematic search of PubMed, Science Direct and Web of Knowledge databases was conducted using keywords such as plantar pressure, plantar fasciitis, heel pain, foot orthoses, and orthotic insoles to identify published articles in this field. The statistical population was all studies that examined heel and foot pressure in patients with plantar fasciitis. In addition, studies on different perspectives were identified in plantar fasciitis. From 1999 to 2018, thirteen articles were evaluated in Persian and English, nine of which directly evaluated the effect of foot orthoses on heel and foot pressure, and were selected based on entry criteria for the final examination.

  Results

  Nine articles were selected for inclusion in the study. These articles examined types of foot orthoses include, custom insole, prefabricated insole, foam insole, silicone heel cup, foam heel pad, viscoelastic heel pad, and tape and then measured heel and foot pressure using various devices. The results show that the insoles can be effective in reducing the maximum pressure and also reducing the average pressure. In one study, the maximum total pressure before using the insoles was 12 and decreased using custom insoles and prefabricated insoles respectively 7/7 and 8/7. Some studies have found little difference between these two insoles in reducing the heel and foot pressure. In one study, both insoles reduced the maximum pressure at the inside of heel to a value of 13%. Compared to the prefabricated insole with foam heel pad and silicone heel cup and heel lift, decrease pressure in prefabricated insoles was higher than other groups (P<0.001). Silicone insoles also reduce the pressure of the heel, but this is insignificant (P=1). Also, according to studies cups and pads also contribute to decreasing foot pressure (P<0.05).

  Conclusion

  Although all types of foot orthotics are effective in reducing the heel and foot pressure, the effect of custom-made and prefabricated insoles in reducing foot pressure was greater than heel orthoses. Also, in most studies, custom-made insoles were more effective than different prefabricated insoles, however, the slight difference in reducing the amount of pressure by the prefabricated and custom-made insoles makes it impossible to come to a definite conclusion regarding the superiority of the insoles.

  Keywords: plantar pressure, plantar fasciitis, heel pain, foot orthoses, orthotic insoles
 • Parisa Jahanbin, Kianoush Abdi*, Mohammad Saeed Khanjani, Mohammad Ali Hosseini Pages 210-221
  Objective

  Teamwork is a fundamental part of medical rehabilitation. The purpose of rehabilitation teamwork programs aims to enhance the functional and mental capabilities of disabled people to improve their quality of life. One of the problems of providing rehabilitation services in Iran is teamwork. In fact, teamwork is a missing link in rehabilitation services, and teamwork between physicians and therapists in different areas of rehabilitation helps to provide quality rehabilitation services. Therefore, this study aimed to identify barriers to teamwork in providing rehabilitation services.

  Materials & Methods 

  This study was conducted in a qualitative approach to identify the barriers of teamwork using conventional content analysis based on Graneheim method (2004) in Shiraz and Tehran in 2017. 32 participants were selected based on purposive sampling with maximum diversity and sampling until data saturation. Data were collected through semi-structured interviews. Before the interview, the purpose of the study was explained and informed consent was obtained from the participants. Interviews lasted between 20 and 60 minutes and MAXQDA 10 software was used for data analysis. In this study, four criteria of acceptability, reliability, transferability and verification capability of Guba and Lincoln were used to evaluate and validate the data.

  Results

  After conducting interviews and analyzing of data, 846 primary codes extracted by removing similar codes. The classes were identified from the indirect open coding process by reading the text several times and assigning related codes to them by continually comparing the codes with each other and ensuring the accuracy of the coding. The findings of this study showed that the barriers to teamwork in providing rehabilitation services included a core theme of "trustworthy of a missing link to rehabilitation teamwork", and six main categories including: "disorderly planning and planning", "poor communication and coordination", " Lack of financial resources, "inadequate education system", "false cultural beliefs", "inadequate knowledge and experience", as well as 20 subcategories..

  Conclusion

  According to the findings, efficient rehabilitation teamwork requires a comprehensive understanding, considering the long-term in addressing the barriers. Identifying the barriers for providing rehabilitation teamwork can be the first action in the formation and advancement of teamwork at hospitals and rehabilitation centers. The "trustworthy of a missing link to rehabilitation teamwork" was the main barrier to teamwork. The results of this study can provide insights and extensive knowledge about teamwork to policy-makers, managers, providers, and rehabilitation staff for removing these barriers to order promotion of rehabilitation services. Therefore, it is vital for health policy-makers and managers to change their vision and focus on teamwork as a key part of health plans. Further research is suggested.

  Keywords: Teamwork, Barriers, Rehabilitation services, Qualitative study
 • Armin Esmaili, Sara Shishehgar, Omid Massah* Pages 222-229
  Objective

  Methamphetamine use in patients treated with methadone is a health problem in Iran that reduces the benefits of this treatment. This has been more reported by women than by men. Short-term psychological interventions are one of the major methods of rehabilitation to solve this problem. The current study aimed to explore the reasons for methadone patients for using these interventions to quit daily MA use while in treatment. 

  Materials & Methods

  In this qualitative-descriptive study, 64 women undergoing maintenance treatment from three methadone clinics in Tehran, Iran, were selected through a simple and accessible method and were interviewed.in 2016. All women met the Diagnostic and Statistical Manual, Edition Five (DSM-V) criteria for regular MA use in the past 12 months while in methadone treatment. A researcher-made questionnaire was devised to interview with the patients. Quantitative-descriptive data were analyzed by PPSS software V. 22 and qualitative data were analyzed by content analysis method.

  Results

  The mean age of the women was 37.8 years (age range: 18-56 years). Overall, 50% of the participants reported living with their families. The average duration of undergoing methadone treatment was 18 months. Overall, 84.3% of participants consumed MA by smoking. The main reasons women expressed as self-reporting to use short-term psychological interventions were as follows: learning short-sighted cognitive skills is easy and affordable to quit smoking (79%): routine counseling and training on methadone treatment does not have a significant effect on stopping the use of MA, as it requires cognitive-behavioral skills and techniques (76%); with continued consumption, there is a possibility of increased divorce and separation from the family and consequently, lack of financial support (71%), which caused lack of paying for methadone treatment charges; therefore, learning cognitive-behavioral skills was necessary; regular MA use is against the religious and traditional values of family and society (66%); likelihood of homelessness was high due to continued MA use (53%); the stigma and social labeling and discrimination against consumption for women are higher than men (51%); positive feedback of methadone-therapy has been greatly reduced due to consuming MA and therefore the probability of expulsion from methadone-therapy is high p(43%). Problems related to work (38%) and risk of losing the right to foster care (31%) were also other reasons.

  Conclusion

  A combination of individual, familial, social and therapeutic reasons were described by MA dependent women as their needs for having short-term psychological treatments while experiencing methadone treatment. More studies should be conducted to investigate the effects of short-term psychological treatments in reducing regular MA use among women in methadone treatment services. Family therapy needs to be provided to reduce the likelihood of divorce, separation, homelessness, and lack of financial support among these women. Mass media should provide educational programs to reduced stigma and discrimination against women with regular MA use.

  Keywords: Addiction, Rehabilitation, Psychological treatment, Methamphetamine, Women, Short-term intervention, Methadone maintenance treatment
 • Sajjad Basharpoor*, Sholeh Amani, Mohammad Narimani Pages 230-241
  Objective

  As a universal problem, cancer is the third cause of deaths in Iran. Recent advances in the treatment of this disease have been led to the prolonged life of these patients and increased the importance of paying attention to their psychological adaptation to the disease. Since the disease is a threat to individual life, perceiving the diagnosis of this disease can cause post-traumatic symptoms and intensify the psychological reactivity of the individual. This study conducted in order to investigate the effectiveness of Narrative Exposure Therapy (NET) on reducing the post-traumatic symptoms and interpersonal reactivity in patients with cancer.

  Materials & Methods

  This research is a pilot experimental study with pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study included all female cancer patients with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), admitted to the Blood and Oncology Department of Motahari Hospital of Foulad Shahr of Isfahan from July to September of 2016, and had completed complementary and maintenance chemotherapy and radiology treatments. To select the subjects, the list of all patients with cancer diagnosis was obtained and after referring them to the site of the section and explaining the goals of this research, the scale of PTSD and the interpersonal reactivity were conducted to the all 63 hospitalizations and after collecting data, 30 of these people who had a score higher than 65 in the scale of Mississippi PTSD, and had malignant diagnosis were selected. In the next stage, structured clinical interviews, on the basis of DSM-5 criteria for the diagnosis of PTSD symptoms, and after confirmation of diagnosis, subjects were assigned to experimental group (n=15) and control group (n=15). The experimental group received 6 sessions of 90 minutes of NET, but the control group received no treatment. Collected data were analyzed by MANCOVA and ANCOVA tests using SPSS 18 software. 

  Results

  According to the results, after controlling for the pre-test effects, there was a significant difference between the mean scores of the two groups in the total score of the PTSD scale and the components of malicious memories, interpersonal communication, emotion control, depression, and two interactive reactivity components, namely, empathy and personal discomfort exist (P<0.05) indicating that NET has been effective in reducing symptoms of traumatic stress disorder and empathy and improving personal empathy and discomfort in cancer patients. But according to the results in the fantasy subscales, having a broad vision and overall stress response score did not find a significant difference between the two groups.

  Conclusion

  The results of this study revealed that NET can be an appropriate therapeutic program for reducing post-traumatic symptoms in patients with cancer because this intervention is based on the expression and retrieval of the traumatic event's details in a safe environment of therapy, but this intervention has less effect on interpersonal reactivity. Based on these results, it can be recommended using this intervention as an effective method for improvement of psychological problems related to diagnosing cancer along with biological treatments in patients with cancer.

  Keywords: Narrative Exposure Therapy (NET), Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Post-traumatic, Reactivity, Cancer
 • Mohsen Poursadeqiyan, Shiva Hosseini Foladi, Alireza Khammar, Reza Nabi Amjad, Hossein Marioryad, Syed Nouredin Hosseini Ghosheh, Seyed Habiballah Kavari* Pages 242-255
  Objective

  Paying more attention to human factors is undoubtedly one of the most important organizational principles. Job Satisfaction is one of the most important issues related to human resources in organizations and job dissatisfaction can decrease the productivity of the employees. In this regard, their occupational health is regarded as the science of workforce health in any organization. The purpose of this study was to investigate the status of Occupational Health Management and job satisfaction and the relationship between these two factors in the staff of rehabilitation centers in Tehran.

  Materials & Methods 

  This descriptive correlation study was conducted on 1403 employees of 28 rehabilitation centers in Tehran during the second half of 2017. Sampling was done through the census. Research data were collected using a questionnaire consisting of two researcher-made questionnaires of occupational safety and health status and standard job satisfaction questionnaire. At first, the instrument used to assess occupational safety and health status for rehabilitation centers was developed and then, with the opinion of academic experts, the validity of the instrument was confirmed using the formal credibility and content validity index and the necessary corrections were made. In addition, 5-10 staff working in rehabilitation centers were asked about the content, clarity, and simplicity of the questionnaire terms. Content Validity Index (CVI) and Content Validity Coefficient (CVC) were 0.68, 0.83, 0.69, and 0.83, respectively, for Occupational Health Management and job satisfaction. Instrument reliability was also assessed using the Cronbach's alpha coefficient, which was 0.872. Finally, after verifying the validity and reliability of the instrument, a questionnaire was used to collect the research data. Shapiro-Wilk, Wilcoxon, and Spearman correlation tests were used to analyze the findings. Data analysis using Version 22.0. Armonk; NY: IBM Corp; SPSS V. 20. 

  Results

  The participants in this study included 657(46.8%) male and 746(53.2%) women. The results showed that the average score of Occupational Health Management variables and its sub-scales was higher than the mean Likert scale. Job satisfaction variables and its subscales, other than the pay-as-you-go variable, were higher than the mean Likert score. The variables in "Occupational Health Management", "Public Safety", "Fire Extinguishment and Crisis", and "Ergonomics and Psychological Factors" were 0.65, 0.57, 0.60, and 0.79, respectively. Job satisfaction variables for job satisfaction, job, supervisor, coworker, and employee promotion were respectively 0.09%, 0.4%, 0.25%, 0.6%, and 0.83% of the obtained variable. The regression coefficient between the two variables of Occupational Health Management and job satisfaction was 0.267.

  Conclusion

  According to the evaluation of the prepared and completed questionnaires, the results of this study showed that the level of job satisfaction and occupational health management in the studied centers is relatively favorable. Also, the results of this study confirmed that there was a significant positive correlation between the Occupational Health Management and the staff’s job satisfaction working in rehabilitation centers (P<0.001). It was argued that implementation of programs the extent to which occupational safety and health management system such as HSE in rehabilitation centers can affect the employee’s job satisfaction. Therefore, it is necessary to provide more job satisfaction to the personnel of the centers by planning and following the necessary improvements to improve the level of health and safety of the occupational health centers. This will be important in the quality of the provided services.

  Keywords: Occupational health management, Job satisfaction, Rehabilitation centers
 • Shima Hosseinabadi, Talieh Zarifian*, Robab Teymouri, Enayatollah Bakhshi Pages 256-269
  Objective

  One way to examine a child's ability to think about language is by word definition. Word definition is a meta-linguistic skill representing the aspect of the lexical knowledge of a person about the nature and function of language. The success of a person in defining the word is indicative of the fact that he is aware of the use of language as a symbolic system and a tool for transferring information about the world around him and his own inner states, ideas, and purposes. The studies about word definition skill consider two content and form aspects within the development of vocabulary skill. ‘Content’ is the expression of the semantic features of a word that is expressed in a definition, and ‘Form’ is the syntactic structure of a definition and how it is formulated to transfer the best information which exists about a word in mind. Considering the importance of hearing sense on learning and use of language and meta-linguistic skill, the delay or problem in obtaining word definition skills in children with hearing loss is predictable, however, this question may arise that how is the quality of word definition skills in children with hearing impairment. The study aimed to compare the skill of noun definition in terms of content and form in children with Cochlear Implant (CI) and Typically Developing (TD) children.

  Materials & Methods

  In this descriptive-analytic study, samples included 16 students (8 girls and 8 boys) with CI in the third grade of primary school (8-9 years old) by available sampling from Tehran Cochlear Implants based on inclusion criteria including education in regular schools, 100 Cochlear Implant training sessions, resolution Intermediate Speech was selected according to the Speech and Language Pathologist's viewpoint, not having a mental disability, passing a pre-school entrance examination, and failing a passing grade in previous years. All children before the age of 3 received Cochlear Implants and had hearing aid in their other ear and, according to their parents' statements, used hearing aids as prescribed by experts after their hearing loss was identified. Thirty normal children (15 girls and 15 boys) were randomly selected based on the following criteria: no hearing, speech, and language problems (being normal), no failing score in previous years, no psychological problems, and no lack of mental disability. Exclusion criteria in this study were the child or parental unwillingness to continue the test during the study. In this study, Mohammadi’s Noun Definition Test, which was designed and validated for Persian-speakings, was used. This test evaluates the skill of word definition of students in seven categories including animals, occupations, fruits, places, body organs, foods and transport items. The validity of Name Definition Test was estimated in the content aspect (r=81%) and in the form aspect (r=91%) estimated by correlating the scores of two independent evaluators. Data were analyzed using SPSS-24 software by Shapiro-Wilk and Mann-Whitney tests. All comparisons were considered significant at α=0.05 level. 

  Results 

  The findings indicated that the mean scores of content and form aspects of Noun Definition Test were significantly lower in children with CI than their TD peers (P<0.001). The children with CI used significantly more concrete and functional responses in the content aspect, and had significantly less transitional and Aristotelian forms in the form aspect in comparison with their TD peers (P<0.001), while hearing children used significantly more Combination I and II responses in the content aspect, and had significantly more Clause, Transitional and Partial Aristotelian forms in the form aspect.

  Conclusion

  The significance of the means obtained in comparing the content and structural aspects of noun definitions indicates that children with CI have lower performance in both content and structure of the nouns than hearing children. It seems that the content and structural growth pattern of the definition of CI in children is almost similar to that of younger hearing-children. According to the results of this research, developing a coherent program to teach the noun definition skills in cochlear implant children with CI seems necessary.

  Keywords: Children, Hearing impairment, Language, Development, Semantics
 • Farshad Fathi, Ali Khezri, Mohammad Saeed Khanjani, Samaneh Hosseinzadeh, Kianoush Abdi* Pages 270-285
  Objective 

  Responsiveness is a process that all organizations, such as hospitals and rehabilitation centers, need to implement it in order to legitimize their activities; and on the other hand, the recipients of rehabilitation services as a citizen of the community have a special place. Therefore, the main purpose of this study was to determine and compare the response status of rehabilitation service providers from the perspective of people with disabilities (PWD) and their families in Tehran in 2016.

  Materials & Methods

  The study is descriptive-analytical and cross-sectional. The statistical population of the study consisted of all people with disabilities and their families who received rehabilitation services (Red Crescent, Wellbeing, Private Sector) in 2017. Samples were collected from rehabilitation centers of 5 districts of Tehran, using available sampling. The questionnaire was distributed based on the Response Questionnaire (World Health Organization, 2000) and 357 samples were collected. Adults with physical and motor disabilities and families with children with physical disabilities were included in the study, as well as those with mental disabilities and those who did not wish to participate in the study, as well as incomplete and unread questionnaires. The questionnaire has eight domains and included 25 questions. The questionnaire was distributed among 11 rehabilitation specialists with CVI=0.91 and the reliability of the questionnaire was confirmed by 30 questionnaires in four centers in two weeks with a correlation coefficient of 0.83 and Cronbach's alpha of 0.77. Data were analyzed through descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis) by using SPSS V. 22.

  Results

  The results showed that the age of the majority of patients (49.6%) was in the group of 30-39 years. Depending on the type of center, the mean age included 49.5% in private centers, 49.5% in the welfare centers, and 50% in Red Crescent. The highest responsiveness was related to the dimensions of the right to choose and environmental quality (2.6 and 2.41 out of 5, respectively) in private centers, environmental quality (2.1 out of 5) in welfare centers, and then, right to choose had the highest score. The lowest accountability was reported for dignity (2.18 out of 5). The mean scores of social support dimensions in the three types of center were statistically different (P=0.001), as well as the mean scores of immediate attention (P=0.002), participation in decision-making (P=0.009), confidentiality (P=0.010), and total responsiveness (P=0.04) there was a statistically significant difference between the two groups of referral type and mean scores of immediate attention dimensions in the two sex groups (P=0.022). However, the mean scores of total responsiveness dimensions in marital status (P=0.446) and type of insurance (P=0.535) were not statistically significant.

  Conclusion

  The findings of this study displayed that responsibility as a criterion of quality of rehabilitation services, in fact, provides a clear picture of the clients’ performance. Responsibility of welfare centers was better than private and Red Crescent Centers. In this study, rehabilitation centers had the lowest performance in areas of transparent communication, dignity, and social support which may result in lower dignity which may indicate less attention to the dignity of the recipient of the service and the deficiency of insufficient insurance coverage to support rehabilitation services. While these dimensions of responsiveness are important for services recipients. Therefore, it is necessary to respond to the rehabilitation system in these areas (transparent communication, dignity and social protection). Also, it is recommended further studies in the area of responsiveness of rehabilitation system.

  Keywords: Responsiveness, Rehabilitation, Recipients of service, People with disabilities, Family with disabilities
 • Pari Varmaghani, Fardin Alipour*, Gholamreza Ghaedamini Harouni, Mohammad Hosein Javadi Pages 286-297
  Objective

  Suicide and suicidal behavior (suicidal ideation, suicidal plan, and suicidal act) as one of the major problems in the social and psychological health system is an important and significant issue around the world. In addition to personal and family damage, this phenomenon is also a social loss. Suicide is also a psychological and social problem which is one of the social traumas that requires immediate attention from relevant centers. Preventing suicide requires a comprehensive approach that includes physical, mental, social, and spiritual interventions, and the implementation of a wide range of psychosocial and social actions from social support and life skills training to counseling, follow-up, and treatment for mental disorders. It is possible to consider the action to reduce suicidal ideation using different approaches as part of preventive approaches to deal with this harm. Social workers as one of the specialized groups are closely associated with this problem. Their approach to have the more impact on reducing suicidal ideation is the problem-solving, which focuses on the individual and his decision-making problem, which is opposed to stigmatizing and instead emphasizes on abilities, promotion, and empowerment.  The purpose of this study was to determine the effectiveness of group Social Work intervention with a problem-solving approach to reducing suicidal ideation in females referring to psychology and Social Work clinics.

  Materials & Methods

  In this study, quasi-experimental design with a randomized control group was used. The statistical population included all cases referring to Social Work clinics and counseling centers and clinics in Qorveh in 2017. Considering the importance of access to research samples and with the collaboration of psychiatric centers, 30 individuals willing to participate in the study and with suicidal ideation identified through a psychiatric interview, was divided into two experiment and control groups after giving written consent and using Block randomization method. A number of samples were dropped due to non-compliance with the intervention, of which 12 were in the experiment group and 11 were in the control group until the end of the intervention. The research tool was Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) Questionnaire. In the experiment group, Social Work intervention with problem-solving approach and in the control group, training package of coping strategies was performed. All analyses were performed using SPSS software and covariance analysis was used to analyze the data.

  Results

  The findings of the study showed that group Social Work intervention with a problem-solving approach statistically had a significant difference with the control group and could reduce the total score of suicidal ideation significantly, compared to the control group (P<0.05). The findings of different analyzes in two groups showed that Social Work with problem-solving approach was more effective than the training package of coping strategies in reducing the suicidal ideation of women referring to clinics. The results of various analyzes in the two groups showed that the group work intervention had a significant effect on the four subscales: a desire for death, preparing for suicide, suicidal tendency, and the inhibitory factors or self-control (P<0.001). Also, the power of a test (Cohen effect size), there are four major dimensions of suicidal ideation in the Social Work intervention compared to the training package of coping strategies. 

  Conclusion

  A comprehensive look at the social factors affecting suicide, especially group Social Work interventions that take a multilateral approach to a social problem, can reduce suicidal ideation and provide the basis for improving the quality of life of different groups of society. Regarding the nature of group Social Work with a problem-solving approach, it is very effective and promising and can also open a door to expanding Social Worker interventions in intervening in a suicidal crisis.

  Keywords: Suicidal ideation, Group Social Work, Problem-solving approach