فهرست مطالب

آموزش پزشکی - سال هفتم شماره 2 (بهار و تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 2 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 4
|
 • علی اکبر حیدری، شبنم نیرومند، ملیحه دادگر مقدم* صفحات 7-13
  سابقه و هدف

  کیفیت تدریس اساتید به عنوان یکی از شاخص های مهم و اساسی تصمیم گیری درخصوص ارتقای مرتبه علمی، ترفیع پایه ، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در دانشکده های مختلف پزشکی می باشد. توجه به اجرای صحیح ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید می تواند گامی موثر در تصمیم گیری درست و صحیح درخصوص فرایند های فوق باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه نظرات دانشجویان مقطع پزشکی عمومی(کارآموزی) و دستیاری درخصوص کیفیت آموزش اساتیدی است که با آنها مواجهه آموزشی داشتند وبررسی تاثیرعواملی همچون مرتبه علمی ، سابقه تدریس ، طرح تمام و قتی و جنسیت در نظرات دانشجویان  است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد. در این مطالعه کل اعضای هیات علمی  گروه های بالینی دانشکده پزشکی که دارای دانشجوی مقطع پزشکی عمومی و دستیاری تخصصی بودند به عنوان جامعه هدف و نمونه گیری به صورت طبقه ای و برحسب گروه صورت گرفت. روش گردآوری داده ها نظرسنجی از دانشجویان بود وابزارگردآوری پرسشنامه نظرسنجی از کیفیت تدریس اساتید بود.داده ها با استفاده از ازمون های اماری تی زوجی و تحلیل واریانس چند متغیری و با استفاده از نرم افزار spss(11.5)  تحلیل گردید.

  یافته ها

  میانگین کیفیت آموزش اساتید با استفاده از نظرات دستیاران (81.90±9.24) و در مقطع پزشکی عمومی (74.10±9.32) بود. این تفاوت به لحاظ آماری معناداربود(p=0.001) . از بین فاکتورهای مرتبه علمی ، سابقه تدریس، خروج از طرح تمام موقتی و جنسیت، در دو مورد آخر(طرح تمام وقتی(p=0.012)  و جنسیت(p= 0.011) بین نظرات تفاوت معنی داری وجود داشت. طبق آزمون تعقیبی بون فرونی (bonforoni) در مقطع دستیاری میانگین نظرات درهیچ یک از موارد فوق تفاوت معناداری وجود نداشت، اما در مقطع کارآموزی بین سابقه تدریس اساتید بالاو پایین تفاوت معنی دار وجود داشت(p=0.03).

  نتیجه گیری

  سابقه تدریس اساتید و به کارگیری اساتید جوان یک عامل اثر گذار بر نحوه عملکرد اساتید به خصوص در حوزه جنرال است که باید در برنامه ریزی های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت آموزش، دانشجوی پزشکی عمومی، دستیار
 • سمیه رحیمی مقدم، مریم السادات حسینی، نازنین فکری، مجتبی امکانی* صفحات 14-22
  سابقه و هدف

  یکی از مهمترین اجزا در سیستم آموزشی، استادان می باشند که دارای نقش تعیین کننده ای در دستیابی به اهداف آموزشی هستند. ارزشیابی از مهم ترین  پایه های ارتقاء کیفیت  آموزش می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اولویت های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مقطعی از نوع توصیفی و تحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1392 انجام  شد. تمامی دانشجویان  دانشکده  علوم  پزشکی نیشابور (140) به صورت  سرشماری وارد مطالعه  شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مربوطه که پایایی آن 83/0 بود، جمع آوری گردید. سپس داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  دانشجویان مورد مطالعه 59 زن و 60 نفر مرد بودند که میانگین سنی دانشجویان در زمان مطالعه 13/1±58/20 سال بود. از نظر دانشجویان  مهمترین  فاکتورهای یک استاد خوب :  تسلط بر موضوع  درس  (2/84 %) در بخش مهارت  تدریس ،  شیوه  بیان و انتقال مفاهیم و تفهیم  مطلب (70%) در بخش ویژگی های فردی، احترام به  دانشجو (7/71 درصد) در بخش مهارت های ارتباطی، زمان دقیق شروع و پایان کلاس (7/ 51 درصد) در حیطه رعایت قوانین و مقرارات و امتحان جامع و دقیق در پایان  ترم تحصیلی (5/37درصد) در بخش مهارت های ارزشیابی مطرح  شدند. از نظر دانشجویان بین 5 حیطه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود نداشت. بین معدل و  هیچکدام از حیطه ای ارزشیابی ارتباط معناداری وجود نداشت. بین جنسیت و دو حیطه رعایت قوانین و مقررات و مهارت تدریس تفاوت معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد، دو حیطه: مهارت های تدریس و مهارت های ارزشیابی از نظر دانشجویان اولویت مهمتری هستند. بنابراین اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی و دانشگاه ها باید در زمینه ارتقاء کیفیت این دو حیطه  برنامه ریزی و تلاش نمایند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی اساتید، دانشجویان، مهارت تدریس، علوم پزشکی
 • زهره میرکازهی ریگی، مهین تفضلی، سعیده دادپیشه*، حسین کریمی مونقی صفحات 23-29
  سابقه و هدف

  پره اکلامپسی سندرم اختصاصی حاملگی و از علل شایع مرگ و میر مادران باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش به روش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی بر ماندگاری دانش و مهارت اداره پره اکلامپسی در دانشجویان مامایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی که بر روی60 نفر از دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1395 انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه  آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی تقسیم شدند. مهارت اداره پره اکلامپسی دانشجویان در هر دو گروه، قبل و یک هفته بعد از مداخله با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی (شش ایستگاه) سنجیده شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss  و ازمون های اماری توصیفی، من ویتنی، فریدمن و ویلکاکسون صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات آگاهی اداره پره اکلامپسی در هر دو گروه مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی، یک هفته و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش آماری معنی داری داشت   (0/05>P).یک هفته بعد از مداخله نمرات مهارت اداره پره اکلامپسی در هر دوگروه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی، نسبت به قبل از مداخله افزایش معنی داری یافت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های بالینی با رویکرد تقویت مهارت تفکر انتقادی باعث عملکرد بهتر دانشجویان مامایی در فرآیند مراقبت گردید و می توان از آن در  جهت ارتقا کیفیت مهارت های بالینی دانشجویان مامایی بهره برد.

  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، مهارت بالینی، تفکر انتقادی
 • الهه پیرایش*، علی قدسی راد، مهستی عمویی صفحات 30-33
  سابقه و هدف

  رشته تخصصی پزشکی هسته ای که بر مبنای تصویربرداری عملکرد ارگانهای مختلف است در سالهای اخیر با پیشرفت تکنیکهای تصویربرداری به سمت تصویربرداریهای تلفیقی (hybrid imaging) با روش های رادیولوژیک پیش رفته است که نیاز به دانستن آناتومی مقطعی را ایجاب میکند. از سوی دیگر با توجه به گذشت زمان زیاد از آموزش آناتومی در دوران علوم پایه بخش عمده دانش آناتومی به فراموشی سپرده شده است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق بصورت مطالعه تجربی انجام شد. در ابتدا توسط اساتید گروه آناتومی دانشکده پزشکی آموزش آناتومی با تاکید بر آناتومی مقطعی تدریس شد و بدنبال آن آناتومی مقطعی CT scan توسط اساتید پزشکی هسته ای آموزش داده شد. در پایان سال طی پرسش نامه ای میزان رضایت دستیاران از روش های مختلف
  (شامل دوره چرخشی رادیولوژی, کلاسهای آناتومی و کلاسهای CT) نیز نظر اساتید در مورد تغییر نگرش و ارتقائ علمی دستیاران و در نهایت نتایج دستیاران در دوره های اخیر بورد مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  از 16 دستیار پزشکی هسته ای 15 نفر(93.75%) از روش برگزار شده رضایت داشتند. 14 نفر(87.5%) معتقد بودند که برگزاری کلاس های آناتومی به فهم بهتر مقاطع CT  اسکن کمک میکند .هچنین 100% دستیاران بیان داشتند که بعد از برگزاری دوره های جدید  آموزش CT اسکن اعتماد به نفس بیشتری در تفسیر کلیشه های CT  داشته اند. نظرسنجی از اساتید گروه و نیزنتایج مثبت امتحان بورد تاکید کننده اثر مثبت آموزش فوق بود.

  نتیجه گیری

  آموزش همزمان آناتومی و آناتومی مقطعی میتواند باعث بهبود یادگیری آناتومی مقطعی CT scan  شود.

  کلیدواژگان: آموزش آناتومی، آناتومی مقطعی، پزشکی هسته ای
|
 • Ali Akbar Heidari, Shabnam Niroumand, Malihe Dadgarmoghaddam* Pages 7-13
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The quality of teaching is one of the most important indicators of decision-making regarding promotion of academic rank, basic promotion, extension of contract, conversion of faculty members' employment status in different medical schools. Appropriate evaluation of teaching quality can be an effective step in making the right decisions about the mention processes. This study aimed to compare the undergraduate and post graduate points of view about the teaching quality of staffs they were exposed to them and also evaluate the effect of factors such as academic ranking, teaching experience and full timing on teaching quality.

  METHODS

  In this analytical cross sectional study all faculty members were considered as the target population. Stratified sampling based on academic groups was done. Teaching quality survey questionnaire was used to measure the staff´s teaching quality. Data were analyzed using paired t-test and multivariate analysis variance using SPSS software (11.5).

  FINDINGS

  The mean+SD of quality of teaching in undergraduate and postgraduate points of view were 81.90+9.24 and 74.10+9.32 respectively and the difference was statistically significant (P=0.01). Full-timing (P=0.01) and the staffs gender (P=0.01) were two effective factors on teaching quality. Bonferoni test showed that in postgraduate students there was no significant difference in the mean of comments in any of the factors but at the undergraduate level, there was a significant difference in teaching quality based on teaching experience (P=0.03).

  CONCLUSION

  Teaching experience is an influential factor on teaching quality, especially in general education. This important issue should be considered in educational planning.

  Keywords: Teaching quality, Postgraduate, Undergraduate
 • Rahimi Moghadam, Maryam Sadat Hosseini, Nazanin Fekri, Mojtaba Emkani* Pages 14-22
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  One of the most important components of the educational system is the professors who have a decisive role in achieving educational goals. Evaluation is one of the most important bases for improving the quality of education. The purpose of this study was to evaluate the evaluation priorities of professors from the perspective of students of Neyshabur University of Medical Sciences.

  METHODS

  This cross-sectional descriptive and analytical study was conducted at Neyshabur University of Medical Sciences in 2013. All students of Neyshabur School of Medical Sciences (140) were enrolled in the census. Data were collected using a questionnaire whose reliability was 0.83. Data were then analyzed by SPSS20 software. Significance level was set at 0.05.

  FINDINGS

  The study population was 59 females and 60 males with a mean age of 20.58 ± 1.13 years. According to the students, the most important factors of a good teacher are mastery of the subject (84.2%) in teaching skills, expressing and conveying concepts (70%) in personal characteristics, respect for students (71.7%). In the communication skills section, the precise start and end times of the class (51.7%) were in the area of ​​observing the rules and regulations and a comprehensive and precise exam at the end of the semester (37.5%) in the assessment skills section. There was no significant difference between the 5 areas of study. There was no significant relationship between GPA and none of the evaluation domains. There was a significant difference between gender and the two domains of observance of rules and teaching skills.

  CONCLUSION

  The results of the present study showed two areas: teaching skills and evaluation skills are more important for students. Therefore, university professors and faculty and universities should plan and strive to improve the quality of these two areas

  Keywords: Teachers' Evaluation, Students, Teaching Skills, Medical Sciences
 • Zohre Mirkazehi Rigi Tafazoli, Saide Dadpisheh*, Hossein Karimi Moonaghi Pages 23-29
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Preeclampsia is a special syndrome of pregnancy and common cause of mothersﹸdeath associated with delay in diagnosis and nursing staff’s inappropriate control. The current study was carried out to compare the effect of training on method based on critical thinking and traditional education on maintenance of knowledge level and clinical skill of controlling preeclampsia in midwifery students.

  METHODS

  The study was a clinical trial performed on 60 midwifery students at nursing and midwifery college of Mashhad in 1395. The participants were randomly divided in to two groups of training based on critical thinking and traditional education. The clinical skill of preeclampsia control in students of both groups were measured by an identical constructive test (six stations) before and a week after intervention. The data were analyzed by SPSS software and descriptive statistics such as Mann-Whitney, Fried man, and Wilcoxon tests.

  FINDINGS

  The findings indicated that the mean scores of notice of preeclampsia control of both critical thinking and traditional education groups a week and a month after intervention showed a significant increase compared to before intervention (p<0.05 ). The scores of clinical skill of controlling preeclampsia in both groups of critical thinking and traditional education a week after intervention revealed a significant increase compared to before intervention (p<0.05).

  CONCLUSION

  Clinical skill training based on the approach of reinforcement of critical thinking skill leads to better performance of midwifery students in nursing care process and can be used to improve the quality of midwifery studentsﹸclinical skills.

  Keywords: Preeclampsia, Clinical skill, Critical thinking
 • Elahe Pirayesh*, Ali Qodsi Rad, Mahasti Amoui Pages 30-33
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Nuclear medicine specialty based on the imaging of various organ functions has progressed in recent years with the improvement of imaging techniques towards hybrid imaging requiring knowledge of cross sectional anatomy. On the other hand, with the passing of time, most of knowledge of anatomy has been forgotten.

  METHODS

  This study was conducted in an experimental study. Anatomy was first taught by the faculty members of the Anatomy School of Medicine, with an emphasis on cross sectional anatomy, followed by teaching of cross-sectional anatomy of CT scan by nuclear medicine assistant professors. At the end of the year, a questionnaire evaluated the level of satisfaction of the assistants from different methods (including rotational radiology course, anatomical classes and CT classes), the viewpoints of the professors regarding the change of attitude and promotion of the assistants, and finally the results of the assistants in the recent courses of the board.

  FINDINGS

  Of the 16 nuclear medicine assistants, 15 (93.75%) were satisfied with the method. 14 (87.5%) believed that conducting anatomical classes would help to better understanding of CT scan sections. Also, 100% of the assistants stated that they had more confidence in the interpretation of CT stereotypes after the introduction of new CT courses. The survey of faculty members and the positive results of the test board emphasized the positive effect of the training.

  CONCLUSION

  Simultaneous training of anatomy and cross sectional anatomy can improve the learning of cross-sectional anatomy of CT scan.

  Keywords: Anatomy training, Sectional anatomy, Nuclear medicine