فهرست مطالب

 • پیاپی 75 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سیدحسین میرمعزی، محمدتقی نظریان * صفحات 5-29

  شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سوال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سوال فوق به عنوان سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سوال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفا به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

  کلیدواژگان: شهید صدر، روش کشفی، عدالت، مکتب اقتصادی
 • مرضیه شریفی نژاد*، اصغر میرفردی صفحات 31-50
  در دهه های اخیر مجموعه تغییرات مربوط به الگوی مصرف و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این الگو، آن را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مصرف گرایی و رابطه آن با سرمایه فرهنگی در یاسوج است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار اصلی مورداستفاده در مرحله جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و ارزیابی پایایی، از ضرایب آلفای کرونباخ Cronbach Alpha)) وکودر- ریچاردسون (Kuder-Richardson) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان هجده سال و بالاتر شهر یاسوج تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول لین چهارصد  نفر تعیین شد. به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای استفاده شده است. در بخش چارچوب نظری، نظریات بوردیو و شبکه برای اقتباس متغیرهای تحقیق به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم رابطه معنادار متغیرهای سرمایه فرهنگی و مصرف گرایی و عدم وجود تفاوت معناداری بین میزان گرایش زنان و مردان به مصرف گرایی است در حالی که بین سن و مصرف گرایی رابطه معنادار وجود دارد به نحوی که با افزایش سن، مصرف گرایی کاهش می یابد. این مسئله نشان می دهد که آنچه بیش از سایر متغیرها بیانگر تحولات الگوی مصرف شده تغییرات نسلی است نه جنسیت یا سایر متغیرهای ساختاری. با توجه به آموزه های دینی در این حوزه آنچه مشاهده شد تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب را نشان می داد.
  کلیدواژگان: مصرف گرایی، سرمایه فرهنگی، جنس، سن، یاسوج، ایران
 • محمد مهدی عسگری*، احمد محمدی پور صفحات 51-78
  بشر همواره در رویای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد و جوامع بوده و به همین خاطر همواره تلاش ها و راهکارهای متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است؛ اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه های مختلف فقر نمی تواند آ ن چنان که باید موثر واقع شود. در نظام اقتصادی اسلام نیز از زکات به عنوان راهکاری برای از بین بردن  فقر نام برده شده است.  امروزه با توجه به تغییر روابط و نظام های اجتماعی، درآمدهای بالقوه زکات توانایی کفاف حجم عظیم فقر موجود در جوامع را ندارد و این با نقش زکات در رفع فقر که روایات به آن اشاره کرده اند، در تعارض است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا راهکار زکات برای رفع همه انواع فقر اقتصادی مناسب است؟ در این راستا تلاش های علمی مناسبی برای رفع این تعارض و تبیین مسئله زکات در مطالعات مختلف صورت گرفته که عمدتا ناظر به گسترش منابع زکات بوده است. در این مقاله از طریق حصر عقلی، تشکیل خانواده حدیثی و با استفاده از آیات و روایات، ریشه های فقر به چهار دسته طبیعی، خودساخته، سرمایه داری و استعماری تقسیم شده است و بعد از آن با بیان راهکارهای اسلام برای مبارزه با هر نوع فقر این نتیجه گرفته شده که فقر موجود در جامعه اسلامی محدود به فقر طبیعی است و راهکار زکات در جهت رفع این فقر است.
  کلیدواژگان: زکات، فقر، فقر اقتصادی، فقر طبیعی
 • مرتضی حسن شاهی* صفحات 79-107

  توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تاثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمدهای زکات به دهک اول درآمدی ضریب جینی را فقط 1/3درصد کاهش می دهد؛درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 15/3درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

  کلیدواژگان: زکات و خمس، توزیع درآمد، ضریب جینی، منحنی لورنز
 • محمد ندیری*، سیدعباس موسویان، جلال نادری صفحات 109-138
  وجود تغییرات سریع و پویا در چشم انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مخاطراتی است که بانک ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک سو به نظر می رسد بانک های اسلامی به دلیل نو پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت متفاوت قراردادهایشان و حاکمیت قوانین شرعی در اداره آنها به نحو بهتری قادر به مدیریت این ریسک باشند. در این تحقیق تاثیر عوامل خاص بانک همانند کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، اندازه و نقدینگی بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی بررسی شده است. همچنین به منظور کنترل تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ رشد GDP، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در مدل لحاظ شده اند. جامعه تحقیق کلیه بانک هایی است که با روش بانکداری اسلامی اداره می شوند که از بین آنها صد بانک برتر در رده بندی وب سایت بانکر در دوره زمانی 2016-2011 انتخاب شدند. به منظور تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج  نشان می دهد که در بانک های اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه بانک ارتباط منفی معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل خاص بانک، ریسک اعتباری، بانک های اسلامی، گشتاورهای تعمیم یافته
 • محمدامین صلواتیان*، محمد طالبی، حسین حسن زاده صفحات 139-168
  یکی از روش های دست یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره گیری از سازوکار ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره گیری از حق عضویت های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی های حاصل از سرمایه گذاری ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده گذاران اقدام می کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تاسیس شده و در حال فعالیت است.  با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده ها می پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی  مالی قرار داده و سپس چالش های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد: اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده های قرض الحسنه را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سودهای محقق شده را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده ها می تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.
  کلیدواژگان: ضمانت سپرده ها، اقتضائات شرعی، بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی
 • علی صادقی *، کریم اسلاملوئیان، کاظم یاوری، پرویز رستم زاده صفحات 169-203

  هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه گذار می تواند از بین دو نوع قرارداد تامین مالی مشارکتی داخل کشور و تامین مالی مبتنی بر بهره از خارج در بازارهای مالی بین المللی آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می شود. بر اساس نتایج مقاله هنگامی که دو اقتصاد مشارکتی و ربوی در معرض شرایط یکسان هستند؛ یعنی هزینه فرصت سرمایه گذاری در هر دو برابر است، ثروت کارآفرین و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید ملی  در اقتصاد مشارکتی نسبت به اقتصاد ربوی نوسان کمتری دارند؛ اما هنگامی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در دو اقتصاد متفاوت است تنها تحت شرایطی ثروت کارآفرین و تولید در اقتصاد مشارکتی می توانند کم نوسان تر از اقتصاد متعارف باشند. ملاحظه می شود که این شرایط به مقادیر پارامترهای نرخ بهره، نرخ مشارکت و حداقل بازده مطمئن اقتصاد داخلی بستگی دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد با بهره، مشارکت در سود و زیان، بهره، کارآفرین، ثروت، نوسانات
 • صمد عزیزنژاد* صفحات 205-233
  هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تاکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا  در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تامین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تامین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.
  کلیدواژگان: شفافیت، پاسخگو، بودجه، قانون و الزامات
 • محمد توحیدی*، میثم کریمی صفحات 235-263
  یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی موثر خود را افزایش دهند.
  در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.
  کلیدواژگان: استریپ، اوراق بهادار اسلامی، الگوی قابل تفکیک سود از اصل، الگوی قابل تبدیل
|
 • Seyed Hossein Mirmoezi, Mohammadtaghi Nazarian* Pages 5-29

  In his book Eghtesadona (our Economy), Shahid Sadr uses the discovery method to explain the economic school of Islam. Since the theory of justice is distinct from school theory, one may ask the question, "Does the discovery method work well enough to discover the theory of justice?" This article attempts to answer this question as the main research question.
  In the following, the article attempts to evaluate the various aspects of discovery method based on the textual analysis method, with associated matter of justice, and in the end judge the criticisms raised on the basis of the  answer the above question.
  The result of the research is that on the one hand, the results obtained from the discovery approach to the "Islamic" attribute are in doubt, and on the other hand, it must be acknowledged that there is no complete equivalence with the specificity and status of justice. So you can't just use this method. We propose using a combination of deductive reasoning and discovery.

  Keywords: Shahid Sadr, Discovery Method, Justice, Economic School
 • Marzieh Sharifinejad *, Asghar Mirfardi Pages 31-50
  In recent decades, a series of changes in consumption patterns and economic, social and cultural consequences of this model have made a social issue. The main purpose of this article is to investigate consumerism and its relationship with cultural capital in Yasuj. The research method, survey and the main tool used in the data collection stage were a researcher-made questionnaire and others designed to assess the validity of the questionnaire through factor analysis and reliability assessment using Cronbach's Alpha coefficients and Kuder-Richardson coefficients used. The population of the study consisted of residents of Yasuj with 18 years and older. The sample size was 400 people according to Lin's table. Due to heterogeneity of the statistical population, multistage stratified random sampling method was used. In the theoretical framework section, Bourdieu's and the network's approaches were used to adapt the research variables. The findings indicate that there is no significant relationship between cultural capital and consumerism variables and no significant difference between men's and women's tendency to consumerism, while there is a significant relationship between age and consumerism. It means with increasing age, Consumerism decreases. This indicates that what is more than other variables reflects changes in the pattern of consumption used in generational change, not gender or other structural variables. According to the religious teachings in this field, what was observed was the difference between the status quo and the desired one.
  Keywords: consumerism, Cultural Capital, Gender, age, Yasouj, Iran
 • Mohammad Mahdi Asgari *, Ahmad Mohammadi Pages 51-78
  Humanity has always dreamed of eradicating poverty and creating a good life for all individuals and communities, and has therefore made numerous efforts and strategies to combat poverty. But prescribing a solution, regardless of the different origins of poverty, cannot be as effective. In the Islamic economic system, zakat has also been cited as a strategy to eliminate poverty.  Today, due to changing social relationships and social systems, the potential income of zakat is not capable of sufficiently accommodating the enormous amount of poverty present in societies. And this contradicts the role of zakat in poverty alleviation, which the hadiths have referred to. The question that arises is whether Zakat is a solution to all kinds of economic poverty? In this regard, good scientific efforts have been made to resolve this conflict and explain the problem of zakat in various studies, which have mainly focused on expanding zakat resources. In this paper, the roots of poverty are divided into four categories: natural, self-made, capitalism, and colonial, through the formation of a hadithic family and using verses and narratives, and then conclude by expressing Islam's strategies for combating all forms of poverty. It turns out that the poverty in Islamic society is limited to natural poverty and Zakat is the solution to this poverty.
  Keywords: Poverty, Zakah, Economic Poverty, Natural Poverty
 • Morteza Hasanshahi * Pages 79-107

  Inappropriate distribution of income and poverty is one of the problems of human societies and many studies have been conducted to find a solution to this, but less attention has been paid to the impact of Islamic taxes on income distribution. Therefore, in this study, the effect of Khums and Zakat on the improvement of income distribution has been investigated by Estimation of Lorenz curve equation coefficients and Gini coefficient of society using macroeconomic data for the period from 2000 to 2016. The results indicate a small effect of Zakat's revenues on income distribution (injections of Zakat's revenues to the first-decile income reduces the Gini coefficient by 1%) while Khums and Zakat reduce the Gini coefficient by 15% and lower the four lower income groups into the fifth decade And poverty is eradicated. According to the data, even in recent years the amount of khums and zakat is so high that it can reach the first five decades to the sixth decade.

  Keywords: Zakat, Khums, Income distribution, Gini Coefficient, Lorenz curve
 • Mohammad Nadiri *, Seid Abbas Mosavian, Jalal Naderi Pages 109-138
  The existence of rapid and dynamic changes in the global financial landscape has led to the banking industry pose many potential risks. Credit risk is one of the most important risks facing banks and is related to the ability of debtor to repay his debts. On the one hand it seems that Islamic banks face more credit risk due to their newness and less flexibility in using risk management tools, on the another hand, because of the different nature of their contracts and the rule of Sharia laws in their administration they can be better to manage this risk. In this study, the effect of bank specific factors such as management quality, capital adequacy, bank size and liquidity on credit risk in Islamic banks has been investigated. Also, in order to control the impact of macroeconomic factors on the results of the research, GDP growth rate, exchange rate and inflation rate are considered as control variables in the model. The research community consists of all banks that is administrated by the Islamic banking method; among them the top-hundred of banks of the Banker website ranking were selected as the sample in the period 2011-2016. In order to estimate the model the "Generalized Method of Moments" (GMM) has been used. The results of the model show that in Islamic banks there is a significant negative relationship between credit risk and management quality, capital adequacy, liquidity ratio and bank size.
  Keywords: Bank Specific Factors, Credit Risk, Islamic Banks, Generalized Method of Moments
 • Mohammad Amin Salavatian *, Mohammad Talebi, Hosein Hasanzadeh Pages 139-168
  One of the methods to achievement to financial stability is using the deposit guarantee mechanism in financial system. Deposit guarantee fund in failing of member, repayment to depositors for compensation of loss. Based on 5th development act, the fund was stablish and running now. By considering the Sharia requirement, this research by using the multi-stage Ijtihad focus on Sharia aspect of deposit guarantee. According to this method, researcher submit his opinion to Fiqhi – financial scientist and then send to Marja’a for Istifta’a. Conclusion of research process will be in below: 1. Deposit guarantee mechanism can be categories in independence contract or insurance. 2. Guaranteeing of deposits that based on Qardh contract is correct. 3. Principal Guarantee of deposits that based on Mosharakah contract is correct but expected return is incorrect. 4. Flat and differentiate premium that members pay to the Fund is correct in the jurisprudence view.
  Keywords: Deposit guarantee, Sharia Requirement, Conventional Banking, Free usury banking, Multi-Stage Ijtihad
 • Karim Eslamloueyan, Kazem Yavari, Parviz Rostamzadeh, Ali Sadeghi * Pages 169-203

  The purpose of this paper is to examine the fluctuations of entrepreneurial wealth in an open participatory economy and compare it with an interest-based economy. In this hypothetical participatory economy, the investor can freely choose between two types of domestic cooperative financing and external interest-based financing (in international financial markets). To this end, a dynamic model is designed and solved based on the dynamics of entrepreneurial wealth. The results show that when the two cooperative economies are exposed to the same conditions, which means that the opportunity cost of investing is equal to both, entrepreneurial wealth and therefore national investment and production in the cooperative economy are less volatile than the conventional economy. But when the opportunity cost of investing in the two economies is different, only under conditions of entrepreneurial wealth and production in a participatory economy can they be less volatile than the conventional economy. It is considered that these conditions depend on the values of the interest rate parameters, the participation rate and the minimum safe return of the domestic economy.

  Keywords: Entrepreneur, wealth, Profit, loss sharing, interest based economy, fluctuations, Dynamic stochastic model
 • Samad Aziznezhad * Pages 205-233
  The main purpose of this article is to determine the necessity and requirements of an independent law on budget transparency in Iran. Transparency is a missing link that has been emphasized in Islamic sources. For this purpose, using documentary method and content analysis, the experience of successful countries in the field of budget transparency and its related laws has been studied and the weakness of transparency in Iran's budgeting system has been investigated and then adjusted to the existing situation of Iran and the favorable situation of the world is examined. The necessity of adopting an independent budget transparency law for Iran and the requirements to be met in the budget transparency law has been elaborated. Importance of transparency is because of increasing of budget trust and credibility, loan costs and public advocacy from macroeconomic policies. The most important requirements of such a law can also be described in explaining the legal role of the Islamic Parliament in approving and overseeing the financing of the country, in explaining the government's responsibilities for managing and controlling public funding, and in designing and implementing regulatory and accountable organizations for the affairs.
  Keywords: Transparency, Accountable, Budget, Law, Necessities
 • Mohammad Tohidi *, Meisam Karimi Pages 235-263
  One of the challenges of Islamic securities is the differing tastes of issuers and investors in paying intermediate profits. issuers are less inclined to pay intermediate profits because they may have liquidity problems and in some cases may require short-term facilities, which may lead to higher financial costs, while investors tend to receive short-term coupons to increase their effective returns through reinvestment.
  In this descriptive-analytical study, by analyzing similar structures in conventional bonds and analyzing them and comparing them with Islamic securities structures, an innovative model is presented to address this challenge. The design pattern, with a well-defined and well-documented bonds, has similarities and differences with conventional separated bonds. In the designed pattern, in addition to the possibility of dealing in the principle of its securities and its coupon separately in two distinct symbols, with the names of "base papers" and "certificate of profit", there is also the ability to convert the specified volume of certificate of earnings to the base notes. In this research, the operational models of Ijareh, Murabahah, and Istisna sukuks are presented in a verifiable and verifiable manner and are investigated from an Islamic jurisprudence and financial point of view.
  Keywords: Stripping, sukuk, Strips, Ijareh Sukuk, Murabahah Sukuk