فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن رئیسی نژاد*، حبیب هنری، سید نصرالله سجادی صفحات 1-18
  هدف از انجام این تحقیق، مقایسه زیر مولفه های موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق مقایسه ای، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری شامل مربیان تیم های ملی اعزامی به شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگ ژو، که تعداد آنها 42 نفر بود. حجم نمونه آماری با تعداد جامعه آماری برابر و روش نمونه گیری به صورت کل شمار اجرا شد. روایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان در رشته های تربیت بدنی و فن آوری اطلاعات تایید شد و پایایی کل پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 92/0=α تعیین شد. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان و از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف (Ks) و فریدمن (F) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته های تحقیق نشان داد که بین زیر مولفه های 4 متغیر موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی و به صورت جداگانه تفاوت معناداری در سطح 05/0p=، وجود دارد. طبق نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که با استفاده از اولویت بندی زیرمولفه های هر کدام از متغیرهای فوق می‏توان با استفاده از دیدگاه و نگرش مربیان، نیازها و موانع را آنها را در امر فن آوری اطلاعات برطرف کرد و از طرف دیگر مهارت مربیان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اثربخشی، مربیان تیم های ملی، فن آوری اطلاعات، مهارت، نگرش و موانع
 • مهدی مرادی*، محمود گودرزی، محمد سررشته داری، اکبر جابری صفحات 19-34
  هدف از تحقیق، تعیین ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی می‏باشد. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا به صورت پیمایشی و روش گردآوری داده ها میدانی است. جامعه آماری شامل روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی ایران، حجم نمونه آماری 120 نفر که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد. از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار، فراوانی، % فراوانی و از آمار استنباطی همچون آزمون های همبستگی پیرسون (r)، تحلیل واریانس (F) و آزمون (t) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. گروه مورد مطالعه از نظر میزان استرس و رضایت شغلی با دو گروه دیگر که دارای شغل مشابهی بودند مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل واریانس نشان داد بین گروه ها از نظر رضایت از کار (008/0P<)، رضایت از مسئول (001/0P<) و رضایت از حقوق و مزایا (019/0P<) تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین آزمون شفه تفاوت بین گروه های مورد نظر را مشخص نمود. بطور کلی به نظر می رسد که مسئولیت کاری روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی با توجه به حساسیت شغل آنها بالا باشد به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در انعکاس اخبار و اطلاعات باید حق انصاف را رعایت کنند تا به حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده و همچنین اصول اخلاقی عینیت و استقلال را نادیده نگیرند. همین امر روزنامه نگاران را در معرض تنیدگی و استرس قرار می دهد.
  کلیدواژگان: دوگانگی نقش، رضایت شغلی، استرس شغلی، تنیدگی
 • پوریا ازگلی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی صفحات 35-50
  هدف
  هدف تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت مشتریان ازخدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‏باشد. شیوه جمع‏آوری داده‏ها میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‏ای بود که روایی آن به وسیله جمعی از اساتید برجسته مدیریت ورزشی کشور تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده بود. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. یافته‏ها: یافته‏ها نشان از رضایت متوسط پاسخ دهندگان از خدمات شهربازی‏های روباز شهر تهران داشت و بین نظرات مردان و زنان تفاوت معناداری وجود نداشت. بین میزان رضایت و درآمد تفاوت معنادار بود. نتیجه‏گیری: به طور کلی بیشتر پاسخ‏دهندگان از خدمات شهربازی‏های شهر تهران رضایت متوسطی داشتند. پایین بودن رضایت از هزینه بلیط تجهیزات نشان دهنده بالا بودن این هرینه برای پاسخ دهندگان داشت.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، شهربازی، خدمات، تهران
 • آزیتا شهپرتوفیق*، سارا کشکر، محمود باهمت، ابراهیم دلدار صفحات 51-74
  رسانه‏ها از مهمترین ابزارها برای انتقال پیام‏ها، اخبار و اطلاعات گوناگون هستند. این ابزار که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می‏گیرد، در حال انتقال پیام‏هایی است که در جهت منافع و اهداف آنها باشد. در حیطه ورزش نیز این مسئله پررنگ است. از بین انواع رسانه ها، نشریات از جمله، مجله از توجه ویژه ای در میان مردم برخوردار است. از میان تمامی مجلات ورزشی مجله تماشاگر را می توان پرمخاطب ترین مجله ورزشی در ایران نامید. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف بررسی سوگیری جنسیتی با توجه به نظریه های نابرابرای جنسیتی و مولفه های ورزشی تحت پوشش این مجله انجام می شود. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوا بود و به این منظور تعداد 1485 عکس و 1331 مطلب از بین بیست شماره ای که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی در دو بخش مربوط به عکس ها (هفت متغیر) و مربوط به مطالب (هفت متغیر) به صورت جداگانه بررسی شد. داده های پژوهش پس از جمع آوری برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی از برنامه کامپیوتری SPSS استفاده شد و آزمون خی دو برای بررسی معنی داری تفاوت ها مورد استفاده قرار گرفت. ضریب توافق بین کدگداران نیز یافته های این پژوهش نشان داد که مجله دچار سوگیری جنسیتی است و همچنین توجه چندانی به مولفه تربیتی و همگانی در ورزش ندارد.
  کلیدواژگان: مجله، نابرابری جنسیتی، مولفه ورزشی، تحلیل محتوا
 • فاطمه بهمنی*، حمیده بخشایش، نادیا حمزه لو صفحات 75-86
  هدف تحقیق بررسی موانع حضور معلولین، نابینایان وناشنوایان شهر اراک در ورزش های همگانیبود. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است که به روش میدانی انجام شد. کلیه معلولین (جسمی- حرکتی و کم توان ذهنی)، نابینایان و ناشنوایان (غیر ورزشکار) شهر اراک به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. 60 نفر از این جامعه آماری پرسشنامه های توزیع شده را برگرداندند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از کسب روایی و پایایی (87/0= α) بین نمونه ها توزیع شد. از آمار توصیفی و آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها نشان داد که عدم کیفیت اماکن ورزشی، مشکلات روزمره، نداشتن اطلاعات ورزشی مهم ترین موانع حضور آزمودنی ها در فعالیت های ورزشی بودند. همچنین در مقایسه نوع معلولیت و موانع حضور در فعالیت های ورزشی مشاهده شد که بین سه گروه با معلولیت های مختلف در موانع ناشی از کیفیت اماکن ورزشی، اطلاعات ورزشی و آسیب دیدگی ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. در تعیین جایگاه تفاوت های موجود در بین سه گروه معلولین، نابینایان و ناشنوایان و مقایسه این سه گروه، معلوم شد که بین معلولین با ناشنوایان در موانع مربوط به اطلاعات ورزشی و معلولین با نابینایان در موانع مربوط به مشکلات زندگی و نابینایان با ناشنوایان در موانع مربوط به مشکلات رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<). با توجه به یافته های حاصل از تحقیق پیشنهاد می شود مسئولان ورزش در جهت برداشتن موانع موجود بر سر راه ورزش همگانی معلولین، نابینایان و ناشنوایان تلاش کنند.
  کلیدواژگان: ورزش همگانی، موانع، معلولین، نابینایان، ناشنوایان
 • عبدالحمید زیتونلی*، سخیده زیتونلی صفحات 87-104
  هدف از این تحقیق، شناسایی قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT  بود. برای جمع آوری داده‏ها از مطالعه اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (86/0 = a) تایید شد. در مجموع 150 نفر، 40 نفر اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری دانشگاه‏ها، 50 نفر از کارشناسان گردشگری و آژانس‏های مسافرتی و 60 نفر از کارشناسان تربیت بدنی به عنوان نمونه در بخش نظر سنجی انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفی، برگزاری جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی، 9 قوت، 10 ضعف، 9 فرصت و 10 تهدید توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ها از آمار توصیفی، آزمون مقایسه میانگین و آزمون فریدمن بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدها نشان داد که توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان با تنگناها و چالش‏هایی در حوزه برنامه‏ریزی استراتژیک، زیرساخت‏ها، رقبا، جایگاه حقوقی، بزه کاری، مستقل نبودن گردشگری ورزشی و بالا بودن سطح سرمایه گذاری روبرو است. طراحی و تدوین راهبرد توسعه گردشگری ورزشی جهت استفاده بهینه از توانمندی‏های طبیعی ورزشی، قوت‏ها و فرصت‏ها و برطرف ساختن ضعف ها و چالش‏های گردشگری ورزشی استان گلستان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، ضعف، قوت، فرصت، تهدید، استان گلستان
 • رزگار محمدی*، رضا صادقی صفحات 105-122
  هدف از این تحقیق نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی بود که در آن پنج متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر مثبت سازمان حامی مالی، علاقه به حامی مالی، قصد خرید و وفاداری نسبت به شرکت یا سازمان حامی مالی و محصولات یا خدمات آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه‏ای طراحی و پس از تایید روایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی آن با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ برابربا 80/0 به دست آمد. مخاطبان تلویزیونی تیم های پرطرفدار در لیگ دهم به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد380 نفراز مخاطبان به عنوان نمونه انتخاب شدند. دراین تحقیق با روش آماری آزمون دوجمله ای (نسبت)، تاثیرحمایت های مالی ورزشی بر پنج متغیر ذکر شده در میان مخاطبان تلویزیونی مسابقات تیم های ذکرشده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، حمایت های مالی ورزشی باعث آگاهی از نام تجاری، ارتقای تصویرمثبت سازمان حامی، علاقه به حامی مالی و وفاداری مخاطبان به حامی مالی می شود ولی تاثیر زیادی بر افزایش قصد خرید ندارد. حامیان مالی باید در نظر داشته باشند که ایجاد تعهد در مخاطبان نسبت به آنها، یک فرایند زمان بر است و به حمایت مداوم و طولانی نیاز دارد که در نهایت به بازگشت سرمایه منجر می شود.
  کلیدواژگان: حمایت های مالی ورزشی، مخاطبان تلویزیونی، نشان تجاری، وفاداری، قصد خرید
|
 • Mohsen Raeisinejad *, Habib Honari, Nasrollah Sajjadi Pages 1-18
  The present paper aims to compare the subcomponents of skill, attitude, barriers and the need to apply IT by the coaches of the Islamic Republic of Iran’s national teams. The type of the research was applied and the used methodology was comparative, with a field data-collection method. The statistical population included 42 coaches of Iranian national teams attending the 16th Asian Games held in Guangzhou, China. Using census sampling method, the statistical population was considered as the sample. Reliability of the questionnaire was confirmed by 11 experts and university professors in the field of IT as well as physical education, and its validity was established by calculating Cronbach’s alpha (=α0.92). Descriptive statistics was used to describe the demographic characteristics of the subjects, and the Kolmogorov-Smirnov test and the Friedman’s test were used to analyze the data.
  The results showed that there was a significant difference in the subcomponents of the four variables of obstacles, attitude, skill, and the need to employIT by the coaches of national teams (P=0.05). Moreover, by prioritizing the subcomponents of each variable, the coaches’ needs and obstacles in using IT can be eradicated on one hand, and on the other, their skills can be improved using their attitude.
  Keywords: Effectiveness, Coaches of National Teams, Information Technology (IT), Skill, Attitude, Obstacles
 • Mahdi Moradi *, Mahmood Goudarzi, Mohammad Sarreshtehdari, Akbar Jaberi Pages 19-34
  The aim of the research was to determine the relationship between job stress and job satisfaction among sports journalists. The method and type of the research was correlational and applied, respectively. The method of conducting the research was survey, and the method of data collection was field work. The statistical population consisted of all the Iranian sports journalists and correspondents. A sample of 120 participants was selected using non-probability purposive sampling. The data was analyzed using descriptive statistics, including mean, standard deviation, and frequency, and inferential statistics, including Pearson's correlation test (r), analysis of variance (F), and t-test. The studied group was compared with two other groups with similar jobs with regards to stress and job satisfaction. The analysis of variance showed a significant different between the groups in terms of job satisfaction (P<0.008), management satisfaction (P<0.001), and salary satisfaction (P<0.019). Moreover, Scheffe's test determined the difference between the intended groups. In general, job accountability of sports journalists and correspondents appears to be high due to the sensitive nature of their jobs. They are in direct contact with the sports community and are required to be fair in reflecting news and information in order to avoid harming the reputation of individuals, and at the same time, are required to observe the principles of objectivity and independence. This exposes journalists to tension and stress.
  Keywords: Role Duality, Job Satisfaction, job stress, Tension
 • Poriya Ozgoli, Farzam Farzan, Morteza Dousti Pages 35-50
  Objective
  The present research aims to study theextent of customers’ satisfaction with the services provided in outdoor amusement parks in Tehran.
  Methodology
  The applied methodology was that of descriptive, being a survey in terms of performance and applied in terms of objective. The data-collection method was that field, using a researcher-made questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of professors of sports management, and its reliability was established by calculating Cronbach's alpha (=α0.92). The questionnaire was designed with a 5-point Likert scale.
  Findings
  The results were indicative of the average satisfaction of the respondents withthe services provided in outdoor amusement parks in Tehran. Also, there was no significant difference between the views of men and women in this regard. There was a significant difference between the extent of satisfaction and income.
  Conclusion
  Generally, most respondents were moderately satisfied with the services provided in Tehran amusement parks. Low satisfaction with the ticket price reflected its high cost for the respondents.
 • Azita Shahpar Tawfiq *, Sara Keshkar, Mahmood Bahemmat, Ibrahim Deldar Pages 51-74
  Media is one of the most important means through which various messages, news, and information are communicated. It is available to public through different ways, and transfers the messages that are consistent with the benefits and goals of people. This matter is even more palpable in the field of sport. From among different kinds of media, people pay special attention to publications, particularly magazines. Besides, from among all sport magazines, it is ‘Tamashagar’ that can be considered as the most popular sport magazine in Iran. The present paper aims to study the gender orientations and sport components covered by the said magazine based on the theories of gender inequality. The applied methodology was that of content-analysis. Using convenience sampling method, 1485 photos and 1331 pieces of material were selected from twenty published magazines which were randomly selected. The variables were examined separately in two categories of photos (consisting of seven variables) and materials (consisting of seven variables). The SPSS software was used to analyze the data, and the Chi-squared test was utilized to examine the significance of the differences. The coefficient of inter-coder agreement as well as the results of the research showed thatthe magazine adopted a specific gender orientation, and educational and public components of sport were not focused therein.
  Keywords: Magazine, Gender Inequality, Sport Component, content analysis
 • Fatemeh Bahmani *, Hamideh Bakhshayesh, Nadiya Hamzehloui Pages 75-86
  The present paper aims to study the barriers to participation of the disabled, the blind, and the deaf in public sports in Arak city. The methodology used was descriptive field research. The statistical population included all the disabled (with physical-motor disabilities or mental retardation), the blind and the (non-athletic) deaf of Arak city. From among them, 60 people returned the questionnaires. The applied data-gathering instrument was a researcher-made questionnaire. The questionnaire was conducted after its validity and reliability (α= 0/90) was confirmed. Descriptive statistics, Friedman test, multivariate analysis of variance, and the LSD post hoc test were used to analyze the data. The results showed that the lack of quality in sports venues, daily issues, and the lack of sports information were the most important barriers to participation of the subjects in sport activities. Moreover, comparing the type of disability with the barriers to participation in sport activities revealed that there was a significant difference in the barriers due to the quality of sports venues, sports information, and sports injury among the three groups of disabled people. Moreover, there was a significant difference between the disabled and the deaf in terms of barriers related to the sports information, the disabled, and the blind in terms of barriers related to everyday problems, and the blind and the deaf in terms of barriers related to behavior problems. Taking the findings of the research into account, the authorities of sport organizations are recommended to take measures to eradicate the existing barriers to participation of the disabled, the blind, and the deaf in public sports.
  Keywords: Public Sports, Barriers, the Disabled, the Blind, the Deaf
 • Abdolhamid Zeitounli *, Sakhideh Zeitounli Pages 87-104
  The present paper aims to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats involved in sport tourism in Golestan Province using SWOT analysis. The data-gathering instrument included library sources as well as a researcher-made questionnaire, validity of which was confirmed by a panel of professors. Reliability of the questionnaire was established by calculating Cronbach’s alpha (=α0.86). A sample of 150 subjects was selected, consisting of 40 university professors in the field of sports management and tourism, 50 tourism experts from travel agencies, and 60 sport experts. Using the Delphi method, holding several meetings, and performing several strategic analyses, we confirmed 9 strengths, 10 weaknesses, 9 opportunities, and 10 threats involved inthe development of sport tourism in Golestan province. Descriptive statistics, the mean-comparison test, and the Friedman test were used to analyze the data. The results showed that the development of sport tourism in Golestan province was facing issues and challenges in the areas of strategic planning, infrastructure, competitors, legal status, crime, dependence, and high levels of investment in tourism. In order to maximize the use of natural sport capacities, enhance the strengths and opportunities, and eradicate the weaknesses and challenges, it is recommended that some strategies for the development of sport tourism in Golestan province be defined.
  Keywords: Sport Tourism, SWOT, Golestan province
 • Razghar Mohammadi *, Reza Sadeqi Pages 105-122
  The present paper aims tostudy the role of TV in making the TV football spectators committed to the sport sponsors. In this research, five important variables, including brand awareness, corporate image, interest in sponsors, purchase intention, and loyalty to the sponsoring organization or company and its products or services, were studied. The data-gathering instrument was a questionnaire, validity of which was confirmed by a panel of experts. Reliability of the questionnaire was established by calculating Cronbach's alpha (=α0.80). The statistical population included the TV spectators of the most popular teams in the Tenth League. 460 subjects were selected as the sample population. Using the binominal test method, the effect of sport sponsorship on the five mentioned variables among the TV spectators of the popular teams was examined. The results showed that sport sponsorship increases brand awareness, enhances the positive image of the sponsoring organization, and increases the interest in and loyalty to the sponsor. However, it has no significant effect on purchase intention. The sponsors have to note that making the spectators committed to them is a long-time process, which requires persistent support to finally achieve capital return.
  Keywords: Sport Sponsorship, TV Spectators, brand, Loyalty, Purchase Intention