فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه رضایی*، غلامرضا امین، میر بهادر قلی آریا نژاد صفحات 1-9

  خوشه بندی به کمک تحلیل پوششی داده ها(DEA) شناسایی روابط پنهان بین عوامل ورودی و خورجی واحدهای تصمیم گیری در تعیین تابع تولید آنهاست.در این مقاله به کمک خوشه بندی بر اساسDEA توابع تولید واحدهای تصمیم گیری صنایع خودرو سازی(از جمله سایپا) به صورت تفکیک شده مشخص می شود.تعیین توابع تولید خودروسازان و استفاده از انها در تفکیک صنایع مشابه با قابلیت در نظر گرفتن همزمان چندین عامل ورودی و خروجی از مزیتهای روش خوشه بندی بر اساس DEA است.در نتیجه به کارگیری این روش نه تنها دسته ای را که هر واحد خودرو سازی به آن تعلق دارد مشخص شده است:بلکه نوع تابع تولید واحدهای هر دسته نیز شناسایی میگردد. از طرف دیگر با مقایسه تابع تولید به کار رفته در خوشه های متفاوت اطلاعات مهمی در مورد چگونگی استفاده از منابع در ترکیب ورودی ها برای صنایع متفاوت به دست می آید.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، خوشه بندی، تابع تولید، صنایع خودرو سازی، سایپا
 • حمیدرضا رضازاده بهادران، علی اکبر خسروی بابادی، سارا تونتاب حقیقی صفحات 11-22

  در این تحقیق به بررسی"تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتریک"پرداخته شده است و سوال اصلی تحقیق به این شرح است"آیا آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل کرک پاتریک تاپیر دارد؟"به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضر هدف اصلی نیز بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک است.لازم به ذکر است که طرح تحقیق پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای می گیرد و از نوع زمینه یابی(پیمایشی) است.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(667 نفر) تشکیل می دهند که تعداد 247 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه تصادفی-طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته 30 سوالی در سه دسته واکنش،یادگیری،رفتار(تغییر رفتار) است که در طیف لیکرت 5 گزینه ای اندازه گیری شده است و دارای ضریب اعتبار 95% است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصله از پرسشنامه از مدل آماری t تک گروهی،t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها نشان  داده است که تاپیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بر اساس مدل کرک پاتریک در سطح a=0.01 بالاتر از حد متوسط بوده و از تاثیر بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، کارایی، ارزشیابی واکنش، ارزشیابی یادگیری، ارزشیابی رفتار (تغییر رفتار)
 • قنبر عباس پور اسفندن، اصغر مشبکی، مهدی هادیان* صفحات 23-39

  شروع هزاره سوم را می توان دوران افول شیوه های سنتی مدیریت دانست که در آن چشم اندازهای جدیدی در قالب سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی پا به عرصه وجود می گذارند.سازمانهای یادگیرنده یا سازمانهای دانش آفرین سازمانهایی هستند که در آنها خلق و آگاهی های جدید،ابداعات و ابتکارات،یک کار تخصصی و اختصاصی نیست،بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزندو هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است.سازمانهایی با چنینی ویژگی ها و خصوصیات،سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند.اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنینی سازمانهایی را طراحی و ایجاد کرد؟چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها از وضع کنونی به وضع وطلوب انتقال یابند؟تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجه هستند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد.علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است.بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد.عوامل متعدد و بی شماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند،یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است.لذا در این پژوهش برآنیم تا از سرمایه اجتماعی که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش،ابقا دانش سازمانی،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری،روح تعاون،کمک به آموزش،افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود،در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم.نوع این تحقیق،کاربردی و روش تحقیق آن همبستگی است.جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان میانی و ارشد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در این شرکت بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت بهتر با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمان،ساختار،زیر ساخت سازمان،محتوای تغییر و پشتیبانی از تغییر،افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، استقرار مدیریت دانش
 • محمدرضا شجاعی، فاطمه رازقی، مینا کمالیان صفحات 41-48

  از دیرباز دانشگاه ها نقش مهم و حیاتی در هر جامعه داشته اند.این نقش هم از نقطه نظر اشاعه ی دانش و هم از نظر بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه در باره ی مسائل اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت است.امروزه تحصیلات عالی نه به عنوان یک پدیده ی لوکس بلکه به عنوان یک نیاز و ضرورت برای همه مطرح است و همه کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه را دارند در پی دانشگاهی با امکانات علمی،پژوهشی و رفاهی بیشتر هستند.گسترش روزافزون دانشگاه های معتبر تا به آنجا پیش رفته است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان را با نام دانشگاه های معتبرش  می شناسند.بنابراین دانشگاه ها نیز باید در این دنیای رقابت علمی در پی افزایش کیفیت علمی و ساختاری خود باشند تا بتوانند اساتید و دانشجویان برتر را جذب کنند که موجب بقا و پیشرفت آنان و کسب جایگاه بهتر برای آنان است.یکی از بهترین و معتبرترین دانشگاه های ایران ،دانشگاه شهید بهشتی است که بیش از 50 سال از تاسیس آن میگذرد.در این مقاله کوشیده ایم تا برای دانشکده ی مدیریت و حسابداری این دانشگاه،نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را با استفاده از ماتریس تحلیل و ارزیابیSWOT،شناسایی کرده تا با بررسی و تجزیه و تحلیل این جنبه های درونی و بیرونی و در پی آن با استفاده از ماتریسEFE وIFEبتوانیم استراتژی مناسب برای موفقیت روزافزون این دانشکده را تبیین نماییم تا قادر به ارتقای جایگاه خود در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی اش باشد.نتیجه ی حاصل از این رویه که از مقایسه ی شاخص های دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با دو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی بدست آمد،این بود که این دانشگاه باید از استراتژی st,(تقویت نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات بیرونی) استفاده نماید.جامعه این پژوهش متشکل از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه های شهید بهشتی،علامه طباطبایی و تهران بوده است.

  کلیدواژگان: استراتژی، عوامل داخلی، عوامل خارجی، مدل swot
 • حسن درویش، رضا نوروز زاده، احمدرضا حجازی صفحات 49-65

  امروزه مدیریت دانش یکی از جدیدترین و کلیدی ترین مباحث مدیریت محسوب می شود.بسیاری از سازمانها،مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان به کار می گیرند.(مهر علی زاده،1388).این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت علوم و تحقیقاتو فناوری،و با در نظر گرفتن وضعیت موجود مولفه های مدیریت دانش در حوزه ستادی به ارائه راهکارهای ارتقای مدیریت دانش پرداخته است.این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی،کارشناسان،روسای ادارات و مدیران حوزه ستادی که 594 نفر می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از -t استودنت و آزمونهای آنالیز واریانس و جفت میانگین تیماری دانکن و نرم افزار Spssو Statistica 6.0 بهره گرفته شده است.روایی پرسشنامه توسط اساتید صاحب نظر در حوزه این تحقیق به تایید رسیده است.پایایی پرسشنامه نیز با انجام آزمون آلفای کرونباخ(0.961) اثبات شد.یافته های تحقیق نشان میدهد که وضعیت مدیریت دانش در معاونتهای پژوهشی و فناوری و فرهنگی و اجتماعی در وضعیت مطلوب،دفاتر حوزه وزیر و معاونت دانشجویی در حد متوسط و معاونتهای آموزشی و اداری مالی و مدیریت منابع در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، خلق دانش، کسب دانش، توزیع و انتقال دانش، ذخیره و نگه داری دانش، کاربرد دانش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • جهانیار بامداد صوفی، بهرام علیشیری، حمیده عبداللهی* صفحات 67-76

  با توجه به اهمیت موضوع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از تجارت الکترونیک توسط شرکتها در سراسر جهان،به عنوان روش کسب و کار،تحقیق حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک به صورت موردی در شرکت مفتول چشمه کرمان انجام شده است.در این تحقیق از مدل استقرارEC اسکوپلا 2003 برای بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مربوطه در قالب پرسشنامه اول و 7 عامل،نقش دولت،زیرساخت تکنولوژیکی،عامل مدیریت،عامل فرهنگی،منابع انسانی،منابع مالی و عاما بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) و از مدل پذیرش تکنولوژی(TAM)(دیویس 1989) برای بررسی میزان نگرش و ادراکات اجتماعی مدیران و کارشناسان ارشد نسبت به تجارت الکترونیک در قالب پرسشنامه دوم که شامل دو عامل مهم برداشت از سودمندی تکنولوژی و برداشت از سهولت استفاده از فناوری می باشد،استفاده شده است.این دو پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مفتول چشمه توزیع و جمع آوری گردیده است.نتایح تحقیق و تحلیل شکاف انجام شده بین وضعیت کنونی و مطلوب،نشان می دهد شرکت مربوطه از جهت عامل فرهنگی و پشتیبانی مدیریت وضعیت خوبی دارد و باید در زمینه زیر ساختهای تکنولوژیکی و آموزش نیروی انسانی بودجه بیشتری صرف نماید.حمایت مالی دولت هم باید بیشتر شود و سازمان با استقرار تجارت الکترونیک توان رقابتی خود را در بازار بالا برد.با انجام آزمون KSغیر نرمال بودن فراوانی پاسخهای ارائه شده تایید شده،لذا از تحلیلهای آماری ناپارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است.با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،رابطه معنادار بین وضعیت نقش دولت و عامل بازار با مدل TAMبه دست آمد و فرضیه های تحقیق با آزمون ویلکاکسون تایید شدند.با آزمون فریدمن عوامل بر اساس اهمیت به شرح زیر رتبه بندی شده اند.1-زیر ساخت تکنولوژی2- عامل مدیریت 3-نقش دولت 4-عامل انسانی 5-منابع مال 6-عامل فرهنگی 7-عامل بازار(مشتری ،توزیع و و ضعیت رقابتی)و بر اساس وضعیت کنونی عوامل به ترتیب 1-عامل مدیریت 2-عامل فرهنگی 3-منابع مالی 4-زیر ساخت تکنولوژی 5-عامل بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) 6-عامل انسانی 7-نقش دولت ،رتبه بندی شده اند.

  کلیدواژگان: EDI، IT، تجارت الکترونیک
 • ایوب سرافراز، ناهید مالکی نیا*، حسن عسکری آلوج صفحات 77-88

  صندوقهای تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها،بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند.تامین مالی شرکتهای تعاونی،حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوقهای تعاون به شما ر می روند.این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد.اینکه آیا بین تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون رابطه معنی داری وجود دارد؟و اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی از محل منابع داخلی بیشتر می باشد یا از محل منابع تبصره ای؟جهت پاسخ گویی به این سوالات نمونه ای مشتمل بر 45 داده-سال شعب صندوق تعاون در استان اردبیل طی دوره زمانی 84 تا88انتخاب گردید که برابر با کل جامعه آماری تحقیق می باشد.فرضیات تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق عاون(به تفکیک مراحل پرداخت)و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد،همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود دارد در حالیکه بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع تبصره ای و اشتغالزایی رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز می توان نتیجه گرفت که اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی بیشتر از منابع تبصره ای می باشد.

  کلیدواژگان: تسهیلات صندوق تعاون، تسهیلات منابع داخلی، تسهیلات منابع تبصره ای، اشتغالزایی
 • مهدی مراد زاده فرد*، محمد رضا عالمی، سمیرا بهزاد پور صفحات 89-99

  هدف اصلی سرمایه گذاران کسب ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام تحقق می یابد.بنابراین ارزیابی بازده سهام،مهم ترین مساله ای است که سرمایه گذاران بازار سرمایه با آن مواجه اند.بر این اساس یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات لازم برای تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای تجاری است که در این رابطه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن ،از مهمترین منایع اطلاعاتی سرمایه گذاران می باشند.هدف این تحقیق بررسی ارزش اطلاعات صورتهای مالی میان دوره و پایان دوره در تشریح بازده سهام است.در این تحقیق سعی شده است که روابط بین نسبت های مالی،اندازه شرکت و جریانهای نقدی عملیاتی با بازده غیر عادی سهام مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت احراز روابط بین آنها،معیاری برای پیش بینی بازده غیر عادی میان دوره و پایان دوره در اختیار سرمایه گذاری را برای آنها تسهیل نماید.به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این است که صورتهای مالی میان دوره نقش مهمتری در اطلاع دهندگی بازده سهام نسبت به صورتهای مالی سالانه دارند.

  کلیدواژگان: اطلاعات حسابداری، بازده سهام، صورت های مالی میان دوره، نسبت های مالی
|
 • S. Rezaei*, Gh.R. Amin, M.Gh. Ariyanezhad Pages 1-9

  DEA-based clustering approach reveals the input–output relationships hidden inthe data items of input and output. DEA-based clustering approach employs thepiece-wise production functions derived from the DEA method to cluster the carcompanies. Estimate production function for each car company by input-outputdata is the benefit of this method. Thus, each car company (like Saipa) not onlyknows the cluster that it belongs to, but also checks the production function typethat it confronts. It is important for managerial decision-making in different fieldswhere decision-makers are interested in knowing the changes required incombining input resources.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Clustering, Production Function, Automakers, Saipa
 • Rezazadeh Bahadora, A. Khosravi babadi, S. Toontab Haqiqi Pages 11-22

  This study reviews effect of in-service education courses on staffs' efficiencyof Islamic Azad University South Tehran Branch based on Kirk Patrick model andthe main question of this study is mentioned as follow: whether in-serviceeducation courses is effective on staffs' efficiency of Islamic Azad UniversitySouth Tehran Branch based on Kirk Patrick? In the way of main question of thisstudy, the major aim is effect of in-service education courses on staffs' efficiencybased on Kirk Patrick model.It is worth mentioning that research plan of this study is placed in descriptivestudies and is field finding (measurement) type. The statistic community of thestudy consists of the whole staffs of Islamic Azad University South TehranBranch (667 peoples) and 247 of them were selected as suitable sample volumeby use of stage-random sample method.The used tools for this study are researcher made questionnaire by 30 questionsin three categories, reaction, learning, behavior (change of behavior). They weremeasures in five Likert spectrum and its reliability coefficient is 95%. Foranalyzing obtained data from questionnaire, we used statistical model of T-onegroup, T in two independent groups and one-way variance and finally analyzingof data showed that the effect of in-service education courses on staffs' efficiencybased on Kirk Patrick model in the level of a =0.01 was higher than middle leveland consist of high effect.

  Keywords: In-Service Education, Efficiency, Reaction Measurement, Learning Measurement, Behavior Measurement (change of behavior)
 • Abbaspour Esfede, Asghar Moshabbaki, Mahdi Hadian* Pages 23-39

  Start the threshold of the third millennium, age of applying traditionalmanagement’s method will finish and new horizons will enter in the form oflearning and virtual organizations. In learning and knowledge creating organizations, creating of new knowledge and innovations is not a specialty workbut it is a type of communal behavior and members of organization learn witheach other how to learn and every one is a creative person in it. These types oforganizations are idealistic and desirable. But how can achieve to theseorganizations and how can design them? What programs and politics should beexerted so that the organizations shift from current situation to desirable situation?Primary attempts in the most of organization in this field face with thischallenge that make slow its applicable influence development in spite ofinvestment on knowledge management. major reason for this problem is lower oforganizations readiness level for accepting and usage knowledge management.So, having correct understanding from amount of this readiness considernecessary for correct orientation of initiative attempt and formulating appropriatestrategies. Various and numerous factors have role in achievement of knowledgemanagement implementation. One of these factors is social capital. Therefore inthis research we want to make use of social capital for reason of increasing oforganizational readiness for implementation of knowledge management thatcauses sharing better knowledge, revival of organizational knowledge, creatingconfidence based and cooperation based relationship, cooperative spirit, helpingeducation, increasing activities associated with organizational stability andcommon understanding. This is an applied research and the method of doing thisresearch is correlation. Statistical population of this research is senior managersand experts and middle managers and Experts in the middle of the IslamicRepublic of Iran Railways Company. Findings of this research show that in thiscompany, there is a positive and significant correlation between social capital andorganizational readiness for implementation of knowledge management. In clearerwords, with increasing social capital in organization, amount of readiness forimplementation of knowledge management has increased in dimension oforganizational culture, organizational infra – structure, change content andsupporting change.

  Keywords: Knowledge Management, Social Capital, Implementation of knowledge managemen
 • M. Shojaie, F. Razegh, M. Kamalia Pages 41-48

  Universities have always had a critical role in different societies since they contribute toscientific development of societies as well as to the increase in the level of people’s social,cultural, and political consciousness. Today, higher education is no longer a luxury, but is anecessity for all the people. Everyone who intends to study at university looks for a highranking university with research and welfare possibilities. The role of university is so vitalthat most countries are known mainly because of their reputable universities, so in thisscientific and competitive world, universities are to aim at improving their structural andresearch quality levels to attract talented students and prominent lecturers who can make abetter position for them.Since Shahid Beheshti has been one of the best and most valid universities in Iran over thepast 50 years, the main aim of this is to present a case study on The Faculty of Managementand Accounting in Shahid Beheshti University to provide some efficient strategies usingSWOT matrix, EFE and IFE in light of its strengths, weakness, opportunities and threats so asto suggest some ways for the improvement in its quality of education to help it keep itsposition in this challenging world.

  Keywords: Strategy, Inter Factors, Intra Factors, SWOT Model
 • H. Darvish, R. Noruzzadeh, A. Hejazi Pages 49-65

  Nowadays, Knowledge Management is considered as one of the newest andmost important topics in management. Most of organizations apply KnowledgeManagement for evacuating mental capacities of their employees (Mehrali Zadeh,2009). This research, with purpose of studying knowledge management status inCommittee District of Ministry of Sciences, Research & Technology andpresenting strategies for its promotion, and also by considering status ofKnowledge Management quintuple components including:. From the viewpoint ofnature this research is descriptive-geodesic and is an applied research. Statisticalsociety includes members of Faculty Board and Committee District Experts ofMinistry of Sciences, Research & Technology that are 594 persons. For collectinginformation incontestable questionnaire is applied. Data analysis has beenperformed through t- student, variance analysis tests and Duncan’s moderateduplicate and also SPSS and Statistica 6/0. Validity of this questionnaire has been confirmed by guide and counselor professors and some of specialists in this fieldand its corrections have been regulated after gaining their viewpoints. Reliabilityof this questionnaire has been computed by Cronbach's alpha test and point of0.961 shows its high reliability. Findings gained according to variance analysisand Duncan’s moderate duplicate tests in this research show that KnowledgeManagement status in researching, technical, and also cultural and social deputationsin comparison with other deputations is in appropriate state. Knowledge Managementstatus in Minister’s departments and student deputation is in middle level andeducational, administrative and financial deputations and resources managementdepartment about executing Knowledge Management is in inappropriate state.Accordance with these findings, establishment and disassembly of KnowledgeManagement in Committee District of Ministry of Sciences, ResearchTechnologyhelps to achievement of organization goals and vocation.

  Keywords: Knowledge Management_Knowledge Creation_Knowledge Achievement_Knowledge Distribution_Transfer_Knowledge Storage_Keep_Application of Knowledge_Ministry of Sciences_Research & Technology
 • J. BamdadSoofi, B. Alishiri, H. AbdollahI* Pages 67-76

  Considering the importance of information and communication technology’sexpantion and using the electronic commerce by companies all over the world, asa way for trade and task, this research is done to identify the effective elements ofadoption of EC in Maftool Cheshmeh Company in Kerman. This research is done to study the adoption EC Model (SCUPOLA 2003 ) in order to identify theeffective elements on EC in cited company by the first questionnair whichincluded 7 items: government role, technology support infrastructure,management supportive behavior, culture factor, human resources, financialresources, market element (customer, administer, competitive situation.TAMmodel (DAVIS 1989) has been used to identify the employees attitude aboutEC in implementation. The second questionnaire which included 2 partsconsisting: perceived usefulness, perceived ease of using technology. 30questionnaires have been distributed among the first and second managers andhigh level employees of the company. The results issued from the gap analysis ofpresent and ideal state of EC implementation have shown that the company has agood situation concrening the"cultural factors" and the "management supportivebehavior" but relative to the "human resources training" and the "technologicalinfrastructures" important gap has been detected. The results have revealed thatthe "government financial facilities" shoud be more intensive in order to supportthe EC implementation in the Maftul Cheshmeh Company. The correlationanalysis revealed that there is a positive correlation between "market condition"and "supportive activities of goverment" on one side and employees attitudsrelative to the usefulness and the ease of using the new technology. It was provedthat data are not normal by Kolmogorov Smirnov test and research hypothesiswere confirmed based on their important using Wilkakson test The ranking ofpriorities issued from Fridman variation analysis disclosed that the importance offactors are as follows.1- technological support infrastructure2- managerial supportive behavior3- government facilities4-human resources5- financial resources6- culture factor and market conditionand the same analysis revealed that the present state of this factors are as followsin the company:1-Managerial supportive behavior2- culture factor3- financial resources4- technological support infrastructure5-market condition6- human resources7- government facilities.

  Keywords: IT, EDI, E-Commerce
 • Ayoub sarafra, Nahid malekiniy*, Hossein asgari aloje Pages 77-88

  Cooperative funds are considered a major part of the financial system. As insome countries, cooperative funds are considered the largest financial institutions.Cooperative finance, retain existing jobs and creating new job opportunities sue amajor cause of established Cooperation Fund. This study examines thecorrelations Cooperative Fund Facility (separation process of payments andseparation where financing) and entrepreneur in the cooperative sector deals.Whether between the Cooperative Fund facilities and Cooperative sectorentrepreneur exist a significant relationship? And the effectiveness of the facilityof domestic resources is more or effectiveness of the Facility a Note resources inthe entrepreneur? To answer these questions was chosen a sample containing45data - Year Fund in Ardebil province during the period 84-88 that equal to the entire statistical community of research. Hypotheses using Pearson correlationcoefficient were measured. Test results of the first main hypothesis suggest thatthere is no significant relationship between Facilities cooperation Fund (a separateprocess of payments) and entrepreneur, so we conclude the Cooperative fundfacility has not been effective in development cooperation sector. The results ofthe second major hypothesis testing shows that there are significant relationshipbetween Cooperative Fund Facility from domestic sources and entrepreneur,while there is no significant relationship between Cooperative Fund of facilitiesfrom Note resources and entrepreneur and can be concluded that the effectivenessof Cooperative facilities funds from internal resources is more Note Of resources.

  Keywords: Cooperative Fund Facility, Facility of Internal Resources, Facility from Note resources, Entrepreneur
 • M. MoradzadehFard*, M. Alemi, S. Behzadpoor Pages 89-99

  The main goal of investors is achieving wealth and it realizes through stockreturn. Therefore evaluating stock return is a main matter in stock market. Soproviding required information to interpret firm's condition and profitability is aprimary purpose of financial reporting. Accordingly financial statements andsupply notes are important information resource for investors.The objective of this study is examining the value relevance of information inannual and interim financial statements to explain stock return .This researchinvestigates the relationship between financial reports information and abnormalreturn by using financial ratios, firm's size and cash flow from operation. So theexistence of relationship between them could be criteria for investors to anticipateinterim and annual abnormal return and facilitate investing decisions. Overall, thefindings show that for explaining stock return interim financial statements aremore informative than annual financial statements.

  Keywords: Accounting Information, Stock Return, Interim Financial Statements, Financial Ratios