فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - پیاپی 18 (پاییز 1398)
 • پیاپی 18 (پاییز 1398)
 • (جلد دوم)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیرحسین پور جباری خامنه* صفحات 1-13

  پژوهش حاضر به تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش واسطه تسهیم دانش در شعبات مرکزی بانک ملت کلیه کارکنان ، پرداخته است.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش 819 شعبات مرکزی بانک ملت می باشند .حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده 7.1 است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ . و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته اند 39 . و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتPLS اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار بنابراین ، مدیران شرکت بایستی از طریق تسهیم دانش با شناسایی فرصت های جدید ، چالشی بودن، بهبود و تبیین چشم انداز قوی برای آینده، باعث افزایش انگیزه کارکنان خود شده و با ایجاد ارتباطات قوی و روشن باعث الهام بخشی در بانک شده و کارکنان را به سازمان متعهدتر و توانمندتر کنند.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، توانمند سازی کارکنان، رهبری
 • امیر حسین پورجباری خامنه * صفحات 14-26

  امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم از مباحثی ، ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی و توانمندی کارکنان هستند که مدیران با آن ها مواجه هستند.هدف از پژوهش حاضر ؛ بررسی تاثیر فاکتورهای انگیزشی بر عملکرد توانمندی کارکنان ، بوده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی میباشد .همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل می باشد و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی 867 کلیه مدیران و کارکنان شعبات مرکزی بانک شهر شهر تهران به تعداد ساده می باشد .داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است .پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته اند .اطلاعات تحقیق به کمک و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این SMARTPLS.2 نرم افزار تحقیق حاکی از آن است که نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل پژوهش می باشد با این حال نتایج تاثیر متغیرهای مزایا،

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، توانمند سازی کارکنان، رهبری
 • امیر حسین پور جباری خامنه* صفحات 27-39

  اثربخشی تجارت بین الملل نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد .ازاین رو، در دنیای پرتلاطم و سرشار از رقابت تواند شرکت را در مسیر تکامل و ها، می مدت و بلندمدت در شرکت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند .با وجود پیشرفت های تجربی و نظری در زمینه جهت گیری بازار صادرات و هوش بازاریابی ؛ هنوز توافق اندکی در مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد .هدف از این پژوهش، بهبود اثربخشی تجارت بین الملل شرکت ها با توجه نوع جهت گیری بازار صادراتی مدیران شرکت هاست .جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه مدیران شرکت شرکت است، تشکیل می 97 که مجموعا تعداد ، های صادراتی فعال استان تهران دهد، 97 جمعا، شرکت مورد نیاز است .با همکاری اتاق بازرگانی استان تهران 99 برای سرشماری مدیران جامعه مورد مطالعه کل پرسشنامه گردآوری شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری نرم Smart افزار - استفاده شده PLS است . نتایج تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار صادرات بر اثربخشی تجارت بین الملل وهوش بازاریابی تاثیر معناداری دارد

  کلیدواژگان: جهت گیری بازار صادرات، اثربخشی تجارت بین الملل، هوش بازار یابی
 • امیر حسین پور جباری خامنه* صفحات 40-54

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور پرداخته شده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی واز نوع پیمایشی می باشد .همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان های پروژه نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه 824 نفر می باشند .حجم نمونه 844 محور به تعداد گیری تصادفی ساده می باشد .داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است .پایایی پرسشنامه ها روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفته اند .اطلاعات تحقیق به کمک 49132 با استفاده از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج smartpls2 وSPSS 25 نرم افزار اس این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت دانش بر عملکرد پروژه تاثیر معناداری دارد همچنین نتایج نشان میدهد مدیریت دانش بر ریسک پروژه تاثیر مثبت داشته است بعلاوه نتایج نشان داد تاثیر ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه مثبت بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد پروژه، ریسک پروژه
 • آمنه مالمیر*، حمیده عباسی، رسول صریحی، سید باقر علوی صفحات 55-74
  اهداف

  مدیریت استراتژیک منابع انسانی حاصل بکارگیری منابع انسانی و فعالیتهای برنامه ریزی شده ای است که سازمان را دردستیابی به اهدافش کمک میکند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی وعملکرد شرکت برق باختر است.

  روش ها

  روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت برق باختر می باشد و به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه  ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

  یافته ها و نتایج:

  یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎ برق باختر است.

  کلیدواژگان: عملکرد، مدیریت استراتژیک، منابع انسانی
 • حاتم شکری*، عباس صمدی صفحات 75-86

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی، از لحاظ نوع داده‌ها جزء تحقیقات کمی و از لحاظ مکان و زمان اجراء جزء تحقیقات میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سطح کشور در سال 1398 به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماری کارکنان در این پژوهش با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش در دسترس به تعداد 196 نفر برآورد گردید. بی‌تفاوتی سازمانی با پرسشنامه دانایی فرد و همکاران (1389) و بالندگی سازمانی با پرسشنامه اسپایدرز (1995) مورد سنجش قرار گرفتند. سطح بی‌تفاوتی سازمانی حدود 49/8 و بالندگی سازمانی از دیدگاه کارکنان 48/6 % بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS نسخه 3 نشان داد که بی‌تفاوتی سازمانی به میزان 60% بر بالندگی سازمانی تاثیر منفی گذاشت.

  کلیدواژگان: بی تفاوتی سازمانی، بالندگی سازمانی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
 • مریم نوری زاده* صفحات 87-99

  این تحقیق بر اساس دو مقوله مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، در پی طراحی یک شکبه اثربخش جهت تبادل تجارب مدیران موفق سازمانی است. هدف این تحقیق، طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان می‌باشد. این مطالعه به شکل توصیفی-پیمایشی انجام شده و جامعه‌ آماری آن شامل کلیه مدیران شرکتهای فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین نمونه آماری بدست آمده و فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سبک رهبری با ضریب مسیر 77/0، استراتژی‌های تحول‌گرا با ضریب مسیر 79/0، فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر 88/0 و سیستم پاداش با ضریب مسیر 83/0 همگی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شکل‌گیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان دارند. با توجه به تایید اعتبار مدل مفهومی تحقیق، می‌توان از متغیرهای این تحقیق جهت طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران استفاده نمود.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، تجارب مدیران، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی
|
 • Amir Hossein Pourjabari Khameneh* Pages 1-13

  The present study investigates the impact of transformational leadership on staff empowerment through the mediating role of knowledge sharing in the central branches of Mellat Bank. The research method used is descriptive survey. The statistical population of the present study includes all employees of central bank of Mellat. The sample size was 183 using Cochran formula and the sampling method was simple random. Research data were collected by library and field method and questionnaire was used. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha method 0.892 and content validity by content method. The research data were analyzed by PLS software using statistical, descriptive and inferential tests. Therefore, corporate managers should increase their employees' motivation by encouraging knowledge and identifying new opportunities, being challenged, improving and explaining a strong vision for the future, and by encouraging bank and employee engagement. Make the organization more committed and empowered.

  Keywords: transformational leadership, knowledge sharing, Staff empowerment
 • Amir Hossein Pourjabari Khameneh* Pages 14-26

  Nowadays, human resource management is one of the most important tasks of organizational managers and job motivation and employee empowerment are among the issues that managers face. The research method used is descriptive, survey and correlation. The statistical population of this study includes all managers and employees of central bank of Tehran city with 120 and the sampling method is simple random. Research data were collected by library and field method and questionnaire was used. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha method and the content validity was confirmed by content validity. The research data was analyzed using SMARTPLS.2 software, statistical, descriptive and inferential tests. The results of this study indicate that the results of the research indicate that the research model fits in well, however, the results confirm the impact of the variables of benefits, salaries, job satisfaction and promotion on the employees' empowerment

  Keywords: Transformational Leadership, Knowledge Sharing, Empowering Staff
 • Amir Hossein Pourjabari Khameneh* Pages 27-39

  The effectiveness of international trade has a direct role in the country's economic development and growth. Thus, in a world full of competition, a confident approach to achieving short-term and longterm goals in companies can help the company to grow and reach its desired position with its managers and employees. Despite some empirical and theoretical advances in export market orientation and marketing intelligence, there is still little agreement on the nature and form of interaction between these two concepts. The purpose of this study is to improve the effectiveness of corporate international trade with regard to the type of export market orientation of corporate executives. The statistical population of this study consists of all managers of active export companies of Tehran province, which is a total of 30 companies. A total of 30 questionnaires were collected in cooperation with the Tehran Chamber of Commerce. The structural equation method of Smart-PLS software was used to analyze the data. The results show that export market orientation has a significant effect on the effectiveness of international trade and marketing intelligence. The results also show that marketing intelligence has a positive and significant effect on export performance.

  Keywords: Export Market Orientation, International Trade Effectiveness, Marketing Intelligence
 • Amir Hossein Pourjabari Khameneh * Pages 40-54

  The present study examines the impact of KM on project performance in project-oriented organizations. The research method used is descriptive and survey type. The statistical population of the study included all staff in project-oriented organizations with 150 people. The sample size was 120 and the sampling method was simple random sampling. Research data were collected by library and field method and questionnaire was used. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha method (0.892) and content and construct validity. The research data were analyzed by SPSS software and smartpls2 using statistical, descriptive and inferential tests. The results of this study indicate that KM has a significant impact on project performance. Project risk had a positive impact, and the results showed that the impact of project risk on promoting project performance was positive.

  Keywords: Knowledge management, project performance, project risk
 • Ameneh Malmir*, Hamideh Abbassi, Rasool Sarihi, Seyad bagher Alavi Pages 55-74
  Purposes

  The Purpose of This Study is to Investigate the Relationship Between Strategic Human Resources Management and the Performance of Manufacturing Companies barge bakhtar City.

  Methods

  The Population of This Research Includes Manufacturing Companies in The City barghe bakhtar, That Among Them Was Selected 109 Companies by Random Sampling. For Data Collection Was Used a Questionnaire Consisting of 22 Questions in the Field. The Pearson Correlation Test Using SPSS 19 Software was Used to Test The Research Hypotheses. Findings and

  Conclusions

  The Findings Indicate a Positive Relationship Between Aspects of Human Resource Management And Performance of Manufacturing in Rasht City

  Keywords: Performance, Strategic Management, Human Resources
 • Hatam Shokri*, Abbas Samadi Pages 75-86

  The purpose of this study was to investigate the role of staff apathy on organizational development in the Social Insurance Fund of Farmers, Rural and Nomads. The purpose of this research was in the area of applied research and development, in terms of the nature and method of descriptive research, in terms of data type, in quantitative research, and in terms of location and time of field research. The statistical population of the study consisted of all employees of Social Insurance Fund of farmers, villagers and tribes in the country in the year 2019 (400 persons). Statistical sample of staff in this study was 196 people according to the statistical population and using Morgan and Krejcie table with available method. Organizational indifference was measured by the Knowledge Questionnaire of Fred et al. (2010) and organizational development was measured by Spiders Questionnaire (1995). The level of organizational apathy was about 49.8% and the organizational development was 48.6%. The results of structural equation analysis with PLS version 3 showed that organizational apathy had a 60% negative impact on organizational development.

  Keywords: Organizational Indifference, Organizational Development, Farmers' Social Insurance Fund, Rural, Tribal
 • Maryam Noorizadeh* Pages 87-99

  This research, based on two categories of knowledge management and organizational learning, seeks to design an effective way to exchange the experiences of successful organizational managers. The purpose of this research is to design and deploy a network of successful managers' experiences exchange. This study is a descriptive-survey study and its statistical population includes all managers of companies active in Science and Technology Park of Tehran University. The research data were obtained by distributing the questionnaire among the statistical sample and the research hypotheses were tested using structural equation modeling technique. The results showed that leadership style with path coefficient of 0.77, transformational strategies with path coefficient of 0.79, organizational culture with path coefficient of 0.88 and reward system with path coefficient of 0.83 all had a positive and significant effect on the formation of managers' experience exchange network. Successful organization. Given the validity of the conceptual model of research, the variables of this research can be used to design and deploy a manager's experience exchange network.

  Keywords: organizational learning, managers' experiences, leadership style, organizational culture