فهرست مطالب

علوم و فنون مرزی - پیاپی 29 (پاییز 1398)
 • پیاپی 29 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالحمید زیتونلی*، صادق برزگر صفحات 1-25
  هدف این پژوهش، بررسی و اولویت بندی شاخص های رقابت پذیری گردشگری ورزشی استان مرزی گلستان است. روش این پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و گردشگری، مدیران گردشگری و آژانس های مسافرتی می باشند که 90 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند شناسایی شدند. داده های این تحقیق در بخش جاذبه ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و در بخش شاخص های رقابتی از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری شد، که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی تائید شد و پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (a= 0/86) برآورد شده است. برای محاسبه داده ها از نرم افزار آماری Spss 18 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استان گلستان از جاذبه های ساحلی ورزشی مطلوبی برخوردار است و هر یک از پنج شاخص مدل کراچ و ریچی، از اهمیت بالایی در مزیت رقابتی مقصد گردشگری ورزشی استان گلستان برخوردار هستند (هرچند به ترتیب مجموعه شاخص های مدیریت مقصد و عوامل برنامه ریزی توسعه مقصد گردشگری دارای اهمیت نسبی بیشتری تشخیص داده شده اند) اما وضعیت توسعه گردشگری ورزشی وضعیت عوامل موثر بر مزیت رقابتی با توجه به موقعیت قرارگیری استان گلستان در شمال کشور و با وجود منابع و جاذبه های طبیعی ورزشی مطلوب، به هیچ وجه قابل قبول نیست. عدم وجود برنامه های استراتژیک و یکپارچه، ضعف زیرساخت ها، اقامتگاه و هتل ها، تبلیغات و بازاریابی، مانع از رشد و شکوفایی گردشگری در منطقه شده است.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، جاذبه ها، گردشگری ورزشی، نواحی مرزی، استان گلستان
 • ایوب امیری*، احمدرضا کسرایی صفحات 27-54
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارتباط بین فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان در فرماندهی مرزبانی ناجا (با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران رده های میانی و ارشد شاغل در فرماندهی مرزبانی به تعداد  320 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران در سطح خطای 5 درصد برابر 174 نفر از کارکنان در این بخش محاسبه شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و ازلحاظ روش، از نوع پیمایشی (کمی) است، دادها با استفاده از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین؛ پرسشنامه نوآوری سازمانی (جیمنز-جیمنز و همکاران، 2008)، و پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون 1963) جمع آوری شده که پس از توزیع آن ها در نمونه آماری (فرماندهی مرزبانی ناجا)، پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 87/0 و 87/0 حاصل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر مستقیم فرهنگ سازمانی بر عملکرد بسیار ناچیز بوده و معنادار نیست، اما اثر غیرمستقیم آن از طریق متغیر میانجی نوآوری، معنادار است. نوآوری سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا مناسب و قابل قبول است. در خصوص ابعاد نوآوری سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا می توان گفت که هر سه بعد نوآوری مشتمل بر نوآوری اداری، فرآیندی و خدماتی در فرماندهی مرزبانی ناجا مناسب هستند و بین عملکرد شغلی با نوآوری و فرهنگ سازمانی هیچ گونه تاثیری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، نوآوری سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان فرماندهی مرزبانی
 • محمدعلی زنگنه اسدی*، ابراهیم تقوی مقدم، فرشته بیرامعلی صفحات 55-81
  آگاهی و شناخت لندفرم ها و عوارض ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی از مهم ترین اقدامات اولیه برای آمایش و برنامه ریزی پدافندی و آمایش دفاعی کشور است که چشم پوشی از این پدیدهای ژئواستراتژیک طبیعی می تواند لطمات جبران ناپذیری در کنترل و مدیریت دفاعی و امنیتی کشور داشته باشد. منطقه مرزی شمال شرق کشور از دیرباز تحت یورش اقوام ازبک و ترکمن بوده است و با توجه به ماهیت جغرافیایی این کشورها، همواره ایران به عنوان یک منطقه غنی و مهم موردتوجه بوده است. از سوی دیگر با توجه به موقعیت راهبردی ایران در غرب آسیا، شناخت و ارزیابی محیطی مناطق مرزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از نقشه های توپوگرافی، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاعی (DEM)در منطقه سیستم ها و لند فرم های ژئومورفولوژیکی منطقه مورد شناسایی و در دیتابیس نرم افزار Arc Map دسته بندی و مورد تحلیل قرارگرفته، سپس با روش SWOT هریک از واحدها و لندفرم های ژئومورفولوژیکی شامل: کوهستان، تپه ماهور، گالی و تنگ ها ازنقطه نظر پدافند غیرعامل و ملاحظات دفاعی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق بررسی های صورت گرفته مرز ایران و ترکمنستان در منطقه تحقیق منطبق بر خط الراس کوه های هزار مسجد و کپه داغ است و در منطقه غلامان منطبق بر بستر رودخانه سومبار می باشد. لذا تنگه های سارانی و باجگیران ازنقطه نظر پدافند غیرعامل و تمهیدات امنیتی و دفاعی کشور، اهمیت استراتژیک بالایی دارند. در راستای حفظ منابع آبی به منظور تامین امنیت پایدار آبی برای مرزنشینان کشور احداث تاسیسات ذخیره آب بر روی رودخانه های سومبار و چندیر که به خارج از کشور می ریزند بسیار مهم و حیاتی است و می توان با اجرای این اصل پدافند غیرعامل، در آینده از کشمکش و چالش بر سر آب در مناطق مرزی جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، پدافند غیرعامل، دفاعی و امنیتی، ژئواستراتژیک
 • شهربانو گلچوبی دیوا، سید اسحاق جلالیان*، فریبرز احمدی دهکاء صفحات 83-102
  توسعه جریانی چندبعدی است که مستلزم تغییر در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفع نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی با استفاده از روش های کمی از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری بین مناطق می گردد و از سوی دیگر تلاشی در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود می باشد. پژوهش حاضر باهدف بهره گیری از شاخص های مدنظر، به دنبال سنجش وضع توزیع و توسعه در شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی و مشخص کردن میزان اختلاف توسعه در بین آن ها و نیز متوجه ساختن مسئولان به توجه بیشتر به شهرستان های محروم و توسعه نیافته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است داده های تحقیق شامل 32 متغیر در قالب 4 شاخص آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی از آخرین سرشماری (1395) اخذ گردید. در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای و Vikor به سطح بندی هر یک از شهرستان های مرزی در سه سطح توسعه یافته (برخوردار)، درحال توسعه (نیمه برخوردار) و توسعه نیافته (نا برخوردار) پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که شهرستان های ارومیه و اشنویه در سطح توسعه یافته (برخوردار)، خوی، پیرانشهر، سلماس، سردشت در سطح درحال توسعه (نیمه برخوردار) و شهرستان های سیه چشمه و ماکو در سطح توسعه نیافته (نا برخوردار) قرارگرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که محرومیت کلی در سطح شهرستان ها ازنظر برخورداری از شاخص های موردمطالعه حاکم است و توزیع خدمات موجود نیز چندان متناسب با نیازهای جمعیتی شهرستان ها انجام نشده است.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، مدل ویکور، ارزیابی، شهرستان های مرزی، آذربایجان غربی
 • داود دعاگویان* صفحات 103-123
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه های رسانه ای ناجا بر امنیت شهروندان شهرستان مناطق مرزی غرب کشور با محوریت شهرستان ارومیه به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی می باشد. لذا با توجه به اینکه در طول سال های اخیر ناجا با تولید فیلم و سریال های پلیسی در جهت آگاهی سازی شهروندان از ناهنجاری ها و موضوعات امنیتی گام برداشته است این سوال مطرح است که این برنامه ها ازنظر کیفی، کمی و شناختی تا چه میزان بر امنیت شهروندان ارومیه ای تاثیر داشته است. تحقیق حاضر ازنظر نوع تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه اجرا، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری کارشناسان و کارکنان دو بخش ناجایی و رسانه ای استان آ.غ (به تعداد 340 نفر متشکل از 85 نفر ناجایی و 255 نفر رسانه ای) است که بر پایه جدول مورگان تعداد 181 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که استفاده از برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد. در این میان رابطه بین برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان مثبت (749/0) و رابطه بین شاخص های کیفی برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان (676/0)، رابطه بین شاخص های کمی برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان (685/0) و رابطه بین شاخص های معرفت شناختی برنامه های رسانه ای ناجا و امنیت شهروندان (748/0) می باشد. به طورکلی بر پایه یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که تماشای برنامه های پلیسی همچنین توجه به اخبار امنیتی ناجا که از تلویزیون پخش می گردد یکی از عوامل موثر در امنیت مخاطبان می باشند.
  کلیدواژگان: رسانه، کمیت و کیفیت برنامه های تلویزیون، ناجا، امنیت، شهرستان ارومیه
 • بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی مقطع کارشناسی مصوب رسته مرزبانی از دیدگاه دانش آموختگان این رسته در سال های 90تا 95
  صادق رضایی صفحات 125-152
  ضرورت آموزش به یک امر طبیعی تبدیل شده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات نیز درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است.تحقیق حاضر با هدف بررسی تحقق اهداف آموزشی رسته مرزبانی از دیدگاه دانش آموختگان این رسته اجرا گردیده است. این پژوهش که با رویکرد کاربردی صورت می گیرد، با هدف تبیین و توصیف میزان اثر بخشی برنامه های طولی در دانشگاه علوم انتظامی صورت می گیرد واز نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است.جامعه مورد مطالعه را کلیه  فارغ التحصیلان دانشجویان  دانشگاه علوم انتظامی دررسته مرزبانی درسال های90تا 95 تشکیل می دهد.براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده  وفرمول نعیین حجم نمونه، نمونه مطالعه حاضر را 110نفرتشکیل می دهدکه برروی گروه نمونه1ابزارپرسشنامه محقق ساخته 21سئوالی  اجرا و به کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون t تک نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج پژوهش حاضر بیانگرآنست که  دررسته مرزبانی از دیدگاه دانش آموختگان این رسته ، دروس عمومی و دروس پایه با ماموریت های محوله ناجا انطباق ندارد اما دروس اصلی ودروس تخصصی با ماموریت های محوله ناجا منطبق است .
  کلیدواژگان: اهداف آموزشی، کارشناسی مصوب، رسته مرزبانی، دانش آموختگان