فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 7 (مهر 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 7 (مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید کاظمی زهرانی*، ملیحه محققیان صفحات 1701-1713
  مقدمه

  اختلال دوقطبی با نشانه های مزمنی همراه است که توانایی های شناختی و کارکردهای اجرایی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تکانشگری و خودبازداری بیماران دوقطبی تحت درمان دارویی بود.

  روش بررسی

  این پژوهش یک تحقیق نیمه آزمایشی بر اساس طرح تجربی مبتنی بر کارآزمایی بالینی با گروه آزمایش و کنترل همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. از میان بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی بیماران اعصاب و روان نورالمهدی اصفهان، 30 بیمار زن و مرد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده های پژوهش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، از پرسشنامه های، تکانشگری و خودبازداری استفاده گردید. گروه آزمایش تحت آموزش مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده نشان می دهد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان در مولفه های تکانشگری و خودبازداری بر حسب عضویت گروهی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد کاهش تکانشگری، به ویژه در ابعاد شناختی و حرکتی و افزایش خودبازداری در ابعاد فرونشاندن خشم، کنترل تکانه و مراعات دیگران، تحت تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می باشد. بنابراین توجه به مداخله روانشناسی مبتنی بر ذهن آگاهی، علاوه بر درمان های دارویی بیماران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: اختلال دوقطبی، ذهن آگاهی، رفتار تکانشی، بازداری
 • عبدالرحیم داوری*، علیرضا دانش کاظمی، ساناز علی میرزایی صفحات 1714-1723
  مقدمه

  برای انجام یک ترمیم مناسب، بایستی به رعایت چهارچوب اصول دندانپزشکی ترمیمی مبادرت ورزید. بدون در نظر گرفتن این معیارها، شکست زودرس ترمیم، از بین رفتن یکپارچگی تاج، پوسیدگی های ثانویه محتمل است. مطالعه اخیر با هدف بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال های 1395-1393 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه که از نوع توصیفی- مقطعی است، 200 ترمیم کامپوزیت انجام شده در دانشکده دندانپزشکی یزد از طریق معاینه کلینیکی و هم چنین از طریق تکمیل پرسش نامه توسط بیمار بررسی شدند. نتایج به دست آمده از طریق آمار توصیفی کای دو و آزمون دقیق فیشر  با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 مورد ارزیابی قرارگرفت. (سطح اطمینان 95% و خطای برآورد 5%).

  نتایج

  به طور کلی، 5% از ترمیم ها، کاملا بدون نقص بودند و به عنوان ترمیم های موفق، در نظر گرفته شدند. 12% از ترمیم ها، در معاینه بالینی شکست خورده بودند. عمده ترین دلیل شکست خوردن این ترمیم ها، پوسیدگی ثانویه به همراه پالپیت برگشت ناپذیر بود. و درنهایت 83% از ترمیم ها، دارای نقص ولی هم چنان دارای عملکرد بودند.

  نتیجه گیری

   ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان در بخش ترمیمی دانشکده در حد قابل قبولی می باشد (05/(P>.

  کلیدواژگان: دندانپزشکی ترمیمی، کامپوزیت رزین، دانشجوی دندانپزشکی
 • شهلا شاهسوندی*، نیکدخت ابراهیمی صفحات 1724-1734
  پدیدار شدن ویروس آنفلوانزا H1N1 بازآرایی شده در سال 2009 و انتشار گسترده آن علی رغم به کار گیری برنامه های طولانی مدت واکسیناسیون و داروهای ضد ویروس، بیانگر وجود محدودیت در راهبرد کنترلی علیه این عفونت است. هنگام بروز پاندمی، تولید واکسن مناسب علیه بیماری آنفلوآنزا به علت بازآرایی ژنتیکی ویروس دشوار است و هم زمانی گردش واریته های مقاوم به دارو، نیاز به طراحی داروهای اثر بخش و وسیع الطیف جدید را برجسته می کند. در حال حاضر تحقیقات بر روی بازدارنده های اتصال و ورود ویروس، و بیشترین توجه به سوی بازدارنده های همانند سازی و رونویسی از ژنوم ویروس متمرکز شده است به گونه ای که فشار انتخابی ناشی از استفاده از داروهای ضد ویروس در تمامی سویه ها پوشش داده شود. در این جستار عوامل ضد ویروسی جدید که فرایندهای اتصال غشایی ویروس-سلول، و رونویسی از ژنوم ویروس آنفلوانزا را هدف قرار می دهند بررسی شده است.
  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزا، مقاومت دارویی، RNA پلی مراز
 • محمدحسن خیراندیش، حسین زارعی جلیانی*، مهدی ایمانی صفحات 1735-1746
  مقدمه

  شیمی درمانی به دلیل عوارض جانبی دوز بالای استفاده در درمان بسیاری از بیماری ها با محدودیت های زیادی مواجه است. در این تحقیق با استفاده از توکسین منفذساز فراگاسئاتوکسین C (FraC) که به صورت نوترکیب در باکتری تولید شده است، تسهیل ورود داروی شیمی درمانی 5-فلورویوراسیل بر رده سلولی سرطان پستان MCF-7 مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، پس از تهیه ژن توکسین FraC از منبع تجاری، ژن با استفاده از آنزیم های محدود کننده NcoI و XhoI، وارد وکتور بیانی pET28a شد. بیان توکسین در باکتری اشریشیا کلی به وسیله IPTG القا شد و توکسین به وسیله روش کروماتوگرافی میل ترکیبی Ni-NTA تخلیص شد. پس از بررسی فعالیت همولیز توکسین به وسیله روش توربیدومتری، اثرات سیتوتوکسیک و تقویت اثر داروی 5-فلورویوراسیل به وسیله سنجش تریپان بلو و تست MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها به وسیله تست T-student و نرم افزار SPSS Inc Vession v16 در سطح معنی داری پنج درصد انجام شد.

  نتایج

  توکسین FraC در باکتری اشریشیا کلی به صورت نوترکیب تولید شده و به صورت خالص با خلوص نسبی حدود 86 درصد تهیه شد. اثرات سیتوتوکسیک این توکسین بر روی رده سلولی MCF-7 وابسته به دوز و زمان تیمار است. مقدار IC50 برای توکسین برابر 3/3 میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه شد. در دوزهای غیرکشنده، این توکسین باعث تقویت اثر 4 تا 6 برابری داروی شیمی درمانی 5-فلورویوراسیل در زمان های مختلف (24 تا 72 ساعت) می شود.

  نتیجه گیری

   تقویت اثر داروی شیمی درمانی 5-فلورویوراسیل با تسهیل ورود این دارو به سلول های سرطان پستان MCF-7 توسط توکسین منفذساز FraC می تواند از عوارض شیمی درمانی این دارو بکاهد.

  کلیدواژگان: توکسین منفذساز، پروتئین نوترکیب، فراگاسئاتوکسین C، سرطان پستان
 • مصطفی گواهی*، امید کیهان، فرزانه عباس زاده صفحات 1747-1752
  مقدمه

  اختلالات مفصل گیجگاهی فکی با احتساب علائم ساب کلینیکال شیوع بالایی دارد  می تواند تاثیر به سزایی در کیفیت زندگی افراد بگذارد. سابقه تروما از مواردی است که می تواند موجب اختلالات مفصل فکی شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در بیماران دارای شکستگی فک تحتانی درشهر یزد طی سال های94 تا 96می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات 295 پرونده بیمار دارای صدمات ناحیه فک تحتانی که به مراکز مدیریت ترومای شهر یزد مراجعه کرده اند مورد بررسی قرار گرفت .اطلاعات بیماران درپرسش نامه که شامل سن جنس علت تروما نوع و مکان شکستگی نوع درمان ونوع مشکل مفصل تمپورومندیبولر می باشد وارد گردید. پس از جمع آوری اطلاعات داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS Inc., Chicago, IL; version 17 بررسی و تحلیل شد.

  نتایج

  در مطالعه حاضر 225 نفر از بیماران مرد و 70 نفر زن بودند و میانگین سنی بیماران 25 سال بود. بیشترین ناحیه شکستگی مربوط به کندیل بود. و شایع ترین مشکل بیماران صداهای مفصلی و انحراف در بازکردن دهان بود.

  نتیجه گیری

   مشکلات مفصل فکی گیج گاهی بعد از درمان شکستگی های مندیبل یافته شایعی می باشد. فلذا اتخاذ بهترین روش درمان و پیگیری های طولانی مدت بیماران جهت مدیریت مشکلات احتمالی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: جراحی فک، مفصل فک، شکستگی فک
 • علی پورحبیب، زهرا فتوکیان* صفحات 1753-1763
  مقدمه

  کاهش توان جسمی ناشی از نارسایی قلبی در سالمندان مبتلا، باعث محدودیت آنان در انجام فعالیت های زندگی روزانه می شود. ورزش بعنوان مداخله غیر دارویی جهت بهبود عملکرد جسمی، معمولا توصیه نمی شود. مطالعه حاضر باهدف «تعیین تاثیر ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی سالمندان مرد مبتلا به نارسایی قلبی» انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان مرد مبتلا به نارسایی قلبی کلاس دو و سه می باشد. 60 سالمند با تخصیص تصادفی به روش بلوک بندی وارد یکی از گروه های آزمون و کنترل شدند. محیط پژوهش، بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر بود. در گروه آزمون، ورزش های ایروبیک و مقاومتی به مدت 3 ماه اجرا شد. سازگاری جسمی در چهار مرحله  قبل، 1، 2 و 3 ماه بعد از اتمام مداخله، اندازه گیری و نتایج در گروه مورد مقایسه قرار گرفت. نمرات سازگاری  با استفاده از آمار توصیفی و تست های تعقیبی مانند t مستقل و زوجی، ANOVA تکراری و Bonferoni محاسبه شد.

  نتایج

  نتایج، اختلاف معنادار آماری بین میانگین نمرات مسافت طی شده در 6 دقیقه در 4 نقطه زمانی بین دو گروه نشان داد (001/0P<). بر اساس نتایج، ورزش های ایروبیک و مقاومتی باعث بهبود سازگاری جسمی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی می شود (05/0P<).

  نتیجه گیری

   انجام ورزش های ایروبیک و مقاومتی، با افزایش توان جسمی جهت انجام کارهای روزانه سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی به ارتقاء سازگاری جسمی آنان کمک می کند.

  کلیدواژگان: ورزش ایروبیک، ورزش مقاومتی، نارسایی قلبی، سازگاری جسمی، سالمندی
 • مرضیه فیضی، محمدرضا تابنده*، مهرداد شریعتی، محمد امین عدالت منش صفحات 1764-1774
  مقدمه

  ادیپونکتین از مهم ترین هورمون های بافت چربی می باشد که اطلاعات متناقضی در خصوص تغییرات سرمی این هورمون در سنین مختلف به ویژه در سنین بالا در دسترس می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تغییرات سرمی وابسته به سن ادیپونکتین و ارتباط آن با شاخص های مقاومت به انسولین در موش های صحرایی نر طراحی گردیده است.

  روش بررسی

  سرم موش های صحرایی نر در سنین 2، 5، 10، 18، 52 و 72 هفته (در هر سن 10 سر موش) جمع آوری گردید. تست تحمل گلوکز خوراکی و تست ترشح انسولین تحریک شده با گلوکز با اندازه گیری گلوکز و انسولین سرم در زمان های 15، 30، 90 و 120 دقیقه پس از تجویز خوراکی گلوکز (mg/kg 1 وزن بدن) در هر سن ارزیابی گردید. مقادیر ادیپونکتین و انسولین با استفاده از کیت الایزای اختصاصی گونه اندازه گیری شدند. شاخص مقاومت به انسولین HOMA-IR با استفاده از مقادیر گلوکز و انسولین محاسبه گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان دهنده کاهش وابسته به سن ادیپونکتین بود به طوری که موش های پیر 72 هفته ای کمترین میزان هورمون را نسبت به سایر سنین نشان دادند (05/0 p<). شاخص های مقاومت به انسولین مانند قند خون ناشتا، مقدار سرمی انسولین، IR-HOMA و تست های پاسخ به مصرف گلوکز با روندی وابسته به سن افزایش یافتند و بیشترین مقدار این شاخص ها در موش های صحرایی 72 هفته مشاهده شد (05/0p<).

  نتیجه گیری

   با توجه به نقش ادیپونکتین در هموستاز گلوکز بدن و ایجاد حساسیت به انسولین به نظر می رسد کاهش وابسته به سن ادیپونکتین بخشی از مکانیسم بروز مقاومت به انسولین همراه با افزایش سن باشد.

  کلیدواژگان: ادیپونکتین، تغییرات سن، مقاومت به انسولین، ترشح انسولین تحریک شده با گلوکز، موش صحرایی
 • خدیجه ابدال، محمدرضا حافظی احمدی* صفحات 1775-1780
  مقدمه
  هیداتیدوز (کیست هیداتیک)، یکی از مهم ترین بیماری های عفونی مشترک بین انسان و حیوان است که از طریق تخم انگل (کرم نواری) از خانواده اکینوکوکوس توسط لارواکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود که به صورت تصادفی فرد را به یک یا چند کیست مبتلا می کند کیست هیداتیک تمامی ارگان ها را درگیر می کند. شایع ترین محل های درگیری شامل کبد، ریه می باشد و به ندرت در کلیه، مغز، قلب، استخوان و طحال را نیز می تواند ایجاد شود
  با توجه به نادر بودن وقوع کیست هیداتیک درکلیه دراین مقاله به معرفی یک بیمار 50 ساله مبتلا به کیست هیداتیک کلیه پرداخته شد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتیک کلیه، اکینوکوکوس
|
 • Hamid Kazemi, Zahrani*, Malihe Mohagheghian Pages 1701-1713
  Introduction

  Bipolar disorder is combined with chronic symptoms that have effect on cognitive abilities and executive functions. The purpose of present study was to investigate efficacy of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) on impulsivity and self-inhibition in the patients with bipolar disorder under medical treatment.

  Methods

  This study was quasi-experimental, pretest-posttest design with the control group. 30 men and women with bipolar disorder referred to psychiatry center of Almahdi Welfare in Esfahan were selected through convenience sampling method and assigned in two groups: experimental (14) and control (16) randomly. Both groups performed behavioral impulsivity scale (BIS-11) and self-inhibition scale (SRS) in the pretest and posttest phases. Experimental group was treated with mindfulness based cognitive therapy (MBCT) for 8 sessions. The data were analyzed by MANCOVA.

  Results

  Covariate analyze demonstrated that  of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) was effective on reducing the impulsivity and increasing the self-inhibition in the experimental group.

  Conclusion

  Based on this finding, reduce cognitive impulsivity and motor impulsivity, and increase self-inhibition in anger control, impulse control and respect for others dimensions, is because of mindfulness based on cognitive therapy. Considering psychological intervention based on mindfulness, in addition to medical treatment is of particular importance.

  Keywords: Bipolar disorder, Mindfulness, Impulsive behavior, Inhibition
 • Abolrahim Davari*, Alireza Daneshkazemi, Sanaz Alimirzaei Pages 1714-1723
  Introduction

  To perform a proper restoration, we are required to observe the principles in a framework of the restorative dentistry. Regardless of these criteria, rapid repair failure occurs. The purpose of this study was to evaluate the clinical performance of composite restorations placed by dental students in Shahid Sadoughi University of Medical Science in 2014-2016.

  Methods

  In this cross-sectional study, 200 restorations were performed in the Faculty of Yazd Dentistry in the years 2014-2016 through a clinical examination and completion of the questionnaire by the patients were examined. The results were evaluated by descriptive statistics and Chi-squared / Fisher's exact test using SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16.

  Results

  In general, 5% of the restoration were completely defective and considered as successful repairs. 12% of the restoration failed in the clinical examination. The main reason for the failure of these restorations was the secondary caries with irreversible pulpitis. Finally, 83% of the restoration had defects, but these teeth were considered as functionally present.

  Conclusion

  Dental students are able to place resin composite restorations in teeth with an acceptable annual failure (P>.05).

  Keywords: Operative dentistry, Composite resin, Dental student
 • Shahla Shahsavandi*, Nikdokht Ebrahimi Pages 1724-1734
  Introduction
  The emergence and spread of the pandemic H1N1 influenza virus in 2009 indicates a limitation in the strategy to control the infection, despite a long-established vaccination programme and approved antivirals. Production the proper vaccine against influenza is difficult due to the genetic recombination of virus in the event of pandemic and co-circulation of drug-resistance variants highlights the need for the development of new effective and broad-spectrum influenza therapies. Currently, the investigations lie on viral attachment and entry inhibitors, and more attention focuses on viral genome replication and transcription inhibitors in such a way that selective pressure applied by the use of antiviral drugs has covered against all strains. In this review, the novel antiviral agents that targeted the virus-cell membrane attachment, and transcription of the viral genome are discussed
  Keywords: Influenza virus, Drug resistance, RNA polymerase
 • Mohammad Hassan Kheirandish, Hossein Zarei Jaliani*, Mehdi Imani Pages 1735-1746
  Introduction

  Chemotherapy has been restricted due to the high-dose side effects. In the present study, acceleration of the chemotherapeutic drug (5FU) entrance into MCF-7 cells has been explored by using a recombinant form of Fragaceatoxin C (FraC) pore-forming toxin.

  Methods

  In this experimental study, the gene for FraC toxin was order from a commercial source and was sub-cloned into pET28a vector using NcoI and XhoI restriction enzymes. Expression of the protein was induced by IPTG and purification was performed using Ni-NTA affinity chromatography. Hemolysis was tested using a turbidimetric assay. Cytotoxic and potentiation effects of the recombinant toxin on 5FU chemotherapeutic drug were analyzed using trypan blue and MTT assays. T-student test was used to analyze the data using the SPSS v16 software. Significance was defined as P≤0.05

  Results

  Recombinant FraC toxin was produced in E. coli with 86% purity. Cytotoxic effects of the FraC toxin in MCF-7 cells were dose and time-dependent. the IC50 of FraC toxin on MCF-7 cells was 3.3 mg/ml. Non-toxic concentrations of recombinant FraC toxin enhanced cytotoxic effects of 5FU by a factor of 4 to 6 in different exposure times (24-72 h).

  Conclusion

  Potentiation of the 5FU chemotherapeutic effect by acceleration of its entrance into cancer target cells using FraC pore-forming toxin can reduce its side effects of the chemotherapy.

  Keywords: Pore-forming toxin, Recombinant protein, Fragaceatoxin C, Breast cancer
 • Mostafa Gavahi*, Omid Keyhan, Farzane Abbaszadeh Pages 1747-1752
  Introduction

  Temporomandibular joint disorder (TMD) has a high prevalence in societies, taking into account subclinical symptoms, which can affect significantly the quality of life of individuals. The history of trauma to the joint or chin includes events leading to TMD. The purpose of this study was to evaluate the relative frequency of TMD in the patients with mandibular fracture in Yazd city, Iran, during 2015-2017.

  Methods

  The present descriptive cross-sectional study examined the data of 295 patients with mandibular trauma that referred to trauma management centers in Yazd during 2015-2017. The patients' information was recorded in the questionnaires consisting age, gender, cause of trauma, type and location of fracture, type of treatment and type of TMD. Finally, data were analyzed by SPSS software version 17 using descriptive statistics, Chi-square and Fisher's exact tests.

  Results

  The study included 225 males and 70 females. The mean age of the patients was 25 years. In addition, the relative frequency of temporomandibular joint sounds and mandibular deviation in mouth opening was greater than other disorders.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the mandibular fracture caused by traffic collision seems to increase the risk of TMD.

  Keywords: Temporomandibular joint dysfunction, Mandibular Fracture, Mandibular surgery
 • Ali Pourhabib, Zahra Fotokian* Pages 1753-1763
  Introduction

  Diminished physiological tolerance induced heart failure among the elderly patients limit doing their daily activities. Exercising as a non-medical intervention is not usually mentioned for daily activities promotion. The current study was conducted aiming to explore the effects of aerobic and resistance exercise program on physical adaptation in the elderly men patients with heart failure.

  Methods

  This study was a randomized clinical trial design. The study population was all the male elderlies suffering from heart failure type 2 and 3. All the 60 elderlies were randomly assigned using block-randomized allocation into the intervention and the control groups. The study field was Echocardiography ward at Imam Sajjad Hospital in Ramsar. The exercise program was performed for three months in the intervention group. The physical adaptation was assessed in four different time intervals (before 1, 2, and 3 months and also after intervention) and the results were compared between the groups. The data were analyzed using SPSS version 16. Adaptation scores were calculated using the indices, including descriptive statistics and then the following tests were performed: independent and paired t-test, repeated ANOVA, and Bonferoni tests.

  Results

  The results showed a significant statistical difference between the mean scores of distances walked in 6 minutes in four points between the two groups (P≤0.001). The aerobic and resistance exercise programs had promoted the physical adaptation among the elderlies with heart failure as our results approved (P<0.05).

  Conclusion

  Aerobic and resistance exercises can help in promoting the physical adaptation in doing the daily activities in the elderly with heart failure.

  Keywords: Aerobic exercise, Resistance exercise, Heart failure, Physical Adaptation, Ageing
 • Marziyeh Feyzi, Mohammad Reza Tabandeh*, Mehrdad Shariati, Mohammad Amin Edalatmanesh Pages 1764-1774
  Introduction

  Adiponectin is one of the most important adipose derived hormone that conflicting data are available about serum changes of adiponectin at different ages.The present study was done to determine the age related changes in serum adiponectin and its association with insulin resistance (IR) indices in aging in male rats.

  Methods

  In this study, serum samples were obtained from male rats at different ages, including 2, 5, 10, 18, 52 and 72 weeks age (n=10 in each age group). Oral glucose tolerance and glucose stimulated insulin secretion tests were measured using determination of glucose concentrations at 15, 30, 45 and 60 min after oral ingestion of glucose (1 mg/kg body weight) for each animal. Serum adiponectin and insulin levels were determined using species specific ELISA kits. HOMA-IR was calculated based on glucose and insulin concentrations. Data were analyzed using SPSS version 16 software (SPSS Inc., Chicago, IL) also using one way analysis of variance and LSD posthoc tests.

  Results

  Our results showed an age dependent decrease in serum adiponectin concentration, and 72-week old rats had the lowest level of adiponectin compared with those in other ages (p<0.05). IR indices, including fasting glucose, insulin, HOMA-IR and response to oral glucose ingestion was increased in an age dependent manner and 72-week old rats showed the highest levels of the IR indices.

  Conclusion

  Regarding the role of adiponectin in glucose homeostasis and insulin sensitization, it seems that reduction of serum adiponectin with age progression may be an important mechanism of insulin resistance in aging.

  Keywords: Adiponectin, Aging, Insulin resistance, Glucose stimulated insulin secretion, Rats
 • Khadijeh Abdal, Mohammad Reza Hafezi Ahmadi* Pages 1775-1780
  Introduction
  Hydatidosis (hydatid cyst) is one of the most common infectious diseases between humans and animals that it is created by parasite (tapeworm) the echinococcusgranulosus larvae, which randomly infects an individual to one or more cysts. The hydatid cyst can affect all organs. The most common sites of involvement is liver and lung and rarely other organs, such as the kidneys, the brain, the heart, the bone and the spleen, can also be involved.
  Due to the rare occurrence of renal hydatid cyst in this article, we report a 50 year old patient with renal hydatid cyst.
  Keywords: Hydatid cyst, Kidney, Echinococcus