فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسینی محمد رضا*، مهرداد نوابخش، زهرا رحیمی صفحات 1-28

  پدیده وندالیسم یکی از عوامل نوظهور تاثیرگذار بر رشد مسائل اجتماعی و آسیب های شهری است که به مفهوم داشتن نوعی روحیه ی بیمارگونه به کار رفته و مبین تمایل به تخریب آگاهانه اموال و متعلقات عمومی است. در پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی رابطه سبک زندگی با  پرخاشگری و وندالیسم مورد مطالعه قرار گرفته است که به روش پیمایشی و با پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه زنان و مردان 29-15 ساله شهرهای خرم آباد، بروجرد و ازنا می باشد که از این میان تعداد 714 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین مولفه های سبک زندگی با پرخاشگری و وندالیسم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، مهمترین عامل در بروز رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیسم،  قرار گرفتن در موقعیت های نابهنجار است که بیشترین میزان بتا 28/0 را داشته است و سپس به ترتیب مصرف فرهنگی 26/0، سبک زندگی 21/0 و مدیریت بدن 18/0 بیشترین تاثیر را بر پرخاشگری و وندالیسم داشته اند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که 26 درصد رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیستی توسط مجموع متغیرهای مستقل قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، پرخاشگری، وندالیسم
 • ثمره صفی خانی*، خدیجه سفیری صفحات 29-54

  در این نوشتار، آموزه غیبت به عنوان یک ایده موعودگرایانه از خلال تفاسیر زیارت کنندگان مسجد جمکران مطالعه گردید و نشان داده شد که موعودگرایی متاثر از نوع نگاه سوژه به پایان هستی (یا تاریخ) و نوع رستگاری مورد انتظار، در یک صورت نمادین تفسیر می شود. با وام گیری دستگاه مفهومی لاکان، سوژه ها، مفسرانی در نظر گرفته شدند که این ایده را در ساحت نمادین صورت بندی می کنند؛ این صورت بندی از طریق دو فانتزی 1. تحقق جامعه ای عاری از هرگونه بی عدالتی و 2. تحقق جامعه ای عاری از هرگونه فساد، میل به همان انگاری را در جهت جبران فقدان بنیادی ناشی از غیبت منجی ایجاد می کند. پیامد این میل در فانتزی اول، تفسیر آموزه غیبت در صورت نمادین اسطوره ای است و نقش سوژه برای جبران این فقدان، شرکت در مناسکی چون خواندن نماز و دعا برای ظهور منجی در نظر گرفته می شود. در فانتزی دوم اما، آموزه غیبت در صورت نمادین علمی تفسیر می شود و نقش سوژه برای جبران فقدان، مبارزه با مصادیق فساد از طریق امر به معروف ها و نهی از منکراتی است که فرایند تکوینی ظهور را تند یا کند می کنند.

  کلیدواژگان: آموزه غیبت، موعودگرایی، فانتزی، صورت نمادین اسطوره ای
 • محرم عباسی*، الهام ابراهیمی، ملیحه شیخی قهی، علیرضا اکبری صفحات 55-79

  امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه ای کلیدی در سازمان ها و جوامع ایفای نقش می کند. اهمیت آن تا حدی است که بدون توجه به آن ممکن است نرخ بازگشت سرمایه حاصل از دیگر سرمایه های موجود کاهش یابد. با توجه به اهمیت این نوع سرمایه، شاهد انجام پژوهش های متعددی در سطوح و بافت های متفاوت هستیم که شاخص های گوناگونی در سطوح تحلیل متفاوت را برای ابعاد سه گانه مفهوم سرمایه اجتماعی معرفی کرده اند. بنابراین، بررسی یکپارچه این پژوهش ها برای شناسایی شاخص های کلیدی این مفهوم در سطوح تحلیل متفاوت ضرورت دارد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، بررسی جامع شاخص های سرمایه اجتماعی در سطوح تحلیل متفاوت است. بدین منظور از رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. جامعه مورد بررسی مقالات موجود در زمینه سرمایه اجتماعی، در پایگاه های علمی از سال 1970 تا 2018 به تعداد 5195 مقاله بود که از میان آن ها 72 مقاله به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتیجه اولیه استخراج کدهای اولیه در قالب 14 مقوله فرعی و طبقه بندی آن ها ذیل سه مقوله اصلی سرمایه اجتماعی بود. تدقیق و مطالعه متون مرتبط با این شاخص ها نشان داد سه سطح تحلیل برای مفهوم سرمایه اجتماعی قابل تبیین است. این سه سطح مختلف تحلیل عبارتند از: سطح کلان (جوامع)، سطح میانی (گروه ها یا سازمان ها) و سطح خرد (عاملان فردی).

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، فراترکیب
 • اسحاق قیصریان*، محمد جواد زاهدی مازندرانی، مصطفی مهرآیین، امیر ملکی صفحات 81-109

  هدف این پژوهش دستیابی به ساختار صورت بندی ذهنی- ادراکی زوجین قوم کرد از تجربه عشق است. ازاین رو، مهم ترین پرسش این پژوهش به این شیوه تدوین شده است: زوجین عاشق در حالت ها و موقعیت های مختلف زندگی، عشق را چگونه تجربه می کنند؟ پاسخگویی به سوالات این مطالعه نیازمند طرح فرضیه خاصی نبوده و با ورود به میدان پژوهش، تجربه زیسته افراد در مورد عشق مورد پرسش قرارگرفته است. با بهره گیری از روش تحقیق پدیدارشناسی، مشارکت کنندگان در پژوهش  از  بین زوجین  با قومیت کرد که تجربه عشق داشته اند؛ به تعداد 10 زوج(20نفر) انتخاب شده اند. قبل از ورود به میدان پژوهش و شروع مصاحبه، از طریق مطالعه ای اکتشافی حالت ها و موقعیت های مهم عشق از طریق افراد عاشق استخراج گردید و در هنگام مصاحبه با تقسیم مراحل عشق به پنج مرحله ، این حالت ها و موقعیت های مهم مورد پرسش قرار گرفت. تحلیل متون حاصل از انجام مصاحبه از طریق روش تحلیل گفتمان جیمز پل جی انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد که عشق در مراحل مختلف زندگی به صورت های مختلفی تجربه شده است. اما آنچه قابل توجه است، تفاوت در احساس، کنش و عمل در مرحله قبل از عاشقی با مراحل بعدی زندگی مشترک عاشقانه است.

  کلیدواژگان: عشق، زندگی روزمره، پل جی، قوم کرد، روایت
 • مرضیه محمدی*، مرضیه موسوی خامنه، مرتضی منادی صفحات 111-140

  در کشورهایی مانند ایران که با وجود تنوع زبانی گسترده، زبان آموزشی واحدی دنبال می شود امکان ظهور و بروز نیم زبانگی و ایجاد کد زبانی محدود وجود دارد. در این حالت فرد در هیچ یک از زبان های مادری و آموزشی به تسلط کافی نمی رسد و ارتباط و تعاملات او تحت تاثیر قرار می گیرد. از این رو پژوهش حاضر به «بررسی جامعه شناختی پیامدهای نیم زبانگی» پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده کیفی است. جامعه پژوهشی شامل 18دانش آموز لر زبان و 6 دانش آموز فارسی  زبان پایه پنجم ابتدایی می باشد که در سال  تحصیلی 1395-1394در مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر مشغول تحصیل بودند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و پس از پیاده سازی، تحلیل مضمونی شد. بر اساس یافته ها از 18دانش آموز لر زبان، 16 نفر نیم زبانه(دارای کد زبانی محدود) هستند.2 نفر(دارای مادران تحصیل کرده و شاغل) به همراه تمامی دانش آموزان فارسی زبان دارای کد زبانی گسترده هستند. میزان فعالیت های اجتماعی-آموزشی و سرمایه فرهنگی دانش آموزان نیم زبانه نسبت به دانش آموزان کد گسترده پایین تر است."بازتولید فرهنگی"،"پنهان کردن هویت" و"آرزوی تحصیل در مدرسه لری" از مهمترین مضامین تحقیق است.

  کلیدواژگان: نیم زبانگی، زبان مادری، تعاملات اجتماعی-آموزشی، دانش آموز لر زبان، وضعیت زبانی
 • یونس نوربخش*، احسان فرهادی صفحات 141-167

  گردشگری به مثابه پدیده ای «معنا ساز»، بر اساس درک و فهم کنشگران از آن، ذیل زمینه مندی فرهنگی- اجتماعی در هر جامعه ساخت می یابد. نویسندگان با استفاده از روش شناسی کیفی مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته صورت دادند تا چگونگی فهم و درک از پدیده گردشگری را در بین ایشان دریابند. نتایج نشان می دهد گردشگری امری هویت بخش (وجه ممیزه فرد مدرن و سنتی)، در اندیشه و کنش انسان امروز است که در بستر نظام مدرنیته شامل تعطیلات سازی، سبک زندگی مبتنی بر جدایی کار و اوقات فراغت، صنعت گردشگری و رسانه های مروج آن میسر می شود. بنیادی ترین معنا یا جوهره ی هستی شناختی گردشگری با گریز ازخودبیگانگی محصول زندگی کاری و روزمره شهری مترادف است. در کنار معنای اصلی یادشده، معانی از قبیل مقاومتی نرم در شکل نفی، شورش و تهاجم علیه روزمرگی زیست شهری، تلاش برای جستجوی اصالت همراه با کشف فضاهای جدید و بکر طبیعی و واقعیتی هزینه بر و کالایی شده قابل شناسایی است؛ که این معانی متاثر از رویکرد های تحلیلی جامعه شناختی در سطوح سه گانه خرد، میانی و کلان در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

  کلیدواژگان: معنای گردشگری، مدرنیته، تعطیلات، اصالت، ازخودبیگانگی، کالایی شدن، زندگی روزمره
|
 • Mohammadreza Hosseini*, Mehrdad Navabakhsh, zahra rahimi Pages 1-28

  The phenomenon of vandalism is one of the emerging factors affecting the growth of social problems and urban damages. This phenomenon means having a kind of sickening spirit, which indicates a tendency towards deliberate, voluntary and self-destructive destruction of property, facilities and general belongings. In the present study, a combination of sociological approaches to the relationship between lifestyle and aggression and vandalism has been studied. This study was conducted using a researcher-made questionnaire. The statistical population of this study 15- to 29-year-old males and females of three cities in Lorestan including Khorramabad, Boroujerd and Aznah. Among them, 714 people were selected using Cochran's formula by simple and cluster random sampling Multi-stage selection. The statistical methods used in this research are Pearson correlation test, regression analysis, independent variance analysis of F and T. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between variables of lifestyle, cultural consumption, body management, being in abnormal situations with aggression and vandalism. Between feeding patterns and leisure activities with aggression and vandalism significant relationship was not observed. Based on the results of regression analysis, the most important factor affecting the incidence of aggressive and vendalist behaviors is variability in abnormal situations, with the highest beta (0.28), followed by cultural consumption (0.26), lifestyle (21) / 0) and body management (0.18) had the most effect on the dependent variable of aggression and vandalism. The results of path analysis showed that 26% of aggression and vandalism behaviors can be explained by sum of independent variables.

  Keywords: lifestyle, aggression, vandalism, vendul
 • samareh safikhani*, khadije safiri Pages 29-54

  In this paper, the Occultion was studied as a messianic idea through the interpretations of pilgrims of Jamkaran Mosque. It was demonstrate that messianism is interpreted by the view of subjects about the end of the universe (or history) and the expected redemption. Borrowing Lacanian concepts, the subjects are considered as the commentators who formulate the messianic idea in the symbolic realm. This formulation was realized through two fantasies: 1. the fantasy of realization a society free of injustice and 2. The fantasy of realization a society free of corruption. The desire of identification in order to compensate for the fundamental the loss caused by the absence of Redeemer has two consequences: in the first fantasy the Occultion was interpreted in a mythical form and the role of subject was engage in rituals such as praying for a savior. In the second fantasy the Occultion was interpreted in a scientific form and the role of subject was the fight against corruption.

  Keywords: occultation, messianism, fantasy, mythical symbolic form
 • Moharram Abbasi*, Elham Ebrahimi, Maliheh sheikh Ghahi, ALireza Akbari Pages 55-79

  Today, social capital plays a key role in organizations and societies. It is so important regarding that without it, the return on investment of other capitals may be reduced. Considering the importance of this kind of capital, we are witnessing numerous studies in different levels and contexts which introduce various indicators at different levels of analysis for the three dimensions of the social capital concept. Therefore, an integrated study of these researches to identify the key indicators of this concept at different levels of analysis is necessary. In this regard, the purpose of this study is to comprehensively analyze the indicators of social capital at different levels of analysis. For this purpose, the meta-synthesis approach and deductive content analysis method were used. The population is 5195 articles in the field of social capital in the scientific databases from 1970 to 2018, of which 72 articles were selected by judgment sampling method. The initial result was extraction of primary codes in the form of 14 sub-categories and grouping them under three main categories of social capital. Examining and studying the literature related to these indicators showed that three levels of analysis for the social capital concept can be explained. These three different levels of analysis are: macro level (communities), meso level (groups or organizations) and micro level (individual actors).

  Keywords: social capital, relational capital, structural capital, cognitive capital, meta-synthesis
 • eshagh gheisarian*, mohammad javad zahedi Mazandarani, mostafa mehraeen, amir maleki Pages 81-109

  The purpose of this research is to obtain the mental-perceptual formulation of Kurdish ethnic couples from the experience of love. Therefore, the most important question of this study is formulated in this way: How do loving couples experience love in different situations and situations in life? Answering the questions in this study does not require a specific hypothesis and, as we enter the field of study, people's lived experience of love has been questioned. Using the phenomenological research method, 10 participants (20 persons) were selected from Kurdish ethnic couples who had experienced love. Prior to entering the field of study and beginning the interview, exploratory studies of important love modes and situations were extracted through the lovers, and these modes and situations were divided into five stages during the interview. The analysis of the texts from the interviews was done through James Paul Gee discourse analysis method. The results of the analysis of the interviews show that love has been experienced in different ways in different stages of life. But what is striking is the difference in feeling, action and action in the pre-love phase with the later stages of the romantic life together.

  Keywords: Love, Daily Life, Paul Gee, Kurdish Ethnicity, Narration
 • Marzeye Mohammadi*, Marzieh Mousavi khameneh, Morteza Monadi Pages 111-140

  In countries like Iran where, despite the variety of spoken languages, only one language is applied for both educational and formal purposes, it is likely that semi-linguisem and restricted language code happen. In situations like this, one cannot have complete mastery of his mother tongue or the educational language, hence his relationships and interactions are affected. The current study is aimed at analyzing “semi-linguisem and its outcomes on social-educational interactions of students” among Lori-speaking students. The qualitative method is employed. The statistical population in the research included 18 Lori-speaking and 6 Persian-speaking students in grade five of the elementary school in Islamshahr2015-2016. The information in this part are gathered through semi structured interviews and used content analysis. According to findings of 18 Lori students, 16 students were semi-linguistic. Two others (with educated and occupied mothers) with other remained students had wide linguistic codes. Socio-educational and cultural capitals in students with limited codes were lower than students with widespread codes, “Cultural reproduction”, “Concealing the identity” and “Dream of studying in a Lori language school” where other results of qualitative section.

  Keywords: mother tongue, semi-linguism, the social-educational interactions of students, language situation, Lori Student
 • Younes Nourbakhsh*, Eehsan Farhadi Pages 141-167

  Tourism as a 'meaningful' phenomenon, based on the understanding and understanding of the actors, is constructed under the socio-cultural context of each society. Using qualitative methodology, the authors conducted semi-structured open-ended interviews to understand how they understood and understood the phenomenon of tourism. The results show that tourism is an identity (modern and traditional) in today's human thought and practice, which is possible in the context of modernity, including holidays, a lifestyle based on the division of work and leisure, the tourism industry and its promotional media. . The most fundamental meaning or essence of tourism ontology is synonymous with the alienation of the product of working and everyday urban life. Alongside the original meaning, meanings such as soft resistance to negation, revolt and aggression against urban living, an attempt to search for authenticity alongside the discovery of new and pristine natural and costly and commodified realities are recognizable and influenced by the approach Sociological analytical approaches at the three micro, mid and macro levels are presented in a theoretical model.

  Keywords: Tourism, Modernity, Holidays, Authenticity, Alienation