فهرست مطالب

پرستار و پزشک در رزم - سال هفتم شماره 22 (بهار 1398)
 • سال هفتم شماره 22 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیدعلی حسینی*، عبدالصالح زر، ایمان فتحی، زهرا حیدری مهکویه، مرضیه ذالکیان صفحات 5-12
  مقدمه

  امروزه بیماری های قلبی-عروقی از علل شایع مرگ و میر در کشورهای پیشرفته به شمار می آیند. فیبرینوژن و رزیستین دو مارکر التهابی مهم پیشگوی خطر آترواسکلروز می باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی تمرینی بر سطوح رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند می باشد.

  روش کار

  22 مرد سالمند غیرفعال از خانه سالمندان انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه 11 نفره تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 30 تا 45 دقیقه تمرین هوازی با شدت 55 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. سپس به مدت دو هفته تمرینات خود را قطع نمودند. در کل دوره تحقیق گروه شاهد تنها فعالیت های روزمره خود را انجام دادند. خونگیری قبل، پس از هفته هشتم و دهم از تمامی آزمودنی ها صورت گرفت. از آزمون های کالموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد (0/05≥p).

  نتایج

  تفاوت معنی داری در تغییرات سطوح رزیستین (0/40=p) و فیبرینوژن (0/95=p) گروه کنترل در هفته های اول، هشتم و دهم وجود نداشت. با این وجود، سطوح رزیستین (0/01=p) و فیبرینوژن (0/001=p) گروه تجربی در هفته هشتم به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود. سطوح فیبرینوژن در هفته دهم به طور معنی داری بالاتر از هفته هشتم بود (0/001=p).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد هشت هفته تمرین هوازی منجر به کاهش معنی دار رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند می گردد، با این وجود پس از دو هفته بی تمرینی، سطوح کاهش یافته فیبرینوژن دوباره افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بی تمرینی، رزیستین، فیبرینوژن، سالمندی
 • پریا جنگی، علیرضا سنگانی*، ناهید رامک صفحات 13-20
  مقدمه

  در سازمان های مراقبت سلامت، پرستاران بزرگترین گروه منابع انسانی هستند و نقش عمده ای در کیفیت ارائه خدمات به عهده دارند، لذا رضایت و عدم تعارضات حرفه ای آنها موفقیت ارائه خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تعارضات بین فردی، باورهای جنسیتی و رضایت از کار در پرستاران زن و مرد در بخش روانپزشکی بیمارستان پنج آذر گرگان بود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی و از نوع مقایسه ای بود که در سال 1397 انجام شد. جامعه آماری تمامی پرستاران بخش روانپزشکی بیمارستان پنج آذر گرگان بودند و تعداد نمونه 102 پرستار (52 زن و 50 مرد) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه رضایت از کار مینه سوتا (MSQ)، آزمون باورهای جنسی بم (BSRI) و پرسشنامه تعارضات بین فردی اسپکتور و جکس (ICAWS) استفاده شد. همچنین از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره با توجه به نرم افزار SPSS24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین رضایت از کار در پرستاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بین باورهای جنسیتی و تعارضات بین فردی تفاوت معنی داری در پرستاران زن و مرد مشاهده نشد. 

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان دریافت نمود که تفاوت رضایت بدست آمده در دو گروه ناشی از ویژگی های تعارضات بین فردی و باورهای جنسیتی می باشد، بنابراین در جهت شناسایی رضایت از کار پرستاران بررسی دیگر سازه های روان شناختی می تواند تعیین کننده موثرتری در افزایش رضایت شغلی پرستاران باشد.

  کلیدواژگان: تعارضات، پرستار، رضایت، باورهای جنسیتی
 • اصغر اصغرزاده*، فرهاد نژاد ایرانی صفحات 21-26
  مقدمه

  بیمارستان سیار عبارت است از ارائه خدمات پزشکی در هر وضعیتی و در هر نقطه ای که دچار بحران گردیده است و این مستلزم شناخت الگوی مفهومی بیمارستان سیار است. لذا این مطالعه با هدف ارائه الگوی پارادایمی در بیمارستان523 منطقه ای ارتش در شهرستان ارومیه انجام شد.

  روش کار

  مقاله حاضر بخشی از یک مطالعه گراندد تئوری بود. تحلیل مقایسه ای مداوم همزمان با جمع آوری داده ها و با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2018 انجام و نمونه گیری از نوع هدفمند از میان کارکنان باتجربه و با حداکثر واریانس در زمینه مورد مطالعه انتخاب شدند.

  یافته ها

  مشارکت کنندگان تحقیق شامل 21 مرد و 16 زن با سابقه کار در بخش های متنوع بیمارستانی بودند. ساختار عملکرد  بیمارستان سیار نیز در ابعاد: زمینه، پدیده مورد مطالعه و پیامد حاصل شده طبقه بندی گردید که این طبقات بر اساس الگوی پارادایمی عملکرد بیمارستان سیار مشخص گردیدند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، بیمارستان سیار یک بیمارستان با تجهیزات پزشکی لازم است که می توان آن را در زمان کوتاهی به مکان مورد نظر حمل، راه اندازی و شروع به خدمات پزشکی و درمانی برای بیماران و زخمی ها در شرایط بحرانی و در نزدیکی محل حادثه را فراهم می آورد که بسترهای زمینه ساز آن برای سنجش عملکرد این نوع بیمارستان ها شناسایی گردیدند.

  کلیدواژگان: بیمارستان سیار، عملکرد، بیمارستان 523 ارتش
 • علیرضا سلوکدار*، بشارت گودرزی صفحات 27-33
  مقدمه

  چابکی منابع انسانی نقش مهمی بر عملکرد شغلی کارکنان مرکز اورژانس تهران خواهد داشت. هدف این پژوهش، تعیین رابطه چابکی منابع انسانی با عملکرد شغلی کارکنان مرکز اورژانس تهران می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان عملیاتی مراکز اورژانس تهران با جمعیت  1100 نفر می باشند. تعداد 285  نفر با روش نمونه گیری تصادفی به وسیله جدول مورگان و به نسبت تعداد کارکنان در هر مرکز نمونه انتخاب شد . ابزار گردآوری داده ها شامل دو "پرسشنامه قابلیت های چابکی نیروی انسانی" (Agility Manpower Capabilities Questionair) و "پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون" (Patterson Job Performance Questionair) بود. روایی پرسشنامه اول با روش روایی صوری با کسب نظرات پنج نفر از متخصصان تایید شد و روایی پرسشنامه دوم از طریق همبسته کردن با پرسشنامه خودارزشیابی عملکرد در سطح 0/05 قابل قبول بود. پایایی پرسشنامه ها  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 صورت گرفت.

  یافته ها

  همبستگی مثبت معناداری بین چابکی منابع انسانی و ابعاد آن با عملکرد شغلی کارکنان نشان داده شد(0/05P<،0/754r=). در نتایج رگرسیون از بین بعدهای چابکی منابع انسانی ، بعد نظام اطلاعات بیشترین همبستگی را با عملکرد کارکنان داشت(702/0).

  نتیجه گیری

  ابعاد چابکی منابع انسانی مرکز اورژانس تهران  با عملکرد شغلی کارکنان ارتباط معنی داری داشت. بنابراین مدیران مرکز اورژانس تهران بایستی فرصت هایی را برای کسب مهارت ها و آموزش برای افزایش بهره گیری کارکنان از فناوری های اطلاعاتی ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: چابکی کارکنان، مرکز اورژانس تهران، عملکرد شغلی کارکنان
 • اکبر اصغرزاده بناب*، مهدی چهل امیرانی، علاالدین مهری صفحات 34-40
  مقدمه

  آریتمی قلبی به خصوص در ساعات اولیه می تواند موجب توقف فعالیت قلب و بروز مرگ گردد. از آنجا که اشتباه در تصمیم گیری از مهم ترین علل مرگ در بیماران بخش مراقبتهای ویژه قلبی است، لذا شناسایی و کلاس بندی آریتمی های قلبی با استفاده از سیگنال ECG برای تشخیص بیماران با ناهنجاری های قلبی یک منبع اطلاعاتی با ارزش در مواقع بحران و رزم می باشد.

  روش کار

  ابتدا با استفاده از فیلترهای دیجیتال و تبدیل موجک گسسته (DWT)، نویزهای سیگنال ECG حذف می شوند. در ادامه، با استفاده از تحلیل کشیدگی طیفی، تابع Kurtogram برای مجموعه QRS به دست می آید. با تقسیم بندی تابع Kurtogram، ویژگی های مفید از مجموعه QRS استخراج می شوند. در نهایت با استفاده از طبقه بند K-نزدیک ترین همسایه (KNN)، سالم بودن فرد یا نوع آریتمی مشخص می شود.

  یافته ها

  در این مقاله از سیگنال های ECG موجود در پایگاه داده MIT-BIH استفاده می کنیم. سیگنال های افراد سالم و چهار نوع آریتمی شامل APB، PVC، LBBB و RBBB برای کلاس بندی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان دادند که روش پیشنهادی با دقت 98.51% سیگنال ECG را کلاس بندی می کند. از آنجا که دقت در تشخیص آریتمی قلبی در پزشکی عامل حیاتی و مهمی می باشد، لذا روش پیشنهادی می تواند برای تصمیم گیری  متخصصان قلبی بسیار کارساز باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به پیچیدگی محاسباتی پایین روش پیشنهادی و نتایج به دست آمده می توان از آن برای تشخیص سریع و دقیق آریتمی قلبی که از موارد موثر پزشکی و یک منبع اطلاعاتی درمانی مهم در رزم می باشد، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آریتمی قلبی، رزم، طبقه بندی ECG، کشیدگی طیفی، طبقه بند K-نزدیک ترین همسایه
 • رسول چمنی قلندری*، جلیل باباپورخیرالدین، نادر تاری برازین، عیسی پیری، احمد انصاری مقدم صفحات 41-46
  مقدمه

  دوره سربازی شرایط تازه ای بوده که برای افراد تنیدگی هایی را به همراه دارد. به نظر می رسد این امر می تواند بهزیستی روانشناختی و به تبع آن شادکامی سربازان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و شادکامی سربازان یک مرکز نظامی در تهران انجام گرفته است.

  روش کار

  پژوهش از نوع نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سربازان مراجعه کننده به مرکز مشاوره در تابستان سال 1397بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از این جامعه بود، که به روش نمونه گیری داوطلبانه در این پژوهش شرکت، و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه  قرار گرفتند. برای سنجش بهزیستی روانشناختی و شادکامی، به ترتیب پرسشنامه های ریف و شادکامی آکسفورد به کار برده شد. گروه  آزمایش تحت مداخله آموزش واقعیت درمانی به مدت 9 جلسه ، 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. داده های بدست آمده وارد نرم افزار spss شده و با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش واقعیت درمانی در افزایش بهزیستی روانشناختی (0/025= P) و شادکامی(0/013= P) سربازان موثر است. به عبارتی دیگر میانگین نمرات بهزیستی روانشناختی و شادکامی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان با مداخله های روانشناختی، سربازان را در رسیدن به بهزیستی روانشناختی بهتر کمک کرد و این امر باعث شادکامی آنان نیز می شود.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، بهزیستی روانشناختی، شادکامی
 • سینا مددی، شهربانو قهاری*، حسین زندی فر صفحات 47-57
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سبک های مقابله ای، طرحواره های ناسازگار اولیه و عزت نفس در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد عادی بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع پژوهش های علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی شهر تهران بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند بود. حجم نمونه با توجه به نوع مطالعه، در هر دو گروه افراد دارای اختلال هویت جنسی و عادی، 30 نفر انتخاب شدند. افراد عادی بر اساس سن، تحصیلات و شغل با گروه افراد دارای اختلال هویت جنسی همتا شدند. کلیه افراد جهت شرکت در مطالعه رضایت خود را اعلام کردند و فرم رضایت نامه را تکمیل نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های مقابله ای اندلر و پارکر (CISS)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه (YSQ-sf2) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (CSSEI) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که عزت نفس افراد عادی (20/6) بالاتر از افراد دارای اختلال جنسی (19/1) بود و افراد با اختلال هویت  جنسی در مقایسه با افراد عادی در تمام طرحواره های ناسازگار اولیه به استثنای ایثار نمرات بالاتری به دست آوردند. یعنی تنها در طرحواره های ناسازگار اولیه ایثار نمرات افراد عادی در مقایسه با افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی بالاتر بود. همچنین بین دو گروه در راهبرد مقابله ای هیجان مدار و اجتناب مدار با توجه به مقدار  F و سطح معناداری به ترتیب (16/34=F و 0/0001>P و 5/62=F و 0/02>P) تفاوت معناداری وجود داشت اما در سبک مقابله مسئله مدار بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

  نتیجه گیری

  افرادی که دارای اختلال جنسی می باشند در مقایسه با افراد عادی دارای عزت نفس پایین و طرحواره های ناسازگار اولیه بیشتری بوده و در مقابله با تنش ها بیشتر از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار استفاده می نمایند.

  کلیدواژگان: سبک های مقابله ای، طرحواره ناسازگارانه اولیه، عزت نفس، اختلال هویت جنسی
 • مهرداد نصرالله زاده ثابت*، محمد فاریابی صفحات 58-64
  مقدمه

  پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت خدمات و رضایت را به هر یک از انواع وفاداری (نگرشی و رفتاری) در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی کشور مورد بررسی قرار داده است.

  روش کار

  این پژوهش با ارائه و آزمایش تجربی یک مدل مفهومی در سال 1397 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش افرادی بودند که در طول یک سال گذشته سابقه استفاده از خدمات آزمایشگاهی بیماستان های خصوصی کشور را داشتند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 پرسشنامه جمع آوری گردیده است. داده ها با روش های آماری و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های SPSS و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

  یافته ها

   کیفیت خدمات بر رضایت بیماران و رضایت بیماران بر وفاداری نگرشی آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد ولی تاثیر مستقیم رضایت بر وفاداری رفتاری مورد تایید قرار نمی گیرد و رضایت از طریق وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری تاثیر دارد. همچنین تاثیر غیرمستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری نگرشی از طریق ایجاد رضایت مورد تایید قرار گرفت ولی تاثیر غیرمستقیم آن بر وفاداری رفتاری مورد تایید قرار نگرفت.

  نتیجه گیری

  وفاداری رفتاری در بیماران از طریق ایجاد وفاداری نگرشی حاصل می شود و رضایت به صورت مستقیم و کیفیت خدمات از طریق ایجاد رضایت بر شکل گیری وفاداری رفتاری تاثیری ندارند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات ادراک شده، رضایت، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری
 • فاطمه قلی پور بازکیاگوراب، فاطمه گلشنی، فرناز کشاورزی ارشدی*، سوزان امامی پور، مژگان سپاه منصور صفحات 65-73
  مقدمه

  افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مهارت آموزی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان دانش آموزان دختر دارای اختلال افسردگی بود.

  روش کار

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری 2 ماهه روی 24 نفر دانش آموزان دختر انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند بود و بدین منظور فراخوانی برای مشاوران مدارس متوسطه دوم جهت ارجاع دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه دوم و سوم، مشکوک به افسردگی، ارسال شد. از دانش آموزان ارجاعی به هسته مشاوره آموزش پرورش شهرستان لاهیجان 24 نفر که بر اساس تست افسردگی بک II (BDI-II) و مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID) دارای اختلال افسردگی بودند، انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل در انتظار درمان گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس دشواری تنظیم هیجانی گرتز و روئمر (DERS) استفاده شد. مشارکت کنندگان گروه آزمایش 14 جلسه مهارت آموزی گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی را دریافت نمودند و گروه کنترل در لیست انتظار ثبت شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نگارش 22 و شاخص های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان دختران افسرده که مهارت آموزی رفتاردرمانی دیالکتیکی را دریافت کردند و میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان دختران افسرده که این روش را دریافت نکردند، تفاوت معنا داری وجود دارد (0/05 > p).
  نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد مهارت آموزی رفتاردرمانی دیالکتیکی منجر به کاهش موثر و ماندگار دشواری های تنظیم هیجان دختران افسرده میگردد.

  کلیدواژگان: مهارت آموزی گروهی، رفتاردرمانی دیالکتیکی، تنظیم هیجان، دختران افسرده
 • محسن کریمی*، سید حسین سلیمی صفحات 74-80
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با درمان شناختی رفتاری (CBT) بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام گرفته است.

  روش کار

  این پژوهش در چهارچوب طرح کارآزمایی بالینی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری به مدت یک ماه و نیم اجرا شده است. از میان بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به بخش اعصاب درمانگاه بیمارستان بقیه الله (عج) و با تشخیص متخصص 30 نفربه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و بعد از پر کردن پرسش نامه اضطراب، افسردگی، استرس (DASS) به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. در ابتدا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) ویژه درد مزمن روی اولین گروه از آزمودنی های گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد و سپس آزمودنی های دومین گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای تحت درمان شناختی رفتاری (CBT) قرار گرفتند. در ادامه داده های به دست آمده، با استفاده از تحلیل واریانس و کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان دادکه هر دو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی رفتاری (CBT) در بهبود افسردگی افراد مبتلا به بیماری MS با اندکی تفاوت و به یک میزان موثر واقع شده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی رفتاری (CBT) به یک اندازه می تواند در کاهش افسردگی افراد مبتلا به MS موثر باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری، افسردگی، مالتیپل اسکلروزیس
 • کوروش عباسیان*، سید علیرضا افشانی، حسین اسلامی صفحات 81-92
  مقدمه

  وجود آسیب ها و تهدیدهای فرهنگی اجتماعی باعث شد تا پیش از آنکه شبکه های مجازی از طریق برنامه های تلفن همراه به سادگی در دسترس عموم کاربران قرار گیرد امکاندسترسی به برخی از آنها از طرف دولت، جهت افزایش امنیت اطلاعاتی داخلی محدود شود زیرا اگر پیام رسان ها و کانال های شبکه های اجتماعی، در بستر سرویس های خارجی شکل گرفته و میزبانی شوند شاهد تهدیدهای سیاسی، فرهنگی و...خواهیم بود. در این صورت، کنترل و نظارت بر هیجانات اجتماعی و رصد جریان های سیاسی، از دسترس خودی ها خارج شده و بیگانگان با تحلیل محتواها زمام افکار عمومی را به دست می گیرند. در این میان، کشور برای حفظ امنیت ملی راهبردهای دفاعی را در پیش می گیرد. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این سوال بودهکه؛ نظارت و نقش دولت و حکومت در کنترل شبکه های اجتماعی مجازی برای حفظ امنیت در چه حدی بوده است؟ و چگونه می توان به واسطه پدافند غیرعامل، امنیت این شبکه ها را به حداکثر رساند؟

  روش کار

  پژوهش حاضر با روش کیفی و رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد که به واسطه نمونه گیری نظری و هدفمند 19 نفر از مطلعین به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند و نمونه گیری با این حجم به اشباع نظری رسید، اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا 22 نفر ادامه یافت. روش مصاحبه عمیق مهم ترین فن گردآوری داده های زمینه ای در این پژوهش بوده و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری های متفاوت انجام شد.

  یافته ها

  پیاده سازی و کدگذاری گزاره های مستخرج از مصاحبه ها شامل 23 مفهوم، 13 مقوله اصلی، 9 مقوله هسته و نهایتا یک مقوله هسته نهایی با عنوان چالش نقش دولت در فضای مجازی بوده است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، دولت، نظارت، کنترل، امنیت، پدافند غیر عامل
 • فائضه بنی یعقوبی، سمیه آزرمی*، زهرا فارسی، مریم نادری صفحات 93-99
  مقدمه

  پژوهش ترکیبی، بر گردآوری، تجزیه و تحلیل و ترکیب دو نوع داده کمی و کیفی در یک پژوهش واحد یا مجموعه ای از پژوهش ها تاکید می کند. استفاده از این روش پژوهش در حوزه های مطالعاتی مختلف از جمله حوادث و بلایا، همچنان در حال توسعه بوده و بسیاری از پژوهشگران ممکن است با این نوع روش پژوهش آشنایی کامل نداشته و در انجام این نوع طرح ها دچار مشکل شوند. لذا هدف از تدوین این مقاله، آشنایی بیشتر پژوهشگران با روش پژوهش ترکیبی و مروری بر مطالعات انجام شده با این رویکرد در حوزه حوادث و بلایا می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه مروری است که با استفاده از کلیدواژه های پژوهش ترکیبی، فاجعه و بحران و جستجو در داده پایگاه های داخلی و بین المللی sid.ir، Google scholar، PubMed و Web of science در سال های 2000 تا 2018 انجام گردید.

  یافته ها

  در طی دهه گذشته روش تحقیقاتی ترکیبی به عنوان یک روش متمایز ارتقاء و ترویج داده شده است. ارتباط و ادغام داده های کیفی و کمی در فرایند تحقیق، کلید تمایز روش تحقیقاتی ترکیبی از سایر روش هاست. در مطالعه حاضر پژوهشگران به بررسی روش پژوهش ترکیبی استفاده شده در تعدادی از مطالعات حوزه حوادث و بلایا  پرداختند.

  بحث و نتیجه گیری

  روش پژوهش ترکیبی، بسیار متنوع بوده و می توان کاربرد پژوهش های ترکیبی را با توجه و در نظرگرفتن اصل تناسب روش با مسئله پژوهش به پژوهشگران توصیه کرد.

  کلیدواژگان: بحران، پژوهش ترکیبی، فاجعه
|
 • Seyed Ali Hoseini*, A. Zar, Iman Fathi, Zahra Heidari Mahkooyeh, Marzieh Zalekian Pages 5-12
  Aim

  Cardiovascular disease is one of the most common causes of mortality in advanced countries today. Fibrinogen and resistin are two important markers of inflammation that predict atherosclerosis. The aim of this study was to investigate the effect of eight-week aerobic training and two weeks of detraining on the levels of resistin and fibrinogen in elderly men. 

  Methods

  22 inactive elderly men were selected from nursing homes and randomly divided into experimental and control groups of 11. The experimental group performed an aerobic exercise with 55% to 70% of maximum heart rate for 8 weeks, 3 sessions per week and 30-45 minutes in each session. Then they stopped their training for two weeks. In the entire study period, the control group performed their daily activities only. Blood samples were taken before, after the eighth and tenth weeks. The Kolmogorov-Smirnov test, repeated ANOVA and Bonferron's post hoc test were used to analyze of the data (p≤0.05). 

  Results

  There was no significant difference in the level of resistin (p = 0.40) and fibrinogen (p = 0.95) changes in the control group in the first, eighth and tenth weeks. However, the levels of resistin (p = 0.01) and fibrinogen (p = 0.001) in the experimental group were significantly lower in the 8th weeks than in the control group. Fibrinogen levels in the 10th weeks were significantly higher than the eighth weeks (p = 0.001). 

  Conclusion

  It appears that eight weeks of aerobic training led to a significant reduction in the resistin and fibrinogen in older men. However, after two weeks of detraining, the levels of reduced fibrinogen increased again.

  Keywords: Aerobic training, Exercise, Resistin, Fibrinogen, Elderly
 • Paria Jangi, Alireza Sangani*, Nahid Raamak Pages 13-20
  Introduction

  In the health care organizations nurses are the largest human resources and play a major role in the quality of services, thus their satisfaction and lack of professionalism conflicts affects the success of the service deliver, So the purpose of this study was to comparison of interpersonal conflicts, Gender beliefs and job satisfaction in male and female nurses in Department of Psychiatry PanjAzar Hospital in Gorgan.

  Methods

  The statistical population of the study was all nurses of Department of Psychiatry, PanjAzar Hospital in Gorgan. This descriptive study was a comparative study conducted in 2018. The statistical population of this study was all nurses of men and women who number (52 women and 50 men) were selected by simple random sampling method. The data were extracted using the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MSQ), Bem Gender beliefs Scale (BSRI), and Spector and Jacks Interpersonal Conflict Questionnaire (ICAWS). Also, multivariate analysis of variance analysis using SPSS24 software was used. 

  Results

  The results showed that there was a significant difference between job satisfaction in male and female nurses, but there was no difference between interpersonal conflicts and gender role beliefs male and female nurses. 

  Conclusion

  It can be seen that the difference in satisfaction between the two groups is due to the characteristics of interpersonal conflicts and gender role beliefs. Therefore, in order to identify the satisfaction of nurses 'work, reviewing other psychological constructs can be a more effective determinant in increasing nurses' job satisfaction.

  Keywords: Conflicts, Nurses, Satisfaction, Gender beliefs
 • Asghar Asgharzadeh*, Farhad Nezhad Irani Pages 21-26
  Introduction

  The mobile hospital is to provide medical services in any situation and at any point in the crisis, and this requires recognizing the concept of the mobile hospital. Therefore, this study was conducted with the aim of providing a paradigmatic model at the 523 regional military hospital in Urmia

  Methods

  The present paper was part of a grounded theory study. Continuous comparative analysis was performed simultaneously with data collection using MAXQDA software version 2018, and targeted sampling was chosen from among experienced and maximal variance employees in the study field.

  Results

  Research participants included 21 men and 16 women with a history of work in various hospital departments. The performance structure of the mobile hospital was classified in terms of: the context, the phenomenon studied and the resulting outcomes, which were determined based on the paradigm pattern of mobile hospital function.

  Conclusion

  The results of the research showed that the mobile hospital of a hospital with medical equipment needed to be transported, set up and started to provide medical and therapeutic services for patients and injuries in critical and near the accident site in a short time. Which provides the basis for its assessment of the performance of these hospitals.

  Keywords: Mobile Hospital, Performance, Hospital 523 Army
 • Alireza Soloukdar*, Besharat Goodarzi Pages 27-33
  Introduction

   Agility of human resources has an important role in the employees’ performance of Tehran emergency center. So, the aim of this study was to determine the relationship human resources agility on the performance of staffs at Tehran Emergency Center.

  Methods and Materials

   The research method is a descriptive-correlatio. The statistical population of this research is 1100 operational staff in Tehran Emergency Centers. According to Morgan Table, 285 ones were chosen as sample by categorical random. The data gathering was done by “Questionnaire Agility Manpower Capabilities” and “Patterson Job performance Questionnaire” that both of them are designed in Likert scale. The validity of the first questionnaire was verified by face validity via different interviews from five specialists.  The validity of the second questionnaire was reported acceptable by linking with performance self-assessment questionnaire at 0.05 level. Reliability of questionnaires was approved by a rate of Cronbach's alpha in order 0.87 and 0.81. Data analysis was done by SPSS Version 23.

  Findings

   Pearson correlation test shows a significant correlation between the agility of human resources and its dimensions on staffs' performance. (P=0.000, r=0.754). In regression results, information system component shows the most correlation with staffs' performance from among the dimensions of human resources' agility (0.702).
   

  Conclusion

   the staff agility of Tehran Emergency Center with their performance and information systems has a correlation. It is recommended that managers of Tehran Emergency Center provide opportunities for taking skills and training to increase the use of staff from information and communication technologies.

  Keywords: Agility of Human Resource, Job Staffs' Performance, Tehran Emergency Center
 • Akbar Asgharzadeh Bonab*, Mehdi Chehel Amirani, Aladin Mehri Pages 34-40
  Introduction

  Cardiac arrhythmia, especially in the early hours, can stop heart activity and cause death. Since mistake in decision making is one of the most important causes of death in patients in cardiac intensive care units, the identification and classification of cardiac arrhythmias using the ECG signal is a valuable information source for diagnosing patients with heart abnormalities in times of crisis and warfare.

  Method

  At first, the noises of ECG signal are removed using digital filters and discrete wavelet transform (DWT). Then, Kurtogram of each QRS complex is obtained using spectral kurtosis analysis. Informative features are obtained from segments of Kurtogram function. Finally, K-nearest neighbor classifier is used to determine the normality of person or its arrhythmia type is detected. 

  Results

  In this paper, ECG signals from MIT-BIH signal are used. ECG signals of normal persons and four arrhythmias including APB, PVC, LBBB, and RBBB are chosen for classification. Obtained results show that proposed method achieves the accuracy of 98.51% for classification of ECG signals. Since accuracy of cardiac arrhythmia detection is an important and vital issue in medicine, the proposed method can be used by cardiologists to make a robust decision.

  Conclusion

  Considering the low computational complexity of the proposed method and obtained results, it can be used for fast and accurate cardiac arrhythmia detection, which is a special care resource and important task in physician within war.

  Keywords: Cardiac arrhythmia, war, ECG classification, spectral kurtosis, KNN
 • Rasool Chamani Ghalandary*, Jalil Babapourkheyraldin, Nader Taribarazin, Isa Piri, Ahmad Ansari Moghadam Pages 41-46
  Introduction

  The soldier's period is a new condition that brings stress to people. This would seem to affect the psychological well-being and, consequently, the happiness of the soldiers. The aim of this study was to determine the effectiveness of Reality Therapy Training on psychological well-being and happiness of soldiers of a military center in Tehran.

  methods

  The research is a semi-experimental pre-test and post-test with the control group. The statistical population of this study consisted of all soldiers referring to counseling center in the summer of 1397. The sample size consisted of 30 members of this community, which were voluntarily sampled in this study, and were divided into two groups of 15 people. To measure psychological well-being and happiness, Reef and Oxford Happiness Questionnaires were used. The experimental group underwent rehabilitation therapy for 9 sessions of 90 minutes and the control group received no intervention. The obtained data was entered into the spss software and analyzed using covariance analysis.

  Results

  The results showed that Reality Therapy Training is effective in increasing the psychological well-being(p= 0/025) and the happiness(p= 0/013) of soldiers. In other words, the average scores of psychological well-being and happiness in the experimental group have increased compared to the control group.

  Conclusion

  Regarding the findings, the present study can help psychologists improve their psychological well-being through psychological interventions, which also makes them happier.

  Keywords: Reality therapy, Psychological well-being, Happiness
 • Sina Madadi, Shahrbanoo Ghahari*, Hossein Zandifar Pages 47-57
  Introduction

  This study was conducted to compare individuals with and without gender identity disorder considering copying styles, early maladaptive schemas, and self-esteem.

  Method

  This is a causal-comparative study. Statistical population consisted of individuals with gender identity disorder in Tehran, Iran during 2016. Purposeful sampling was used as sampling method. Sample size obtained to 30 members based on causal-comparative plan; in this case, 30 members were assigned to two groups of individuals with and without gender identity disorder. Ordinary individuals were matched with individuals with identity disorder based on age, gender, education and job. All individuals signed the consent to participate in study. Endler & Parker Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-sf2), and Coopersmith Self-Esteem Inventory employed as research instruments. 

  Results

  Statistical findings showed that self-esteem of ordinary individuals (20.6) was higher than individuals with gender disorder (19.1) and individuals with gender identity disorder obtained higher scores in early maladaptive schemas expect for sacrifice compared to ordinary individuals. Also, there was a significant difference between two groups in terms of emotion-oriented and avoidance-oriented coping strategy considering F value and Significance level (P<0.0001, F=16.34; P<0.02, F=5.62) while there was not any significant difference between groups in terms of task-oriented style.

  Conclusion

  individuals with gender identity disorder have low self-esteem, higher emotion-oriented coping styles and higher early maladaptive schemas.

  Keywords: Coping Style, Early Maladaptive Schema, Self-Esteem, Gender Identity Disorder
 • Mehrdad Nasrollahzadeh Sabet*, Mohammad Faryabi Pages 58-64
  Introduction

  The present study examined the impact of service quality and satisfaction on each type of loyalty (attitudinal and behavioral) in the laboratories of private hospitals in IRAN.

  Methods

  This research has been carried out by presenting and experimenting a conceptual model in 2018. The statistical population of the study consisted of people who had an experience of using laboratory services in private hospitals during the last year. Using Cochran's formula and simple random sampling, 384 questionnaires were collected. Data were analyzed using statistical methods and structural equation modeling with SPSS and SmartPLS softwares.

  Results

  The perceived service quality has positive and significant effect on patients' satisfaction. patient satisfaction has positive and significant effect on their attitudinal loyalty. However, the direct effect of satisfaction on behavioral loyalty is not confirmed and satisfaction through attitudinal loyalty affects behavioral loyalty. The results also confirmed the indirect impact of service quality on attitudinal loyalty through satisfaction, but its indirect effect on behavioral loyalty by satisfaction was not confirmed.

  Conclusion

  Behavioral loyalty in patients is achieved only by creating attitudinal loyalty. And satisfaction directly and the perceived service quality through satisfaction do not affect the formation of behavioral loyalty.

  Keywords: Perceived service quality, Satisfaction, Attitudinal loyalty, Behavioral loyalty
 • Fatemeh Gholipoor Bazkia Ghurab, Fatemeh Gholshani, Farnaz Keshavarzi Arshadi*, Soozan Emamipour, Mojghan Sepah Mansour Pages 65-73
  Introduction

  Depression is the most common psychiatric disorder. The aim of this study was to evaluate the efficacy of dialectical behavior therapy training in emotion regulation of female students with depression.

  Methods

  This study was a clinical trial with pre-test, post-test, and 2-month follow-up on 24 female students. The sampling method was Purposeful, for this goal a call to second-level secondary school counselors was sent to refer a student to the girl studying in the second and third bases, suspected of being depressed. Among female students referred to the Counseling Center of Education Mistry of Lahijan City 24 subjects with depressive disorder were selected and they were assigned randomly into control and experimental groups using the Beck Depression Inventory II and the Structured Clinical Interview SCID. To collect data, the scale of emotional regulation of Gratz and Roemer (DERS) was used. The experimental group got 14 sessions of dialectic behavioral therapy group training and the control group was recorded on the waiting list. For data analysis, SPSS software, version 22, descriptive statistics, and repeated measure ANOVA were used.

  Results

  Results showed that there is significant difference between mean scores of emotional regulation difficulty in depressed girls who received dialectical behavior therapy training and the mean scores of emotional regulation difficulty in depressed girls who did not received this training (P<0.05).

  Conclusion

  It seems that dialectical behavior therapy training leads to significant and lasting reduction in in emotional regulation difficulties in depressed people.

  Keywords: Group training, Dialectical behavior therapy, Emotion regulation, Depression
 • Mohsen Karimi*, Seyed Hossein Salimi Pages 74-80
  Introduction

  Present research attributions mapped at the comparative scrutiny of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Cognitive Behavior Therapy (CBT) impacts on depression amongst the Multiple Sclerosis (MS) patients.

  Methods

  Present study counted as a clinical trials or treatment trials with pretest, post-test and also 1.5 months phase follow up by use of input criteria and neurologist expert from [that for] sample selection population [MS patients] after the list preparation of an outpatient clinic of Baqiyatallah hospital visitors and call on them, 30 persons with regard to the downsizing and reduction of them, selected via convenience sampling method and randomly put in order as two control groups and one group with no therapy.the used material were; Depression, Anxiety and Stress Scale-21 DASS-21 that face-to-face completed by two experimented groups in pre-therapy (pretest), after-therapy (post-test) and 1.5 months two follow up (afterthought) phases and finally participants considered 30 patients. Then; the first experimental group received 60 minutes Acceptance and Commitment Therapy (ACT) per 8 sessions particularly/ especially chronic pain and the second one; received 60 minutes Cognitive Behavior Therapy (CBT) per 10 sessions, also following along with outcomes analyzed and scrutinized by use of variance and co-variance analysis.

  Results

  outcomes showed that Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Cognitive Behavior Therapy (CBT) with a little difference and as the same lead/cause to progression and improvement of depression amongst the Multiple Sclerosis (MS) patients.

  Conclusion

  results indicated that Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Cognitive Behavior Therapy (CBT) as same as the other can effective on progression and improvement of depression amongst the Multiple Sclerosis (MS) patients.

  Keywords: Multiple sclerosis, Cognitive-Behavioral Therapy, Acceptance, Commitment therapy, Depression
 • Abbassian K*, Afshani SAR, Eslami H Pages 81-92
  Introduction

  Because if messengers and social networking channels are formed and hosted on foreign service platforms, we will see political, cultural, and so on threats. In this case, the control and monitoring of social emotions and the observation of political currents are out of reach of outsiders and the aliens take over the public opinion by analyzing the content. In the meantime, the country is pursuing defense strategies to maintain national security. The present study was designed to answer the question: to what extent has government's role and control been in controlling virtual social networks to maintain security? And how can the security of these networks be maximized through passive defense?

  Methods

  The present study was conducted using qualitative method and grounded theory approach, which selected 19 informants as the target population through theoretical and purposeful sampling.  In-depth interview was the most important technique for collecting background data in this study and data analysis was done through different coding methods.

  Results

  Implementation and coding of the statements derived from the interviews consisted of 20 concepts, 13 main categories, 9 core categories and finally one final core category, Challenging the Role of the Government in Cyberspace.

  Keywords: Virtual Social Networks, Government, Supervision, Control, Security, Non-Agent Defense
 • Faezeh Baniyaghoobi, Somayeh Azarmi*, Zahra Farsi, Maryam Naderi Pages 93-99
  Introduction

  Mixed method research emphasizes the collection, analysis and combining of both quantitative and qualitative data in a single research or a set of research. This research methodology is still in development and still many researchers may not be fully familiar with this kind of research methodology. Therefore, the purpose of this article is to introduce the researchers to more familiarity with the mixed method research methodology and to review the studies conducted with this approach in the field of emergencies and disasters.

  Material and Method

  This study is review article was conducted based on scientific Persian and English languages, including SID, PubMed, Google Scholar and Web of Sciences and Library Studies in 2000-2018.

  Result

  mixed method research has been promoted as a distinct method. Linking and integrating quantitative and quantitative data into the research process is the key to differentiating the mixed method research compared to other methods. Researchers looked for studies in field of disasters and emergencies. In this study, some of these studies have been investigated.

  Conclusion

  The mixed method research methodology is very diverse and the use of this method can be recommended to researchers.

  Keywords: Crisis, Disaster, Mixed method research