فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 143 (آبان 1398)
 • پیاپی 143 (آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید بشارتی، پرویز اولیاء، آتنا صادقی، فاطمه احمدی، فرشته فانی، غلامرضا پولادفر، مسعود آل بویه* صفحات 1-10
  مقدمه و هدف
  سالمونلا یکی از عوامل اصلی بیماری منتقله از طریق غذا (Foodborne) در سطح جهانی بوده که به دلیل افزایش روزافزون مقاومت دارویی در آنها امروزه به یک مسئله مهم تبدیل شده است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و تنوع گونه های سالمونلا از نظر مقاومت دارویی و تنوع سرگروهی آنها در نمونه های گوشت مرغ شهر تهران بود.
   
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 100 نمونه گوشت مرغ خریداری شده از واحدهای مجاز توزیع کننده محصولات گوشتی از 22 منطقه تهران تهیه شد. تمامی نمونه ها توسط روش استاندارد از نظر کشت میکروبی بررسی و تایید نتایج توسط آزمایش های بیوشیمیایی و سروگروپینگ انجام گرفت. آنتی بیوگرام توسط روش انتشار از دیسک صورت پذیرفت.
   
  نتایج
  نتایج نشان داد که سالمونلا در 75٪ (75/100) از نمونه های گوشت مرغ وجود دارند. جدایه های گوشت مرغ عمدتا متعلق به سرگروه C بود (88٪) (75/66)، در حالی که سایر جدایه های مربوط به سرگروه B 6/2٪ (75/2)، سرگروه  D3/5٪ (75/4) و غیر گروهA - D3/5٪ (75/4) بودند. مقاومت همزمان به 3 کلاس آنتی بیوتیک ها (3DR) شایع ترین نوع مقاومت چند دارویی (MDR) در بین جدایه های مرغ بود. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی به تتراسایکلین مشاهده شد (%59).
   
  نتیجه گیری
  در این مطالعه میزان بالایی از آلودگی به سالمونلا در نمونه های گوشت مرغ مشاهده شد. الگوهای مقاومت دارویی شایع در این جدایه ها نشان دهنده ریسک احتمالی این سویه ها در انتقال ژنهای مقاومت دارویی طی زنجیره غذایی به اعضای میکروبیوتای دستگاه گوارش انسان باشد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، سرگروه، گوشت مرغ، مقاومت دارویی
 • محمد پرستش* صفحات 11-18
  هدف
  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 12 تمرین همزمان بر آنتی‏ژن اختصاصی پروستات (PSA)، استقامت قلبی-‏تنفسی، قدرت عضلانی و ترکیب بدنی مردان بالای 50 سال بود.
   
  مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه آماری این پژوهش را 29 مرد با میانگین وزن 7/6±1/81 کیلوگرم و شاخص توده بدن 4/1±4/26 کیلوگرم بر مترمربع تشکیل دادند که بطور تصادفی به دو گروه کنترل (17 نفر) و گروه تمرین همزمان (17‏نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین همزمان، برنامه تمرین همزمان (استقامتی- مقاومتی) را به مدت 12 هفته اجرا نمودند. سطوح سرمی PSA، استقامت قلبی- تنفسی (VO2max)، قدرت عضلانی و ترکیب بدنی قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آنالیز کوواریانس (ANCOVA) تحلیل شدند (05/0>P).
   
  نتایج
  تمرین همزمان در گروه تمرینی موجب کاهش معنادار PSA نسبت به گروه کنترل بی‏تمرین شد (001/0P=). همچنین تمرین همزمان موجب کاهش معنادار درصد توده چربی (046/0P=) و نسبت محیط دور کمر به لگن (24/0P=) در گروه تمرین همزمان نسبت به گروه کنترل بی‏تمرین شد (04/0P=). تمرین همزمان نیز موجب افزایش معنادار استقامت قلبی- تنفسی (VO2max) (001/0P=)، میانگین قدرت عضلانی نسبی (001/0P=) و توده بدون چربی (001/0P=) در گروه تمرین همزمان نسبت به گروه کنترل بی‏تمرین شد.
   
  نتیجه‏ گیری: به طورکلی، بر اساس یافته های ما به نظر می‏رسد که تمرین همزمان (استقامتی- مقاومتی) با افزایش استقامت قلبی- تنفسی، میانگین قدرت عضلانی و بهبود ترکیب بدنی موجب کاهش بر سطح سرمی آنتی‏ ژن اختصاصی پروستات (PSA) در مردان بالای 50 سال می‏شود.
  کلیدواژگان: تمرین همزمان، آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)، سالمندان، ترکیب بدنی، قدرت عضلانی، استقامت قلبی- تنفسی
 • رضا بیک وردی، محمود نصر اصفهانی* صفحات 19-26
  مقدمه و هدف
  ابزارهای الکترونیکی قابل حمل نقش مهمی در انتقال پاتوژن های بیمارستانی در محیط بیمارستان ها و در جامعه دارند. گوشی های تلفن همراه که توسط بیماران، همراهان و کارکنان بخش ها و پزشکان استفاده می شود، می تواند به عنوان منبعی برای رشد باکتری تبدیل شده و سبب انتقال میکروارگانیسم ها و شیوع عفونت های بیمارستانی شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان و نوع آلودگی میکروبی تلفن های همراه کارکنان درمانی شاغل در مراکز دندانپزشکی دانشگاه شاهد است.
   
  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی در سال 1397 در میان 160 کارکنان مراکز دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران انجام گرفت. برای نمونه گیری سوآپ مرطوب بر روی کل سطح گوشی کشیده شد و در محیط های مک کانکی و بلاد آگار کشت داده شد. به علاوه یک فرم اطلاعاتی تهیه شده و اطلاعات دموگرافیک کارکنان شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شغل در آن ثبت شده و به علاوه نتایج مربوط به کشت هر گوشی به آن اضافه گردید. داده های حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. (آزمون کولموگروف اسمیر نوف -آزمون اسپیر من -آزمون من ویتنی -آزمون کروسکال والیس و آزمون دقیق فیشر).
   
  نتایج
  نتایج کشت گوشی تلفن همراه شرکت کنندگان به طور کلی نشان داد که 144 گوشی (90 درصد) دارای آلودگی بودند و 16 گوشی (10 درصد) آلوده نبودند. بیشترین باکتری رشد پیدا کرده به ترتیب استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی (7/25 درصد) و پس از آن میکروکوکوس (3/24 درصد) و باسیل گرم مثبت (7/15 درصد) بودند. فراوانی باکتری های موجود بر گوشی تلفن همراه ارتباط معنی داری با متغیرهای زمینه ای از جمله مرکز نمونه گیری، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شغل افراد نداشت (05/0<P).
   
  نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر و مطالعات مشابه در این زمینه می توان نتیجه گرفت که تلفن همراه کارکنان درمانی دارای باکتری های مضری هستند که از مهم ترین عوامل عفونت های با منشاء محیط های درمانی می باشند و می توانند گستره وسیعی از عفونت های ساده تا عفونت های تهدیدکننده حیات را شامل شوند.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، گوشی تلفن همراه، کارکنان خدمات درمانی
 • کبری کاظمی، معصومه اصل روستا* صفحات 27-34
  مقدمه و هدف
  انزوای اجتماعی بر سیستم عصبی اثر گذاشته و به پیدایش اختلالات رفتاری منجر می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر دویدن با تردمیل بر حافظه فضایی و رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موش های صحرایی مواجه شده با انزوای اجتماعی است.
   
  مواد و روش ها
  40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه شامل 1) کنترل، 2) تردمیل، 3) انزوا و 4) انزوا-تردمیل تقسیم شدند. موش ها در گروه های 3 و 4 به مدت 4 هفته به تنهایی در قفس زندگی کردند. گروه های 2 و 4 نیز به مدت 4 هفته (30 دقیقه در روز به مدت 5 روز در هفته) با تردمیل تمرین کردند. در پایان دوره، یادگیری و حافظه فضایی، اضطراب و افسردگی حیوانات با استفاده از ماز آبی موریس، ماز بعلاوه مرتفع و تست شنای اجباری بررسی شد.
   
  نتایج
  چهار هفته انزوا موجب نقص حافظه فضایی و رفتارهای اضطراب و افسردگی در موش های صحرایی شد. نتایج آزمون ماز آبی نشان داد که زمان و مسافت شنا شده برای رسیدن به سکوی پنهان در گروه انزوا-تردمیل در مقایسه با گروه انزوا کاهش معنی دار داشت (05/0P<) و مدت زمان سپری شده در ربع دایره هدف نیز افزایش یافت (05/0P<). نتایج ماز بعلاوه مرتفع نشان داد که درصد ورود به بازوی باز و درصد ماندن در این بازو در گروه انزوا-تردمیل در مقایسه با گروه انزوا افزایش یافت (05/0P<). همچنین مدت زمان بی حرکتی در شنای اجباری نیز در گروه انزوا-تردمیل کمتر از گروه انزوا بود (05/0P<).
   
  نتیجه گیری
  دویدن با تردمیل موجب بهبود حافظه فضایی و کاهش رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موش های صحرایی مواجه شده با انزوای اجتماعی می شود.
  کلیدواژگان: دویدن با تردمیل، انزوای اجتماعی، حافظه، اضطراب، افسردگی
 • فرناز داداش نژاد، ماندانا غلامی*، شهرام سهیلی صفحات 35-44
  مقدمه و هدف
  فتوئین A توسط بافت های مختلف بویژه کبد و بافت چربی ترشح می شود و بر عملکرد اندام های مختلف بدن تاثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی-استقامتی) و مصرف امگا 3 بر سطوح فتوئین A و پروفایل متابولیک در زنان سالمند چاق بود.
  مواد و روش ها: در یک پژوهش نیمه تجربی، 40 زن سالمند چاق (میانگین سنی 83/3±74/65 سال، شاخص توده بدن kg.m2 00/5±1/32) در چهار گروه دارونما، امگا3، تمرین و تمرین+امگا3 تقسیم بندی شدند. برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی-استقامتی) به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته اجرا شد و هر جلسه تمرین ترکیبی مشتمل بر تمرین مقاومتی و استقامتی بود. آزمودنی ها در گروه امگا3 و تمرین+امگا3، روزانه 2000 میلی گرم امگا3 مصرف کردند. خونگیری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون (دو روز بعد از آخرین جلسه تمرین ترکیبی) انجام گرفت و سطوح فتوئین A به روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آنالیز کوواریانس انجام شد.
   
  نتایج
  سطوح نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح فتوئین A در گروه تمرین و تمرین+امگا3 در مقایسه با گروه دارونما و گروه امگا3 به صورت معناداری کاهش یافته است (001/0>p) که این تغییرات با بهبود نیمرخ لیپیدی همراه بود.
   
  نتیجه گیری
  احتمالا کاهش سطوح فتوئین A بخشی از مسیر تاثیرگذاری مثبت تمرین ترکیبی در بهبود پروفایل متابولیک زنان سالمند چاق می باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، تمرین ترکیبی، فتوئین A
 • مژگان شخص نیایی، نرگس نیکونهاد لطف آبادی*، فاطمه حقیر سادات صفحات 45-52
  مقدمه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان است که به طرق مختلف مورد درمان قرار می گیرد. در این راستا، استفاده از داروهای گیاهی به علت عوارض جانبی کمتر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ترکیبات موجود در گیاهان قادر به مهار تکثیر و رشد تومور می باشند. رزماری یکی از گیاهانی است که به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند دارای خواص ضدسرطانی از طریق اثر بر مسیرهای سلولی باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر اسانس رزماری بر بیان ژن BCL-XL بر سرطان پستان است.
   مواد و روش ها: به منظور ارزیابی سمیت سلولی اسانس رزماری سلول های MCF-7 به مدت 24، 48 و 72 ساعت در معرض غلظت های مختلفی از اسانس قرار گرفته و قابلیت زنده ماندن آنها با استفاده از روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. سپس، سلول های MCF-7 به مدت 24 ساعت در معرض اسانس قرار داده شدند تا میزان بیان ژن BCL-XL با استفاده از تکنیک Real Time PCR مورد سنجش قرار گیرد.
   
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که مرگ سلولی وابسته به زمان و دوز است. تاثیر مقادیر مختلف اسانس بر میزان بقای سلول های سرطانی از نظر آماری معنی دار (p˂0.05) بوده و کمترین درصد بقا در 72 ساعت 19 درصد است. نتایج Real Time PCR نشان دهنده ی کاهش بیان ژن BCL-XL بوده و وابسته به دوز است.
   
  نتیجه گیری
  اسانس رزماری دارای اثر سایتوتوکسیک بر روی سلول های سرطانی پستان بوده و با کاهش بیان ژن آنتی آپوپتوتیک BCL-XL  می تواند سبب القای اثر ضد سرطانی باشد.
  کلیدواژگان: اسانس رزماری، ژن BCL-XL، سلول MCF-7، سرطان پستان
|
 • Saeid Besharati, Parviz Owlia, Atena Sadeghi, Fatemeh Ahmadi, Fereshteh Fani, Gholamreza Puladfar, Masoud Alebouyeh* Pages 1-10
  Background and Objective
  Salmonella is one of the leading causes of foodborne illnesses worldwide which has become an important issue today due to the increasing drug resistance. This study was aimed to detect the frequency and diversity of Salmonella serogroups and drug resistance patterns among poultry meat samples distributed in Tehran, Iran.
   
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 100 samples of poultry meat were prepared from authorized distributors of meat products from 22 districts of Tehran. All samples were analyzed by standard method and characterization of the isolates were done using biochemical, polymerase chain reaction, and serogrouping methods. Antibiogram was done using disk diffusion method.
   
  Results
  The results showed that Salmonella was present in 75% (75/100) of the chicken meat samples. Chicken meat isolates were predominantly belonged to serogroup C (88%, 66/75), while other isolates belonged to serogroup B (2.6%, 2/75), serogroup D (5.3%, 4/75), and non-group A–D Salmonella isolates (5.3%, 4.75). While resistance to tetracycline (59%) was the most common resistance phenotype in these isolates, concurrent resistance to 3 classes of antibiotics (3DR) was the most common type of multidrug resistance (MDR) phenotype among them.
   
  Conclusion
  In this study, high rate of contamination with Salmonella was observed in the chicken meat samples. Dominance of antibiotic resistance in these isolates showed their possible risk for transmission of resistance gene markers to the human gut microbiota through food chain.
  Keywords: Salmonella, Serogroups, Chicken meat, Antimicrobial resistance
 • Mohammad Parastesh* Pages 11-18
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the effect of 12 concurrent trainings on prostate specific antigen (PSA), cardiopulmonary endurance, muscular strength and body composition in men over 50 years.
   
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, the statistical samples consisted of 29 men with an average weight of 81.1±‏6.7 kg and body mass index of 26.4‏±‏1.4 kg‏/m2, randomly divided into two control untrained group (n=12) and trained group (n=17). The concurrent training group performed concurrent training (endurance-resistance) for 12 weeks. Serum PSA levels, cardiopulmonary endurance (VO2max), muscle strength, and body composition were measured before and after training. Data were analyzed using covariance analysis (ANCOVA) (P<0.05).
   
  Results
  Concurrent training in the training group significantly reduced PSA compared to the control untrained group (P=0.001). As well, training significantly decreased fat mass (P=0.046) and the ratio of waist to hip circumference (P=0.024) and significantly increased cardiorespiratory endurance (VO2max) (P=0.001), mean relative muscle strength (P=0.001) and lean body mass (P=0.001) in the training group compared to the control untrained group.
   
  Conclusion
  Overall, our findings showed that concurrent training (endurance-resistance) increases cardiorespiratory endurance, mean muscle strength, improves body composition and decreases serum prostate-specific antigen (PSA) levels in men over 50 years old.
  Keywords: Concurrent training, Prostate specific antigen, Elders, Body composition, Muscle strength, cardiorespiratory endurance
 • Reza Beikverdi, Mahmoud Nasresfahani* Pages 19-26
  Background and Objective
  Portable electronic devices play an important role in the transmission of hospital pathogens in the hospital environment and in the community. Cell phones used by patients, companions and medical staff can serve as a source for bacterial growth and to transmit microorganisms and spread nosocomial infections. The aim of this study was to evaluate the intensity and type of microbial contamination of cell phones of medical staff in dentistry centers of Shahed University.
   
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 160 medical staff in dentistry centers of Shahed University in Tehran, 2018. Wet swab samples were drawn on the whole surface of cell phones and cultured in MacConkey and Blood Agar plates. In addition, a checklist was prepared and demographic information of staff including age, gender, education level, and occupation was recorded in addition to the results of culture of cell phones. Data were analyzed using SPSS software.
   
  Results
  The results showed that 144 cell phones (90%) were infected and 16 phones (10%) were not infected. The most prevalent bacteria grown were coagulase-negative Staphylococcus (25.7%) followed by Micrococcus (24.3%) and Gram-positive bacillus (15.7%). Frequency of bacteria on cell phones was not significantly correlated with basic variables such as center of sampling, age, gender, education level and occupation (P>0.05).
   
  Conclusion
  Based on the results of the present study and similar studies in this field, it can be concluded that cell phones of medical staffs have harmful bacteria that are the most important causes of infections originating from the medical environment and can range from simple infections to life-threatening infections.
  Keywords: Nosocomial infection, Cell phone, Medical staff
 • Kobra Kazemi, Masoumeh Asle, Rousta* Pages 27-34
  Background and Objective
  Social isolation affects the nervous system and leads to behavioral disorders. The aim of this study was to investigate the effect of treadmill running on spatial memory and anxiety and depression behaviors in rats exposed to social isolation.
   
  Materials and Methods
  In this study, 40 male Wistar rats were divided into 4 groups as follows: 1) Control, 2) Isolation, 3) Treadmill and 4) Isolation-Treadmill. In groups 3 and 4, each rat lived alone in cage for 4 weeks. Groups 2 and 4 were trained 30 min/day, 5 days/week for 4 weeks. At the end of this period, spatial memory, anxiety and depression were evaluated using Morris water maze, elevated plus maze and forced swimming test, respectively.
   
  Results
  Four weeks of isolation caused spatial memory impairment and anxiety and depression behaviors in the rats. The results of water maze test showed that the time and distance traveled to reach the hidden platform in the Treadmill-Isolation group significantly reduced compared to the Isolation group (P<0.05) and the elapsed time in the target quadrant increased (P<0.05). The results of elevated plus maze test showed that the percentage of entrance to the open arm and the percentage of staying in this arm in the Isolation-Treadmill group increased compared to the Isolation group (P<0.05). Also, the immobilization time of animals in the Isolation-Treadmill group in the forced swimming test was lower than the Isolation group (P<0.05).
   
  Conclusion
  Treadmill running improves spatial memory and decreases anxiety and depression behaviors in social isolated rats.
  Keywords: Treadmill running, Social isolation, Memory, Anxiety, Depression
 • Farnaz Dadash Nejad, Mandana Gholami*, Shahram Soheili Pages 35-44
  Background and Objective
  Fetuin A is secreted by different tissues including liver and adipose tissue and affects the function of different body tissues. The aim of the present study was to investigate the effect of eight-week combined exercise training (resistance-endurance) and Omega-3 ingestion on the levels of fetuin-A and metabolic profile in elderly obese women.
   
  Materials and Methods
  In a semi-experimental research, 40 elderly obese women (average age of 65.74±3.83 years old, body mass index 32.5±1.0 kg.m2) were assigned to four groups including placebo, Omega3, training and training+Omega3 groups. Combined exercise training (resistance-aerobic) was conducted for eight weeks and three session per week and each combined training session consists of resistance and aerobic training. The subjects in Omega3 and training+Omega3 groups consumed daily 2000 mg of Omega 3. Blood sampling was conducted in pre and post (two days after last combined training session) stages and fetuin A level was measured by Elisa method. Data was analyzed by covariance test.
   
  Results
  Present study results indicated that fetuin A level significantly decreases in training and training+Omega3 group compared to placebo and Omega3 groups (p<0.001) and these changes were associated with improvement of lipid profiles.
   
  Conclusion
  Probably, a decrease in fetuin A level is part of positive effectiveness pathway of combined training in improving metabolic profile in elderly obese women.
  Keywords: Elderly, Combined training, Fetuin A
 • Mozhgan Shakhseniaie, Narges Nikoonahad Lotfabadi*, Fatemah Haghirossadat Pages 45-52
  Background and Objective
  Breast cancer is the most common cancer among women, which is treated via several ways. The use of herbal medicines is very important because of their fewer side effects and compounds of the plants can inhibit the proliferation and growth of the tumor. Rosemary is one of the herbs that due to its antioxidant properties can have anti-cancer properties through cellular pathways. The aim of this study was to evaluate the effect of rosemary extract on BCL-XL gene expression in breast cancer cells.
   
  Materials and Methods
  In order to evaluate the cellular toxicity of rosemary essential oil, MCF-7 cells were exposed to different concentrations of essential oil for 24, 48 and 72 hours, and their survival was investigated using MTT assay. Then, MCF-7 cells were exposed to essential oil for 24 hours to determine the BCL-XL gene expression using the Real Time PCR technique.
   
  Results
  The results indicate that cell death is time- and dose-dependent. The effect of different amounts of essential oil on the survival rate of cancer cells was statistically significant (p˂0.05) and the lowest survival rate at 72 hours was 19%. Real Time PCR results show that the expression of the BCL-XL gene reduced and this reduction is dose-dependent.
   
  Conclusion
  Rosemary essential oil has cytotoxic effect on breast cancer cells and can induce anticancer effects by decreasing the expression of BCL-XL, an anti-apoptotic gene.
  Keywords: Rosemary essence, BCL-XL gene, MCF-7 cell, Breast cancer