فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - پیاپی 63 (تابستان 1398)
 • پیاپی 63 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهدی رضایی*، محمد مهدی رضوانی فر صفحات 9-41

  خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاریعمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تاسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

  کلیدواژگان: دستورگرائی، سیاستگذاری عمومی، حقوق اساسی، اساسی سازی، نظام حقوقی ایران
 • رحیم نوبهار* صفحات 43-64

  این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تاکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقی هان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.

  کلیدواژگان: نظم، نظام اجتماعی، اسلام، نظریه دولت در اسلام، نظم عمومی
 • حسین عبداللهی* صفحات 65-96
  تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تبعی» و از حیث حوزه مالکیت حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
  کلیدواژگان: اموال، عمومی، دولت، حاکمیت، منفعت
 • معصومه ابراهیمی*، مسعود راعی، لیلا رئیسی صفحات 97-129
  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: هواپیمای خلبان متحرک، ایکائو، کنوانسیون شیکاگو، حریم خصوصی، حقوق هوایی
 • محمد جلالی*، سعید برخورداری صفحات 131-162
  دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است.
  کلیدواژگان: دادستانی، استقلال دادستانی، مقام تعقیب، صلاحدید، پاسخگویی
 • علی نواری* صفحات 163-190
  رودخانه های بین المللی که از قلمروی سرزمینی دولت های مختلف عبور می کنند، در معرض اعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن ها قرار می گیرند. بهره برداری از این رودخانه ها و اجرای طرح های توسعه ای در مورد آن ها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت ها، قواعد نظام حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های بین المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت های پائین دستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می نماید. این مقاله به بررسی جلوه هایی از تعهدات بین المللی دولت ترکیه در فرایند بهره برداری از سد ایلیسو پرداخته است.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، رودخانه های بین المللی، سد ایلیسو، ریزگردها، آب
 • فائزه دانشور* صفحات 191-214

  با توجه به اینکه یکی از روش های متداول جهت نقد نظریه ها به طور عام و نظریه های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریه حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی». با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تاکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه  نظریه ای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تاکید شده است.

  کلیدواژگان: خاستگاه ایدئولوژیک، رویکرد ایدئولوژیک، کارکرد ایدئولوژیک، محتوای ایدئولوژیک، نظریه ایدئولوژیک حقوق عمومی
 • سیدناصر سلطانی* صفحات 215-239
  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
  کلیدواژگان: آزادی ناشی از عهد و پیمان ها، نسخ قانون، قوه مقننه، حقوق ضروری حاکمیت، حقوق بنیادین
 • جواد صالحی* صفحات 241-269

  بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: اصل احتیاط، اقدام مقتضی، کنوانسیون حقوق دریاها، کشتی حامل پرچم، منطقه ی انحصاری اقتصادی
 • مرتضی رستمی*، حسن بادینی صفحات 271-295
  یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند.با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، بنگاهداری، سبد دارایی، خصوصی سازی، صندوق بازنشستگی
 • آزاده عبدالله زاده شهربابکی* صفحات 297-317

  با اینکه در آثار بسیاری از فیلسوفان حقوقی رد پای تاکید بر برخی ویژگی های قانون دیده می شود، اما تفکر نظام مند در خصوص این موضوع در قرن اخیر شکل گرفته است. ضرورت پرداختن به «ویژگی های قانون»، «قانون خوب» و یا «با کیفیت»، در حقیقت برخاسته از تجربیات عملی دوران حیات «قانون» است که پس از آن بر اندیشه و نظر در باب آن نیز تاثیر گذاشته است. قانون، به عنوان ابزار تنظیم روابط انسانی با هدف محدود کردن قدرت و از بین بردن خودکامگی و پاسداری از حقوق شهروندان، خود در عمل با نقص هایی مواجه بوده که آن را از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مانع شده است. اندیشمندان معاصر در صدد رفع این نقص ها و تبدیل «قانون» به همان ابزار سودمند در جامعه هستند. مطالعه پیرامون این ضعف ها و راهکارهای رفع آن، اندیشه در باب «کیفیت قانون» را شکل داده است. این مقاله بر آن است تا مبنای نظری و ضرورت انجام مطالعات پیرامون مساله کیفیت قوانین را بررسی کند. سوال های اصلی این نوشتار این است که چرا مساله کیفیت قوانین و بالا بردن سطح کیفی آن چه به لحاظ شکلی و چه از دید محتوایی ضروری است و مبنای نظری این ضرورت کدام است؟

  کلیدواژگان: «کیفیت قانون»، «حاکمیت قانون»، «وضعیت قانونی»، «قوانین خوب»، «ساده و روشن بودن قانون»
|
 • Mahdi Rezaei *, Mahdi Rezvani Pages 9-41

  Public policy-making is considered as the most important manifestation of government’s ruling, exertion of authority and arrangement of public affairs based on the “rule of law”. Public policy-making cycle, from think tank and policy-making to assessment and supervision is formed in relation to basic/fundamental rights and therefore, under the influence of the legal and political system, its position and function would be different. In the Iranian legal system, the concept of “general policies of the system” has legal and political affinity/relationship with public policy-making. However, as the result of the existing legal vacuum, its position and function is questionable and accordingly strategies and solutions implied in the process of public policy-making cannot be utilized in assessment and supervision of general policies of the system. Hence, in order to utilize the capacity and capability of “public policy-making” within “general policies” concept in the structure of basic/fundamental rights system in Iran, this legal establishment shall be placed in the procedure of Constitutionalisation in two different but coordinated courses by separating minor and major departments. Therefore in the process of localization, this concept is redefined based on Iranian legal system.

  Keywords: constitutionalism, Public Policy Making, constitutional law, Constitutionalisation, Iran’s legal system
 • RAHIM NOBAHAR * Pages 43-64

  This article sheds light on the origins of the Rule of saving the system (hifdh al-nidhām) in both theology and jurisprudence. The article insists the broader sense of the Rule and its close relationship with social order. While mentioning some examples of the Rule in juristic issues, the article explains the importance of a transcendental and virtue-based discipline as it is conceived in the Rule. Also the article clarifies the connection of the Rule with saving the government. According to the article, the implication of the Rule in Islamic jurisprudence is more connected with protection of social order in its broad sense. Although the Rule relates to saving and protecting a good government as a necessary element of the society, it is more protecting the disciplines and systems made by human being. The insistence of the rule on social order is not limited to Islamic society and/or saving an Islamic government. Therefore, every human discipline as far as it helps the survival of human being and the quality of its life should be respected. The article also points out the ideal concept of the discipline and the potentials of the Rule for making a better social order.

  Keywords: discipline, social system, Islam, theory of state in Islam, public order
 • Hossein Abdollahi * Pages 65-96
  Analyzing current definitions of public properties in Iranian legal system indicates that distinction between these properties from State properties cannot be sought in criteria such as devoting to public services, the ability to confiscate, style of utilization, conformity of public properties from civil and commercial laws. Also existing approaches about the issues such as “relation between public properties and State-owned companies' properties” and “rules governing public properties” are facing criticism that necessitate the redefinition of public properties. In this research, it has been endeavored to redefine the public property according to criteria of Iranian constitutional law system such as interpretation of civil law according to the Constitution, with regard to the effects of the concept of sovereignty; in such a way that, while respecting the fundamental legal-jurisprudential frameworks, the efficiency of the State in utilizing public properties shall be taken into accounts. According to this redefinition, public properties (in the general sense) unlike private ones, are properties devoted to public benefit and belonged to legal person of public law and consisting of State properties, State-owned companies properties and public properties (in the strict sense). These properties can be divided into “original or subordinate” public properties and "national or local" in the domain of State ownership. The redefinition will have many practical legal effects in the legal system.
  Keywords: Public, Properties, State, Sovereignty, Benefit
 • Masoumeh Ebrahimi *, Masoud Raei, Leila Raisi Pages 97-129
  Advances in aerospace technology especially in the 20 century unveiled a new kind of aircraft as (remotely piloted aircraft) which is deployed in military and civil application. In recent years, the civil usage of this aircraft has influential advancement and with no doubt in the future, this new technology will have a great advancement. Some believe that by inventing and increasing the use of this new technology and taking into account the capabilities of these aircraft, the aerospace has become a serious concern and a potential threat to civil rights. Almost all countries are encountered with the same challenges with the use of RPA and their impact on the privacy rights of people. In this article, the effect of the use of RPA on the privacy of the people and the necessity observance of this right at the time of concluding of regulations on the operation of the mentioned aircraft considering the economic and social benefits of the deployment of this technology, are considered and emphasized.
  Keywords: Icao, chicago convention, privacy, rpas, air law
 • Mohammad Jalali *, Saeed Barkhordari Pages 131-162
  The Prosecution is one of the most important public institutions in the realization of the rule of law and the protector of political rights and freedoms. However, there is no theoretical basis or practical practice regarding the position of this institution among the three powers. Affected by the legal structure and historical and political issues of each country, four factors have been influential in the formation of the position of the Prosecutor's Office: the executive structure; the structure of the judiciary; the independent prosecution; and the elected prosecution, which makes it impossible to introduce a desirable and ideal model for all systems. However, this paper will attempt to examine the four factors and concerns about the prosecution's position among the three powers. These factors include: the independence of the prosecutor's office; the separation of the Prosecution and Adjudication; and the need for prosecution policy-making and accountability. For the desirable position of the prosecution among the powers, it is necessary to strike a balance among these four concerns and effective factors in accordance with the political situation and the historical context of the formation of powers in any legal system.
  Keywords: Prosecution, Independence of Prosecution, status of Prosecution, Discretion, Accountability
 • Ali Navari * Pages 163-190
  International rivers that traverse the territories of different States are subject to their exercise of the principle of territorial sovereignty. Utilization of these rivers and performance development plans by each of the riparian States will have impacts which may affect the rights and interests of other riparian States. Rules of international legal order relevant to international rivers have regulated legal relations among riparian States for the prevention of disputes and conflicts. Turkish government launched Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) and scheduled the construction of the Ilisu dam on the River Tigris. The operation of this dam in the future will diminish the Tigris water flow to the territory of lower riparian States such as Syria and Iraq. This diminishing effect indirectly plays an important role in developing arid and desert areas and leads to the intensification of dust haze, especially in Iran. This article examines international obligations of Turkish government with regard to the utilization of Ilisu dam.
  Keywords: International Law, international rivers, Ilisu dam, Dust haze, Water
 • Faezeh Daneshvar * Pages 191-214

  In evaluating some theories of public law, the observation about the link between those theories and ideology is more often made in a critical spirit, in order to impugn the mentioned public law theories. The question posed in this article is how to define “ideological theories of public law”. This involves three fundamental steps. First, defining the concept of ideology; second, the exposition of the theory of public law; and third, answering to the questions of the consequences of ideologicization of mentioned theories.In order to establish a legal definition of ideology as used in the current essay, and in the absence of a unified definition of this concept amongst scholars, initially general and specific notions regarding the concept of ideology have been outlined. Subsequently, from these outlined definitions, focus has been on those that are closely related to public law theories. Consequently, an exposition has been given into how a theory of public law becomes ideological at four different levels of origination point; approach; content; and function. Finally, the question of “how the ideologicization of public law theories adversely affects these theories” has been answered.

  Keywords: “Ideological approach”, “Ideological content”, “Ideological function”, “Ideological origination”, “ Ideological public law theories”
 • Seyed Naser Soltani * Pages 215-239
  Legal expressions and concepts are abundant in the numerous fundamental texts of the modern political thought. The language of law has been one of the main means within which discussions about political thought has been taken place. Therefore, when these texts are translated into other languages, the meaning and the content of the legal expressions and concepts in terms of their scope and connotations shall be considered. Only in this situation one can rely on these translations and they deserve to be cited. So the revision and reconsideration of these texts from the legal concepts point of view seem very useful and necessary. In this paper, focus has been on the public law expressions and concepts of the Persian translation of the Leviathan and their precision and accuracy is evaluated.
  Keywords: Liberty of Subjects consiseth in Liberty from convenants, abrogate, The essentiall Rights of Soveraighty, Fundeamentall Law, The legislative Power
 • javad salehi* Pages 241-269

  Illegal performance of the flagship is one of the issues discussed in the Convention on the Law of the Sea, for which the guarantee is not enforced. Nevertheless, the capacity of the legal principles and international environmental instruments and the jurisprudence of international authorities is pivotal. Judicial procedure of international authorities also rely on the ‘precautionary principle’ and ‘Due Regard’ of the flag State. The guarantee of cooperation between flag state and flagship with coastal State and the regional fisheries organizations is considered as shared obligations and responsibilities of the parties. However, this approach is a kind of pledge done that is not accompanied by a guarantee of liability for the compensation to the coastal state. However, the coastal state's approach to the denial of the credibility and reputation of the flag State for the illegal operation of its ship is only a guarantee in order to prevent repetition of similar cases in the future.

  Keywords: Precautionary principle, Due Regard, Convention on the Law of the Sea, Flag State, Exclusive Economic Zone
 • Morteza Rostami *, Hasan Badini Pages 271-295
  Pension funds for maintaining the balance of resources and expenditure invest in different ways; one of the most common practices is owning companies’ stocks. The tendency of many pension funds to this type of investment have led to the management of companies. Management of companies by pension funds (in the sense of having a stock management) as an emerging issue in the legal literature of our country has faced different regulatory policies; some are limiting or prohibiting and others are prescribing. Even though the legislator's last determination was to ban the company management of Iran's pension funds, some have gone too far from their social goals by forming investment companies. This essay using a comparative approach and library analysis, after explaining the legal status of firms has tried to analyze the background and reasons for company management of pension funds including paying of government debt to funds, capital market restrictions in Iran and entrepreneurial profitability. The findings show that if pension funds want to pay more attention to the rights of their members, it is necessary to significantly reduce the company managing, establish balancing through acquisition of shares of investment companies and other investment practices.
  Keywords: investment, company management, Portfolio, privatization, Pension Fund
 • Azadeh Abdollahzadeh Shahrbabaki * Pages 297-317

  Even though in the works of legal scholars, some notions regarding the characteristics of legal norms are included, the systematic approach to this issue has been established in this century. The necessity to investigate characteristics of legal norms, good legal norms, and qualified legal norms, is raised from the practical experience influencing the thoughts and opinions. As a tool for the adjustment of human communication, law is meant to follow goals such as limiting the power, fighting despotism and defending citizens’ rights. Yet, the law itself is encountered with deficiencies hindering it from achieving the goals. The contemporary scholars have put efforts to resolve the deficiencies to introduce the “law” as the true useful tool for society. Investigating the deficiencies and solutions has formed thoughts regarding the “quality of law”. In the present study, the bases and necessity of such investigations and studies is discussed. The present account of writing is divided into three sections: the essence and goals of investigating “quality of law”, necessity and reasons for investigating the issue, and the similar terms and definitions used erroneously as the quality of law.

  Keywords: quality of law, Etat de droit, Etat légal, good legal norms, simplicity, clarity of law