فهرست مطالب

یافته - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 82، پاییز 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 82، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • آمنه محمودی، الهام شهاب پور، مصطفی مرادی سرابی، صدیقه طهماسبی، مریم کوشکی جهرمی* صفحات 1-11
  مقدمه

  سرطان سینه و درمان های مربوطه عوارض مختلف جسمانی از جمله مشکلات قلبی عروقی را به همراه دارد و یکی از روش های پیشنهادی جهت رفع یا کاهش این عوارض تمرین ورزشی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر شاخص های قلبی عروقی بیماران سرطان سینه بود.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی تصادف بود. شرکت کنندگان در این تحقیق 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه بودند که به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به شکل تصادفی به دو گروه تمرین (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین، تمرینات پیلاتس را به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته به مدت 60 دقیقه در جلسه انجام دادند و گروه کنترل در هیچ فعالیت منظم ورزشی شرکت نکردند. قبل و بعد از برنامه تمرینی هر دو گروه تمرین و کنترل، ضربان قلب و فشارخون سیستولی و دیاستولی استراحتی با دستگاه فشارخون سنجیده شد و حاصلضرب دوگانه قلبی عروقی با حاصلضرب فشارخون سیستولی استراحتی در ضربان قلب استراحتی محاسبه شد. از آزمون آماری تحلیل کوواریانس به منظور تحلیل  یافته ها استفاده شد.

  یافته ها

  تمرینات پیلاتس موجب کاهش فشارخون  سیستولی (035/0P<)، ضربان قلب (02/0P<) و حاصلضرب دوگانه قلبی عروقی (003/0P<) در زنان مبتلا به سرطان سینه شد، اما بر فشارخون دیاستولی آنان تاثیر معنی داری نداشت (18/0P<).

  بحث و نتیجه گیری

   به طور کلی تمرینات پیلاتس جهت بهبود شاخص های قلبی عروقی به زنان مبتلا به سرطان سینه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سرطان سینه، پیلاتس، فشارخون، ضربان قلب، حاصلضرب دوگانه
 • علیرضا جباری، فائزه زهابی*، حسن جعفری، نسرین شعربافچی زاده صفحات 12-22
  مقدمه

  ارزیابی عملکرد به عنوان یک ابزار کنترلی همواره مورد توجه مدیران بوده است از این رو این مطالعه با هدف به کارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت (1392 و 1396) انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-مقایسه ای است که در سالهای 1392 و 1396 با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن انجام شد و جامعه آماری شامل کلیه مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد می باشد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 عملکرد بیمارستان ها براساس ابعاد و شاخص های مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بین عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد در بعد مشتری مداری و فرآیندهای داخلی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت تفاوت معنا داری وجود داشت (p<0/05) و در ابعاد رشد و یادگیری و مالی تفاوت معنا داری وجود نداشت (p>0/05).

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج پژوهش نشان داد که دو بعد از ابعاد کارت امتیازی متوازن پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد ارتقا یافته است .

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، بیمارستان های آموزشی درمانی، طرح تحول نظام سلامت ایران
 • ابوالفضل جعفرزاده باغان، مقصود پیری*، محمد علی آذربایجانی صفحات 23-35
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین ورزشی اختیاری و اجباری در دوران نوجوانی بر رفتار شبه اضطراب و تاثیر آن بر میزان بیان ژن عوامل التهابی در مخچه است.

  مواد و روش ها

  به منظور انجام آزمایش، 40 سر رت نر به صورت تصادفی ‏به 5 گروه کنترل(C)، جدا شده از مادر (MS)، جدا شده از مادر و ورزش اختیاری (MS+RW)، جدا شده از مادر و ورزش اجباری (MS+TM) و جدا شده از مادر و داروی فلوکسیتین (MS+flx) تقسیم شدند. به استثنای گروه کنترل رت های سایر گروه ها از روز 2 پس از تولد تا روز 14 پس از تولد به مدت 180 دقیقه از ‏مادرشان جدا شدند. سپس آزمودنی ها به صورت 4 تایی تا روز 28 در قفس‎‎ نگهداری شدند‏. گروه های تمرین و دارو از روز 28 با اختیاری (چرخ گردان) تمرین اجباری (تردمیل) و دارو (فلوکسیتین) تیمار شدند. در روز 60 رفتارهای شبه اضطرابی  به وسیله آزمون رفتاری  EPMارزیابی شد. میزان بیان ژن عوامل التهابی در بافت مخچه نیز اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج ما نشان داد ورزش اختیاری توانست بطور معنی داری و بهتر ار ورزش اجباری رفتارهای شبه اضطراب ناشی از استرس جداسازی از مادر را خنثی نموده و بیان ژن عوامل التهابی در مخچه را کاهش دهد.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر نشان داد ورزش اختیاری می تواند به عنوان روش درمانی غیردارویی برای اختلالات ذهنی  و روانی همچون اضطراب مفید باشد.

  کلیدواژگان: استرس اولیه دوران زندگی، رفتار شبه اضطراب، عوامل التهابی، ورزش اختیاری
 • سمیه عابدزاده، فرشاد غزالیان*، حسین عابدنظری، حجت الله نیک بخت، ماندانا غلامی صفحات 36-47
  مقدمه

  پپتید ناتریورتیک مغزی غیرفعال (NT-proBNP) به طور گسترده به عنوان نشانگر تشخیصی و برای میزان خطر ابتلا بیماران مبتلا به نارسایی قلبی استفاده می شود. نقش آن در ارزیابی بیماران مبتلا به فشار خون کمتر روشن است. هدف تحقیق حاضر اثر 12 هفته ای تمرین هوازی بر روی NT-proBNP در زنان مبتلا به فشارخون بالا بود.

  مواد و روش ها

  35 زن میانسال مبتلا به فشارخون به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه هوازی 12 هفته تمرین را به صورت 3 جلسه در هفته و با 35 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. میزان نشانگر NT-proBNP سرم با روش Elecsys تعیین و مقدار پنج میلی لیتر خون از ورید بازویی گرفته شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که 12 هفته فعالیت هوازی بر روی غلظت NT-proBNP در بیماران مبتلا به فشار خون بالا تاثیر مثبت و معناداری دارد(05/0>p).

  بحث و نتیجه گیری

   به طور کلی به نظر می رسد 12 هفته تمرین هوازی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا مفید بوده و موجب بهبود عملکرد عضله قلبی شده است. با این حال، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پپتید ناتریورتیک مغزی غیرفعال (NT-proBNP)، تمرین هوازی، زنان مبتلا به فشارخون بالا
 • سهیلا حسنوند، محمدحسن ایمانی نسب*، مهدی بیرجندی، رودابه امیدی فر، جمیل صادقی فر صفحات 48-65
  مقدمه

  هرم سنی جمعیت کشور در حال معکوس شدن است. برنامه ریزی برای تدارک خدمات بهداشتی، درمانی برای سالمندان مستلزم بررسی بهره مندی آنان از خدمات سلامت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین بهره مندی سالمندان استان لرستان از خدمات سلامت و ارتباط آن با عوامل اقتصادی- اجتماعی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی مقطعی است که در سال 1396 در بین سالمندان ترخیص شده از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. داده های مربوط به 428 سالمند به صورت مصاحبه تلفنی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPPS-18 و آزمون های کای اسکوئر و من ویتنی، اسپیرمن و t مستقل تحلیل شدند.

  یافته ها

  نرخ بهره مندی حداقل یکبار از خدمات پزشکی در طول سه ماه گذشته %5/25 و از خدمات پیراپزشکی %7/27 بود. بین ساختار خانواده، وضعیت سواد، محل سکونت فرد (شهر یا روستا)، خاستگاه اجتماعی فرد (محل سکونت تا 18 سالگی)، وضعیت بیکاری، تعداد فرزندان، بعد خانواده، نوع بیمه، وضعیت بیمه تکمیلی، ابتلاء به بیماری مزمن، خودارزیابی از وضعیت سلامت، رضایت فرد از شرایط فعلی خود، درآمد، وضعیت اشتغال، وضعیت مالکیت مسکن و داشتن اتاق اختصاصی با بهره مندی از خدمات سلامت ارتباط معنادار وجود داشت. بین بهره مندی از خدمات مختلف سلامت با جنس، تاهل، محل سکونت فرزندان و داشتن وسیله نقلیه ارتباط معناداری مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بهره مندی سالمندان از خدمات مختلف سلامت بیشتر از جمعیت عمومی است. با توجه به ارتباط معنادار برخی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی با بهره مندی سالمندان از خدمات سلامت، توصیه می شود برنامه ریزی برای ارایه خدمات سلامت بر اساس مطالعه بهره مندی آنان از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن انجام شود.

  کلیدواژگان: سالمند، خدمات سلامت برای سالمند، عوامل اقتصادی-اجتماعی، ایران
 • مهناز جنگی، عادله دیوسالار*، آزاده محمدقلی صفحات 66-75
  مقدمه

  امروزه فناوری نانو به سرعت در حال توسعه بوده و اثرات قابل توجهی بر صنعت، جامعه و محیط زیست دارد. دراین مطالعه برهمکنش نانو ذره اکسید روی با DNA  تیموس گوساله بررسی شد.

  مواد و روش ها

  برهمکنش نانوذرات اکسید روی با DNA  تیموس گوساله با استفاده از روش های مختلف طیف سنجی مرئی فرابنفش ، فلورسانس و تکنیک دورنگ نمایی حلقوی در دو دمای اتاق و فیزیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  داده های طیف سنجی مرئی فرابنفش  نشان داد که با افزایش غلظت نانوذره اکسید روی، شدت جذب  DNA نیز افزایش می یابد. نشر فلورسانس اتیدیوم بروماید نشان داد که با افزایش نانو ذره اکسید روی شدت نشر کاهش می یابد که نشان دهنده ورود نانو ذره به ساختار DNA  می باشد. همچنین داده های دورنگ نمایی حلقوی نشان داد که اکسید روی باعث تغییر ساختاری در DNA می شود.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج بدست آمده نشان داد که نانو ذره اکسید روی می توا ند به DNA متصل شود و سبب ایجاد تغییر در ساختار DNA  شود از طرف دیگر به دلیل میانکنش نانوذره اکسیدروی با ماکرومولکول حیاتی سلول DNA)) باید به اثرات جانبی و میزان سمیت ایجاد شده در اثراستفاده روز افزون آن برای انسان و محیط زیست توجه کرد .

  کلیدواژگان: نانو ذره اکسید روی، غده تیموس گوساله، فلورسانس، طیف سنجی مرئی فرابنفش
 • سارا رشنودی، صدیقه بطالبلویی*، حکیمه امانی پور، محمدرضا کتابداری صفحات 76-85
  مقدمه

  فلوئور عنصری ضروری برای سلامت دندان و استخوان است که بخش عمده آن از طریق آب آشامیدنی وارد بدن انسان می شود. با این وجود، غلظت بالای این عنصر، خطر ابتلا به بیماری فلوئوروزیس دندانی و استخوانی را افزایش می دهد. شرایط اقلیم و میانگین دما و همچنین میزان دریافت آب بر جذب فلوئور در بدن اثر گذار می باشند. بازدیدهای محلی نشانه هایی از دندانهای مبتلا به فلوئوروزیس دندانی در ساکنین منطقه سوری را نشان داد و از انجا که مطالعات کتابخانه ای هیچ پژوهشی را در این ارتباط در منطقه مورد مطالعه نشان نداد، لذا هدف از این مطالعه تعیین غلظت فلوئور در آب های آشامیدنی منطقه سوری در استان لرستان، تعیین دوز بهینه و مقدار مصرفی آن در گروه های سنی مختلف می باشد.

  مواد و روش ها

  جهت تعیین غلظت فلوئور در آب آشامیدنی و ارزیابی ریسک احتمالی در منطقه سوری، لرستان، در آذر ماه 1395، 19 نمونه آب شامل 4 نمونه از چشمه و 15 نمونه از چاه آشامیدنی و از هر منبع یک نمونه برداشته شد.

  یافته ها

  میانگین غلظت فلوئور در نمونه های آب 26/1 با گستره 67/0 تا 9/1 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. دوز بهینه مصرف فلوئور 79/0 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد و با در نظر گرفتن فلوئور موجود در آب آشامیدنی منطقه سوری، مقدار جذب فلوئور در گروه های سنی بزرگسالان، کودکان و نوزادان به ترتیب،6/0، 86/1 و 13/4 برابر کمینه ریسک (05/0 میلی گرم بر کیلوگرم در روز) است. نوزادان، کودکان و بزرگسالان به ترتیب در معرض خطر ابتلا به بیماری فلوئوروزیس دندانی هستند.

  بحث و نتیجه گیری

   غلظت فلوئور در 42 درصد نمونه های آب بالاتر از 5/1 میلی گرم بر لیتر، استاندارد سازمان بهداشت جهانی بود که باعث افزایش بیماری فلوئوروزیس دندانی در ساکنین منطقه شده است. افزایش جذب فلوئوراید بویژه به همراه عدم آگاهی ساکنین منطقه منجر به بیماری فلوئوروزیس دندانی در ساکنین منطقه می شود.

  کلیدواژگان: فلوئوروزیس دندانی، منطقه سوری، دوز بهینه، آب آشامیدنی
 • حسین جعفری، حسین هنری*، جمیل زرگان، سعید تمدنی جهرمی صفحات 86-95
  مقدمه

  خلیج فارس یکی از مکانهای زیست گونه های مختلف عروس دریایی میباشد. اکثر گونه های عروس دریایی، سمی هستند. زهر عروس دریایی Rhopilema nomadica (ازگونه های خلیج فارس) ترکیبی پروتئینی و با اثرات نورتوکسین، سیتولیزین و همولیزین می باشد. هدف از این تحقیق جداسازی و بررسی زهر   R.nomadicaو مطالعه اثرات همولیتیکی آن روی سلولهای خونی میباشد.

  مواد و روش ها

  R.nomadica از ناحیه جزر و مدی ساحل شمالی جزیره قشم نمونه برداری شد و پس از انتقال به آزمایشگاه بندرعباس  با روش بهینه شده ای، زهر آن استخراج و با استفاده از ژل کروماتوگرافی سفادکسG200  جداسازی شد. برای بررسی وزن ملکولی ترکیبات آن از ژل الکتروفورز SDS-PAGE استفاده شد. میزان کشندگی زهر استخراج شده، با تزریق زیر جلدی به موش نژاد سوری بررسی شد و سپس فعالیت لیزکنندگی زهر روی سلولهای قرمز گونه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  زهر R.nomadica  با روش بهینه شده ای از نماتوسیتها جداسازی شد و پس از تعیین غلظت پروتئین به مقدار 7/1 میلی گرم در میلی لیتر  و عبور از ستون ژل کروماتوگرافی ، دو پیک بدست آمد. وزنهای ملکولی 45، 65 و 95 کیلودالتون پس از عبور از ژل الکتروفورز SDS-PAGE  مشخص گردید. مقدار کشندگی زهر (LD50) تعیین شد. سپس میزان فعالیت لیزکنندگی زهر مورد ارزیابی  قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  وجود ترکیبات فعال در زهر R.nomadica  موجب آسیب به شناگران میشود ، اثر لیزکنندگی زهر به غلظت زهر و نوع سلول های خونی بستگی دارد و در گونه های مختلف ، متفاوت می باشد . گلبولهای قرمز موش نسبت به انسان و گوسفند قابلیت لیز شوندگی بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: عروس دریایی، لیزکنندگی، R، nomadica
 • حسن سهرابیان کفراج، عبدالحسین شیروی*، ویدا حجتی، مجتبی خاکساریان، مریم علی پور صفحات 96-104
  مقدمه

  گلیوبلاستوما (GBM) متداول ترین تومور بدخیم مغزی در افراد بزرگسال است. زنجبیل دارای خواص ضد تومور ی، ضد قارچی، حشره کشی و ضد سرطانی است. با این حال تاثیرات ضد تومور ی آن بر رو ی رده ی سلول های گلیومای  C6 انجام نشده است. لذا در این مطالعه اثرضد تومور ی عصاره هیدروالکی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  عصاره هیدروالکی زنجبیل تهیه گردید. پس از کشت و تکثیر سلول های گلیوما یC6، آن ها در معرض غلظت100 تا1000 میکرو گرم در میلی لیتر از عصاره به مدت 24 ،48 و 72  ساعت قرار داده شدند و موجودیت سلول ها به روش) MTT 3-(4و5 دی متیل-تیازول2- ایل)-5 و2 دی فنیل تترازولیوم برماید) تعیین گردید. در نهایت داده های حاصل با روش آنالیز واریانس یک طرفه بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج تست MTT  نشان داد که عصاره هیدروالکی زنجبیل اثر ضد تومور ی وابسته به دوز و زمان برای روی سلول های تومور ی دارد. به طوریکه با افزایش غلظت عصاره و دوره انکوباسیون تا 72 ساعت بیشترین درصد مرگ سلولی مشاهده شد. غلظت مهارکنندگی رشد سلول هاIC50)  ) برای سلول های تومور ی برای 24 و48 و 72 ساعت به ترتیب  33/733 ،118/611  و 25/532 میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به اینکه عصاره هیدروالکلی زنجبیل به صورت وابسته به دوز و زمان موجب مهار رشد سلول ها شد، لذا می توان احتمال موثر بودن آن را در درمان های تومور های مغزی مطرح نمود.

  کلیدواژگان: زنجبیل، عصاره، ضد توموری، سلول های گلیومای C6، گلیوبلاستوما
 • سجاد ناصری نیا، محمدمهدی سهرابی فرد* صفحات 105-118
  مقدمه

  اختلال نقص توجه-بیش فعالی یک اختلال عصبی-رشدی می باشد که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه، بیش فعالی و تکانشگری همراه است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودمهارگری در بهبود شفقت خود و نظم جویی هیجان در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه_ بیش فعالی شهر خرم آباد بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون_ پیگیری با گروه کنترل می باشد. نمونه مورد نظر شامل 30 مرد مبتلا به اختلال نقص توجه_ بیش فعالی شهر خرم آباد بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی برنامه راهبردهای خودمهارگری را به مدت ده جلسه گروهی دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل تا پایان پژوهش هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس درجه بندی نقص توجه_ بیش فعالی بزرگسالان (BAARS-IV)، مقیاس شفقت خود (SCS) و مقیاس نظم جویی هیجان (ERS) و برای تحلیل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تفاوت معنی داری از نظر شفقت خود و نظم جویی هیجان بین افراد گروه آزمایشی و گروه کنترل در پس آزمون و پیگیری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت آموزش راهبردهای خودمهارگری تلویحات کاربردی مفیدی در درمان و پیشگیری از اختلال نقص توجه_ بیش فعالی بزرگسالان ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: راهبردهای خودمهارگری، شفقت خود، نظم جویی هیجان، نقص توجه، بیش فعالی بزرگسالان
 • افسون پوریا، رضا عاطف یکتا*، علیرضا سلیمی نیا، امید عظیم عراقی، علی پوریا صفحات 119-128
  مقدمه

  مانیتورینگ TOFیا پایش عصب عضله  تکنیکی است که پس از اتمام  بیهوشی  عمومی جهت تشخیص میزان کارایی عضلات بیمار زمانی  که  در حین  بیهوشی  داروهای بلوک کننده عصب-عضله  بکار رفته باشد استفاده می شود. TOF با تحریک عصبی در اعصاب محیطی بیمار ارزیابی دقیق نیاز به شل کننده را در حین عمل  فراهم می آورد. هدف از این  مطالعه بررسی میزان شلی عضلانی با مانیتورینگ TOF در بیماران کاندید عمل جراحی در بیمارستان شریعتی در زمان های بدو ورود و یک ساعت بعد از ریکاوری می باشد.

  مواد و روش ها

  ابزار مطالعه چک لیست تهیه شده توسط تیم تحقیقاتی حاوی اطلاعات دموگرافیک، نوع جراحی، مدت عمل ، BMI و  اطلاعات  نمایش داده  شده توسط دستگاه  Nerve stimulator  بود. میزان  TOF بیماران در بدو ورود و حین خروج از ریکاوری با در نظر گرفتن زمان یک ساعته برای تمام بیماران اندازه گیری شد و بر اساس تغییر کردن یا نکردن میزان  TOF بیماران  به دو گروه تقسیم شدند .

  یافته ها

  در این مطالعه 400 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند . TOF Ratio دو گروه بیماران در بدو ورود به ریکاوری 4/81 و  یک ساعت بعد 9/89 می  باشد.  بیشترین میزان تغییرات TOF مربوط به مردان با درصد 57% بود. بیشترین تغییرات TOF در ریکاوری در جراحی ستون فقرات 5/87% و کمترین تغییرات در جراحی شکمی 5/17% مشاهده شد. طول عمل در گروه با تغییرات TOF 125 دقیقه و در گروه بدون تغییرات 75 دقیقه بود. سن افراد در گروه بدون تغییرات TOF 34 سال و در گروه با تغییرات TOF  44 سال بود. BMI در گروه با تغییرات TOF     kg/m2 27 و گروه بدون تغییرات  TOF kg/m2  28 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد تغییرات شلی عضلانی با فاکتورهای زیادی مرتبط است و مانیتورینگ TOF احتمال باقی ماندن بلوک عصبی عضلانی را در  PACU و بعد از ترخیص و در نتیجه آن احتمال عوارض تنفسی و آسپیراسیون را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: بیهوشی، مانیتورینگ، TOF، ریکاوری
 • زهرا سلیمانی کهره، سعیده سادات حسینی*، کریم افشاری نیا صفحات 129-143
  مقدمه

  اضطراب و افسردگی وضعیتی ناتوان کننده است که در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر دیده می شود. این اختلال در بیست درصد بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر گزارش شده و ارتباط معناداری با افزایش مرگ و میر و عوارض بیماری های قلبی- عروقی داشته است. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه سه روش درمانی غیردارویی شناختی - رفتاری، موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری بر این اختلال شایع می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با گروه های آزمایش و کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران کرونر قلبی بستری در بیمارستان قلب امام علی(ع) شهر کرمانشاه در سال 96-97 بود که تعداد آنها بالغ بر 150 نفر بود . نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و طی دو مرحله صورت گرفت. حجم نمونه انتخابی برابر 52 بیمار  از لیست انتظار بیماران قلبی انتخاب شد.  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک بوده و داده ها با تحلیل مانوا و مانکوا در نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که هر سه روش درمانی تاثیری مطلوب بر میزان اضطراب و افسردگی بیماران دارند اما تاثیرگذاری درمان های CBT بر اضطراب و افسردگی بیماران در مقایسه با روش های درمانی تن آرامی و موسیقی درمانی بیشتر است. پس از روش CBT، تن آرامی بیشترین تاثیر بر اضطراب و افسردگی را دارد و موسیقی درمانی با تفاوتی اندک در جایگاه سوم قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج بدست آمده نشان داد اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونری بیشتر از دو درمان موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری است.

  کلیدواژگان: اضطراب و افسردگی، بیماران عروق کرونری، تن آرامی رفتاری، درمانی های شناختی- رفتاری، موسیقی درمانی
 • حسین محمودوند، مژگان میرزایی، مهرداد خاتمی، هرمز محمودوند، فرناز خیراندیش، معصومه نیازی، مریم سپهوند، صدیقه ندری* صفحات 144-152
  مقدمه

  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد پروتواسکولکسی عصاره گیاه بلوط بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط In vitro و ex vivo می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کبد گوسفندان آلوده به کیست هیداتید از کشتارگاه شهرستان خرم آباد جمع آوری شده و پس از جداسازی پروتواسکولکس های کیست هیداتید، جهت بررسی اثر ضد پروتواسکولکسی گیاه بلوط در شرایط in vitro و ex vivo، غلظت های 250، 500 و 1000 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گیاه بلوط را با سوسپانسیونی از پروتواسکولکس ها (103 × 1 در هر میلی لیتر)  مجاور کرده و در زمان 40-5 دقیقه میزان مرگ و میر آنها محاسبه گردید.

  یافته ها

  یافته های in vitro مطالعه حاضر نشان داد که میزان کشندگی پروتواسکولکس ها پس از 5 دقیقه مواجهه با غلظتmg/mL  1000 عصاره گیاه بلوط 100 % بود. این در حالی است که در نتایج ex vivo، %100 پروتواسکولکس ها پس از 10 و 25 دقیقه مواجهه به ترتیب با غلظت های 1000 و 500 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره بلوط از بین رفته بودند، که بیانگر این موضوع است که عصاره نیاز به زمان بیشتری برای نشان دادن اثرات ضد پروتواسکولکسی خود در شرایط ex vivo دارد (p< 0.05).

  بحث و نتیجه گیری

   علاوه بر این نتایج، مطالعه حاضر بیانگر آن است که عصاره گیاه بلوط دارای اثرات ضد پروتواسکولکسی قابل توجهی در شرایط in vitro و ex vivo می باشد بنابراین می توان با انجام آزمایشات تکمیلی از آن به عنوان داروی جایگزین جدید در هنگام جراحی هیداتید استفاده کرد.

  کلیدواژگان: هیداتیدوزیس، اکینوکوکوس گرانولوزوس، شن هیداتید، عصاره، اسکولیسیدال
|
 • Amene Mahmoodi, Elham Shahabpoor, Mustafa Moradi Sarabi, Sedigheh Tahmasebi, Maryam Koushkie Jahromi* Pages 1-11
  Background

  Breast cancer and its treatments induce various physical complications, including cardiovascular problems. Exercise training is one of the recommended methods for preventing or reducing these complications. The purpose of this research was to evaluate the impact of 8 weeks of Pilates exercises on cardiovascular indices in breast cancer patients.

  Materials and Methods

  This study was a randomized clinical trial. Participants of the study included 30 female breast cancer patients who participated in the study voluntarily. They were randomly divided into two groups of the exercise (n=15) and the control (n=15). The exercise group performed Pilates exercise for 8 weeks, 3 days a week, for 60 min per session, but the control group did not participate in any regular physical activity. The resting heart rate and systolic as well as diastolic blood pressure were measure using a blood pressure monitor device prior to and after the training period of the both groups. Subsequently, the rate pressure product and the resting systolic heart rate were separately multiplied by resting heart rate. Analysis of covariance statistical test was used to carry out data analysis.

  Results

  Pilates exercises decreased systolic blood pressure (P<0.035), heart rate (P<0.02) and rate pressure product (P<0.003) in breast cancer women, but did not have any effect on their diastolic blood pressure (P<0.18).

  Conclusion

  Women with breast cancer are recommended to perform Pilates exercises for the improvement of their cardiovascular indices.

  Keywords: Breast cancer, Pilates, blood pressure, heart rate, rate pressure product
 • Ali Reza Jabbari, Faezeh Zahabi*, Hassan Jafari, Nasrin Sharbafchi Zadeh Pages 12-22
  Background

  As a control tool, performance evaluation has always been a concern for managers. Hence, the present study aimed to apply a balanced scorecard approach to assess the performance of educational hospitals in Khorramabad before and after the development of the health system (2013 and 2017).

  Materials and Methods

  This descriptive-comparative study was conducted in 2013 and 2017 using a balanced scorecard model. The statistical population included all educational hospitals in Khorramabad. The performance of every hospital was examined based on the dimensions and indicators of the study using SPSS-22 software.

  Results

  There were significant differences between the performance of the educational hospitals of Khorramabad in terms of customer orientation and internal processes before and after the implementation of health system reform (p<0.05). Nevertheless, there were no significant distinctions between the hospitals with regard to growth, learning and financial issues (p> 0/05).

  Conclusion

  The results of this study indicated that two dimensions of the balanced scorecard approach were improved following the implementation of health care reform plan in Khorramabad educational hispitals

  Keywords: Performance evaluation, balanced scorecard, educational hospitals, health system development plan
 • Abolfazl Jafarzadeh Baghan, Maghsoud Peeri*, Mohammad Ali Azarbayjani Pages 23-35
  Background

  The purpose of the present study was to investigate the effect of four weeks of voluntary and compulsory exercise training in adolescence on pseudo-anxiety behaviors and its effect on the expression of fetal inflammatory factors in the cerebellum.

  Materials and Methods

  To conduct the experiment, 40 male rats were randomly divided into 5 groups of the control (C), separated from the mother (MS), separated from the mother and voluntary exercise (MS + RW), separated from the mother and compulsory exercise (MS + TM), and isolated from the mother and Fluoxetine (MS + FLX). Except for the control group, the rats of other groups were separated from their mothers from the second to the 14th day after birth for 180 minutes. Subsequently, the subjects were kept in cages of four rats until the 28th day. Drug and treatment groups were treated with the voluntary procedure (running wheel), compulsory practice (treadmill) and drug (Fluoxetine) from the 28th day. On the 60th day, pseudo-anxiety behaviors were evaluated by EPM behavior test. The level of the gene expression of inflammatory factors in the cerebellum was also measured.

  Results

  Our results showed that voluntary exercise could significantly and more effectively than compulsory training eliminate anxiety-like behaviors induced by the stress of separation from the mother from the mother, and reduce the expression of the inflammatory factors’ gene in the cerebellum.

  Conclusion

  The results of this study indicated that voluntary exercise can be useful as a non-prescriptive therapeutic approach against mental and psychological disorders such as anxiety.

  Keywords: Primary lifestyle stress, anxiety-like behavior, inflammatory factors, voluntary exercise
 • Somayeh Abedzadeh, Farshad Ghazalian*, Hossin Abednazari, Hojatolah Nikbakht, Mandana Gholami Pages 36-47
  Background

  N-terminal proBNP (NTproBNP) is widely used as a diagnostic biomarker and for the risk stratification of patients with heart failure (HF). Its role in the evaluation of patients with hypertension is not completely clear. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of aerobic exercise on NT-pro BNP in women with hypertension.

  Materials and Methods

  Thirty-five middle-aged women with hypertension were randomly divided into two groups of the aerobic training and the control. The aerobic exercise group completed 12 weeks of exercise, 3 sessions per weak, with 35-60% of the maximum heart rate. Serum NT-proBNP marker was determined by Elecsys method, and 5 ml of blood was collected from brachial veins.

  Results

  The results demonstrated that 12 weeks of aerobic training had a positive and significant effect on NT-pro BNP concentration in patients with hypertension (p <0.05)

  Conclusion

  Overall, it seems that 12 weeks of aerobic exercise has been beneficial in patients with hypertension, and has improved myocardial function. However, this issue requires further research.

  Keywords: NT- pro BNP, aerobic exercise, women with hypertension
 • Soheila Hasanvand, Mohammad Hasan Imani Nasab*, Mehdi Birjandi, Roudbeh Omidifar, Jamil Sadegifar Pages 48-65
  Background

  The age pyramid of our country is being reversed. Planning for the provision of healthcare services for the elderly requires the investigation of the factors affecting their utilization of health services. The aim of this study was to determine the availability of hearth services for the elderly at Lorestan province and the relationship between their utilization of these services with socioeconomic variables.

  Materials and Methods

   This cross-sectional study was conducted in 2017. The study population included the elderly discharged from the hospitals affiliated to Lorestan University of Medical Sciences in 2017. The data of 428 patients were collected during phone interviews. The collected data were analysed by SPSS-18 software and chi-square test, Mann-Whitney test, Spearman test, and independent t-test.

  Results

  The rates of the utilization of medical and paramedical services in at least one occasion during the last three months among the studied elderly were 25.5% and 27.7%, respectivly. Utilization of health services was significantly affected by family structure, literacy status, residence of the patient (town or village), social origin (the residence until the age of 18), unemployment status, number of children, type of insurance, complementary insurance, having a chronic desease, self-evaluation of health status, satisfaction of the status quo, income, employment status, house ownership, and having a private room. However, there were not significant relationships between the elderly’s utilization of different health services and their gender, marital status, children’s location, and car ownership.

  Conclusion

  Elderly people utilize different health services more than the general population. Considering the significant relationship between certain socioeconomic variables and the utilization of health services among the elderly, it is recommended that planning for the provision of health services to them should be based on the investigation of their utilization of health services and their determinants.

  Keywords: the elderly, health services for the elderly, socioeconomic determinants, Iran
 • Mahnaz Jangi, Adeleh Divsalar*, Azadeh Mohammadgholi Pages 66-75
  Background

  Nowadays, nanotechnology is rapidly developing and has significant effects on industry, society and the environment. In this study, the interaction between the zinc oxide nanoparticles and the DNA of calf thymus was investigated.

  Materials and Methods

  We investigated the interaction of zinc oxide nanoparticles with the DNA of calf thymus using various ultraviolet–visible spectroscopy methods, fluorescence, and circular dichroism (CD) technique at both room and physiologic temperatures.

  Results

  Ultraviolet–visible spectroscopy data indicated that the increased concentration of zinc oxide nanoparticles rainses DNA absorption. Extrinsic fluorescence emission of ethidium bromide (EB) showed that as zinc oxide nanoparticles increase, the emission intensity of EB decreases, which might indicate the intercalation of nanoparticles into DNA structure. Moreover, CD data showed that the synthesized zinc oxide causes structural changes in DNA.

  Conclusion

  Finally, the results revealed that zinc oxide nanoparticles could be bound with DNA and induce certain structural changes in DNA structure. On the other hand, due to the interaction of the chemical oxide nanoparticle with the vital macromolecule of the DNA cell, the side effects and the toxicity caused by its increasing consumption for humans and the environment should be considered.

  Keywords: Zinc oxide nanoparticles, calf thymus, fluorescence, UV-visible spectroscopy
 • Sara Rashnoodi, Sedigheh Battaleb Looie*, Hakimeh Amanipoor, Mohammad Reza Ketabdari Pages 76-85
  Background

  Fluorine is an essential element for dental and skeletal health which is obtained paimarily from drinking water. However, large doses of flourine can lead to dental and skeletal fluorosis. Fluorine intake is affected by local climate conditions, air temperature, and water consumption. Symptoms of dental fluorosis were observed in the residents of Souri. Since a bibliographic survey showed that no study has been undertaken so far in this area with regard to fluoride, the aims of this research was to determine fluoride concentration in drinking water, and to estimate an optimum fluorine dose level as well as the daily exposure dose among distinct age groups in Souri region, Lorestan.

  Materials and Methods

  To determine fluorine concentrations in drinking water and assessment of probable risks in Souri region, Lorestan, in total 19 groundwater samples, including 4 samples from springs and 15 from wells (one sample per sampling location) were collected in December, 2016.

  Results

  The average content of fluorine was 1.26 milligram per liter with a range of 0.67 to 1.9 milligram per liter.  The optimal dose of fluorine was calculated to be 0.79 mg/L., The estimated fluoride intake from drinking water in the three different age groups of adults, children and infants was 0.6, 1.86 and 4.13 times highher than the current minimum risk of 0.5 mg per kg per day. In order, infants, children and adults are highly exposed to the risk of developing dental fluorosis disease.

  Conclusion

  Fluorine concentration exceeded the standard level of 1.5 mg/l recommended by World Health Organization in 42% of the water samples. This phenomenon has led to the increased incidence of dental fluorosis among the residents of the investigated region. The rise of fluoride intake, particularly when the residents of the investigated region are unaware of the consequences, leads to the high risk of developing dental fluorosis.

  Keywords: Dental fluorosis, Souri region, the optimal dose, drinking water
 • Hosein Jafari, Hosein Honari*, Jamil Zargan, Saeed Tamadoni Jahromi Pages 86-95
  Background

  The Persian Gulf is one of the habitats of different species of jellyfish. Most jellyfish species are venomous. The venom of Rhopilema nomadica jellyfish, which is found in the Persian Gulf, is a compound protein with the effects of neurotoxin, cytolysin and hemolysin. The purpose of this study is the isolation and characterization of R. nomadica venom and the investigation of its hemolytic effects on blood cells.

  Materials and Methods

  The R. nomadica was sampled from the tidal zone of the northern coast of Qeshm Island. After it was transferred to a laboratory in Bandar Abbas with an optimized method, the venom was extracted and isolated by the Sephadex G200 chromatography gel. SDS-PAGE gel electrophoresis was used to evaluate the molecular weight of its compounds. The lethal dose of the isolated venom was assessed by subcutaneous injection into the mice, and then the hemolytic activity on erythrocytes of different species was evaluated .

  Results

  R. nomadica venom was isolated from nematocytes by an optimized method, and after determining the protein concentration of 1.7 mg / ml and passing the chromatography column, two peaks were obtained. The molecular weights of 45, 65 and 95 kDa were determined by passing through the SDS-PAGE gel electrophoresis. Subsequently, the lethal dose (LD50) was detected, and the rate of activity of the venom was evaluated.

  Conclusion

  The existence of active compounds in the venom of R. nomadica damages swimmers. The effect of the hemolytic activity of the venom that depends on the concentration of venom and the type of blood cells varies in different species. We showed that RBCs of mice are more susceptible to lysis by the venom than human or sheep RBCs.

  Keywords: jellyfish, hemolysis, R. nomadica
 • Hassan Sohrabian Kafraj, Abdolhosein Shiravi*, Vida Hojati, Mojtaba Khaksarian, Maryam Alipour Pages 96-104
  Background

  Glioblastoma (GBM) is the most common malignant brain tumor in adults. Ginger has anti-tumor, anti-fungal, insecticidal, and anti-cancer properties. However, its anti-tumor effects on the C6 glioma cell line have not been examined. Hence, the anti-tumor effect of its hydro alcoholic extract has been investigated in the present study.

  Materials and Methods

  The hydro alcoholic extract of ginger was prepared. After the cultivation and proliferation of C6 glioma cells, they were exposed to concentrations of 100 to 1000 μg / ml for 24, 48 and 72 days, and the cell viability was determined by MTT method. Finally, the obtained data were analyzed using the one-way analysis of variance model.

  Results

  The results of MTT test showed that the hydroalcoholic extract of ginger could have dose and time-dependent anti-tumor effect on tumor cells. The highest percentage of cell death was observed with the increasing concentration of the extract and the extention of the incubation period up to 72 hours. The inhibitory concentration of cells growth (IC50) for tumor cells obtained for 24, 48, and 72 hours were 500.25, 611.118, and 733.33μg / ml respectively.

  Conclusion

  Since the hydroalcoholic extract of ginger in a dose and time-dependent manner inhibited the growth of C6 glioma cell lines, this extract might be effective in the treatment of brain tumors.

  Keywords: ginger, extract, antitumor, C6 glioma, glioblastoma
 • Sajad Naserinia, Mohammad Mehdi Sohrabi Fard* Pages 105-118
  Background

  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder characterized by three main features, namely attention deficit, hyperactivity, and impulsivity. This study sought to determine the effectiveness of self-control strategic training on self-compassion and emotion regulation in adults suffering from attention deficit hyperactivity disorder in Khorramabad.

  Materials and Methods

  This research used a quasi-experimental method of pretest-posttest follow-up with a control group. The sample consisted of 30 men with attention deficit hyperactivity disorder in Khorramabad selected by available sampling and randomly assigned to the control and experimental groups. The experimental group received the self-control strategies for ten sessions, while the control group did not receive any intervention until the end of the project. The data were collected using Barkley Adult ADHD-IV Rating Scale (BAARS-IV), the self-compassion scale (SCS), and emotion regulation scale (ERS). The data were analyzed using multivariate analysis of variance.

  Results

  The results indicated that there were significant differences with regard to self-compassion and emotion regulation between the subjects of the experimental and control groups.

  Conclusion

  Self-control strategies training provides useful applied practices in the treatment and prevention of ADHD disorder in adults.

  Keywords: self-control strategies, self-compassion, emotion regulation, adults ADHD disorder
 • Afsoon Pooria, Reza Atefyakta*, Alireza Saliminia, Omid Azim Araghi, Ali Pooria Pages 119-128
  Background

  TOF monitoring or muscle nerve monitoring is a technique which is used after anaesthesia has ended to examine the performance of the patient's muscles following the use of muscle blocking drugs during anaesthesia. Stimulating the nerves in the patient's, TOF  provides an accurate assessment of the need for a relaxant during the operation. The purpose of the present study was to investigate the rate of muscle relaxation using the TOF (train of four) technique in patients undergoing surgery in Shariati Hospital at the time of admission and discharge time.

  Materials and Methods

   The study tools was a checklist prepared by a research team that contained demographic information, type of surgery, duration of operation, BMI, and information displayed by the nerve stimulator. The rate of TOF at admission and at the time of discharge was measured for all the patients. Subsequently, the patients were divided ito two groups based on the fixity and alterability of the TOF rate.

  Results

  400 patients were studied in this study. The TOF rates of the two groups of patients at admission and the time of discharge were 81/4 and 89/9 respectively. The highest alteration of TOF rate (57%) belonged to men. Moreover, the maximum level of TOF variation in the recovery phase was observed after the spine surgey were %87/5 and the minimum level belonged to abdominal surgey (%17/5). The duration of the operation for the groups with and without TOF variations was 125 and 75 minutes respectively. The subjects in the groups with and without TOF variations were 44 anf 34 years old respectively. Finally, the BMI level in the groups with and without TOF variations were 27 kg/m2 and 28 kg/m2 respectively.

  Conclusion

  Neuromuscular relaxation variation is likely to be affected by several determinanats. Moreover, TOF monitoring reduces the likelihood of the continuation of neuromuscular block in PACU and post-discharge time. Hence, it reduces the likelihood of the occurrence of respiratory complication and aspiration.

  Keywords: : Anesthesiology, monitoring, TOF, PACU
 • Zahra Soleymany Kahreh, Saeedeh Sadat Hosseini*, Karim Afsharinia Pages 129-143
  Background

  Anxiety and depression are a disabling condition in patients with coronary artery disease. This disorder has been reported in 20% of patients with coronary artery disease and has a significant relationship with increased mortality and complications of cardiovascular disease. The purpose of this study was to investigate and to compare three non-cognitive-behavioral therapies, music therapist and relaxation therapy on this common disorder.

  Materials and Methods

  In this research, a pseudo-experimental design was used with experimental and control groups. The statistical population of the study included all patients with coronary artery disease hospitalized in Imam Ali Hospital in Kermanshah in 2017-2018. Sampling in this study was carried out in two stages. A sample of 50 eligible individuals was selected. They were then randomly assigned to three treatment groups and one control group. Each test group received a specified number of 2-hour therapeutic sessions. Data was collected by Beck anxiety and depression Inventory. Data was analyzed using manso and mancoa analysis in SPSS20 software.

  Results

  The results of this study showed that all three therapeutic methods have an effective effect on the level of anxiety and depression in patients, but the effect of CBT treatments on anxiety and depression in patients is more than that of relaxation therapy and music therapy after CBT, relaxation has the greatest impact on anxiety and depression, and music therapy is in third place with a slight difference.

  Conclusion

  The results showed that the effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on decreasing anxiety and depression in coronary artery disease patients was more than music therapy and behavioral relaxation.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapies, Coronary Heart Disease, Relaxation, Music Therapy, Anxiety, Depression
 • Hossein Mahmoudvand, Mojgan Mirzaei, Mehrdad Khatami, Hormoz Mahmoudvand, Farnaz Kheirandish, Massumeh Niazi, Maryam Sepahvand, Sedigheh Nadri* Pages 144-152
  Background

  This study aims to evaluate the scolicidal effects of oak (Quercus infectoria) extract on hydatid cyst protoscoleces in vitro and ex vivo.

  Materials and Methods

  Following the collection of protoscoleces from sheep livers infected with fertile hydatid cysts from a slaughterhouse in Khorramabad, they were treated with various concentrations of oak extract (250-1000 µg/mL) for 5-40 min in vitro and ex vivo. Finally the mortality of protoscoleces was assessed by the eosin exclusion test (0.1% eosin staining).

  Results

  The mean of the mortality of protoscoleces was 100% after 5 min incubation with the concentration of 1000 mg/ml of oak extract. On the other hand, the mean of the mortality of protoscoleces after 10 incubation with the concentration of 500 mg/ml of oak extract was 100%. However, these results were not observed in the ex vivo analysis. That is, oak extract requires a longer length of time to display potent protoscolicidal effects.

  Conclusion

  The results of this investigation revealed that oak extract could have a significant scolicidal activity on hydatid cyst protoscoleces. However, further research, particularly in human and animal subjects, is required to reach this conclusion.
  Keywords: Hydatidosis, Echinococcus granulosus, extract, hydatid sand, hcolicidal.

  Keywords: Hydatidosis, Echinococcus granulosus, extract, hydatid sand, hcolicidal