فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:13 Issue: 4, 2019
 • Volume:13 Issue: 4, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهره افتخاری*، محمد رضا مخبردزفولی، بابک بیک زاده صفحات 343-352
  زمینه مطالعه

  واکنش های التهابی در شرایط پاتوفیزیولوژیک ریه یک مشکل مهم در فرایند درمان بوده و در برخی موارد باعث مرگ، به ویژه در نوزادان می شود. سورفکتانت اگزوژن ریه به عنوان یک کاندید برای درمان التهاب در ریه مورد توجه قرار گرفته است.

  هدف

  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی این ماده در شرایط برون تنی و درون تنی می باشد.

  روش کار

  عصاره سورفکتانت ریوی گوساله از ریه خرد شده گوساله های تازه کشتار شده جدا گردید. برای مطالعه برون تنی: خرگوش های سفید نیوزلندی به عنوان یک مدل مناسب حیوانی با عصاره سورفکتانت ریوی گوساله درمان شدند و سپس سلول های تک هسته ای خون محیطی جمع آوری و بیان ژن IL-10 ، IL-6، IL-1β، IFN- γ و TGF-β قبل و بعد از درمان سورفکتانت به مدت 30 روز ارزیابی شدند. در مطالعه درون تنی: چهار غلظت مختلف به سلول های تک هسته ای خون محیطی خرگوش اضافه شده و سطح سیتوکین ها و بیان ژن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج ما نشان داد که IFN-γ و TGF-β در 24، 48 و 72 ساعت افزایش یافت که از نظر آماری معنی دار بود. در حالی که IL-6 و IL-1β روند نزولی را نشان داد، همچنین IFN-γ و TGF-β به دلیل درمان با سورفکتانت افزایش می یابد که بعد از 7 روز به حداکثر بیان می رسد. نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که عصاره سورفکتانت ریوی گوساله می تواند در کاهش اثرات پاتولوژی سیتوکاین های التهابی القاء کننده با ایجاد پاسخ تنظیمی در ریه به عنوان دارو کمکی و محافظ در بیماری های تنفسی مورد استفاده قرار گیرد، کمک کند.

  کلیدواژگان: سورفکتانت اگزوژن ریه، پاسخ تنظیمی، سطح سایتوکین، عصاره سورفکتانت ریوی گوساله
 • سید سینا باقری، سید مصطفی پیغمبری*، محمد سلطانی، محمد ملکان صفحات 356-364
  زمینه مطالعه

  استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان عامل عفونتهای استافیلوکوکی در بسیاری از حیوانات از جمله پرندگان شناخته می شود. علیرغم اهمیت این پاتوژن در پرندگان زینتی و‌ حیات وحش، تاکنون مطالعه ای در مورد عفونت های استافیلوکوکی در پرندگان زینتی ایران انجام نشده است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت دارویی جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از پرندگان زینتی ارجاعی به کلینیک تخصصی پرندگان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و همچنین تعیین الگوی RAPD-PCRاین جدایه‌ ها می باشد.

  مواد و روش کار

  طی این مطالعه از پرندگان ارجاعی به کلینیک مذکور نمونه گیری به عمل آمد. پس از تایید با روش های باکتریولوژی، نهایتا 53 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی گردید. روش استاندارد دیسک دیفوژیون برای تعیین حساسیت جدایه ها به 30 عامل ضد میکروبی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس توسط روش RAPD-PCR با دو جفت پرایمر 10 نوکلئوتیدی تعیین تیپ شدند.

  نتایج

  مطالعه ی حاضر نشان داد که جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس پرندگان زینتی، بیشترین درصد مقاومت را به اگزاسیلین (58 درصد)، کلیندامایسین (53 درصد) و متی‌سیلین (53 درصد) نشان دادند. در بین جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس، وقوع مقاومت چندگانه بسیار شایع بود به طوری که آنها حداقل به صفر و حداکثر به 17 دارو مقاوم بودند. همچنین 43 الگوی مقاومت دارویی شناسایی شد. پس از انجام تستRAPD-PCR بر روی 53 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس پرندگان، 5 الگو بدست آمد. از مجموع 53 نمونه ای که مورد آزمایش قرار گرفته بودند 20 درصد نمونه ها الگوی ،A 62 درصد الگوی ،B 3 درصد الگوی ،C 9 درصد الگویD و 3 درصد الگویE را نشان دادند.

  نتیجه گیری نهایی:

  نتایج مطالعه حاضر مقاومت آنتی بیوتیکی گسترده را در بین جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس در پرندگان زینتی به ویژه حضور جدایه هایMRSA را نشان داد. همچنین ارزش روش RAPD-PCR برای پایش اپیدمیولوژیک استافیلوکوکوس اورئوس در پرندگان زینتی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، پرندگان زینتی، مقاومت داروئی، RAPD-PCR، اپیدمیولوژی ملکولی
 • سعید امید سالاری، سام ترکان*، محسن جعفریان دهکردی صفحات 365-375
  زمینه مطالعه

  در سال‌های اخیر تحقیق در مورد داروهای گیاهی و جایگزینی آن ها به جای دارو های شیمیایی رو به افزایش است.

  هدف

  ارزیابی تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ناشی از مصرف عصاره گیاه آویشن دنایی و تاثیر مدت زمان مصرف در جیره سگ های گله بود.

  روش کار

  برای انجام این تحقیق از 8 قلاده سگ بالغ نر استفاده شد و به مدت 1 ماه با جیره ثابت تغذیه شدند سپس به صورت تصادفی به دوگروه چهارتایی تقسیم شدند گروه اول (کنترل) فقط با جیره ثابت تغذیه شدند و گروه دوم، عصاره گیاه آویشن دنایی را به میزانmg/ml 200 یک سی سی به ازای هر کیلو وزن بدن همراه با جیره ثابت دریافت کردند در نهایت برای انجام آزمایشات، سگ ها در 3 زمان مختلف یعنی قبل از مداخله، 7 و 14 روز بعد از مداخله خونگیری شدند. سپس نمونه‌ها جهت اندازه گیری فاکتورهای قند خون، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های LDL و HDL، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفر به آزمایشگاه مجهز انتقال یافت.

  نتایج

  سطوح فاکتورهای FBS، LDL، TGL، CHOL و AST طی 14 روز پس از مداخله در مقایسه با روز صفر و گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافتند (05/0). همچنین فاکتور HDL، طی 7 و 14 روز پس از مداخله نسبت به روز صفر و گروه کنترل افزایش یافت)05/0 .(همچنین میزان فاکتور ALT در طول مدت مطالعه تغییر نکرد (05/0).

  نتیجه گیری نهایی:

  نتایج نشان داد مصرف خوراکی عصاره گیاه آویشن دنایی می‌تواند باعث کاهش قند و چربی خون شود. همچنین نشانه های هپاتوتوکسیک مشاهده نشد. لذا توصیه به استفاده از این گیاه برای درمان بیماران دیابتی و افراد با کلسترول بالا می‌شود.

  کلیدواژگان: آویشن دنایی بیوشیمی سرم سگ عصاره
 • آلاله سلطانیان *، بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، حسین نجف زاده، مسعود قربانپور صفحات 377-387
  زمینه

  مدل سپسیس با دوز پایین در سگ، شرایط مناسبی را برای مطالعه داروهای جدید در دسترس قرار می‌دهد. لیپوپلی-ساکاریدها (LPS) ، یکی از اجزاء اصلی غشای بیرونی باکتری‌ها، نقش مهمی در شروع پاتوژنز بیماری دارند. سپسیس ناشی از القاء لیپوپلی‌ساکارید، تا حد زیادی در حیوانات آزمایشگاهی مطالعه شده است، اما اهمیت آن در سگ‌ها، عمدتا ناشناخته است.

  هدف

  هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیرگذاری کوئرستین در مقایسه با هیدروکورتیزون، بر تغییرات بالینی، هماتولوژیکی و نارسایی اندام‌ها (کبد و قلب)، در مدل سپسیس القاء شده توسط لیپوپلی‌ساکارید با دوز پایین، در سگ بود.

  روش‌کار:

  بدین منظور، 15 قلاده سگ سالم از نظر بالینی و از نژاد مخلوط، به‌صورت تصادفی، به سه گروه مساوی تقسیم شدند. سگ‌های گروه A (کنترل)،LPS (g/kgμ 1/0 ،IV) را دریافت کردند. گروه B، مشابه گروه A بود، با این تفاوت که،40 دقیقه پس از تزریق LPS، کوئرستین (mg/kg 2، IV، یک‌بار) تزریق شد. گروه C، مشابه گروه B بود؛ با این تفاوت که به‌جای کوئرستین، هیدروکورتیزون (mg/kg 2، IV، یک‌بار)، تجویز شد. مقادیر سرمی گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، ALT، AST، ALP، کراتین کیناز ایزوآنزیم ماهیچه/مغز (CK-MB)، LDH و تروپونین قلبی I (cTn-I)، با استفاده از کیت‌های تجاری اندازه‌گیری شدند.

  نتایج

  در گروه کنترل، پس از تزریق LPS، کاهش معنی‌داری در تعداد تام گلبول‌های قرمز (RBCs)، هموگلوبین (Hb) و هماتوکریت(HCT) ؛ و هم‌چنین، افزایش معنی‌داری در فعالیت سرمی آنزیم‌های AST، ALP ، LDH ، ایزوآنزیم CK-MB و cTn-I نشان دادند) 05/0(P

  کلیدواژگان: سگ، هیدروکورتیزون، لیپوپلی ساکارید، کوئرستین، سپسیس
 • سیده عالمه حسینیان*، سید امیر هاشمی هزاوه صفحات 389-399
  زمینه مطالعه

  اطلاعات در زمینه اثرات وضعیت فیزیولوژیک (سن و تخم گذاری) بر روی فعالیت الکتریکی قلب و مشخصات خونی مرغ های تخمگذار می تواند به شناخت بهتر سلامت سیستم قلبی-عروقی و عملکرد این پرندگان کمک کند.

  هدف

  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پارامترهای الکتروکاردیوگرافیک و سطوح در گردش الکترولیت ها و آنزیم های قلبی در مرغهای تخمگذار نژاد لوهمن LSL کلاسیک 112 هفته به ظاهر سالم انجام شد.

  مواد و روش کار

  50 مرغ تخمگذار نژاد لوهمن LSL کلاسیک 112 هفته به ظاهر سالم انتخاب شد. الکتروکاردیوگرام ثبت و خونگیری از تمام پرندگان انجام شد. غلظت سرمی سدیم، کلر، فسفر، کلسیم، پتاسیم، منگنز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز مورد سنجش قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین ± انحراف معیار ضربان قلب 6/28±5/333 ضربان در هر دقیقه بود. موج p فقط در بیست درصد پرندگان دیده شد و مدت زمان و دامنه آن، به ترتیب 01/0±03/0 ثانیه و 05/0±05/0 میلی ولت بودند. فاصله های PR، RR و QT به ترتیب 02/0±04/0 ، 02/0±18/0 و 01/0±13/0 ثانیه بودند. سطح در گردش کلسیم، فسفر و منیزیم به ترتیب 63/3 ±94/19، 15/1±02/5، 23/0±46/2 میلی گرم در دسی لیتر و سطح خونی سدیم، کلر و پتاسیم به ترتیب 5/2±146، 84/0±10/6 و 38/2±20/119 میلی اکی والان در دسی لیتر بود. ارزش های سرمی آسپارتات آمینوتراسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز به ترتیب 26/51 ±20/240، 28/2±20/6 و 18/344±40/1262 بود.

  نتیجه گیری نهایی:

  بر اساس سلامت بالینی پرندگان مورد مطالعه، همه شاخص های الکتروکاردیوگرافیک، الکترولیت ها و آنزیم های در گردش در مرغهای تخمگذار مسن به مقادیر موجود در مرغهای تخمگذار جوانتر نزدیک است. بنابراین افزایش طول دوره تخمگذاری بیش از 100 هفته، اثرات مضر و سوء بر فیزیولوژی و رفاه پرنده نداشته است.

  کلیدواژگان: ارزیابی قلبی، الکتروکاردیوگرافی، الکترولیت های در گردش، آنزیم های قلبی، مرغ تخمگذار مسن
 • محمد رضا آقچه لو *، سمانه بخشی، داریوش سعادتی صفحات 401-409
  زمینه مطالعه

  تزریق داخل استخوانی یک روش برای تجویز داروها است.

  هدف

  مقایسه بالینی تجویز تیوپنتال سدیم به روش داخل استخوانی و داخل وریدی است.

  روش کار

  ابتدا همه پرندگان (26 کبوتر سالم) به دو گروه تصادفی تقسیم می شوند. گروه A 20 میلی گرم به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن تیو پنتال سدیم به روش داخل استخوانی و گروه B به روش داخل وریدی دریافت کردند. بعد از یک هفته گروه A 20 میلی گرم به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن تیو پنتال سدیم به روش داخل وریدی و گروه B به روش داخل استخوانی دریافت نمودند. تعداد ضربان قلب(HR) تعداد تنفس (fR) و دمای کلواک(T) قبل از تزریق (دقیقه صفر) و 1، 5، 10، 20 و 30 دقیقه بعد از تزریق ثبت شد. واکنش به تزریق، تعداد تلاشها برای تزریق دارو، زمان شروع بیهوشی ، امتیاز برای مرحله بی هوشی و زمان بازگشت از بی هوشی بررسی و مقایسه شد.

  نتایج

  بررسی های آماری نشان می دهد که شروع بی هوشی در روش داخل وریدی به طور معنی داری سریعتر از روش داخل استخوانی می باشد و تعداد تنفس در دو گروه در دقیقه اول بعد از تزریق تفاوت معنی دار دارد.در سایر دقایق برای تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب و دمای کلواک تفاوت معنی دار مشاهده نشد.همچنین در واکنش به تزریق، تعداد تلاشها برای تزریق دارو و مراحل بی هوشی در دقایق مختلف بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهدهنگردید. تغییرات معنی دار در زمان بازگشت از بی هوشی بین دو گروه مشاهده نشد. لنگش و درد قابل مشاهده در روش داخل استخوانی مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری نهایی:

  تزریق داخل استخوانی یک روش کاربردی ، سریع و قابل مقایسه با تزریق داخل وریدی در پرندگان است.

  کلیدواژگان: تیوپنتال سدیم، بی هوشی عمومی، تزریق داخل استخوانی، تزریق داخل وریدی، کبوتر
 • اسعد پرنیان، بهمن نویدشاد *، فرزاد میرزایی، رضا بهرام، حمید دلدار صفحات 411-420
  زمینه مطالعه

  تزریق درون تخم مرغی مواد مغذی به عنوان یک روش تغذیه زودهنگام در پرندگان، مواد مغذی را به طور مستقیم در اختیار جنین در حال تکامل قرار می دهد.

  هدف

  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تزریق درون تخم مرغی اسیدنیکوتینیک، اسید پانتوتنیک و اسید فولیک بر بازدهی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی طراحی گردید.

  روش کار

  450 قطعه تخم مرغ نطفه دار به 5 گروه تقسیم شده و در ماشین جوجه کشی قرار داده شدند. پنج گروه آزمایشی عبارت بودند از تزریق درون تخم مرغی 121/0 میلی گرم اسید نیکوتینیک، 052/0 میلی گرم اسید پانتوتنیک، 007/0 میلی گرم اسید فولیک در روز چهاردهم جوجه کشی، گروه کنترل مثبت یا کنترل تزریق (تزریق سرم فیزیولوژیک) و گروه کنترل منفی (کنترل بدون تزریق).

  نتایج

  در سن 18 روزگی از دوره پرورش، تزریق اسید پانتوتنیک و اسید نیکوتینیک تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل را افزایش داد و اسید فولیک و اسید پانتوتنیک تیتر SRBC را کاهش دادند. در سن 35 روزگی، اسید نیکوتینیک و اسید فولیک تیتر SRBC پایین تری در مقایسه با گروه کنترل منفی داشتند. بالاترین نسبت لنفوسیت به هتروفیل در گروه اسید پانتوتنیک مشاهده شد و پایین ترین سطوح در گروه اسید فولیک مشاهده گردید. تزریق درون تخم مرغی اسید نیکوتینیک و اسید پانتوتنیک باعث کاهش وزن در جوجه ها طی اولین و دومین هفته پرورش در مقایسه با گروه های کنترل مثبت و کنترل منفی شد.

  نتیجه گیری نهایی:

  نتایج این مطالعه نشان دهنده اثرات مثبت تزریق درون تخم مرغی اسید پانتوتنیک و اسید نیکوتینیک بر پارامترهای ایمنی جوجه های گوشتی بود و به ویژه، تزریق درون تخم مرغی اسید نیکوتینیک اثر مثبتی بر وزن نهایی جوجه های گوشتی داشت. علیرغم اثر منفی تزریق درون تخم مرغی اسید نیکوتینیک و اسید پانتوتنیک بر نرخ رشد جوجه ها طی هفته های اول و دوم زندگی، یک رشد جبرانی برای گروه اسید نیکوتینیک مشاهده گردید به طوریکه در این تیمار وزن نهایی بدن جوجه های گوشتی به طور مثبتی تحت تاثیر قرار گرفت

  کلیدواژگان: تزریق درون تخم مرغی، اسید نیکوتینیک، اسید پانتوتنیک، اسید فولیک، جوجه گوشتی
 • زهرا طولابی دزفولی *، مجتبی علیشاهی، مسعود قربانپور، محمدرضا تابنده، مهرزاد مصباح صفحات 421-435
  زمینه مطالعه

  یرسینیا راکری از عوامل بیماری زای مهم ماهیان است که اخیرا به دلیل زیان های اقتصادی در صنعت ماهی قزل آلای رنگین کمان در سراسر جهان توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. امروزه تحقیقات در مورد واکسن های جدید خوراکی به دلیل راحتی و سهولت تجویز گسترش یافته است.

  هدف

  در مطالعه حاضر، تاثیر لیپوپلی ساکارید بر محافظت کنندگی باکترین یرسینیا راکری در ماهی قزل آلا رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  بدین منظور، 720 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان نوجوان به صورت تصادفی به 8 گروه در سه تکرار تقسیم شدند. گروه های 1 تا 4 به ترتیب، بافر نمکی فسفات، باکترین، LPS و باکترین + LPSرا به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. گروه های 5 تا 8 به ترتیب بافر نمکی فسفات، باکترین، LPS و باکترین + LPSرا به صورت خوراکی دریافت کردند. نیمی از ماهیان موجود در هر تیمار، 60 روز پس از ایمن سازی با 1LD50 از جدایه ی حاد یرسینیا راکری به روش داخل صفاقی و نیم باقیمانده ی ماهیان موجود در گروه های دریافت کننده ی خوراکی باکترین، با 1LC50 از جدایه ی حاد یرسینیا راکری به روش داخل حمام نیز چالش شدند.

  نتایج

  نتایج الایزا نشان داد که LPS خوراکی به تنهایی قادر به افزایش ایمنی همورال در سرم نبود اما LPS به همراه FKC توانست سطح پادتن در سرم و مخاط را به طور قابل توجهی افزایش دهد (P <0.05). بر اساس نتایج پس از چالش در گروه های دریافت کننده ی تزریقی باکترین (G2 تا G4)، میزان درصد بقاء در چالش تزریقی به ترتیب 47/76 ، 82/58 و 94/52 به دست آمد که به طور معنی داری (05/0p <) بیشتر از گروه های (G5 تا G7) به ترتیب با درصد بقاء 25، 65/17 و 29/35 بود. میزان درصد بقاء در چالش به روش حمام در گروهای G5 تا G7 به ترتیب 5/37، 49/49 49/29 بود که به طور معنی داری (05/0p <) بیشتر از گروه شاهد (G1) بود.

  نتیجه گیری نهایی:

  نتایج نشان داد که LPS دارای اثر معنی داری بر القای ایمنی محفاظتی به ویژه در روش تزریق داخل صفاقی در برابر باکتری یرسینیا راکری است. به علت حفاظت قابل قبول، روش فوق می تواند یک کاندید امیدوارکننده و جدید برای کنترل یرسینیوزیس در قزل آلای رنگین کمان باشد.

  کلیدواژگان: یرسینیا راکری، قزل آلای رنگین کمان، لیپوپلی ساکارید، پاسخ ایمنی واکسیناسیون
 • فرهنگ ساسانی، حسینعلی عرب، سید حسین مرجانمهر، سارا شکرپور *، حمیدرضا فخری مقدم، دیبا گلچین صفحات 437-443

  گزارشات متفاوتی از ملانوم بدخیم با منشاء ملانوسیت ها، در پستانداران، دوزیستان و ماهی ها وجود دارد. تعداد این گزارشات در پرندگان به مراتب کمتر می باشد.
  در این گزارش، برای اولین بار بررسی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی (با رنگ آمیزی معمول هماتوکسیلین- ائوزین و ایمنوهیستوشیمی) ملانوم در اردک مالارد انجام شده است.
  یک مورد اردک مالارد ماده با یک توده برجسته و سفت در ناحیه زیر گردن ارجاع داده شد. متعاقب معاینات بالینی، در نهایت تصمیم گرفته شد توده با جراحی خارج گردد. پرنده با دیازپام- کتامین بیهوش شد و توده بعد از خارج شدن در فرمالین بافر خنثی 10 % فیکس شد و از نمونه های بافتی فیکس شده مقاطع بافتی با رنگ آمیزی معمول هماتوکسیلین- ائوزین و ایمنوهیستوشیمی با S-100 و Melan A تهیه شد. در بررسی های میکروسکوپیک مقاطع بافتی،توده مذکور از تجمعات سلول های اپیتلیوئیدی، سلول های نئوپلاستیک چند وجهی و چند هسته ای و سلول های آناپلاستیک تشکیل یافته بود که این سلول ها مقادیر متفاوتی از گرانول های قهوه ای- سیاه ملانین را درسیتوپلاسم داشتند. در بررسی های مقاطع ایمنوهیستوشیمی تهیه شده از نمونه های بافتی، سلول های نئوپلاستیک S-100 و Melan A مثبت بودند.با توجه به بررسی های بالینی، کالبدگشایی و میکروسکوپی، برای اولین بار ملانوم در پرنده مالارد تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: ملانوم، اردک مالارد، ماده، ایمنوهیستوشیمی، Anas platyrhynchos
|
 • Sani Abdulrazak *, Adulmumin Abdulkabir Nuhu, Zakka Yashim Pages 332-341
  BACKGROUND

    Canine low-dose sepsis model provides a reliable setting to study innovative drugs. Lipopolysaccharides (LPS), a major constituent of bacterial outer membrane, have been demonstrated to play a critical role in the initiation of pathogenesis. Lipopolysaccharide-induced sepsis has been extensively studied in laboratory animals; but its importance has mainly remained unknown in dogs.

  OBJECTIVES

  The aim of the present survey was to examine the effectiveness of quercetin, along with hydrocortisone on clinical and hematological alterations, and organ failure (liver and heart) in low-dose lipopolysaccharide-induced canine sepsis model.

  METHODS

  For this purpose, fifteen clinically healthy mixed dogs were randomly divided into three equal groups. Lipopolysaccharide (0.1 μg/kg, IV) was injected to dogs in group A (control). Group B was similar to group A, but quercetin bolus (2 mg/kg, IV, once) was injected 40 minutes after LPS injection. Group C was similar to group B; however, hydrocortisone bolus (2 mg/kg, IV, once) was administered instead of quercetin. Serum levels of glucose, total protein, albumin, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), creatine kinase isoenzyme muscle/brain (CK-MB), lactate dehydrogenase (LDH) and cardiac troponin I (cTn-I) concentration were measured by commercial kits.

  RESULTS

  In control group, red blood cells (RBCs), hemoglobin (Hb), and hematocrit (HCT) significantly decreased and serum activities of AST, ALP, LDH, CK-MB, and plasma cTn-I significantly increased (P<0.05). RBCs, Hb, and HCT significantly increased in quercetin group, compared with hydrocortisone and control groups (P<0.05). Quercetin group significantly decreased LDH, CK-MB, and cTn-I compared with hydrocortisone and control groups (P<0.05). Quercetin significantly decreased AST in comparison to control group and ALP in comparison to hydrocortisone group, also (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  These results suggest that quercetin protects RBCs in the early stages of sepsis and decreases organs dysfunction (heart and liver), therefore it has a positive influence on sepsis and may be more effective than routine corticosteroid (hydrocortisone) therapy.

  Keywords: Chlorpyrifos, Ginkgo biloba, haematology, rats, vitamin E
 • Zohre Eftekhari *, Mohammd Reza Mokhber Dezfouli, Babak Beikzadeh Pages 343-352
  BACKGROUND

  Inflammatory reactions in pathophysiologic conditions of lung are a critical problem in the treatment process, which in some cases lead to death, particularly in neonate. Exogenous lung surfactant has been considered as a candidate to treatment of inflammation in the lungs.

  OBJECTIVES

  The aim of this study is to examine the efficacy of this substance in vivo and in vitro.

  METHODS

  Calf lung surfactant extract (CLSE) was obtained from freshly slaughtered calves’ minced isolates. For in vivo study: the New Zealand white rabbits as appropriate animal model were treated with formulated CLSE, then peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were collected and the level and gene expression of IL-10, IL-6, IL-1β, IFN-γ and TGF-β were assessed before and after surfactant treatment for 30 days. In vitro study: four different formulated drug concentrations were added to rabbit PBMC and cytokines level and gene expression were evaluated.

  RESULTS

  Our results indicate that IFN-γ and TGF-β increased at 24, 48 and 72 h which were statistically significant compared to baseline. While, IL-6 and IL-1β also started to decrease, IFN-γ and TGF-β increased due to surfactant therapy which reached its maximum expression after 7 days.

  CONCLUSIONS

  This study suggested that CLSE could contribute in reducing pathology effects of pro-inflammatory cytokines by inducing regulatory response in lung which can be used as auxiliary and protective drug in respiratory diseases.

  Keywords: Calf lung surfactants extract, cytokines level, exogenous lung surfactant, regulatory response
 • Seyed Sina Bagheri, Seyed Mostafa Peighambari *, Mohammad Soltani, Mohammad Malekan Pages 356-364
  BACKGROUND

  Staphylococcus aureus is a highly versatile pathogen of a large number of domestic ani- mals, including avian species. There is limited information about S. aureus isolated from companion and wild birds in Iran.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to determine drug resistance and random-amplified polymorphic DNA-PCR (RAPD-PCR) pattern of S. aureus isolated from birds referred to the pet birds’ clinic of University of Tehran.

  METHODS

  During the study period, 53 isolates of S. aureus were recovered from companion birds of var- ious species using standard bacteriologic procedures and the respective drug resistance patterns were deter- mined for a panel of 30 antimicrobial agents by agar disk-diffusion method. RAPD-PCR was performed with two different 10-bp oligonucleotide primers in a duplex-PCR procedure.

  RESULTS

  The findings of this study demonstrated that S. aureus resistance to oxacillin, clindamycin and methicillin were 58, 53 and 53%, respectively. The multi-drug resistance (MDR) was found among all isolates. The MDR pattern was variable and ranged from 0 to 17 drugs. In total, all 53 isolates generated 43 different resistance patterns. In RAPD-PCR, five different patterns of A, B, C, D and E were found. Among 53 isolates, 20, 62, 3, 9 and 3% belonged to RAPD patterns of A, B, C, D and E, respectively.

  CONCLUSIONS

  This study showed the widespread antimicrobial resistance among S. aureus isolated from pet birds; in particular, the presence of MRSA isolates. The value of RAPD-PCR for epidemiologic monitoring of S. aureus in pet birds also was noticed

  Keywords: Companion birds, drug resistance, molecular epidemiology, RAPD-PCR, Staphylococcus aureus
 • Saeed Omid Salary, Saam Torkan *, Mohsen Jafarian Dehkordi Pages 365-375
  BACKGROUND

  Recently, the researches about herbal medicines as substitutes for chemical drugs have risen in number.

  OBJECTIVES

  To add more aspects to this research area, this study evaluated the changes in biochemical factors of the blood serum due to the consumption of Thymus daenensis extract and the effect of the period of its consumption into the diet of herd dogs.

  METHODS

  Eight adult male dogs were chosen and fed with a fixed diet for 1 month. Then they were ran- domly assigned to two groups of four. The members of first (control) group were fed only with the fixed diet and the second group received 200mg/ml, administered as 1ml/kg of Thymus daenensis extract into their fixed diet. Finally, the dogs were bloodlet at 3 different times, namely before intervention, 7 and 14 days after the in- tervention to measure the factors of glucose, cholesterol, triglyceride, LDL and HDL, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferases.

  RESULTS

  Comparing to the control group and the starting point of this experiment, levels of FBS, LDL, TGL, CHOL, AST factors significantly decreased 14 days after intervention, but the HDL factor increased after 7 and 14 days of intervention (P 0.05).

  CONCLUSIONS

  Consequently, oral consumption of Thymus daenensis extract led to decrease in the amounts of glucose and lipids of blood and this herb can be recommended for treating diabetics and persons suffering from high cholesterol.

  Keywords: Biochemistry, Dog, extrac, serum, Thymus daenensis
 • Alale Soltanian *, Bahman Mosallanejad, Mohammad Razi Jalali, Hosein Najafzadeh, Masoud Ghorbanpoor Pages 377-387
  BACKGROUND

  Canine low-dose sepsis model provides a reliable setting to study innovative drugs. Li- popolysaccharides (LPS), a major constituent of bacterial outer membrane, have been demonstrated to play a critical role in the initiation of pathogenesis. Lipopolysaccharide-induced sepsis has been extensively studied in laboratory animals; but its importance has mainly remained unknown in dogs.

  OBJECTIVES

  The aim of the present survey was to examine the effectiveness of quercetin, along with hydrocortisone on clinical and hematological alterations, and organ failure (liver and heart) in low-dose lipo- polysaccharide-induced canine sepsis model.

  METHODS

  For this purpose, fifteen clinically healthy mixed dogs were randomly divided into three equal groups. Lipopolysaccharide (0.1 μg/kg, IV) was injected to dogs in group A (control). Group B was similar to group A, but quercetin bolus (2 mg/kg, IV, once) was injected 40 minutes after LPS injection. Group C was similar to group B; however, hydrocortisone bolus (2 mg/kg, IV, once) was administered instead of quercetin. Serum levels of glucose, total protein, albumin, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), creatine kinase isoenzyme muscle/brain (CK-MB), lactate dehydrogenase (LDH) and cardiac troponin I (cTn-I) concentration were measured by commercial kits.

  RESULTS

  In control group, red blood cells (RBCs), hemoglobin (Hb), and hematocrit (HCT) significant-  ly decreased and serum activities of AST, ALP, LDH, CK-MB, and plasma cTn-I significantly increased (P<0.05). RBCs, Hb, and HCT significantly increased in quercetin group, compared with hydrocortisone and control groups (P<0.05). Quercetin group significantly decreased LDH, CK-MB, and cTn-I compared with hydrocortisone and control groups (P<0.05). Quercetin significantly decreased AST in comparison to control group and ALP in comparison to hydrocortisone group, also (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  These results suggest that quercetin protects RBCs in the early stages of sepsis and de- creases organs dysfunction (heart and liver), therefore it has a positive influence on sepsis and may be more effective than routine corticosteroid (hydrocortisone) therapy.

  Keywords: Dog, hydrocortisone, lipopolysaccharide, quercetin, sepsis
 • Seyedeh Alemeh Hosseinian *, Seyed Amir Hashemi Hazaveh Pages 389-399
  BACKGROUND

  Staphylococcus aureus is a highly versatile pathogen of a large number of domestic ani- mals, including avian species. There is limited information about S. aureus isolated from companion and wild birds in Iran.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to determine drug resistance and random-amplified polymorphic DNA-PCR (RAPD-PCR) pattern of S. aureus isolated from birds referred to the pet birds’ clinic of University of Tehran.

  METHODS

  During the study period, 53 isolates of S. aureus were recovered from companion birds of var- ious species using standard bacteriologic procedures and the respective drug resistance patterns were deter- mined for a panel of 30 antimicrobial agents by agar disk-diffusion method. RAPD-PCR was performed with two different 10-bp oligonucleotide primers in a duplex-PCR procedure.

  RESULTS

  The findings of this study demonstrated that S. aureus resistance to oxacillin, clindamycin and methicillin were 58, 53 and 53%, respectively. The multi-drug resistance (MDR) was found among all isolates. The MDR pattern was variable and ranged from 0 to 17 drugs. In total, all 53 isolates generated 43 different resistance patterns. In RAPD-PCR, five different patterns of A, B, C, D and E were found. Among 53 isolates, 20, 62, 3, 9 and 3% belonged to RAPD patterns of A, B, C, D and E, respectively.

  CONCLUSIONS

  This study showed the widespread antimicrobial resistance among S. aureus isolated from pet birds; in particular, the presence of MRSA isolates. The value of RAPD-PCR for epidemiologic monitoring of S. aureus in pet birds also was noticed.

  Keywords: Companion birds, drug resistance, molecular epidemiology, RAPD-PCR, Staphylococcus aureus
 • Mohammad Reza Aghchelou *, Samane Bakhshi, Dariush Saadati Pages 401-409
  Background

  Intraosseous injection is a way to administration of drugs.

  Objective

  The clinical comparison of intraosseous and intravenous injection of Thiopental-Na.

  Methods

  First all birds (Twenty six healthy pigeons) were split out into two groups randomly. Group A received 20 mg kg-1 Thiopental-Na by intraosseous route and group B intravenous route. After one week that needs for washing out of drug, group A received 20 mg kg-1 Thiopental-Na by intravenous route and group B intraosseous route. The respiratory rate (fR), heart rate (HR) and cloacal temperature (T) were measured before (0 minute) and 1, 5, 10, 20 and 30 minutes after anesthetic drug administration. Reaction to injection, number of efforts for injection, duration to onset the anesthesia and different scores of anesthesia were checked. Returning from anesthesia in two groups was written out and compared.

  Results

  Statistical assessment showed anesthesia onset in the method of intravenous injection was significantly less than the method of intraosseous injection (p=0.003), and the fR in two groups was different in 1 minute after drug administration (P=0.036). There was not statistically difference in other minutes for fR, HR and T in two groups (P >0.05). Statistical analysis showed that there were no significant differences in terms of number of efforts for anaesthetizing as well as anesthesia stage in both methods in different minutes (p>0.05). Also no significant alterations were recorded for recovery time for both groups. There was not any visible lameness or pain for intraosseous route after recovery.

  Conclusions

  Intraosseous anesthesia injection in birds is a practicable and fast procedure and comparable with intravenous route.

  Keywords: anesthesia, intraosseous injection, intravenous injection, Thiopental-Na, pigeon
 • Asaad Parnian, Bahman Navidshad *, Farzad Mirzaei, Reza Behmaram, Hamid Deldar Pages 411-420
  BACKGROUND

  In ovo injection of nutrients as an early feeding method in birds directly supplies the nu- trients to the developing embryo.

  OBJECTIVES

  This study was designed to evaluate the effects of in ovo injection of nicotonic acid, panto- thenic acid and folic acid on the performance and immune system of broilers.

  METHODS

  450 Ross 308 fertile eggs were divided into 5 groups and placed in a hatchery machine. Five experimental groups included in ovo injection of 0.121 mg of nicotonic acid, 0.052 mg of pantothenic acid, 0.007 mg of folic acid on the 14th day of incubation period, positive control or injection control (physiological serum injection) and negative control (non injecting control).

  RESULTS

  At the age of 18 days of the rearing period, injection of pantothenic acid and nicotinic acid in- creased the antibody titre against Newcastle Virus and folic acid and pantothenic acid reduced the SRBC titer. At 35 days of age, nicotinic acid and folic acid had lower SRBC titer than the negative control group. The highest lymphocyte to heterophilia ratio was observed in the pantothenic acid group and the lowest levels were seen in the folic acid group. In ovo injection of nicotinic acid and pantothenic acid caused weight loss in chicks during the first and second weeks of rearing period compared to positive and negative controls groups.

  CONCLUSIONS

  The results of this study indicated a positive effect of in ovo injection of pantothenic acid and nichotinic acid on some immune parameters of broiler chicks. In despite of the negative effect of in ovo injection of nicotinic acid and pantothenic acid on growth rate of chicks during the first and second week of age, there was a compensatory growth for the nicotinic acid group such that this treatment positively influenced the final weight of the broilers.

  Keywords: broiler, folic acid, In ovo injection, nicotonic acid, pantothenic acid
 • Zahra Tulaby Dezfuly *, Mojtaba Alishahi, Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Reza Tabandeh, Mehrzad Mesbah Pages 421-435
  BACKGROUND

  Recently, the researches about herbal medicines as substitutes for chemical drugs have risen in number.

  OBJECTIVES

  To add more aspects to this research area, this study evaluated the changes in biochemical factors of the blood serum due to the consumption of Thymus daenensis extract and the effect of the period of its consumption into the diet of herd dogs.

  METHODS

  Eight adult male dogs were chosen and fed with a fixed diet for 1 month. Then they were ran- domly assigned to two groups of four. The members of first (control) group were fed only with the fixed diet and the second group received 200mg/ml, administered as 1ml/kg of Thymus daenensis extract into their fixed diet. Finally, the dogs were bloodlet at 3 different times, namely before intervention, 7 and 14 days after the in- tervention to measure the factors of glucose, cholesterol, triglyceride, LDL and HDL, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferases.

  RESULTS

  Comparing to the control group and the starting point of this experiment, levels of FBS, LDL, TGL, CHOL, AST factors significantly decreased 14 days after intervention, but the HDL factor increased after 7 and 14 days of intervention (P<0.05). The level of ALT factor did not change during period of the study (P> 0.05).

  CONCLUSIONS

  Consequently, oral consumption of Thymus daenensis extract led to decrease in the amounts of glucose and lipids of blood and this herb can be recommended for treating diabetics and persons suffering from high cholesterol.

  Keywords: Biochemistry, Dog, serum, Thymus daenensis
 • Farhang Sasani, Hosein Ali Arab, Seyed Hossein Mardjanmehr, Sara Shokrpoor *, Hamid Reza Fakhri Moghadam, Diba Golchin Pages 437-443

  Melanomas are malignant neoplasms originating from melanocytes. They reported in birds.  In this  case, macroscopic and microscopic (the histopathologic and IHC) findings supported a final diagnosis  of cutaneous malignant melanoma in a mallard duck (Anas platyrhynchos). A female mallard duck  (Anas platyrhynchos) was observed with a mass on the ventral portion of the neck. The bird was anes- thetized with Diazepam/Ketamine. A skin incision was made on the ventral surface of the mass and blunt dissection was performed to separate the mass. The incision was sutured by a simple interrupted suture pattern. Mass was surgically excised for histopathological evaluation. Histologically, the mass was composed of nests and sheets of anaplastic, epithelioid, multinucleated and polygonal cells con- taining variable amounts of brown to black granules of melanin. The neoplasm showed immunoreactiv- ity for S-100 and Melan-A in the cytoplasm of the neoplastic cells. Based on the histopathological and IHC findings, this is the first report of malignant melanoma in a mallard duck (Anas platyrhynchos).

  Keywords: Anas platyrhynchos, Female, IHC, malignant melanoma, mallard duck