فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 48 (تابستان 1398)
 • پیاپی 48 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی اثر متغیرهای جمعیتشناختی بر الگوی هنجارپذیری انحرافی کارکنان ناجا
  سیدحسین کاظمی* صفحات 13-38
  کدام دسته از کارکنان ناجا ممکن است بیشتر جذب هنجارهای انحرافی محیط کار خود شوند؟ این پرسش اصلی این پژوهش تعقیبی است که بر اساس یافته های مدل عوامل اثرگذار بر امکان هنجارپذیری انحرافی کارکنان ناجا (شامل متغیرهای میزان سرپرستی، روحیه فرمانبرداری، فشار خرده فرهنگی، تفکر اخلاقی فایده گرا طبق مطالعه کاظمی، 1396) می خواهد دریابد که آیا گروه های متفاوت از حیث متغیرهای مقوله ای یا جمعیت شناختی (سنی، تحصیلی، درآمدی، و جایگاهی) به شیوه یکسانی از مدل شناسایی شده فوق متاثر می شوند؟ در این مطالعه کاربردی با تحلیل میان گروهی داده های ثانویه حاصل از مطالعه کاظمی (1396) به بررسی سوال فوق پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد اثر تفکر اخلاقی فایده گرا بر هنجارپذیری انحرافی کارکنان دارای درآمد پایین بسیار بیشتر از سایر کارکنان است. همچنین یافته ها نشان می دهد وجود روحیه فرمانبرداری در سازمان، کارکنان دارای تحصیلات بالاتر را بسیار بیشتر آزار داده و به سمت هنجارپذیری انحرافی سوق می دهد. همچنین دریافتیم افراد دارای سن کمتر و همچنین دارای تحصیلات پایینتر بسیار بیشتر از فشار خرده فرهنگی متاثر می شوند و ممکن است بر اثر این امر به هنجارهای انحرافی تن در دهند. در انتها توصیه هایی کاربردی به مدیران و مقامات ناجا در خصوص پیشگیری از این اثرپذیریها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: هنجارپذیری انحرافی، تفکر اخلاقی فایده گرا، فشار خرده فرهنگی، روحیه فرمانبرداری، اخلاق وظیفه گرا
 • پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر آموزش ضمن خدمت کارکنان
  محسن منطقی* صفحات 39-54
  یکی از مسائل نظام اداری، فساد اداری است. این تحقیق با هدف شناسایی نقش آموزش ضمن خدمت کارکنان، در پیشگیری از فساد اداری انجام شده است و تلاش دارد تاثیر آموزش ها را در پیشگیری از فساد اداری، شناسایی کند. این پرسش  مطرح است که آموزش های ضمن خدمت با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری تا چه حد بر کاهش فساد اداری و ارتقاء سلامت اداری، اثر گذار است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی و از طریق پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام کرده است. داده ها مربوط به جامعه آماری کارکنان یک سازمان خدمات شهری است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 210 نفر از کارکنان می باشد. نتایج نشان داد بین مولفه های آموزش ضمن خدمت (با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری) و کاهش فساد اداری همبستگی معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها باید بر تقویت برنامه های آموزشی کارکنان در حوزه آموزش های اعتقادی و اخلاقی و آموزش های اداری تاکید کرده و خود مدیران بهترین عامل به این آموزش ها باشند.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، فساد اداری، محتوای آموزش، مقررات و رویه های اداری
 • سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  شیرین بهروزی نژاد* صفحات 55-74
  تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: فساد سیاسی، مقابله با فساد، قانون اساسی، اموال نامشروع، نظارت بر مسئولان
 • مطالعه عوامل جامعه شناختی موثر بر اخلاق حرفهای در بین کارکنان یگانهای اجرایی فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه
  جواد منظمی تبار* صفحات 75-94

  یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه نظم و امنیت در کشور ارتقا و توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان است. هدف پژوهش حاضر الگوسازی رابطه بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای در بین کارکنان یگانهای اجرایی (صف) فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهر کرمانشاه می باشد که از بین آنها با استفاده از  فرمول کوکران 351 نفر به عنوان حجم نمونه به روش طبقه‎ای متناسب انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای) استفاده شد که روایی و پایایی این پرسشنامه ها در تحقیقات برخی محققان و صاحب نظران مورد تایید قرارگرفته است. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش رگرسیون تحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 73 درصد، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 92 درصد، بعد شناختی سرمایه اجتماعی 93 درصد، سرمایه فرهنگی تجسم یافته 94 درصد، سرمایه فرهنگی عینی 96 درصد و سرمایه فرهنگی نهادی 89 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای را پیش بینی می کنند. از مجموع 6 متغیری که در الگو وارد شدند، 89 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای در نمونه مورد بررسی پیش بینی شد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، کارکنان ناجا
 • جستاری بر تمهیدات سلبی و ایجابی تخلفات و جرائم کارکنان ناجا با تکیه بر الگوی مفهومی صیانتی
  خدابخش کتولی نژاد* صفحات 95-120
  نگرش واقع بینانه ایجاب می کند به موضوع سالم سازی فردی و جمعی که ضرورت و اهمیت والایی دارد، توجه بیشتری نموده و این امر نهادینه گردد. لذا برای محقق شدن این هدف، علاوه بر بکارگیری روش های صحیح مدیریتی متناسب با موضوع کاری، پرداختن به روش های علمی و پیشگیرانه مربوطه در مدیریت منابع انسانی و نیز حفظ و صیانت کارکنان از خطاهای احتمالی و تهدیدات و آسیب های مبتلا به شغلی از گام های اصلی و اولویت دار می باشد پیشگیری، موثرترین و بهترین راه مبارزه با تخلفات وجرائم و دیگر ناهنجاری های اجتماعی است و همه عقلاء و اندیشمندان جرمشناسی بر این موضوع اتفاق نظر دارند اما در عمل و شیوه اجرا این اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های مختلف و احیانا متضادی در این مقوله ابراز شده است همین امر موجب شده که نظریه ها و ایده های پیشگیرانه سلبی و ایجابی که مطرح گردیده یا می شود نتواند به نحو مطلوبی به منصه ظهور برسد. یکی از مهمترین دلایل آن عدم توجه به الگوسازی در این حوزه است که از آن به عنوان معماری دانش یاد کرده اند. در این پژوهش با توجه به اهمیت حیثیت ناجا در افکار عمومی، اهمیت نیروی انسانی و تبعات منفی مضاعف تخلفات و جرائم ناجا و کارکنان آن در بخشهای مختلف، اقدامات صیانتی در دو حوزه سلبی و ایجابی برای پیشگیری از وقوع تخلفات وجرائم در ناجا ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: پیشگیری ایجابی، پیشگیری سلبی، مدل، جرائم، تخلفات، صیانت، پیشگیری
 • مطالعه اکتشافی در زمینه امکان سوء استفاده از اموال دولتی در میان کارمندان عالی پلیس سلطنتی مالزی
  امیرحسین باقری* صفحات 121-134

  بررسی گزارش کلاهبرداری های شغلی در سال 2014 نشان می دهد موارد غصب اموال، بیش از 85 درصد آمار را به خود اختصاص داده است و بعد از آن پرونده های فساد شغلی و مالی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سوء استفاده از اموال اداری آثار مخرب طولانی مدتی را به همراه دارد که بصورت مستقیم  چهره سازمان را مخدوش ساخته و اعتماد عمومی را سلب می کند. گزارش بازرسی کل بیانگر خسارت میلیونی در زمینه اموال و دارایی های دولتی طی سالهای 2010 تا 2012 در پلیس سلطنتی مالزی است. یک افسر پلیس براحتی می تواند از موقعیت و یا قدرت خود برای منافع شخصی استفاده نماید و این امر متعاقبا تصویر عمومی سازمان را بطور کلی در میان مردم لکه دار می کند. هدف این مطالعه ارزیابی امکان غصب اموال در میان کارمندان پلیس سلطنتی مالزی است. تحقیقات نشانگر این امر است که 96 درصد پاسخ دهندگان منکر هرگونه تخلف مالی بوده و هزینه های استفاده شده تنها صرف مخارج پزشکی شده است. 92 درصد پاسخ دهندگان هرگونه استفاده از اموال رسمی نظیر دست بند و سلاح برای مقاصد شخصی را کاملا رد کردند و تنها 2 نفر از 186 شرکت کننده در این طرح به ارتکاب چنین جرائمی اعتراف نموده اند. یافته های این تحقیق بایستی آمار روشنی را درباره مسائل مربوط به سوء استفاده از اموال در اختیار پلیس سلطنتی مالزی را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: سوءاستفاده از دارایی، کلاهبرداری شغلی، فساد، پلیس سلطنتی مالزی
|
 • Investigating the effects of demographic variables on the deviation pattern of the staff of the NAJA
  Seyed Hossein Kazemi * Pages 13-38
  Which of the following staff members might be most attracted to the perverse norms of their work environment? The main question of this follow-up study is that based on the findings of the model of factors affecting the possibility of deviant employees' normalization (including the variables of supervisory level, obedience morale, subcultural pressure, utilitarian ethical thinking according to Kazemi's study, 1396), whether groups differ Are the categorical or demographic variables (age, education, income, and status) affected in the same way by the model identified above? In this practical study, the cross-sectional analysis of secondary data obtained from Kazemi's study (1396) was investigated. The results show that the effect of utilitarian ethical thinking on deviant norms of low-income employees is much higher than other employees. The findings also show that the existence of a subordinate spirit in the organization is much more likely to offend higher educated staff and lead to deviant norms. We also found that younger and less educated people are more affected by subcultural pressure and may be subject to deviant norms. Finally, practical recommendations have been made to managers and authorities regarding the prevention of these impacts.
  Keywords: Diversion Normality, Utilitarian Ethical Thinking, Subcultural Stress, OBEDIENCE, Obligatory Ethics
 • Prevention of corruption with emphasis on staff training
  Mohsen Manteghi * Pages 39-54
  One of the problems of the administrative system is corruption. The purpose of this study was to identify the role of in-service training in preventing corruption and trying to identify the impact of training in preventing corruption. The question is how in-service training with the content of teaching Islamic values ​​and ethics and training of administrative rules and procedures have an impact on reducing administrative corruption and promoting administrative health. The research method was descriptive correlational and questionnaire was used to collect data. The data are from the statistical population of the staff of a municipal service organization. The sampling method is simple random and the sample size is 210 employees. The results showed that there was a significant correlation between the components of in-service education (with the content of teaching Islamic values ​​and ethics and the training of administrative rules and procedures) and reduction of administrative corruption. According to the findings of the study, managers of organizations should emphasize the strengthening of staff training programs in the field of belief and ethics training and administrative training and managers themselves should be the best factor in these trainings.
  Keywords: in-service training, Administrative Corruption, content of training, administrative rules, procedures
 • Mechanisms to deal with political corruption in the Constitution of the Islamic Republic of Iran
  Shirin Behroozinejad * Pages 55-74
  Undertaking sensitive government jobs and government offices or offices that provides the environment with amenities, interests, and public property, and if the environment is not regulated and there is no oversight arm around it, there will always be fear of gaining power. Political corruption has taken root at all levels of government, which will result in some kind of negative judgment and skepticism towards all officials and officials working. Therefore, in most countries, measures have been taken to combat political corruption, including the most important of which are the need for continued monitoring of the financial position of officials and officials of the country and the reclaim of their illicit assets and public resources.For this reason, in this study, the question of what mechanisms to deal with political corruption in the constitution of the Islamic Republic of Iran and its associated organic laws have been answered in a descriptive-analytical manner. According to the results of the survey, one can find the one hundred and forty-second principle in dealing with the property and assets of high-ranking officials of the executive branch, the forty-ninth principle concerning the extradition of property that has been illegally increased by the use of bitmate, the eighth principle. The need for public or public oversight of the work of officials and principles, such as the one hundred and seventy-four, fifty-five constitution in relation to the establishment of specialized anti-corruption agencies such as the Inspectorate-General of State and the State Audit Office, as fundamental guidelines for dealing with He pointed to political corruption.
  Keywords: POLITICAL CORRUPTION, ANTI-CORRUPTION, constitution, ILLEGAL PROPERTY, OFFICIAL MONITORING
 • A Study of Sociological Factors Affecting Professional Ethics Among the Officers of Kermanshah Police Command Executive Units
  Javad Monazami Tabar* Pages 75-94

  A realistic attitude requires more attention to the issue of personal and collective health, which is of the utmost importance and should be institutionalized. Therefore, in order to achieve this goal, in addition to employing proper management methods appropriate to the subject matter, addressing relevant scientific and preventive methods in human resource management and protecting and protecting employees from potential occupational errors and threats and injuries are the key and priority steps. Prevention is the most effective and best way to combat offenses and other social abnormalities and all criminologists and scholars agree on this, but there is no consensus on how to implement it, and different and possibly contradictory views are expressed. This has led to the theory E And negative and positive prevention ideas that have been proposed or are unable to reach favorably to fruition. One of the most important reasons is the lack of attention to modeling in this area, which is referred to as knowledge architecture. In this study, considering the importance of Najafi reputation in public opinion, the importance of human resources and the negative consequences of the Najafi offenses and its staff in different sectors, we offer safeguards in both the negative and positive areas in order to prevent the occurrence of Tafizi offenses.

  Keywords: Professional Ethics, social capital, Cultural Capital, Staff of Naja
 • A Look at the Negative and Positive Arrangements of Offenses and Crimes of the NAJA Staff Based on the Conceptual Model of Conservation
  Khoda Bakhsh Katooli Nezhad * Pages 95-120
  A realistic attitude requires more attention to the issue of individual and collective health, which is of the utmost importance and institutionalized. Therefore, in order to achieve this goal, in addition to employing appropriate management methods appropriate to the subject matter, addressing relevant scientific and preventive methods in human resource management as well as protecting and protecting employees from possible occupational errors and threats and injuries are the key steps and priorities. Prevention is the most effective and best way to combat offenses and other social anomalies, and all criminologists and scholars agree on this, but there is no consensus on how to implement it, and different and possibly conflicting views are expressed. That is what caused it The prevention of negative and affirmative theories and ideas that have been proposed or are unable to reach favorably to fruition. One of the most important reasons is the lack of attention to modeling in this area, which is referred to as knowledge architecture. In this study, considering the importance of Najafi reputation in public opinion, the importance of human resources and the negative consequences of the Najafi offenses and its staff in different sectors, we offer safeguards in two areas of negligence and precautionary measures to prevent the occurrence of offenses and offenses.
  Keywords: Positive Prevention, Denial Prevention, Model, Crimes, offenses, protection, prevention
 • An Exploratory Study on the Possibility of Assets Misappropriation among Royal Malaysian Police Officials
  Amir Hossein Bagheri* Pages 121-134

  Survey report on occupational fraud 2014 revealed that asset misappropriation schemes were the most common type of occupational fraud, comprising 85% of the cases reported, followed by corruption and financial statement fraud. Assets misappropriation causes lasting damage, particularly to the image and public confidence towards the organization. Auditor General Report 2012 reported millions ringgit loss of assets in Royal Malaysian Police for the period 2010 to 2012. Police officer can easily abuse their power or exploit their position for personal gains which subsequently will tarnish the image of public sector as a whole. This study aims to assess the possibility of asset misappropriation among Royal Malaysian Police. The findings revealed that 96% of the respondents disagree that they usually file for fictitious medical expenses and none of the respondent agrees they have committed the offence. 92% of the respondents disagree that they have taken office’s assets such as handcuffs and weapon for personal use and only 2 out of 186 respondents agreed that they have committed the offence. The finding of this study should provide some light that overall asset misappropriation among Malaysian Royal Police officials is within control.

  Keywords: Asset misappropriation, Occupational Fraud, Corruption, Royale Malaysian Police