فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال هشتم شماره 1 (زمستان 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طراحی و تبیین الگویی برای شناسایی و دسته بندی علل و پیامدهای عدم تعادل در مسئولیت و اختیار مدیران
  سولماز الهامی*، رضا رسولی، محمدمهدی فراحی صفحه 1

  عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهمترین اصول تفویض اختیار می باشد که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه مدیران شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشند که 16 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرآیند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام گردید. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 100 کد، 40 مفهوم، 8 طبقه و 2مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. مدل مربوطه به علل و نتایج مربوط به مقوله محوری پژوهش اشاره دارد. این پژوهش با تبیین عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات، زمینه لازم برای شناخت آن و هدایت به سمت پیامدهای مثبت را در سازمان فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: اختیار، مسئولیت، عدم تعادل، نظریه داده بنیاد، رویکرد ظاهر شونده
 • واکاوی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی در سازمان
  محسن منطقی* صفحه 2

  سازمان ها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. شرایط سازمان ها از نظر فضای فیزیکی، کاری و قوانین، و همچنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری کارکنان زمینه ای را فراهم می سازد که برخی از کارکنان، از زیرکار شانه خالی کنند و در عین حضور، از نظر عملکرد غایب باشند. بررسی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی، موضوع این پژوهش است که با روش داده بنیاد انجام شده است. این پژوهش که در سازمان های فرهنگی و مراکز آموزشی شهر قم انجام شده است؛ بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتا با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به صورت گلوله برفی) از اساتید و خبرگان در حوزه های علوم انسانی انجام شده است. گزاره های بدست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی، و کدگذاری محوری انجام شد. برای روایی تحقیق، از ضریب توافق درونی و برای شناسایی پایایی تحقیق از سه مرحله ی پایایی کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گزینش مناسب کارکنان، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت باورهای مذهبی و معنوی، آشناسازی کارکنان از پیامدهای عملکرد خود، و اصلاح روابط سیاسی - اجتماعی می تواند کمک شایانی به کاهش پدیده ی کارکنان نامرئی کند.

  کلیدواژگان: کارکنان نامرئی، از زیرکاردرروی، داده بنیاد
 • سعیده سیادت، محمدتقی امینی*، محمدمهدی پرهیزگار، جمشید سالار صفحات 10-31

  امروزه رقابت در فضای کسب وکارهای مختلف مستلزم مواجهه با فرصت ها و چالش های فروانی است. ازاین رو، ضروری است تا مدیران به منظور پیش بینی و هدایت راهبردی اثربخش سازمان های خود، همچنین کنترل و پاسخگویی به -موقع در واکنش به تحرکات رقبا و تحولات محیطی، از نوعی الگوی کنترل -استراتژیک استفاده نمایند که علاوه بر ضمانت حفظ حیات و بقای سازمان و تحقق اهداف سازمان، کنترل را به امری مستمر، درونی و جاری در سازمان تبدیل نماید. بنابراین؛ پژوهش حاضر با بهره گیری از شیوه پژوهشی کیفی و روش داده بنیاد به تبیین الگوی کنترل استراتژیک با رویکرد خودکنترلی پرداخته است. در این پژوهش نمونه گیری به روش های هدفمند، نظری و گلوله برفی انجام شده، ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و شیوه تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل پارادیمی داده بنیاد انجام شده است. نتایج حاصله موید آن -است که مقوله اصلی «پیاده سازی کنترل استراتژیک در سازمان و نگاهی -درونی به کنترل استراتژیک» است که با توجه به عوامل علی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر شکل گرفته است و از طریق راهبردها، به دودسته پیامد اصلی شامل پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی منجر می شود.

  کلیدواژگان: کنترل استراتژیک، خودکنترلی، نظریه داده بنیاد، الگو
 • تعهد استراتژیک مدیران میانی: بررسی تاثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم‎گیری
  ناصر صنوبر*، سید صمد حسینی، پویا بهزادنیا، زهرا یونس پور صفحات 25-36
  یکی از مسایل مهم سازمان‎های دولتی اجرای صحیح استراتژی تغییر و برنامه های بهبود سازمانی است و مدیران میانی و به ویژه کیفیت روابط بین آنها، نقش کلیدی در اجرای استراتژی دارد. پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم‎گیری را بر تعهد استراتژیک مدیران میانی بررسی نماید.در این پژوهش با جمع‎آوری پرسشنامه از میان 77 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی به روش تصادفی در دسترس و پردازش و بررسی فرضیه ها و تجزیه وت حلیل داده ها از روش رگرسیون توسط نرم افزارهایSPSS , AMOS 21 استفاده شده است. یافته ها نشان می‎دهد بین عدالت سازمانی و روابط با کیفیت بالا رابطه مثبتی وجود داشته و حضور عدالت سازمانی درک‎شده باعث ایجاد روابط با کیفیت بالا می‎شود، تعهد به اهداف سازمانی نیز افزایش می‎یابد. همچنین طبق نتایج این تحقیق، ارتباط خاصی بین مدیریت مدیران ارشد و تعهد به تغییر بدون درنظر گرفتن نقش مستمر روابط با کیفیت بالا اثبات نشد.
  کلیدواژگان: روابط با کیفیت بالا، تعهد استراتژیک مدیران میانی، حمایت مدیریت ارشد، عدالت سازمانی، مشارکت
 • رحمان رنجبر، بابک نادرپور*، غلامحسین حسینی نیا، نادر هوشمندیار صفحات 32-50

  بازآفرینی دولت با رویکرد کارآفرینی تجدیدنظر ساده یا تفسیر جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می کند. این پژوهش با روش فراتحلیل کیفی به بررسی پژوهش های حوزه دولت کارآفرین پرداخته و صورت بندی منظمی از آن ها ارائه می دهد. 68 مقاله و گزارش درزمینه دولت کارآفرین با جست وجو در پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 سال (1387-1397) و در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. مطالعات فراتحلیل مقاله های دولت کارآفرین نشان می‎دهد پژوهش های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث های نظری و ارائه مفاهیم کلی تمرکز کرده اند. در اغلب پژوهش های صورت پذیرفته؛ شاخص های نظریه دولت کارآفرین متناسب با شرایط بومی ایران تبیین نشده است، لیکن در این مطالعه مدل مفهومی دولت کارآفرین با لحاظ شرایط بومی ایران ترسیم شده که ابعاد آن شامل سیاست های کلان، حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی، رسالت محوری، عوامل فرهنگی- اجتماعی، تمرکز زدایی، مشتری مداری، بازارگرایی و حمایت و پشتیبانی است.

  کلیدواژگان: الگوی مفهومی، کارآفرینی، کارآفرینی دولتی، دولت کارآفرین، روش فراتحلیل کیفی
 • مجید واحدی*، پروانه صادقی صفحات 51-60

  در این تحقیق که به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمانی اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده که تعداد آن ها 806 نفر است. که از این تعداد 225 نفر هیئت علمی و 581 نفر شامل کارکنان است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB) است. همچنین پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق براساس آزمون کولوموگروف اسمیرنف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی تحقیق، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95% تایید می گردند. به عبارت دیگر مشخص گردید که رابطه مثبت و معنی داری میان همه مولفه های رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمان
 • مینا مسلمی کویری، اوژن کریمی*، شمس الدین نیک منش صفحات 61-80
  رفتارهای مخرب که در عصر حاضر با سرعت زیادی در حال افزایش است، پیامدها و آثار منفی جبران ناپذیری برای سازمان ها در پی خواهند داشت. لذا، در طی دهه های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب کاری کارکنان در دانشگاه پیام نور کرج صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب، مصاحبه با تعداد 10 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگان در حوزه رفتار کارکنان صورت گرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل و پرسشنامه ای طراحی شد که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، شامل کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرز به تعداد 245 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که هوش عاطفی و تعامل رهبر - عضو دارای تاثیر معکوس بر رفتارهای مخرب کاری هستند و در مقابل بی عدالتی، استرس و ویژگی شخصیت شامل درون گرایی، عدم توافق پذیری، عدم وظیفه شناسی، روان رنجوری و عدم گشودگی به تجارب تاثیر مستقیم بر رفتارهای مخرب کاری دارند.
  کلیدواژگان: رفتارهای مخرب کاری، هوش عاطفی، بی عدالتی، استرس، ویژگی شخصیت
 • محسن رضایی*، علیرضا علی احمدی، میرزا حسن حسینی، محمدتقی امینی صفحات 81-98
  هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی سازمان های بازرگانی جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت های آنها در فضای مجازی از طریق ارائه یک مدل علمی است که همراستای استراتژی های کلان (سطح بنگاه) سازمان باشد. این تحقیق بدنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان برنامه های بازاریابی الکترونیکی مورد استفاده در سازمان های بازرگانی برخط را با استراتژی های سطح بنگاه سازمان همراستا نمود که به افزایش موفقیت سازمان منجر شود. روش های تحقیق بکارگرفته شده در این تحقیق شامل روش مرور سیستماتیک جهت مطالعه و دسته بندی مطالعات، فراتحلیل جهت کدگذاری مدل ها و پارامترهای استخراج شده، رویش نظریه ها جهت تعیین پارامترهای موثر و مورد نیاز برای ساختن مدل با استفاده از نرم افزار SPSS و روش فراتلفیق برای یافتن رابطه بین 11 پارامتر منتخب نهایی در جهت ساخت مدل و نظریه پردازی با استفاده از نرم افزار میک مک است. نتیجه تحقیق نشان داد که همسویی بازاریابی الکترونیکی و استراتژی های کلان سازمان ضروری است و مدلی برای منظور ارایه گردید.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، استراتژی، مدل، همسویی استراتژیک
|
 • Designing and explaining a pattern for identifying and categorizing the causes and consequences of managers responsibility and authority imbalance
  Reza Rasouli, Mohamad Mahdi Farahi Page 1

  The imbalance between responsibility and authority means not considering one of the most important principles of Authority Delegation. According to the consequences of this issue, the individual and the organization of the present research are trying to identify and explain its various angles by analyzing this phenomenon. . The strategy used is grounded theory research based on the emerging approach. The studied population is the managers of the Gas company of Khorasan Razavi province. Sixteen people were selected through targeted sampling method until reaching the theoretical saturation. The research tool was a semi-structured interview. MAXQDA qualitative analysis software was used to analyze the data. Open, axial and selective coding processes were done in this regard. The analysis carried out by continuous comparisons in the actual and theoretical coding process showed 100 codes, 40 concepts, 8 classes, and 2 categories, which led to the emergence of a final model of research on the axial category, called the imbalance of responsibility and authority. The model refers to the causes and outcomes of the research topic. This research, by explaining the imbalance between responsibility and authority, has provided the ground for identifying it and directing positive outcomes in the organization.

  Keywords: Authority, responsibility, imbalance, grounded theory, emerging approach
 • Analyze the behavior pattern of invisible employees in the organization
  Mohsen Manteghi * Page 2

  with employing staff try to achieve their goals. Organizational conditions in terms of physical space, workplace and laws, as well as the ethical and behavioral characteristics of employees provide the context for some employees to be absent from work and absent in performance. Investigating the behavioral pattern of invisible employees is the subject of this research which has been done with the foundation data method. The study, which was conducted at cultural organizations and educational centers in Qom, was based on limited theoretical literature and mainly based on interviews with 12 people (snowballed) from professors and experts in the humanities. Theorems obtained from theoretical studies and interviews were formatted as open coding, selective coding, and axial coding. In this study, the causal conditions of invisible staff behavior were categorized into individual, social, and organizational causes, and the central categories were divided into structural, cultural-spiritual, and political-social. The confounders were also divided into personal and cultural ones. The behavioral consequences of invisible employees were categorized into individual, group, family, and organizational.

  Keywords: Invisible employees, subcutaneous, data base
 • Siadat Saeedeh, Mohammad Taghi Amini *, Mohamma Mehdi Parhizgar, Jamshid Salar Pages 10-31

  Nowadays, competition in various business environments requires confrontation with plenty of opportunities and challenges. It is therefore necessary for the managers to apply some strategic control model for the purpose of predicting, effective strategic guidance of the organization as well as timely control and response to the movements of the rivals and environmental developments. Such a strategic control model should be able to turn the strategic control to a continuous, internal and ongoing stream in addition to guaranteeing the survival of the organization and realization of the organizational goals. The present research is an attempt to explain the pattern of strategic control with a self-control approach using qualitative research method and grounded theory. Data sampling has been made using purposeful and snowball sampling methods. Semi-structured interviews have been used as the tool for gathering data and data analysis has been carried out using grounded theory paradigmatic model. The results confirm that the main category is" implementation of strategic control in the organization with an internal look to strategic control (self-control)" which has been developed by the causal factors and through strategies affected by the set of contextual and intervening factors, it results in the realization of two types of main consequences (individual and organizational consequences).

  Keywords: Strategic Control, Self-Control, grounded theory
 • Strategic Commitment for Middle Managers: Investigating the Impact of Organizational Justice, Senior Management Support for Change, and Participation in Decision Making
  Naser Sanoubar *, Seyyed Samad Hosseini, Pouya Behzadnia, Zahra Younespour Pages 25-36
  One of the key issues for public agencies is the proper implementation of change strategy and organizational improvement programs, and middle managers, and especially the quality of their relationships, play a key role in implementing the strategy. The present study intends to investigate the impact of organizational justice, senior management support for change and participation in decision making on strategic commitment of middle managers. Data were analyzed using SPSS, AMOS 21 software and regression analysis. Findings show that there is a positive relationship between organizational justice and high quality relationships, and the presence of perceived organizational justice leads to high quality relationships, and commitment to organizational goals increases. Also, according to the results of this study, no specific relationship between senior management management and commitment to change was demonstrated without considering the ongoing role of high quality relationships. Findings can help managers understand the factors affecting commitment to change and assist them to build high quality relationships to achieve organizational goals.
  Keywords: High quality connections, Middle managers’ strategic commitment, Senior managers’ support, Organizational Justice, association
 • Rahman Ragbar, Babak Naderpoor *, Gholamhossein Hosseininia, Nader Houshmandyar Pages 32-50

  The reinventing government with the entrepreneurial approach is not a simple rethinking or partial interpretation of management, but a comprehensive change in the role of community management and the relationship between government and citizens that replaces directing leadership. This article evaluates the qualitative meta-analysis researches on an entrepreneurial government and it also represents a specified configurative view regarding the above researches. 68 articles and reports on the Entrepreneurial Government have been searched in four scientific databases of the country over the past 10 years (2008-2018) and in two sections: "Meta-descriptive findings" and "Qualitative evaluation of articles". A meta-analysis of the Entrepreneurial Government papers shows that research in this field is less focused on operational aspects and more focused on theoretical discussions and general concepts. In most of the studies mentioned, the indices concerning the entrepreneurial government theory have not been stated in accordance with the indigenous conditions of Iran. In this study, however, the conceptual model of the entrepreneurial government has been outlined in terms of the Iranian indigenous conditions including the macro policies, good governance, social justice, mission orientation, social-cultural values, decentralization, customer orientation, market orientation and advocacy.

  Keywords: Conceptual Model, Entrepreneurship, Governmental Entrepreneurship, Entrepreneurial Government, Qualitative Meta-Analysis Researches
 • Majid Vahedi *, Parvaneh Sadeghi Pages 51-60

  This study aimed to investigate the effect of organizational citizenship behavior, organizational performance of faculty members and staff of Payame Noor University of East Azerbaijan Province. The population of the study consisted of 806 professors and staff of Payame Noor University of East Azerbaijan. Of these, 225 are faculty and 581 are staff. The data collection tool in this study was a questionnaire including the ODS standard questionnaire of organizational citizenship behavior (OCB). Also the standard questionnaire of organizational performance was Hershey and Goldsmith. At the inferential level, for testing the research hypotheses, after determining the distribution of the data related to the research variables based on Kolmogorov-Smirnov test, r-Pearson test and linear regression test. Data were analyzed by SPSS software. The results show that the main and sub-hypotheses of the research are confirmed at 95% confidence level by statistical tests. In other words, it was found that there is a positive significant relationship between all components of organizational citizenship behavior and organizational performance of teachers and staff of Payame Noor University of East Azarbaijan.

  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Organizational Performance
 • Mina Moslemi Kaviri, Owzhan Karimi *, Shamseddin Nikmanesh Pages 61-80
  Malicious behaviors, which are rapidly increasing in the modern era, will have irreparable negative consequences for organizations, so it has attracted researchers' attention in recent decades. In this regard, the present study was conducted to identify the factors that cause destructive behaviors of staff at Payam Noor University of Karaj. This study is a descriptive survey in terms of purpose and method of data collection. In addition, the present study has been analyzed using a qualitative-quantitative research methodology. In the first stage, to identify the factors causing malicious behaviors, interviewing 10 professors, faculty members and experts in the field of face-to-face behavior. A qualitative content analysis method was used and a questionnaire was designed based on quantitative research. The statistical population of the study consisted of 245 employees of Payam-e-Noor University of Alborz. The sample size was 150 individuals using Cochran formula. The instrument for collecting data was standard questionnaire. The reliability of these questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.91. Structural equation modeling software was used to analyze the collected data. The results indicate that emotional intelligence and leader-member interaction have the opposite effect on malicious behaviors, and in contrast to injustice, stress, and personality traits include introversion, disagreement, lack of conscientiousness, neuroticism, and inattention. Experience openness has a direct impact on destructive behaviors.
  Keywords: Malicious behaviors, emotional intelligence, injustice, stress, personality traits
 • Mohsen Rezaei *, Ali Reza Ali Ahmadi, Mirzahasan Hoseyni, Mohamadtaghi Amini Pages 81-98
  The aim of this research is to determine the influential factors on electronic marketing of commercial organizations for improving the quality of their activity in the cyberspace through presenting a scientific model which is aligned with the corporate strategies of the organizations. This research is going to answer this question that being aligned the E-marketing plans with corporate strategies in online commercial organizations how much can culminate they to the success. In the research we use quality research methods including the systematic review for study and classification of the studies, meta-analysis for coding models and extracted parameters and the grounded theories for determining influential and required parameters for making a model using SPSS software. We use meta-synthesis method for finding the relations among elected parameters in creating a model and theorization in which we use the MICMAC software. The results of this research showed that the alignment between electronic marketing and corporate strategies of the organization is necessary. To achieve this goal we presented a model.
  Keywords: Marketing, Electronic Marketing, Strategy, Model, Strategic Alignment