فهرست مطالب

مهندسی بهداشت حرفه ای - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کامران غلامی زاده، امید کلات پور، ایرج محمدفام* صفحات 1-8
  مقدمه

  رایج ترین شیوه حمل ونقل مواد خطرناک در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، حمل ونقل جاده ای است. این امر باعث افزایش خطر مواجهه افراد با این مواد می شود. ازاین رو ارزیابی پیامدهای مواجهه می تواند در مدیریت حمل ونقل این مواد کمک زیادی کند. ازاین رو هدف مطالعه حاضر ارزیابی پیامد بهداشتی ناشی از حوادث در حمل ونقل جاده ای مواد شیمیایی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه یک سیستم استنتاج فازی طراحی و پیاده سازی شد. این سیستم دارای 3 پارامتر ورودی تحت عنوان "غلظت مواد شیمیایی رهاشده "، "میزان آسیب پذیری جامعه در معرض " و " خصوصیت سم شناسی ماده رهاشده " است. خروجی این سیستم میزان ضریب شدت مواجهه را بیان می کند. این ضریب بیانگر شدت آسیب غیرقابل جبران به افراد در مواجهه با مواد شیمیایی هست.

  یافته ها

  در اثر رهایش گاز کلر در منطقه موردنظر شعاع های تحت تاثیر به دو ناحیه با خطر کم (تا فاصله 187 متر) و بدون خطر (بیش تر از فاصله 187 متر) تقسیم شدند. شدیدترین مواجهات در گروه حساس جامعه (کودکان و سالخوردگان و افراد دارای مشکلات زمینه ای در گروه شماره 4)(با ضریب شدت 0/92) و نوجوانان و میان سالان در گروه شماره 3 (با ضریب شدت 0/776) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که گروه شماره 4 به عنوان حساس ترین گروه در معرض رهایش، در تعیین حریم ایمن در حمل ونقل جاده ای مواد شیمیایی، به عنوان مرجع در نظر گرفته شود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از رویکرد فازی به منظور ارزیابی پیامدهای بهداشتی حمل ونقل مواد شیمیایی می تواند مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ریسک بهداشتی، سیستم استنتاج فازی، مواد شیمیایی، حمل و نقل جاده ای
 • سعید کریمی، حمیدرضا جعفری، سعید علیزاده انباردان*، زهرا کاشی تراش اصفهانی، تورج نصرآبادی صفحات 9-19
  زمینه و هدف

  آنالیز علل حوادث و انجام اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از رخداد مجدد حوادث با علل وقوع مشابه، امری ضروری است طوریکه صنایع کوچک و بزرگ، در تمام فصول صنعتی شدن با آن روبرو هستند. مطالعه حاضر به منظور آنالیز علل یک حادثه منجر به نقص عضو در یک پروژه سدسازی با روش ترکیبیTripod Beta-SCAT انجام گردید.

  روش بررسی

  داده های گردآوری شده یک حادثه بحرانی به روش ترکیبی  Tripod Beta-SCAT، تجزیه و تحلیل شده است. به این معنا که علل واسط و ریشه ای منتج از آنالیز باTripod Beta به همراه اقدامات کنترلی پیشنهادی، در جدول علت و معلولی SCAT جایگذاری و نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه گردآوری و تاثیر علل وقوع حوادث از طریق آزمون کای دو و رتبه بندی آنها از طریق آزمون فریدمن مشخص و بر اساس علل وقوع حادثه، اقدامات کنترلی تهیه و پیشنهادات ارایه گردید.

  یافته ها

  مهمترین علت سطحی بروز حادثه، " بلندکردن نامناسب دستگاه" (با میانگین رتبه 2/69)"، مهمترین علت ریشه ای ، " فرسایش و استهلاک بیش از حد بیل مکانیکی" (با میانگین رتبه 4/55)" و مهمترین اقدام کنترلی،" نظارت، بازرسی و کنترل عملیات (با میانگین رتبه 5/05)" بود. همچنین بین علل سطحی و ریشه ای ارتباط معنی دار وجود داشت.

  نتیجه گیری

   روش ترکیبی در بسیاری از موارد نیاز سازمان های مختلف را برآورده کرده و در حال حاضر یکی از مهمترین روش های ریشه یابی حوادث می باشد، لذا انجام مطالعات مشابه از قبیل ترکیب روش اسکات با سایر روش ها، در آنالیز علل حوادث پروژه های سدسازی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: تریپودبتا، اسکات، سد سازی، علل حوادث، روش ترکیبی
 • فرناز حسینی یارندی*، محمود گلابچی، فرهنگ شعفی صفحات 20-33
  مقدمه

  شرایط فیزیکی محیط کار تاثیر زیادی در سلامت کارمندان و کیفیت کاری آنان دارد. سنجش شرایط محیط کار اداری، می تواند مبنایی مناسب جهت بهبود شرایط ارگونومیکی محیط کار کارمندان باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، طراحی و روان سنجی پرسش نامه ای معتبر به منظور سنجش محیط کاری اداری است.

  روش بررسی

  با توجه به مبانی نظری ارگونومی و بررسی محیط اداری، پرسش نامه ی اولیه ی 22 سوالی سنجش محیط کاری اداری، طراحی شد. روایی صوری به صورت کیفی توسط 4 خبره و روایی محتوایی پرسش نامه (بررسی سوالات از لحاظ ضرورت، ارتباط، وضوح و سادگی) به روش کمی (CVRوCVI)، توسط 20 خبره بررسی شد. سپس پرسش نامه به 203 نفر از کارمندان اداری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ارائه شد و روایی سازه ای و پایایی پرسش نامه، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار 24SPSS- ، تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار 24AMOS- و محاسبه ی شاخص هایAVEو CRبررسی شد.

  یافته ها

  براساس نتایج روایی محتوا، 21 سوال پرسش نامه تایید و 1 سوال رد شد. میانگین نسبت روایی محتوایی و میانگین شاخص روایی محتوایی به ترتیب 0.73 و 0.94 برآورد شد. نتایج بررسی روایی سازه ای و پایایی پرسشنامه نیز نشان می دهد که شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی قابل قبول و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0.882 و نتایج شاخص های AVE و CR به ترتیب  0.57 و 0.96 است.

  نتیجه گیری

  پرسش نامه 21 سوالی سنجش محیط کاری اداری، روایی (صوری، محتوایی، سازه ای) و پایایی مناسبی برای ارزیابی شرایط محیط کاری اداری از لحاظ ارگونومی (بعد روان شناسی مهندسی) دارد و می تواند ابزار کارآمدی برای پژوهش های مرتبط باشد.

  کلیدواژگان: پرسش نامه، روایی و پایایی، ارگونومی، سنجش محیط کاری اداری
 • بار کاری ذهنی و تعیین ارتباط آن با آگاهی موقعیتی و سابقه کاری در رانندگان تاکسی
  سید ابوالفضل ذاکریان*، فهیمه یوسفی، کمال اعظم صفحات 31-37
  مقدمه

  بررسی ها نشان می دهد خطای انسانی از اصلی ترین علل تصادفات رانندگی است. عملکرد رانندگان توسط عوامل مختلفی چون سن، محیط رانندگی و بارکاری تحت تاثیر قرار می گیرد؛ که بار کاری از اصلی ترین این فاکتورها است. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بار کاری ذهنی با آگاهی موقعیتی و سابقه کاری رانندگان می پردازد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی می باشد. 26راننده تاکسی با سوابق کاری متفاوت در این مطالعه شرکت کردند. از شاخص بار کاری رانندگی برای ارزیابی بار کاری و از تکنیک ارزیابی کلی آگاهی موقعیتی برای ارزیابی آگاهی موقعیتی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد رانندگی در بلند مدت باعث می شود بار کار ذهنی در همه ابعاد شاخص بار کاری رانندگی، بطور چشمگیری افزایش یابد (P<0.05) که از این میان، بیشترین رابطه همبستگی مربوط به بعد بینایی است (r=0.397, P=0.045) رابطه معناداری بین افزایش بار کاری ذهنی و سابقه کاری رانندگان دیده شد (P=0.01). همچنین یافته ها نشان داد با افزایش بار کاری ذهنی رانندگان، آگاهی موقعیتی کل آنها کاهش یافته است (P<0.001).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش سابقه کاری رانندگان، بار کار ذهنی آنها کاهش می یابد و مولفه های توجه و استرس بیشترین اختلاف را در میان افراد با سابقه کاری متفاوت دارند. همچنین با افزایش بار کاری ذهنی، سطح درک رانندگان کاهش می یابد که میزان کاهش گزارش شده در رانندگانی که سابقه کاری بالاتری دارند، کمتر می باشد. کاهش سطح درک رانندگان موجب کاهش سطح آگاهی موقعیتی کل می گردد.

  کلیدواژگان: بار کار ذهنی، آگاهی موقعیتی، سابقه کاری، رانندگان
 • مصطفی میرزایی علی آبادی، رضا اسماعیلی*، ایرج محمدفام، مریم اشرفی صفحات 34-43
  مقدمه

  عملیات بازرسی خطوط لوله (PIG) که عملیات پیگرانی نامیده می شود، یک روش نظارت آنلاین  برای حفظ ساختار و عملکرد خط لوله در شرایط سالم و ایمن است. این عملیات نیاز به تعاملات انسان و ماشین بالا دارد. بنابراین، نسبت به خطاهای انسانی حساس بوده که می تواند منجر به عواقب فاجعه باری از جمله مرگ افراد شود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی به منظور برآورد احتمال خطای انسانی در  عملیات پیگرانی در یک شرکت انتقال گاز در ایران انجام شده است. در ابتدا، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظیفه (HTA) از طریق پیاده روی و مشاهده  وظایف  عملیات پیگرانی و انجام مصاحبه با اوپراتورهای شاغل در ایت عملیات انجام شد. سپس، برای ارزیابی احتمال خطای انسانی، روش واکاوی ریسک خطاهای انسانی (SPAR-H) مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

   تکنیک SPAR-H در عملیات پیگرانی مذکور پیاده سازی شد. میانگین احتمال بروز خطای انسانی مقدار 0/218  محاسبه شد. مقدار میانگین احتمال بروز خطای انسانی در زیر وظیفه "باز کردن شیر بای پس به منظور کاهش فشار" به عنوان زیر وظیفه با حداکثر احتمال خطای انسانی (0/841) شناخته شد.

  نتیجه گیری

   تکنیک SPAR-H یک ابزار مفید و کاربردی برای متخصصین جهت محاسبه احتمال بروز خطای انسانی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه حاضر برخی از اقدامات پیشگیرانه به منظور  کاهش احتمال بروز خطای انسانی پیشنهاد گردید که عبارتند از: استفاده از دستورالعملهای واضح تر و روشن تر برای انجام عملیات، اتوماسیون سازی فرایندهای  ارسال و دریافت توپک پیگرانی و غیره.

  کلیدواژگان: خطای انسانی، روش واکاوی ریسک خطاهای انسانی (SPAR-H)، عملیات بازرسی خطوط لوله (PIG)، پیگرانی
 • اعتبارسنجی شاخص های استرس حرارتی در پایانه های نفتی شمال و جنوب ایران
  محسن فلاحتی*، اعظم بیابانی، ایرج علیمحمدی، مجتبی ذکایی صفحات 53-60
  مقدمه

  استرس گرمایی در صنایع نفت و گاز از دغدغه های مهم ایمنی و بهداشت است . مطالعه حاضر باهدف مقایسه استرس گرمایی در دو پایانه نفتی شمال و جنوب ایران توسط شاخص های تحلیلی و تجربی انجام گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 130 نفر از شاغلین دو  پایانه نفتی خارک و نکاء انجام شد. در این تحقیق شاخص های HSI، AET ، WBGT  و  P4SR محاسبه شدند. به منظور اعتبارسنجی شاخص های مذکور، دمای دهانی و دمای پرده سماخ افراد بررسی گردید. آنالیز داده ها توسط نرم افزار 22SPSS  انجام گردید.

  یافته ها

  همبستگی شاخص های فیزیولوژیک با شاخص های حرارتی در محیط مسقف خارگ معنادار می باشد  و در محیط مسقف نکاء تنها با شاخص HSIرابطه معنادار نمی باشد. در محیط روباز خارگ همبستگی برای تمام پارامتر های مذکور به استثناء شاخص HSI وجود دارد و در نکاء به استثناء شاخص  HSIهمبستگی دمای دهانی و سایر  شاخص ها معنادار بوده ولیکن بین دمای پرده سماخ با شاخص های مذکور معنادار نمی باشد(p>0.05). شاخص های WBGT  و AET در هر دو محیط پایانه ها بایکدیگر اختلاف معناداری دارند. شاخص  HIS  در هیچ یک از پایانه های مذکور اختلاف معناداری نداشت . شاخص  P4SR در محیط های مسقف دو پایانه فاقد اختلاف معنادار بود(P>0.05). 

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد که شاخص  WBGT و شاخص AET شاخص های معتبری جهت ارزیابی استرس گرمایی در پایانه های نفتی می باشند که با توجه به آنها میزان استرس گرمایی در پایانه نفتی خارگ در محیط روباز بالاتر از نکا بود.

  کلیدواژگان: شاخص های تحلیلی، شاخص های تجربی، پایانه های نفتی، استرس حرارتی
 • فخرالدین قاسمی، فرزانه ملابهرامی، کامران نجفی، بهاره حیدری، الناز طاهری* صفحات 54-64
  سابقه و هدف

  از شایع ترین مشکلات آتش نشانان تنزل عملکرد دست حین استفاده از دستکش های حفاظتی می باشد. با توجه به تنوع دستکش آتش نشانی در ایران، این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثر این دستکش ها بر چابکی دست صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  دو مدل از مرسوم ترین دستکش های آتش نشانی جهت بررسی انتخاب شدند. چابکی با چهار تست استاندارد بنت، مینه سوتا، پگ بورد و پگ بورد اصلاح شده برای هر جفت دستکش در چهل دانشجوی مرد ارزیابی گردید. از تست های ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، و فریدمن جهت مقایسه چابکی و فاکتورهای موثر بر آن استفاده گردید.

  یافته ها

  نوع دستکش اثر معنی داری بر روی چابکی دست دارد (P<0.001).  مطابق یافته ها تست پگ بورد اصلاح شده حساسیت بالایی جهت سنجش چابکی انگشتان دارد. تست پگ بورد به دلیل حساسیت ناکافی و ایجاد کاهش شدید در امتیازات جهت سنجش چابکی مناسب نمی باشد. تست بنت و مینه سوتا می توانند در سنجش چابکی هر دو دست با توجه به روند یکسانشان مورد استفاده باشند. اما تست مینه سوتا به علت ایجاد خستگی کمتر و رفع دیگر مشکلات می تواند به جای بنت استفاده گردد.

  نتیجه گیری

  دستکش های مختلف آتش نشانی موجود در بازار دارای اثرات متفاوتی بر روی چابکی دست و انگشتان می باشند که سازمان های آتش نشانی می بایست به این موضوع توجه نمایند. آزمون های پگ بورد اصلاح شده و مینه سوتا جهت ارزیابی چابکی حین استفاده از دستکش های آتش نشانی پیشنهاد می گردند.

  کلیدواژگان: چابکی دست، پگ بورد، پگ بورد اصلاح شده، بنت، مینه سوتا، دستکش آتش نشانی
 • غلامعباس شیرالی، داوود افشاری، ارمان امیری، سیما کیانی، پیام رشنودی* صفحات 65-73
  مقدمه و هدف

  یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی بهره وری و سلامت شغلی کارکنان میزان استرس شغلی می باشد، به گونه ای که در سال های اخیر یک زنگ هشدار مبنی بر افت میزان بهره وری و بازده، ناشی از استرس تاکید شده است. هدف از این پژوهش تاثیر میزان استرس شغلی بر روی بهره وری کارکنان یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز جنوب غرب کشور است.

  روش کار

  به منظور بررسی استرس شغلی و بهره وری کارکنان از پرسشنامه ی استاندارد استرس شغلی موسسه انگلستان(HSE) و پرسشنامه بهره وری ساعتچی استفاده گردید که روایی و پایایی آنها تایید شده است. آنالیز های آماری مناسب در  نرم افزار SPSS نسخه  24 در سطح معنا داری 0/05 انجام  شد.

  نتیجه

  میانگین نمره استرس شغلی افراد 0/43±3/68 تعیین شده و به ترتیب36/4 و 63/6 درصد افراد داری میزان استرس کم و  بدون استرس بودند. نتایج نشان می دهد که بهره وری با استرس شغلی و هر  یک از شاخص های نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، تقاضا همبستگی معنا دار و معکوسی دارا می باشد (0/05p<). همچنین بهره وری  با هر یک از متغیرهای سن، سابقه ای کار و تحصیلات ارتباط معنا داری دارد(0/05p<).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه بین میانگین استرس شغلی و بهره وری رابطه معنا دار و معکوسی وجود دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از استراتژی های افزایش میزان بهره وری افراد، کنترل میزان استرس شغلی و فاکتور های موثر بر آن در محیط کاری کارگران می باشد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، شرکت نفت و گاز، بهره وری، نیروی انسانی
|
 • Kamran Gholamizadeh, Omid Kalatpour, Iraj Mohammadfam* Pages 1-8
  Introduction

  The most common way of transporting hazardous materials in many countries, including Iran, is road transport. This increases the risk of exposure to these materials. Hence, the assessment of the consequences of exposure can help to manage the transportation of these materials. Therefore, the purpose of this study was to assess the health consequences of accidents in road transport of chemicals.

  Material and method

  In this study, a fuzzy inference system was designed and implemented. The system has three input parameters: "The concentration of released chemicals", "The degree of vulnerability of the exposed community" and "The toxicity of the released material". The output of this system expresses the degree of exposure severity coefficient. This coefficient demonstrates the severity of the damage to individuals in the exposure of chemicals.

  Results

  Due to the release of chlorine gas in the target area, the radii affected were divided into two low risk areas (up to 187 m) and safe (more than 187 m). The most severe exposures in the sensitive group of society (children, elderly people and individuals with underlying problems in group 4 with a coefficient of 0.92) and adolescents and middle aged in group 3 (with severity coefficient of 0.776).​

  Conclusion

  Our results showed that group 4 was considered as the most sensitive exposure group in determining the safe distance. Also showed that the use of fuzzy approach to simulating the health consequences of chemical transport can be used.

  Keywords: Health Risk, Fuzzy Inference System, Chemicals, Road Transportation
 • Saeed Karimi, Hamidreza Jafari, Saeed Alizadeh Anbardan*, Zahra Kashitarash Esfahani, Turaj Nasrabadi Pages 9-19
  Background and Objectives

  Analyze the causes of accidents to control and prevention of accidents is necessary.This study was conducted to analyze the causes of disability accident in a dam construction project using Tripod Beta-SCAT combination method.

  Materials and method

  A critical event was selected and the causes were identified, employing Tripod Beta-SCAT method. In this sense,first, interface causes and root causes obtained by the Tripod Beta method. Then, the obtained causes and the control measures were placed in SCAT table. The effect of causes of accidents and their ranking were determined using Chi-Square Test and Friedman test, respectively. Accordingly, appropriate control measures and necessary suggestions were provided.

  Results

  underlying cause were identified in 6 classes. Maintenance management ( 25%) and training (20%) had the highest rank and executive instructions (5%) had the lowest. 13 preconditions were also identified. Most important indirect cause was "the inappropriate machine lifting factor (2.69)". Most important root cause was "the erosion and excessive deterioration of the mechanical excavator (4.55)". Furthermore, the most important control measure was “the inspection and control of the operation (5.05)". There was also a significant relationship between indirect and root causes (significance level 0.001 and correlation coefficient 0.608).

  Conclusion

  Combined method presented in this study has in many cases met the needs of different organizations and is currently one of the most important methods for analyzing the accidents causes. The combination of SCAT with other methods will be useful for analyzing the causes of other accidents on dams and construction projects.

  Keywords: Tripod Beta, SCAT, Dam construction, accident causes, combined method
 • Farnaz Hosseini Yarandi* Pages 20-33
  Introduction

  The physical conditions of the workplace has an impact on the health of employees and the quality of their work. Measuring the working environment of the office can be a good basis for improving the ergonomic conditions of the employees' work environment. This study aims to design a valid and psychometrically evaluated questionnaire for measuring administrative work environment.

  Methods

  After studying and researching the theoretical foundations of ergonomics and examining the office environment, an initial 22-item questionnaire for assessing office work environment was designed. The formal validity of the questionnaire was evaluated qualitatively by 4 experts. For content validity (examine the question in terms of necessity, relevance, clarity and simplicity) by quantitative method (CVI & CVR), the questionnaire was presented to 20 experts. 30 employees of the Iranian Gas Engineering and Development Company were verified the reliability of the questionnaire and the Cronbach's alpha coefficient was calculated using SPSS software.

  Results

  Based on the content validity results, 21 question of questionnaires were approved and 1 question was rejected.  The average content validity ratio and average content validity index were respectively 0.73 and 0.94. The Cronbach's alpha coefficient was evaluated for the questionnaire total of 0.935, for the Office accessories component of 0.916, the environmental condition component of 0.922 and the environment layout component of 0.821.

  Conclusion

  The 21-item questionnaire for administrative work environment assessment has an appropriate validity and reliability for evaluating the administrative environment Conditions of ergonomics and can be an effective tool for related research.

  Keywords: Questionnaire, Validity, reliability, Ergonomics, Assessment of the administrative work environment
 • Mental workload and determination of its relationship with situation awareness and work experience among taxi drivers
  Seyed Abolfazl Zakerian*, Fahimeh Yousefi, Kamal Azam Pages 31-37
  Introduction

  Investigations show that human error is one of the main reasons for driving accidents. Drivers' performance is shaped by various factors such as age, gender, driving environment; which one of the most important factors is the workload. The current study aimed to investigate the relationship between mental workload, situational awareness, and drivers' work experience.

  Methods

  Twenty-six taxi drivers with different work experience, dividing into two groups, participated in this study. Driving activity load index (DALI) was used for assessment of drivers’ workload and participants’ situation awareness was measured by situation awareness global technique (SAGAT).

  Results

  The results show that driving in a long time will increase the mental workload in all dimensions of the driving activity load index (p <0.05), among which, the highest correlation is related to visual demand (r = -0.397, p = 0.045). There was a significant relationship between increasing workload and drivers’ work experience (p = 0.01). The results also showed that, as drivers’ mental workload increases, their global situation awareness decreases (p <0.001).

  Conclusion

  The results of this study indicate that increasing driver’s work experience, results in decreased mental workload, and global attention and situational stress are factors with the most different amounts among people with different work experience. Also, increasing workload, lead to decreasing perception level in situation awareness; drivers with more work experience have less decreased amount in perception level. Decreasing perception level in drivers leads to decreasing global situational awareness.
  Key words: Driver's mental workload, Situation awareness, Work experience

  Keywords: Mental workload, Situation awareness, Work experience, Drivers
 • Mostafa Mirzaei Aliabadi, Reza Esmaeili*, Iraj Mohammadfam, Maryam Ashrafi Pages 34-43
  Objectives

  Pipeline inspection gauges (PIG) operation which is called “pigging operation” is a practical online monitoring method for maintaining pipeline in a healthy and safe condition. This operation requires high man-machine interactions. Therefore, it is sensitive to human error which can lead to catastrophic consequences.

  Methods

  This descriptive study was carried out to estimate the probability of human error in pigging operation in a gas transmission plant in Iran. First, hierarchical task analysis (HTA) was conducted through walking through the pigging operation and doing interviews with workers. Next, the Standardized Plant Analysis Risk-Human (SPAR-H) methodology was utilized for estimation of human error probability.

  Results

  SPAR-H methodology was implemented on PIG operation.  The mean human error probability (HEP) value was calculated to be 0.218. HEP value in “opening bypass valve for decreasing pressure” subtask was recognized as the highest probability of human error (0.841).

  Conclusion

  SPAR-H method is a useful tool for practitioners to calculate HEP. Besides that, based on results some of the preventive actions to reduce HEP are as follow: using more clarified procedures, the automation of the launching and the receiving processes and etc

  Keywords: human error, Standardized Plant Analysis Risk-Human (SPAR-H), Pipeline Inspection Gauges (PIG)
 • Validation of Heath Stress Indices at North and South Iranian Oil Terminals
  Mohsen Falahati*, Azam Biabani, Iraj Alimohammadi, Mojtaba Zokaei Pages 53-60
  Introduction

  Heat Stress in Oil and Gas Industries Is Important Concern in Safety and Health fields. The Aim Of Study Was Comparison To The Heat Stress By Experimental And Analytical Index In Two Oil Terminals In The North And South Of Iran.

  Methods

  This Descriptive-Analytical Study Was Carried On 130 Employees Of Neka And Kharg Oil Terminals. In This Research, HSI, AET, WBGT And P4SR Indices Were Calculated. In Order To Validate These Indicators, The Oral Temperature And Tympanic Temperatures Of Employees Were Studied. Data Analysis Was Performed Using 22spss Software.

  Results

  Significant Correlation Was Found between Physiological Indices and Thermal Indices in Indoor Environment Kharg and Neka .There Is Not Significant Relationship With HSI Index. In The Outdoor Environment Kharg .Significant Correlation Was Found For All of The Indices Except For HSI Index. In Neka, With The Exception Of The HSI Index, Was Significant Correlation Between Oral Temperature And Thermal Indices, But There Is Not Significant Difference Between The Tympanic Temperatures With Thermal Indices (P> 0.05). WBGT And AET Indices Had A Significant Difference In Both Terminal Environments. The HSI Index Were not Shown Any Significant Difference at Any of These Terminals. The P4SR Index Was Not Significant Different In the Indoor Environments of Two Terminals (P> 0.05).

  Conclusion

  It was found that WBGT index and AET index are reliable indices for assessing thermal stress in oil terminals. According to them, the amount of thermal stress in outdoor environment in Kharg oil terminal was higher than NEA oil terminal.

  Keywords: Analytical Indicators, Experimental Indicators, Oil Terminals, Heat stress
 • Fakhradin Ghasemi, Farzaneh Mollabahrami, Kamran Najafi, Bahareh Heidary, Elnaz Taheri* Pages 54-64
  Background and Objective

  The most common problems of firefighters is the loss of performance while using protective gloves. Due to the variety of fire gloves in Iran, this study aimed to investigate and compare the effect of these gloves on hand dexterity performed.

  Materials and Methods

  Two models of the most common firefighting gloves were selected for investigation. Dexterity was evaluated using four standard tests such as Bennett, Minnesota, Pegboard and Modified Pegboard in forty male students for both gloves. The Spearman correlation coefficient, Wilcoxon, and Friedman test were used to comparison dexterity and effective factors.

  Results

  The type of gloves has a significant effect on dexterity (P< 0.001). The findings showed that the modified Pegboard test has high sensitivity and can be used to measure fingers dexterity. Pegboard test is not suitable for measuring dexterity due to lack of sensitivity and severe reduction in scores. Bennett and Minnesota tests can be used to measure the overall hand dexterity due to their same trends. But Minnesota according to less fatigue and solving other problems, can be used instead of the Bennett test.

  Conclusion

  The various gloves of the firefighters in the market have different effects on the dexterity of the hands and fingers that firefighting organizations should pay attention to it. Modified Pegboard and Minnesota tests are recommended to assess dexterity when using firefighting gloves.

  Keywords: Hand dexterity, Pegboard Board, Modified Pegboard, Bennett, Minnesota, Firefighting Gloves
 • Gholam Abbas Shirali, Davoud Afshari, Arman Amiri, Sima Kiani, Payam Rashnoudi* Pages 65-73
  Introduction & Objective

  job stress is one of the factors affecting workers occupational productivity and health. In recent years, stress has been emphasized as an alarm that results in loss of productivity and efficiency. The purpose of this study was to investigate the effect of job stress on worker productivity in one of the Southwest Oil and Gas Companies.

  Methods

  In this study, two separate questionnaires were used to collect job stress and productivity information. The validity and reliability of these questionnaires have been reviewed in previous studies. All data was processed by SPSS 24 software. 

  Results

  The mean score of job stress was 3.68 ± 0.43. The results showed that 36.4% and 63.6% of workers had low and no stress, respectively. It also found that productivity with job stress and each of the indicators related to  role, relationship, support of authorities, support of coworkers, demand had a significant and inverse correlation (p <0.05). Productivity was also significantly correlated with age, work experience and education (p <0.05).

  Conclusion

  Controlling occupational stress and related factors in the workplace is one of the strategies to increase productivity, because there is a significant and inverse relationship between the mean of job stress and productivity.

  Keywords: Job Stress, Oil, Gas Company, Productivity, Human Resources