فهرست مطالب

جغرافیا و مطالعات محیطی - پیاپی 31 (پاییز 1398)
 • پیاپی 31 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا فردین*، سیروس شفقی، حسن بیک محمدی، زهره رجبی صفحات 7-16

  طراحی شهری نقش مهمی در ایجاد امنیت یا ناامنی فضای زندگی شهری ایفا می کند. شهرهایی که اصول درست طراحی آن مشاهده نشده اند، ممکن است آمار جرمی نسبت به شهرهای دیگر داشته باشند. هم چنین عوامل محیطی می توانند فرصت انجام جرم و جنایت برای مجرمان را افزایش دهد. در این مطالعه، عوامل فیزیکی و محیطی موثر بر تعهد جرم در منطقه 5 تهران مورد بررسی قرار گرفت بدین صورت که با شناسایی و تحلیل عوامل محیطی تاثیرگذار در کاهش امنیت در منطقه 5 تهران از طریق برداشت میدانی (بر پایه رویکرد CPTED)، راهکارهایی ارائه شد که در جهت افزایش امنیت و کنترل منطقه تاثیر بسزایی دارند. رویکرد طراحی محیطی یک روش طراحی است که بر اساس آن با بکارگیری طراحی مناسب و هدفمند محیط انسان ساخت، طراحان می توانند فرصت جرم و تبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند . برای این منظور، محله باغ فیض که در این منطقه واقع شده است به عنوان نمونه انتخاب شده و تجزیه و تحلیل فضایی بر روی آن صورت گرفت. بافت قدیمی و سنتی، مقیاس نامناسب و ارتفاع ساختمان ها، کیفیت بصری ضعیف (استفاده نادرست از رنگ، نور و طراحی) ساختمان ها و خیابان ها، در منطقه 5 تهران است که می تواند رفتار جنایی در این منطقه را افزایش دهد. تجزیه و تحلیل تحقیق نشان داد که علاوه بر مشکلات و تنگناهای مختلف در شهر، منطقه مورد مطالعه به دلیل برخی شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مناسب برای فعالیت های ضد اجتماعی است.

  کلیدواژگان: عوامل فیزیکی، عوامل محیطی، تعهد جرم و جنایت، آسایش بصری
 • سعید ملکی، ساره رضایی اسحق وندی* صفحات 17-32

  تاب آوری شهری به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن ها مطرح می شود و تعاریف،رویکردها، شاخص ها و الگوهای سنجشی متفاوتی درباره آن شکل گرفته است. بر این اساس به علت رشد شتابان شهرنشینی و متقابلا آسیب های ناشی از آن لازم است با این پدیده برخوردی سیستماتیک داشت. هدف عمده این پژوهش، سنجش و تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری شهری شهر ایذه از لحاظ کالبدی است. در این راستا پژوهش حاضر پس از شناسایی اصول تاب آوری در شهر ، به بررسی وضعیت سنجش و تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری شهر ایذه با استفاده از FAHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته است. برای رسیدن به این مهم مطابق باهدف پژوهش، از لایه اطلاعاتی با عنوان مصالح (شامل: آجر و چوب-بلوک سیمانی-خشت و چوب-تمام آجر یا سنگ و آجر-تمام چوب-آجر و آهن-خشت و گل) نوع اسکلت (شامل: فلزی و بتونی) و نوع ساختمان (شامل: آپارتمانی- غیر آپارتمانی و چادر، کپر، آلونک، زاغه و..) استفاده شده است. نوع پژوهش حاضر کاربردی - توسعه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی به انجام رسیده است. نتایج حاکی از آن است که اکثر مساحت در تاب آوری بسیار کم قرار گرفته اند که با معیارهای مورد نظر برنامه ریزی شهری مطابقت ندارد

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهر ایذه
 • الهه قزوینی زاده، امیر گندمکار* صفحات 33-42
  توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن آوری های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده تا در بخش های مختلف تجارت گردشگری روش های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره گیری از تنوع مکانی- فضایی استوار هستند. ایستگاه های راهنمای گردشگری، با قابلیت ارائه اطلاعات، ارتقا، تعامل، تراکنش و روابط هوشمند با کاربران، اطلاعات مفیدی را در اختیار گردشگران قرار می دهد. در این پژوهش توزیع فضایی- مکانی محل استقرار این ایستگاه ها را با تاکید بر معیار دسترسی شناسایی کرده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه بدست آمده است. در ادامه با استفاده از تکنیک AHP و بهره گیری از محیط GIS تحلیل ها نشان داد شمال شرق و بخش هایی در مرکز شهر اصفهان دارای وضعیت بسیارمناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری که این بخش ها بیشتر در اطراف میدان های قدس، شهدا، لاله، احمد آباد و قائمیه میباشد و مرکز و شرق شهر اصفهان یعنی اطراف میدان آزادی، میدان سهروردی، میدان خواجو دارای وضعیت مناسب میباشد و شمال و شمال غرب شهر اصفهان یعنی اطراف میدان استقلال و جنوب و جنوب غرب شهر اصفهان دارای وضعیت بسیار نامناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری میباشد.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی، شهراصفهان، مکانیابی، ایستگاه راهنمای گردشگر، معیار کالبدی
 • جعفر بهاری*، شهلا بهاری، حامد بهاری صفحات 43-54

  از جمله بخش هایی که طی سال های اخیر از رشد قابل توجهی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده اند و پیش بینی می شود در دو دهه آینده به سودآورترین و اثرگذارترین بخش اقتصادی تبدیل شود، صنعت گردشگری است. بهره گیری از این بخش برای دستیابی به توسعه پایدار در هر منطقه، نیازمند طرح و برنامه عملیاتی و اجرایی متکی بر شناخت توان های نهفته گردشگری از یک سو و ویژگی های گردشگران بهره گیرنده از این امکانات از سوی دیگر است. تحقیق حاضر با هدف تاثیر کیفیت خدمات پلیس بر تصویر مقصد و قصد بازدید دوباره گردشگران در شهر تبریز در تابستان 1395 صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از گردشگران داخلی در شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات پلیس بر تصویر مقصد و قصد بازدید دوباره گردشگران تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تاثیر تصویر مقصد بر قصد بازدید دوباره گردشگران مستقیم و معنادار است. کیفیت خدمات پلیس از طریق نقش واسط تصویر مقصد بر قصد بازدید دوباره گردشگران تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، تصویر مقصد، قصد بازدید دوباره، خدمات پلیس، اسمارت پی ال اس، تبریز
 • حسین محمدی، فرامرز خوش اخلاق، قاسم عزیزی، محمدامین حیدری* صفحات 55-72
  تغییرات فشار در مراکز کنش جوی اثرات مهمی بر سایر مولفه ها و الگوهای جوی موثر در تغییر پذیری بارش دارد. این پژوهش به منظور واکاوی و مدلسازی اثر و ارتباط مراکز کنش جوی بر ناهنجاری فراگیر و شدید بارش در ایران با استفاده از داده های 30 ایستگاه همدید در طول دوره 2010-1961 و داده های سایت NCEP/NCAR امریکا در بازه ماه های نوامبر تا مه انجام گرفته است. در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و مدل سازی رگرسیون چندمتغیره در بازه ماه برابر و پیش یابی یک ماهه استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نقش مراکز کنش مورد مطالعه در ناهنجاری های بررسی شده بسیار قوی و تعیین کننده است. به شکلی که بر اساس مقادیر استانداردشده ارتفاع جو در این مراکز با استفاده از توابع رگرسیونی ارائه شده در این پژوهش به خوبی می توان مقادیر این ناهنجاری ها را تعیین و پیش یابی کرد. نتایج این پژوهش نشان داد مقادیر استانداردشده ارتفاع ژئوپتانسیل جو در منطقه همگرایی دریای سرخ در تراز 700، ناوه شرق مدیترانه در تراز 500، و پرفشار شمال آفریقا نیز در تراز 500 به ترتیب مهمترین اثردر ناهنجاری بارش در ایران را دارند. همچنین نقش مراکزی مانند پرفشار آزورز و کمفشار سودان در پیش یابی یک ماهه ناهنجاری بارش بسیار پررنگ می باشد. صحت سنجی عملکرد توابع رگرسیونی ارائه شده به منظور پیش یابی یک ماهه ناهنجاری بارش کشور بر اساس مقادیر RMSE و BIAS بجز برای منطقه جنوب شرق کشور، برای سایر مناطق مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مراکز کنش جوی، پیوند از دور، ناهنجاری بارش، رگرسیون چندمتغیره، ایران
 • صیاد ایرانی هریس، مجید ولی شریعت پناهی*، بیژن رحمانی صفحات 73-88

  گردشگری شهری یکی از ابزارها و راهبردهای توسعه پایدار شهرها به شمار می رود و در این میان گردشگران خارجی و بازار و نقاضای گردشگری در توسعه گردشگری شهرها اهمیت بسیاری دارد. بر همین اساس است که برنامه ریزان شهری همواره به دنبال برنامه ریزی و اولویت بندی سرمایه های شهری، شناخت تقاضای گردشگری و مدل های توسعه گردشگری خارجی در شهرها بودند. ضرورت توسعه مطلوب گردشگری خارجی تبریز، شناخت عوامل موثر، تقاضای گردشگری خارجی شهر و ارائه مدل مطلوب توسعه گردشگری شهری است. بنابراین هدف اصلی پژوهش، ارائه مدل پیشنهادی مطلوب برای توسعه گردشگری خارجی در شهر تبریز می باشد. برای این منظور ابتدا از طریق روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و با داده های حاصل از مردم، گردشگران داخلی و خارجی، کارشناسان و مشاهدات میدانی، مقوله ها و عوامل اصلی موثر بر گردشگری خارجی شهر تبریز شناسایی شد و سپس با تکمیل پرسشنامه از 221 گردشگر خارجی، تقاضای گردشگری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تقاضای گردشگری در شهر تبریز دارای کشش پذیری بالایی است و توان های گردشگری و امنیت بالا و برنامه های تازه در کنار رقبای گردشگری، چالش های شهری و ضعف حفاظت و مسائل قومی و نژادی در شکل گیری سیستم گردشگری خارجی تبریز، نقش آفرین هستند. در نهایت مدل مطلوب توسعه گردشگری در این شهر بر پایه گردشگران چند کارکردی، آژانس های چند منظوره، فرهنگ سازی گردشگری، تجربه های گردشگری، رقبای گردشگری، مدیریت یکپارچه گردشگری، تطبیق محصول - بازار گردشگری، نوآوری و کارآفرینی و پیوندهای قومی و فرهنگی طرح ریزی و ارائه شده است

  کلیدواژگان: گردشگری شهری، گردشگران خارجی، SWOT، شهر تبریز، مدل توسعه گردشگری
 • هوشنگ سرور*، مهتاب امرایی صفحات 89-102

  امروزه، اتوبوس مهمترین وسیله حمل و نقل عمومی در اکثر شهرهای بزرگ و متوسط بشمار می آید. برای راه اندازی اتوبوس به سرمایه گذاری کمی نیاز است؛ و وابستگی به مسیر خاصی در مقایسه با دیگر سیستمهای حمل و نقل جمعی ندارد.از اینرو قابل توسعه می باشد. همچنین در مقایسه با دیگر وسایل نقلیه سطح کمتری از فضای شهری را در بر می گیرد؛ و از نظر صرفه جویی در هزینه ها و کاهش ترافیک شهری اتوبوس نسبت به بسیاری از وسایل نقلیه اولویت دارد. در این پژوهش به منظور بررسی میزان رضایتمندی شهروندان مراغه از سیستم اتوبوسرانی بین شهری 192 نفر از مردم در مناطق مختلف شهر به عنوان نمونه انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و Minitab و خروجی داده ها از طریق آزمون T تک نمونه ای و آزمون ANOVA محاسبه و این نتایج حاصل گردید؛ بیشتر استفاده کننده گان از اتوبوسهای بین شهری زنان، افراد تحصیل کرده و افراد با درآمد کمتر از یک میلیون تومان می باشد. در فرضیه اول که خروجی داده ها از طریق آزمون T تک نمونه ای محاسبه شد مشخص گردید که در مواردی چون؛ زمانبندی حرکت اتوبوسها، صرفه جویی در وقت، وجود امنیت برای زنان، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی و... رضایت کافی وجود دارد، اما در مواردی چون: نحوه برخورد راننده گان، هزینه بلیت و تعداد ایستگاه ها رضایت کافی وجود ندارد. در فرضیه دوم که از آزمون ANOVA استفاده شد مشخص شد که بین مناطق مختلف شهر از نظر رضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی بین شهری تفاوت وجود دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، حمل و نقل عمومی، اتوبوسرانی، رضایت، مراغه
 • مصطفی دیزجی، علی آذر* صفحات 103-114

  کلیه کاربری های شهری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وابستگی زیادی به پارکینگ دارد. پارکینگ های طبقاتی، یکی از راهبردهای پارکینگ های غیرحاشیه ای محسوب می شوند. هدف اصلی این تحقیق تعیین مکان های مناسب برای ایجاد پارکینگ های طبقاتی با استفاده از روش همپوشانی وزن دار در محیط GIS در شهر مراغه است. نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی می باشد. برای نیل به اهداف پژوهش، شاخص های مربوط مکان یابی پارکینگ طبقاتی بر اساس مطالعات اسنادی جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از طیف لیکرت وزن بندی انجام گردیده و نهایتا با استفاده از نرم افزار Arc-GIS و در محیط همپوشانی وزن دار، خروجی نقشه ها و پهنه های مناسب برای استقرار محل احداث پارکینگ طبقاتی در سطح شهر مراغه مشخص گردیدند.تجزیه و تحلیل نقشه های خروجی در محیط GIS نشان می دهد که 6.54 درصد از مساحت بخش مرکزی شهر با مطلوبیت خیلی زیاد، 21.51 درصد مطلوبیت زیاد ، 33.73 درصد با مطلوبیت متوسط، 21.29 درصد مطلوبیت کم و 16.93 درصد با مطلوبیت خیلی کم برای احداث پارکینگ می باشند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بافت مرکزی شهر مراغه با توجه به تراکم بالا و حجم عظیم کاربری های سفرساز و همچنین ارزش بالای زمین، دارای بیشترین ظرفیت برای مکان یابی پارکینگ های طبقاتی می باشد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، GIS، مطلوبیت، پارکینگ طبقاتی، مراغه
|
 • Mohammadreza Fardin *, Sirous Shafaghi, Hasan Beykmohamadi, Zohreh Rajabi Pages 7-16

  Urban design plays an important role in creating the security or insecurity of urban living space. Cities that have not been found to have the correct design principles may have crime rates over other cities. In addition, environmental factors can increase the chance of committing a crime for criminals. In this study, the physical and environmental factors influencing crime commitment in the 5th district of Tehran were studied. Thus, by identifying and analyzing the environmental factors affecting the security of the region 5 of Tehran through field surveys (based on the CPTED approach), solutions were introduced that would have a significant effect on the security and control of the area. The CPTED approach is a design approach based on which the design of the appropriate and targeted design of the human environment is made, designers can reduce the opportunity for crime and crime and improve the quality of life. For this purpose, the Garden of Fayez neighborhood located in this area was selected as sample and spatial analysis was carried out on it. Old and traditional texture, inappropriate scale and building height, poor visual quality (improper use of color, light and design), are some of the most important physical and environmental factors in Tehran's 5th District, which can be criminal behavior Increase in this area. Analysis of the research showed that in addition to the various difficulties and bottlenecks in the city, the study area is due to some special social, economic and cultural conditions suitable for anti-social activities.

  Keywords: Physical factors, Environmental factors, crime commitment, Visual Comfort
 • Saeed Maleki, Sareh Rezaie Es Haghvandi * Pages 17-32

  Urban resonance is a way to strengthen communities by using their capacities, and different definitions, approaches, indicators, and measurement patterns have been developed. Accordingly, due to the rapid growth of urbanization and the consequent damage to it, it is necessary to deal systematically with this phenomenon. The main objective of this research is to measure and analyze the spatial components of city resilience in the city of Izeh in terms of physical. In this regard, the present study, after identifying the principles of resilience in the city, has investigated the spatial analysis and spatial analysis of resiliency components of Izeh city using FAHP in GIS. To achieve this, in accordance with the purpose of the research, the information layer of the materials (including: brick and wood-block cement-clay and wood-all brick or stone and brick-all wood-brick, iron-clay and mud) Includes: metal and concrete) and type of building (including: apartment-non-apartment and tent, cupboard, slab, slum, etc.). The present research is applied-developmental and descriptive-analytic approach. The results indicate that most of the area is in very low resilience that does not meet the criteria for urban planning

  Keywords: resilience, Urban Awareness, (GIS), Izeh City
 • Elahe Ghazvinizade, Amir Gandomkar * Pages 33-42
  Tourism development in the present century has led to the development of new technologies and the increasing needs of tourists to create different ways in different sectors of tourism trade to meet the basic needs of tourists, especially information reception. New patterns on the development and information circuits are based on providing information and utilizing spatial-spatial diversity. Tourist guide stations provide tourists with useful information, promotion, interaction, transaction and intelligent relationships with users. In this study, the spatial-spatial distribution of the stations has been identified with an emphasis on access criteria and has been investigated and tested for its optimization. The research method is descriptive-analytic. Data were collected through field studies and questionnaire tool. Using AHP technique and using the GIS environment, the analysis showed that the northeast and parts of the city center of Isfahan have a very suitable situation for the construction of tourist guide stations, which are mostly located around the Quds Fields, Martyrs, Laleh , Ahmadabad and Qaemieh. The center and east of Isfahan city, around the Azadi Square, Suhrawardi Square, Khajoo Square, are in good condition. The north and northwest of Isfahan city, around Esteghlal Square and south and southwest of Isfahan city, have a very inadequate situation for construction. Tourist guide stations.
  Keywords: Hierarchial analysis, Esfahan city, Location, Tourist Guide Station, Physical criteria
 • Jafar Bahari *, Shahla Bahari, Hamed Bahari Pages 43-54

  Among the sectors that have enjoyed significant growth in the world economy in recent years and are projected to become the most profitable and influential economic sector in the next two decades, the tourism industry is. The use of this sector to achieve sustainable development in each region requires an operational and operational plan based on recognizing the impacted tourism potential on the one hand and the characteristics of the tourists benefiting from these facilities on the other. Today, tourism is more than just an industry as a vibrant global and social phenomenon with its own complexity. Present research aimed to Impact of Quality of Police Services on Destination Image and Tourism Intention to Visit Again in Tabriz City has been done in the summer of 2016. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart Pls software to analyze data. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through domestic tourism in the city of Tabriz. The provided results indicate that the Quality of Police Services variable on destination image and Tourism Intention to Visit Again has a direct and expressive impact, and also impact of destination image on Tourism Intention to Visit is direct and expressive. Quality of Police Services variable through the intermediate role of destination image on Tourism Intention to Visit Again has a indirect and expressive impact.

  Keywords: Service Quality, destination image, Intention to Visit Again, Police services, Smart Pls, Tabriz
 • Hosain Mohammadi, Faramarz Khoshaghlagh, Ghasem Azizi, Mohammad Amin Heidari * Pages 55-72
  Variability is one of inherent properties of the climate system. In addition to the dynamic nature, the climate system is extremely intertwined nature also, so that its components interact with each other and eventually they change each other.. In general, the climate of a region or geographic location is controlled by various factors, including Atmospheric Action Centers (AAC's). AAC's behaviors have an effective role in short and long term changes in weather and climate conditions and also their components. AAC's can change the climate system. A climatic index is defined here as a critical value that can be used to describe the states and the changes in the climate system. Changes on climate are much slower than on the weather, that can change strongly day by day. Each climatic index is based on certain parameters and describes only certain aspects of the climate, so there are a variety of climate indices that have been defined and examined in numerous publications. For each climate index there is a defining equation that uses the so-called climate elements. These are measurable parameters that influence the properties of the climate system, primarily, for example, atmospheric parameters such as air pressure, air temperature, precipitation and solar radiation, but also non-atmospheric parameters such as sea surface temperature or ice cover.
  Keywords: Atmospheric Action centers, Teleconnection, rainfall anomalies, Multivariate regression, Iran
 • Sayyad Irani Heris, Majid Vali Shariat Panahi *, Bixhan Rahmani Pages 73-88

  Urban tourism is one of the tools and strategies for sustainable development of cities.In this context, foreign tourists and markets and tourist attractions are important in developing city tourism. Accordingly, urban planners have always sought to plan and to prioritize urban capital, to identify tourism demand and to recognize models for developing foreign tourism in cities.The necessity of favorable development of foreign tourism in Tabriz,recognizing effective factors, demand for foreign tourism of the city,providing strategies for foreign tourism development and finally providing an optimal model for urban tourism development. Therefore, the main purpose of the proposed model is to present a favorable model for development of foreign tourism in Tabriz. For this purpose, firstly,through the method of analyzing the content of quality inductive and with data from people, domestic and foreign tourists, experts and field observations, the categories and main factors affecting foreign tourism in Tabriz were identified and then,by completing a questionnaire of221Foreign visitors tourists’ demand has examined. The results show that tourism demand in Tabriz has high elasticity and the tourism potential and high security and new plans along with its competitors, urban challenges and weakness of protection and ethnic and racial issues play a role in formation of Tabriz foreign tourism system. Finally, the desirable model of tourism development in the city is designed and presented based on multifunctional tourists, multi-purpose agencies, development of tourism, tourism experiences, tourism competitors, integrated tourism management, product- tourism market alignment, innovation and entrepreneurship, and ethnic and cultural links of the project

  Keywords: Urban Tourism, foreign tourism demand, SWOT. Tabriz city, tourism development model
 • Hooshang Sarvar *, Mahtab Amraei Pages 89-102

  Today, buses are the most important means of public transportation in most citiesof our country, as well as in most developing countries. There is little investmentneeded to launch a bus; and it does not depend on a specific route compared to other mass transit systems. It can be developed and changed. It also has a lower level of urban space compared to other vehicles; it is a priority in terms of cost savings and urban bus traffic reduction for many vehicles. In this study, in order to evaluate the satisfaction of Maragheh citizens from the interurban bus system, 200 people were selected as sample in each region of the city. Data were analyzed by SPSS and Minitab software and data output through the test T single-sample and ANOVA tests, and these results were achieved; most users of urban buses are women, educated people, and people with an income of less than one million. In the first hypothesis, the data output was calculated through a single-sample Ttest, it was found that there are some satisfactions in such cases as: bus timing, time saving, security for women, reduced traffic, reduced pollution, etc. However, there is not enough satisfaction in such cases as: drivers' behavior, ticket costs, and the number of stations. In the second hypothesis, using ANOVA, it was found that there is a difference between the different regions of the city in terms of satisfaction with the intercity bus system.

  Keywords: Evaluation, Public transportation, Driving Bus, satisfaction, Maragheh
 • Mostafaa Dizaji, Ali Azar * Pages 103-114

  All urban land is directly or indirectly dependent on parking. Hence, these levels are very important in urban planning. Parking is one of three main elements in urban transportation. In this study, it is tried to take place more locate spatial dimensions. The main objective of this study was to determine the right places to create multistory parking by using weighted overlay in GIS environment in the city of Maragheh. To achieve this objective, characteristics such as density, type of applications, the price of land, access and traffic flow were used. The criteria for locating multistory parking were standard of travel production centers following the criteria of educational zone, sports zone, commercial and service area, industrial zones, recreational areas - cultural, health zone, population density and building density with the sub-criteria as; access to the following criteria main artery and the main street and finally land use compatibility with the sub-criteria such as education, commercial, office and so on.

  Keywords: Site location, GIS, Utilities, multistory parking, Maragheh