فهرست مطالب

حسابداری ارزشی و رفتاری - سال چهارم شماره 8 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال چهارم شماره 8 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مولود پله، ناصر ایزدی نیا*، هادی امیری صفحات 1-31

  لحن یکی از ویژگی های مهم پیام های نوشتاری گزارش های مالی است که در ارتباط با نحوه استفاده مدیران از آن، دو دیدگاه ارائه اطلاعات (علامت دهی) و مدیریت احساسات (رفتار فرصت طلبانه) وجود دارد. این پژوهش به بررسی تاثیر لحن گزارش های فعالیت هیئت مدیره بر عملکرد آتی شرکت ها می پردازد. برای اندازه گیری لحن از روش فراوانی واژگان و برای اندازه گیری عملکرد آتی شرکت از دو شاخص سودآوری و جریانات نقد عملیاتی سال آتی شرکت استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1396 بوده است که برای اندازه گیری عملکرد آتی، از اطلاعات سال 1397 شرکت ها نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی 449 سال- شرکت طی دوره ی زمانی مذکور با استفاده از پنل پویا نشان می دهد که لحن گزارش های فعالیت هیئت مدیره بر سودآوری و جریانات نقد عملیاتی سال آتی شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. این نتایج شواهدی را در رابطه با استفاده فرصت طلبانه احتمالی مدیران از لحن گزارش های مالی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: پیام های نوشتاری، تئوری علامت دهی، روش فراوانی واژگان، لحن، مدیریت احساسات
 • محمد پورکریم، سعید جبارزاده کنگرلویی*، جمال بحری ثالث، حسن قلاوندی صفحات 33-62

  لحن توسط نسبت واژه های مثبت و منفی که در گزارشهای سالانه هیات مدیره موجود است مشخص می شود، که می تواند براساس دو دیدگاه اطلاعاتی و فرصت طلبانه بکار رود. دیدگاه اطلاعاتی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود، درحالیکه دیدگاه فرصت طلبانه در قالب مدیریت ادراک،به منظور دستکاری و انحراف در ادراک استفاده کنندگان بکار می رود.حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمی برای کاهش فرصت طلبی مدیران عمل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر لحن گزارشگری مالی است. برای طراحی شاخصی که متغیر حاکمیت شرکتی را اندازه گیری کند، از روش تاپسیس استفاده شده است. در این شاخص از شش معیار استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظایف مدیر عامل، کیفیت حسابرسی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت استفاده شد. نمونه پژوهش حاضر که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی از نوع پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، هر چقدر حاکمیت شرکتی قوی تر باشد، لحن بدبینانه در گزارشگری مالی بیشتر خواهد بود. به عبارتی حاکمیت شرکتی قوی تر، موجب جلوگیری از فرصت طلبی مدیرانی می شود که از طریق لحن، به مدیریت ادراک استفاده کنندگان می پردازند.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، گزارش های توضیحی حسابداری، لحن بدبینانه گزارشگری مالی
 • محمد کاشانی پور*، غلامرضا کرمی، حسین خنیفر، کیوان شعبانی صفحات 63-91

  رسوایی های اخیر مالی در سراسر دنیا و همچنین فسادهای مالی رخ داده در ایران محققان را بر آن داشته که به دنبال یافتن راهی برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین اتفاقاتی باشند. هشداردهی به عنوان یکی از مهم ترین مکانیزم های نظارتی در پیش گیری از به وجود آمدن فساد و رسوایی های مالی مطرح شده است. هشداردهی عبارتست از گزارش موارد خطاکاری به مقامات ذیصلاح. از این رو پژوهش حاضر به بررسی قصد هشداردهی درخصوص خطاکاری سازمانی با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده میان حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی پرداخته است. جهت نیل به این هدف تعداد 372 پرسشنامه در سال 1397 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفت، همچنین برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش نسبت به هشداردهی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر روی قصد هشداردهی تاثیر مستقیم و معناداری دارند. لذا نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت توضیح قصد هشداردهی میان حسابرسان مستقل می باشد.

  کلیدواژگان: هشداردهی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نگرش نسبت به هشداردهی، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده
 • مرضیه بامری، مهدی صفری گرایلی*، حسن ولیان صفحات 93-129

  تردید حرفه ای در حسابرسی موضوع بسیار مهمی است که اشاره به اعمال درجه ای از مراقبت حرفه ای حسابرسان در چارچوب استانداردهای حسابرسی دارد و مبتنی بر، ارزیابی بی طرفانه شواهد و مدارک ارائه شده صاحبکاران می باشد. در واقع تردید حرفه ای به اعمال قضاوت حرفه ای با کیفیت کمک می کند و اطلاعات قابل اتکاتری را در اختیار ذینفعان قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حمایت ادراک شده شریک حسابرسی بر نگرش های مبتنی بر بی طرفی و شک در تردید حرفه ای و پیامدهای رفتاری حسابرس می باشد. حمایت ادراک شده شریک حسابرسی متغیری است که به نقش حمایتی شرکای حسابرسی از عملکردهای تردید حرفه ای حسابرسان اشاره دارد و به تقویت کیفیت اطلاعات بررسی شده کمک می نماید. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی می باشد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که با مشارکت 294 حسابرس همراه بود. این پژوهش در بازه زمانی 6 ماه اول سال 1397 انجام شد و برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار () انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد، حمایت ادراک شده شریک حسابرس بر دیدگاه مبتنی بر شک حسابرسان تاثیر منفی و معناداری دارد، در حالیکه با دیدگاه مبتنی بر بی طرفی حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص گردید، حمایت ادراک شده شریک حسابرس در مورد تردید حرفه ای با حمایت ادراک شده سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت مشخص گردید حمایت ادراک شده شریک حسابرس بر رفتار شهروندی و تعهد رفتاری تاثیر مثبت و معناداری دارد و حمایت ادراک شده شریک حسابرس، تاثیر منفی حمایت ادراک شده سازمانی با جابجایی حسابرسان را تقویت می نماید. این نتایج چه از بعد ادراکی و درونی حسابرسان و چه از بعد حمایتی شرکای حسابرسی، نقش مهم و قابل توجهی در افزایش عملکردهای تخصصی و رفتاری حسابرسان دارد، چرا که به شناخت بهتر نیازهای درونی حسابرسان و نحوه تاثیرگذاری بر آن کمک می کند و از طرف دیگر نیز به تقویت پویایی ارتباط بین شرکای حسابرسی با حسابرسان در راستای کیفیت حسابرسی منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: تردید حرفه ای حسابرسان، حمایت ادراک شده شریک حسابرس، حمایت ادراک شده موسسه، پیامدهای رفتاری حسابرسی، رفتار شهروند سازمانی، تعهد رفتاری
 • منصوره زرین قریچه، رسول برادران حسن زاده* صفحات 131-161

  از آنجا که تمام مراحل حسابرسی (برنامه ریزی، اجرای عملیات و اظهارنظر) با قضاوت ‏همراه است،‎ ‎متغیرهای ‏مربوط به شخص قضاوت کننده از قبیل وجود اختلالات شخصیتی و روانی، می تواند بر محتوای گزارش یا به عبارت دقیق تر بر قضاوت حسابرسان تاثیر گذارد، بنابراین هدف پژوهش حاضر با دیدگاهی از حوزه علوم رفتاری، بررسی تاثیر بیماری عجله حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مربوط به بیماری عجله حسابرسان امضا کننده گزارش حسابرسی در سال 1395 بر اساس نمونه گیری هدفمند ، با استفاده از پرسشنامه عجله طراحی شده در طی پژوهش، جمع آوری شده که نمونه نهایی به 165 حسابرس و 139 شرکت رسید و برای بررسی دقیق تر و افزایش تعداد نمونه شرکت هایی ‏که در سال 1396 نیز توسط همان حسابرسان سال 1395 حسابرسی شده بودند به نمونه اضافه شدند. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و لجستیک استفاده شده است. در نهایت، نتایج پژوهش گویای آن است که بیماری عجله حسابرسان منجر به ارائه گزارش مقبول و ارائه تعداد بند شرط کمتر می شود. ولی بر نوع بند شرط و همچنین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر تاثیری ندارد

  کلیدواژگان: بیماری عجله، نوع گزارش حسابرس، نوع بند شرط، تعداد بند شرط، تعداد بند های بعد از اظهارنظر
 • مهدی کاظمی علوم، جواد رضازاده*، غلامرضا کردستانی صفحات 163-213

  در سال های اخیر دو نظریه تقابل و سطح اشتیاق در زمینه نقش علوم رفتاری و اجتماعی در فرآیند مذاکرات تدوین شده است که مذاکره بین طرفین را تحت تاثیر ماهیت و رفتار پیچیده انسانی می دانند. نقش مذاکرات بین حسابرسان و صاحبکاران در بهبود کیفیت صورت های مالی و حل و فصل اختلاف ها حائز اهمیت است. بر این اساس طرفین جهت مدیریت تعارض ها و رسیدن به توافق، مبادرت به مذاکره نموده و در این مذاکرات، استراتژی های متفاوتی را اتخاذ می نمایند. یکی از این استراتژی های با اهمیت، استراتژی امتیازدهی است که عوامل گوناگونی بر اتخاذ آن توسط حسابرس تاثیرگذار است. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اتخاذ استراتژی امتیازدهی توسط حسابرس در مذاکرات با صاحبکار است. بدین منظور در گام اول پژوهش، 11 عامل (4 بعد) با مطالعه مبانی نظری و تجربی پژوهش، مشخص و با استفاده از نظر 21 نفر از خبرگان (حسابداران رسمی) طی سال 1397 به روش دلفی، عوامل و مولفه های موثر غربال و تایید گردید و 3 عامل دیگر نیز توسط خبرگان پیشنهاد شد. در گام دوم پژوهش، 14 عامل تایید شده، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، به ترتیب ویژگی های رفتاری شامل (تجربه و فنون مذاکره، مذاکرات قبلی و روابط گذشته با صاحبکار، سبک ارتباط، روش و نحوه مذاکره، انعطاف پذیری و فشار صاحبکار و رفتار زمانی)، نظام راهبری (کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی)، قوانین و مقررات و آیین رفتار حرفه ای (اظهارنظر حسابرسی، استقلال حسابرسان، قدرت و چانه زنی، رقابت در بازار حسابرسی و گردش اجباری حسابرسان) و جنسیت حسابرسان بر اتخاذ استراتژی امتیازدهی توسط حسابرس تاثیر دارند. یافته های پژوهش در راستای نظریه سطح اشتیاق است.

  کلیدواژگان: استراتژی، امتیازدهی، حسابرس، صاحبکار، مذاکره
 • جعفر باباجانی*، مرضیه توحیدی نژاد صفحات 215-241

  پاسبانی از مرزهای حرفه، وظیفه ای است که تنها توسط اعضای آن به دوش کشیده می شود. این وظیفه برای حسابرسان، که دارای وظایف حرفه ای با پیامدهای مالی و اقتصادی هستند، اهمیتی دوچندان دارد. در واقع وجود پیامدهای مالی و اقتصادی است که امنیت مرزهای حرفه حسابرسی را در برابر حقوقدانان و دادگاه های قانونی تهدید می کند. قانون گذاران بارها و بارها در طول تاریخ کشورهای پیشرو در حوزه حسابرسی (نظیر بریتانیا و آمریکا) به بهانه همین پیامدها، به حوزه استحفاظی حسابرسان نفوذ کرده و اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده حرفه را هدف قرار داده اند: «قضاوت حرفه ای». گاهی رای برای قانونمند ساختن قضاوت حرفه ای حسابرسان (حسابداری مبتنی بر قواعد) صادر و گاهی بر اهمیت تاثیر شرایط ویژه بر قضاوت حرفه ای آنها (حسابداری مبتنی بر اصول) تاکید شده است. پژوهش حاضر با کمک «تبارشناسی» فوکو درصدد شناسایی سازوکارهای حفاظت از حرفه حسابرسی در برابر امواج قانون گذاری است. یافته های پژوهش، اهمیت رابطه دو سویه «قدرت - دانش» را گوشزد کرده و نشان می دهد که با توجه به دانش بنیان بودن حرفه حسابرسی و در نظر گرفتن تضاد همیشگی میان اعضای حرفه با افراد یا نهادهای خارجی، حسابرسان راهکارهای متفاوتی همانند تدوین رهنمودهای کلی و تاکید بر قضاوت های فردی (رویکرد مبتنی بر اصول) یا تدوین استانداردهای حسابداری متعدد، پیچیده، مبهم و ناکامل (رویکرد مبتنی بر قواعد) برای پاسخ به الزامات تحمیلی خارجی ارائه داده اند.

  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری، تبارشناسی، حسابداری مبتنی بر اصول، حسابداری مبتنی بر قواعد، قضاوت حرفه ای
 • شکراله خواجوی*، تابنده صالحی صفحات 243-279

  حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی صورت های مالی برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد. از طرفی حسابرسان در محیطی فرسایشی کار می کنند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرسایش شغلی بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی است. همچنین نقش میانجی متغیر پردازش پرزحمت در رابطه بین تردید حرفه ای و هویت حرفه ای بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی نیز بررسی شده است. برای بررسی این تاثیر از روش آزمایشی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون سلسه مراتبی و تجزیه وتحلیل مسیر در دو نرم افزارspssو smart-pls استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تاثیر مثبت بین تردید حرفه ای و هویت حرفه ای بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی، در شرایط فرسایش شغلی کاهش می یابد. همچنین، تاثیر مثبت بین تردید حرفه ای و هویت حرفه ای بر پردازش پرزحمت در فرآیند حسابرسی، در شرایط فرسایش شغلی کاهش می یابد. علاوه بر این، پردازش پرزحمت، متغیر میانجی در رابطه مثبت بین هویت حرفه ای و تردید حرفه ای با عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی است. درنتیجه شرکت کنندگانی که دارای سطح بالاتری از ویژگی های پیش بینی کننده پردازش پرزحمت، همچون هویت حرفه ای قوی تر و تردید حرفه ای بالاتر هستند، به میزان بیشتری تحت تاثیر فرسایش شغلی قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، تردید حرفه ای، پردازش پرزحمت، فرسایش شغلی، عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی
 • محمد رمضان احمدی*، عبدالمجید آهنگری، محسن صالحی نیا صفحات 281-317

  ورشکستگی شرکت های بین المللی ریشه در چشم پوشی بر تخلفات حسابداری دارد و این چشم پوشی در نهایت به دلیل افول اخلاق و فراموش کردن رسالت حرفه حسابرسی به عنوان یک حرفه خودگردان می باشد. از آنجا که سازه های متعددی بر اخلاق حرفه ای حسابرسی تاثیرگذار است؛ لذا این پژوهش با درک این موضوع از طریق مدلسازی ساختاری - تفسیری به دنبال طراحی مدلی مبنی بر سطح بندی و تفکیک سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران رسمی کشور در سال 1398 می باشد که جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. روش شناسی پژوهش ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی از طریق تحلیل محتوای مبانی نظری، پیشینه تجربی و انجام تحلیل دلفی فازی با مشارکت 20 خبره حرفه حسابرسی به عنوان اعضای پانل و در بخش کمی نیز با مشارکت 16 خبره حرفه حسابرسی و از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدلسازی ساختاری - تفسیری می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اساسی ترین سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی سازه رقابت در بازار حسابرسی، نوع و قدرت حاکمیت شرکتی، خصوصی یا غیرخصوصی بودن صاحبکار، اندازه سازمان صاحبکار، عدم مصالحه به دلیل تهدید صاحبکار به برکناری حسابرس، مشکلات مالی حسابرس و نوسانات اقتصاد از قبیل بالا رفتن نرخ ارز و تورم می باشد. این سازه ها مرتبط با شاخص های محیطی و اقتصادی می باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای حسابرسی، سازه های اقتصادی، سازه های رفتاری، سازه های محیطی، سازه های وظیفه ای و مدلسازی ساختاری - تفسیری
 • رضا اسماعیل پور، یاسر رضائی پیته نوئی*، محمد غلامرضاپور صفحات 319-338

  بر اساس نظریه ذینفعان و علامت دهی، مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن است به رفع تعارضات میان ذینفعان و در نتیجه به حداکثر رساندن ثروت و سطح رفاه سهامداران منتج شود، یا محدود به رویه هایی برای مدیریت وجهه مدیران در محیط بازار به هزینه سهامداران گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و ضعف کنترل های داخلی، با توجه به نظریه ذینفعان و علامت دهی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مطابق با نظریه ذینفعان بین افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و ضعف کنترل های داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد. بعبارت دیگر هدف مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، رفع تعارضات میان ذینفعان و در نتیجه به حداکثر رساندن ثروت سهامداران بوده و موجب افزایش اثربخشی کنترل های داخلی شرکت می شود

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، ضعف کنترل های داخلی، نظریه ذینفعان، نظریه علامت دهی
 • مسعود طاهری* صفحات 339-369

  ارزیابی ریسک تقلب یکی از مهمترین فرآیندهایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. از این رو آن ها باید سعی کنند در انجام این فرآیند از مدل های مناسب استفاده نمایند. در این راستا، این پژوهش به مقایسه مدل های مثلث، دیاموند و پنتاگون تقلب در ارزیابی ریسک تقلب می پردازد. مدل مثلث تقلب سه بعد فشار/انگیزه، فرصت و توجیه سازی را به عنوان ابعاد تقلب معرفی می کند. این در حالی است که مدل دیاموند تقلب، علاوه بر سه بعد مذکور، بعد توانایی را نیز در ارزیابی ریسک تقلب در نظر می گیرد. همچنین مدل پنتاگون تقلب، علاوه بر چهار بعد بیان شده، بعد غرور را به عنوان یکی از ابعاد تقلب معرفی می کند. به منظور مقایسه این مدل ها، از افته استفاده شده است. از آزمون های تحلیل واریانس، توکی و شفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشد که در مجموع 1462 نفر بوده اند. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. همچنین، با توجه به جامعه آماری، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 252 نفر بوده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت ارزیابی ریسک تقلب بین مدل های دیاموند و مثلث تقلب، پنتاگون و مثلث تقلب، و همچنین پنتاگون و دیاموند تقلب معنادار است. از آنجایی که پژوهش حاضر با توجه به محیط ایران انجام شده است، می توان گفت استفاده از مدل پنتاگون تقلب می تواند منجر به ارزیابی مناسب تری از ریسک تقلب شود. لذا پیشنهاد می شود حسابرسان در رسیدگی های خود، فرآیند ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به مدل پنتاگون تقلب انجام دهند.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک تقلب، مدل پنتاگون تقلب، مدل دیاموند تقلب، مدل مثلث تقلب
 • شهناز مشایخ*، مهین خوئینی صفحات 371-403

  افراد در جستجوی شغلی هستند که به آن علاقه مند باشند و تلاش می کنند تا توانایی های خود را با وظایف شغل موردنظر تطابق دهند. در این پژوهش با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت، این مفهوم که تناسب فرد-شغل نامیده می شود، مورد توجه قرار گرفته و تمایل دانشجویان حسابداری به شغل حسابرسی بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت گلدبرگ استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 146 نفر از دانشجویان حسابداری نیمسال آخر کارشناسی و نیمسال اول کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد شکاف اساسی بین توصیفی که دانشجویان از شخصیت خود ارائه می دهند و توصیفی که از یک حسابرس ایده آل دارند، وجود دارد. دانشجویانی که حسابرسان را به عنوان افرادی با گشودگی نسبت به تجربه بالا و ثبات احساسی کمتر می بینند، تمایل بیشتری دارند که به عنوان یک حسابرس مشغول به کار شوند. همچنین دانشجویانی که ویژگی های وظیفه مداری و گشودگی نسبت به تجربه را به عنوان ویژگی های اصلی شخصیت دارا هستند، بیشتر حسابرسی را به عنوان شغل ایده آل خود انتخاب نمودند. در نهایت چگونگی توصیف یک حسابرس ایده آل از دیدگاه دانشجویان بررسی شده است و نتایج حاکی از این است که دانشجویان علاقه مند به شغل حسابرسی، حسابرسان را برون گراتر، سازگارتر و با گشودگی نسبت به تجربه بالاتر می شناسند و به نوعی داشتن این عامل های شخصیتی را در انجام کارهای حسابرسی لازم و مهم تلقی می کنند.

  کلیدواژگان: تناسب فرد- شغل، مدل پنج عاملی شخصیت، تمایل شغلی، حسابرسی
|
 • Mawlood Peleh, Naser Izadinia*, Hadi Amiri Pages 1-31

  Tone is one of the most important features of textual information in financial reports, that there are two views about managers' use of it: providing information (signaling) or impression management (opportunistic approach).This study analyze the relation between tone of board's activity reports and future financial performance of companies. Bag of words method have been used for measuring tone and two indicators (future ROA and future operating cash flow) have been used for measuring future financial performance. The sample of this study consists of 449 firm-years from 2009 to 2018 and Dynamic panel method  were used to test hypothesis. The result shows that tone of board's activity reports have negative effect on future ROA and future cash flow. These results provide probabilistic evidence about opportunistic use of tone in financial reports.

  Keywords: Bag of Words Method, Impression Management, Signaling Theory, Textual Information, Tone
 • Mohammad Pourkarim, Saeid Jabbarzadeh Kangarlouei*, Jamal Bahri Sales, Hassan Galavandi Pages 33-62

  The tone is characterized by the ratio of positive and negative words contained in the annual reports of the board of directors, which can be based on two Incremental Information  and opportunistic views. An Incremental Information view reduces information asymmetry, while an opportunistic perspective in the form of perceptual management is used to manipulate and distort user perceptions. Corporate governance acts as a mechanism for reducing the opportunism of managers.The purpose of this research is to examine the impact of corporate governance on Tone of financial reporting. In this research, to assess the corporate governance of the Topsis system, which consists of six criteria for the independence of the board of directors, management ownership, duality of the CEO's duties, quality Audit, institutional ownership, and ownership concentration. The research sample which has been chosen by systematic elimination method is consists of 119 companies accepted in Tehran Stock Exchange for years 2010 to 2016. To test the research hypotheses, multivariate regression with panel data has been used. The results show that the stronger corporate governance is, it increases pessimistic tone. In other words the stronger corporate governance will prevent opportunistic managers who use tone in perception management

  Keywords: Corporate Governance, Accounting Narratives, Pessimistic Tone of Financial Reporting
 • Mohammad Kashanipour*, Gholamreza Karami, Hossein Khanifar, Keyvan Shabani Pages 63-91

  In response to recent financial scandals around the world and also financial corruptions in Iran, researchers have been looking for a way to prevent recurring such events. Whistleblowing is proposed as one of the most important monitoring mechanisms in preventing corruption and financial scandals. Whistleblowing means reporting misconduct to responsible authorities. Therefore, the present study aimed to investigate the Whistleblowing about organizational misconduct by using the Theory of Planned Behavior between independent auditors working in the audit institutions and Audit organization. To achieve this goal, 372 questionnaires were collected in 2018 and tested and also Structural Equation Modeling (SEM) was used to test the hypotheses of the research. The results of the research showed that the variables of the Theory of Planned Behavior include attitude toward Whistleblowing, subjective norms and perceived behavioral control have direct and significant influence on the Whistleblowing. Therefore, the Theory of Planned Behavior is a suitable theory for explaining the Whistleblowing in independent auditors.

  Keywords: Whistleblowing, Theory of Planned Behavior, Attitude towards Whistleblowing, Subjective Norms, Perceived Behavior Control
 • Marzieh Bameri, Mehdi Safari Gerayli*, Hasan Valiyan Pages 93-129

  Professional skepticism in auditing is a very important topic that refers to the application of a degree of auditors' professional care within the framework of the audit standards and based on an objective assessment of the evidence provided by their clients. Indeed, it facilitates high quality professional judgment and provides stakeholders with more reliable information. The present study is primarily concerned with scrutinizing the impact of the audit partner’s perceived support the neutrality-oriented and skepticism-based approaches in professional skepticism and the auditor’s behavioral outcomes. An audit partner’s perceived support accounts for the audit partners’ role in supporting auditors’ professional skepticism and promotes the quality of the information under investigation. The statistical population of the study includes the auditors of Audit Organization and private audit firms, which have been randomly selected. The research employs a questionnaire sent to 294 auditors. This research was carried out during the first 6 months of 2018 and The Partial Least Square model is adopted to test the research hypotheses. The results reveal that audit partner’s perceived support has a negative and significant effect on the auditors’ skepticism-based perspective, whereas it has a significantly positive effect on the auditors’ neutrality-oriented attitude. The findings also suggest that audit partner’s perceived support positively influences the professional skepticism with organizational perceived support. Finally, audit partner’s perceived support positively affects citizenship behavior and behavioral commitment, though it intensifies the negative impact of organizational perceived support with auditors’ substitution. These findings significantly enhance auditors’ technical and behavioral performances regarding both their perceptual or internal states and audit partners’ supports as this leads to better understanding of auditors’ internal needs as well as promoting the dynamic relationship between audit partners and auditors to improve audit quality.

  Keywords: Auditors’ Professional Skepticism, Audit Partner’s Perceived Support, Firm’s Perceived Support, Auditor’s Behavioral Outcomes, Organizational Citizenship Behavior, Behavioral Commitment
 • Mansoureh Zarrin Gharicheh ‎, Rasoul Baradaran Hasanzadeh* Pages 131-161

  Since all stages of the audit (Planning, Execution and Reporting) comes with judgment, variables related to the judgmental person, such as personality and mental disorders, can influence the content of the report or more specifically, the judgment of the auditor. So, the purpose of the present study is to investigate the impact of auditors' Hurry sickness on the content of the audit report with a view of view of the field of behavioral sciences‎. In this study, information on auditors' hurry sickness in 2016 based on purposive sampling was collected by using a hurry questionnaire designed during the study. The final sample reached 165 auditors and 139 companies. For a closer look and increase in the number of samples, companies that were audited by the same auditors in 2017 were added to the sample. Multiple and logistic regression models were used to test the hypotheses. Finally, the results of the study indicate that the Hurry sickness of auditors ‎leads to the presentation of an Unqualified report and the provision of less ‎number of total restriction paragraph. But it does not affect the type of ‎restriction paragraph, as well as the number of emphasis specific matter ‎paragraph.‎

  Keywords: Hurry sickness, Audit Report Type, Restriction, Number of Total Restriction Paragraph, Number of ‎Emphasis Specific Matter Paragraph
 • Mahdi Kazemi Oloum, Javad Rezazadeh*, Gholaamreza Kordestani Pages 163-213

  In recent years, two opposition theories, reciprocity theory and the level-of-aspiration theory (LOA) have been developed in the negotiation process, which considers the negotiation parties to be influenced by the complex nature of human behavior. The role of talks between auditors and clients is crucial in improving financial statements quality and resolving disputes. Accordingly, they negotiate conflicts management, and adopt different strategies in order to resolve conflicts and reach an agreement. One of these important strategies is the concession strategy, which influences the various factors on its adoption by the auditor. Accordingly, the purpose of this study is to identification and ranking the factors influencing the adoption of the concession strategy by the auditor in negotiations with the client. For this purpose, in the first step, 11 factors (4 dimensions) were investigated by studying the theoretical and experimental litrature of the research. Using the delphi methodology and during the year 2018, the 21 experts (CPA) were screened and validated by effective factors. In addition, three other factors were determined by experts suggestion. In the second step, 14 sieve and confirmation factors in the previous step were ranked by using paired t-test and fuzzy hierarchical analysis method. The findings of the study showed that the behavioral characteristics (experience and techniques of negotiation, previous negotiations and past relationships with the client, the style of communication, method and negotiation, flexibility and pressure of the client and time behavior), corporate governance (audit committee and audit fees), rules and regulations and professional conduct (audit opinion, independence of auditors, power and bargaining, competition in the audit and compulsory audit market of auditors) and auditors' gender are influenced by the auditor's adoption of the rating strategy. Research findings are in line with The level-of-Aspiration Theory (LOA).

  Keywords: Auditor, Client, Concession, Negotiation, Strategy
 • Jafar Babajani*, Marzieh Tohidi Nejad Pages 215-241

  Protecting the boundaries of a profession, is a duty which is carried only by its members. For auditors, who have professional duties with financial and economic outcomes, this duty takes a great deal of importance. In fact, the existence of financial and economic outcomes, threatens the safety of audit profession against lawyers and legal courts. Through history of pioneer countries in modern auditing, legislators have penetrated to the audit profession and aimed its main component: "Professional Judgment". Sometimes, the focus has been on regulating the auditors' professional judgments (Rules-Based Accounting) and sometimes on considering the special circumstances and the inevitable flexibility of professional judgments (Principles-Based Accounting). By using Foucault's "Genealogy", the purpose of this research is recognizing auditors' protection strategies against legislators' and other outsiders' threats. Findings show that the combination of Knowledge-Based characteristic of auditing profession and the "Power-Knowledge" mutual relation, results in a permanent conflict between people inside and outside the profession. This conflict is the root of auditors' strategic innovations (such as Rules-Based and Principles-Based Accounting specific characteristics) in response to outsiders' threats and requirements.

  Keywords: Accounting Standards, Genealogy, Principles-Based Accounting, Rules-Based Accounting, Professional judgment
 • Shokrollah Khajavi*, Tabandeh Salahi Pages 243-279

  Auditing as an independent professional has a major responsibility for validating financial statements to users of financial information. On the other hand, auditors work in a depletion environment.The purpose of this paper is to examine the effect of job depletion on the performance in performing audit complex tasks. Also the mediates role of the effortful processing variable in the relationship between professional skepticism and professional identity and their performance is also examined.To investigate this effect, the experimental method used. To test the research hypotheses, hierarchical regression and path analysis used with SPSS and Smart-PLS softwares. The results showed that Intensity ofpositive relationship between professional skepticism and professional identity and its performance in performing audit complex tasks under depletion conditions is decreased. In addition, Intensity ofpositive relationship between professional skepticism and professional identity and the effortfulprocessing of the audit process when auditors are exposed to the depletion is reduced. In addition, effortful processing is the mediating variable in the positive relationship between professional identity and professional skepticism and performance in audit complex tasks. as a result , those higher in attributes predictive of effortful processing, like stronger professional identity and higher professional skepticism, are impacted by job depletion to a greater extent.

  Keywords: professional identity, professional skepticism, effortful processing, depletion
 • Mohammad Ramazan Ahmadi*, Abdolmajid Ahangari, Mohsen Salehinia Pages 281-317

  Bankruptcy of inernational companies it has roots to violations of auditing and finally the violations is due to professional ethics decline and ignoring the mission of auditing profession as a self-governing profession.Therefore many structures are impressive on professional ethics of auditing, So this research by undrestanding this issue through interpretive structural modeling is insearch for designing a model based on leveling and segregation effective structures on professional ethics of auditing. Statistical society of research included certified public accountants in 2019 that was used purposive sampling for select the sample. The methodology of the qualitative part based on identifying the structures influencing on professional ethics auditing through content analysis of theorical foundotions, empirical background and performing FUZZY-DELPHI analysis with the participation of 20 expert of audit profession as panel members and also in quantitative part with participatopn of 16 expert of audit profession through establishment self-interactive sructural matrix is seeking structural interpretive modeling. The resaults show that the most fundamental structures affecting the professional ethics of auditing are competition in auditing market, the type and power of corporate governance,the private or non private employer,the size of the employer organization,no compromis due to the employer threat to dismissal auditor,the auditor's financial problems and economy fluctutations sucj as rising exchange rate and inflation.The sructures are associated with envionmental and economic indicator.

  Keywords: Professional Ethics of Auditing, Economic Structures, Behavior Structures, Environment Structures, Task Structures, Interpretive Structural Modeling
 • Reza Esmaeilpour, Yasser Rezaei Pitenoei*, Mohammad Gholamrezapoor Pages 319-338

  responsibility tends to either culminate in the elimination of conflict of interests among stakeholders, thereby maximizing shareholders’ wealth or develop the procedures to manage management reputation in the marketplace at the expense of shareholders. The present study thus aims at investigating the association between the disclosure of corporate social responsibility and internal control weakness with respect to stakeholder and signaling theories in the Iranian listed firms. The research hypotheses are built upon a sample of 107 firms listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013-2017 and then tested using multivariate logistic regression model. The findings reveal that corporate social responsibility disclosure is significantly correlated with internal control weakness. This suggests that corporate social responsibility is concerned with eliminating the conflict of interests among stakeholders, thereby maximizing shareholders’ wealth and improving internal control efficacy.

  Keywords: Social Responsibility, Internal Control Weakness, Stakeholder Theory, Signaling Theory
 • Masoud Taheri* Pages 339-369

  Fraud risk assessment is one of the most important processes that auditors do in their investigations. Hence, they should try to use appropriate models in assessing Fraud risk. In this regard, this study compares triangle, diamond and pentagon models of fraud in fraud risk assessment. Fraud triangle model introduces pressure/ motivation, opportunity and justification as dimensions of fraud. However, the fraud diamond model, in addition to the three dimensions mentioned above, considers the capability dimension to assess fraud risk. The fraud pentagon model, in addition to the four dimensions, also considers the arrogance dimension as one of the dimensions of fraud. In order to compare these models, an experimental case has been used. Analysis of variance, Tukey and Scheffe tests were used to test the research hypotheses. The statistical population of the research is the certified public accountants working in the audit organization and audit firms in year 2018 which were 1462 auditors in total. Cochran formula was used to calculate the size of sample. According to the statistical population, stratified sampling method was used. The statistical sample consisted of 252 auditors. The results show that the difference of fraud risk assessment among three models is significant. Since this study was conducted with respect to Iran's environment, it can be said that the use of the pentagon fraud model can result to a more appropriate assessment of fraud risk. Therefore, it is recommended that auditors conduct fraud risk assessment using the pentagon fraud model.

  Keywords: Fraud Diamond Model, Fraud Pentagon Model, Fraud Risk Assessment, Fraud Triangle Model
 • Shahnaz Mashayekh*, Mahin Khoeini Pages 371-403

  People are looking for a job that they are interested in and try to match their abilities with the job they are looking for. In this study, using the Big five model of Personality, the concept of the person-job fit, and the accounting students' career intersts in auditing has been investigated. The present study is quantitative and is included in the descriptive research group .International Personality Item Pool has been used to collect data. The sample included 146 students in the first semester of the year 2018-2019. The data were analyzed using descriptive statistics and multiple regressions. The results show that there is a gap between the accounting students’ own personality traits and their perceptions of the ideal auditor. Students who perceived auditors as more open to experience and more neurotic had a greater desire to work in auditing. Also, accounting students higher on Conscientiousness and openness to experience, tend to view auditing as their ideal career. Finally, accounting students who prefer the auditing career path perceive the ideal auditor as extroverted, agreeable, and open to experience and perceive these personality factors as important and crucial for auditing.

  Keywords: Person-Job Fit, Big Five personality model, Job Opportunity, Auditing