فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیده سمیه احمدی، الهام حکیمی زاده، مهسا حسنی پور، عبدالرضا کاظمی*، محمد الله توکلی صفحات 178-186
  مقدمه

  ورزش وامانده ساز منجر به خستگی عضله و کاهش نیروی عضلانی در پاسخ به فعالیت انقباضی شده و خستگی مرکزی را در پی دارد. از سوی دیگر اثرات اوپیوئیدها بر عملکرد عضلات اسکلتی و پدیده خستگی به خوبی شناخته نشده است. این مطالعه باهدف ارزیابی اثر تزریق تک دوز تریاک بر خستگی عضلانی و مرکزی در موش صحرایی نر طراحی و اجرا گردید.

  روش کار

  این مطالعه تجربی، بر روی 21 موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 270-220 گرم انجام شد. موش ها به طور تصادفی در 3 گروه شامل: گروه کنترل، گروه دریافت کننده تریاک با ورزش شنا (به صورت خوراکی) و گروه تریاک بدون شنا توزیع شدند. به منظور ارزیابی خستگی عضلانی از تست شنا و خستگی مرکزی از سیستم نمره دهی میزان آرامش حیوان (sedation score) استفاده شد. درنهایت خون حیوانات گرفته شد و پلاسمای آن برای اندازه گیری متغیرهای خستگی عضلانی شامل لاکتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین فسفوکیناز (CPK) به آزمایشگاه فرستاده شد. در تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری22  SPSS و آزمون های ANOVA و T-test استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که مدت زمان شنا در گروه دریافت کننده تریاک در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود 001/0<p خستگی مرکزی نیز در گروه دریافت کننده تریاک در مقایسه با گروه کنترل کمتر بودp>00/1.همچنین دریافت تریاک به تنهایی و بدون انجام تست شنا در حیوانات باعث کاهش خستگی مرکزی گردید . p< 0/50

  نتیجه گیری

   مطالعه حاضر نشان داد که تزریق تک دوز تریاک باعث افزایش خستگی عضلانی و کاهش خستگی مرکزی در موش صحرایی نر می شود.

  کلیدواژگان: تریاک، فعالیت ورزشی، خستگی عضلانی، خستگی مرکزی
 • علی مهدی پور*، رضوان خالداری، بنفشه بنی اسدی پور صفحات 187-193
  مقدمه و هدف

  توری هایی که در چراغ های گازسوز استفاده می شوند، حاوی مقادیری ماده پرتوزا می باشند. توریم، ماده ای پرتوزا با نیمه عمر طولانی است که دوز دریافتی و عوارض ناشی از پرتو را در افراد افزایش می دهد. هدف این پژوهش، تعیین میزان پرتوزایی توری چراغ های گازسوز موجود در بازار ایران با استفاده از تکنیک آلفا اتورادیوگرافی و دوزیمتری است.

  روش کار

  در این تحقیق، توری های موجود در بازار تا حد امکان جمع آوری شد که حاصل آن، پنج برند توری ساخت شرکت های مختلف بود. توری ها به مدت 21 روز داخل کاست رادیوگرافی نگهداری و پس از آن از داخل کاست خارج شده و تحت بررسی قرارگرفتند. دانسیته ایجاد شده روی فیلم ها با استفاده از دانسیتومتر Macbeth TD 504 اندازه گیری شد و میزان تشعشع نیز با استفاده از دوزیمتر Radiation alert Monitor 5 مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  بعضی از توری های چراغ های گازسوز پرتوزا بودند و دانسیته ایجاد شده ناشی از تشعشعات آنها در کلیشه آلفا اتورادیوگراف با دیگری متفاوت بود. میانگین بیشترین و کمترین میزان دانسیته ایجاد شده به ترتیب 1/0±2/2 و 01/0± 28/0 و میانگین بیشترین و کمترین دوز قرائت شده به ترتیب 01/0± 13/2 میکروسیورت در ساعت مربوط به برند Butterfly و 01/0± 2/0 میکروسیورت در ساعت مربوط به برند Egret بود.

  نتیجه گیری

   میزان پرتو ساطع شده از توری ها تفاوت های بسیار زیادی دارد و بعضی توری ها پرتوزایی ندارند. واردکنندگان توری چراغهای گازسوز باید جهت حفظ سلامت جامعه، قبل از وارد کردن این محصول با واحدهای دارای صلاحیت در این ارتباط مشورت کنند.

  کلیدواژگان: آلفا اتورادیوگرافی، توری، چراغ گازسوز، توریم، دانسیته، دوزیمتری
 • پروانه سارانی علی ابادی*، علیرضا داشی پور، حامد سارانی، افسانه سرابندی نو صفحات 194-203
  مقدمه و هدف

  سندرم متابولیک، با سیری پیشرونده در تمام گروه های سنی در حال افزایش است و به مشکل جدی در سلامت جامعه تبدیل شده است. تحقیقات زیادی برای تعیین اثرات ضد چربی محصولات گیاهی ایمن و ارزان انجام شده که دارچین یکی از این گیاهان محسوب می شود. دارچین به دلیل دارا بودن عنصر سینامالدهید، توانایی کاهش سطح لیپیدهای خون را دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر دارچین در دوزهای مختلف بر سطوح کلسترول، تری گلیسیرید،  LDLو HDL  در افراد دیابتی انجام شد.

  روش کار

  این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور بر روی 69 بیمار دیابتی مرد و زن، با میانگین تری گلیسیرید خون 19/14 ± 91/179 در زاهدان انجام شد. آزمودنی ها، به 3 گروه (2 گروه مداخله دریافت کننده دارچین با دوزهای 2 و 4 گرم و گروه کنترل با دریافت دارونما) تقسیم شدند. هر آزمودنی روزانه 4 کپسول به مدت 12 هفته دریافت می کرد. نمونه خون وریدی جهت اندازه گیری کلسترول، تری گلیسیرید،LDL ، HDL و  FBSدر شروع مداخله و هفته های 4، 8 و 12 گرفته شد. از آزمون های ANOVA یکطرفه و Repeated Measurement جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

   در میانگین تری گلیسیرید، کلسترول، گلوکز و LDL بین گروه های مداخله در مقایسه با گروه دارونما کاهش آماری معناداری مشاهده گردید (001/0>p).  در میانگین HDL بین سه گروه، تفاوت آماری معناداری مشاهده نگردید (05/ 0<p).

  نتیجه گیری

  مصرف طولانی مدت دارچین با دوز بالا، به واسطه دارا بودن ترکیبات پلی فنلی در کاهش پروفایل های چربی و گلوکز بیماران دیابتی، می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، دیابت نوع 2، دارچین، کلسترول، لیپوپروتئین
 • اعظم سلطانی نژاد*، نسیم دهدشتی صفحات 204-213
  مقدمه و هدف

  زردی نوزادی، یکی از مشکلات شایع نوزادی با ناخوشی و مرگ ومیر بالا است و می تواند منجر به آسیب مغزی و یا حتی مرگ در نوزادان سالم شود. دانش، نگرش و عملکرد مادران در پیشگیری از عوارض زردی تاثیر بسزایی دارد. هدف این مطالعه بررسی دانش، نگرش و عملکرد مادران دارای نوزاد مبتلا به زردی ساکن شهر جیرفت در مورد زردی نوزادی می باشد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی، روی 385 مادر دارای نوزاد مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر جیرفت در سال 1396که به دلیل زردی نوزادی ارجاع داده شده بودند و از هر لحاظ دیگر سالم بودند انجام شد. از روش نمونه گیری آسان استفاده شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام و با نرم افزار  SPSS 23 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین سنی مادران 49/6± 7/27 سال بود. 202 نوزاد (5/52%) پسر و183 نوزاد  (5/47%) دختر بودند. میانگین سن نوزادان مبتلا به زردی 92/2 ± 26/6 روز بود. حدود 64% مادران تحصیلات دیپلم داشتند. میانگین نمرات دانش 25/3 ±64 /11 (از 0 تا 19)، نگرش مادران 69/5 ± 44/39 (از 11 تا 55) و عملکرد مادران 36/4 ± 81/36 (از 9 تا 45) بود. در این مطالعه بین سطح تحصیلات مادران و نگرش آنها ارتباط معنی دار آماری یافت شد (05/0p<).

  نتیجه گیری

   دانش، نگرش و عملکرد مادران ساکن شهر جیرفت در مورد زردی نوزادی مطلوب بود. توصیه می شود دانش، نگرش و عملکرد مادران در روستاها نیز بررسی گردد.

  کلیدواژگان: زردی نوزادی، دانش، نگرش، عملکرد مادران
 • محمد افشار*، غلامعباس موسوی صفحات 214-221
  مقدمه و هدف

  اختلال خواب یکی از مشکلات اصلی بیماران مبتلا به سرطان است که کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر تجسم  هدایت شده بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع کار آزمایی بالینی است که روی 70 بیمار سرطانی صورت پذیرفت. انتخاب نمونه ها برای مطالعه به طور تصادفی بود. نمونه ها به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و در شروع مطالعه، پرسشنامه های دموگرافیک و کیفیت خواب پیتزبورگ را تکمیل کردند. سپس گروه مداخله 9 جلسه، تحت آموزش تجسم هدایت شده از طریق گوش دادن به سی دی قرار گرفت و پس از انجام مداخله، دو گروه مجددا پرسشنامه ها را  تکمیل کردند. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS-16 به وسیله ی آزمون های مجذور خی، t-test و ANCOVA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین  اطلاعات دموگرافیک نمونه های  مورد مطالعه در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود نداشت؛ درحالی که میانگین نمرات گروه مداخله در متغیر کیفیت خواب در پس آزمون نسبت به گروه کنترل معنی دار بود (001/0>p).

  نتیجه گیری

   تجسم  هدایت شده باعث بهبودی کیفیت خواب در بیماران مبتلابه سرطان می شود، بنابراین پرسنل درمانی می توانند از این روش در بهبود کیفیت خواب در بیماران سرطانی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: تجسم هدایت شده، کیفیت خواب، سرطان
 • فاطمه سیدی، مهسا دلفاردی، سید حسن افتخار واقفی* صفحات 222-233
  مقدمه و هدف

  عدم تطابق بین ابعاد آنتروپومتری بدن و مبلمان مدارس مانند میز، صندلی و نیمکت می تواند منجر به ناراحتی های ستون فقرات، کمر درد، گردن درد و خستگی گردد. هدف از مطالعه حاضر، جمع بندی نتایج مطالعات موجود درزمینه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان با مبلمان مدارس است.

  روش کار

  جهت یافتن مستندات مرتبط پایگاه داده های  Elsevier، Springer، Pubmed، Google Scholar و همچنین پایگاه های داده های داخلی Iranmedex، Magiran، Medlib، جهاد دانشگاهی و لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه ملی مورد جستجو قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه، انطباق اهداف مقالات با اندازه گیری ابعاد بدنی دانش آموزان جهت طراحی و بررسی مبلمان مدارس بود. مقالات ازنظر تکراری نبودن عنوان، نوع مطالعه، جمعیت مورد مطالعه، متغیرهای بررسی شده و کیفیت گزارش دهی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

   از میان مقالات یافته شده در جستجوی اولیه پایگاه های اطلاعاتی از بین مقالات مورد بررسی،33 مقاله انگلیسی و 8 مقاله فارسی جهت مطالعه انتخاب گردید. مستندات موجود مربوط به دوره زمانی سالهای 1370 تا 1398 می باشد که از نظر روش کار و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شدند.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد میزان تناسب ابعاد مبلمان موجود در مدارس با ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان در حد مطلوب نیست. لذا در نظر گرفتن اختلافات آنتروپومتری در طراحی صندلی مناسب جهت دانش آموزان ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: ارگونومی، آنتروپومتری، دانش آموزان، صندلی، ایران
 • شادمهر میردار، صابر نیازی*، عطیه قلی زاده مقدم، رضا بذار صفحات 234-243
  مقدمه و هدف

  سازگاری با ارتفاع به عنوان تمرین مکمل برای افزایش سطح آمادگی و قابلیت های فیزیولوژیکی مورد توجه ورزشکاران است. تحقیق حاضر، به تعیین تاثیر تمرین تناوبی فزآینده در شرایط کاهش اکسیژن در محیط کم فشار شبیه ساز بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی موش ها در یک دوره کاهش بار تمرینی سه هفته ای پرداخته است.

  روش کار

  تعداد 35 موش صحرایی ویستار نر چهار هفته ای با میانگین وزنی 9±81 گرم به طور تصادفی به گروه های کنترل (10 موش) و تمرین (25 موش) تقسیم شدند. گروه تمرین پس از دو هفته آشنایی با محیط در پایان دوره 6 هفته ای تمرین تناوبی فزآینده (5 جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه و با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه)، به گروه های سه هفته ای هایپوکسی، کاهش بار تمرین (taper)، کاهش بار- هایپوکسی و ادامه دهنده تمرین تناوبی فزآینده تقسیم شدند. تغییرات وزن و عملکرد استقامتی گروه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی در سطح 05/0≤p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد زمان واماندگی گروه های هایپوکسی و کاهش بار- هایپوکسی در مقایسه با گروه تمرین تناوبی فزآینده، افزایش معنی دار 59/30% و 08/37% دارند (001/0=p). در آزمون عملکرد نیز گروه کاهش بار- هایپوکسی بهترین عملکرد را نسبت به گروه تمرین نشان داد که این افزایش معنی دار بود (002/0=p). با ادامه تمرین نیز افزایش معنی داری در وزن تمامی گروه ها مشاهده شد (001/0=p).

  نتیجه گیری

   بکارگیری شرایط کمبود اکسیژن و روش کاهش بار تمرین اثر مثبتی بر عملکرد، ظرفیت استقامتی و زمان رسیدن به واماندگی دارد و هر دوی این شرایط باهم نیاز به بررسی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: کاهش اکسیژن، محیط کم فشار، تمرین تناوبی فزآینده، کاهش بار تمرین
|
 • Somayeh Ahmadi, Elham Hakimizadeh, Hassanipour Mahsa, Abdolreza Kazemi*, Mohammad Allahtavakoli Pages 178-186
  Introduction

  Exhaustive exercise leads to muscle fatigue and reduces muscle power in response to contractile activity and causes central fatigue. On the other hand, the effects of opioids on skeletal muscles and fatigue phenomenon are not known completely. Thus, the current study aimed to assess the effect of a single dose administration of opium on muscle and central fatigue in male rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 21 male Wistar rats weighing 220-270 g were randomly divided into three equal groups: control, opium receiving group, opium without swimming (sham opium). In order to evaluate muscle fatigue, swimming test was used and for central fatigue the sedation score was used. At the end of the experiments, blood samples were obtained from animal eyes and were sent to the laboratory for measurement of muscle fatigue indices including lactate dehydrogenase (LDH) and creatine phosphokinase (CPK). Data were analyzed using ANOVA, T-test and SPSS software.

  Results

  Data showed that the swimming time in animals receiving opium was significantly lower than control group (P<0.001). Data also revealed that central fatigue in opium group was significantly lower than control animals (P<0.001). Moreover, opium alone and without swimming test caused central fatigue in animals (P<0.05).

  Conclusion

  The present study showed that administration of a single dose of opium in rat’s increases muscle fatigue. Moreover, opium administration reduced central fatigue in rats.

  Keywords: Opium, Exercise, Muscule fatigue, Central fatigue
 • Ali Mehdipour*, Rezvan Khaldari, Banfsheh Bani Asadipour Pages 187-193
  Introduction

  lantern mantles used in gas burners contain quantities of radionuclides. Thorium is a long-lived radionuclide, which in turn increases the dose and effects of radiation on human. The aim of this study was to determine the radiation level of gas burner lamps available in Iranian market using alpha-auto-radiography and dosimetry techniques

  Materials and Methods

  In this study, market-based lantern mantles were collected as far as possible and the result led to collecting 5 brands made by different companies. The mantles were kept in the radiographic cassette for 21 days, then removed from the cassette and processed. The densities of the films were measured using a Macbeth TD 504 densitometer and radiation was measured employing a Radiation alert Monitor 5 dosimeter.

  Results

  Some of the mantles were radio-genesis and their produced densities resulted from their radiation were different in the alpha-auto-radiographs. Maximum and minimum produced densities were 2.2 ± 0.1 and 0.28 ±0.01 for Butterfly and Egret brands, respectively; likewise, the maximum and minimum doses were 2.13 ± 0.01 and 0.2 ± 0.01 μsv / h, for Butterfly and Egret brands respectively.

  Conclusion

  The amount of radiation emitted by the lantern mantles is very different and some of them are not radio-genesis. Importers of gas lanterns should also consult the relevant units before importing this product in order to conserve community health.

  Keywords: Alpha Auto-radiography, lantern mantles, thorium, density, dosimetry
 • Parvaneh Sarani Ali Abadi*, Ali Reza Dashipour, Hamed Sarani, Afsaneh Sarabandi No Pages 194-203
  Introduction

  Metabolic syndrome is increasing with progressive syrup in all age groups. It has become a serious health problem in the community. Today, a number of researches have focused on determining the anti-fat effects of cheap and highly safe herbal products. Cinnamon, one of these herbs, has the ability to lower blood lipids due to its cinnamaldehyde element. Hence, the aim of this study was to determine the effect of cinnamon in different doses on cholesterol, triglyceride, LDL and HDL levels in diabetic patients.

  Materials and Methods

  This double-blind randomized clinical trial was performed on 69 male and female diabetic patients with mean blood triglyceride level of 179.91 ± 14.19 in Zahedan. Subjects were divided into 3 groups (2 intervention groups receiving cinnamon 2 and 4 g doses and control group receiving placebo). Each subject received 4 capsules daily for 12 weeks. Intravenous blood samples were taken to measure cholesterol, triglyceride, LDL, HDL and FBS at baseline and at 4, 8 and 12 weeks. One-way ANOVA and Repeated Measurement tests were used for data analysis

  Results

  There was a statistically significant decrease in mean triglyceride, cholesterol, glucose and LDL levels in the intervention group compared to the placebo group (P <0.001). There was no statistically significant difference in mean HDL between the three groups (P >0.05).

  Conclusion

  Long-term consumption of high-dose cinnamon can be effective in reducing the lipid profiles of diabetic patients because of its polyphenolic compounds.

  Keywords: Metabolic syndrome, Type 2 diabetes, Cinnamon, Cholesterol, Lipoprotein
 • Aazam Soltaninejad*, Nasim Dehdashti Pages 204-213
  Introduction

  Neonatal jaundice is one of the most common neonatal problems with high morbidity and mortality and can lead to brain injury or even death in healthy infants. Maternal knowledge, attitude, and practice have a significant impact on the prevention of complications of jaundice. The aim of this study was to investigate the knowledge, attitude and practice of mothers living in Jiroft about neonatal jaundice.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 385 mothers with neonatal jaundice referred to Jiroft Imam Khomeini hospital in 2017 that were otherwise healthy. Convenience sampling method was used. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Data were analyzed by SPSS version 23.

  Results

  The mean age of mothers was 27.7 ± 6.49 years. 202 cases (52.5%) were male and 183 cases (47.5%) were female. Mean age of neonates with jaundice 6.26 ± 2.92 days. About 64% of mothers had a high school diploma. The mean score of knowledge was 11.64 ± 3.25, (0-19), mothers 'attitude was 39.44 ± 5.69(11-55) and mothers' practice was 36.81 ± 4.36(9-45). In this study, there was a statistical significant relationship between mothers' education level and their attitudes.(P value <0.05)

  Conclusion

  Knowledge, attitude and practice of mothers living in Jiroft about jaundice was favorable. It is recommended that mothers' knowledge, attitude and practice about neonatal jaundice be conducted in the villages.

  Keywords: Neonatal jaundice, Hyperbilirubinemia, Maternal knowledge, Attitude, Practice
 • Mohammad Afshar*, Gholam Abbas Mossavi Pages 214-221
  Introduction

  Sleep disorder is one of the major problems in cancer patients that affect their quality of life. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of guided visualization on sleep quality in cancer patients.

  Materials and Methods

  This clinical trial study was performed on 70 cancer patients. Samples were randomly selected for the study. The samples were divided into intervention and control groups and two groups filled out the demographic and Pittsburgh sleep quality questionnaires at the beginning of the study. After intervention, the two groups completed the questionnaires again and the results were analyzed by SPSS-16 software using chi-square, t-test and ANCOVA

  Results

  The results showed that there was no significant difference between the study groups in the post-test compared to the pre-test, while the mean scores of the intervention group in the post-test were significantly higher than the control group. (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results, guided visualization improved sleep quality in cancer patients, so therapists can use this method to improve sleep quality in cancer patients.

  Keywords: Guided visualization, Sleep quality, Canceratients
 • Fatemeh Seyedi, Mahsa Dalfardi, Seyed Hasan Eftekhar Vaghefi* Pages 222-233
  Introduction

  Mismatch of anthropometric dimensions and classroom furniture such as table, chair and bench can cause musculoskeletal disorder, back pain, neck pain and Fatigue. The purpose of this study is to summarize the results of existing studies on the relationship between students’ anthropometric dimensions and furniture in Iranian schools.

  Materials and Methods

  For finding documentation related to this article, a search was done on google Elsevier, Springer, PubMed, Magiran, Google Scholar, Iranmedex, Cochrane Library, Medlib, SID databases and theses in the National Library.  The criterion for entering the study was the adaptation of articles aims with measuring the physical dimensions of the students in order for designing and the schools furniture assessment. Articles were reviewed for non-repeated title, type of study, population, study variables and quality of information reporting.

  Results

  According to initial searches for databases, 33 articles were investigated completely and 8 papers were selected for systematic review. Documents are related to the period ranging from 1991 to 2019, which were compared in method and results.

  Conclusion

  The results of these studies showed that proportion between school furniture dimensions and students' anthropometric dimensions are undesirable. Therefore, considering anthropometric differences, it is necessary to design appropriate chairs for students.

  Keywords: Ergonomy, Anthropometry, Chair, Students, Iran
 • Shadmehr Mirdar, Saber Niazi*, Atiyeh Gholizadeh Karam, Reza Azzar Pages 234-243
  Introduction

  Adaptation to attitude is a complementary exercise to increase athletes' fitness and physiological performance. The present study investigated the effect of high intensity interval training at the hypobaric hypoxia conditions on weight changes and endurance performance test in rats following a three-weeks tapering period.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 25 males four weeks age Wistar rats with average weight (81±9 g) were randomly divided in two groups, exercise and control. Exercise group after the end of 6 weeks high intensity interval training (HIIT) (5 days per week, 30 minutes per session and at a speed of 15 to 70 meters per minute) divided into HIIT, Hypoxia, Taper and hypoxia with taper groups for 3 weeks. Weight changes and Endurance Test Performance were evaluated on the end of weeks. Analyzed is done with one-way ANOVA and TUKEY test at p<0.05.

  Results

  The results showed that there are significant differences (p≤0.05) in fatigue times in hypoxic and taper-hypoxia groups with interval training group, respectively, 30.59 and 37.08. (p=0.001). Also, taper-hypoxic group showed the best performance to compare HIIT and control groups, that was increase significantly (p=0.001).

  Conclusion

  It seems that use of hypoxic training program and taper techniques have a positive effect on endurance performance and time to exhaustion however the use taper with hypoxia condition need to be evaluated in combination.

  Keywords: Hypobaric hypoxia, Interval training, Taper