فهرست مطالب

نشریه علوم و فناوری پسته
پیاپی 7 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • وحید مظفری*، محمد مرادزهی روز صفحات 1-17
  به منظور بررسی تاثیر منگنز و سالیسیلیک اسید در شرایط شور بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته، یک آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کامل تصادفی بر روی پسته رقم بادامی ریز زرند انجام شد. تیمارها شامل منگنز (0، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم خاک)، سالیسیلیک اسید (0، 5/0 و 1 میلی مولار) و شوری (0، 1200 و 2400 میلی گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم خاک) بودند. نتایج نشان داد، تنش شوری موجب کاهش معنی دار وزن خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل کل و کارتنوئید و کلروفیل فلورسانس (Fv/Fm) گردید. لیکن مصرف توام منگنز و سالیسیلیک اسید، مقدار این پارامتر ها را با افزایش داد، به گونه ای که مصرف 10 میلی گرم منگنز بر کیلوگرم خاک و 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید، باعث افزایش 78 درصدی وزن خشک اندام هوایی و 50 درصدی کلروفیل فلورسانس نسبت به شاهد گردید. نتایج این آزمایش هم چنین نشان داد، شوری فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز را افزایش می دهد. لیکن با مصرف 1 میلی مولار  سالیسیلیک اسید این افزایش به حدود 5 برابر شاهد (شرایط غیر شور) رسید. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که در شرایط شور، مصرف توام منگنز و سالیسیلیک اسید باعث بهبود پارامتر های رویشی و فتوسنتزی دانهال های پسته می شود.
  کلیدواژگان: پسته، سالیسیلیک اسید، شوری، کلروفیل، منگنز
 • الهه میراحمدی، حمید محمدی*، مهدی سرچشمه پور صفحات 18-40

  در این مطالعه تاثیر تنش خشکی روی شاخص های رشد وبیماری پوسیدگی ریشه دانهال های پسته در اثر قارچ Cylindrocarpon destructans در شرایط گلخانه موردبررسی قرار گرفت. آزمایش شامل سه سطح رطوبتی (80%D0=، 50% D1= و 30% D2= از ظرفیت مزرعه) و دو سطح عامل بیماری (تیمار شاهد بدون قارچ F0= و F1= C. destructans) بود که در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد. شاخص های مختلف رشد شامل وزن خشک ساقه و ریشه، وزن تر ساقه و ریشه، ارتفاع ساقه، طول ریشه و تعداد برگ و همچنین میزان شدت بیماری چهار ماه بعد از مایه زنی گیاهان با عامل بیمارگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده اثر اصلی تنش خشکی باعث کاهش معنی دار تمام شاخص های رشد (در سطح احتمال 1%) گردید. اثر اصلی تیمار قارچی باعث کاهش معنی دار شاخص های وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه و ریشه، ارتفاع ساقه، طول ریشه و تعداد برگ در سطح 1% گردید. برهمکنش تیمار تنش خشکی و عامل بیمارگر تنها بر شاخص های وزن خشک ریشه و ارتفاع ساقه در سطح 1% و وزن خشک ساقه و طول ریشه در سطح احتمال 5% معنی دار بود. تنش خشکی باعث افزایش اثرات منفی عامل بیمارگر روی دانهال های پسته گردید. در این مورد برهمکنش بین C. destructans و سطح D2 تنش خشکی (30% ظرفیت مزرعه) بیشترین تاثیر را بر کاهش شاخص های رشد داشت و شدت بیماری نیز با افزایش میزان تنش خشکی افزایش یافت.

  کلیدواژگان: بیماری های ریشه، پسته، تنش آبی، Cylindrocarpon destructans
 • امان الله جوانشاه، حجت هاشمی نسب*، سید محمود ابطحی، احمد شاکر اردکانی، اعظم طاهری، نجمه صابری، عباس رفیعی دولت آبادی، علی اسماعیلی رنجبر، اکرم اکبری پور صفحات 41-58

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه آماری بین اونس و عیار (نسبت مغز به پوست استخوانی) با یکدیگر و با سایر شاخص های کمی و کیفی مغز و میوه در ارقام تجاری پسته کشور می باشد که نتایج آن می تواند در تجدید نظر استانداردهای بین المللی کدکس وUNECE  پیشنهاد داده شود. به همین منظور چهار رقم تجاری اکبری، احمدآقایی، کله قوچی و اوحدی که عمده سطح زیر کشت پسته کشور را تشکیل می دهند در پنج اونس متداول انتخاب و رابطه بین شاخص های تجاری مغز و میوه با کمک روش های مختلف آماری تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش تعداد میوه در اونس شاخص های کمی و کیفی مرتبط با مورفولوژی میوه و مغز نیز کاهش معنی داری نشان دادند. در بین صفات مرتبط با ابعاد میوه و مغز، شاخص طول (433/0- =r) از دو شاخص دیگر یعنی عرض (19/0- =r) و ضخامت (003/0- =)r همبستگی بالاتری با اونس نشان داد. درجه خندانی و ضخامت پوست استخوانی در ارقام تجاری ارزیابی شده بالاترین ضریب تغییرات را به خود اختصاص دادند که حاکی از دامنه تغییرات بیشتر بین میوه های مختلف در یک اونس واحد برای دو صفت مذکور است. در این مطالعه شاخص های مرتبط با مغز کمتر از میوه از نوسانات اونس تاثیر پذیرفتند و همبستگی پایین تری با آن نشان دادند. میزان هکتولیتر مغز که یک شاخص تجاری ارزشمند جهت تعیین کیفیت و سلامت مغز می باشد برخلاف هکتولیتر میوه در اونس های مختلف تفاوت معنی دار و یا روند خاصی را نشان نداد که بیانگر عدم ایجاد تفاوت قابل توجه در کیفیت مغز ارقام تجاری ایران با افزایش اونس و به دنبال آن ریزی میوه می باشد. عیار مغز در هر چهار رقم تجاری تحت تاثیر اونس میوه قرار گرفته و اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد نشان داد. در این پژوهش بیشترین درصد عیار مغز به ترتیب مربوط به ارقام اوحدی (39/57)، احمدآقایی (35/56)، کله قوچی (92/53) و اکبری (30/53) بود. بنابراین اوحدی بالاترین و اکبری پایین ترین درصد مغز را به خود اختصاص داد. یافته ها حاکی از آن بود که عیار در ارقام گرد بیشتر تحت تاثیر ضخامت پوست استخوانی و در ارقام کشیده متاثر از مغز می باشد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی پیرسون به خوبی نشان داد که ارتباطی منفی بین اونس و عیار (439/0- =r) در ارقام تجاری کشور وجود داشت که بیانگر افزایش عیار پسته هم زمان با افزایش اندازه میوه است.

  کلیدواژگان: پسته، اونس، عیار، ارقام تجاری ایران
 • حجت هاشمی نسب*، علی اسماعیل پور، عبدالحمید شرافتی، محمد رضا نیکویی دستجردی صفحات 59-75
  ژرم پلاسم دست مایه اصلی اصلاح نباتات و از مهم ترین گنجینه های ملی هر کشوری است که حفاظت از آن به منزله حراست از ‏دارایی های ملی ‏محسوب می شود. ‎ ایران یکی از بزرگترین و بی نظیرترین جنگل های پسته خودروی سرخس (Pistacia vera L. var. Sarakhs) جهان را در دل ‏خود جای داده است که یک ‏ذخیره و منبع ژنتیکی ارزشمند محسوب می گردد. ‎به منظور شناسایی ژنوتیپ های گرده دهنده برتر پسته موجود در یک جمعیت متعلق به واریته سرخس، مطالعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تکرار بر روی 188 ژنوتیپ نر به مدت 3 سال به اجرا در آمد. نتایج حاصل از ارزیابی اولیه صفات مورفو-فیزیولوژیک و فنولوژیک گل آذین نشان داد که گرده دهنده های مورد مطالعه در 33 گروه ژنوتیپی دسته بندی شدند. تجزیه واریانس داده ها حاکی از آن بود که بین ژنوتیپ های گرده دهنده منتخب در تمامی صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود داشت. طول دوره گل دهی ژنوتیپ های نر در این جمعیت برابر با 2/35 روز ثبت گردید که نشان از تنوع قابل توجه در بین گرده دهنده های سرخس می باشد. یافته ها نشان داد که به طور کلی ژنوتیپ های نر پسته وحشی سرخس از طول دوره گل دهی کوتاه تر، گل دهی دیر هنگام تر، اندازه گل آذین کوچک تر و حجم دانه گرده کمتری نسبت به نرهای اهلی برخوردار بوده اما درصد جوانه زنی دانه گرده بالاتری داشتند. ارزیابی های نشان داد که از میان 33 ژنوتیپ منتخب، M5 علاوه بر توانایی تولید دانه گرده مطلوب، دارای هم پوشانی مناسبی با زمان گل دهی ارقام تجاری احمدآقایی، کله قوچی و اوحدی بود. در بین ژنوتیپ هایی که زمان گل دهی آنها با رقم اکبری هم پوشانی داشت، پنج ژنوتیپ M12، M13، M14، F4M و M106 به عنوان گرده دهنده های برتر برای این رقم تجاری انتخاب گردیدند. تحلیل خوشه ای صفات اندازه گیری شده بر مبنای مربعات فواصل اقلیدسی به روش Ward، 33 ژنوتیپ گرده دهنده را در دو گروه اصلی و پنج زیرگروه تقسیم بندی نمود. ارزیابی های انجام شده به خوبی نشان داد که این کلکسیون به عنوان یک ژرم پلاسم ارزشمند، از تنوع و پتانسیل اصلاحی بالایی برخوردار بوده که می تواند در برنامه های به نژادی ارقام گرده دهنده مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پسته، تنوع ژنتیکی، گرده دهنده، کلکسیون سرخس، گل دهی
 • محمد پورابراهیمی، سعید عشقی* صفحات 76-94
  گرم شدن زمین اثرات زیادی بر کشاورزی و تولید غذا می گذارد. ناکافی بودن دریافت سرمای زمستان در درختان میوه بویژه پسته مشکل عمده ای است که در بسیاری از نواحی دارای زمستان نسبتا ملایم مشاهده می شود. در همین راستا به منظور بررسی اثر دورمکس و روغن ولک بر تکمیل نیاز سرمایی، پژوهشی روی درختان پسته رقم اکبری در سایت الگویی و ترویجی مزرعه شرکت ایزد یاران در شهرستان سیرجان انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل محلول پاشی، آب (شاهد)، روغن ولک 4 درصد، دورمکس 3، 4 و 5 درصد در تاریخ 18/11/96، دورمکس 3، 4 و 5 درصد در تاریخ 29/11/96 و دورمکس 3، 4 و 5 درصد در تاریخ های 18/11/96 و 29/11/96 بودند. زمان باز شدن جوانه ها، فعالیت کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در جوانه ها، طول شاخه، وزن 100 دانه، درصد میوه های پر، پوک، خندان و ناخندان بررسی شدند. نتایج نشان داد که تیمار دورمکس 4 درصد و پس از آن تیمار 3 درصد در زمان اول بهترین تیمارها و تیمار شاهد و دورمکس 5 درصد در تاریخ دوم و روغن ولک بدترین تیمارها از لحاظ زمان باز شدن جوانه های زایشی بودند. طبق نتایج حاصله بعد از 10روز بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان فعالیت مربوط به تیمارهای دورمکس 4 درصد و 5 درصد محلول پاشی شده در تاریخ 18 بهمن ماه بود. داده های مربوط به دو آنزیم پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و وزن 100 دانه از لحاظ آماری معنی دار نشدند. بیشترین طول شاخه مربوط به تیمارهای دورمکس 4 و 3 درصد و کمترین طول شاخه مربوط به تیمار شاهد و بعد از آن تیمارهای دورمکس محلول پاشی شده در تاریخ 29 بهمن ماه بود. بیشترین درصد میوه های پر مربوط به تیمار دورمکس 4 درصد محلول پاشی شده در مورخ 18 بهمن ماه بود بیشترین درصد میوه های خندان و کمترین درصد خندانی به ترتیب مربوط به تیمارهای  دورمکس 4 درصد و 3 درصد  محلول پاشی شده در تاریخ 18 بهمن ماه بود. طبق نتایج این آزمایش تیمار دورمکس 4 درصد محلول پاشی شده در تاریخ 18/11/96 در رابطه با شکست زودتر خفتگی و بهبود فراسنجه های کیفی (درصد خندانی و پوکی) بسیار موثرتر از روغن ولک 4 درصد بود، هرچند که روغن ولک باعث یکنواخت تر باز شدن جوانه های زایشی نسبت به شاهد گردید.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، خفتگی، نیاز سرمایی، کاتالاز
 • محمد عبدالهی عزت آبادی*، اکبر محمدی محمد آبادی صفحات 95-111

  جهت استفاده آب با بهره وری بالا در تولید محصولات کشاورزی، داشتن دانش کافی در خصوص واکنش عملکرد محصول نسبت به مصرف آب و یا شناخت تابع تولید آب ضروری می باشد. پراکنش ناکافی در داده های مصرف آب و محاسبه عملکرد در هکتار، دو محدودیت تخمین تابع تولید آب برای باغات پسته می باشد. در این مطالعه الگویی جهت تخمین تابع تولید با استفاده از شاخص های رویشی و زایشی درخت ارائه شد. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، نمونه ای از مالکان 286 باغ پسته در شهرستان های انار و رفسنجان در استان کرمان، انتخاب شدند. نتایج نشان داد، در تابع تولید با متغیر عملکرد در هکتار محصول به عنوان متغیر وابسته، امکان برآورد مقدار بهینه مصرف آب در باغ های پسته وجود ندارد. برای رفع این مشکل، تابع تولید درجه دو با استفاده از متغیرهای رویشی و زایشی درخت برآورد شد. با استفاده از این توابع، مقدار بهینه مصرف آب، 12000 متر مکعب در هکتار در سال و EC بهینه آب 8500 میکرو موس بر سانتیمتر برآورد شد. در چنین شرایطی، با مدیریت باغی موجود، متوسط بهره وری مصرف آب باغ های مورد مطالعه 131 گرم بر متر مکعب می باشد. آزمون های مختلف، صحت این توابع و مقادیر بهینه محاسبه شده توسط آن ها را ثابت کرد. در نهایت تابعی با متغیر وابسته عملکرد و متغیرهای مستقل ویژگی های رویشی برآورد گردید. با استفاده از این تابع می توان با اندازه گیری متغیرهای رویشی درخت پسته، در هر زمانی از سال عملکرد در هکتار محصول را محاسبه نمود. در پایان، پیشنهاد شد، برای تعیین مقادیر بهینه میزان مصرف و کیفیت آب در باغ های پسته، با استفاده از مطالعات میدانی، تابعی تخمین زد که در آن شاخص های رویشی و زایشی درخت، متغیر وابسته باشد. با این کار، می توان ضمن افزایش دقت نتایج، هزینه های تحقیق را کاهش داد.

  کلیدواژگان: پسته، تابع تولید آب، محدودیت دسترسی به داده ها
 • فاطمه صالحی *، سید محمدجواد آروین، حسین مظفری صفحات 112-130

  امروزه در سراسر جهان کشاورزان به طور گسترده‌‍‍‌ای از کود‌های بر پایه اسیدهای آمینه برای افزایش عملکرد محصولات و کاهش اثرات مخرب تنش‌ها استفاده می‌کنند. هدف از این تحقیق ارزیابی محلول‌پاشی برگی درختان 30 ساله پسته با ترکیب روی‌گلبار (70 درصد اسید آمینه گلوتامیک، 10 درصد اوره و 20 درصد کلات روی) بر صفات بیوشیمیایی، سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی آنزیمی، پارامترهای تنش اکسیداتیوی و عملکرد محصول بر روی پسته رقم کله قوچی در شرایط باغ بود. چهار سطح روی-گلبار شامل 0، 6/0، 2/1 و 8/1 گرم بر لیتر آب به عنوان سطوح مختلف تیمار انتخاب و در فروردین ماه روی درختان محلول‌پاشی شدند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت این ترکیب، میزان اسیدهای آمینه آزاد کل، پروتئین‌های محلول کل و پرولین برگ نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری از خود نشان دادند. همچنین، با بررسی سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی آنزیمی مشخص شد که فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات‌پراکسیداز، گایاکل‌پراکسیداز و فنیل‌آلانین آمونیالیاز برگ با افزایش غلظت این ترکیب افزایش پیدا کردند و از این رو باعث کاهش پارامترهای تنش اکسیداتیوی شامل پراکسیدهیدروژن، مالون‌دی‌آلدیید و سایرآلدییدها شدند. صفات عملکردی و مرتبط با عملکرد شامل وزن پسته تازه، وزن پسته خشک، تعداد جوانه گل و تعداد دانه در خوشه نیز با افزایش غلظت این ترکیب نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری از خود نشان دادند، در حالی‌که انس پسته به مقدار زیادی کاهش یافت. بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان غلظت 8/1 گرم بر لیتر از ترکیب روی‌گلبار را به عنوان یک ترکیب موثر برای افزایش عملکرد پسته رقم کله قوچی به صورت محلول‌پاشی برگی معرفی نمود.

  کلیدواژگان: پارامترهای تنش اکسیداتیوی، پسته رقم کله قوچی، ترکیب روی گلبار، سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی، صفات عملکردی
 • حمید حسینی نوه *، عنایت عباسی صفحات 131-147

  پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، در بیشتر مناطق پسته کاری دنیا پراکنش وسیعی دارد. هدف این تحقیق ارزیابی آگاهی کشاورزان از وضعیت آفات و سطح زیان اقتصادی پسیل معمولی پسته در راستای پایداری باغات پسته بود. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایش در سال 97-1396 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پسته‌کاران شهرستان رفسنجان به تعداد 38410 نفر بودند. با استفاده از جدول رجیس و مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم تعداد 380 پسته‌کار به عنوان نمونه از مناطق شش‌گانه پسته‌کاری در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها بود. با توجه به نتایج، پسته‌کاران پسیل پسته را مهمترین آفت منطقه دانسته و در مقایسه با سایر آفات آگاهی بیشتری از این آفت دارند. بیشتر کشاورزان به محض مشاهده پسیل پسته اقدام به سم‌پاشی می نمایند. این موضوع نشان می دهد که کشاورزان تحمل وجود پسیل پسته را تا زمانی که جمعیت آن به حد آستانه زیان اقتصادی برسد را ندارند. این امر موجبات ایجاد ناپایداری در باغات پسته شهرستان رفسنجان و از بین رفتن عوامل موثر در کنترل بیولوژیک این آفت شده است. نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن است که بین دفعات شرکت در دوره‌های ترویجی با میزان آگاهی از آفات مختلف پسته رابطه معنی‌داری وجود دارد. بنابراین، آشنا نمودن و آگاه ساختن کشاورزان با آفات و سطح زیان اقتصادی آنها نیازمند برنامه‌های پویای ترویجی است.

  کلیدواژگان: پسته، پسیل معمولی پسته، سطح زیان اقتصادی، سموم شیمیایی، مدیریت تلفیقی آفات
 • سید جواد حسینی فرد *، علی حیدری نژاد، اکبر محمدی محمدآبادی، ناصر صداقتی، مژده حیدری، محمدرضا نیکویی دستجردی صفحات 148-163

  تغذیه متعادل یکی از مسایل مهم در جهت بهبود کیفیت و افزایش عملکرد درختان پسته می‌باشد. روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس) با در نظر گرفتن تعادل عناصر غذایی در گیاه و امکان استفاده از نرم‌‌های به‌دست آمده در هر زمان از فصل رشد و نیز ثابت بودن این نرم‌‌ها برای عوامل موردنظر در بانک اطلاعاتی، روش مناسبی برای بررسی مسایل تغذیه‌ای درختان پسته می‌باشد. برای تعیین نرم‌‌های دریس بیش از 3000 نمونه برگ از باغ‌های مختلف مناطق پسته‌کاری استان کرمان تهیه شد. نمونه‌های برگ از شاخه‌های بدون محصول در اواخر تیر و اوایل مرداد هر سال تهیه و عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و بور در آن‌ها اندازه‌گیری شد. با استفاده از شکل‌های بیان انتخاب شده بر اساس بزرگ‌ترین نسبت واریانس جامعه عملکرد پایین به جامعه عملکرد بالا با مرز 2000 کیلوگرم در هکتار، نرم‌‌های دریس تعیین شدند. براساس نرم‌‌های دریس تعیین شده، روابط مربوط به شاخص‌های دریس ارایه گردید. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان اولویت کمبود عناصر غذایی برگ پسته را مشخص نمود. اولویت کمبود ده عنصر غذایی برای هر یک از باغ‌های پسته متعلق به جامعه عملکرد پایین مشخص شد و به طور کلی ترتیب نیاز عناصر غذایی در مناطق پسته‌کاری استان کرمان به‌صورتMn>Zn>K>Fe>N>Cu>P>Ca>B>Mg تعیین گردید. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بیشتر باغ‌های پسته مناطق یاد شده از نظر عناصر منگنز، روی، پتاسیم، آهن و نیتروژن دچار کمبود هستند. درصد کمتری از باغ‌های پسته دچار کمبود عناصر فسفر، مس و کلسیم بوده و بیشتر آن‌ها زیادبود عناصر بور و منیزیم را نشان می‌دهند. بالا بودن شاخص تعادل عناصر غذایی (NBI) در جامعه عملکرد پایین نیز نشان‌دهنده عدم تعادل تغذیه‌ای در مناطق مورد مطالعه می‌باشد. Mn>Zn>K>Fe>N>Cu>P>Ca>B>Mg تعیین گردید. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بیشتر باغ‌های پسته مناطق یاد شده از نظر عناصر منگنز، روی، پتاسیم، آهن و نیتروژن دچار کمبود هستند. درصد کمتری از باغ‌های پسته دچار کمبود عناصر فسفر، مس و کلسیم بوده و بیشتر آن‌ها زیادبود عناصر بور و منیزیم را نشان می‌دهند. بالا بودن شاخص تعادل عناصر غذایی (NBI) در جامعه عملکرد پایین نیز نشان‌دهنده عدم تعادل تغذیه‌ای در مناطق مورد مطالعه می‌باشد.

  کلیدواژگان: اولویت کمبود عناصر غذایی، پتاسیم، شاخص تعادل عناصر غذایی، روی، منگنز
|
 • Vahid Mozafary *, Mohammad Moradzehi Rooz Pages 1-17
  To investigate the effect of manganese and Salicylic acid under salinity conditions on some morphological and physiological parameters of pistachio, a greenhous experiment as compeletly randomized design was carried out on the pistachio (Badami-e rize zarand). Treaments consisted manganese (0, 10 and 20 mg per kg of soil), salicylic acid (0, 0.5 and 1 mM) and salinity (0, 1200 and 2400 mg sodium chloride per kg of soil). The results showed that salinity stress significantly reduced shoot and root dry weight, total chlorophyll and carotenoid and chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), but the application of together manganese and slicylic acid increased these parameters. As the application of 10 mg manganese per kg of soil and 1 mM salicylic acid increased 78 percentage shoot dry weight and 50 percentage chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) compared to control. Also, the results of this experiment showed that, salinity increased superoxide dismutase (SOD) activity, but with application of 1 mM salicylic acid increased about 5 times the control (not saline conditions). According to the results of this experiment, under saline conditions, the combined application of Manganese and salicylic acid improved growth and photosynthesis parameters of pistachio seedling.
  Keywords: Chlorophyll, manganese, Salicylic Acid, Salinity, Pistachio
 • Elahe Mirahmadi, Hamid Mohammadi *, Mehdi Sarcheshmehpour Pages 18-40

  The effect of water stress on plant growth parameters and root rot disease of pistachio seedlings caused Cylindrocarpon destructans was evaluated under greenhouse conditions. Treatments consisted of three levels of soil moisture [(D0= 80%, D1= 50% and D2= 30% of Field capacity (F.C.)] and two levels of fungal pathogen (F0= control and F1= C. destructans). The experimental arrangement was factorial with completely randomized design with five replications. Four months after inoculation, inoculated plants were uprooted and the shoot and root dry weight, shoot and root fresh weight, shoot height, root length and leaf numbers of each seedling were determined. According to the results, the main effect of water stress caused a significant reduction (at 1%) in all plant growth parameters. The main effect of fungal pathogen caused a significant reduction (at 1%) in shoot fresh weight, root and shoot dry weight, shoot height, root length and leaf numbers. Water stress and C. destructans interaction caused significant reduction on root dry weight and shoot height at 1% and shoot dry weight and root length at 5%. Water stress increased the negative effects of the pathogen on pistachio seedlings. In this regard, the interaction between C. destructans and D2 (30% F.C.) had the greatest impact on reducing growth parameters. Disease severity also increased by increasing water stress.

  Keywords: root diseases, Pistachio, Growth parameters, Cylindrocarpon destructans, water stress
 • Amanollah Javanshah, Hojjat Hasheminasab *, Sayed Mahmoud Abtahi, Ahmad Shakerardekani, Azam Taheri, Najmeh Saberi, Abas Rafiei Dolatabadi, Ali Esmaeili Ranjbar, Akram Akbaripour Pages 41-58

  The purpose of the present study was to investigate the relationship between ounce and kernel% (kernel to shell) with each other and other quantitative and qualitative indices of the kernel and nut in Iranian commercial pistachio cultivars. Four pistachio cultivars including Kaleh-Ghoochi, Ahmad-Aghaei, Owhadi and Akbari, which constitute the main pistachio cultivar, are selected in five ounces and then the relationship among the commercial indices of the kernel and nut was determined by different statistical methods. The results of this study showed that the quantitative and qualitative indices related to kernel and nut morphology reviled a significant decrease with increasing number of nut per ounce. The nut and kernel length (r= .0.433) showed a higher relationship with ounce as compared to the other traits. The suture opening and shell thickness had the highest coefficient of variation (C.V.), indicating a high range of variations between different nuts in one ounce. In this study, the indices related to the kernel were less effective than the nut on ounce index. The kernel hectoliters, which is a valuable commercial index for determining the quality and health of the kernel, is not significantly different in ounces, indicating no significant difference in the kernel quality of Iranian commercial cultivars with an increase in ounces. The kernel% was significantly affected (P<0.01) by ounce in all four cultivars. In this study, the highest kernel% was observed in Owhadi (57.39), Ahmad-Aghaei (56.35), Kaleh-Ghoochi (53.92) and Akbari (53.30) cultivars, respectively. Therefore, Owhadi had the highest and Akbari had the lowest kernel%. The findings indicated that kernel% in the round cultivars was more affected by the shell thickness and the stretched cultivars by the kernel. The results showed that there was a negative correlation (r= 0.439) between ounces and kernel% in evaluated cultivars.

  Keywords: Pistachio, Ounce, Kernel density estimator, Iranian commercial cultivars
 • Hojjat Hasheminasab *, Ali Esmailpour, Abdolhamid Sherafati, Mohammad Reza Nikouei Dastjerdi Pages 59-75
  Plant Germplasm is the main source used by the plant breeders and the most important national treasures of any country. Iran has one of the largest and most unique wild species of pistachio (Pistacia vera L., var. Sarakhs) forests in the world, which is a valuable genetic resource. The main objective of the present study was to investigate the genetic diversity of male genotypes in this collection and determine the genetic distance and their grouping. Detecting characteristics of each group of these genotypes, which can be indicated the genetic value for productivity in breeding programs was another perspective of the project. The present study was carried out in a randomized complete block design (RCBD) with 5 replications for 3 years (2017-2019) at Station 2 of Pistachio Research Center. The results of evaluation genetic variation with morpho-physiological indices and phonological stages of flowering showed that 188 males of these populations are classified in 33 different genotypic groups. The results of analysis of variance (ANOVA) showed that there was a significant difference between selected genotypes in all measured traits. Flowering period of male genotypes in this population was 35.2 days, indicating significant variation at flowering time among male genotypes. Compatibility assessments showed that among 33 male genotypes, M5 in addition to its ability to produce suitable pollen grains had a good overlap with flowering time of commercial cultivars including Ahmad Aghaei, Kaleh-Ghoochi and Owhadi. Genotypes M12, M13, M14, F4M and M106 were selected as the ideal pollinizers for Akbari cultivar among the genotypes overlapping with this commercial cultivar. Grouping genotypes based on square Euclidean distance showed that male populations were classified into 2 main and 5 subgroups, confirming the existence of widespread genetic diversity in wild "Sarakhs" pistachio. The finding demonstrated that this collection, as a valuable germplasm, has a high diversity and breeding potential that can be used in pistachio breeding programs.
  Keywords: Pistachio, genetic diversity, Pollinizers, Sarakhs, Flowering
 • Mohammad Pourebrahimi, Saeid Eshghi * Pages 76-94
  Global warming  has a lot of effects on agriculture and food production. Inadequate reception of winter cold in fruit trees, especially pistachios, is a major problem that occurs in many regions of relatively moderate winters. In order to investigate the effect of Dormex and volck oil on Completing the chilling requirement in pistachio trees the present study on pistachio trees of Akbari cultivar was carried out on the site of the model and extension of the farm of Izad Yaran Company in Sirjan city. Treatments used were spraying, water (control), 4% volck oil, Dormax 3%, 4% and 5% on 07/02/2018, Dormax 3%, 4% and 5% on 18/02/2018 and Dormax 3, 4 and 5% were on 07/02/2018 and 18/02/2018, respectively. The Time of budbreak, the activity of catalase, peroxidase and superoxide dismutase in the buds, branch length, weight 100 nuts, percentage of filled, blank, split and unsplit seeds were studied. The results showed that 4% Dormex treatment  and after that 3%, the best treatments and control, Volck oil and Dormex 5% in second  dates  were the the worst treatment in terms of the opening time of the floral buds. According to the results, after 10 days, the highest amount of catalase activity was related to control treatment and the least activity was related to 4% and 5% Dormex treatments on February 18th. Data on peroxidase and superoxide dismutase enzymes and weight 100 nuts were not statistically significant. the highest length of  Branch  was related to 4%  and 3% treatments of Dormex, and the lowest Branch length was related to control treatment, and after that, the sprayed Dormex treatments on February 18th. The highest percentage of filled fruit was obtained from 4% Dormex treatment sprayed on February 18th. highest percentage of split fruits and the lowest percentage of unsplit were 4% and 3% Dormex treatments, on February 18th, respectively. According to the results of this experiment, 4% dormex treatment  spray in dated 07/02/2018 was associated with earlier budbreak of the dormancy and improved quality parameters (percentage of filled and split fruits) than 4% volck oil, However, the volck oil caused a more uniform opening of the floral buds than the control.
  Keywords: Climate change, Chilling requirement, Dormancy, Catalase
 • Mohammad Abdolahi Ezzatabadi *, Akbar Mohammadi Mohammad Abadi Pages 95-111

  For efficient use of agricultural water, it is needed to know technical relationship between water and products. In other words, estimation of production function is necessary. Low variation in water usage data and limitation of yield calculation are two obstacles of estimation production function for pistachio orchards. In this study, one model was proposed for production function estimation, using vegetative and generative indexes of trees. Using stratified random sampling method, a sample of 286 owners of pistachio orchards in Anar and Rafsanjan city, Kerman province, was selected. The results showed that, in production function, in which pistachio yield is considered as dependent variable, determining optimal level of water using is not possible. For solving this problem, a production function was estimated, in which, vegetative and generative factors of trees were dependent variable. Using these functions, the optimal level of water consumption and EC were calculated 12000 cubic meters per hectare per year and 8500 micromohos per centimeter, respectively. Under these conditions, with existing orchard management, the average water use efficiency of the studied pistachio orchards is 131 g / m3. Different tests showed that estimated functions and calculated optimal levels are reliable. Also, a production function was estimated in which pistachio yield was dependent variable and independent variables were generative factors. This production function can be used for determination of pistachio yield, using generative factors every time during the year. At last, it is recommended that for determination of optimal level of water quality and quantity, a function was estimated, in which vegetative and generative indexes of trees are dependent variable. This method, increases research accuracy and decrease research costs.

  Keywords: Pistachio, water production function, data limitation
 • Fatemeh Salehi*, Sayed Mohammad Javad Arvin, Hossein Mozaffari Pages 112-130

  These days, over the world, the farmers use fertilizers based on amino acids widely to increase the yield of their products and to reduce the destructive effects of stresses. The aim of this study was to evaluate foliar spray of 30-year-old pistachio trees using Zn-Golbar combination (70% glutamic amino acid, 10% urea and 20% zinc chelate) on biochemical traits, enzymatic antioxidant defense system, oxidative stress parameters and yield function on Kale-Ghouchi pistachio cultivar under field conditions. Four levels of Zn-Golbar including 0, 0.6, 1.2 and 1.8 g/ L water were selected as levels of treatmentand were sprayed on trees in April. The results showed that with increasing concentration of this combination, contents of total free amino acids, total soluble protein and proline in leaves increased in comparison with normal condition, significantly. Furthermore, with evaluation of the enzymatic antioxidant defense system, it was specified that catalase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase and phenylalanine ammonia-lyase enzymes activities in leaves increased with increasing concentration of this commercial combination and hence led to the decreasing content of oxidative stress parameters including hydrogen peroxide, malondialdehyde and other aldehydes. The results of this study showed that with increasing concentrations of this commercial combination, significant increasing was observed in the yield and yield-related parameters including fresh and dry weight of pistachio, flower buds and number of grains per panicle in comparison to the control condition, while ounces of pistachio reduced extremely. According to the results of this study, 1.8 g/L Zn-Gholbar can be introduced as a valuable fertilizer for increasing yield of Kaleh-Ghouchi pistachio cultivar by the foliar spraying.

  Keywords: Oxidative Stress Parameters, Kaleh-Ghouchi Pistachio Cultivar, Enzymatic, Non-Enzymatic Antioxidant Defense System, Yield traits, Zn-Golbar Combination
 • Hamid Hosseininaveh *, Enayat Abbasi Pages 131-147

  The common pistachio Psyllid (Agonoscena pistaciae) has wide distributed pest in most pistachio orchards all around the world. This study aimed to evaluate awareness of farmers with economic injury level of the common pistachio psyllid. The research is a kind of descriptive which has done through a survey method in 2017 year. The statistical population consisted of all pistachio farmers in Rafsanjan Township. Using Krejcie and Morgan’s Table and stratified random sampling method with proportion to size, 380 farmers were selected from six area as sample. Questionnaire was the main tool for data collection. According to the results, farmers considered pistachio psyllid as the most important pest in the region and are more aware of this pest compared to other pests. Most farmers, spray as soon as observing the pistachio psyllid. This shows that pistachio producers couldn’t tolerate the psyllid population as long as it reach the threshold of economic losses. It seems that pistachio producers don't pay attention to the economic injury level and thus many problems arise in the Rafsanjan Township pistachio gardens including improper use of chemicals, resistance to the psyllid and the loss of biological control effective factors. Based on correlation test, there are significant differences between extensional programs and knowledge of pistachio producers about pistachio pests. Therefore, familiarizing farmers with pests and their economic injury level requires a dynamic extension programs.

  Keywords: Pistachio, common pistachio psyllid, economic injury level, Chemical Pesticides, Integrated Pest Management
 • Seyed Javad Hosseinifard *, Ali Heydarinejad, Akbar Mohammadi Mohammadabadi, Nasser Sedaghati, Mojdeh Heydari, Mohammadreza Nikooei Dastjerdi Pages 148-163

  Nutrients have a great effect on quantity and quality of pistachio. Considering that Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) uses the nutritional balancing concept or relationship among nutrients, usage for the over growth stage and equal effect in different varieties and climates, it is postulated that this method might be more precise than other methods in the detection of nutritional deficiencies or/and excesses in pistachio trees. More than 3000 leave samples from different orchards in pistachio growing area of Kerman province were selected to determining of DRIS norms. Ten nutrients were determined in the samples which were collected from non-fruit branches in July, including of nitrogen(N), phosphorous(P), potassium(K), calcium(Ca), magnesium(Mg), iron(Fe), zinc(Zn), manganese(Mn), copper(Cu) and boron(B)  according to the conventional methods. DRIS norms were determined by selected nutritional rates based on greatest variance ratio of high-yielding and low-yielding population with 2000Kg/ha as discriminating border for low and high-yielding population. DRIS indexes were presented based on determined DRIS norms. These indexes can be defining priority of nutrients deficiency in pistachio leaf. Priority of ten nutrients was determined for each pistachio orchard with low yield and as totally nutrients requirement arrangement was as Mn>Zn>K>Fe>N>Cu>P>Ca>B>Mg in pistachio growing area of Kerman province. More pistachio orchards in this study had manganese, zinc, potassium, iron and nitrogen deficiency. High NBI in low-yielding population indicate unbalancing nutrients in study areas.

  Keywords: Priority of nutrient deficiency, Potassium, Nutrients Balance Index, zinc, manganese