فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 186 (آذر 1398)
 • پیاپی 186 (آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ساناز آشوری موثق، سحر فراغت، مریم فرقدان، سپیده آشوری موثق* صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs: Spermatogonial Stem Cells) طی روند اسپرماتوژنز به سلول های جنسی بالغ تمایز پیدا کرده و باعث باروری در مردان می شوند. تکثیر و تمایز این سلول ها در آزمایشگاه می تواند راهکاری برای درمان برخی از ناباروری ها باشد. همچنین با کشت و تمایز این سلول های بنیادی به دیگر رده های سلولی امکان استفاده از این سلول ها در زمینه بیوتکنولوژی و پزشکی ترمیمی فراهم می شود.

  روش کار

  در این مطالعه که یک مطالعه مداخله ای (آزمایشگاهی) بود، SSCs پس از هضم آنزیمی بافت بیضه، جدا شده و کشت داده شدند. تایید هویت SSCs با آنتی بادی های OCT4، PLZF با روش ایمونوسیتوشیمی انجام شد. SSCs در محیط کشت تمایزی کشت داده شدند. سپس بیان ژن های SCP3، Boule،Crem ، Protamine2 و بیان پروتئین های SCP3 و Protamine2 به ترتیب با روش Real-time PCR و ایمونوسیتوشیمی بررسی شد. همچنین توان تمایزی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی به سلول های استخوانی و چربی با کشت این سلول ها در محیط کشت تمایزی به ترتیب با رنگ آمیزی Alizarin red و  Oil Red ارزیابی شد. آنالیز نتایج حاصل از این مطالعه با روش واریانس یک طرفه (One way ANOVA) انجام گرفت.

  یافته ها

   بررسی بیان ژن ها و پروتئین های مراحل مختلف اسپرماتوژنز پس از کشت تمایزی نشان داد که SSCs می توانند در شرایط آزمایشگاهی به سلول های جنسی تمایز یافته اسپرماتوسیت و اسپرماتید تبدیل شوند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که این سلول ها قادر هستند به دیگر رده های سلولی مانند سلول های استخوان و چربی تمایز یابند.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد با توجه به توان تمایزی SSCs انسانی می توان از این سلول ها در درمان برخی از ناباروری مردانه و همچنین در زمینه سلول درمانی و پزشکی ترمیمی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، اسپرماتوگونی، تکثیر، تمایز
 • علی محمد مصدقی راد، پریسا رحیمی تبار* صفحات 10-28
  زمینه و هدف

  حاکمیت (حکمرانی) نظام سلامت تاثیر قابل توجهی بر عملکرد نظام سلامت و دستیابی به اهداف سلامت پایدار دارد. این پژوهش با هدف مقایسه حاکمیت نظام سلامت کشورهای موفق به منظور ارائه الگوی مناسب برای حاکمیت نظام سلامت ایران انجام شده است.

  روش کار

  این پژوهش به صورت بررسی تطبیقی با استفاده از مرور حیطه ای به مطالعه حاکمیت نظام سلامت 11 کشور منتخب جهان شامل استرالیا، آلمان، آمریکا، انگلستان، ایران، ترکیه، ژاپن، سنگاپور، سوئد، کانادا و کوبا در هفت بعد ساختار سازمانی؛ ارتباطات و همکاری بین بخشی؛ قانونگذاری؛ سیاستگذاری و برنامه ریزی؛ تولیت؛ نظارت و ارزشیابی؛ و حفاظت از مشتریان پرداخت.

  یافته ها

   الگوی فعلی حاکمیت نظام سلامت ایران چالش هایی در دستیابی به اهداف نظام سلامت ایجاد می کند. توسعه یک مدل یکپارچه نظام سلامت شامل الزامات و اهداف، کاهش یا ادغام برخی از معاونت ها و اداره های وزارت بهداشت، توسعه ارتباطات بیشتر با سازمان های مرتبط خارج از وزارت بهداشت، تعیین اصول راهنمای تدوین قوانین و مقررات بخش سلامت، استفاده بیشتر از شواهد پژوهشی در سیاستگذاری بهداشت و درمان، تقویت رهبری، مدیریت و تولیت نظام سلامت و تدوین استانداردهای جامع سیستمی برای ارزشیابی و اعتباربخشی خدمات سلامت، برای حاکمیت نظام سلامت ایران پیشنهاد می شود. برای ارزشیابی حاکمیت نظام سلامت می توان از شاخص های شفافیت، دموکراسی، قانون مداری، کنترل فساد، اخلاق، مسئولیت پذیری، اثربخشی، کارایی، عدالت و پایداری استفاده کرد.

  نتیجه گیری

   حاکمیت نظام سلامت ایران با چالش های متعددی مواجه است. الگوبرداری و بومی سازی ابعاد حاکمیت نظام سلامت کشورهای موفق، منجر به تقویت حاکمیت نظام سلامت ایران می شود که زمینه را برای دستیابی اهداف پایدار نظام سلامت فراهم می کند و در نهایت منجر به افزایش بهره وری نظام سلامت کشور می شود.

  کلیدواژگان: حاکمیت، نظام سلامت، ارزشیابی، مطالعه تطبیقی، مرور حیطه ای
 • پروین مشفق، منصور آل طه*، بهزاد برادران صفحات 29-38
  زمینه و هدف

  سرطان مری ششمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در سرتاسر جهان به علت بدخیم بودن و پیش آگهی ضعیف است. miR-34a یک سرکوبگر تومور می باشد. خانواده miRNA-34 در سرکوب کردن تومور و مسیرهای انکوژنی در برخی سرطان ها نقش دارد. منظور از این تحقیق این است که پس از جایگزین کردن miR-34a تغییرات بیان ژن Vimentin معیین گردد و از طرفی تاثیر جایگزین کردن این میکروRNA بر روی تکثیر سلولی مشخص گردد.

  روش کار

  بعد از کشت دادن رده سلولی TE-8، miR-34a در سلول های سرطانی مری جایگزین شد و بعد از جایگزینی miR-34a، بیان ژن Vimentin با روش qRT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. تکثیر سلولی در رده سلولی TE-8 در زمان و دوز موثر بعد از جایگزینی mir-34a با روش MTTمورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

    جایگزین کردن miR-34a در  رده سلولی TE-8 موجب کاهش معنی داری در بیان ژن بیان ژن Vimentin شد (0001/ 0 > p). mir-34a توانست (در دوز موثر بدست آمده) در 24 ساعت بطور چشمگیری تکثیر سلولی را کاهش دهد (0001/ 0 > p).

   نتیجه گیری

   احتمالا جایگزینی miR-34a می تواند نقش درمانی در سرطان مری داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرطان مری، miRNA-34a، TE-8، ویمنتین
 • سمانه علیزاده سروندانی، کیومرث امینی*، پروانه صفاریان صفحات 39-46
  زمینه و هدف

  انتروکوکوس فکالیس مقاوم به آنتی بیوتیک، به عنوان دومین علت مهم عفونت های بیمارستانی در سراسر جهان شناخته می شود. شواهد نشان می دهد که بیانesp  عامل موثر در اتصال اولیه به سطوح و تشکیل بیوفیلم در باکتری انتروکوکوس فکالیس می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نانوذره کورکومین بر بیان ژن پروتئین سطحی esp موثر در تشکیل بیوفیلم در میان نمونه های انتروکوکوس فکالیس مقاوم به دارو دارای ژن مدنظر می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه در مجموع 60 ایزوله انتروکوکوس فکالیس از محیط بستری بیماران از بیمارستان های شهر تهران جداسازی و بر اساس آزمون های میکروبیولوژی/بیوشیمیایی تعیین هویت گردید. ایزوله ها جهت تشخیص ژن esp توسط PCR  بررسی شدند و فعالیت مهاری نانوکورکومین بر روی تشکیل بیوفیلم و بیان ژن esp با استفاده از براث میکرودایلوشن و تکنیک Real-time PCR بررسی شد.

  یافته ها

   از 60 ایزوله مورد بررسی 12 باکتری انتروکوک فکالیس واجد ژن esp مورد بررسی قرار گرفت و نتایج MIC و سنجش بیان ژن نشان دادند که عصاره نانوکوکومین اثر ضدمیکروبی و مهاری بر روی تشکیل بیوفیلم و بیان ژن esp در ایزوله های باکتری انتروکوک فکالیس ندارد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان دهنده شیوع بالای ژن esp در میان ایزوله های E.faecalis و نیز قابلیت آن برای در نظر گرفتن به عنوان ابزاری برای شناسایی مولکولی باکتری در فرآیند تشکیل بیوفیلم می باشد. تغییرات سطح رونوشت در حداقل غلظت مهاری نانوذره کورکومین قابل ملاحظه نبود که نشان دهنده پتانسیل پایین این نانوذره در مهار اپران esp دارد.

  کلیدواژگان: انتروکوکوس فکالیس، بیوفیلم، نانو ذره کورکومین، esp، Real-time PCR
 • نسترن عطارد، محمد نریمانی*، گودرز صادقی، مجید محمود علیلو، اکبر عطادخت صفحات 47-58
  زمینه و هدف

  انعطاف ناپذیری روانشناختی، به عنوان یک مدل نظری جدید برای آسیب شناسی روانی، با طیفی از مسائل روانشناختی مرتبط بوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 408 دانشجو انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه اختلال اضطراب اجتماعی (SPIN)، مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7)، پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II) و مقیاس ارزیابی جامع فرآیندهای درمان پذیرش و تعهد (compACT) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و تکنیک معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS-22 و Lisrel-8.85 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مسیر هم جوشی شناختی و اجتناب تجربه ای به اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب فراگیر و اختلال افسردگی اساسی در سطح 01/0> pو مسیر خود مفهوم سازی شده و تسلط گذشته و آینده به اختلال اضطراب فراگیر در سطح 01/0>p معنی دار بودند. با این حال مولفه فقدان ارزش ها و عمل متعهدانه هیچ مسیر معنی داری نداشت و از مدل نهایی حذف شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش، فرآیندهای آسیب شناختی مربوط به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در میان اختلال های هیجانی، از رویکرد ابعادی به تشخیص و درمان حمایت می کند.

  کلیدواژگان: اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال افسردگی اساسی، مدل آسیب شناسی روانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • محمد پرستش، شمسی جلالی*، جلیل مرادی صفحات 59-67
  زمینه و هدف

  ریتم شبانه روزی به عنوان یک عامل مهم در تغییر سطوح هورمونی در نظر گرفته شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ریتم شبانه روزی بر غلظت لاکتات خون و کورتیزول بزاقی پس از یک جلسه فعالیت فزاینده وامانده‏ساز در دختران تمرین کرده بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی 15 دختر تمرین کرده با میانگین وزنی 6/4±76/58 و شاخص توده بدن 6/2±3/23 به صورت در دسترس انتخاب شدند و در ساعت 7 صبح و 7 عصر در آزمایشگاه حاضر شدند. نمونه ی خون و بزاق افراد قبل و بلافاصله بعد از انجام یک جلسه آزمون بیشینه فزاینده وامانده ساز روی دوچرخه ی کار‏سنج گرفته شد. داده‎ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‏گیری‏های تکراری (Repeated measures ANOVA) و آزمون تعقیبی بون‏فرونی در سطح معناداری 05/0 بررسی شدند.  

  یافته ‏ها

  تفاوت معناداری در میزان لاکتات خون قبل و بعد از یک جلسه فعالیت فزاینده وامانده‏ساز در نوبت‏های صبح (001/0=p) و عصر (001/0=p) مشاهده شد، اما تفاوت معناداری در پس آزمون‏های لاکتات خون در نوبت‏های صبح و عصر مشاهده نشد. همچنین اگرچه تفاوت معناداری در میزان کورتیزول بزاقی قبل و بعد از یک جلسه فعالیت فزاینده وامانده‏ساز در نوبت‏های صبح و عصر مشاهده نشد اما تفاوت معناداری در پیش آزمون‏های کورتیزول بزاقی در نوبت‏های صبح و عصر در سطوح استراحتی مشاهده شد (025/0=p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی با توجه به ‏نتایج مطالعه حاضر به نظر می‏رسد ریتم شبانه روزی بر پاسخ لاکتات خون و کورتیزول بزاقی دختران ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده‏ساز تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: ریتم شبانه روزی، فعالیت بیشینه، لاکتات خون، کورتیزول بزاقی
 • وحیده سادات ناظمی، محمد رضا دایر*، طیبه محمدی صفحات 68-78
  زمینه و هدف

  کم کاری تیروئید و دیابت شیرین دو بیماری شایع انسانی هستند که در موارد متعددی بطور همزمان در مبتلایان دیده می شوند. در مورد اثر کم کاری تیروئید بر میزان گلوکز و انسولین خون گزارشات  متناقضی وجود دارد. در مطالعه حاضر از طریق انجام تست تحمل گلوکز، سنجش میزان انسولین ناشتا و بررسی تغییرات بافت جزایر لانگرهانس پانکراس در موش های صحرایی کم کار تیروئید بررسی کردیم که آیا کم کاری تیروئید می تواند زمینه ساز دیابت شیرین شود؟

  روش کار

  در این مطالعه تعداد 20 موش صحرایی نر نژاد ویستار به دو گروه شاهد و کم کار تیروئیدی تقسیم شدند. برای ایجاد کم کاری تیروئید به مدت هشت هفته به حیوانات گروه کم کاری تیروئید آب شهری محتوی پروپیل تیویوراسیل (PTU) 02/0 درصد و به حیوانات گروه شاهد آب شهری داده شد. پنج هفته پس از شروع تحقیق، آزمایش تحمل گلوکز انجام شد و سه هفته بعد جهت سنجش هورمونهای TSH، ،T3 ،T4 و انسولین از حیوانات نمونه خون گرفته شد. سپس بافت پانکراس برای بررسی تغییرات بافتی جدا گردید.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که مصرف PTU 02/0 درصد به مدت پنج هفته تاثیر معنی داری بر آزمایش تحمل گلوکز ندارد. در حالیکه مصرف هشت هفته ای این ترکیب، هورمونهای T3، T4 و انسولین را بطور معنی داری کاهش و TSH را افزایش می دهد (01/0<p). نتایج مطالعات بافت شناسی نشان می دهد که ساختار جزایر لانگرهانس در گروه کم کاری تیروئید در مقایسه با گروه شاهد تغییر قابل توجهی نکرده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیماری کم کاری تیروئید با مکانیزم ناشناخته ای باعث کاهش معنی دار میزان انسولین می شود و از این طریق می تواند زمینه ساز بیماری دیابت شود و در دراز مدت می تواند به تغییرات بافتی جزایر لانگرهانس و ایجاد بیماری دیابت شیرین منجر شود.

  کلیدواژگان: پروپیل تیو یوراسیل، کم کاری تیروئید، پانکراس، انسولین
 • ابوالفضل باقری فرد، فرید نجدمظهر*، علیرضا میرزائی صفحات 78-87
  زمینه و هدف

  دررفتگی پری لونیت و شکستگی - دررفتگی پری لونیت آسیب های نادری هستند. درمان موارد مزمن و درمان نشده این آسیب ها می تواند مشکل و چالش بر انگیز باشد. در این مطالعه نتایج استفاده از روش دو مرحله ای که بر پایه کارگذاری یک اکسترنال فیکساتور با قابلیت دیسترکشن (مرحله اول) و انجام جراحی باز بعد از سه الی چهار هفته (مرحله دوم) است در این بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  تعداد 7 بیمار که با روش دو مرحله ای مورد درمان قرار گرفتند در این مطالعه گذشته نگر وارد شدند. معیارهای ارزیابی نتیجه شامل: ارزیابی درد با استفاده از مقیاس Visual Analogue Scale (VAS)، ارزیابی عملکرد مچ دست با استفاده از مقیاس) Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH، ارزیابی قدرت Grip و Pinch و ارزیابی دامنه حرکتی مفصل رادیوکارپال و همین طور آرتروز در مفاصل رادیوکارپال و مید کارپال مچ بود.

  یافته ها

  متوسط زمان گذشته از آسیب 9/4±7 ماه بود. مدت زمان پیگیری بیماران به طور متوسط 7/10±8/16 ماه بود. قدرت Grip دست درگیر بطور متوسط 1/82 دست سالم بود. قدرت Pinch دست درگیر به طور متوسط 5/82 درصد دست سالم بود. دامنه حرکتی مفصل رادیوکارپال دست درگیر در فلکسیون/ اکستنسیون بطور متوسط 6/49 درصد دست سالم و در انحراف به سمت اولنار/رادیال 6/64 درصد دست سالم بود. میانگین VAS و DASH بیماران به ترتیب 1/4 و 5/28 بود. جوش نخوردگی اسکافوئید و آرتروز مفصل رادیوکارپال هر کدام در یک بیمار دیده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج قابل قبول بیماران این مطالعه، استفاده از روش دو مرحله ای در درمان بیماران با آسیب های پری لونیت قدیمی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: دررفتگی، شکستگی، پری لونیت، اکسترنال فیکساتور - مزمن
 • زهرا آراسته، مهران آزادی* صفحات 88-101
  زمینه و هدف

  مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری عصب شناختی است که بر  بسیاری از حوزه های عملکرد افراد تاثیر منفی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی، نوروفیدبک بر کیفیت زندگی و اضطراب بیماران مبتلا به MS بود.

  روش کار

  این  مطالعه به شیوه نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه پژوهش شامل بیماران مبتلا به  MSمراجعه کننده به کلینک های تخصصی بود که 30 نفر از آنها که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مقیاس کیفیت زندگی (SF-36) و مقیاس اضطراب اسپیلبرگر، به عنوان ابزار پژوهش بکار رفتند. افراد گروه آزمایش به صورت یک روز در میان تحت مداخله  نوروفیدبک در یک دوره 15 جلسه ای، با پروتکل آلفا/تتا که هر جلسه درمان 40 دقیقه به طول می انجامید شرکت کردند، و در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که تمرین های نوروفیدبک در افزایش خرده مقیاس های کیفیت زندگی و کاهش اضطراب موفق بوده (01/0<p) در حالی که تاثیر معناداری بر خرده مقیاس، کاهش محدودیت های ناشی از ایفای نقش نداشته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که تمرینات نوروفیدبک به کار گرفته شده در این پژوهش می تواند به عنوان یک درمان مکمل و تاثیرگذار بر ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش اضطراب بیماران MS مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس نوروفیدبک، کیفیت زندگی، اضطراب
 • ابراهیم مومنی زاده، لیلا ریاحی*، لیلا نظری منش صفحات 102-111
  زمینه و هدف

  از مطرح ترین رویکردهای مقابله با خطاهای آزمایشگاه پزشکی FMEA است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر اساس اجرای FMEA بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی، از لحاظ روش مداخله ای شبه تجربی و از لحاظ گردآوری داده ها مقطعی از نوع قبل- بعد بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد چک لیست ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت بود. جامعه آماری کارشناسان فنی آزمایشگاه های بالینی بود که بصورت تمام سرشماری در دو گروه نمونه مداخله و شاهد و به تعداد 71 نفر در هر گروه انتخاب شدند. داده های پژوهش با آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی همبستگی مقدار متغیرها قبل و بعد از مداخله و آزمون ویلکاکسون جهت تعیین تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران تحلیل شد. از نرم افزار SPSS22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین ابعاد ایمنی بیمار قبل و بعد مداخله همبستگی معنی دار (05/0> p) و مثبت وجود دارد. مطابق نتایج آزمون ویلکاکسون، تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران و ابعاد آن یعنی حاکمیت و رهبری ایمنی بیماران (001/0=p، 73/6-= z)، جلب مشارکت و تعامل بیماران و جامعه (001/0=p، 83/5-= z)، خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد (001/0=p، 60/6-= z) و محیط ایمن (001/0=p، 109/6-= z) تایید شد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به تاثیری که کنترل خطاهای آزمایشگاه بر ایمنی بیماران داشته است، لذا به مدیران آزمایشگاه های استان مرکزی پیشنهاد می گردد بر اجرای رویکرد FMEA تمرکز نمایند تا نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه با ایمنی بیماران در بلند مدت حاصل شود.

  کلیدواژگان: خطای آزمایشگاه، ایمنی بیمار، رویکرد تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)، ابعاد ایمنی، آزمایشگاه بالینی
 • شهرام برفی، سید محمد جزایری* صفحات 112-121
  زمینه و هدف

   در خصوص وجود اختلال در سیستم ایمنی افراد مبتلا به اوتیسم این احتمال وجود دارد که افراد مبتلا به اوتیسم به تزریق واکسن هپاتیت B پاسخ مناسب ندهند و بعد از تزریق واکسن نسبت به بیماری هپاتیت B مصونیت نیابند. هدف از این مطالعه، تحقیق در خصوص بررسی مصونیت کودکان مبتلا به اوتیسم به بیماری هپاتیت B 15-3 سال بعد از تزریق واکسن بدو تولد و میزان کاهش تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B به موازات افزایش سن و اثبات وجود خاطره ایمنی علیه واکسن هپاتیت B در این کودکان در مقایسه با گروه کنترل همسان بود.

  روش کار

  در این مطالعه، 254 کودک مبتلا به اوتیسم و کودک سالم با محدوده سنی 15-3 سال شرکت کردند. شاخص های سرمی ویروس هپاتیت B شامل آنتی ژن سطحی ویروس (HBs-Ag)، آنتی بادی علیه آنتی ژن مرکزی (HBc-Ab) و آنتی بادی علیه آنتی ژن سطحی ویروس (HBs-Ab) بررسی شد. وجود ژنوم ویروس هپاتیت B (HBV-DNA) در سرم کودکان به روش Real-time PCR (RT-PCR) بررسی شد و موارد مثبت از نظر وجود جهش در ناحیه کدکننده HBs-Ag مشخص شد. در ادامه به کودکانی که تیتر آنتی بادی کمتر از mIU/mL 10 داشتد دوز یادآور واکسن هپاتیت B تزریق شد و یک ماه بعد از تزریق واکسن سطح سرمی HBs-Ab اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین سنی گروه اوتیسم 42/2±14/7 و گروه کنترل 96/1±68/8 سال بود. هفت کودک (5/6 درصد) در گروه اوتیسم HBc-Ab بودند و در همین گروه یک مورد هپاتیت مخفی (OBI) گزارش گردید. در گروه کنترل این شاخص سرمی (HBc-Ab) گزارش نشد. 6/49% از کودکان در گروه اوتیسم و کنترل تیتر HBs-Ab کمتر از mIU/mL 10 داشتند. یک ماه بعد از تزریق واکسن یادآور  100 درصد از کودکان مبتلا به اوتیسم و 92% از کودکان گروه کنترل که تیتر HBs-Ab کمتر از mIU/mL 10 داشتند به تزریق واکسن یاد آور پاسخ داده وتیترآنتی بادی در آنها بیش از 4 برابر افزایش یافت (05/0P<). هر دو گروه بطور مشابه به تزریق واکسن پاسخ دادند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده، پایش پاسخ به واکسن در کودکان و تزریق واکسن یاد آور در کودکان در صورت لزوم تا سن بلوغ توصیه می شود. بر خلاف نتایج تحقیقات در خصوص وجود نقص در سیستم ایمنی افراد مبتلا به اوتیسم، سیستم ایمنی این افراد قادر به مدیریت چالش تزریق واکسن هپاتیت B بود.

  کلیدواژگان: اوتیسم، ویروس هپاتیت B، واکسن هپاتیتB
 • سید رضا نعیمی ترشیزی، حمیده افقی*، مهران کیانی راد صفحات 122-129
  زمینه و هدف

  کیتوزان که پلیمر زیست تخریب پذیر فاقد اثر سمیت است، به عنوان وکتور DNA نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش اثرات آنزیم لیزوزیم بر نانو ذرات کیتوزان/پلاسمید بررسی گردید.

  روش کار

  در این پژوهش از روش ژله ای شدن برای ساخت نانو ذرات استفاده شد و پس از بررسی درصد لودینگ پلاسمید در نانو ذرات کیتوزان و همچنین بررسی ویژگی نانو ذرات، نانو ذرات تحت تیمار آنزیم لیزوزیم قرار گرفتند و اثرات هضم آنزیمی بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج این بررسی نشان داد که درصد لودینگ پلاسمید در نانو ذره 100% بود. اندازه، شاخص پراکندگی و پتانسیل زتا نانو ذرات به ترتیب 173 نانو متر، 292/0 و 08/10 میلی ولت، مشخص گردید. نتایج هضم آنزیمی نشان داد که محلول حاوی لیزوزیم با غلظت µg 10 در میلی لیتر و قدرت آنزیمی u/ml100 پس از 4 ساعت قادر به هضم نسبی نانو ذرات کیتوزان می باشد ولی موجب رهایش کامل پلاسمید نمی شود. ولی پس از 24 ساعت موجب رهایش کامل پلاسمید از نانو ذرات می شود.

  نتیجه گیری

  با بررسی نتایج این پژوهش و مقایسه آن با یافته های سایر پژوهش ها در مورد کیتوزان، مشخص می شود، علاوه بر شرایط مطلوب برای عملکرد آنزیم لیزوزیم، عامل زمان نیز برای عملکرد آنزیم لیزوزیم در رهایش کامل DNA از نانو ذرات کیتوزان/پلاسمید اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: کیتوزان، لیزوزیم، نانو ذره، رهایش، پلاسمید
 • سیمین عرب، احمد برجعلی*، فرحناز مسچی، علیرضا کاکاوند، مریم ذاکری حمیدی صفحات 130-141
  زمینه و هدف

  بر اساس یافته های مطالعات همه گیرشناسی 85-60% زنان یائسه از علائم وازوموتور یائسگی از جمله گرگرفتگی، عرق شبانه رنج می برند. درمان های دارویی و هورمونی عوارض ناخواسته و احتمال افزایش سرطان را به دنبال داشته است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی مراقبه شکرگزاری بر علائم وازوموتور یائسگی است.

  روش کار

  این مطالعه طرحی نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. نمونه ها از جامعه زنان 55-45 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر تنکابن با یائسگی طبیعی که حداقل 12 ماه تمام از یائسگی آن ها گذشته و دارای معیار های ورود به مطالعه و رضایت نامه آگاهانه بودند و پس از غربالگری اولیه از طریق پرسشنامه سلامت عمومی "گلدبرگ" به تعداد 30 نفر انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه (15 نفری) آزمایش و کنترل در مطالعه مشارکت داشتند. گروه مراقبه شکرگزاری به مدت 8 هفته در برنامه آموزش بر اساس دستورالعمل مراقبه "گرینبرگ" و الگوی شکرگزاری اسلامی اصفهانیان و همکاران (جلسات 2 ساعت گروهی هفته ای یک بار و تمرین انفرادی 25 دقیقه ای هرشب قبل از خواب) قرار گرفتند و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد، مراقبه شکرگزاری در گروه آزمایش با کاهش دفعات و مدت زمان علائم وازوموتور پس از مداخله رابطه معنی دار (05/0p>) و پایداری تا مرحله پیگیری داشته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان از مراقبه شکرگزاری در برنامه مراقبت از زنان یائسه و کاهش علائم وازوموتور آن ها در جوامع مشابه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مراقبه شکر گزاری، علائم وازوموتور، یائسگی، عرق شبانه، گرگرفتگی
 • علیرضا طبیب خوئی، فرید کاظمی گزیک، صدرا روحانی، آرش فتاحی، مهدی رضائی، کیانا انوشا * صفحات 142-150
  زمینه و هدف

  هرچند که تومورهای مغزی در بالغین ناشایع هستند، اما جزو علل اساسی مورتالیتی و موربیدیتی به شمار می روند. روش درمانی ارجح برای رزکسیون توده های مغزی استفاده از تکنیک های مختلف جراحی می باشد که می تواند عوارض مختلفی مانند مشکلات عفونی، عصبی، و یا عروقی برای بیماران ایجاد کند و سبب کاهش کیفیت و حتی بقای آن ها و افزایش هزینه های درمانی و مراقبتی شود. این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با بروز عوارض پس از انجام جراحی های رزکسیون تومورهای مغزی می پردازد.

  روش کار

  این مطالعه به صورت توصیفی گذشته نگر بر روی بیمارانی که در سال 1395 در بیمارستان رسول اکرم (ص) تحت رزکسیون جراحی تومورهای مغزی قرار گرفته بودند، انجام شد. سن، جنس، میزان رزکسیون، نوع تومور، علایم و عوارض بعد از عمل جراحی و عوامل مرتبط با بروز آن ها، همچنین طول عمل جراحی و میزان خونریزی حین عمل و مدت بستری بیماران از پرونده های بایگانی استخراج و نهایتا داده ها در نرم افزار SPSS وارد و آنالیز شدند.

  یافته ها

   این مطالعه بر روی 179 بیمار صورت گرفت که 85 نفر (5/47%) مرد و 94 نفر (5/52%) زن بودند. میانگین سن بیماران 8/45 (σ=42/17) سال، میانگین زمان بستری قبل از عمل 6/4 روز (σ=97/3) و بعد از عمل 7/9 روز (σ=48/9) بود. شایع ترین عوارض جراحی شامل هیدروسفالی (4/13%) و خونریزی داخل مغزی (5/9%) بودند. شایع ترین عارضه پزشکی (مدیکال) بروز اختلالات الکترولیتی (4/13%) بود. میانگین زمان عمل جراحی 1 ساعت و 40 دقیقه (σ=5/5) و خونریزی حین عمل 542 میلی لیتر (σ=474) محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   بر اساس مطالعه ما، میزان وسعت رزکسیون با بروز عوارض پس از جراحی و سن بالاتر و مدت زمان بستری قبل و بعد جراحی و زمان طولانی تر جراحی با عوارض پزشکی ارتباط معنادار داشت. همچنین در مطالعه ما سن بالا با مورتالیته بالاتری در ارتباط بود اما خونریزی حین عمل با بروز عوارض ارتباط معناداری نداشت.

  کلیدواژگان: تومور مغز، عوارض بعد از عمل، عوارض جراحی، عوارض مدیکال
|
 • Sanaz Ashouri, Sahar Feraghat, Maryam Farghadan, Sepideh Ashouri Movassagh* Pages 1-9
  Background

  Spermatogonial Stem Cells (SSCs) differentiate into adult germ cells during spermatogenesis and cause male fertility. Maintenance of SSCs and induction of spermiogenesis in vitro may provide a therapeutic strategy to treat male infertility. Moreover, it is possible to use the SSCs for research in the field of biotechnology and regenerative medicine through differentiation of them into other cell lines.

  Methods

  SSCs were isolated enzymatically from digested testicular tissue and then were cultured. The identity of SSCs were confirmed by anti-OCT4, anti-PLZF through immunocytochemistry. SSCs were cultured in differentiated culture medium. Then, expression level of SCP3, Boule, Crem, Protamine 2 genes and also expression level of SCP3, Protamine2 proteins was determined by Real-time PCR and immunocytochemistry, respectively. In addition, the potency of SSCs differentiation into osteoblasts and adipocytes was evaluated by Alizarin Red and Oil Red staining, respectively.

  Results

  The results showed that SSCs can differentiate into adult germ cells in in vitro condition. Also, under differentiation conditions, these cells can be distinguished from other cell lines.

  Conclusion

  The results of this study showed that, given the differentiation potency of SSCs, these cells can be used for the treatment of male infertility, as well as cell therapy and regenerative medicine.

  Keywords: Spermatogonial stem cells, Proliferation, Differentiation
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Parisa Rahimi Tabar* Pages 10-28
  Background

  Governance has a critical impact on health systems’ performance and achieving sustainable health goals. This research aimed to compare the health system governance of countries with good health system performance and propose a model for health system governance of Iran.

  Methods

  This comparative study was conducted using scoping review in 2016. The health sector governance of 11 countries (i.e. Australia, Germany, USA, England, Iran, Turkey, Japan, Singapore, Sweden, Canada and Cuba) was examined in 7 dimensions including structure, communication, regulation, policy making and planning, stewardship, evaluation and accreditation, and customer protection.

  Results

  The current health system governance produces challenges in achieving health system goals. Developing an integrated health system model comprising health system enablers (building blocks) and results, reducing the number of directorates in ministry of health, developing communications with other external organizations, using evidences in policy making and planning, enhancing leadership, management and stewardship and developing comprehensive standards for evaluation and accreditation of healthcare organizations are recommended to enhance the health system governance of Iran. Indicators such as transparency, democracy, and corruption control, rule of law, ethics, accountability, effectiveness, efficiency, equity, sustainability and resiliency can be used for evaluation of Iran health system governance.

  Conclusion

  The health system governance of Iran faces numerous challenges. Benchmarking good performing countries’ experience help to reduce the challenges and achieve health system goals.

  Keywords: Governance, Health system, evaluation, Comparative study, Scoping review
 • Parvin Moshfegh, Mansoor Aletaha*, Behzad Baradaran Pages 29-38
  Background

  Because of its malignancy and poor prognosis, esophageal cancer is the sixth cause of death around the world. MiR-34a is a tumor suppressor. The miRNA-34 family is involved in suppressing the tumor and oncogenic pathways in some cancers. The purpose of this research is to determine the changes in the expression of the Vimentin gene after the replacement of miR-34a, on the other hand the effect of replacing this micro-RNA on cell proliferation is determined.

  Methods

  After cultivating the TE-8 cell line, miR-34a was replaced in esophageal cancer cells and after miR-34a replacement, Vimentin gene expression was evaluated using qRT-PCR method. Cell proliferation in the TE-8 cell line was evaluated in effective time and dose after the replacement of mir-34a by the MTT method.

  Results

  Replacing miR-34a in the TE-8 cell line significantly reduced the expression of Vimentin (p<0.0001). Mir-34a could (at an effective dose) within 24 hours significantly reduce cell proliferation (p<0.0001).

  Conclusion

  Possibly, the replacement of miR-34a could have a therapeutic role in esophageal cancer.

  Keywords: Esophageal cancer, miRNA-34a, TE-8, Vimentin
 • Samaneh Alizadeh Sarvandani, Kumarss Amini*, Parvaneh Saffarian Pages 39-46
  Background

  Antibiotic-resistant forms of Enterococcus faecalis, the second leading cause of severe nosocomial infections, have begun to emerge worldwide. Evidences have shown that the Esp expression is related to the primary adherence and biofilm formation of E. faecalis. The present study investigated the effect of curcumin nanoparticles on the Enterococcal surface protein, Esp, involved in biofilm formation of antibiotic-resistant forms of enterococcus faecalis. 

  Methods

  In this study, 60 clinical specimens collected from patients admitted to major hospitals of Tehran, Iran and all specimens were identified by standard bacteriological and biochemical methods. The strains were evaluated for the presence of Esp in E. faecalis by PCR method. After treatment, broth microdilution method and Real-time PCR were used to assess the inhibitory activity of curcumin nanoparticles on biofilm formation and the expression level of Esp gene, respectively.

  Results

  Twelve E. faecalis harboring Esp gene strains were included. The result of MIC testing and gene expression assay showed that curcumin nanoparticles did not show any inhibitory activity against biofilm formation in clinical isolates of E. faecalis and no significant changes in transcription were observed.

  Conclusion

  Considering the high prevalence of Esp gene among E. faecalis strains, molecular identification might serve as a potent drug-resistant marker of E. faecalis, as essential elements of E. faecalis for effective infection control program. No significant changes in transcription were detected when the minimal medium was supplemented with curcumin nanoparticles, suggesting that these nanoparticles contribute very little, if at all, to inhibition of the Esp operon.

  Keywords: Enterococcus faecalis, Biofilm, Curcumin nanoparticles, Esp, Real-time PCR
 • Nastaran Otared, Mohammad Narimani*, Godarz Sadeghi, Majid Mahmood Alilou, Akbar Atadokht Pages 47-58
  Background

  Psychological inflexibility, as a new theoretical model for psychopathology, has been related with a range of psychological issues. Therefore, this study was conducted with aim explaining of general anxiety disorder, social anxiety disorder and major depression disorder based on psychopathological model of acceptance and commitment therapy.

  Methods

  This is a descriptive-correlational study. Study population comprised of all college students of Tabriz University of Medical Sciences during academic year 2017-18. 408 students were selected by multistage cluster sampling method. The required information was collected by demographic characteristics questionnaire, social anxiety disorder scale (SPIN), general anxiety scale (GAD-7), beck depression inventory-second edition (BDI-II), and comprehensive assessment of acceptance and commitment therapy processes) compACT). Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and structural equation technique were utilized to analyze the data.

  Results

  The results of structural equation modeling showed that the cognitive fusion and experiential avoidance pathway to social anxiety disorder, generalized anxiety disorder, and major depressive disorder; and the pathway of attachment to conceptualized self and dominance of past and future to generalized anxiety disorder are meaningful at the level of p<0/01. However, the component of lack of values and committed actions has no meaningful pathway and eliminated from final model.

  Conclusion

  The present study with identification of psychopathological processes of acceptance and commitment therapy among emotional disorders, supports dimensional approach to diagnosis and therapy.

  Keywords: General anxiety disorder, Social anxiety disorder, Major depression disorder, Psychopathology model, Acceptance, commitment therapy
 • Mohammad Parastesh Parastesh, Shamsi Jalali*, Jalil Moradi Pages 59-67
  Background

  Circadian rhythm as an important factor in the change in hormone levels is considered. This study aimed to investigate the effect of circadian rhythm on blood lactate concentration and salivary cortisol after one session of exhausting exercise in trained girls.

  Methods

  In this semi-experimental study 15 trained girls with an average weight 58.66 ± 4.6 and body mass index 23/3±2/6 were selected randomly and at 7 Am and 7 Pm in the laboratory were present. Samples of blood and saliva were measured before and immediately after one session of exhausting exercise on a ergometer. Data were analyzed using repeated measures ANOVA and Bonferonian post hoc test at a significance level of 0.05.

  Results

  There was a significant difference in blood lactate level before and after exercise in the morning (p=0.001) and evening (p=0.001), but there was a significant difference in post -test lactate Blood was not observed in the morning and evening. Also, although there was no significant difference in salivary cortisol levels before and after exercise in the morning and evening, but there was a significant difference in salivary cortisol pre -test in morning and evening times at resting levels (p=0.025).

  Conclusion

  In general, according to the results of this study, it seems that the circadian rhythm does not affect the response of blood lactate and salivary cortisol in athlete's girls after one session of exhausting exercise.

  Keywords: Circadian rhythm, Exhausting exercise, Blood lactate, Salivary cortisol
 • Vahideh Sadat Nazemi, Mohammad Reza Dyer*, Tayebeh Mohammadi Pages 68-78
  Background

  Hypothyroidism and diabetes mellitus are two incident human diseases that occur simultaneously in frequent cases. There are conflicting reports regarding hypothyroid effect on blood glucose and insulin levels. In the present study by caring glucose tolerance test, measuring fasting insulin level and assessing histological alterations in Langerhans islets of experimentally hypothyroid rats, we investigated if hypothyroidism can induce diabetes mellitus?

  Methods

  In the present study, twenty male wistar rats were divided into two groups of control and hypothyroid. In order to induce hypothyroidism, this group was drank tap water containing 0.02% PTU (propylthiouracil) and the control group was given tap water. At five weeks of experiment glucose tolerance test was performed and three weeks later blood samples were prepared for T4, T3, TSH and Insulin hormones measurement. The pancreas tissue then extracted for histological assessment.

  Results

  Our results indicate that 5 week consumption of 0.02% PTU does not affect glucose tolerance test significantly while 8 week consumption decrease hormones levels of T3, T4 and insulin and increase TSH significantly (p<0.01). Histological findings show no changes in Langerhans architecture in hypothyroid rats contrast to control group.

  Conclusion

  Based on our findings we can conclude that hypothyroid disease through unknown mechanism decreases insulin level significantly and it can lead to histological changes in Langerhans islets and consequently to prevalence of diabetes mellitus.

  Keywords: Propylthiouracil (PTU), Hypothyroidism, Pancreas, Insulin
 • Abolfazl Bagherifard, Farid Najd Mazhar*, Alireza Mirzaei Pages 78-87
  Background

  Perilunate dislocation and fracture-dislocation are rare injuries. Treatment of these injuries can be more challenging in old and neglected cases. In this study we report the outcomes of a two- stage treatment of old and neglected cases of these injuries by applying a distracting external fixator (first stage) and open reduction 3-4 weeks later (second stage).

  Methods

  In this retrospective study, seven patients who underwent the two-stage treatment were included. Outcome measurements included Visual Analogue Scale (VAS) for pain, functional evaluation of the wrist by Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH), power and pinch grip assessment, radiocarpal range of motion and arthrosis in the radiocarpal and mid carpal joints.

  Results

  Mean time interval between the injury and surgery was 7±4.9 months. Mean follow up period was 16.8±10.7 months. Grip strength of the injured hand was 82.1% of the contralateral hand. Pinch strength of the involved hand was 82.5% of the contralateral hand. Range of motion in the radiocarpal joint of the injured hand was 49.6% in flexion/extension and 64.6% in ulnar/radial deviation of the uninjured hand, respectively. Mean VAS and DASH score were 4.1 and 28.5, respectively. Scaphoid nonunion was seen in one patient and radiocarpal joint arthrosis occurred in another one.

  Conclusion

  According to the acceptable result of this study, we recommend two-stage treatment for the management of old perilunate injuries.

  Keywords: Dislocation, Fracture, Perilunate, External fixator, Chronic
 • Zahra Arasteh, Mehran Azadi* Pages 88-101
  Background

  Multiple sclerosis (MS) is a neurological disorder with negative effect on many areas of functional activity. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of neurofeedback on quality of life and anxiety in patients with MS.

  Methods

  This study was quasi-experimental that carried out with pre-test-post-test design with control group. The research population included MS patients referred to specialized clinics that 30 of whom had criteria for entering the research were randomly assigned into experimental and control groups. The quality of life scale (SF-36) and the anxiety-Spielberger scale were used as research tools. The subjects underwent a one-day trial under neurofeedback intervention in a 15-session period, 40 minutes with the alpha / theta protocol, and the control group did not receive intervention.

  Results

  The results of covariance analysis showed that neurofeedback exercises were successful in increasing the subscales of quality of life and reducing anxiety (p<0.01), while not having a significant effect on the reduction of the constraints caused by playing role.

  Conclusion

  Based on these findings, it can be concluded that the neurofeedback exercises used in this study can be used as a complementary and effective treatment to improve the quality of life and reduce the anxiety of MS patients.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Neurofeedback, Quality of Life, Anxiety
 • Ebrahim Momenizadeh, Leila Riahi*, Leila Nazarimanesh Pages 102-111
  Background

  One of the most approaches to coping with medical laboratory errors is the FMEA. The purpose study was to determine the effect of clinical laboratory error on the basis of FMEA on patient safety in laboratories in Markazi province.

  Material and Method

  The present study was an applied-objective type in terms of quasi-experimental interventional method and for collecting pre-lateral data. The instrument was a standard questionnaire of the WHO patient safety checklist. The statistical population of the study was technical experts of clinical laboratories, which were counted in two groups of intervention and control groups and 71 persons in each group. Data were analyzed by descriptive statistics and Spearman correlation test for correlating variables before, after intervention and Wilcoxon test to determine the effect of clinical laboratory error control on patients' safety.

  Results

  Using SPSS22 software and according to Spearman, there is a significant correlation between the dimensions of patient's safety before and after intervention (p<0.05). According Wilcoxon test, the effect of clinical laboratory error control on patients' safety and its dimensions, ie, governance and safety of patients (p=0.001, z=6.73), involvement of patients and society (z=-5.83, p=0.001), safe and evidence-based clinical services (p=0.001, z=-6.60) and safe environment (p=0.001, z=-6.109) were approved.

  Conclusion

  Regarding the effect of controlling laboratory errors on patients' safety, it is suggested that the managers of the laboratories of Markazi province focus on the implementation of the FMEA in order to achieve significant results in long run.

  Keywords: Laboratory error controling, Patient safety, Failure Mode, Effects Analysis (FMEA), Dimensions of safety, Clinical laboratory
 • Shahram Barfi, Seyed Mohamad Jazayeri* Pages 112-121
  Background

  Regarding the reported abnormalities in the immune system of people with autism, it is likely that these people do not respond appropriately to the hepatitis B vaccine or do not become immune to the hepatitis B virus following the injection of hepatitis B vaccine. There is no information available on the quality and response of the hepatitis B vaccine in children with autism. The purpose of this study was to investigate the effect of primary hepatitis B vaccine in children with autism in preventing of hepatitis B 3-15 years after primary vaccination and investigate the of HBs-Ab waning along with age and the existence of an immune memory against hepatitis B vaccine in these children compared with the healthy control child as contrl.

  Methods

  Total 254 HBsAg-negative objective with ages between 3-15years. from ASD and normal population were recruited, HBV seromarkers (HBc-Ab & HBs-Ag & HBs-Ab) were assessed and subsequently, molecular tests were employed on all subjects for detection of hepatitis B virus DNA in the serum samples and positive cases were investigated for mutations in the HBs-Ag coding region. A booster dose of vaccine was injected for those who showed low levels (<10 mIU/mL) of anti-HBs and their antibody levels was measured 4 weeks afterwards.

  Results

  The mean ages for ASD and control groups were 7.14±2.42 and 8.68±1.96 respectively. In ASD group 7 (6.5%) of children were positive for anti-HBc and one child was positive for occult hepatitis B infection (HBsAg negative, HBV DNA positive). From the normal control group, nobody was found to be positive for this parameter. There was no mutation in the HBS-Ag coding region. In ASD and Control groups 49.6% had low anti-HBs levels (HBs-Ab < 10 mIU/mL), One month After injection of a booster dose for all children with low antibody, 100% of ASD and 92% (59 of 64) of control pupils contained >10 mIU/mL of antibody, respectively. In both groups, the HBs-Ab titer increased similarly in response to the booster injection (P<0.05).

  Conclusion

  According results, vaccine-induced immunity should be checked until puberty and thereafter. Despite previous investigations regarding immune impairment in individuals with autism, the immune system of these individuals was able to manage the hepatitis B vaccine challenge.

  Keywords: Autism_Hepatitis B virus_Hepatitis B vaccine
 • Seyed Reza Naeimi Torshizi, Hamideh Ofoghi*, Mehran Kiani Rad Pages 122-129
  Background and aim

  Chitosan, a biodegradable polymer, has no toxic effects, is also considered as DNA vector. In this study, the effects of lysozyme enzyme on chitosan / plasmid nanoparticles was investigated.

  Methods

  In this study, a gelatinization method was used to construct nanoparticles. After examining the percentage of plasmid loading in chitosan nanoparticles, as well :as char:acterizing nanoparticles, the nanoparticles were exposed to lysozyme enzyme treatment and the effects of enzymatic digestion was investigated.

  Results

  The results of this study showed that the percentage of plasmid loading in nanoparticles was 100%. The size, dispersion index and zeta potential of nanoparticles were 173 nm, 292.0 and 10.08 mv, respectively. The results of the enzymatic digestion showed that the solution containing lysozyme at a concentration of 10 μg / ml and enzymatic activity of 100 u / ml after 4 hours was capable of Incomplete digestion of chitosan nanoparticles but did not cause complete release of the plasmid but after 24 hours, it completely releases plasmid from nanoparticles.

  Conclusion

  By reviewing the results of this study and comparing it with the findings of other studies on chitosan, it is shown that in addition to the favorable conditions for lysozyme function, time factor for lysozyme enzyme activity is important for complete release of DNA from chitosan/plasmid nanoparticles.

  Keywords: Chitosan, Lysozyme, Nanoparticles, Releases, Plasmid
 • Simin Arab, Ahmad Borjali*, Farahnaz Meschi, Alireza Kakavand, Maryam Zakerihamidi Pages 130-141
  Background

  Based on epidemiological studies, 60-85% of postmenopausal women suffer from menopausal vasomotor symptoms, including hot flashes and night sweats. Drug and hormonal treatments have had unwanted side effects and increased cancer risk. The purpose of this study was to determination the effectiveness of Gratitude meditation on menopausal vasomotor symptoms.

  Methods

  A quasi-experimental design with pre-test, post-test and control group was coducted.one month after the intervention, a follow-up phase was performed. The research population consisted of women aged (45-55) who had filed in the health centers of Tonekabon and reported themselves a postmenopausal. After initial screening, thought “Goldberg General Health Questionnaire"30 women with qualification and inclusion criteria who signed the informed consent form were selected and then randomly assigned to two groups of experimental and control (15 subjects). Gratitude meditation was conducted on the basis of the Greenburg meditation instruction and the Islamic gratitude pattern. During 8 sessions (2-hour group sessions once a week and 25-minute solitary exercises every night before bed). Data was entered into the SPSS22 software.

  Results

  Results of analysis of variance with repeated measurements indicated that Gratitude meditation in the experimental group had a significant relationship with decrease in the frequency and duration of vasomotor symptoms after intervention up to the follow-up stage.

  Conclusion

  According to the results of this study, we can use the Gratitude meditation in the postmenopausal care program and reduce their vasomotor symptoms in similar communities.

  Keywords: Gratitude Meditation, Vasomotor Symptoms, Menopause, night sweats, hot flashes
 • Alireza Tabibkhooei, Farid Kazemi Gazik, Sadra Rohani, Arash Fattahi, Mahdi Rezaei, Kiana Anousha * Pages 142-150
  Background

  Brain tumors are rare and yet a significant cause of mortality and morbidity in adults. Surgical resection has been treatment of choice for brain tumors. Despite its effectiveness, surgical resection may cause various post-operatives complications such as infections, neurological deficits, and vascular damages that can lead to decrease in quality of life and survival rate and can impose great medical expenses. This study was aimed to assess related factors of medical and surgical complications after surgical brain tumors resection.

  Methods

  This was a descriptive and retrospective study performed on patients that underwent brain surgical tumor resection at Rasoul Akram Hospital of Iran University of medical science in Tehran, 2016. Age, sex, extent of resection, pathology of tumor, post-operative symptoms and complications, duration of surgery, blood loss volume during surgery, and duration of admission were collected, and analyzed with SPSS.

  Results

  Of 179 patients, 47.5% (85) were male, and 52.5% (94) were female. Mean patient age was 45.8 years old, and mean admission duration was 4.6 day before and 9.7 day after surgery. The most common surgical complications were hydrocephalus (13.4%) and ICH (9.5%). The most common medical complication was electrolyte disorder (13.4%). Mean surgery duration was 1 hour 40 min and mean blood loss during surgery was 542 ml.

  Conclusion

  Based on our study, extent of brain resection was correlated with surgical and medical complications. Older age, longer duration of admission, and longer duration of surgery were correlated with medical complications, but it was not correlated with surgical complications. Older age was correlated with higher mortality rate. Blood loss volume during surgery had no correlation with surgical or medical complications.

  Keywords: brain tumor, post-operative complication, medical complication, surgical complication