فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 37، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدیه یزدانی، زهرا فارسی*، مریم نظامزاده صفحه 1
  مقدمه

  انجام صحیح احیای قلبی ریوی به حدی ضروری و نجاتبخش است که اطلاع از آن میتواند به معنای نجات جان یک انسان باشد، به همین دلیل درکشورهای توسعهیافته تاکید زیادی بر آموزش در زمینه عملیات حیاتی پایه شده است. اکثر دانشگاه ها در پی یافتن روش های آموزشی جدید جهت پیشرفت در دانشجویان پرستاری هستند. هدف از این مطالعه ارائه شیوه های آموزشی برای تدریس احیای قلبی ریوی و تعیین اثر آن بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری است.

  مواد و روش ها

  این مقاله مروری بوده و بر اساس دستورالعمل احیای قلبی ریوی انجمن قلب امریکا در سال 2015 با تاکید بر احیای قلبی ریوی پایه و سایر منابع کتابخانهای و مقالات چاپ شده از طریق جستجو در بانکهای اطلاعاتی معتبر از جمله SID, Elsevier, Google Scholar بین سالهای 2004 تا 2017 نگارش شده است.

  یافته ها

  یادگیری موثر در امر آموزش بیش از هر چیزی نتیجه آموزش صحیح است که در یک محیط مناسب و از طریق روش های خلاق بهدست میآید. بنابراین باید از روش های آموزشی صحیح و موثر برای بالا بردن کیفیت آموزش استفاده کرد. استفاده از شیوه های نوین آموزشی مانند بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیهسازی باعث افزایش مهارتهای علمی و عملی دانشجویان پرستاری میشوند.

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعاتی که روش های مختلف تدریس و آموزش را نشان دادهاند، اهمیت بکارگیری روش های جدید را نشان میدهند. نتایج مطالعات حاکی از آن است که که دو روش آموزشی بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیهسازی میتواند در تغییر مثبت دانش و عملکرد دانشجویان موثر باشد، ولی تاثیر معنیداری بر روی نگرش دانشجویان پرستاری ندارد.

  کلیدواژگان: احیای قلبی و ریوی، دانش، نگرش، عملکرد، دانشجو، پرستاری، آموزش، شبیهسازی، بازی
 • مهدی غلامی زاده، فاطمه کلروزی، هنگامه حبیبی* صفحه 9
  مقدمه

  مطالعه و بررسی راهکارهای کاهش اضطراب در بیماران سرطانی به ویژه سرطان پستان، به دلیل شیوع بالاو تاثیر روانی آن در زنان اهمیت زیادی دارد و به عنوان یکی از حساسترین و مشکلترین وظیفهی کارکنان بهداشتی درمانی است، امروزه تلاشها بر کاهش اضطراب سرطان متمرکز شده است. کنترل اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان اگر بدرستی و موثر انجام شود میتواند نتایج مثبتی داشته باشد و ضمن ترغیب بیمار به پیگیری درمان از طریق امیدوار شدن به درمان بیماری مشارکت فعال او را در برنامه های درمانی بدنبال خواهد داشت لذا مطالعهی حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی چند رسانهای بر اضطراب بیماران مبتلا به سرطان سینه اجرا شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه ی حاضر از نوع مطالعه مروری بود که در پایگاه های SID, PuBMed, Web of Science, Scopus, Science Direct, Google scholar با استفاده از کلید واژگان Multimedia, Education,Anxiety ,Breast Cancer چند رسانهای، آموزش، اضطراب و سرطان سینه بین سالهای 2004 تا 2019 میلادی جستجو گردید. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از 1- پژوهشی اصیل 2- متن کامل مقاله در دسترس باشد 3- زبان مقالات فارسی یا انگلیسی باشد. مطالعات موردی، مقالات کوتاه، مطالعات، نامه به سر دبیر و مقالات سیستماتیک و مروری حذف شدند.

  یافته ها

  11 مقاله جهت بررسی انتخاب شدند که شرایط ورود به مطالعه را داشتند. نتایج مطالعات بررسی شده نشان داد سن، تحصیلات، شغل، در آمد و جنسیت پیش بینی کننده های مهمی درجهت ارزیابی اضطراب بوده است. در مطالعه بررسی شده مداخلات بر اساس برنامه آموزشی چند رسانهای موجب افزایش و توسعه خود کارآمدی افراد گشته است همچنین کنترل رفتاری و خطر درک شده ناشی از بیماری نشان دهنده تاثیر مثبت برنامه آموزشی چند رسانهای بر اضطراب بیماران بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  تاثیر انتقال اطلاعات بر اساس برنامه آموزشی چند رسانه ای موجب بهبود اضطراب بیماران مبتلا به سرطان سینه میشود. اضطراب افرادی که اطلاعات را به صورت چند رسانهای دریافت کردند کاهش چشمگیری نسبت به سایر گروه ها داشتهاند.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، چند رسانهای، اضطراب، سرطان سینه
 • مژگان کلانتری، سیده اعظم سجادی*، سید امیر حسین پیشگویی صفحه 20
  مقدمه

  حفظ ایمنی بیمار و ارائه مراقبت ایمن در ابعاد مختلف، یکی از حقوق مهم بیمار در نظام سلامت کشورها است. هدف از ارائهی این مقاله، مروری جامع بر پژوهشهای انجام شده درباره‎ی وضعیت عملکرد ایمن پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه در ایران است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مروری نقلی است که از طریق جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی در دادهپایگاه های اطلاعاتی معتبر از جمله Magiran، SID، Science Direct و PubMed و نیز جستجوی منابع کتابخانهای در بین سالهای 2007 تا 2017 انجام شد.

  یافته ها

  سطح عملکرد ایمن پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای ایران در حد متوسط تا ضعیف بوده است. خطاهای دارویی، عفونت و زخم بستر، سوء مدیریت درد و کارکردن نادرست با تجهیزات پزشکی از مهمترین مراقبتهای نا ایمن بودند که در مطالعات انجام شده، به آنها اشاره شده بود.

  بحث و نتیجه گیری:

  با توجه به اینکه سطح عملکرد پرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخشهای مراقبتهای ویژه، در سطح ضعیف تا متوسط قرار دارد، پیشنهاد میشود برنامه ریزیهای بیشتری در جهت ارتقاء وضعیت وضعیت موجود انجام شود.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، بخش مراقبت ویژه، پرستار، مراقبت پرستاری ایمن
 • ریحانه رحمتی، سید امیر حسین پیشگویی* صفحه 28
  مقدمه

  کمبود پرستار و تمایل زیاد ایشان به خروج از این حرفه، به عنوان چالش و نگرانی بسیار بزرگ در دنیا مطرح شده است که تاثیر بسیار زیادی بر نحوه ارائه خدمات درمانی و مراقبت با کیفیت خواهد داشت. عوامل و شرایط زیادی منجر به ترک خدمت پرستاران میگردد. به همین جهت این مطالعه با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد ترک خدمت پرستاران انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که با استفاده از جمعآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و پایگاه های اطلاعات Elsevier, Google Scholar, PubMed& Science Direct و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی تدوین شده است. در ابتدا 100 مقاله مرتبط با کلید واژه های قصد ترک خدمت، پرستاران، سبک رهبری و مدیریت از سالهای2004و 2018جستجو گردید و سپس تعداد52 مقاله مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  تمایل به ترک خدمت، ادراک و هنجارهای ذهنی فرد نسبت به ترک خدمت در آینده میباشد، اگرچه فرد در حال حاضر در موقعیت شغلی خود مشغول به فعالیت است. این پدیده در نظام بهداشت و سلامت منجر به کاهش کیفیت مراقبت از بیمار، افزایش طول مدت بستری بیمار در بیمارستان و هزینه های درمانی میگردد. مطالعات نشان داده است عواملی چون عدم حمایت از پرستاران در محیط کار توسط مدیران، عدم پیشرفت و ارتقای حرفهای، گسترش فرصتهای شغلی موجود در خارج از حرفه پرستاری، تعارض نقش در قصد ترک خدمت موثر است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت قصد ترک خدمت پرستاران در نظام سلامت و تاثیر نامطلوب آن بر کیفیت مراقبت و سیستم خدمات درمانی بهداشتی ضروری است، توجه بیشتری به این موضوع نموده و از راهکارهای موثری همچون حقوق مناسب، بهبود روابط بین مدیران و کارکنان، ایجاد فرصتهای پیشرفت و ارتقا شغلی، توجه به رفاه پرسنل و ارائه خدمات رفاهی قابل قبول در جهت حفظ نیروی انسانی و بهبود کیفیت مراقبت و سلامت صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ترک خدمت، پرستاران، رهبری، مدیریت
 • امیرمحمد کبودی، نسرین جعفری گلستان* صفحه 36
  مقدمه

  تشخیص پرستاری به عنوان بخشی از فرایند پرستاری و قضاوت بالینی در مورد فرد یا جامعه یا پاسخ به مشکلات سلامت زندگی افراد تعریف شده است. طبقه بندی ناندا زبان پرستاری بوده که جهت فرایند تشخیص برای پرستاران بکار میرود. این مطالعه، مروری ساده بر تعریف تشخیص پرستاری و کاربرد آن در بالینی میباشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است. اطلاعات مورد نیاز با توجه به هدف مطالعه از پایگاه های داده Science Direct, CINAHL, PubMed و منابع کتابخانهای جمعآوری شده است. کلید واژه های جستجو Utilization، Nursing Diagnosis، Evolution بوده است. بر اساس این کلید واژه ها حدود 53 مقاله در فاصله سالهای 1998 تا 2018 به دست آمد که پس از مطالعه اولیه حدود 14 مقاله برای پوشش اهداف این مطالعه مناسب تشخیص داده شد.

  یافته ها

  تشخیص پرستاری گام نخست در یک مراقبت با کیفیت پرستاری است. در تبیین تشخیص پرستار وظیفه دارد با مشاهده عینی گفتگو پرسشنامه و بازبینی پرونده بیمار برای هدفهای درمانی در حیطه وظایف پرستاری برنامهریزی کند.

  بحث و نتیجه گیری:

  تشخیص پرستاری و مشکلات بیماران به عنوان یک ضرورت برای سیستم اطلاعات پرستاری و تشخیص درست محسوب میشود؛ لیکن در استفاده از سیستمهای طبقه بندی تشخیصهای پرستاری باید به نیاز گروه های پرستاری و میزان سازگاری آنها با بیماران و مشکلات پزشکی توجه کرد.

  کلیدواژگان: تشخیص پرستاری، پرستار، مطالعه مروری
 • مهدی کاظمی، مریم نظام زاده*، زهرا فارسی صفحه 45
  مقدمه

  امروزه دیابت به عنوان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی-درمانی و اجتماعی-اقتصادی جهان محسوب میشود. خود مراقبتی و انجام تستهای دورهای به تنظیم قند خون و کاهش عوارض آن در بیماران کمک شایانی مینماید. نوع محلول استعمال شده در موضع کنترل قند خون و تاثیر آن بر میزان قند خون در مطالعات مختلف در این مقاله به بحث گذاشته میشود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری بر پایه اطلاعات جمعآوری شده در موتور جستجوهای معتبر Google Scholar ,PubMed, SID, Magiran و مقالات منتشر شده مرتبط با موضوع با کلید واژه های دیابت، ضد عفونیهای موضعی، الکل، کلر هگزیدین، آب و صابون، میزان قند خون بین سالهای 2000-2019 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج بهدستآمده نشان داد فاکتورهای مختلفی در اندازهگیری قند خون مویرگی میتواند موثر باشد از قبیل: نوع الکل استفاده شده، نوع پد الکلی، دوز مصرف الکل، آب ناشی از شستشوی محل، آلوده بودن محل به مواد قندی، استفاده از صابون که این عوامل میتواند سبب تغییر در میزان قند خون مویرگی نسبت به خون وریدی شود.

  بحث و نتیجه گیری

  از آن جایی که نتایج قند خون منجر به تصمیم گیریهای حیاتی برای بیمار میشود توجه مدیران و پرستاران را به منظور تدوین پروتکلهای مناسب و دقیق و استفاده مناسب از بهترین روش درمانی میطلبد.

  کلیدواژگان: دیابت، ضد عفونیهای موضعی، الکل، کلر هگزیدین، آب و صابون، میزان قند خون
 • ناهید رجایی، دانیال کنعانی*، نوید اسمعیلی صفحه 52
  مقدمه

  کنترل درد و حفظ عملکرد عضو باقیمانده و بهبود تسریع زخم از اهداف اولیه، در مراقبت عضو آمپوته شده است. آمپوتاسیون یا قطع اندام، نوعی جراحی ترمیمی است که به صورت برداشتن بخشی از بدن و معمولا یک اندام انجام می‌شود و هدف آن تسکین نشانه‌ها، بهبود عملکرد، نجات جان بیمار یا بهبود کیفیت زندگی اوست. آمپوتاسیون‌های تروماتیک معمولا صدمه یک رزم هستند. سربازان حاضر در رزم این آسیب را به عنوان یکی از آشفته کننده‌ترین آسیب‌های عاطفی و جسمی می‌دانند.

  مواد و روش‌ها:

  پژوهش حاضر یک مقاله مروری است، که از جستجوهای وسیع در پایگاه‌های اینترنتی، SID، Magiran, Google Scholar و از منابع مختلف کتابخانه‌ای و سایت‌های علمی، با جستجوی کلید واژه‌های آمپوتاسیون، مراقبت پرستاری، تروما و مدیریت استفاده شده است.

  یافته‌ها:

  برآورد شده است که 83000 قطع عضو در ایالات متحده هر ساله رخ می‌دهد. هشتاد درصد قربانیان مردان 15 تا 40 ساله هستند. تصادفات خودروها شایعترین عامل (51 درصد) و پس از آن حوادث صنعتی (19 درصد) و حوادث کشاورزی (10 درصد) است. مراقبت‌های نظامی نشان می‌دهد که یک سانحه مربوط به مبارزه، احتمال مرگ بیشتری در اثر خونریزی، نسبت به مشکلات راه هوایی دارد. اولویت‌ها از «ABC»به «CAB» با اولویت اول برای جلوگیری از خونریزی تهدید کننده حیات تغییر می‌کنند.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  مراقبت از بیمارانی که دچار آمپوتاسیون تروماتیک شده‌اند، نیاز به دانستن چگونگی مراقبت از قسمت جدا شده بدن، حفظ سلامتی جسمی فرد آسیب دیده، ترس و نیازهای روحی او داریم. تعدادی از ملاحظات در تعیین اینکه آیا اتصال مجدد یک قسمت جدا شده بدن امکان پذیر است یا خیر، مطرح است. یک کلید تعیین کننده، مکانیسم آسیب است. جهت به وقوع پیوستن یک پیوند موفقیت آمیز مراقبت پرستاری و مدیریت در صحنه در درجه اول قرار می‌گیرد، لذا جهت این مهم، پیشنهاد می‌شود تحقیقاتی در زمینه آموزش مراقبت‌های آمپوتاسیون به روش‌های مختلف، مانند برگزاری کارگاه یا آموزش به روش ایفای نقش و یا سایر روش‌های آموزشی برای پرسنل بهداشت و درمان و بخصوص EMS انجام شود و در صورت ثمر بخش بودن مورد استفاده صحیح در مراکز آموزشی و درمانی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مراقبت پرستاری، آمپوتاسیون، تروما، مدیریت
 • نسرین جعفری گلستان، نوید اسمعیلی*، میلاد نصرتی، مهدی عبداللهیپور، سیدهادی وخشوری، علی نجفی، سهیل آقایی پور، ولی االله ارجمند صفحه 60
  مقدمه

  تحول، یعنی فرآیند غیر محسوس امتزاج اندیشه‌ها، باورها ورفتارهای سنتی، منطبق کردن سازمان‌ها با آخرین پدیده‌های روز، از طریق یک رشته اقدامات و مراحل پیش بینی شده و برنامه قبلی به منظور ایجاد بهبود سازمانی. تغییر فرآیندی قابل یادگیری است که باید توسط پرستاران و مخصوصا مدیران پرستاری آموخته شود که یکی از بهترین روش‌های آموزشی جهت یادگیری مدیریت تغییر استفاده از آموزش به روش ایفای نقش می‌باشد.

  مواد و روش‌ها:

  این مقاله از نوع مروری بوده که جهت تدوین آن از مطالعات کتابخانه‌ای و جست و جوی اینترنتی در سایت‌های (PubMed, Google Scholar, SID, Magiran) بین سال‌های 2003 تا 2017 استفاده شده است.

  یافته‌ها:

  مدیران پرستاری برای ارائه مراقبت‌های پرستاری و بهداشتی بهتر نیاز به تشخیص و تعیین مشکل دارند. در طی روش آموزش به سبک ایفای نقش افراد بدلیل پذیرش نقش و مشارکت در بحث قادر به شناسایی مسائل خواهند شد. افراد با نمایش دادن موقعیت‌های دارای مساله و سپس بحث درباره آنها، مسائل مربوط به تغییر را کشف می‌کنند. ایفای نقش می‌تواند در توانا ساختن افراد سازمان برای کشف مهارتهای مدیریتی موثر باشد. مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از ارزشمند بودن و اثر بخش بودن این روش در آموزش می‌باشد.

  بحث و نتیجه‌گیری: 

  تغییر جهت بهتر شدن در سرویس‌های پزشکی و پرستاری امری مهم محسوب می‌گردد و تغییرباید فرایندی قابل یادگیری برای گروه‌های پزشکی باشد که یکی از روش‌ها، استفاده از آموزش به روش ایفای نقش است. بکار‌گیری ایفای نقش در آموزش باعث می‌شود افراد به درک عمیق‌تری از مسائل اخلاقی دست یایند و در موقعیت‌های دشوار با یک پارچگی عمل کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت، تغییر، پرستاری، ایفای نقش، آموزش، نظام سلامت
 • علی حاجی پورطالبی*، ناهید محرابی، شیوا رضایی صفحه 69
  مقدمه

  با توسعه‌ی فناوری ارتباطات و گسترش اینترنت، کاربرد پزشکی از راه دور در زمینه‌های متعدد توسعه پیدا کرده است. توسعه سریع تکنولوژی و انفورماتیک سلامت، بیمارستانها را برای ایجاد زیرساخت‌ها و مهارتهای لازم برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تشویق کرده است. کشورهای در حال توسعه با مشکلات زیادی در زمینه‌ی ارائه خدمات پزشکی و مراقبت سلامت مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به کمبود منابع مالی، نیروی متخصص، جاده و امکانات حمل و نقل و غیره اشاره کرد. برای چنین کشورهایی، پزشکی از راه دور می‌تواند راه حل مناسبی برای غلبه بر مشکلات مذکور باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی موانع استقرار پزشکی ازراه دور در کشور‌های در حال توسعه می‌باشد.

  مواد و روش‌ها:

  مطالعه حاضر بصورت مروری-سیستماتیک باجستجوی وسیع پایگاه‌های اینترنتی، نشریات معتبر، Scopus، SID، Since Direct، ISC و نیز کتب مرتبط در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل و قرارگرفت.

  یافته‌ها:

  در مورد زیرساخت‌های فنی پزشکی از راه دور نتایج نشان داد که اغلب بیمارستان‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته بودند به اینترنت دسترسی دارند و همچنین تمام کامپیوتر‌های بیمارستان‌ها قابلیت اتصال به سیستم‌های مدیریتی مانند HIS و DIS را دارند و در بیشتراین بیمارستان‌ها، تجهیزات ویدئو کنفرانس جهت برگزاری جلسات آنلاین وجود دارد. اما در هیچکدام از این بیمارستان‌ها زیرساخت‌های فنی لازم اعم از دستگاه ها و تجهیزات سخت افزاری، فضای فیزیکی و همچنین زیر ساخت ارتباطی و شبکه جهت اجرای موارد پیشرفته پزشکی ازراه دور مانند جراحی از راه دور وجود نداشت. در زمینه موانع استقرار پزشکی از راه دور یافته‌های پژوهش نشان داد که در کشورهای درحال توسعه، کمبود کادر فنی و کادرپزشکی، پهنای باند ناکافی، هزینه‌های اولیه و مشکلات بیمه‌ای و بازپرداخت، از مهمترین موانع استقرار سیستم پزشکی از راه دور بود. همچنین در مطالعات مختلف موانعی مانند صدور مجوز، محرمانگی و کیفیت پایین خدمات، از جمله مواردی بود که جهت استقرار پزشکی از راه دور از اهمیت کمتری برخوردار بود.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  با توجه به فواید و کاربردهای متنوع پزشکی از راه دور، بیمارستان‌ها باید جهت تامین استانداردهای لازم و تقویت امکانات موجود برنامه ریزی مناسبی انجام دهند تا بتوانند سامانه پزشکی ازراه دور راه‌اندازی نمایند. همچنین، یافته‌های مطالعات دیگر اهمیت پژوهش حاضر در مورد آگاهی وآمادگی نیروی انسانی، شرایط بیمارستانها از لحاظ فرایندها و برنامه‌های اجرایی و تجهیزات ارتباطی مورد نیاز برای استقرار پزشکی از راه دور را مورد تایید قرارمی دهند و بر اهمیت پیاده سازی و تامین زیرساخت‌های لازم برای پزشکی از راه دور تاکید دارند.

  کلیدواژگان: استاندارد سازی، پزشکی از راه دور، زیر ساخت فناوری
 • یزدان احمدی*، علی عسکری قطب آبادی، محدثه هادی صفحه 75
  مقدمه

  پیشرفت جمعیت سالمندان در جهان و اثرات نامطلوب آن برکیفیت زندگی به عنوان یک بحران در دنیای امروز نام برده می‌شود. لذا آموزش‌های پرستاری در افزایش توان خودمراقبتی سالمندان و طراحی مداخلات پرستاری براساس معیارهای اخلاقی از مهم‌ترین اهداف مراقبت سالمندان در حرفه پرستاری می‌باشد. هدف از ارائه این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش پرستاری برمبنای اخلاق حرفه‌ای در ارتقاء توان خودمراقبتی سالمندان می‌باشد.

  مواد و روش‌ها:

  مقاله حاضر مقاله مروری است که از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و جستجو در پایگاه‌های اینترنتی Google Scholar, SID, Pub Med بین سال‌های 2010 تا 2018 تدوین شده است.

  یافته‌ها:

  سالمندی وافزایش سن موجب تغییراتی درابعاد مختلف سلامتی وکاهش کیفیت زندگی می‌شود. بنابراین آموزش‌های مناسب مراقبین بهداشتی به ویژه پرستاران باعث افزایش کارآیی واستقلال وکاهش عوارض سالمندی میگردد. رابطه پرستار و بیمار با رابطه پزشک و بیمار متفاوت می‌باشد و ماهیت پرستاری به گونه‌ای است که باید به اخلاقیات مراقبتی، بیشتر از ملاحظات درمانی توجه نمود. بنابراین اخلاق پرستاری به دلیل ویژگی‌های حرفه‌ای و عملکردی خاص، باید بیشتر از سایر حوزه‌های اخلاقی مورد توجه قرار گیرد. لذا توجه به مسائل اخلاق حرفه‌ای در آموزش و مراقبت‌های پرستاری و به ویژه در مراقبت از سالمندان بیش از پیش اهمیت یافته است.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  سابقه پرستاری به عنوان یک حرفه مقدس، خود به خود احساس خدمت بر اساس تعهد اخلاقی را در این حرفه القاء می‌کند. جمعیت رو به سالمند شدن است و بار مراقبتی جمعیت سالمند بیشتر است، زیرا نمی‌توانند از خود مراقبت کنند. آموزش‌های خود مراقبتی تاثیر مثبتی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان دارد. هم چنین مطالعات نشان می‌دهند درصورتی که این آموزش‌ها همراه با اخلاق حرفه‌ای پرستاری همراه باشد تاثیر بیشتری داشته و در بهبود کیفیت زندگی کمک بیشتری می‌نماید. لذا پیشنهاد می‌شود که پرستاران مداخلات و آموزش‌های خود را بر مبنای این تعهدات اخلاقی به گونه‌ای طراحی کنندکه میزان سلامت مددجویان سالمند را حفظ و ارتقاء دهند.

  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، اخلاق حرفه ای، خود مراقبتی، سالمند
|
 • Yazdani M, *Farsi Z, Nezam Zadeh M Page 1
  Introduction

  Correct recovery of cardiopulmonary resuscitation is necessary and rescue so that knowledge of it can mean saving a person’s life. Therefore, in developed countries, emphasis has been placed on training in vital operations. Most universities are looking for new educational methods for advancement in nursing students. The purpose of this study was to provide educational methods for teaching cardiopulmonary resuscitation and its effect on knowledge, attitude and practice of nursing students.

  Materials and Methods

  This review article is based on the American Heart Association cardiopulmonary resuscitation Guidelines 2015, with an emphasis on core cardiopulmonary resuscitation and other library resources and published articles through search banks Relevant information including American Medical Association, Resuscitation, SID, Elsevier, Google Scholar Between 2004 and 2017.

  Results

  Effective learning in education is more than just the result of the correct training, which is achieved in an appropriate environment through creative methods. Therefore, proper and effective teaching methods should be used to improve the quality of education. The use of modern educational methods, such as smart game play and simulation, will increase the scientific and practical skills of nursing students.

  Discussion and Conclusion

  studies in different teaching and teaching methods fields showed have the importance of applying new methods. This study showed that two educational methods, a serious game in the smartphone platform and simulation can affect the positive change in students’ knowledge and performance, but there is no significant effect on the attitude of nursing students

  Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Knowledge, Attitude, Practice, Nursing Students, Education, Simulation, Game
 • Gholamizadeh M, Kalroozi F, *Habibi H Page 9
  Introduction

  Today, anxiety disorder in cancer patients, especially breast cancer, has become increasingly important due to its high prevalence in women and its psychological impact as one of the most sensitive and most difficult duties of health care workers. Today, efforts to reduce centralized anxiety Has been. Anxiety control in patients with cancer can be positive if properly and effectively, and encouraging the patient to pursue treatment by hoping for the treatment of the disease will lead to active participation in therapeutic programs. Therefore, the present study aims to Determination of the effect of multimedia education program on the anxiety of patients with breast cancer.

  Materials and Methods

  The present study was a review study conducted in Persian databases of Iran medex, sid and English databases, Pubmed, Web of Science, Scopus, Science direct, and Google Scholar in 2019. The key words were Multimedia, Education, Anxiety, Breast Cancer. The timeframe was between 2004 and 2019. The criteria for entering the study were 1- Original research 2. The full text of the article is available 3. The language of the articles is Persian or English. Case studies, short articles, studies, letters to the head and systematic and review articles were deleted.

  Results

  11 articles were selected for inclusion in the study. The results showed that age, education, occupation, income, family dimension, and gender were important predictors of anxiety evaluation. In some studies, interventions based on the multimedia education program have increased the self-efficacy of the individuals. Also, behavioral control and perceived risk from the disease show the positive effect of the multimedia education program on the anxiety of the patients.

  Discussion and Conclusion

  The effect of information transfer on the basis of multimedia education program has been shown to improve the anxiety of patients with breast cancer. Often people who received multimedia information have shown a more significant decline in their anxiety than other groups.

  Keywords: Anxiety, Breast Cancer, Educational Program, Multimedia
 • Kalantary M, *Sajadi SA, Pishgooie AH Page 20
  Background

  one of the important rights of the patient is preserving patient safety and providing safe care in various aspects in health system of the countries. The purpose of this study is to conduct a comprehensive overview of the research conducted on the safe care provided to the Patients admitted in the intensive care unit of hospitals in Iran.

  Material and Methods

  The study is a narrative review that was conducted through searching Persian and English articles in scientific databases such as Magiran, SID, Science Direct and Pub Med, as well as searching for library resources published between 2007 and 2017.

  Results

  The performance of nurses in the intensive care unit of hospitals in Iran has been moderate to poor. Most important unsafe care in some studies is Medication errors, infections, bed sores, pain management and improper use of medical equipment.

  Discussion and Conclusion

  Regarding the unsatisfactory level of nurses in preventing bed sores, infection, pain management, improper use of medical equipment and Medication errors, there should be some guidelines for providing practical training, as well as enhancing transparency and encouraging nurses to mitigate these problems.

  Keywords: Patient Safety, Intensive Care Unit, Safe Nursing Care
 • Rahmati R, *Pishgooie AH Page 28
  Introduction

  A huge challenge and concern in the world for nurses is the shortage of nurses and their high tendency to leave this profession has risen as, which will impact on the quality of care dramatically. Various factors and conditions lead to nurse turnover. Therefore, this study aims to investigate the factors affecting the intention to leave the service.

  Material and Methods

  The present study is a review article compiled using data from library resources and databases of Elsevier, Google Scholar, PubMed & Science Direct as well as the Academic Information Center of Academic Jihad University. Initially, 100 articles containing the keywords turnover, nurses, leadership and management from the years 2004 and 2018 were searched and then 52 articles were used.

  Results

  Desertion intention might affect one’s perception and mental norms in the future even though he or she is still working. This phenomenon in the health system leads to a decrease in the quality of patient care, an increase in the length of hospital stay and medical expenses, etc. Having reviewed the research conducted in this respect, it was found out that some factors such as lack of supporting nurses in their workplace by their managers, lack of progress and promotion, expanding job opportunities outside the hospital, role conflict, etc. play crucial roles in turnover intention.

  Discussion and Conclusion

  more attention must be paid to the nurses turnover due to the significance of nurses role in the health system.and nurses turnover have negative impact on the quality of care and health care system, effective strategies must be happened such as paying proper salaries, improving relations between managers and employees, creating opportunities for progress and promotion, paying attention to the welfare of the personnel and providing acceptable welfare services in order to maintain human resources and improve the quality of care and health.

  Keywords: Turnover, Nurses, Leadership, Management
 • Kaboudi AM, *Jafari Golestan N Page 36
  Introduction

  Nursing diagnosis is defined as part of the nursing process and clinical judgment of the individual or community or the response to the health problems. Nanda’s classification is a nursing language used for diagnostic process for nurses. This study is a simple overview of the definition of nursing diagnosis and its application in clinical practice.

  Materials and Methods

  This is a review study. The required information is gathered according to the purpose of the study from the Google databases and Science Direct, CINAHL, PubMed and library resources by keywords, Nursing Diagnosis, and Evolution. Based on these keywords, about 53 papers were obtained between 1998 and 2018, after which a preliminary study; about 14 papers were considered to cover the objectives of this study.

  Results

  Nursing diagnosis is the critical step in a nursing quality care. In explaining the diagnosis, the nurse has a duty to plan an interview with the objective observation of the questionnaire and review the patient’s case for therapeutic purposes in the field of nursing duties.

  Discussion and Conclusion

  Nursing diagnosis and patient problems are considered as a necessity for nursing information system and accurate diagnosis; however, in using nursing diagnostic classification systems, the needs of nursing groups and their compatibility with patients and medical problems noticed.

  Keywords: Nursing diagnosis, Nurses, Review study
 • Kazemi M, *Nezam Zadeh M, Farsi Z Page 45
  Introduction

  Diabetes is considered as one of the most important health-medical and socio-economic problems of the world today. Self-care and periodic tests will be helping regulate blood glucose and reduce its complications in patients. The aim of this paper is discussion about the type of solution used in the blood glucose control and its effect on blood glucose levels is.

  Materials and Methods

  This review study is based on the data collected in the search engines Google scholar, PubMed, SID, Magiran and related articles related to the topic of diabetes, local disinfection, Alcohol, Chlorhexidine, water and soap, blood glucose levels, between 2000 and 2019.

  Results

  The results showed that various factors can be effective in capillary blood glucose measurements, such as: type of Alcohol used, type of Alcoholic beverage, Alcohol consumption, water from the washing of the place, contamination of the place to the sugars, use of Soap that these factors can cause changes in capillary blood glucose levels relative to venous blood.

  Discussion and Conclusion

  Since blood glucose results have a critical effects on decisions for the diabetic patient, it is important for managers and nurses to draw up appropriate and accurate protocols and appropriate use of the best treatment

  Keywords: Alcohol, Blood Glucose, Chlorhexidine, Diabetes, Local anesthetics, Water, Soap
 • Rajai N, *Kanani D, Esmaili N Page 52
  Introduction

  Pain control and maintaining the function of the remaining member of wound healing accelerates from primary goals in amputee care. Amputation or limb abnormalities is a kind of restorative surgery that is performed by removing part of the body and usually one organ, and is aimed at relieving symptoms, improving function, saving a person’s life or improving the quality of his life. Traumatic amputations usually damage a combat. Soldiers have reported that one of the types of injuries, which are one of the most troublesome emotional damage, is traumatic amputations.

  Materials and Methods

  The present study is an overview article, which was searched widely in the SID, Magiran, and Google Scholar websites and from various sources of libraries and scientific sites during the years 2001 to 2014 by searching for amputation keywords Nursing care, trauma and management are used.

  Results

  It is estimated that 83, 000 amputations occur in the United States every year. Eighty percent of the victims are men between the ages of 15 and 40. Car accidents are the most common cause (51%), followed by industrial accidents (19%) and agricultural incidents (10%). In civil emergency medical services (EMS), initial assessment of air, respiratory, and circulatory (ABC) routes is prioritized. Military care indicates that a combat incident is more likely to die from bleeding than airway problems. Priorities from “ABC to” CAB are the first priority to prevent life-threatening bleeding. Therefore, the first letter “C” in the military system reflects “catastrophic”.

  Discussion and Conclusion

  In order to care for patients with traumatic amputations, we need to know how to care for the detached body, to maintain the health of the injured person, his fear and his spiritual needs. There are a number of considerations in determining whether a reconnect of a detached body is possible. A key is the mechanism of damage. To succeed, a successful link between nursing care and management is first and foremost, Therefore, it is suggested that research into amputee care education should be done in different ways such as holding workshops or role-based instruction or other educational methods for health and medical personnel, and in particular EMS, and, if successful, Being used correctly in educational centers.

  Keywords: Amputation, Trauma, Management, Nursing Care
 • Jafari Golestan N, *Esmaili N, Nosrati M, Abdollahi Poor M, Vakhshoori SH, Najafi A, Aghaii Poor S, Arjmand V Page 60
  Introduction

  Transformation is the impalpable process of mixing ideas, beliefs and traditional behaviors, matching organizations with the up to date phenomena, through a series of actions and pending steps. In this way must be use of a programmed plan to improve organizational performance. Change is a learning process that must be learned by nurses and especially nursing administrators therefor role playing method is one of the best ways to learn change management.

  Material and Methods

  This is a review study that is conducted based on online resources including (PuBMed, Google Scholar, Magiran, and Sciences Direct), library resources over the years 2003 and 2017.

  Results

  Nursing managers need to good nursing diagnosis to health care. In the role- playind mehod, nureses will be able to identify issues by accepting their role and participating in the discussion. Change will be occurs by participation and debate about the issues. Role play can be effective in empowering person’s managerial skills. Some Studies suggest that this method is worthwhile and effective in teaching.

  Discussion and Conclusion:

  change is an important component in health system.one of the best methods for change management training is role playing. Applying role-based learning to education makes people more aware of the ethical issues and act integrationaly.

  Keywords: Change, Education, Health system, Management, Nursing, Role Playing
 • *Hajipourtalebi A, Mehrabi M, Rezaee Sh Page 69
  Introduction

  the use of telemedicine in several fields has been developed With the development of telecommunication technology and the expansion of the Internet. The rapid development of technology and health informatics has encouraged hospitals to build the infrastructure and improve skills to provide better and high quality services. Developing countries face many problems in providing medical and health care services, including lack of financial resources, specialist personnel, roads and transportation facilities, and so on. For such countries, telemedicine can be a good solution to overcome the problems. The aim of this study is to investigate the barriers of remote medical deployment in developing countries.

  Material and Methods

  The present study was a systematic overview with a comprehensive search of web sites, validated journals, Scopus, SIDs, Science Direct, ISC and Google Scholar search engine, as well as related books in this area.

  Results

  some studies showed that most of the hospitals had access to the Internet, and all hospital computers were able to connect to management systems such as HIS and DIS. And in most of these hospitals, video conferencing equipment is available for online meetings. However, none of these hospitals had the necessary technical infrastructure, such as hardware and hardware, physical space, as well as communication and network infrastructure, for the implementation of advanced medical devices from a distance such as remote surgery. In the field of barriers to the establishment of telemedicine, research showed that in developing countries the most important barriers to the establishment of a remote medical system were, lack of technical and medical staff, inadequate bandwidth, initial costs and insurance problems and reimbursement. Also, in various studies, barriers such as licensing, confidentiality, and poor service quality were among the things that were less important for remote medical deployment.

  Discussion and Conclusion:

  Considering the advantage and disadvantage of telemedicine, hospitals need to plan appropriately in order to meet the necessary standards and strengthen available facilities so that they can run the medical system remotely. Also, some studies confirm the importance of the present study on the knowledge and ability of human resources, the conditions of hospitals in terms of the processes and applications and the communication equipment needed for the establishment of telemedicine, and emphasized the importance of implementation and provision of infrastructure Need for distance medicine

  Keywords: Standardization, Telemedicine, Technology infrastructure
 • *Ahmadi Y, Askari Ghotbabadi A, Hadi M Page 75
  Introduction

  The evolution of the aging population in the world and its adverse effects on the quality of life are described as a crisis in today’s world. Therefore, nursing education in increasing the ability of self-care for the elderly and designing nursing interventions based on ethical criteria is one of the most important goals of nursing care in the elderly. The purpose of this study was to investigate the effect of nursing education on the basis of professional ethics in improving the self-care capacity of the elderly.

  Materials and Methods

  This article is a review article that has been developed through library studies and searches on the Google Scholar, SID, Pub Med database between 2010 and 2018.

  Results

  Elderly and age increases changes in health and quality of life. Therefore, proper education of health care providers, especially nurses, increases the efficiency and independence of the patient and reduces the complications of aging. The relationship between nurse and patient varies with physician and patient relationship and the nature of nursing is such that care ethics should be considered more than therapeutic considerations. Therefore, nursing ethics should be considered more in other areas of ethics due to specific professional and functional characteristics. Therefore, attention to ethical issues in nursing education and care, especially in the care of the elderly, has become increasingly important.

  Discussion and Conclusion

  The world’s aging population and its adverse effects on quality of life are cited as a crisis in today’s world. The population is getting older and the care burden of the elderly population is higher because they cannot afford self-care. Self-care education has a positive effect on improving the quality of life of the elderly. Studies also show that this training is associated with professional nursing ethics and helps to improve the quality of life. Therefore, it is recommended that nurses design their interventions and training based on these ethical commitments in a way that preserves and enhances the health of elderly clients.

  Keywords: Elderly, Self-care, Nursing Education, Professional Ethics