فهرست مطالب

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
پیاپی 25 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیرحسین احمدی حکمتی کار، محسن ابراهیمی* صفحات 1-15

  با پیشرفت جامعه و ماشینی شدن زندگی، فعالیت بدنی افراد کمتر شده است و همین عامل سبب می شود با بیماری به نام چاقی دست و پنجه نرم کنند. چاقی اغلب در اثر مصرف غذای زیاد و  فعالیت کم به وجود می آید و خطراتی همچون، بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، مشکلات گوارشی، سرطان و... را به همراه دارد. استفاده از مکمل های چربی سوز با یا بدون ورزش یکی از روش های مرسوم برای مقابله با چاقی می باشد. یکی از این مکمل های پر طرفدار چای ها می باشد. برخی شواهد نشان می دهد مصرف چای قبل از ورزش موجب افزایش چربی سوزی در ورزش می شود. اثرات مصرف آن در طولانی مدت نیز بر کاهش وزن در برخی تحقیقات نشان داده شده است. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت چای (سیاه، اولانگ، سبز و سفید) بر شاخص های چربی سوزی و ترکیب بدن در کنار تمرینات ورزشی طولانی مدت، فعالیت ورزشی کوتاه مدت بر پایه مرور پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، بپردازیم. مقالات به صورت انگلیسی و فارسی از پایگاه های Science Direct، PubMed، Scopus، Web of Science، Springer، Google Scholar، SID  و در دامنه ای از سال ها (1992 تا 2019) مورد بررسی قرار گرفته جمع آوری شده است.

  کلیدواژگان: چای، چاقی، چربی سوزی، فعالیت بدنی
 • محمد یوسفی قلاتی، محمد امین عدالت منش* صفحات 16-30
  مقدمه

  نارسایی رحمی- جفتی (Utreoplacental Inssuficiency; UPI) سبب آسیب مغزی و اختلالات تکاملی در جنین دچار محدودیت رشد درون رحمی می گردد. مطالعه حاضر به بررسی اثر گالیک اسید بر زنده مانی و وزن جنین، رحم و جفت و دانسیته سلول های هرمی هیپوکامپ جنین در مدل UPI می پردازد.

  مواد و روش ها

  تعداد 25 سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار به صورت تصادفی در 5 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، UPI+NS (نارسایی رحمی-جفتی+ نرمال سالین)، UPI+GA100 (نارسایی رحمی-جفتی+ گالیک اسید 100)، UPI+GA200 (نارسایی رحمی-جفتی+ گالیک اسید 200) و UPI+GA400 (نارسایی رحمی-جفتی+ گالیک اسید 400). القاء UPI با انسداد شریان های قدامی رحمی در روز 18 بارداری القاء شد. تجویز گالیک اسید یا نرمال سالین از روز 15 تا 21 بارداری به روش گاواژ انجام شد. سپس، در روز 21 بارداری جنین ها سزارین شده و پس از توزین، به روش هایپوترمی بیهوش، سر آنها قطع و مغز جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  افزایش معنی دار وزن رحم و کاهش معنی دار درصد زنده مانی جنین و دانسیته سلولی در نواحی CA1، CA2 و CA3 هیپوکامپ جنین در گروه UPI+NS نسبت به گروه کنترل دیده شد (05/0˂p). از طرفی، درصد زنده مانی، وزن جنین و دانسیته سلولی در نواحی CA1 و CA3 در گروه های تیمار شده با گالیک اسید نسبت به گروه UPI+NS افزایش معنی داری را نشان داد (05/0˂p).

  نتیجه گیری

  گالیک اسید، سبب کاهش مرگ و میر جنین و آسیب سلولی هیپوکامپ جنین در مدل UPI گردید. از این رو، می تواند از عوارض تکاملی عصبی ناشی از محدودیت رشد درون رحمی پیشگیری نماید.

  کلیدواژگان: گالیک اسید، محدودیت رشد جنینی، آسیب مغزی، هیپوکامپ، زنده مانی جنین
 • اکرم امینیان، فرشید حمیدی*، هادی محب علیان صفحات 31-42
  مقدمه

  گیاه شیرین بیان در طب سنتی اکثر مناطق جهان به عنوان دارو استفاده می شود، ارزش این گیاه بواسطه اثرات ضد سرفه، ضد دیابت، ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی مورد تایید قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه اثر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر HMGB1 تولیدی در رده سلولی میکروگلیا (BV-2) به عنوان یک واسطه التهابی در مدل سلولی (برون تنی) مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه شامل شش گروه (هر گروه سه تکرار) بود. گروه اول (کنترل منفی)، سلول ها لیپوپلی ساکارید و گلیسیریزین دریافت نکردند. در گروه دوم (کنترل مثبت)، سلول های BV-2 القا شده با لیپوپلی ساکارید و بدون گلیسیریزین و در گروه 6،5،4،3 به ترتیب به محیط کشت سلول ها 2/0، 4/0، 2/1 و 4 میکروگرم بر میلی لیتر گلیسیریزین افزوده شد، سپس میزان HMGB1 توسط کیت الایزا ساندویچی در زمان های 24، 48 و 72 ساعت سنجیده شد.

  یافته ها

  در هر 3 گروه زمانی با افزایش غلظت گلیسیریزین میزان پروتئین HMGB1 کاهش یافته ولی در گروه 24 ساعت بین غلظت های 2/0 و 2/1 و در گروه 72 ساعت بین کنترل مثبت و غلظت 2/0 اختلاف معنی دار مشاهده نشده است، لذا نتیجه گرفته می شود که غلطت های مذکور بایستی در جهت موثرترین دوز افزایش داده شوند.

  نتیجه گیری

  هم راستا با مطالعات پیشین، گلیسیریزین موجب کاهش تولید HMGB1 در رده سلولی میکروگلیا شد.

  کلیدواژگان: شیرین بیان، پروتئین HMGB1، گلیسیریزین، سلول میکروگلیا
 • محمد برتیمار، آنیا آهنی آذری*، احمد دانش صفحات 43-52
  مقدمه

  با توجه به این که مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ایجاد کننده عفونت های ادراری رو به افزایش است، داشتن اطلاعات جدید در مورد شایع ترین عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی یوروپاتوژن های گرم مثبت جدا شده از    نمونه های ادراری ارجاع شده به آزمایشگاه های بالینی شهرستان بندر ترکمن بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نمونه ادرار بیماران مشکوک به عفونت ادراری طی بازه ی زمانی فروردین تا خرداد سال 1396جمع آوری شد. در نمونه های مثبت، یوروپاتوژن های گرم مثبت با استفاده از آزمون های میکروب شناسی و بیوشیمیایی استاندارد شناسایی شده و الگوی مقاومت  آنتی بیوتیکی آن ها به روش انتشار در دیسک تعیین شد.

  یافته ها

  از 89 جدایه گرم مثبت، بیشترین موارد جدا شده عبارت بودند از: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (30)، استرپتوکوک گروه B (28)، استرپتوکوک غیرهمولیتیک (10) و آنتروکوک (7)، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس (6)، استرپتوکوک آلفاهمولیتیک (5) و میکروکوک (3). در بین جدایه ها، بیشترین میزان مقاومت در برابر آمپی سیلین و کوتریموکسازول مشاهده شد و تمامی جدایه ها به وانکومایسین حساس بودند.

  نتیجه ‎گیری:

   در این مطالعه، شایعترین علل عفونت ادراری، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوک گروه B بودند که بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی را نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، آمیکاسین و سفتی زوکسیم از خود نشان دادند. بر اساس یافته های مطالعه حاضر شاید بتوان استفاده از این آنتی بیوتیک ها در درمان تجربی عفونت های ادراری به عنوان داروهای خط اول توصیه نمود.

  کلیدواژگان: باکتری های گرم مثبت، عفونت های ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • فاطمه عزیزی مایوان، سهیل هشترخانی، میلاد لطیفی، رضا درودی، بنیامین حسینی* صفحات 53-64
  مقدمه

  تب مالت یکی از گسترده ترین بیماری های مشترک میان انسان و حیوان است. در این مطالعه بدلیل گستردگی دامپروری در نیشابور، توزیع جغرافیایی بیماری در سطح این شهرستان بین سال های 1396-1394 بصری سازی و تحلیل گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی در نیشابور (منطقه جغرافیایی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور) بین سالهای 1396-1394 انجام گرفت. اطلاعات مربوط به تمام افراد مبتلا به تب مالت در این منطقه شامل سن، جنس، فصل بروز بیماری، سال بروز بیماری، محل سکونت، تماس با دام و استفاده از مواد لبنی غیرپاستوریزه جمع آوری گردید. توزیع مکانی بروز بیماری بر اساس تقسیمات کشوری به تفکیک دهستان در نقشه جغرافیایی نیشابور برای هر سه سال با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی  ترسیم گردید.

  نتایج

  تعداد 804 مورد بیماری طی سال های 1396-1394 گزارش شد. میزان بروز در هر صد هزار نفر به تفکیک مناطق شهری، روستایی و مجموع در سال 94 به ترتیب 41/24، 97/86 و 35/62 ، در سال 95 به ترتیب 46/11، 45/71 و84/47 و در سال 96 به ترتیب 98/5، 86 و 50/54 در صد هزار نفر بدست آمد. میزان بروز در سال 95 نسبت به سال 94 کاهش معنی داری (002/0=p) داشت. اما در سال 96 دوباره افزایش پیدا کرد. میزان بروز در دهستان سرولایت روند افزایشی و در دهستان زبرخان روند کاهشی داشت.

  نتیجه گیری

  شهرستان های نیشابور و فیروزه از جمله آلوده ترین و مستعدترین مناطق کشور از لحاظ بیماری تب مالت است و توزیع مکانی این بیماری در دهستانهای این شهرستان ها با سطح پراکندگی دام در این مناطق متفاوت است.

  کلیدواژگان: نیشابور، توزیع مکانی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تب مالت، بروسلوز
 • سارا رجب پور، حمید نجات* صفحات 65-76
  مقدمه

  هدف، بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی (بوپروپیون) بر اضطراب رابطه جنسی و تعارضات زناشویی زوجین بود .

  روش

  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که در قالب طرح پیش آزمون پس آزمون با سه گروه بود. جامعه آماری ، شامل کلیه مراجعین به مطب های مامایی و مراکز روان پزشکی  شهر نیشابور در بهار سال 1397 با شکایت اضطراب رابطه جنسی بودند که از این بین 39 نفر به روش نمونه گیری دردسترس با لحاظ کردن ملاکهای ورود و خروج به پژوهش به شیوه تصادفی در سه گروه پژوهشی (درمان شناختی رفتاری، دارودرمانی و گروه گواه) قرار داده شدند. سپس گروه اول تحت 8 جلسه درمان شناختی رفتاری قرار گرفت و گروه دوم نیز دارودرمانی را دریافت نمود، در این مدت نیز گروه گواه هیچ نوع مداخله روانشناختی یا دارویی را دریافت نکرد، هر سه گروه در ابتدا و انتهای پژوهش توسط پرسشنامه های تحقیق شامل مقیاس تعارضات زناشویی و اضطراب رابطه جنسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده به منظور مقایسه نتایج سه گروه آزمایشی و کنترل از تجزیه وتحلیل واریانس چند متغیری (کوواریانس) و آزمون تعقیبی بونفرونی با نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری با تفاوت بیشتر معناداری در مقایسه با دارودرمانی، در بهبود اضطراب رابطه جنسی و تعارضات زناشویی موثر است.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد میشود از درمان شناختی رفتاری به عنوان درمانی مبتنی بر شواهد پژوهشی در کاهش مشکلات افراد دارای اضطراب رابطه جنسی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب رابطه جنسی، بوپروپیون، تعارضات زناشویی، درمان شناختی رفتاری
 • حسین طاهری چادرنشین*، محمدرضا اسماعیلی، سیده عذرا میرکاظمی، محمد علی ربیعی، محسن توکلی صفحات 77-88
  زمینه و هدف

  هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت نشاط اجتماعی و ارتباط آن با عوامل آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی جوانان بود.

   روش تحقیق:

  جامعه آماری این تحقیق را کلیه جوانان 20 تا 29 ساله استان خراسان جنوبی تشکیل می دادند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران حداقل حجم نمونه 384 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای اندازه گیری نشاط اجتماعی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. استقامت عضلانی و قلبی عروقی به ترتیب با استفاده از آزمون دراز و نشست و آزمون راکپورت تعیین شد. بعلاوه، قدرت عضلانی با استفاده از آزمون قدرت عضلات دست با دینامومتر محاسبه شد. همچنین، نمایه توده بدن (BMI) و نسبت دور کمر به باسن (WHR) هر آزمودنی تعیین شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین متغیر نشاط اجتماعی (64/3) و تمامی مولفه های شامل در آن در بین جوانان استان خراسان جنوبی در سطح مطلوبی قرار دارد. بین نشاط اجتماعی  با متغیر سن و جنسیت آزمودنی ها ارتباط معنی داری وجود ندارد. با وجود این، بین میانگین میزان نشاط اجتماعی با توجه به وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، بین نشاط اجتماعی و پارامترهای BMI، استقامت عضلانی، و استقامت قلبی تنفسی ارتباط معنی داری وجود دارد.  

  نتیجه گیری

  به طور کلی، نتایج مبین این است افرادی که از آمادگی جسمانی بالاتری بخصوص در شاخص های ترکیب بدنی و استقامت عضلانی و قلبی تنفسی برخوردار هستند نشاط اجتماعی بالاتری را تجربه می کنند.

  کلیدواژگان: نشاط اجتماعی، استقامت قلبی تنفسی، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، نمایه توده بدن، نسبت دور کمر به باسن، جوانان
 • ناهید نیکپور، سید محمد حسین موسوی نسب*، مسعود فضیلت پور صفحات 89-103
  مقدمه

  اختلال کم توجهی/ بیش فعالی از جمله رایج ترین اختلالات رشدی عصبی دوران کودکی محسوب می شود. توجه یکی از مهم ترین کارکردهای شناختی آسیب دیده در این کودکان می باشد که می تواند بسیاری از کارکردهای تحصیلی، اجتماعی و شغلی آینده این کودکان را متاثر سازد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/ بیش فعالی بود.

  مواد و روش ها

  نوع پژوهش نیمه آزمایشی با  نمونه گیری هدفمند به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 40 دانش آموز پسر مبتلا به اختلال کم توجهی/ بیش فعالی به کمک مصاحبه بالینی و پرسشنامه کانرز شناسایی و انتخاب شدند و به طور تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل گمارده شد. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تکلیف استروپ، آزمون عملکرد پیوسته، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و آزمون توجه تقسیم شده استفاده شد. آموزش توجه با استفاده از مجموعه ای از بازی های شناختی مرتبط با توجه و تکالیف توجه محور روی گروه آزمایش در 8 جلسه اجرا گردید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش توجه، عملکرد توجه پایدار و بازداری پاسخ را در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/ بیش فعالی به طور معناداری بهبود بخشید، اما بر عملکرد توجه انتخابی، توجه متناوب و توجه تقسیم شده اثر معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، برای ارتقاء توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/ بیش فعالی می توان از بسته آموزشی حاضر استفاده نمود

  کلیدواژگان: اختلال کم توجهی، بیش فعالی، توجه، شناخت
 • احمد شجیعی، امیر رشیدلمیر*، رامبد خواجه ای، محمدرضا رمضان پور صفحات 104-119
  زمینه و هدف

  چاقی مشکل اصلی جوامع مختلف به ویژه زنان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف قهوه سبز بر میزان فولیستاتین و مایوستاتین پلاسمای زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی کارآزمایی بالینی یک سوکور،30 نفر بانوان دارای اضافه وزن تمرین نکرده باشگاه، به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفری تمرین هوازی (8 هفته، 3 جلسه/هفته، از20 دقیقه در روز تا 60 دقیقه در هفته آخر)  با مصرف قهوه سبز و مصرف دارونما (روزانه) تقسیم شدند. خون گیری صبح ناشتا، قبل از شروع تمرینات و 48 ساعت بعد آخرین جلسه تمرین انجام شد. پس از سانتریفیوژ، نمونه ها جداسازی، سپس بررسی بیان ژن از روش RT-PCR و غلظت فولیستاتین و مایوستاتین براساس Ng/ml از روش الایزا استفاده شد. داده ها با روش ANCOVA و نرم افزار SPSS-22 آنالیز شدند (p<0.05).

  یافته ها

  تمرین هوازی همراه با مصرف قهوه سبز باعث افزایش معنی دار بیان فولیستاتین (004/0 P=، 995/10 F=) و کاهش معنی دار درصد چربی (004/0 P=، 809/9 F=) در هر دوگروه شد. تفاوت بین دو گروه بر میزان فولیستاتین، معنی دار نبود (567/0 P=، 34/0 F=)، اما تفاوت بین دو گروه بر میزان درصد چربی معنی دار بود (0001/0 P=، 156/29 F=). در مورد مایوستاتین و درصد عضله آزمودنی ها، تاثیر معنی داری در هیچ گروه نداشت (به ترتیب: 291/0 P=، 182/1 F= و 745/0 P=، 108/0 F=).

  نتیجه گیری

   ترکیب تمرینات هوازی همراه با مصرف قهوه سبز می تواند نقش موثری در کاهش وزن و بیماری های مزمن مرتبط با چاقی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، قهوه سبز، مایوستاتین، فولیستاتین، اضافه وزن
 • حمیدرضا نگارستانی، صدیقه حسین پور دلاور*، معصومه عزیزی، محمدعلی آذربایجانی، پروین فرزانگی صفحات 120-134
  مقدمه

  دیابت قندی یک بیماری مزمن جدی وپیچیده است وعاملی عمده دربوجود آمدن مشکلات سلامتی در سراسرجهان است. هدف این مطالعه تاثیر همزمان مکمل رزوراترول و تمرین تداومی برنشانگران ضد اکسایشی(SODوGPX)و نشانگراکسایشی (MDA) هپاتوسیتی در رت های نر نژاد ویستاردیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.

  مواد و روش ها

  60 سر موش صحرایی نژاد ویستار شامل گروه های کنترل سالم، دیابتی، دیابتی سالین، مکمل رزوراترول، تمرین تداومی و مکمل رزوراترول+تمرین تداومی بررسی شدند. ارزیابی نشانگران (SOD وGPX) و (MDA) بوسیله ی کیت های الایزا انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل یک راهه واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد، سطح معناداری 05/0 و نرم افزار SPSS 23 مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین غلظت SOD و GPX در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی -سالین  در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی داری کمتر (P≥0/001) و غلظت MDA در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی سالین در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی داری بیشتر بوده است.P ≥0/001تمرین تداومی و تجویز رزوراتول به تنهایی و یا به ویژه  مداخله رزوراترول همراه با ورزش تداومی سبب افزایش معنی داری در میانگین غلظت SOD و غلظت GPX P ≥0/001 و کاهش معنی دار در میانگین غلظت  MDAگردید P ≥0/001.

  نتیجه گیری

  استفاده از شیوه های درمانی غیردارویی تمرین ورزشی، مکمل رزوراترول و به ویژه ترکیبی از این دو می تواند در افزایش نشانگرهای ضد اکسایشی و کاهش نشانگرهای اکسایشی ناشی از بیماری دیابت هپاتوسیتی موثر باشد.

  کلیدواژگان: دیابت، رزوراترول، تمرین تداومی، SOD، GPX، MDA
 • محمد سیفی، روح الله حق شناس*، محسن ابراهیمی، رضا جمشیدی صفحات 135-148

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مصرف مکمل چای ترش بر پاسخ ظرفیت آنتی اکسیدانی، متعاقب یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان غیر ورزشکار بود. تعداد 22 مرد غیر ورزشکار سالم با میانگین سنی (62/1±32/20) سال، وزن (35/23±13/73) کیلوگرم، به طور تصادفی در دو گروه 11 نفری گروه مکمل چایی ترش و دارونما تقسیم شدند. سپس از آزمودنی های در یک جلسه آزمون بروس گرفته شد و نمونه های خون وریدی آزمودنی ها در چهار مرحله؛ 1 .قبل از مکمل یاری 2 قبل از فعالیت ورزشی . 3 بلافاصله بعد و 4 .24 ساعت بعد از فعالیت ورزشی جمع آوری شد. از روش الایزا برای اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی و از آزمون آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی سیداک برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی داری 05/0<p استفاده شد. نتایج تفاوت معناداری را بین دو گروه در متغیر NO در مراحل بلافاصله پس از فعالیت (005/0=P) و 24 ساعت پس از فعالیت (014/0=P) نسبت به حالت پایه نشان داد. افزایش معناداری در SOD گروه مکمل پس از چهار هفته مکمل دهی مشاهده شد (001/0=P). بلافاصله پس از فعالیت (001/0=P) و 24 ساعت پس از فعالیت (001/0=P) SOD در هر دو گروه کاهش معناداری یافت، که شیب این کاهش در گروه مکمل کمتر بود. تفاوت معناداری در متغیر MDA در هیچکدام از مراحل پژوهش مشاهده نشد (05/0).

  کلیدواژگان: فشار اکسایشی، چای ترش، فعالیت هوازی، نیتریک اکساید
 • زیور صباغی نژاد*، فریدون آزاده، غلامرضا رجبی، هدی علوی شوشتری صفحات 149-165
  مقدمه

  وبسایتهای دانشگاهی رابطی بین سازمان و کاربران هستند که حجم عظیم اطلاعات را سازماندهی کرده و به مخاطبان عرضه میکنند. از این رو لازم است کیفیت وبسایت از دیدگاه کاربران به عنوان جامعه هدف، سنجیده شود. هدف این مطالعه، ارزیابی کیفیت وبسایت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از دیدگاه کاربران آن وبسایت بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی است و به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 189 نفر تعیین شد و انتخاب نمونه ها به صورت طبقه ای نسبی می باشد. داده ها با استفاده از نسخه بومی سازی شده پرسشنامه مارسیکو و لویالدی که مشتمل بر 5 مولفه و 26 گویه بود، گردآوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید کتابداری و پایایی آن در با آلفای 1/0 تایید شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از نارضایتی کاربران در بخش منطق راهبری، کارایی جستجو و سرعت رسیدن به جواب در وبسایت بود. بخشهای قلم، رنگ، گرافیک، صحت محتوا و زبان مورد استفاده بخشهایی بودند که رضایت بیشتری را به دنبال داشتند.

  نتیجه گیری

  کاربران به طور کلی ارزیابی متوسطی از سایت داشتند و در بعد رضایت و لذت استفاده، نظرات پایینتر از متوسط بود.

  کلیدواژگان: کاربردپذیری وب سایت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، رضایت کاربر
|
 • Amirhossein Ahmadihekmatikar, Mihsan Ebrahimi* Pages 1-15

  With the development of society and the mechanization of life, physical activity has declined and this has led to a disease called obesity. Obesity is often caused by excessive food intake and low physical activity, and can include risks such as cardiovascular disease, type 2 diabetes, digestive problems, cancer, and more. Fat burning supplements with or without exercise is one of the common ways to prevent and treatment obesity. One of these popular supplements is tea. Some evidence suggests that eating tea before exercise may increase fat oxidation in exercise. The effects of long-term use on weight loss have also been shown in some studies. In this article, we try to investigate the short- and long-term effects of tea (black, oolong, green and white) on fat burning and body composition along with long-term and short-term exercise activity based on a review of studies. Articles in English and Persian have been collected from the databases of Science Direct, PubMed, Scopus, Web of Science, Springer, Google Scholar, SID and over a range of years (1992 to 2019)

  Keywords: Tea, Obesity, Fat Burning, Physical Activity
 • Mohammad Yousefi Ghalati, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 16-30
  Introduction

  Uteroplacental insufficiency (UPI) causes brain damage and neurodevelopmental deficits in intrauterine growth-restricted fetus. This study examined the effect of Gallic acid (GA) on fetus viability and weight of fetus, uterus, and placenta and hippocampal piramidal cell densityof fetus in UPI model.

  Materials and Methods

  25 pregnant Wistar rats were randomly divided into 5 groups: control, UPI+NS (Uteroplacental insufficiency + Normal saline), UPI+GA100 (Uteroplacental insufficiency + Gallic acid 100), UPI+GA200 (Uteroplacental insufficiency + Gallic acid 200) and UPI+GA400 (Uteroplacental insufficiency + Gallic acid 400). UPI induction is carried out by anterior uterine artery occlusion on gestation day (GD) 18. GA or normal saline was administrated by gavage method from GD15 to GD21. Then, on GD21 the fetus were cesarean section and after weighing, anesthetized by hypothermia, their heads were cut and the brains evaluated for histopathological studies.

  Results

  A significant increase in uterine weight and a significant decrease in fetal viability and cell density were observed in the hippocampal CA1, CA2 and CA3 subdivision in UPI+NS group compared to the control group (p˂0.05). On the other hand, viability rate, fetus weight and cell density in CA1 and CA3 subdivisions were significantly higher in the GA-treated groups than the UPI+NS group (p˂0.05).

  Conclusion

  GA reduced fetal mortality and fetal hippocampal cell damage in UPI model. Therefore, it usable to avoid the neurodevelopmental complications due to intrauterine growth restriction.

  Keywords: Gallic acid, Fetal Growth Retardation, Brain injuries, Hippocampus, Fetal viability
 • Akram Aminian, Farshid Hamidi*, Hadi Mohebalian Pages 31-42
  Introduction

  Glycyrrhiza glabra is a plant used in traditional medicine across the world for its pharmacological value. Its value has been proved such as anti-cough, anti-diabetes, anti-microbial and antioxidant effects.

  Materials and Methods

  In this study the effect of a glycyrrhizin component of HMGB1's microglia product becomes in the survey, at terms of informative mediating on in vitro modeling that have six groups (with three replications). In negative control group no Gly and LPS was involved. In positive control group, the cells were  induced with LPS and no Gly, and in 3, 4, 5 and 6 groups 0.2, 0.4, 1.2 and 4 µg/ml Gly were added respectively. The amounts of HMGB1 were measured at 24, 48 and 72 hours with the sandwich ELISA kit. 

  Results

  At all three times, the HMGB1 were decreased with increasing Gly, but in 24 h between 0.2 and 1.2 concentrations and in 72 h between positive control and 0.2 no significant difference were found. So it is concluded that this amount should be increased for the effective dose.

  Conclusion

  Along with previous studies, Glycyrrhizin reduced the production of HMGB1 in the microglial cell line.

  Keywords: Glycyrrhiza glabra, HMGB1 protein, glycyrrhizin, Microglial cell
 • Mohammad Bartimar, Ania Ahani Azari*, Ahmad Danesh Pages 43-52
  Introductions

  As antibiotic resistance in uropathogens is increasing, information on the most common etiologic agents and their antibiotic susceptibility are highly important. The aim of this study was to determine antibiotic resistance pattern of Gram-positive uropathogens isolated from urine specimens referred to clinical laboratories in Bandar Turkmen.

  Materials and Methods

  Urine samples of patients suspected of urinary tract infection were collected from April through May 2016. From 367 positive urine samples, 89 samples were positive for Gram-positive Europathogens, using standard microbiological and biochemical tests. Then, antibiotic resistance patterns were determined by disk diffusion method.

  Results

  The most isolated were Staphylococcus epidermidis (30), Streptococcus group B (28), Non-heamolytic streptococci (10) and Enterococci (7), Staphylococcus saprophyticus (6), Alpha-heamolytic Streptococci (5) and Micrococci (3) and the highest resistance was observed to ampicillin and cotrimoxazole. Moreover, all the isolates were sensitive to vancomycin.

  Conclusion

  It is found that the most common causes of UTI were Staphylococcus epidermidis and Streptococcus group B, whichhad the highest antibiotic resistance to cotrimoxazole and ampicillin. They were also most susceptible to vancomycin, amikacin and ceftizoxime. Therefore, these antibiotics can be used in the empiric therapy of UTIs.

  .

  Keywords: Antibiotic resistance, Gram-positive bacteria, Urinary tract infections
 • Fatemeh Azizi Mayvan, Soheil Hashtarkhani, Milad Latifi, Reza Darrudi, Benyamin Hoseini* Pages 53-64
  Introduction

  Brucellosis is one of the most common diseases among humans and animals and is one of the most important public health issues. In this study due to the wide range of livestock breeding in Neyshabur and Firouzeh, the geographic disparities of the disease was visualized and analyzed in cummunity-level during 2014-2016.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in Neyshabur (Neyshabour University of Medical Sciences) between 2014-2016. Data were collected for all people with brucellosis who referred to Neyshabur health centers including age, sex, season of incidence, year of illness, residency, contact with animals and use of non-pasteurized dairy products. The spatial distribution of the disease was mapped according to the country divisions for three years using geographical information systems.

  Results

  A total of 840 cases were reported during the years 2014-2016. The incidence rate by urban, rural and total was 24.41, 86.97, and 62.35, respectively in 2014, 11.46, 71.44, and 47.84 respectively in 2015, and 5.98, 86, and 54.50 respectively in 2016 per 100,000 people. The incidence rate decreased in 2015, but it increased again in 2016. The incidence rate was increasing in Sarvaleit village and decreasing in Zebarkhan district.

  Conclusion

  Neyshabour and Firoozeh are among the most polluted and susceptible regions of the country in terms of brucellosis. And the spatial distribution of this disease in the villages of these regions varies with the level of livestock dispersal in these areas.

  Keywords: Neyshabur, Geographical information systems, Brucellosis, Spatial analysis
 • Sara Rajabpour, Hamid Nejat* Pages 65-76
  Introduction

  The present study aimed to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and bupropion drugtherapy in sexual relationship anxiety and marital conflicts of couples.

  Method

  This study was a three-group pretest-posttest semi-experimental research design. The research statistical population consisted of all individuals with sexual anxiety complaints who referred to midwifery clinics and psychiatric centers in Neyshabour in the spring of 2017. Of this population, 39 subjects were chosen through convenience sampling method and were randomly assigned into three research groups (cognitive-behavioral therapy, drugtherapy and control group) while considering the research inclusion and exclusion criteria. Then, the first group underwent 8 sessions of cognitive-behavioral therapy and the second group received drugtherapy. During this period, the control group did not receive any psychological or pharmacological intervention. At the beginning and end of the study, all three groups were evaluated by the research questionnaires including Marital Conflict Scale and Sexual Anxiety Scale. In order to compare the results of the experimental and control groups, multivariate analysis of variance (covariance) and Bonferroni post-hoc test were employed in SPSS software.

  Findings

  The results demonstrated that cognitive-behavioral therapy was significantly more effective than pharmacotherapy in improving sexual relationship anxiety and marital conflicts.

  Conclusion

  It is suggested that cognitive-behavioral therapy be used as an evidence-based therapy to reduce the problems of people with sexual relationship anxiety.

  Keywords: Sexual relationship anxiety, bupropion, marital conflicts, drugtherapy, cognitive behavioral therapy
 • Hossein Taherichadorneshin*, Mohammad Reza Esmaeili, Seyedeh Ozra Mirkazemi, Mohmmad Ali Rabiee, Mohsen Tavakoli Pages 77-88
  Background and Aim

  The aim of current study was to investigate the status of social happiness and its relationship with anthropometrics and physical fitness factors among youth.

  Materials and Methods

  The statistical population of this study was all young people aged 20-29 years old in South Khorasan province. Based on randomized multistage cluster sampling, 384 subjects were selected using the Cochran formula. Oxford happiness questionnaire was used to measure social happiness. Muscular and cardiovascular endurance were determined using a sit-up and Rockport tests, respectively.  In addition, muscle strength was calculated by using the hand grip dynamometer tests. Body mass index (BMI) and waist to hip ratio (WHR) of each subject were also determined.

  Results

  The results showed that the average of social happiness and all its components are at a desirable level among the youth of South Khorasan province. There is no meaningful relationship between social happiness and the age and gender of the subjects. However, there is a significant difference between the mean of social happiness in relation to marital status, employment status and educational level. In addition, there is a meaningful relationship between social happiness and parameters of BMI, muscular endurance, and cardio-respiratory endurance.

  Conclusion

  In general, the results indicate that individuals with higher physical fitness, especially in body composition and muscular and cardio-respiratory endurance, experience higher social happiness.

  Keywords: Social happiness, Cardio-respiratory endurance, Flexibility, Muscular strength, Body mass index, Waist to hip ratio, Youth
 • Nahid Nikpour, S. M. Hossein Mousavi Nasab*, Masoud Fazilat Pour Pages 89-103
  Introduction

  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common neurodevelopmental disorders in childhood. Attention is one of the most important cognitive functions which is impaired in children with ADHD that can affect the future educational, social and occupational functions of these children. The aim of this study was to investigate the effectiveness of attention training on attentional functions in children with ADHD.

  Materials and Methods

  The method of this study was semi- experimental with purposive sampling with pre-test and post-test for control group. For this aim, 40 male students were diagnosed as ADHD who were selected by clinical interview and Conner's questionnaire and randomly 20 participants were assigned in the experimental group and 20 were assigned in the control group. In order to measure the variables of the research, Stroop task, continuous performance test, Wisconsin Card Sorting test, and divided attention test were used. Attention training was presented on the experimental group in 8 sessions, using a set of related cognitive games and attention-based task .For data analysis, covariance analysis was used.

  Results

  The results indicated that attention training significantly increased the sustained attention performance and response inhibition of children with ADHD, but there was no significant effect on the selective attention function, shifting attention and divided attention.

  Conclusion

  According to the findings, the present training package can be used to improve sustained attention and response inhibition in children with ADHD.

  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Attention, Cognition
 • Ahmad Shajie, Amir Rashidlamir*, Rambod Khajeie, Mohammadreza Ramezanpoor Pages 104-119
  Introduction

  Obesity is a major problem in many societies, especially women. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic exercise with green coffee consumption on the levels of follistatin and myostatin in overweight women.

  Methods

  In this semi-experimental single blind Clinical Trial study, 30 overweight women were randomly divided into two groups (n=15), aerobic exercise (8-Weeks, 3days/Week, 20 min/day, at the last week 60 min/day)  with green coffee and with placebo (daily). Blood samples were collected in the fasting morning before exercise and 48 hours after the last training session. After centrifugation, the samples were isolated, then for determine of gene expression, used the RT-PCR method and for the concentration of follistatin and myostatin based on ng/ml used ELISA method. Data were analysed by ANCOVA test and SPSS-22 software (p <0.05).

  Results

   Aerobic exercise combined with green coffee consumption significantly increase in follistatin expression (P= 0.004, F= 10.995) and a significant reduction in fat percentage in the both groups (P= 0.004, F= 9.809). There was no significant difference between the two groups on follistatin (P= 0.567, F= 0.34), but on the fat percentage, the difference between the two groups was significant (P= 0.0001, F=29.156). But there was no significant effect on myostatin and muscle mass in any group (P= 0.291, F= 1.182 and P= 0.745, F= 0.108).

  Conclusion

   The combination of aerobic exercise with green coffee can play an important role in weight loss and chronic diseases associated with obesity.

  Keywords: Aerobic exercise, Green coffee, Myostatin, Follistatin, Overweight
 • Hamidreza Negharestani, Sedigheh Hosseinpour Delavar*, Masoumeh Azizi, Mohammad Ali Azarbaijani, Parvin Farzanegi Pages 120-134
  Introduction

  Diabetes mellitus is a serious and complex chronic disease and is a major contributor to the health problems around the world. The purpose of this study was to compare the simultaneous effect of resveratrol supplementation and continuous training on anti-oxidative markers (SOD and GPX) and hepatocytic oxidative marker (MDA) in streptozotocin-diabetic male Wistar rats.

  Materials and Methods

  60 wistar rats including healthy control groups, diabetic, diabetic saline, resveratrol supplement, continuation training and complementary resveratrol + continuation training were evaluated. (SOD and GPX) and (MDA) were evaluated by ELISA kit. One-way analysis of variance and Tukey's post hoc test were used for data analysis. The significance level was considered 0.05 and SPSS 23 software was used.

  Results

  The mean concentration of SOD and GPX in diabetic and diabetic saline patients compared to other groups was significantly lower (P≥0/001) and MDA concentration in diabetic and diabetic saline patients compared to other groups was significantly higher (P ≥ 0/001). continuous training and resveratrol alone or in particular resveratrol intervention with continuous training significantly increased the mean concentration of SOD and GPX concentration (P≥0/001)and A significant decrease was observed in the mean concentration of MDA (P≥0/001).

  Conclusion

  The use of non-pharmacological exercise therapy, resveratrol supplementation, and in particular the combination of these two, can be effective in increasing the antioxidant markers and reducing oxidative markers due to hepatitis Diabetes.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Resveratrol, continuous training, SOD, GPX, MDA
 • Mohammad Saifi, Rouhollah Haghshenas*, Mohsen Ebrahimi, Reza Jamshidi Pages 135-148
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effect of sour tea supplementation on the response of antioxidant capacity following an exhaustive activity session in non-athletic men.

  Materials and Methods

  twenty-two non-athlete's men students (Mean age: 20.32±1.62 year, weight:73.23±13.35 Kg) were randomly assigned into 2 groups of 11 persons each with sour tea consumption and placebo. Then Subjects were enrole at a Bruce aerobic exhaustive test and the subjects' blood samples were collected in four stages; 1. before supplementation 2. prior to exercise 3. immediately after exercise and 4. 24 houre after exercise. ELISA method was used to measure biochemical variables and repeated measures ANOVA and Sidak post hoc tests were used to analyze the data at the significant level P <0.05.

  Results

  The results showed a significant difference between the two groups compared to baseline in the NO variable immediately after exercise (P=0.005) and 24 hours after exercise (P=0.014). Significant increase in SOD of supplement group was observed after 4 weeks of supplementation (P=0.001). Immediately after exercise (P=0.001) and 24 hours after exercise (P=0.001) SOD decreased significantly in both groups, the slope of which was lower in the supplement group. There was no significant difference in MDA in any of the stages of the study (P<0.05).

  Conclusion

  The use of short-term supplementation with sour tea probably suppresses the oxidative stress caused by exhaustive aerobic activity in addition to improving the body's oxidative system by increasing SOD and NO activity in non-athletes.

  Keywords: Stress Oxidative, Sour tea, Aerobic Exercise, Nitric Oxide
 • Zivar Sabaghinejad* Pages 149-165

  Internet has become and indispensable part of our lives. No institution, including university, can survive in this competitive world without a website. Conversely, users are dependent on the website to meet their information needs. Medical university websites are large websites that serve diverse users. Since users are pivotal in any website evaluation scheme, this study aimed to assess Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences’ (AJUMS) website from users’ perspective. The study was carried out on 709 students, faculty and staff of AJUMS. A questionnaire was used to assess 5 attributes of usability namely appearance and layout, logic of navigation, effectiveness of search, accuracy of content and satisfaction. The findings outlined some inconveniences in navigation and search and speed of finding information. Even though site appearance and content received higher positive ratings, the overall satisfaction was ranked below average.

  Keywords: website quality, evaluating website, Ajums