فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 98 (آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ندا طهماسبی روشن، علی مروتی شریف آبادی*، سیدحیدر میرفخرالدینی، سیدحبیب الله میرغفوری صفحات 7-29

  در دنیای رقابتی امروز سازمان ها برای ادامه حیات خود نیاز به کسب رضایت و وفاداری مشتریان خود دارند. این امر با برآورده شدن خواسته های آن ها حاصل می شود. افزایش آگاهی های اجتماعی و زیست محیطی موجب تمایل مشتریان به مصرف کالا یا خدماتی شده است که از نظر آن ها مسائل پایداری از سوی شرکت ها، تولیدکننده آن کالا و خدمات بهتر رعایت شده باشد و دارای عملکرد پایدار باشند. شرکت ها نیز برای دستیابی به عملکرد پایدار نیاز به فعالیت در زنجیره تامین پایدار دارند. از طرفی دیگر با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی این موضوع دارای اهمیت بیشتری برای آن ها است. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین پایدار بر ابعاد عملکرد پایداری شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی و درنهایت رضایت وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان آن ها می باشد. به منظور جمع آوری داده از توزیع پرسش نامه میان مدیران و مشتریان شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده کود و سم استفاده شده و جهت آزمون فرضیه از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی بر تایید تاثیر زنجیره تامین پایدار بر ابعاد پایداری شرکت است و همین طور دو بعد از سه بعد ابعاد پایداری یعنی بعد زیست محیطی و اجتماعی بر رضایت مشتریان تاثیر داشته و از طریق رضایت بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان تاثیر می گذارند؛ اما بعد اقتصادی بر رضایت تاثیر نداشته و این فرضیه رد شده است. نتایج این تحقیق درک روشنی از رابطه زنجیر تامین پایداری با عملکرد پایداری شرکت و رفتار مشتریان ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین پایدار، عملکرد پایداری، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان، تبلیغات دهان به دهان
 • عباسعلی رستگار، هوشمند باقری قره بلاغ*، محمد کشاورز، محسن عین علی صفحات 30-43

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز با توجه به نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 133 نفر از کارکنان شرکت تولید کننده مواد غذایی سبز در شهر تهران است که به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند و جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه استاندارد 19 گویه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart-PLS مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا و واگرا توسط نرم افزار بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج پژوهش اثر مثبت و معنی دار مدیریت زنجیره تامین سبز بر خرید سبز را تایید کرد. با این وجود، مدیریت زنجیره تامین سبز رابطه میان توانمندسازی کارکنان سبز و خرید سبز را میانجی گری نمی کند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی کارکنان سبز، مدیریت زنجیره تامین سبز، خرید سبز، مواد غذایی سبز
 • یزدان شیرمحمدی، محمدامین معاونی* صفحات 44-65

  امروزه چالش های زیادی پیش روی سازمان های ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، جهت ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت زنجیره تامین، در طراحی مجدد فرایند کسب و کار وجود دارد. در این پژوهش، یک الگوی پیشنهادی جهت طراحی مجدد فرایند کسب و کار، پس از استفاده در مجموعه زنجیره تامین سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری شرکت هواپیمایی آسمان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. این برنامه منجر به تغییر سیاست گذاری ها در طراحی مجدد فرایند کسب و کار ارائه دهندگان خدمات تعمیری قطعات هواپیما توسط سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری خطوط هوایی مستقل شد. نتایج عملکرد این برنامه نشان داد که اثر روش پیشنهادی طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار به منظور حمایت از یکپارچگی، مدیریت زنجیره تامین می تواند علاوه بر بهبود مزیت رقابتی، سبب شفافیت در هدایت و برنامه ریزی منظم گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف، عملی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. در آمار تحلیلی این پژوهش، شاخص های مختلف متغیر عملیات یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین به صورت اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه کاربردی حاکی از آن است که روش طراحی مجدد فرایند کسب و کار در یکپارچگی زنجیره تامین موجب شفافیت بالا در هدایت مسیر و صرفه جویی در هزینه های شرکت خواهد شد.

  کلیدواژگان: یکپارچگی زنجیره تامین، طراحی مجدد فرآیند کسب و کار، شرکت هواپیمایی آسمان. تعمیرات و نگهداری هواپیما
 • مسعود کمالی اردکانی*، محمد رضایی پور، مصطفی محمدی صفحات 66-84

  این مقاله به دنبال معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنایع لوازم خانگی و چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط کلان صنعت از منظر ارزش تولیدات، ارزش افزوده، اشتغال و تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه تکنولوژی و الگوهای تولید، شدت انرژی، بهره وری نیروی کار و سرمایه به معرفی ساختار بازار صنعت به ویژه اندازه و شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای صادراتی این صنعت می پردازد و در پایان با بررسی برخی از سیاست های دولت و تاثیر آن بر عملکرد صنعت چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت را بیان می دارد.بنگاه های ایرانی در این صنعت به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می کنند و معمولا بنگاه ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت های قطعه ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی باشد.

  کلیدواژگان: ساختار بازار، رقابت صنعتی، اقتصاد کلان
 • مجید برزگر*، امیرحسین نیکنام فر صفحات 85-97

  در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به جدیت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. امروزه، محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که می توان به تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان در انتخاب شوینده های صنعتی اشاره کرد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش شوینده های صنعتی پرداخته می شود. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته می شود. در پایان، با استفاده از روش تاپسیس فازی برای رتبه بندی شش شوینده صنعتی برتر بهره برده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردارند، در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین می شود. همچنین، برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری بهره برده می شود.

  کلیدواژگان: تاپسیس، شوینده های صنعتی، مدل ساختار تفسیری، تجزیه تحلیل سلسله مراتبی، محیط فازی
 • حسین محبی*، علیرضا زارع مهرجردی صفحات 98-113
  شرکت ها با هدف دستیابی به عملکرد بالا در بازار به اقدامات مختلفی روی آورده اند؛ یکی از این اقدامات تاکید و توجه بر توانمندی ها و قابلیت های شرکت است. قابلیت های شرکت دارای انواع مختلفی است که از مهم ترین آنها می توان به قابلیت های بازاریابی و بازارگرایی اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازارگرایی کنش گرایانه (فعالانه) در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در شرکت است. این پژوهش از منظر روش از انواع پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تعداد 80 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد توزیع گردید. پایایی ابزار پژوهش و همچنین روایی آزمون به روش محتوا و سازه تایید شد. یافته های نهایی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS نشان داد که بازارگرایی کنش گرایانه به ترتیب با مقدار معنی داری 425/17 و 271/4 تاثیر مثبت و مستقیمی بر قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار دارد. همچنین قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار بر عملکرد شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد تاثیرگذار است. در این بین نقش میانجی متغیرهای قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار نیز مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بازارگرایی کنش گرایانه، قابلیت های بازاریابی، تغییرات بازار، عملکرد سازمان
|
 • Neda Tahmasbi Roshan, Ali Morovati Sharif Abadi *, Seyed Heidar Mir Fakhreddini, Seyed Habibollah Mirghafoori Pages 7-29

  In today's competitive world, organizations need their customers' satisfaction and loyalty to survive, with their demands fulfilled. Increasing social and environmental awareness has led consumers to take advantage of goods or services that, in their view, have sustained issues from companies that produce those goods and services, and have a sustainable performance. Companies also need to operate in the sustainable supply chain in order to achieve sustainable performance. On the other hand, given the nature of the activity of active companies in the field of fertilizer and agricultural poisoning, this issue is of great importance to them. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of sustainable supply chain management on the sustainability performance of active companies in the field of fertilizer and agricultural toxicology, and finally, the satisfaction of loyalty and oral advertising to their customers' mouths. In order to collect the data, a questionnaire was distributed among the managers and customers of the companies producing and distributing fertilizer and poison distributed in order to test the hypothesis. Structural equation modeling and SMART-PLS software are used. The results of the hypotheses test indicate confirmation of the effect of sustainable supply chain on the firm's sustainability dimensions. Also, two dimensions of three dimensional dimensions of sustainability, namely environmental and social dimension, affect customer satisfaction and through satisfaction of loyalty and word of mouth advertisements to customers Affect. But the economic dimension has no effect on satisfaction and this hypothesis has been rejected. The results of this study provide a clear understanding of the relationship between sustainability with the firm's sustainability and customer behavior.

  Keywords: Sustainable Supply Chain Management, Sustainability, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Word of Mouth Advertising
 • Abasali Rastegar, Hooshmand Bagheri Garbollagh *, Mohammad Keshavarz, Mohsen Eynali Pages 30-43

  The aim of this research is to investigate the effect of green employees' empowerment on green purchasing with respect to the role of mediating green supply chain management. This is an applied and descriptive study and has been performed by survey method. The statistical population of this study is 133 employees of green food company in Tehran who are selected by Cochran sampling method and 19 items with 5 spectrum options used to measure the information. The questionnaire based on Likert spectrum is used in order to collect information. Structural equations’ modeling is used to analyze research data with Smart-PLS software. The validity of convergent and divergent validity is used by software, In order to fit the reliability, Cronbakh alpha was used and its coefficient for all research structures is more than 0.7.The results indicate that the empowerment of green employees has a positive and significant effect on green purchases and green supply chain management. However, Green Supply Chain Management does not mediate the link between greening staff empowerment and green purchases.

  Keywords: Green employees empowerment, Green Supply Chain Management, green purchasing, green food
 • Yazdan Shirmohammadi, MOHAMMADAMIN MOAVENI * Pages 44-65

  Today, there are a number of challenges facing the organization providing aircraft maintenance services to create an integrated supply chain management structure in the redesign of the business process. In this research, a proposed model for re-designing the business process examined and tested after using it in the supply chain of the overhaul and maintenance organization of the airline. This program has led to a change in the policy of redesigning the business process of airline repair service providers by the overhauls and maintenance of independent airlines. The results of this program showe that the proposed method of redesigning business processes in order to support the integration of supply chain management can, in addition to improving the competitive advantage, lead to transparency in scheduling and scheduling. The research is practical and based on the descriptive-correlation research. In the analytical statistics of this research, various indicators of the supply chain management integration variable have been explored exploratoryly. The findings from the analysis of data in the application indicate that the process of redesigning the business process in the integration of the supply chain will lead to high transparency in driving directions and saving company costs.

  Keywords: Supply chain integration, business process redesign, Sky Airlines. Aircraft repairs, maintenance
 • Masoud Kamaliardekani *, MOHAMMAD REZAEIPOUR, Mostafa Mohammadi Pages 66-84

  This article seeks to introduce the macro environment and market structure of home appliance industry and the challenges and opportunities facing this industry. After reviewing the macroeconomic environment from the perspective of value of production, value added, employment and production the technical structure of the industry has been survived. Technological development trends and production patterns, intensity of energy, labor and capital productivity are considered, to introduce the structure of the industrial market. The results of this paper show that Iranian firms of this industry could not compete at global level due to lack of international connections, low size of production, low ability in research and development, low ability in innovation and absorption of foreign capital.

  Keywords: market structure, industrial competition, macro economy
 • Majid Barzegar *, Amirhossein Niknamfar Pages 85-97

  In the present competitive world, organizations need to work hard for their growth and sustainability and employ the right strategy to develop and maintain their own survival advantage. Industrial cleaning production companies face with rapidly changing environment including changes in demand and customer needs. In this study, for the first time, the performance measures of industrial cleaning products are first identified. Then, an interpretive structural model (ISM) is used to categorize and classify the measures. Next, an analytical hierarchy process (AHP) is utilized to improve the efficiency of the weighting method used in a fuzzy TOPSIS technique. At the end, the model is employed to rank six detergents. The results show that the measures called “force more winners” and “less dependence” are associated with more weights.

  Keywords: TOPSIS, FUZZY AHP, ISM model, Industrial Cleaning
 • Hossein Mohebbi *, Alireza Zare Mehrjardi Pages 98-113
  Achieving high performance in the market is a goal that companies have taken to various actions in order to achieve it. One of these actions is to emphasis company’s capabilities. The capabilities of the company have a variety of types. One of the most important of which is the marketing and marketing capabilities. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of market oriented behavior on market changes and its implications in the organization. From the perspective of the method, this research is a descriptive and correlational research, from the perspective of the applied objective and in terms of the method of collecting survey information. Using available sampling, 82 questionnaires were distributed among experienced employees of Yazd tile and ceramic companies. Reliability of the research tool and the validity of the test are confirmed by the content and structure method. The final findings of the research using structural equation modeling with Smart PLS software showe that action oriented market orientation has a positive and direct effect on marketing capabilities and market changes with a significant value of 17.425 and 4.271 respectively. Also, marketing capabilities and market changes affect the performance of ceramic tile companies in Yazd. Meanwhile, the role of the mediator of the variables of marketing capabilities and market changes was also confirmed.
  Keywords: Proactive Market Orientation, Marketing Capabilities, Market Changes, Organization Performance