فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 15 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مصطفی سوری* صفحات 11-36
  چکیده نهاوند یکی از شهرهای غربی ایران و هم اکنون جزء استان همدان محسوب می شود. نهاوند به دلیل رونق کشاورزی و سایر جاذبه های طبیعی همواره مورد توجه حاکمان و شاهزادگان قاجار بود؛ چنانچه از این طریق عایدات خوبی نصیب آنها می گشت. قاجاری کردن ایران جریانی بود که با واگذاری حکوت ایالات و ولایات به شاهزادگان در دوره فتحعلی شاه شروع شد. افزایش شاهزادگان و اجتماع آنها در پایتخت ممکن بود که خطراتی برای حکومت مرکزی ایجاد کند؛ به همین دلیل این شاهزادگان را به عنوان حاکم به سمت ایالات و ولایات روانه نمودند. بین سالهای50-1229ه.ق سه تن از این شاهزادگان در نهاوند مستقر شدند و امور حکومتی این ولایت را بر عهده گرفتند، در ولایات همجوار نهاوند نیز سایر شاهزادگان حکومت یافتند؛ استقرار آنها در این ولایات باعث درگیریهایی بین آنها در این مناطق گشت، به طوری که اوضاع اجتماعی و سیاسی این ولایات را آشفته نمود.این مقاله قصد دارد که چگونگی و نتایج واگذاری ایالات به شاهزادگان قاجار در ولایت نهاوند بررسی کند. واژه های کلیدی: شاهزادگان قاجار ، نهاوند، محمود میرزا، جهانشاه میرزا، همایون میرزا
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: شاهزادگان قاجار، نهاوند، محمود میرزا، جهانشاه میرزا، همایون میرزا
 • نصرالله صالحی* صفحات 37-56

  تاریخ طولانی روابط ایران و عثمانی شاهد وقوع جنگ های گوناگون و انعقاد عهدنامه های متعدد است. عهدنامه دوم ارزنه الروم در 16جمادی الثانی 1263/1 ژوین 1847 میان دو کشور منعقد شد. به موجب ماده سوم این عهدنامه، می-بایست کمیسیون مشترکی از نمایندگان چهار دولت تشکیل گردد و با تحقیقات میدانی حدود دو کشور را تعیین نماید. هیات عثمانی به ریاست درویش پاشا در راه ماموریت برای پیوست به کمیسیون پیش از رسیدن به بغداد، به قلمرو ایران تجاوز کرد و دره قطور را به اشغال درآورد. این اقدام تجاوزکارنه درست در آستانه تشکیل کمیسیون تحدید حدود، تبدیل به یک مناقشه مهم بین ایران و عثمانی شد. ایران از همان آغاز با محکومیت شدید اقدام درویش پاشا از نمایندگان واسطه خواست تا به مسیولیت خود در رفع تجاوز عمل کنند. اشغال قطور دقیقا سی سال به طول انجامید و سرانجام کنگره برلین بر حقانیت ایران صحه گذاشت و دولت عثمانی مجبور به بازپس دادن قطور به ایران شد. درخصوص چگونگی اشغال قطور و به ویژه اقدامات میرزا جعفرخان مشیرالدوله در طول سه سال ماموریت تحدید حدود، هنوز پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با روش تاریخی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، با اتکا به اسناد، به ویژه اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه به این پرسش ها پاسخ می دهد: قطور دارای چه موقعیت و اهمیت راهبردی بود؟ چرا این منطقه در آستانه تشکیل کمیسیون تحدید حدود از سوی عثمانی اشغال شد؟ دولتمردان ایران به ویژه میرزا جعفرخان مشیرالدوله به عنوان نماینده ایران در کمیسیون تحدید حدود در قبال اشغال قطور دست به چه اقداماتی زدند؟

  کلیدواژگان: قطور، تحدید حدود، میرزا جعفرخان مشیرالدوله، درویش پاشا
 • محمدرضا عسکرانی* صفحات 57-74

  چکیده خوزستان از آبادترین بخش های ایران زمین و پایتخت پادشاهی های نیرومندی در اعصار مختلف بوده است؛ لیکن در دوره قاجاریه از آبادانی باستانی آن اثری نمانده بود و این ناحیه مشکلات فراوانی داشت. پیشینه تمدنی، حاصلخیزی زمین، آب و هوای مناسب و راه داشتن به سواحل دریای آزاد، ویژگی هایی است که نابسامانی اوضاع آن در آن دوره را تامل برانگیز می نماید. نویسنده با هدف بازشناسی وضعیت سیاسی، اجتماعی خوزستان در عصر ناصری، می کوشد با رویکرد «توصیفی تحلیلی» و روش «کتابخانه ای» و «اسنادی» به این پرسش پاسخ دهد: نابسامانی وضعیت خوزستان در دوره ناصرالدین شاه ناشی از چه عواملی بوده است؟ چنین فرض می شود که دو دسته عوامل تحولات سیاسی و اجتماعی خوزستان را شکل داده اند: نخست عوامل بومی مانند عملکرد قبیله ها و کنش حاکمان محلی و دیگر دخالت استعمارگران اروپایی. این بررسی نشان می دهد: عملکرد دولت قاجاریه و مداخله بیگانگان مانع عمران این ناحیه گردید و چیرگی زندگی قبیله ای و رفتار نامناسب ماموران حکومتی، از مشکلات سیاسی و اجتماعی خوزستان در عصر ناصری بوده است.

  کلیدواژگان: خوزستان، قاجاریه، استعمار، ایلات، عمران
 • شایان کرمی*، داریوش رحمانیان صفحات 91-104
  کرمانشاه یکی از متراکم ترین مناطق مالکیت خالصه و سلطنتی در دوره قاجاریه و پهلوی اول بود. مسیله اصلی مقاله حاضر روشن کردن چرایی و چگونگی شکل گیری مالکیت سلطنتی و پیامدهای این نوع مالکیت بر کشاورزی منطقه کرمانشاه در دوره پهلوی اول است. هدف کلی مقاله توضیح و تفسیر علل و عوامل ظهور و بروز پدیده املاک رضاشاه در کرمانشاه در دوره پهلوی اول است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است. داده ها از مراکز اسناد و منابع کتابخانه ای بر پایه نمونه گیری هدفمند گردآوری و به روش گراندد تیوری تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد مقوله هایی مانند: «ایدیولوژی ایران باستان»، «فروپاشی نظام ایلی»، «زور»، «نظام ارباب رعیتی مدرن» و «کشاورزی پایه توسعه» عمده ترین علل و عوامل شکل گیری پدیده املاک سلطنتی در کرمانشاه بود. مهم ترین نتایج و پیامدهای پدیده املاک شاهانه در کرمانشاه عبارتند از: تغییر الگوی کشت و توسعه کشاورزی تجاری، تخصصی شدن دانش بهره برداری از زمین، تاسیس کارخانه قند شاه آباد (اسلام آباد)، سدسازی، توسعه شبکه آبیاری و ماشینی شدن کشاورزی.
  کلیدواژگان: کرمانشاه، رضاشاه، مالکیت زمین، املاک اختصاصی، گراندد تئوری
 • مرتضی میردار، جواد عربانی*، مجتبی سلطانی احمدی صفحات 105-122

  رضاشاه حدود شانزده سال در ایران سلطنت کرد (1304- 1320). در این دوران تغییراتی در سیستم مالکیت اراضی در برخی مناطق کشور، خصوصا در مازندران پدید آمد و باعث شد تا به‌تدریج رضاشاه علاوه بر مقام سلطنت در جایگاه بزرگ مالک نیز قرار گیرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوالات است که رضاشاه با چه انگیزه‌ها و شیوه‌هایی توانست املاک گسترده‌ای را درمازندران به تصاحب خود درآورد؟ در مقام پاسخگویی به این سوالات می‌توان انگیزه‌های متعددی را برشمرد اما شاید بتوان مهم‌ترین انگیزه را به‌واسطه اهمیت مالکیت زمین و طبقه ملاکین در مناسبات سیاسی  اجتماعی ایران و عدم بهره‌مندی رضاشاه و خاندانش از این امتیاز جستجو نمود. همچنین تملک‌خواهی رضاشاه به شیوه‌های گوناگونی از جمله فروش خالصه‌جات، تعویض علاقجات، فروش املاک وقفی و... در شمال ایران انجام می‌گرفت.

  کلیدواژگان: رضاشاه، تملک خواهی، اداره اختصاصی املاک، مازندران
 • نصرت خاتون علوی* صفحات 123-144
  بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی سراوان در دوره قاجار و پهلوی یکی از مسایل مهم تاریخ معاصر ایران است که کمتر بدان پرداخته شده است. سراوان یکی از شهرهای جنوب شرقی ایران بود که در جریان رقابت کشورهای اروپایی بر سر کنترل و تسلط بر هندوستان، مورد توجه آنها قرار گرفت. اهمیت سراوان در دوره ی معاصر بیش از همه به هنگام تعیین مرزهای بلوچستان نمایان شد؛ زیرا اختلاف بر سر مالکیت نواحی کوهک و اسپندک از موضوعاتی بود که مذاکرات مرزی ایران و انگلیس را با دشواری مواجه کرد. بعد از کودتای سوم اسفند 1299ش و تشکیل ارتش منظم، دولت تا اندازه ای متوجه بلوچستان شد. پس از برچیده شدن حکومت های محلی توسط رضاشاه در بلوچستان به تدریج در سراوان پادگان هایی ایجاد و نظم و امنیت حاکم گردید. سوال اساسی پژوهش این است که منطقه سراوان در رخدادهای سیاسی و اجتماعی، منازعات مرزی و مرزبندی ایران در دوره قاجار و پهلوی چه نقشی داشته است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که موقعیت مرزی و جغرافیایی منطقه سراوان و همجواری با شبه قاره هند و ارتباطات سیاسی و اجتماعی با این منطقه برای دولت انگلیس اهمیت بسیار داشته است، همچنین اهمیت سراوان برای دولت قاجار و پهلوی، آن را به یکی از مهم ترین مناطق کشور تبدیل کرده و باتوجه به قدرت حاکمان این منطقه و حضور در جریانات این دوره، مورد توجه حکومت مرکزی نیز قرار داشته است.
  کلیدواژگان: سراوان، بلوچستان، ناصرالدین شاه، رضاشاه، کوهک
 • محمدامیر احمدزاده*، زینب مرادی پور صفحات 145-160

  دهه چهل خورشیدی در تاریخ اقتصادی معاصر ما به دهه طلایی رشد صنایع و خصوصی سازی مشهور است. یکی از صنایعی که در این دهه همگام با تکنولوژی جهانی پیش رفت صنعت شیشه بود. کارخانه آبگینه قزوین که از 1343 نخستین سنگ بنای آن نهاده شد در پایان این دهه به یکی از سه کارخانه شیشه بزرگ ایران تبدیل شد که در تحولات اقتصادی نقش به سزایی داشت. این پژوهش استقرایی، با بررسی موردی کارخانه آبگینه قزوین از تاسیس تا بهره برداری از آن، تلاش می کند پاسخی به این پرسش باشد که چگونه بعد از بحران اقتصادی دهه سی، رابطه دولت و بخش خصوصی به حدی سامان یافت که اینچنین پابه پای هم اقتصاد کشور را به اوج رساندند. به نظر می رسدسیاست گذاران جدید کشور دریافته بودند راه نجات در تدوین یک نقشه راه منسجم و استمداد از استعدادها و سرمایه های سرگردان فعالان اقتصادی است. بنابر این با اصلاح قوانین و استخدام افراد شایسته راه را برای رشد صنایع غیردولتی هموار کردند. در این میان افراد فرصت شناس و زبده به خوبی از شرایط استفاده کردند و نقش خود را به عنوان کارآفرین به خوبی ایفا کردند. در این پژوهش با اتکا به اسناد و مصاحبه های تاریخ شفاهی و منابع مکتوب موجود، از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: کارخانه آبگینه قزوین، کارآفرین، اقتصاد، منصور یاسینی
 • مظهر ادوای*، علی ناظمیان فرد، هادی وکیلی صفحات 161-180
  کردستان در دهه پایانی حکومت قاجار، یکی از ناامن ترین ولایات ایران به حساب می آمد؛ یکی از دلایل این امر، حضور اتباع عثمانی و واگذاری گسترده تذکره تابعیت از سوی شهبندری به اهالی کردستان بود. درواقع، حمایت همه جانبه و قاطعانه دولت عثمانی از اتباع خود و مسایل و مشکلات ناشی از حضور آنان در کردستان، وضعیتی را پدید آورده بود که پرداختن به آن از عمده ترین مسایل مطروحه در جلسات کمیسیون حل اختلافات مرزی به شمار می آمد. در روز 15 محرم سال 1332ق./ 14 دسامبر 1913م، ادارات دولتی کردستان و منازل روسای آن ها، هم زمان مورد حمله و غارت گروه هایی از مردم قرار گرفت. به رغم حضور گسترده اتباع عثمانی در این کار و بازتاب آن در گزارش‎های محلی، دولت عثمانی دخالت اتباع خود را در این واقعه رد کرد و غارتگران را از عناصر ایرانی برشمرد. پرسشی که در کانون توجه پژوهش حاضر جای دارد، این است که زمینه های این شورش چگونه شکل گرفت و چه پیامدهایی را به همراه داشت؟ این مقاله می کوشد تا با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و رویکردهای رایج در تاریخ اجتماعی («فنون تقویت نقل مثال» و «برآورد از روی موارد قابل مقایسه»)، در پرتو اسناد وزارت امور خارجه (پرونده 300 برگی) و اسناد سازمان اسناد ملی، به بازخوانی و تبیین این رویداد و گروه های شرکت کننده در آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد، برخلاف ادعاهای مقامات عثمانی، اتباع این کشور، مهم ترین نقش را در حمله به ادارات دولتی کردستان بر عهده داشته اند.
  کلیدواژگان: کردستان، اتباع عثمانی، ادارات دولتی، شورش، غارت
 • قربانعلی کنارودی*، سهیلا نعیمی صفحات 181-194

  خان احمد خان گیلانی(943-1000 هق) آخرین حاکم حکومت آل کیا در گیلان است که در سال1000 هق بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی و مذهبی به وسیله شاه عباس یکم ساقط شد. برخورد مورخان عصر صفوی با حکومت آل کیا در سه مقطع قابل بررسی است. در مقطع اول به پاس پناهنده شدن اسماعیل میرزا به گیلان، با احترام از آل کیا یاد می کنند. در مقطع دوم که مصادف با حکومت شاه طهماسب بود، به دلیل بروز برخی اختلافات بین طهماسب و خان احمد خان که منجر به دستگیری و زندانی شدن وی شد، مورخان رفته رفته در نوشته های خود دست از حمایت حکومت کیایی کشیدند. مقطع سوم با حکومت شاه عباس و برچیده شدن حکومت کیایی همزمان بود. این پژوهش بر آنست تا با بررسی متون تاریخی عصر صفوی، ضمن تجزیه و تحلیل و بیان صحت و سقم گزارشات آنها به این پرسش پاسخ دهد که علت دیدگاه های متفاوت منابع تاریخی صفوی درباره شخصیت خان احمد خان گیلانی چه بوده است؟ منابع تاریخی این عصر با نگاهی جانبدارانه به حکومت صفوی، تلاش دارند با حمایت از اقدام شاه عباس در حمله به گیلان، خان احمدخان را مقصر اصلی این اقدام جلوه دهند.

  کلیدواژگان: صفویه، آل کیا، تاریخ نگاری صفوی، شاه عباس، خان احمد خان
 • حسن کهنسال*، عباس پناهی صفحات 195-210
  با وجود این که گیلانیان و دیلمیان به عنوان یکی از مهمترین اقوام ساکن مناطق جلگه ای و کوهستانی جنوب دریای کاسپین در آغاز حکومت ساسانیان با سرسختی حاضر به اطاعت از آنان شدند، اما در طول دوران حکومت ساسانیان، مناسباتشان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. فرضیه مقاله پیش رو این است که ساسانیان با توجه به نیروی جنگی دیلمیان، سعی داشتند از مهارت این اقوام در جنگ های خود با رومیان و سایر مخالفان و دشمنان شان سود جویند. اما با وجود وابستگی نظامی به این اقوام، آنان در برنامه های خود تلاش داشتند سرزمین گیلان و دیلم به عنوان بخشی از شاهنشاهی ساسانی باقی بماند. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل دلایل همگرایی و واگرایی دیلمیان و گیلانیان با ساسانیان در مناسبات سیاسی و نبردهای آنان بوده است. روش پژوهش مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ساسانیان، دیلمیان را به چشم جنگجویانی می دیدند که تسلط و به کارگیری آنان در ساختار نظامی شان موجب تقویت توان نظامی و برتری آنان می شد.
  کلیدواژگان: ایران، ساسانیان، گیل، دیلمان، گیلان
 • نظام علی دهنوی*، هوشنگ خسروبیگی صفحات 211-228

  ساختار و تشکیلات اداری آستان قدس در دوره قاجار و به خصوص در روزگار حاکمیت ناصرالدین شاه همانند تشکیلات دوره صفویه و طبق دستورالعمل طومار علیشاهی در دوره افشاریه بود. این پژوهش در پی بررسی و شناخت پراکندگی مناصب و مشاغل آستان قدس در هر یک از محله های شش گانه شهر مشهد با تکیه بر نسخه خطی «کتابچه تعداد نفوس ارض اقدس و شهر مشهد مقدس» است. نسخه خطی مذکور در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه و به دستور محمد تقی میرزا رکن الدوله، حکمران ایالت خراسان و سیستان، به رشته تحریر درآمده است. این نسخه، نمونه ای جالب از اطلاعات و آمار نفوس و مشاغل شهر مشهد در زمان ناصرالدین شاه است و پراکندگی مناصب و مشاغل آستان قدس در محله های مختلف شهر مشهد را نشان می دهد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیل داده های موجود است که این داده ها با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از رابطه معنادار پراکندگی مناصب و مشاغل آستان قدس در محله های شش گانه شهر مشهد است. این پژوهش نشان می دهد که تعداد مناصب و مشاغل بالای هرم تشکیلات آستان قدس به نسبت جمعیت در محله بالا خیابان و سراب به دلیل اعیان نشینی، زیاد تر است و در محله پایین خیابان که فقیر نشین تر بود، بسیار اندک تر است.

  کلیدواژگان: مشهد، آستان قدس رضوی، کتابچه تعداد نفوس ارض اقدس و شهر مشهد مقدس، مشاغل، مناصب
 • بهزاد معینی سام*، جعفر جعفری، سارا محمدی اوندی صفحات 229-244

  پیشینه اقوام کنونی ایرانی به عصر مشترک دوران هند و اروپایی و آریایی باز می گردد که اجداد آنان چندین هزار سال پیش از میلاد در ناحیه ای حوالی پونت و کاسپی و سپس حوالی قزاقستان (فرهنگ آندرونوو) با هم می زیستند و با وجود جدایی این اقوام از یکدیگر، در طی این چندین هزاره و برخورد با فرهنگ های دیگر هنوز می توان به میراث مشترک اقوام منشعب از آنان پی برد.  هدف از این مقاله بررسی تقدس آتش در میان قوم لر است  که یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی شمرده می شوند و هنوز پس از سپری شدن چندین هزاره، آدابی را می یابیم که بازمانده دوران تاریخی ایران باستان، به ویژه باورهای دینی در ایران باستان است که خود ریشه در دوران اریه ای و هندواروپایی دارد؛ از این رو، تقدس آتش را در باورهای کهن دوران هندواروپایی، آریایی و ایرانی باستان بررسی کردیم و آن را با تقدس آتش در میان اقوام لر تطبیق دادیم تا به ریشه باور آتش در میان اقوام لر پی ببریم. بدین سان، آگاهی یافتیم که در میان اقوام لر، آیین های آتش در خانواده و طایفه تا حد زیادی دنباله آیین های آتش بازتاب یافته در متون ایرانی باستان، دوران هندوایرانی و هندواروپایی است.

  کلیدواژگان: هندواروپایی، ایران باستان، آتش، لر، زردشت
|
 • Mostafa Souri * Pages 11-36
  Nahavand a city in western Iran and is now a part of the province hamadan. Nahavand due to attractions the agricultural boom and other natural has attracted attention Qajar rulers and princes; if this became a good income accruing to them. Qajar Iran was a process that by giving states and provinces rule to princes began during Fath Ali Shah. Princes increase and their community in the capital may provide that the risks to the central government. Therefore, these princes as ruling was sent to the states and provinces. Years 50-1229H.q three of the princes were deployed in nahavand and the government took province. in neighboring provinces Nehāvand were other princes rule. Establishment of the province was caused clashes between them in those areas, so that the social and political situation troubled in the provinces. These paper intends to review the results transfer States to Qajar princes in the province nahavand . Keywords: Qajar princes, nahavand, Mahmoud Mirza, Jahanshah Mirza, Humayun Mirza
  Keywords: Qajar princes, Nahavand, Mahmoud Mirza, Jahanshah Mirza, Humayun Mirza
 • Nasrollah Salehi * Pages 37-56

   The long history of Iran-Ottoman relations witnesses various conflicts and the conclusion of numerous treaties. The second Erzrum agreement was concluded on 1 June 1847 between the two countries. Based on third article of the treaty, a common commission of four countries should be formed and set up delimitation between two countries with field investigation. The Ottoman delegation, headed by Darwish Pasha, on the way to the mission to join the commission, before reaching Baghdad, raided the Iranian realm and occupied Qotur. This aggressively action so near formation of delimitation commission has become an important controversy between Iran and the Ottoman. Firstly Iran condemned Darwish Pasha's action and wanted mediators to take responsibility for the elimination of aggression. Occupation of Qotur lasted exactly thirty years, and eventually the Berlin Congress confirmed Iran's legitimacy, and the Ottoman government was forced to return Qotur to Iran. About the the occupation of Qotur and especially the actions of Mirza Ja'far Khan Moshir al-Dawlah during the three years of delimitation mission, no independent research has been carried out yet. The present study, with the historical method and descriptive-analytical approach, relying on the documents, in particular Iran’s Foreign Affairs’ documents answers these questions: What was the Qotur's position and strategical significance? Why was this area occupied by the Ottoman Empire on the eve of the formation of delimitation commission? What was the Iran's politicians actions, especially Mirza Ja'far Khan Moshir al-Dawlah, as Iranian delegate to the delimitation Commission against the occupation of Qotur?

  Keywords: Qotur, Delimitation, Mirza Ja'far Khan Moshir al-Dawlah, Darwish Pasha
 • MohammadReza Askarani * Pages 57-74

   Khuzestan has been one of the most developed parts of Iran and the capital of strong dynasties in different periods, but during the Qajar period it did not have any effect on its ancient development and this area had many problems. The history of civilization, the fertility of the land, the good weather and the way to the coast of the Free Sea are features that make thinking of the destruction of the situation in that period. The author tries to answer this question with the aim of identifying the political and social status of Khuzestan in the Nazarene period and using the "analytical descriptive" approach and using the "library" and "documentary"

  method

  What factors contributed to the deterioration of Khuzestan's situation during Naser al-Din Shah? It is assumed that two categories of factors have caused political and social changes in Khuzestan: First, local factors such as tribal performance and the behavior of local rulers and other interventions of European colonists. This study shows that the performance of the Qajar government and the intervention of foreigners prevented the development of this area, and overcoming tribal life and inappropriate behavior of government officials, have been the political and social problems of Khuzestan in the Nazarene era.

  Keywords: Khuzestan, Qajar, colonialism, Tribes, Development
 • Shayan Karami *, Daryoush Rahmanian Pages 91-104
  Kermanshah was one of the most densely populated areas of royal property in the period of Qajar and First Pahlavi. The main issue of this paper is the clarify of why and how of the form of the royal ownership and the consequences of this type of ownership, on the farming of the Kermanshah region during the first Pahlavi period. The main purpose of the paper is to explain the causes and factors of the emergence and appearance of the royal estate in Kermanshah, during the first Pahlavi period. The present research approach is qualitative. The data were collected from library and library resources based on purposeful sampling and they were analyzed using grounded theory. The findings of the research showed that the main causes and factors were as the following: "Ancient Perspective of Ideology," "The collapse of the Islamic system", "Forces", "Modern system of modernity" and "Basic principles of agriculture", in the formation of the phenomenon of royal property in Kermanshah. The main results and implications of the phenomenon of royal estates in Kermanshah include: changing the pattern of agricultural and commercial development, establishing agricultural schools and specialized knowledge of land exploitation, establishing Shahabad sugar mill (Islamabad), Damming, developing irrigation network and agricultural mechanization
  Keywords: Kermanshah, Reza Shah, Land ownership, The royal estate, Grounded theory
 • Morteza Mirdar, Javad Arabani *, Mojtaba Soltani Ahmadi Pages 105-122

  Reza Shah ruled over Iran for 16 years (1925- 1941). The fundamental shift in the status of land ownership system was, in comparison with previous eras, the most important feature of the era of his reign. Such an extensive shift was unprecedented before Reza Shah’s reign. As a matter of fact, land, land ownership, and landlord classes played very important roles in sociopolitical developments of previous eras. However, Reza Shah did not have landlord ancestors. Due to the extensiveness of Reza Shah’s lands and properties, the Office of Royal Properties was established in order to handle the affairs of these properties. Initiatives associated with the activities of Office of Royal Properties resulted in some modernizations in northern regions of Iran, especially in Mazandaran Province; nevertheless, these initiatives led to severe violation of people’s rights in those regions. The present research is focused on specifying Reza Shah’s motivations and methodologies which enabled him to seize and register extensive properties in Mazandaran for himself during his reign.

  Keywords: Reza Shah, thirst for land ownership, Office of Royal Properties, Mazandaran
 • Nosrat Khatoun Alavi * Pages 123-144
  Saravan city socio-political situation during Qajar and Pahlavi dynasties is one of the major issues in the contemporary history of Iran which has been less studied. Saravan is one of the southeastern cities of Iran which got the attention of European countries during their competition over the control and domination of India. The importance of Saravan in the contemporary era has mostly appeared during the determination of Balochistan border since disagreements over the ownership of Kuhak and Esfandak areas was one of the subject matter since disagreements over the ownership of Kuhak and Esfandak areas was one of the subject matter that made Iran and Britain negotiations difficult. After 21 February 1921 coup d'état and subsequent formation of the regular army, the government partially realized Balochistan. After eradication of the local governments by Reza Shah in Balochistan to prevail security and order barracks gradually were created. The main question of the current research is that what was the role of Saravan in the socio-political occurrence, border disputes and Iran's delineation in the Qajar and Pahlavi periods? The findings of this study indicate that the borderline and geographic location of Saravan area and adjacent to the Indian subcontinent and socio-political relationships have been very important for the British government. Furthermore,
  Keywords: Saravan, Balochistan, Naseroddin Shah, Reza Shah, Kuhak
 • MohammadAmir Ahmadzadeh *, Zeinab Moradipour Pages 145-160

  The fourty'th decade of IRAN`s contemporary economic history is known as the golden decade of industrial growth and privatization. One of the industries that had a great progress, as well as the global technology, in this decade was the glass industry. At the end of the decade, The Qazvin Glass Factory eventually became one of the three large Iranian glass factories, which played a role in economic developments. This inductive research, tries to have a survey at the case of the Qazvin Glass Factory, as an example, to answer the question that after the economic crisis of the 3ths, how the government and private sector cooperate to build a glorious decade for the country`s economy. It seems that the new decision makers have realized that the way to rescue is to create a coherent map of the general economy and make opportunities for economic investors. For this reason, they have paved the way for the growth of nongovernmental industries by reforming the rules by recruiting decent people. In the meantime, optimistic and well-trained people use the conditions and played their role as an entrepreneur as well aspossible. In this research, we appliedAnalytical-descriptive method, relying to historical documents, oral history and library resources.

  Keywords: Ghazvin Glass Factory, Entrepreneur, economics, Mansour Yasini
 • Mazhar Advay *, Ali Nazemian Fard, Hadi Valkili Pages 161-180
  In the last decade of Qajar rule, due to the presence of Ottoman citizens and the extensive transfer of citizenship from Shahbandari to Kurdistan, it was considered as one of the most insecure provinces in Iran. In fact, the decisive support of the Ottoman government from its citizens and the problems brought about by them led to a situation in which even the commissions held for the settlement of border issues between the two countries in Kurdistan region, addressed the issue of citizen and it was accounted as commonplace issue at all meetings of the commission. But on the 15rd muharram in 1332/14 december 1913, Kurdistan official departments and its headquarters were attacked and looted simultaneously by some groups of people. Despite the wide presence of Ottoman citizens in the neighborhoods, the looted offices and houses, and its confirmation in local reports, the Ottoman government denied its citizens involvement in the incident and called looters Iranians. Regarding the above mentioned discussions, the question arise that what were the basic grounds and subsequent consequences of the attack on the Kurdistan government departments? The present article attempt to use the descriptive-analytical method and two research modes in the social history approach, namely, "techniques for enhancing the example quotation (resorting to certification of specialists)"and “comparable cases comparison”, to analyze the incident and the groups participating therein by drawing on the documents of the State Department (300 pages file) and the Organization of documents.
  Keywords: Kurdistan, Ottoman Citizens, Government Departments, Rebellion Looting
 • Ghorbanali Kenaroudi *, Soheyla Naimi Pages 181-194

  Khan Ahmad Gilani Khan (1538-1592) is the last ruler of Al-Kia in Gilan who was overthrown by Shah Abbas I in 1592 A.D for political, economic and religious reasons. The encounter of Safavid historians with the government of Al-Kia can be examined in three steps: at the first, they speak of Al-Kia respectfully due to refuge of Mirza Ismail to Gilan. In the second step that was coincident with the reign of Shah Tahmasp, historians gradually left behind the Al-Kia government as a result of some disputations between Tahmasp and Khan Ahmad and finally his imprisonment. And the third step was the time of Shah Abbas government and the overthrown of Al-Kia. Historical sources of this era tried to introduce Khan Ahmad as a guilty person in favour of Shah Abbas’ action and to support of Safavid dynasty. The present research intends to investigate the reasons of difference viewpoints in historical sources from Safavid era about the Character of Khan Ahmad Gilani Khan.

  Keywords: Safavid, Al-Kia, Safavid Historiography, Shah Abbas, Khan Ahmad Gilani Khan
 • Hasan Kohansal *, Abbas Panahi Pages 195-210
  The present article intends to study the functioning and effective role of the Guilani tribes and their position in the military and political structure of the Sassanid era with an analytical approach based on Roman, Islamic and modern research on the Sassanid background. As the abundance of natural resources and obstacles from this land was built in an unbeatable way, so that only the natives of this land are able to discover it and live in Guilan. These environmental conditions have led to constant warlordism and special military skills throughout the history of DalaiLaman. Hence, the Sassanid kings attempted to use the Dylanian military in their foreign battles. However, the relations between the Sassanid kings and Guil Dilam's relatives were not based on tolerance, but the desire of the Sassanid kings to dominate the whole world and ignore the political dilemmas of the Sassanids caused them to confront these local governments. The findings of the research show that the Sasanians saw the Dilemians in the eyes of warriors whose domination and utilization in their military structure would strengthen their military capability. The research method is conducted in a historical and analytical way using library data.
  Keywords: Iran, Sassanian, Dilman, Guilan
 • NezamAli Dehnavi *, Houshag Khosro Beigi Pages 211-228

  The structure and organizational of Astan Quds at during the Qajar period, especially during the reign of Nasir al-Din Shah, was similar to that of the Safavid period and also, according to the instructions of Ali Shah petition in Afsharian period. This research seeks to investigate the distribution of Astan Quds offices and jobs in each of the sixth city neighborhoods of Mashhad, relying on the manuscript of the 'Ketabche Teadad Nefuse Arze Aqdas Va Shahre Mashhad Moqadas'. The manuscript was written in the kingdom of Nasir al-Din Shah and ordered by Mohammad Taqi Mirza Rokn al-Dawlah, the ruler of Khorasan and Sistan. This version is an interesting example of the information and statistics of the population and businesses of Mashhad during Nasir al-Din Shah, and shows the distribution of offices and jobs in Astan Quds in different neighborhoods of Mashhad. The research method in this study is an analysis of available data, which was analyzed using SPSS software. The results indicate a significant relationship between the dispersion of Astan Quds offices and jobs in the sixth district of Mashhad. This research shows that the number of high-ranking positions in the pyramid of the Astan Quds Organization is larger than the population in the Bala Khiaban and Sarab as a result of paganization and is much lower in the Paein Khiaban of the street, which was poorer.

  Keywords: Mashhad, Astan Quds Razavi, Ketabche Teadad Nefuse Arze Aqdas Va Shahre Mashhad Moqadas, occupations, Posts
 • Behzar Moeini Sam *, Jafar Jafari, Sara Mohammadi Ovandi Pages 229-244

  The origin of the new  Iranian tribes originates in the common proto-Indo-European and Aryan era, who lived on a region known as the Pontic-Caspian and Kazakhastan (the Andronovo culture belongs to the Indo-Iranian tribes), and we can find out to their common heritage in spite of their separation from each other during several millennia. In this essay, it has tried to trace one of the old Indo-European beliefs in the Lur tribes who enumerate one of the noblest Iranian ones. On this score, it is compared the fire rituals among Indo-European and Indo-Iranians with those of fire among the Lurs. Having searched the rituals among lurs, we found the same rituals as the Indo-Europeans, Old Iranians and ancient Iranian texts.

  Keywords: Indo-European, Ancient Iran, fire, Lur, Zoroaster