فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اکرم حافظی، حمید توکلی قوچانی*، حسین لشکردوست صفحات 1-9
  مقدمه

  اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه یک اختلال رفتاری در کودکان است که مشکلات زیادی به دنبال دارد و روش های درمانی متعددی برای کاهش این مشکالت ارایه شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش بازیدرمانی به مادران بر کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی مبتال به اختالل بیشفعالی/ کمبود توجه بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مادران دارای کودکان پسر دوره ابتدایی مبتال به اختالل بیش فعالی/ کمبود توجه در شهر تهران در سال 1395 بود. از بین این مادران، 30 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفر و کنترل 15 نفر گمارش شدند. قبل از اجرای مداخله آموزشی، پیشآزمون در هر دو گروه انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ارزیابی رفتاری مخصوص کودکان راتر فرم والدین جمع آوری گردید. آموزش الگوی بازیدرمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک CPRT برای مادران گروه آزمایش در 10 جلسه 2 ساعته اجرا شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون گرفته شد. فرضیه ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

  یافته ها

  آموزش بازی درمانی به مادران در نمره های پرخاشگری و بیش فعالی 192/0 = افسردگی و اضطراب، F = 5/481 ،ƞ = 0/253 2 = 0/315 اجتماعی ناسازگاری، F = 7/800 ،ƞ 2 = 0/488 اجتماعی ضد رفتارهای، F = 10/578 ،ƞ 2 = 21/906 ،ƞ F و اختلال کمبود توجه 211/0 = 2 ƞ ،154/6 = F آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد .p ≥ 0/05 کرده است.

  نتیجه گیری

  آموزش بازیدرمانی به مادران میتواند به کاهش مشکالت رفتاری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی مبتال به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه کمک کند.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، دانش آموزان، اختلال بیش فعالی، کمبود، توجه مادران
 • احمد قربانی* صفحات 10-13

  مقدمه :

  در دیابت سلولهای بنیادی با شرایط نامساعد بافتی مواجهه هستند که برخی از آنها عبارتند از غلظت بالای گلوکز در خارج سلول، استرس اکسیداتیو و محرومیت از فاکتورهای رشدمتعاقب ایسکمی. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر این شرایط بر سلولهای بنیادی است.

  روش کار :

  سلولهای بنیادی از بافت چربی زیرجلدی موشهای صحرایی جدا گردید. برای شبیه سازی حالت هیپرگلیسمی، سلولها 24 ساعت در محیط کشت حاوی mM 50 - 25 گلوکز نگهداری شدند. برای ایجاد مدل ایسکمی، سلولها برای 12 الی 36 ساعت در محیط فاقد گلوکز و فاکتورهای رشد تیمار شدند. به منظور القای استرس اکسیداتیو، 2O2H با غلظت μM 800 - 100 برای 24 ساعت به محیط سلولها اضافه شد. زندهمانی سلولها با آزمون تیازولیل بلو تترازولیوم تعیین گردید.

  یافته ها

  افزایش گلوکز محیط از mM 25 به mM 50 اثری بر زندهمانی سلولهای بنیادی نداشت. درصد سلولهای زنده پس از 12 ، 24 و 36 ساعت مجاورت با محیط فاقد گلوکز و فاکتورهای رشد کاهش یافت 05 / 0 > P غلظتهای μM 400 و μM 800 از 2O2H درصد سلولهای زنده را کاهش داد 05 / 0 > P . افزایش غلظت گلوکز محیط کشت سمیت سلولی ناشی از 2O2H را افزایش نداد. 

  نتیجه گیری :

  سلولهای بنیادی در کوتاه مدت به استرس اکسیداتیو و محرومیت از گلوکز و فاکتورهای رشد حساستر از سمیت ناشی از گلوکز زیاد هستند. بنابراین، رادیکالهای آزاد اکسیژن و اختلالات خونرسانی از علل اصلی آسیب سلولهای بنیادی و لذا کاهشترمیم بافتی در دیابت است.

  کلیدواژگان: سلول بنیادیگلوکزدیابتاسترس اکسیداتیوایسکمی
 • رویا بالازاده، بهمن اکبری*، عباس ابوالقاسمی صفحات 14-20

  مقدمه :

  زمینه و هدف فشارخون یک بیماری شایع است که سلامت افراد را تحت تاثیر قرار میدهد. افرادی که ازنظر شخصیتی توانایی مقابله کمی با استرس دارند و در مواجهه با استرسها با سوگیری پاسخ میدهند بیشتر دچار مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بیماریهای مزمن میشود. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت خواب و سوگیری شناختی بیماران مبتلابه فشارخون اولیه صورت گرفت.

   روش کار:

  مطالعه به روش تجربی یا پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. در این مطالعه تعداد 32 زن مبتلابه فشارخون بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به روش تصادفی بلوکهای جایگشتی در دو گروه کنترل 16 نفرو مداخله 16 نفر  جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه های استاندارد کیفیت خواب پیترزبورگ و سوگیری شناختی را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. گروه مداخله به مدت هشت جلسه آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری دریافت کرد و گروه کنترل در این بازه زمانی از طرف تیم تحقیق آموزشی دریافت نکرد. داده های بهدستآمده با روش آماری توصیفی و استنباطی تجزیه تحلیل شدند. 

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد در مرحله بعد از مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل در میزان کیفیت خواب و سوگیری شناختی تفاوت معنی دار وجود دارد 05 / 0 < P . برای مولفه های کانون توجه متمرکز بر خود 03 / 0 و متمرکز بر دیگران 74 / 3 معنیدار نبود 05 / 0 < P این یافته نشان میداد بین گروه آزمایش و کنترل در این مولفه تفاوت معنیداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت خواب و سوگیری شناختی زنان مبتلابه فشارخون اولیه اثربخش است و میتواند بهعنوان یک روش درمانی مکمل اثربخش و بدون عوارض مورداستفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری عادات خواب سوگیری شناخت فشارخون مدیریت استرس
 • مریم قربان زاده، آزاده سارانی*، گیسو شهرکی، سپیده غلامی، فاطمه نسیمی صفحات 21-27
  مقدمه

  زایمان رویدادی استرسزا و اندوه پس از آن شایعترین اختلال خلقی پس از زایمان است که شادمانی یکی از مهمترین عوامل در مقابله با استرس و افسردگی میباشد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شادمانی با استرس ادراک شده مادر در هنگام لیبر و اندوه پس از زایمان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی همبستگی در سال 1396 بر روی 60 زن باردار مراجعهکننده به بخش زایمان بیمارستان تامین اجتماعی شهر زاهدان انجام شد. در بدو مراجعه پرسشنامه شادمانی آکسفورد، پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن هنگام زایمان و سپس در روز سوم و دهم پس از زایمان، پرسشنامه افسردگی بک تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین شادمانی با استرس ادراک شده مادر هنگام زایمان) 88 = - / r ، 0001 / 0 < P (رابطه خطی معکوس و معناداری وجود دارد و بین بعد شادمانی با غم و اندوه پس از زایمان در روز سوم) 92 / 0 = - r ، 0001 / 0 < P (و روز دهم پس از زایمان) 90 / 0 - = r ، 0001 / 0 < P (نیز رابطه خطی معکوس و معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بین شادمانی با استرس ادراک شده هنگام لیبر و اندوه پس از زایمان ارتباط وجود دارد. هرچه میزان شادمانی زنان باردار افزایش یابد، استرس کمتری در زمان لیبر درک کرده و کمتر دچار اختلالات خلقی و افسردگی پس از زایمان خواهند شد. لذا فراهم کردن زمینه شادی برای زنان میتواند سبب ارتقاء روان آنها در زمان زایمان و پس از آن گردد.

  کلیدواژگان: شادمانی استرس اندوه پس از زایمان افسردگی پس از زایمان
 • زهرا فاضل نجف آبادی، اکبر اعظمیان جزی*، ابراهیم بنی طالبی صفحات 27-34
  مقدمه

  بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با مقاومت به انسولین بالا به شدت در معرض ابتلا به کبد چرب غیر الکلی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 میباشد.

  روش کار

  54 زن مبتلا به دیابت نوع 2 سن 92 / 5 ± 07 / 55 سال، شاخص توده بدنی 09 / 4 ± 94 / 28 کیلوگرم بر متر مربع و هموگلوبین گلیکولیزه 82 / 0 ± 41 / 9 درصدبه صورت تصادفی و با تعداد مساوی در گروه های تمرین تناوبی شدید، تمرین ترکیبی و کنترل تقسیم شدند و به مدت 8 هفته هر هفته 3 جلسه مداخله دریافت کردند. نمونه های خون 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از پروتکل پژوهش و پس از 12 ساعت حالت ناشتایی گرفته شد. آزمونهای آنالیز واریانس دو طرفه جهت مقایسه های بین گروهی و t زوجی جهت مقایسه های درون گروهی مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری در هموگلوبین گلیکولیزه 009 / 0 = P ، گلوکز 007 / 0 = P ، انسولین 036 / 0 = P ، مقاومت به انسولین 008 / 0 = Pو AST 005 / 0 = P بین گروه های پژوهش مشاهده شد. آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های تمرین تناوبی شدید و ترکیبی با گروه کنترل در هموگلوبین گلیکولیزهبه ترتیب، 001 / 0 = P و 010 / 0 = P، گلوکز به ترتیب، 001 / 0 = P و 002 / 0 = P ، انسولینبه ترتیب، 001 / 0 = P و 001 / 0 = P مقاومت به انسولینبه ترتیب، 001 / 0 = P و 001 / 0 = P و AST به ترتیب، 006 / 0 = P و 006 / 0 = P وجود دارد. در هیچ یک شاخصها تفاوت معنی داری بین گروه تمرین تناوبی شدید و ترکیبی مشاهده نشد 05 / 0 ≤ P .

  نتیجه گیری

  با توجه به تغییرات معنیدار آنزیم AST و مقاومت به انسولین، به نظر میرسد تمرین تناوبی شدید و تمرین ترکیبی به طور یکسان بر آنزیم AST و مقاومت به انسولین تاثیر مطلوبی دارند. بنابراین انجام هر دو نوع تمرین برای این بیماران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، تمرین تناوبی شدید، دیابت نوع 2، کبد چرب غیر الکلی
 • مهدی ابراهیمی میمند*، محبت محسنی، الهام کاظمیان، راحله تابع، وحیدرضا برهانی نژاد صفحات 35-41
  مقدمه

  شناخت عوامل تاثیر گذار بر مصرف خدمات سلامت در سالمندان به ویژه عوامل اجتماعی میتواند بر نحوه تخصیص منابع سلامت به این گروه سنی رو به رشد، مفید باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره گیری از خدمات سلامت در سالمندان شهر کرمان صورت گرفت.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی و روش آن مقطعی بوده نمونه ها به روش چند مرحلهای انتخاب و اطلاعات با پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. اندازه نمونه لازم برای انجام این مطالعه نزدیک به 400 نفر محاسبه گردید که در نهایت 360 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی و بهره گیری از خدمات سلامت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 21 تحلیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تحلیلی شامل آزمون همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه 96 / 66 با انحراف معیار 99 / 6 بود. میانگین سرمایه اجتماعی در بین سالمندان مورد مطالعه 2 / 2 ± 4 / 5 بود. در بین مولفه های سرمایه اجتماعی بیشترین میانگین مربوط همبستگی و حمایت اجتماعی میباشد) 3 / 1 ± 09 / 2 (میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب مراجعه به منظور درمان) 02 / 0 = P (، محل مراجعه) 001 / 0 = P (و تعداد مراجعه) 002 / 0= P (دارای تفاوت معنی داری بود. ولی میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب بستری دارای تفاوت معنی داری نبود (33 / 0 = P)

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بالاتر با مراجعه جهت درمان و تعداد مراجعه کمتر همراه می باشد. این مهم میتواند از طریق بهبود دسترسی به خدمات سلامت و منطقی کردن رفتار جستجوی خدمات سلامت به سلامت بالاتر سالمندان و کاهش هزینه های سلامت منجر گردد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، خدمات سلامت، سالمندان
 • علی علیزاده، حمید کیالها، بیژن حیرت، شهرام رستاک، محمد صوفی آبادی* صفحات 45-51
  زمینه و هدف

  پیش داروها جزو مداخلات جدایی ناپذیر بیهوشی عمومی می باشندکه دارای عوارض هم هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثرات همودینامیک دکسمتومدین و میدازولام به عنوان پیش دارو به هنگام القا بیهوشی و لرز بعد از عمل در بیماران کاندید اعمال جراحی انتخابی اندام فوقانی بود.

  روش کار

  60 بیمار کاندید عمل جراحی انتخابی اندام فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی قزوین وارد مطالعه حاضر که از نوع کارآزمایی بالینی دو سوکور بود، شدند. بیماران به صورت تصادفی به 2 گروه: 1 . میدازولام و 2 . دکسمدتومدین تقسیم شدند. فشارخون متوسط MBP ، فشارخون سیستولی SBP و دیاستولی DBP ، تعداد ضربان PR و میزان اشباع اکسیژن شریانی 2SPO ،در زمانهای بدو ورود، قبل از اینداکشن، 1 ، 5 ، 10 ، دقیقه پس از انتوباسیون، پس از خارج کردن لوله تراشه و در ریکاوری و نیز لرزش بعد از عمل جراحی در تمامی بیماران بررسی و ثبت شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوار، آنووا و سنجش مکرر GLM توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری کمتر از 05 / 0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در تمامی زمانهای مورد بررسی، میانگین 2SPO در گروه دکسمدتومدین به طور معنی داری بیشتر از گروه میدازولام بود که در ده دقیقه بعداز انتوباسیون اهمیت داشت001 / 0 > P (میانگین فشارخون متوسط، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب در گروه میدازولام بیشتر از گروه دکسمدتومدین بود. میزان لرز بعد از عمل در گروه دکسمدتومدین به طور معنی داری از گروه میدازولام کمتر بود 001 / 0 > P .)

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که داروی دکسمدتومدین کنترل همودینامیک بهتری را در بیهوشی فراهم ساخته و میزان لرز بعد از عمل را نیز کاهش میدهد

  کلیدواژگان: همودینامیک، لرز، میدازولام، دکسمدتومدین
 • محمدرضا رفتارعلی آبادی، حسین شاره*، حسن توزنده جانی صفحات 49-60
  مقدمه

  خیانت تهدیدی برای زندگی خانوادگی و روابط همسران است که منجر به واکنشهای هیجانی از جمله غمگینی، وحشت، خشم، ترس، حسادت و احساس گناه به ویژه در فردی که مورد خیانت قرار گرفته میشود. هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی و بخشش درمانی بر نشانگان بالینی و پاسخهای هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت همسر می باشد.

  روش کار

  این پژوهش نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با پیگیری بود. 36 زن که تجربه خیانت از طرف شوهر داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمایش)طرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی 12 = n و بخشش درمانی 12 = n و گروه کنترل 12 = n قرار گرفتند. مداخلات به مدت ده جلسه 90 دقیقهای هفتگی به گروه های آزمایشی ارایه شد.. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

  یافته ها

  اثر تعامل بین گروه ها و زمان اندازه گیری درطرحواره درمانی همراه با ذهن آگاهی و بخشش درمانی بر نشانگان بالینی01 / 0 > P (و پاسخهای هیجانی) 05 / 0 > P معنادار بود. در نشانگان بالینی بین دو مداخله تفاوت معنی دار مشاهده نشد 05 / 0 ≤ P (در پاسخهای هیجانی فقط در مولفه وحشت گروه بخشش درمانی وضعیت بهتری نشان دادند (01 / 0 > P .)

  نتیجه گیری

  از هر دو مداخله میتوان جهت کاهش آلام روحی قربانیان خیانت همسر بهره گرفت. از طرفی با توجه به نوع آسیب، بخشش درمانی گزینه مناسبتری میباشد.

  کلیدواژگان: خیانت، زنان، طرحواره، ذهن آگاهی، بخشش، نشانگان بالینی، هیجان
 • علیرضا شهسوار*، حمید رجبی، رضا قراخانلو، محمدرضا دهخدا صفحات 61-67
  مقدمه

  ورزش عامل موثری بر پیشگیری، درمان و توانبخشی بسیاری از اختلالات متابولیک میباشد. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف ال کارنیتین بر فاکتورهای آپوپتوزی هیپوکامپ موش دیابتی بود.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، 45 سر رت نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250 تا 300 گرم، بطور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند. رتها با تزریق 95 میلیگرم نیکوتین آمید و پس از 15 دقیقه تزریق 55 میلیگرم استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. رتهای دریافت کننده ال کارنیتین روزانه 100 میلیگرم ال کارنیتین به صورت خوراکی دریافت کردند. پروتکل تمرین استقامتی شامل پنج جلسه، از 20 دقیقه، سرعت 10 و شیب صفر درجه در هفته اول شروع شده و در هفته ششم به 40 دقیقه، سرعت 20 و شیب 5 درجه رسید. متغیرهای مورد نظر 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین به وسیله دستگاه الایزا و در بافت مغز اندازه گیری شدند.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، تمرین هوازی و مصرف ال کارنیتین بر Bax ، Bcl-2 و نسبت Bax/Bcl2 هیپوکامپ موشهای صحرایی تاثیر معنی داری دارد 001 / 0 = P همچنین مشخص شد، در هر سه متغیر بین گروه کنترل دیابتی با گروه هایشم 001 / 0 = P ، تمرین هوازی 001 / 0 = P ، مکمل ال کارنیتین 036 / 0 = P ، تمرین و مکمل 001 / 0 = P ، بین گروه تمرین هوازی با گروه های مکمل ال کارنیتین 025 / 0 = P تمرین هوازی و مکمل ال کارنیتین 001 / 0 = P و گروه مکمل با گروه تمرین هوازی و مکمل ال کارنیتین 001 / 0 = P تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر بیشتر مداخله ترکیبی نسبت به تمرین و تمرین نسبت به ال کارنیتین بر فاکتورهای تحقیق، تمرینات استقامتی به افراد دیابتی توصیه میشود. اما از آنجا که مصرف این مکمل ممکن است عوارض جانبی داشته باشد، استفاده از ال- کارنیتین توسط پزشکان توصیه میشود.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی فزاینده، ال کارنیتین، هیپوکامپ، دیابت، آپوپتوز، Bcl-2، Bax
 • فریبا جعفری، حمید خراط زاده*، سید محسن حسینی، ابوالففضل محمدی صفحات 68-74
  مقدمه

  ویتیلیگو یک بیماری مزمن پوستی است که میتواند باعث بروز اختلالات روانشناختی از جمله افسردگی شود. از این رو،شناسایی مولفه های روانشناختی مرتبط با افسردگی در این بیماران، جهت انتخاب شیوه های درمانی مناسب، ضروری به نظر میرسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین دشواریهای تنظیم هیجان و اجتناب تجربی با افسردگی بیماران مبتلا به ویتیلیگو انجام گردید.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی - تحلیلی، 105 بیمار مبتلا به ویتیلیگو که اسامی آنها تا پیش از انجام پژوهش، در پایگاه اطلاعاتیمرکز تحقیقات پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ثبت شده بود، به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. رابطه بین دشواریهای تنظیم هیجان و اجتناب تجربی با افسردگی بیماران مبتلا به ویتیلیگو با استفاده از نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک BDI-II (، پرسشنامه دشواریهای تنظیم هیجان) DERS و نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و عمل AAQ-II مورد بررسی قرار گرفت. تمامی پرسشنامه ها در یک مقطع زمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید.

  یافته ها

  میانگین نمره افسردگی افراد شرکتکننده در پژوهش 09 / 13 ± 69 / 18 بود. همچنین نتایج نشان داد که بین نمره هایb اجتناب تجربی، عدم پذیرش پاسخهای هیجانی، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان و فقدان شفافیت هیجانی، با نمره افسردگی در سطح 01 / 0 > P ارتباط معنی داری وجود دارد. با این حال، پس از حذف اثر مخدوش کننده متغیرهای مستقل بر یکدیگر، فقط رابطه بین دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان و افسردگی معنی دار بود (001 / 0 > P .)

  نتیجه گیری

  دشواریهای تنظیم هیجان به عنوان یک عامل فراتشخیصی مرتبط با اختلالات هیجانی، نقش مهمی در افسردگی بیماران مبتلا به ویتیلیگو ایفا میکند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر میرسد آن دسته از مداخلات روانشناختی که منجر به بهبود مهارتهای تنظیم هیجان افراد میشوند بتوانند در کاهش افسردگی این بیماران موثر باشند.

  کلیدواژگان: بیماریهای پوستی مزمن، عالیم افسردگی، دشواریهای تنظیم هیجان، اجتناب تجربی
 • زهرا محدث حکاک، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد*، حمیدرضا آقامحمدیان شرباف، حمیدرضا محدث حکاک صفحات 75-81

  مقدمه:

   امروزه مصرف موادومشکلات ناشی از آن یکی از معضلات جهانی است که علاوه برمردان، زنان نیز درگیرآن شده اند، نبود ویژگی تاب آوری میتواند احتمال مصرف را درموقعیتهای پراسترس زندگی بالا ببرد. ازطرفی کیفیتزندگی وتابآوری رابطه مثبت ومعنادار دارند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی برکیفیت زندگی برتابآوری زنان دارای اختلال مصرف مواد افیونی است.

   روش کار:

  پژوهش ازنوع شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون وگروه کنترل است، 26 نفر از زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد به شیوه نمون گیری دردسترس هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل قرارگرفتند. ابتدا برای هردوگروه، پرسشنامه تاب آوری کانرودیویدسون، اجرا شد، سپس 10 جلسه گروه درمانی مبتنی برکیفیت زندگی برای گروه آزمایش، برگزارشده و گروه کنترل به همین تعداد، درمانهای روتین مرکز را دریافت نمودند، نهایتا، از هردوگروه پس آزمون به عمل آمد. درطول اجرا 4 نفر از پژوهش خارج شده و نتایج حاصل از 22 نفر با نرمافزار آماری SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها:

   میانگین سنی آزمودنیهای پژوهش 32 / 29 با انحراف استاندارد 70 / 3 است. همچنین بیشتر افراد پژوهش متاهل 5 / 54% و دارای تحصیلات بین سیکل تا لیسانس بودند. آزمون t مستقل، در سطح معنی داری 05 / 0 نشان داد تابآوری گروه آزمایش بهطور معناداری از گروه کنترل، بالاتر بود. این درحالی است که تفاوت معناداری بین نمرات تاب آوری آنها در پیش آزمون وجود نداشت. 

  نتیجه گیری:

   گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی سبب افزایش تاب آوری زنان دارای اختلال مصرف مواد میشود. افراد معتاد هنگام تجربه عوامل استرسزا، مستعد مصرف مواد میشوند، افزایش تاب آوری در این افراد میتواند توانایی مقاومت دربرابر استرس را بالا برده و احتمال لغزش را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: گروه درمانی مبتنی بر کیفیت، زندگی، تاب آوری، اختلال مصرف مواد افیونی
 • زینب اقدسی، نوشین پیمان* صفحات 82-89
  مقدمه

  نقص سیستم ایمنی بدن انساناچ.آی.وی به عنوان یک چالش بزرگ برای سلامت عمومی در هزاره جدید ظهور کرده است. اکنون اپیدمی اچ.آی.وی به سرعت در حال گسترش در میان جوانان است. از آنجا که دانش آموزان، منابع ارزشمندی برای آینده یک کشور هستند، ضروری است که اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار دهند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش بر اتخاذ رفتار پیشگیری از عفونت در دانش آموزان دختر تربت حیدریه انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. نمونه های پژوهش 90 نفر از دانش آموزان دختر بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سوالات مرتبط با سازه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده بود. مداخله آموزشی بر اساس بسته رویکرد نوین آموزش اچ.آی.وی و در چارچوب تیوری رفتار برنامه ریزی شده در گروه آزمون صورت گرفت. داده ها در سه مقطع زمانی قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 20 SPSS و به وسیله آزمونهای آماری کای اسکویر، تی مستقل و زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون داده های تکراری انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه 46 / 0 ± 6 / 15 سال بود. بین دو گروه آزمون وکنترل قبل از مداخله، اختلاف معناداری از نظر نگرش، قصد، هنجار انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده وجود نداشت، اما پس از آموزش، این متغیرها در گروه آزمون افزایش معناداری یافت 05 / 0 > P .

  نتیجه گیری

  آموزش بر اساس رویکرد نوین آموزش اچ.آی.وی و در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده، یک مداخله موثر در ارتقا نگرش و رفتارهای پیشگیری از اچ.آی.وی در دانش آموزان میباشد.

  کلیدواژگان: آموزش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، اچ، آی، وی، نوجوان
 • فاطمه کوهستانی*، سید احمد هاشمی، صدف سببزواری صفحات 90-94
  مقدمه

  مصرف بی رویه حشره کش ها اثرات منفی بر سلامت انسان و محیط میگذارد. گیاهان دارویی جزء ذخایر طبیعی هر کشور هستند. تحقیقات زیادی برای کاربرد اسانسهای گیاهی صورت گرفته است. پونه کوهی Mentha longifolia L جنس Mentha و خانواده Lamiaceae میباشد. این گیاه در حاشیه رودخانه ها و داخل آب رشد میکند. دارای خواص درمانی و اثرات بیولوژیکی است که شامل ضد باکتری، ضد قارچی و حشره کشی میباشد. مهمترین ترکیبات اسانس را پولگون، آلفا ترپینه آل، منتون، منتوفوران، 1 و 8 سینیول، سیس ایزو پولگون، سینیول، پی پریتون، پی پریتنون اکسید، سیس پی پریتون اپوکسید، اکالیپتول و تیمول تشکیل میدهند.

  روش کار

  از منابع اطلاعی Pubmed ، Medline ، Magiran ، SID ، Google Scholar و Civilica برای یافتن مقالات از سال 2007 تا 2018 استفاده شد.

  یافته ها

  ابتدا، 47 مقاله یافت شد. که با اعمال معیارهای ورود و خروج، 9 مقاله انتخاب شدند. طبق نتایج میزان LC50 پونه کوهی در مقایسه با سایر گیاهان بسیار کم میباشد که باعث سمیت بیشتر برای حشرات میباشد همچنین میزان مرگ و میر 6 / 96 درصد در حشرات برای پونه گزارش شده است.

  نتیجه گیری

  محدود بودن تحقیقات حشره کشی این گیاه در ایران و تاثیر بالای اسانس پونه کوهی بر میزان مرگ و میر حشرات، این گیاه میتواند به عنوان یک حشره کش گیاهی برای کنترل آفات، استفاده شود، و بررسیهای بیشتر برای کنترل آفات کشاورزی و ناقلین بیماریزای بهداشتی توصیه میشود.

  کلیدواژگان: پونه کوهی، Mentha longifolia، حشره کش گیاهی، ایران
 • شهرام برجیان بروجنی*، سیده مریم حجت، خلیل سلوکی صفحات 95-98
  مقدمه

  سوند فولی به منظور تخلیه کامل مثانه کار گذاشته میشود و باقی ماندن ادرار در مثانه میتواند عوارض قابل توجهی مانند عفونت مجاری ادراری یا باکتریوری بدون علامت به دنبال داشته باشد. استفاده از امواج اولتراسوند برای اندازه گیری حجم باقیمانده دار یک روش آسان و غیرتهاجمی است و در این تحقیق برای بررسی آن استفاده شده است.

  روش کار

  116 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیش از 24 ساعت تحت اندازه گیری حجم ادرار در مثانه با دستگاه اسکن سه بعدی در ابتدای صبح و از طرفی قبل از تغییر وضعیت قرار گرفتند

  یافته ها

  از مجموعه 116 بیمار تحت مطالعه حجم باقیمانده ادرار در 26 درصد کمتر از 10 میلی لیتر و در 61 درصد کمتر از 50 میلی لیتر بود. در کمتر از یک درصد بیش از 200 میلی لیتر بود.

  نتیجه گیری

  میزان حجم باقیمانده در مثانه در طول شب که بیماران بدون حرکت و تغییر وضعیت خوابیدن میتواند در اثر جمع شدن ادرار در آن و در مسیر تخلیه ادرار از سوند به کیسه جمع آوری باشد و میزان آن میتواند به حد خطرناک برسد توصیه میشو.دقت کامل برای جلوگیری از تشکیل به عمل آید .

  کلیدواژگان: حجم باقیمانده ادرار، عفونت ادرار در ارتباط با کاتر، سوند فولی، اسکنر سه بعدی
|
 • Akram Hafezi, Hamid Tavakoli Ghouchani*, Hossein Lashkardoost Pages 1-9
  Introduction

  Attention-deficit/hyperactivity disorder is a behavioral disorder in children that has many problems, and several therapeutic methods have been proposed to reduce the behavioral problems of children with this disorder. This study aimed to investigate the effectiveness of play therapy training for mothers on reducing behavioral problems in male elementary school students with attention-deficit/hyperactivity disorder.

  Methods

  This study was semi-experimental (pretest-posttest with the control group). In the present study, the statistical population includes all mothers with male elementary school students with attention-deficit/hyperactivity disorder in Tehran city in 2016. Among them, 30 mothers were selected based on purposive and available sampling. They were assigned randomly into control (n = 15) and the experimental group (n = 15). Before the educational intervention, a pretest was taken in both groups. The data collection tool was the Rutter child behavior questionnaire (parent form). The child-parent relationship therapy (CPRT) model was done in 10 sessions for mothers in the experimental group. Each session takes 120 minutes. The control group did not receive any education. Then the posttest was taken in both groups. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

  Results

  Play therapy training for mothers causes considerable changes in scores of aggression and hyperactivity (η2 = 0.192, F = 5.481), anxiety and depression (η2 = 0.253, F = 7.800), social incompatibility (η2 = 0.315, F = 10.578), antisocial behaviors (η2 = 0.488, F = 21.906), and attention deficit disorder (η2 = 0.211, F = 6.154) of subjects in experimental group in comparison with the control group (P ≤ 0.05).

  Conclusions

  Play therapy training for mothers can help to reduce behavioral problems in male elementary school students with attention-deficit/hyperactivity disorder.

  Keywords: Play therapy training for mothers can help to reduce behavioralproblems in male elementary school students with attention-deficit, hyperactivitydisorder
 • Ahmad Ghorbani* Pages 10-13
  Introduction

  In diabetes mellitus, stem cells are exposed to inappropriate conditions such as an increase of glucose in extracellular space, oxidative stress, and deprivation from growth factors (following ischemia). This study was aimed to evaluate the effect of these conditions on stem cells.

  Methods

  Stem cells were isolated from subcutaneous adipose tissue of rats. The cells were maintained for 24 h in culture medium containing 25-50 mM glucose to simulate hyperglycemic condition. For the induction of the ischemic model, the cells were incubated for 12-36 h with the medium deprived of glucose- and growth factors. To induce oxidative stress, H2O2 was added at concentrations of 100-800 μM to the medium of the cells for 24 h. The cell viability was determined using the Thiazolyl blue Tetrazolium Bromide assay.

  Results

  The increase in the glucose of culture medium from 25 mM to 50 mM did not affect the viability of stem cells. The percent of viable cells was significantly decreased after 12, 24, and 36 h incubation with glucose- and growth factors-free medium (P < 0.05). Concentrations of 400 and 800 μM of H2O2 significantly decreased the percent of viable cells (P < 0.01). The increase in the glucose of culture medium did not further enhance H2O2 cytotoxicity.

  Conclusions

  In a short time, stem cells are more vulnerable to oxidative stress and deprivation from glucose and growth factors compared to glucotoxicity. Therefore, reactive oxygen radicals and blood flow disorders are of the main causes of stem cell damage and, as a result, reduced tissue regeneration in diabetes.

  Keywords: Stem CellsGlucoseDiabetesOxidative StressIschemia
 • Roya Balazadeh, Bahman Akbari*, Abbas Abolghasemi Pages 14-20
  Introduction

  Hypertension is a common disease which affects people's health. Individuals who are week in stress coping and respond to stress with bias are more likely to suffer from chronic physical and mental disease. Therefore, this study aimed to determine the effectiveness of cognitive-behavioral based stress management training on sleep quality and cognitive bias in patients with primary hypertension.

  Methods and Methods

  in this experimental study with pretest-posttest and control group. 32 females with hypertension were selected based on inclusion criteria and randomly divided into control (n = 16) and intervention (n = 16) groups. Both groups completed the standard questionnaire of Petersburg sleep quality and cognitive bias before and after the intervention. The intervention group received eight sessions of cognitive-behavioral based stress management training and the control group did not receive any training from the research team during study. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical methods.

  Results

  The results indicated there was a significant difference in the quality of sleep between the intervention and control groups after intervention (p> 0.05). Self-focused (0.03) and others (3.74) focused attention components of cognitive bias were not significantly different with control group (P > 0.05). This finding showed that there was no significant difference between the experimental and control groups in this component.

  Conclusions

  Based on the findings of the present study, it can be concluded that cognitive-behavioral based stress management training is effective on sleep quality and women with primary hypertension and can be used as an effective and safe complementary therapy.

  Keywords: Cognitive Behavioral TherapiesSleep HabitsCognationBiasHypertensionStress Management
 • Maryam Ghorbanzadeh, Azade Sarani*, Gisoo Shahraki, Sepideh Gholami, Fatemeh Nasimi Pages 21-27
  Introduction

  Delivery is a stressful event and maternity blues after delivery is most common postpartum mood disorder that happiness is one of the most important factor in coping with stress and depression. So, this study was performed with the aim to determine relationship between happiness and perceived stress during labor and maternity blues.

  Methods

  This descriptive correlational study was done in 2017 on 80 pregnant women referring to Taamin Ejtemaei hospital of Zahedan. At the time of referral, was completed Oxford happiness questionnaire and Cohen perceived stress questionnaire during labor and was completed Back depression questionnaire on the third and tenth days after delivery. Data was analyzed by Spss software (version 16) and Spearman/Pearson correlation coefficients and regression.

  Results

  The result of Pearson correlation coefficients showed a significant reverse correlation between happiness and perceived stress (P < 0.0001, r = - 0.88) and a significant reverse correlation between happiness and maternity blues of the third day (P < 0.0001, r = -0.92) and tenth day (P < 0.0001, r= - 0.90)

  Conclusions

  There is a relationship between happiness with perceived stress during labor and maternity blues after delivery. With higher levels of the happiness of pregnant women, the less stress will be felt during labor and they will be less affected by mood disorders and postpartum depression. Therefore, the provision of happiness for women can improve their mental health at the time of delivery and afterwards.

  Keywords: HappinessPerceived StressMaternity BluesPregnancy
 • Zahra Fazel Najafabadi, Akbar Azamian Jazi*, Ebrahim Banitalebi Pages 27-34
  Introduction

  Patients with type 2 diabetes with high insulin resistance are also at high risk for non-alcoholic fatty liver. The purpose of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of HIIT and combined training on serum levels of liver enzymes and insulin resistance index in women with type 2 diabetes.

  Methods

  54 women with type 2 diabetes (age 55.77 ± 5.92 years, BMI 28.98 ± 4.9 kg/m2 and HbA1c 9.41 ± 0.82%) were randomly and equally divided into HIIT, combined training and control groups, and they received interventions for 8 weeks (3 sessions per week). Blood samples were taken 24 hours before and 48 hours after the protocol and after 12 hours fasting state. Two-way ANOVA (time*group) tests for between-group comparisons and Paired-sample t tests for within-group comparisons were used.

  Results

  Significant differences were observed in HbA1c (P = 0.009), glucose (P = 0.007), insulin (P = 0.036), insulin resistance (P = 0.008) and AST (P = 0.005) between study groups. Tukey post-hoc test revealed that there was a significant difference between HIIT and combined training groups compared to control group in HbA1c (Respectively, P = 0.001 and P = 0.010), glucose (Respectively, P = 0.001 and P = 0.001), insulin (Respectively, P = 0.001 and P = 0.001), insulin resistance (Respectively, P = 0.001 and P = 0.001) and AST (Respectively, P = 0.006 and P = 0.006). There were no significant differences between HIIT and combined training groups (P > 0.05) in any of the markers.

  Conclusions

  Considering the significant changes in AST enzyme and insulin resistance, it seems that HIIT and combined training both have favorite effects on AST enzyme and insulin resistance. Therefore, both types of exercise are recommended for these patients.

  Keywords: Combined Training_High Intensity Interval_Training (HIIT)_Type 2 Diabetes_Non-alcoholic Fatty Liver
 • Mehdi Ebrahimi Meimand*, Mohabbat Mohseni, Elham Kazemian, Raheleh Tabe, Vahidreza Borhaninejad Pages 35-41
  Introduction

  Identifying factors affecting the use of health services in the elderly, especially social factors, can be useful for allocating health resources to this growing age group. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between social capital and health services in the elderly in Kerman.

  Methods

  This was a descriptive-analytic study. 400 elderly were selected for participation in the study. Finally, 360 questionnaires were analyzed. To collect the data standard questionnaires of social capital and health service utilization were used. Data were analyzed using SPSS 21 software. To analyze the data descriptive, analytical statistics including t-test and one-way ANOVA were used.

  Results

  The mean age of the elderly was 66.96 (6.99). The average social capital among the elderly was 4.5 ± 2.2. Among the components of social capital, the highest mean is related to cohesion and social support (2.09 ± 3.1). The mean social capital was significantly different in terms of referral for treatment (P = 0.02), place of referral (P = 0.001), and referral frequency (P = 0.002). However, the average social capital was not significant in terms of hospitalization (P = 0.33).

  Conclusions

  Findings of this study showed that higher social capital is associated with referral for treatment and fewer treatment attendance. Therefore, higher health of the elderly and lower health costs can be achieved through improving access to health services and rationalizing the seeking health service behavior.

  Keywords: Social Capital, Utilization, Health Services, Aged
 • Ali Alizadeh, Hamid Kayalha, Bijan Heyrat, Shahram Rastak, Mohamad Sofiabadi* Pages 45-51
  Introduction

  Premedication is an integral part of general anesthesia which has side effects. The aim of this study was to compare the hemodynamic effects of Dexmedetomidine and Midazolam as a premedication in patients undergoing elective upper limb surgery during induction of anesthesia and postoperative shivering.

  Methods

  60 candidates for elective upper limb surgery who referred to Shahid Rajaee hospital were studied with the double-blind clinical trial method. Patients were randomly divided into two groups, included: 1. Midazolam and 2.Dexmedetomidine. SPO2, MAP, Heart rate, Systolic, and Diastolic blood pressure and postoperative shivering were evaluated at; early entrance time, before induction, 1, 5, 10 minutes after intubation, Post-extubating and recovery in all patients as well as post-surgery shivering. The collected data were analyzed using Chi-square, ANOVA and GLM Repeated Measure by using SPSS 19 software. The P < 0. 05 was considered as the significance level.

  Results

  At all times, the mean SPO2 was significantly higher in Dexmedetomidine than in the Midazolam group, which was significant at 10 minutes after intubation (P < 0.001). Mean MAP, Heart rate, Systolic and Diastolic blood pressure were significantly further in Midazolam group than Dexmedetomidine group at all times. Postoperative shivering in patients with Dexmedetomidine was significantly lower than the Midazolam group (P < 0.001).

  Conclusions

  The results showed that Dexmedetomidine has a better hemodynamic control during anesthesia. It also reduces the incidence of postoperative shivering.

  Keywords: Hemodynamics, Shivering, Midazolam, Dexmedetomidine
 • MohamadReza Raftar Aliabadi, Hossein Shareh*, Hassan Toozandehjani Pages 49-60
  Introduction

  Infidelity is a threat to family life and the relationship of the spouses, leading to emotional reactions such as sadness, dread, anger, fear, jealousy and guilt, especially in the person being betrayed. The aim of this study was to compare the effectiveness of schema therapy with mindfulness and forgiveness therapy in clinical symptoms and emotional responses in women affected by their husband's betrayal.

  Methods

  The present study was a semi-experimental research with a pretest-posttest and follow-up design. A total of 36 women who had experienced husband's betrayal were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to one of the two experimental (schema therapy with mindfulness n = 12 and forgiveness therapy n = 12) and control groups (n = 12). Interventions were provided to the experimental groups in ten 90-minute weekly sessions. Variance analysis with repeated measures was used for statistical analysis.

  Results

  The effect of intergroup interaction and the time of measurement for schema therapy with mindfulness and forgiveness therapy on clinical symptoms (P < 0/01) and emotional response (P < 0/05) was significant. There was no significant difference in clinical symptoms between the two interventions (P ≤ 0/05). In emotional responses, only in the component of dread, the forgiveness therapy group showed better conditions (P < 0/01).

  Conclusions

  Both interventions can be used to move beyond suffering towards peace and achieving resolution. In addition, considering the type of damage, forgiveness therapy is a more appropriate option.

  Keywords: Infidelity, Women, Schema, Mindfulness, Forgiveness, Clinical Symptoms, Emotion
 • Alireza Shahsavar*, Hamid Rajabi, Reza Gharakhanlou, MohammadReza Dehkhoda Pages 61-67
  Introduction

  Exercise is an effective factor in the prevention, treatment and rehabilitation of many metabolic disorders. The purpose of this study was to determine the effect of six weeks’ endurance training and consuming L-carnitine on apoptotic factors in the hippocampus of diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, 45 Wistar male rats, weighing between 250 and 300 grams, were randomly divided into six groups. Rats became diabetic by being injected with 95 mg nicotinic amide and after 15 minutes, 55mg streptozotocin (STZ). Rats receiving Lcarnitine, daily received 100 milligrams of l-carnitine orally. The endurance training protocol consisted of five sessions, starting with 20 minutes at 10 speeds in 0 degrees slope in the first week, and 40 minutes at 20 speed in 5 degrees slope in the sixth week. The variables were measured 24 hours after the last exercise session by ELISA and in brain tissue. One-way ANOVA and Tukey's post hoc test were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that aerobic exercise and L-carnitine consumption had a significant effect on BAX, Bcl-2 and Bax / Bcl2 ratio of hippocampus in rats (P = 0.001). It was also found that in all three variables, the diabetic control group with sham groups (P = 0.001), aerobic training (P = 0.001), supplementation of l-carnitine (P = 0.036), exercise and supplementation P = 0.001); between the aerobic exercise group and the complementary groups of l-carnitine (P = 0.025), aerobic exercise and supplementation of l-carnitine (P = 0.001) and complementary group with aerobic training group and complement of l-carnitine (P = 0.001) there is a significant difference.

  Conclusions

  Regarding the combined effect of endurance training and the use of L-carnitine on exercise and exercise versus the complement of L-carnitine on the research factors endurance training are recommended to diabetics. But since the use of the supplement may have side effects, the use of l-carnitine is advised by physicians.

  Keywords: Increasing Endurance Training, L-Carnitine, Diabetes, Hippocampus, Apoptosis, Bax, Bcl-2
 • Fariba Jaffary, Hamid Kharatzadeh*, SayedMohsen Hoseini, Abolfazl Mohammadi Pages 68-74
  Introduction

  Vitiligo is a chronic skin condition that can cause psychological disorders, including depression. Therefore, identifying the psychological components associated with depression in these patients is necessary in order to select appropriate therapeutic approaches. The present study was conducted to investigate the relationship between the difficulties in emotion regulation and experimental avoidance with depression in patients with vitiligo.

  Methods

  In this cross-sectional study, 105 patients with vitiligo, whose names were recorded before the research in the database of the Dermatology Research Center of Isfahan University of Medical Sciences, were selected by available sampling method. The relationship between difficulties in emotion regulation and experimental avoidance with depression in patients with vitiligo was evaluated using second version of Beck Depression Inventory (BDI-II), difficulties in emotion regulation scale (DERS), and Second Edition of Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II). All questionnaires were completed a time by the participants.

  Results

  The average of depression score of the participants in the study was 18.69 ± 13.09. The results Also showed that there is a significant relationship (P < 0.01) between the depression scores with the scores of experimental avoidance, non-acceptance of emotional responses, Difficulties in engaging in goal-directed behavior, Impulse control difficulties, Limited access to effective emotion regulation strategies, Lack of emotion clarity. Also, after removing the confounding effect of independent variables on each other, the relationship between depression score and Limited access to effective emotion regulation strategies score was significant (P < 0.001).

  Conclusions

  Difficulties in emotion regulation as a trans-diagnostic factor associated with emotional disorders, play an important role in the depression of patients with vitiligo. According to the results of this study, it seems that those psychological interventions that improve the emotion regulation skills of individuals can be effective in reducing the depression of these patients.

  Keywords: Chronic Skin Diseases, Depressive Symptoms, Emotion Regulation, Experimental Avoidance
 • Zahra Mohaddes Hakkak, MohammadJavad Asghari Ebrahim Abad *, HamidReza Aaghamohammadian Sharbaf, HamidReza Mohaddes Hakkak Pages 75-81
  Introduction

  Nowadays opioid abuse is one of the universal problems that in addition to men, women are also involved in it, the lack of resilience characteristic can increase the probability of using in the full of stress situations of life. On the other hand, there is a significant and positive relation between quality of life and resilience. So, that purpose of this study is investigation of effectiveness of group therapy based on quality of life on resilience of women with opioid use disorder.

  Methods

  This study is a kind of quasi-experimental or pretest- posttest with control group, 22 women with substance use disorder were chosen in a purposive accessible sampling method and stood randomly in two groups’ namely experimental group and control group. At first, resilience questionnaire of Kenner and Davidson was performed. Then 10 sessions of group therapy based on quality of life for experiment group were held and the control group, receive the same number of session of the routine treatments of the center, finally, both groups were given the post test. Data analysis were done through statistical SPSS 16 (P < 0/05).

  Results

  The average age of subjects of study was 29/32 with a standard deviation of 3/70; also, most participants were married (54/5%), their educational levels were middle school education up to graduate education. the independent t-test with the significant level of P < 0/05, showed resiliency of the experimental group who received group therapy based on quality of life was significantly higher than the control group. However, there was no significant difference between their resiliency scores in the pre-test.

  Conclusions

  Group therapy based on quality of life will cause increase of resilience of women with substance use disorder. Addict people when experiencing stressor are disposed to substance use. Increasing resilience in these individuals can increase the ability to withstand stress and reduce the likelihood of lapse.

  Keywords: Group TherapyQuality of LifeResilienceSubstance Use Disorder
 • Zeynab Aghdasi, Nooshin Peyman* Pages 82-89
  Introduction

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) emerges in the new millennium as a major public health challenge. Currently, the HIV epidemic is spreading rapidly among young people. It is essential for students to provide the necessary information because they are valuable resources for the future of a country. This study was conducted to determine the impact of on applying HIV prevention behaviors in girl students in Torbat Heydariyeh.

  Methods

  It was a semi-experimental study that was conducted on 90 girl students. The instruments included questions related to demographic characteristics and the structures of theory of planned behavior in field of HIV. Educational intervention was conducted with emphasis on the above mentioned theory. Data were collected before, immediately and three months after training and was analyzed by chi-square, independent t-test and paired t-test, ANOVA and Repeated measures using SPSS-PC (v. 20.0).

  Results

  The mean age of the students was 15/6 ± 0/46 years. There was also no difference between the groups regarding cognitive variables (attitude, intention, and subjective norm, perceived behavior control) before the intervention. The students in the experimental group reported higher scores for the cognitive variables compared with the control group (P < 0.05).

  Conclusions

  The findings revealed that training based on the new approach of HIV education based on TPB is an effective intervention in promoting HIV prevention behaviors in students.

  Keywords: Education, Theory of Planned Behavior, HIV, Adolescent
 • Fatemeh Kouhestani*, SeyedAhmad Hashemi, Sadaf Sabzevari Pages 90-94
  Introduction

  The excessive and repetitive application of chemical insecticides has been associated with environmental and health issues. Nowadays, the use of medicinal and aromatic plants, as natural resources of each country, has been developed significantly in herbal medicine. Many studies have been carried out towards the application of essential oils. Among the medicinal plants, Mentha longifolia belongs to the family Lamiaceae, is one of the most common herb which grows wildly in wet plains like riversides and even in the water. Various therapeutic effects and biological activities have been reported for some species of Mentha such as antibacterial, antifungal and insecticidal. The oils of M. longifolia consist of chemical mixtures involving pulegone, alpha terpineol, menthone, menthofuran, 1, 8 cineol, cis iso pulegone, cineol, piperitenone, piperitenone oxide, cis piperitenone epoxid, eucalyptole, and thymol. Herein, we review insecticidal efficacy of Mentha in Iran.

  Methods

  The selection of studies referenced in this review was based on searches in Pubmed, Medline, Magiran, SID, Google Scholar and Civilica databases, from 2007 to 2018.

  Results

  After the initial search, a total of 47 articles were found. Which led to the selection of 9 studies by employing the inclusion and exclusion criteria. Based on the results, LC50 is relatively low in comparison with other plants, indicating a higher toxicity for insects, and a 96.6% insect mortality rate for Mentha longifolia.

  Conclusions

  Nevertheless, further studies on application of Mentha longifolia to control of grain pests and vectors are still needed.

  Keywords: Mentha, Longifolia, Herbal, Insecticide, Iran
 • Shahram Borjian Boroojeny*, SeyedehMaryam Hojjat, Khalil Soloky Pages 95-98
  Introduction

  Foley catheters are assumed to drain the bladder completely. It is known that uncompleted drainage leads to multiple complications, such as asymptomatic bacteriuria and urinary tract infection.

  Methods

  From 116 patients, who were admitted to intensive care unit (ICU) for more than 24 hours, were enrolled in this study. To measure the urine level in bladder in the morning before any change in position, a 3D ultrasound scan was done for all enrolled patients. Ultrasound scan was chosen as the preferred method as it is non-invasive, accessible and inexpensive.

  Results

  It was found that the bladder urine volume was less than 10 ml in 30 (26%) patients and less than 50ml in 70 (61%). Only one patient (< 1%) had bladder urine residual level of more than 200 ml.

  Conclusions

  Bladder urine residual level can reach to a dangerous level in some patients during night sleep. The cause may be creation of a loop in drainage system of urine from Foley catheter to urine bag. This can lead to stagnation of urine. We recommend this issue to be further investigated and appropriate amendment to be made to Foley catheter design.

  Keywords: Residual Volume of UrineUrinary Tract InfectionCatarrhFoley Catheter3D Scanner