فهرست مطالب

نشریه علوم و فناوری بذر ایران
سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/03/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مطهره اسفندیاری، محمدحسین حکیمی، محمدعلی حکیم زاده اردکانی* صفحات 1-10

  جوانه زنی اولین و حساس ترین مرحله رشد و نمو گیاه می باشد زیرا مراحل اولیه رویش گیاه، شامل جوانه زنی، رشد و استقرار گیاهچه ها در تکامل گیاهان نقش مهمی را بر عهده دارند؛ به منظور بررسی اثرات نوع خاک و عمق کاشت بر خصوصیات سبزشدگی بذر گیاه دارویی پونه سای کرک ستاره ای، آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه یزد به اجرا در آمد؛ بذر گیاه در سه نوع بافت سبک، متوسط و سنگین با سه عمق (0.5، 1، 1.5 سانتی متری) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بافت نسبتا سبک خاک در زمان لازم برای رسیدن درصد سبز شدگی به 90 درصد حداکثر خود در سطح (p≤ 0.05) معنی دار بود و در بقیه صفات در سطح (p≤ 0.01) اثر معنی داری دارد. در رابطه با عمق کاشت نیز درصد سبزشدگی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، و زمان لازم برای رسیدن سبزشدن بذر به 50 درصد حداکثر خود اختلاف معنی داری در سطح (p≤ 0.01) مشاهده شد؛ در بین سه بافت خاک مورد بررسی بیشترین درصد سبزشدگی (67.8%) مربوط به بافت شنی و کمترین درصد (32.2%) مربوط به بافت رسی سیلتی بوده است. همچنین بررسی ویژگی های مختلف سبزشدگی در بین سه عمق مورد بررسی نیز نشان داد که در عمق 0.5 سانتیمتری صفات سبز شدگی از بهترین نتایج برخوردار است؛ اما در عمق کاشت 1.5 سانتیمتری صفات مورد بررسی از اختلاف معنی داری برخوردار شدند. بیشترین درصد سبزشدگی مربوط به بافت شنی و در عمق 0.5 سانتیمتری(97%) بود و کمترین میزان سبزشدگی نیز مربوط به عمق 1.5 سانتیمتری و در بافت رسی سیلتی با 23% سبزشدگی بود.

  کلیدواژگان: بافت خاک، عمق خاک، زنده مانی، گیاه پونه سای کرک ستاره ای، استان یزد
 • رسول استادیان بیدگلی، حمیدرضا بلوچی*، الیاس سلطانی، علی مرادی صفحات 11-22

  اطلاعات کمی در مورد اثرات دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر گلرنگ وجود دارد. به منظور بررسی تاثیر دما و پتانسیل آب بر شاخص های جوانه زنی در بذر گلرنگ (رقم صفه) آزمایشی به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار 25 بذری در آزمایشگاه تکنولوژی بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد) و پتانسیل آب (0، 0.2-، 0.4-، 0.6-، 0.8-، 1-، 1.2-، 1.4- و 1.6- مگاپاسکال) در نظر گرفته شد. صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و شاخص بنیه گیاهچه اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر دما، پتانسیل آب و اثر متقابل آن ها بر کلیه شاخص های جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین با کاهش پتانسیل آب، درصد و سرعت جوانه زنی کاهش یافت. در دمای 5 درجه سانتی گراد با تغییر پتانسیل آب از صفر به 1.6- مگاپاسکال درصد جوانه زنی از 98 درصد به صفر رسید و در دمای 30 درجه سانتی گراد با تغییر پتانسیل آب از صفر به 1.6- مگاپاسکال درصد جوانه زنی از 95 درصد به 1 درصد کاهش یافت. با افزایش دما تا دمای 20 درجه سانتی گراد، درصد و سرعت جوانه زنی افزایش یافت و پس از آن کاهش یافت.

  کلیدواژگان: پتانسیل آب، درصد جوانه زنی، دما، سرعت جوانه زنی، گلرنگ
 • محمدشاهین دانشمندی*، رضا توکل افشاری، رضا صدرآبادی حقیقی صفحات 23-37
  این پژوهش جهت شناسایی ساختارهای شیمیایی و بیوشیمیایی روغن بذر بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و بررسی تغییرات این صفات تحت شرایط پیری تسریع شده با مدت زمان 24، 48 و 72 ساعت با رطوبت نسبی 100 درصد و دمای 41 درجه سانتی گراد در قالب طرح آماری کاملا تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد بذر این گیاه دارویی دارای 19.26 درصد روغن است. پروفایل اسیدهای چرب روغن شامل  90.71 درصد اسیدهای چرب غیراشباع در مقابل 9.29 درصد اسیدهای چرب اشباع بود که اسید لینولنیک (C18:3)، اسید اولییک (C18:1) و اسید پالمتیک (C16:0) به ترتیب مهمترین اسید چرب چند غیر اشباع، تک غیر اشباع و اسید چرب اشباع روغن بودند. آنتی اکسیدان های بذر بالنگو شیرازی شامل 427.8 پی پی ام  توکوفرول و210 میلی گرم پلی فنل بود. شرایط پیری تسریع شده محتوای روغن بذر را تا 15.2 درصد کاهش داد همچنین بطور نسبی باعث افزایش اسیدهای چرب اشباع در مقابل اسیدهای چرب غیراشباع گردید. اوج اکسیداسیون و تولید پراکسید بین شاهد و تیمار پیری تسریع شده 24 ساعت رخ داد. حداکثر مقاومت روغن (رنسیمت) در تیمار پیری تسریع شده 72 ساعت تا 5/1 برابر کاهش پیدا کرد. نتایج نشان داد آزمون های جوانه زنی تحت تاثیر پیری تسریع شده به صورت خطی کاهش پیدا کرد. ارزش جوانه زنی در شاهد به ترتیب 6/1، 5/2 و 8/4 برابر بیشتر از سایر تیمارها بود. دستاوردهای این تحقیق نشان داد اکسیداتیو آنزیمی علاوه بر افزایش سرعت زوال، می تواند باعث تغییر ماهیت شیمیایی و بیوشیمیایی ترکیبات ذخیره ای بذر بالنگو شیرازی گردد.
  کلیدواژگان: ارزش جوانه زنی، اکسیداتیو آنزیمی، اسید چرب، توکوفرول، پراکسید، رنسیمت
 • نبی خلیلی اقدم*، تورج میرمحمودی، غلامرضا بخشی خانیکی صفحات 39-48

  درجه حرارت یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر جوانه زنی بذور محسوب می شود و بنابراین اثر متقابل دمای محیط و جوانه زنی یکی از عوامل اصلی در پیش بینی زمان جوانه زنی و بویژه مدلسازی است. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار  و  11 سطح تیمار دما (3، 5، 7، 10، 15، 20، 25، 30، 35  و 40 و 45 درجه سانتیگراد) روی بذور همیشه بهار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه اسلامی واحد مهاباد به اجرا درآمد. به منظور تعیین دماهای کاردینال سه مدل رگرسیون غیر خطی  تابع دو تکه ای، تابع بتا و تابع 5 پارامتره بتا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که  تاثیر دما بر سرعت، درصد  و یکنواختی جوانه زنی بذر معنی دار بود. بالاترین درصد و یکنواختی جوانه زنی در  دمای 15 درجه سانتیگراد مشاهده گردید، درحالیکه بیشترین سرعت جوانه زنی در دمای 20 درجه سانتیگراد بدست آمد. اگرچه اختلاف چندانی بین مدل های برازش یافته در تخمین دماهای کاردینال وجود نداشت ولی مدل دو تکه ای به واسطه دارا بودن کمترین ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تغییرات و بیشنرین ضریب تبیین و ضریب همبستگی بهترین مدل برای تخمین دماهای کارینال همیشه بهار در نظرگرفته شد. بنابراین دمای پایه جوانه زنی گیاه همیشه بهار 3.35، دمای مطلوب 20.84 و دمای سقف 40.94 درجه سانتیگراد بدست آمد ضمن اینکه ماکزیمم سرعت جوانه زنی نیز(0.010: rmax بر ساعت) بود.

  کلیدواژگان: سرعت جوانه زنی، دمای کاردینال، مدل، همیشه بهار
 • حمیدرضا محرابی*، محمدرضا چائی چی، رضا توکل افشاری، شهرام رضایی صفحات 49-56

  یکی از روش های تقویت کننده بذر عمل پوشش دار کردن(seed coating) است که در آن  مواد پوشش دهنده را در سطح خارجی بذر  قرار می دهند تا اثرات منفی محیطی را به حداقل رسانده و توان استقرار گیاه را افزایش دهند. این تحقیق به منظور شناخت اثر شیوه های مختلف پوشش دار کردن بذر بر میزان ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری در شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت انجام شد که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح بدون پوشش (NC)، ماده با پایه معدنی (CC)، ماده با پایه آلی (OC) و ماده با پایه هیدروژل (HC) تیمار درصد رطوبت خاک در سه سطح 9 درصد، 14درصد و 21درصد وزن خاک خشک، تیمار عمق کاشت در دو سطح کشت سطحی و سه برابر قطر بذر استفاده شد. در طول مدت آزمایش صفت درصد ظهور گیاهچه که مهمترین نشانه استقرار اولیه به شمار می رود، در واحد آزمایشی گلدان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد کلیه اثرات اصلی تیمارها(پوشش بذر، درصد رطوبت خاک و عمق کاشت) بر درصد ظهور گیاهچه گندم رقم سرداریدرسطح 1 درصد معنی دار است. اثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و نوع پوشش بذر و همچنین  تیمارهای عمق کاشت و نوع پوشش بذر، روی درصد ظهور گیاهچه معنی دار(p<0.01) شد. اثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و عمق کاشت و همچنین اثرات سه گانه درصد عمق کاشت، رطوبت خاک و نوع پوشش بذر روی درصد ظهور گیاهچه معنی دار(p>0.05) نگردید.

  کلیدواژگان: گندم، هیدروژل، ماده معدنی، رطوبت خاک، ماده آلی، جوانه زنی
 • علیرضا ربیعی، احمد نظامی*، مرتضی گلدانی، محمد خواجه حسینی، مهدی نصیری محلاتی صفحات 57-68

  با توجه به افزایش مصرف گیاهان دارویی و تخریب روز افزون رویشگاه های طبیعی آنها، اهلی سازی وکشت آنها در نظام های زراعی اهمیت خاصی دارد. در این راستا اطلاع از خصوصیات این گیاهان، از جمله دماهای کاردینال جوانه زنی ضروری می باشد. به منظور تعیین دمای کاردینال و تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور شش اکوتیپ (بیرجند، قاین، تربت حیدریه، مشهد، کلات و بجنورد)  بارهنگ کبیر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد) و چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 انجام شد.جهت تعیین دماهای کاردینال از مدل های خطوط متقاطع و پنج پارامتری بتا بین سرعت جوانه زنی و دما استفاده شد. نتایج نشان داد که حداکثر درصد جوانه زنی را اکوتیپ های بجنورد و بیرجند به ترتیب در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد داشتند. در گستره دمایی 20 تا 35 درجه سانتی گراد اکوتیپ بیرجند درصد جوانه زنی بیشتری نسبت به سایر اکوتیپ ها داشت. براساس مدل های برازش داده شده بسته به اکوتیپ محدوده دمای حداقل(6.3 تا 8.9 و 1.8 تا 5 درجه سانتی گراد)، دمای مطلوب (31.1 تا 35.9 و 28.6 تا 35.2 درجه سانتی گراد) و دمای حداکثر (43.3 تا 45.1 و 45 تا 45.6 درجه سانتی گراد) به ترتیب در مدل های خطوط متقاطع و پنج پارامتری بتا  تخمین زده شد. تنوع در دمای کاردینال اکوتیپ های بارهنگ احتمالا به دلیل سازگاری آنها به شرایط محیطی متفاوت و تنوع ژنتیکی می باشد.

  کلیدواژگان: دمای مطلوب، سرعت جوانه زنی، مدل پنچ پارامتری بتا، مدل خطوط متقاطع
 • روزبه فرهودی*، فاطمه پورحسن صفحات 69-77

  به منظور بررسی تاثیر عصاره آبی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulesis)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتت و آلفا آمیلاز بذر قیاق (Sorghum halapense) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تکرار و 6 تیمار شامل غلظت های عصاره آبی برگ اکالیپتوس (صفر، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) در سال 1391 انجام شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره اکالیپتوس سبب کاهش درصد جوانه زنی، وزن گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتت و آلفاآمیلاز در بذر قیاق شد اما غلظت مالون دی آلدهید و درصد اسید چرب بافت گیاهچه قیاق افزایش یافت. کمترین فعالیت آلفاآمیلاز (3.1 و 3.5 نانومول بر میلی گرم پروتئین در دقیقه)، وزن تر گیاهچه (0.10 و 0.08 میلی گرم) و درصد جوانه زنی (54 و  42 %) تحت تاثیر تیمارهای عصاره 40 و50% اکالیپتوس مشاهده شد. بیشترین اسید چرب بافت گیاهچه  قیاق نیز تحت تاثیر تیمار محلول پاشی با عصاره 40 و 50% اکالیپتوس به میزان 23.6 و23.1%مشاهده شد. نتایج بیانگر تاثیر منفی عصاره اکالیپتوس بر جوانه زنی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و پایداری غشاء سلولی گیاهچه قیاق است.

  کلیدواژگان: آللوپاتی، پراکسیداز، جوانه زنی، درصد اسید چرب، مالون دی آلدهید، کاتالاز
 • محترم حبیب زاده زرندی، ایرج الله دادی، حمیده خلج، محمدرضا لبافی* صفحات 79-88

  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی برخی مدل های رگرسیونی غیر خطی برای توصیف سرعت جوانه زنی و تعیین دماهای کاردینال بذر چهار اکوتیپ زیره سبز (Cuminum cyminum L.) نسبت به دما اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه زراعت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، در سال 1390 انجام شد. در این آزمایش بذور چهار اکوتیپ زیره سبز (خراسان، جندق، کرمان و اصفهان) تحت تاثیر شش تیمار دمایی (0، 5 ، 15 ، 25،  35 و 45 درجه سانتی گراد) قرار گرفتند و سرعت جوانه زنی بذور محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، که دما اثر معنی داری در سطح یک درصد بر سرعت جوانه زنی دارد. با توجه به اینکه کمترین مقدار AICc و بیشترین مقدار Adj R2 مربوط به مدل دو تکه ای بود نسبت به مدل های دیگر سرعت جوانه زنی نسبت به دما را در اکوتیپ های زیره سبز بهتر توصیف نمود. براین اساس دمای پایه، دمای مطلوب و دمای سقف برای اکوتیپ خراسان به ترتیب 0، 11.4 ، 25، در اکوتیپ کرمان به ترتیب 0، 11.5 ، 28.9، اکوتیپ جندق 0 ، 9.6 ، 27.1 و اکوتیپ اصفهان به ترتیب0، 10.1 ، 35.5  درجه سانتی گراد تخمین زده شد. با توجه به نتایج می توان برای کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی این اکوتیپ ها از مدل دو تکه‎ای استفاده نمود.

  کلیدواژگان: زیره سبز، سرعت جوانه زنی، مدل های رگرسیونی غیر خطی، دماهای کاردینال
 • مریم ملاشاهی*، علیرضا مشکی، هومن روان بخش صفحات 89-100
  دو گونه جنگلی نمدار و اقاقیا از جمله گونه های جنگلی به شمار می آیند که به دلیل دارا بودن پوسته بذر بسیار سخت و محکم دارای خواب بذر(Seed Dormancy) می باشند. جهت حذف این پوسته (شکستن خواب بذر) و تسهیل فرآیند جوانه زنی بذرهای این دو گونه و نیز بررسی تاثیر تیمارهای خراشدهی بر روی میزان جوانه زنی، بذور این دو گونه در سال 1393 از نهالستان قرق واقع در شهرستان گرگان تهیه گردید. جهت تعیین میزان زنده مانی بذرها، در ابتدا آزمون تترازولیوم انجام شد. سپس جهت بررسی تیمارهای متفاوت شکستن خواب فیزیکی (خراش دهی)، تیمارهای آب جوش(100 درجه با مدت زمان 1 دقیقه)،  آب اکسیژنه(1% با مدت زمان 40 دقیقه)، اسید سولفوریک (30 درصد با مدت زمان ده دقیقه) و شاهد بر روی بذرها اعمال گردید. آزمایش ها در آزمایشگاه دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان انجام شد. نتایج آزمون تترا زولیوم نشان داد که گونه های نمدار و اقاقیا به ترتیب دارای 57.25 و 78.3 درصد زنده مانی بودند. بالاترین میزان جوانه زنی در مورد بذر نمدار، تیمار آب اکسیژنه بیشترین با میزان جوانه زنی (38 %) و  در مورد بذر اقاقیا تیمار آب جوش با بیشترین میزان جوانه زنی (66.69) مشاهده گردید. از آنجایی که بذر اقاقیا با وجود دارا بودن پوسته بسیار سخت از جوانه زنی بهتری نسبت به گونه نمدار برخوردار است، می توان نتیجه گرفت که به جز پوسته سخت عوامل دیگری نیز در جوانه زنی بذر گونه نمدار دخیل هستند.
  کلیدواژگان: تترازولیوم، پوسته سخت، تیمار بذر، اسید سولفوریک، آب اکسیژنه
 • فاطمه مهاجری*، محمود رمرودی، منصور تقوائی، محمد گلوی صفحات 101-112

  پیری بذر یکی از مشکلات عمده در تولید محصولات زراعی است. به منظور بررسی تاثیر پیری تسریع شده بر جوانه زنی و سایر مولفه های جوانه زنی بذر های حاصل از پرایمینگ گیاه مادری در سه رقم لوبیا چیتی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار درآزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. عامل های مورد بررسی مشتمل بر ارقام لوبیا چیتی در سه سطح شامل E9، E10 و خمین، پیری تسریع شده در دو سطح شامل پیری و شاهد و بذور بدست آمده از پرایمینگ بذور مادری کشت شده در مزرعه در 7 سطح شامل پلی اتیلن گلیکول 5  -بار در مدت 6 ساعت، کلرید پتاسیم 20 - میلی مولار در مدت 6 ساعت، کلرید کلسیم 15- میلی مولار در مدت 3 ساعت،  کلرید سدیم 20- میلی مولار در مدت 6 ساعت، سالیسیلیک اسید 500 میلی گرم در لیتر در مدت 12 ساعت هیدرو پرایمینگ در مدت 12 ساعت و بدون پرایم (شاهد) بود. صفات درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، شاخص وزنی و طولی بنیه گیاهچه و انرژی جوانه زنی در روز نهم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل پیری زودرس، پیش تیمار و رقم بر صفات جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، شاخص وزنی و طولی بنیه و انرژی جوانه زنی در روز نهم در سطح یک درصد، اثر متقابل پیری زودرس و پرایمینگ بر سرعت جوانه زنی در سطح یک درصد و اثر متقابل پرایمینگ و رقم بر سرعت جوانه زنی و ضریب آلومتری در سطح پنج درصد معنی دار یود. تیمار پیری زودرس در مقایسه با شاهد صفات جوانه زنی کمتری را نشان داد. بیشترین درصد جوانه زنی و انرژی جوانه زنی در روز نهم در تیمار کلرید سدیم 6 ساعت و رقم E10، بیشترین وزن خشک گیاهچه، سرعت جوانه زنی و شاخص وزنی و طولی بنیه در تیمار کلرید کلسیم 3 ساعت و رقم E10 بدست آمد. نتایج نشان داد که با توجه به رقم و انتخاب مناسب پیش تیمار گیاه مادری، می توان انبارداری را بهبود بخشید و بذر هایی با قدرت بالاتر و زوال کمتر داشت.

  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه، ضریب آلومتری
 • صمد مبصر*، حیدر نیامنش صفحات 113-130
  در این پروژه تحقیقاتی، چهار روش برداشت بذر هیبرید ذرت، یعنی برداشت با دست، برداشت با کمباین ویژه غلات، برداشت با دستگاه پیکرهاسگر خودکششی و برداشت با پیکرهاسگر پشت تراکتوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا ضمن بررسی کیفیت بذر تولیدی، اقتصادی ترین و در نتیجه کارآمدترین روش برداشت مشخص گردد. به منظور تحلیل اقتصادی، ابتدا با استفاده از روش بودجه بندی جزیی، اقتصادی بودن یا نبودن جایگزینی هر تکنیک به جای سایر تکنیک ها بررسی شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل ارجحیت سرمایه گذاری، نتایج پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده برداشت ذرت با پیکرهاسگر خودکششی سودآورترین تکنیک برداشت بوده و پس از آن برداشت با پیکرهاسگر پشت تراکتوری و برداشت با دست در رتبه های بعدی قرار دارند، ولی از آنجایی که در منطقه مورد مطالعه (دشت مغان) نیروی کار ماهر و ارزان به وفور در دسترس می باشد و کشاورزان ذرت کار به لحاظ ضعف مالی توانایی سرمایه گذاری اولیه به منظور خرید و تهیه پیکرهاسگر خودکششی یا پشت تراکتوری را ندارند، از این رو تکنیک برداشت با دست، اقتصادی ترین و سودآورترین تکنیک برداشت شناخته شد. در خصوص بررسی های فنی انجام شده، روش برداشت دستی و روش هواخشک با روش رایج (برداشت مستقیم با کمباین و خشک کردن در خشک کن های دانه) مقایسهگردیدند،نتایج نشان داد که کیفیت فیزیکی، فیزیولوژیکی، میزان بذرهای زیر غربال شش میلی متر و خاصیت انبارمانی بذرهای برداشت شده توسط کارگر به طور معنی داری از سایر بذرها بیشتر است.
  کلیدواژگان: تحلیل فنی و اقتصادی، ذرت هیبرید، روش های برداشت، کیفیت بذر
 • حمیدرضا گازر*، آیدین حمیدی، رضا عادل زاده صفحات 131-149

  در این تحقیق فرایندهای بوجاری، خشک کردن و درجه بندی اندازه و شکل دستگاه های مورد استفاده برای تولید بذر ذرت درچهار کارخانه تولید بذر ذرت در استان اردبیل (منطقه مغان) مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهایی نظیر تغییرات رطوبت بذرها، درصد بذرهای شکسته، درصد بذرهای ترک خورده و رطوبت محصول نهایی در فرایند خشک شدن و فرآوری بذرها بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در مرحله برداشت کاربرد کمباین غلات باعث بروز تلفات به صورت شکستگی و ترک در بذرها می شود. همچنین در فرایند خشک شدن بذر، تلفات زمانی و مصرف انرژی زیاد است.  انبارکردن و نگهداری بذرهای خشک شده به صورت فله روی سطوح سیمانی یا آسفالت در سوله ها نیز موجب جذب احتمالی رطوبت در آنها شده و ضمن آلودگی محیطی، حمله حشرات و آفات  به بذر را تسریع می کند. هر چند که بیشترین خسارت شکستگی در بذرهای پهن و گرد ملاحظه شد اما بیشترین ترک های ملاحظه شده در بذرها درحین فرایند مربوط به تولید و بوجاری بذرهای گرد بود. این خسارت در هر مرحله معمولا روندی افزایشی داشته و با کاهش رطوبت بذر یک رابطه مستقیم دارد. همچنین نتیجه گیری شد که در هر کارخانه تعداد بالابرها و سرعت چرخش پیاله ها تاثیر بسیار مستقیمی بر روی خسارات فیزیکی وارد شده به بذر داشته و می توانند تا بیش از 30 درصد بر بذر خسارات شکستگی یا ترک خوردگی را افزایش دهند. جمع بندی بررسی های انجام شده نشان داد که در کارخانه های مورد بررسی، به طور متوسط  15 درصد از بذرها به صورت بذرشکسته وخرد شده از خط تولید خارج می شوند. همچنین حدود 30 درصد از بذرها نیز درحین فرایند دچار ترک خوردگی می شوند. نتایج نشان داد که به دلیل آسیب دیدگی احتمالی جنین یا تجمع قارچ ها و عوامل بیمارهای گیاهی در بذرهای ترک دار، کاربرد این گونه بذرها ریسک  عدم سبز شدن و جوانه زنی بذر را افزایش داده و گاها منجر به عدم ظهور یا بدسبزی خواهد شد.

  کلیدواژگان: ذرت، بذر، فرآوری، شکستگی، مغان
 • حسین کمری، رئوف سید شریفی* صفحات 151-163
  به منظور بررسی تاثیر نانو اکسید روی و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی، میزان روی، پروتئین و صفات وابسته به رشد دانه تریتیکاله، آزمایشی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال 1392 اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل محلول پاشی با نانو اکسید روی در پنج سطح (عدم محلول پاشی به عنوان شاهد، 0.25، 0.5، 0.75 و 1 گرم در لیتر) و چهار سطح تلقیح بذر با PGPR (عدم تلقیح بذر با باکتری به عنوان شاهد، تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین OF و سودوموناس پوتیدا استرین 9) بودند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بالاترین فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی (1.35 نانومول بر دقیقه)، میزان روی (31.4 میلی گرم بر کیلوگرم)، پروتئین (134.2 گرم بر کیلوگرم)، سرعت (0.0017 گرم در روز) و طول دوره پر شدن دانه (40.74 روز) به ترکیب تیماری تلقیح بذر با آزوسپریلیوم در محلول پاشی 1 گرم در لیتر نانو اکسید روی و کم ترین آن ها (به ترتیب 0.46 نانومول بر دقیقه، 23.1 میلی گرم بر کیلوگرم، 108.6 گرم بر کیلوگرم ، 0.0012 گرم در روز و 24.14 روز) در عدم تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد × عدم محلول پاشی نانو اکسید روی (شاهد) به دست آمد. به نظر می رسد به منظور بهبود کیفیت بذر تولیدی و افزایش میزان عنصر روی، پروتئین دانه و طول دوره پر شدن دانه می توان پیشنهاد کرد که تلقیح بذر تریتیکاله با باکتری آزوسپریلیوم در محلول پاشی یک گرم در لیتر نانو اکسید روی به کار برده شود.
  کلیدواژگان: پر شدن دانه، تریتیکاله، روی، کود های زیستی
 • مریم جانعلی زاده قزوینی، احمد نظامی*، حمیدرضا خزاعی، مرتضی گلدانی، حسن فیضی صفحات 165-176

  به منظور بررسی اثر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذرکنجد تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. بذور خشک کنجد به صورت توده ای در معرض میدان های مغناطیسی (شاهد (عدم قرار گیری)، 25 میلی تسلا به مدت 10 دقیقه و 75 میلی تسلا به مدت 60 دقیقه) قرار گرفته و سپس با پلی اتیلن گلیکول 6000 با پتانسیل های مختلف (شاهد (آب مقطر)، 2-، 4-، 6- و 8- بار) تیمار شدند. در نهایت صفاتی نظیر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه و نیز شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه ثبت شد. نتایج نشان داد که پرایمینگ با میدان های مغناطیسی منجر به افزایش سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه مخصوصا در شدت های بالای تنش خشکی نسبت به تیمار شاهد (عدم پرایمینگ) شد. طول ریشه چه برای بذور پرایم شده با میدان مغناطیسی 75 میلی تسلا به مدت یک ساعت در تنش 8- بار، 16.6 درصد و وزن خشک ریشه چه در همین سطح از تنش و در بذور تیمار شده با میدان 25 میلی تسلا به مدت 10 دقیقه حدود 64.4 درصد نسبت به تیمار شاهد (عدم قرارگیری) بیشتر بود. همچنین در اثر پرایمینگ با میدان های مغناطیسی 75 و 25 میلی تسلا در پتانسیل 8- بار، شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه به ترتیب 38 و 22.6 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتند.

  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلیکول، ریشه چه، ساقه چه، شاخص بنیه گیاهچه، میدان مغناطیسی
 • مریم سلطانی کاظمی، سامان آبدانان مهدی زاده*، محمدحسین قرینه صفحات 177-192

  هدف این پژوهش بررسی امکان استفاده از روش پردازش تصویر به منظور تعیین کیفیت جوانه زنی بذر نخود بعد از بارگذاری دینامیکی بود. بدین منظور خسارت مکانیکی در 4 سطح (صفر، 0.0404، 0.0808، 0.1212 و 0.1617) بر بذر 3 رقم نخود (آزاد، هاشم و ILC) وارد شد و آزمایش به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی هدایت الکتریکی، شاخص جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول گیاه چه، شاخص وزنی بنیه بذر، طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک گیاه‏چه بودند. نتایج مشخص کرد، رقم ILC با کمترین هدایت الکتریکی، بیشترین سرعت جوانه زنی، بیشترین طول گیاه‏چه، بیشترین شاخص وزنی بنیه بذر، بیشترین طول ریشه‏ چه، بیشترین وزن خشک ریشه‏ چه، بیشترین وزن خشک ساقه‏ چه و بیشترین وزن خشک گیاه چه به عنوان بهترین رقم در مقایسه با دو رقم دیگر بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین مربوط به تیمار سطح انرژی نشان داد که هر چه سطح انرژی بیشتر باشد از کیفیت و شاخص وزنی بنیه بذر کاسته می‏شود. سپس با استفاده از پردازش تصویر دو پارامتر طول و مساحت ریشه‏ چه نیز طی دوره جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تجزیه وتحلیل آماری اختلاف معنی‏ داری میان طول اندازه ‏ گیری شده با روش پردازش تصویر و اندازه گیری شده با روش دستی وجود نداشت. این مسئله نشان از توانایی جایگزینی روش پردازش تصویر به منظور انجام اندازه گیری های وقت‏ گیر دستی در بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر را دارد.

  کلیدواژگان: پردازش تصویر، آسیب مکانیکی، شاخص‏های جوانه زنی، ارقام نخود
 • وحید منصوری گندمانی*، حشمت امیدی صفحات 193-203
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر نانو ذره ی دی اکسید سیلیس بر بهبود جوانه زنی بذور سویا (رقم ویلیامز) زوال یافته به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. عامل اول سطوح مختلف پیری تسریع شده شامل شاهد (بدون زوال بذر) و پیری تسریع شده به مدت 24 و 48 ساعت در رطوبت اشباع و دمای 41 درجه سانتی گراد و عامل دوم غلظت های مختلف نانو سیلیس شامل صفر (شاهد)، 40 و 60 پی پی ام بود. در این آزمایش صفاتی همچون درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، تعداد گیاهچه عادی، وزن تر گیاهچه، نسبت وزنی ریشه چه به ساقه چه، محتوای نسبی آب ساقه چه، طول گیاهچه و میزان کلروفیل برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر پیش تیمار نانو سیلیس بر تمامی صفات جوانه زنی بذور سویا معنی دار بود. اما اثر متقابل پرایمینگ نانو سیلیس بر بذور زوال یافته سویا تنها در برخی از شاخص های جوانه زنی اندازه گیری شده اثرگذار بود؛ پیش تیمار 60 پی پی ام نانو ذره ی سیلیس با افزایش 20 درصد سرعت جوانه زنی بذور زوال یافته، کاهش میانگین مدت زمان جوانه زنی و پیش تیمار 40 پی پی ام با افزایش حدود 7-10 درصد تعداد گیاهچه عادی و در کل تیمار نانو سیلیس با جبران میزان کلروفیل برگ سبب بهبود جوانه زنی بذور زوال یافته شد.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، زوال بذر، کلروفیل، نانو
 • صغری قهرمانی*، محمد صدقی، رئوف سید شریفی صفحات 205-218
  به منظور بررسی اثرات فرسودگی بذر بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون لیپیدی در گیاهچه های کدوی تخم کاغذی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرارانجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح فرسودگی (شاهد، 5 و 10 روز فرسودگی در دمای 45 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 95 تا 100 درصد(و سه سطح دماهای جوانه زنی (15، 25 و 35 درجه) بود. نتایج حاصل نشان داد که آنزیم های سوپراکسیددیسمیوتاز و کاتالاز تحت تاثیر فرسودگی 5 روز و در دمای 25 درجه و پراکسیداز در تیمار شاهد و در دمای 25 درجه بیشترین فعالیت را داشتند. همچنین، بیشترین میزان مالون دی آلدیید (1/7 میلی مول بر گرم وزن تر) در دمای 15 درجه و در بذور 10 روز فرسوده مشاهده شد. بیشترین مقدار ماده خشک مصرف شده در تنفس (0.018 میلی گرم) از تیمار 5 روز فرسودگی و دمای 35 درجه حاصل شد و کم ترین (0.009 میلی گرم) آن نیز مربوط به 10 روز فرسودگی و دمای 35 درجه بود. به نظر می رسد که کاهش قدرت بذر بر اثر فرسودگی و دمای بالا منجر به تنش اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی شده و گیاه برای مقابله با آسیب های ناشی از آن میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت را افزایش داده است. با توجه به نتایج حاصل از شاخص های جوانه زنی و آنزیم های آنتی اکسیدانت دمای 15 درجه بهترین دما برای جوانه زنی بذرهای فرسوده این گیاه است
  کلیدواژگان: آنزیم، پراکسیداسیون، دما، فرسودگی
 • حسین صادقی*، حسین حیدری شریف آباد، آیدین حمیدی، قربان نورمحمدی، حمید مدنی صفحات 219-233

  به منظور بررسی اثر دمای بالا از طریق تاریخ کاشت و تراکم بوته بر کیفیت بذر سویا، آزمایشی به صورت طرح خردشده عاملی (اسپلیت فاکتوریل) بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی مغان و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج در سال زراعی 92-1391 انجام شد. عوامل مورد بررسی تاریخ کاشت (شامل سه سطح 15 اردیبهشت، 15 خرداد و 15 تیر)، سه سطح تراکم کاشت 300، 400 و 500 هزار بوته در هکتار و دو رقم ویلیامز و L17 بودند. نتایج آزمون جوانه زنی استاندارد نشان داد که بیشترین درصد گیاهچه های عادی در منطقه مغان (92.1%) در تاریخ کاشت 15 خرداد و در منطقه کرج (96.2%) در تاریخ کاشت 15 تیر به دست آمد همچنین، مشخص شد که در منطقه مغان رقم L17 و در منطقه کرج رقم ویلیامز بیشترین درصد گیاهچه های عادی را داشتند. نتایج آزمون پیری تسریع شده نشان داد که درصد گیاهچه های عادی پس از آزمون پیری تسریع شده در منطقه کرج بیشتر بود و این حکایت از بهتر بودن کیفیت بذر تولیدی در منطقه کرج نسبت به مغان دارد. در تراکم‍های کاشت 300 و 400 هزار بوته در هکتار بین دو منطقه تفاوت معنی داری وجود نداشت و در هر دو تراکم کاشت، منطقه کرج نسبت به مغان برتری داشت اما در تراکم 500 هزار بوته درصد گیاهچه های عادی پس از آزمون پیری تسریع شده در منطقه کرج (77.6%) نسبت به منطقه مغان (58%) تفاوت معنی داری داشت. بیشترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه (11.75) در تراکم 400 هزار بوته در هکتار در تاریخ کاشت 15 تیرماه در منطقه کرج مشاهده شد و کم ترین آن (5.41) در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت در تراکم 300 هزار بوته درهکتار درمنطقه کرج بود.

  کلیدواژگان: پرشدن بذر، پیری تسریع شده، جوانهزنی استاندارد، دما، رشد زایشی، کیفیت بذر
 • احمد نظامی*، حمیدرضا خزاعی، علیرضا برجسته صفحات 235-246

  با توجه به تاثیر شرایط محیطی حاکم بر گیاه مادری در زمان تشکیل بذر بر ویژگی های جوانه زنی و اهمیت این مرحله در استقرار علف هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به منظور بررسی اثر تنش خشکی (پتانسیل های صفر، 0.2- ، 0.4- ، 0.8- و 1- مگاپاسکال) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور یولاف وحشی تولید شده تحت رژیم های آبیاری (تامین 100% ، 80% و 60% نیاز آبی گندم از مرحله ساقه رفتن گندم تا انتهای فصل رشد)، در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا گردید. نتایج آزمایش بیانگر اثر معنی داری رژیم آبیاری حاکم بر گیاه مادری و تنش خشکی در زمان جوانه زنی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف بود. با کاهش پتانسیل آب به 1- مگاپاسکال در تمامی رژیم های آبیاری، خصوصیات جوانه زنی کاهش یافت. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه در این پتانسیل آب مربوط به رژیم آبیاری تامین 60% نیاز آبی بود و کمترین وزن خشک ساقه چه مربوط به تیمار های رژیم آبیاری 60 و 80% نیاز آبی مشاهده شد. کاهش بیشتر طول و وزن خشک ساقه چه نسبت به ریشه چه حاکی از حساسیت بیشتر آن به کاهش پتانسیل آب بود. گیاهچه های حاصل از بذوری که در پتانسیل های آب بیشتر از 0.4-  مگاپاسکال جوانه زدند، وزن خشک و سطح برگ کمتری داشتند. نتایج آزمایش نشان داد که وجود تنش خشکی در زمان تشکیل بذر سبب تغییر  معنی دار جوانه زنی بذر یولاف در شرایط تنش خشکی می گردد.

  کلیدواژگان: کم آبیاری، پتانسیل آبی، ریشه چه، ساقه چه، سرعت جوانه زنی
 • حمیدرضا داناجو*، محمد زمانیان، زهرا امینی صفحات 247-257

  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر ارقام شبدر این پژوهش به صورت مزرعه ای در طی سال زراعی 91 - 1390 با استفاده از امکانات پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج به صورت کرت های خرد شده شامل تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح (تاریخ کاشت متداول در 20 شهریور و تاریخ کاشت های تاخیری در 5 و 20 مهرماه) و ژنوتیپ های شبدر به عنوان عامل فرعی در 10 سطح (شبدر ایرانی 7 رقم، شبدر برسیم وشبدر قرمز یک رقم بهنام نسیم و شبدر لاکی یک رقم بهنام البرز1) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی (RBCD) با چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم برای صفاتی مثل عملکرد بذر، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و صفات کیفی بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر عملکرد بذر و شاخص برداشت تاریخ کشت اول و از نظر وزن هزاردانه تاریخ کشت دوم برترین تیمار بودند. مقایسه میانگین ارقام نشان داد که شبدر لاکی رقم البرز 1 با عملکرد بذر722.7 کیلوگرم در هکتار، وزن هزاردانه 3.5 گرم و شاخص برداشت 4.5 بهترین رقم از بین ارقام مورد مطالعه است. نتایج صفات کیفی بذر نشان داد که تاریخ کشت اول با 86.4 درصد جوانه زنی و 38.3 سرعت جوانه زنی برترین تیمار است. مقایسه ارقام نشان داد که شبدر ایرانی دیررس رقم شماره 1 با 92.2 درصد جوانه زنی و 43.8 سرعت جوانه زنی برترین رقم است.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، رقم، شبدر، صفات کیفی بذر، عملکرد بذر
|
 • M. Esfandyari, M. Hakimi, M.A. Hakimzadeh Ardakani * Pages 1-10

  Germination is the first and the most critical stage of plant growth since the early stages of plant growth, such as germination, seedling growth and establishment play in the evolution of plants important role. In order to evaluate the effects of soil depth and texture on germination and survival of Nepeta asterotricha, a factorial experiment in a completely randomized design with 4 replications was implemented in the Yazd University. The germination of seeds in three different soil textures: light, medium and heavy with three different depths (0.5, 1 and 1.5 cm) were studied. The results showed that the time required to achieve 90% of its maximum germination affected by soil texture significantly) P≤0.05). Soil texture also affected other characteristics (P≤0.01). Depth of planting affected the germination percentage, speed germination, seed vigor, and the time required to achieve 50% of its maximum seed germination (P≤0.01). Among the three studied soil textures, sand texture had the highest germination percentage (67.8 %) and the lowest germination percentage observed in silty clay texture (32.2 %). In addition, check out the various features germination in the three-studied depth showed that at a depth of 0.5 cm all germination parameters had the best results. However, at a depth of 1.5 cm parameters had not significant differences. The highest germination percentage related to sand texture and a depth of 0.5 cm (97 %) and the lowest germination percentage related to 1.5 cm deep and silty clay soil texture (23 %).

  Keywords: soil texture, soil depth, survival, Nepeta asterotricha, Yazd province
 • R. Ostadian Bidgoly, H.R. Balouchi *, E. Soltani, A. Moradi Pages 11-22

  There is a little information about the effects of temperature and water potential on safflower. In order to study the effects of temperature and water potential on seed germination characteristics of safflower (Carthamus tinctorius L.), an experiment as combined analysis was conducted base on a completely randomized design with 4 replications by 25 seeds in laboratory of seed technology at Yasouj University in 2015. The factors included temperature (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 oC) and water potential (0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1, -1.2, -1.4 and -1.6 MPa). The percentage and rate of germination, root length, shoot length, ratio of root length to shoot length and seedling vigor index were measured in this experiment. The results of analysis of variance showed that main effects of temperature and water potential and interactions were significant on all indicators of germination at 1% probability level. Also, by decreased water potential, germination percentage and germination rate reduced. At 5 oC and at zero potential germination percentage was 98% while the potential of -1.6 MPa germination percentage dropped to zero. At 35 oC and at zero potential germination percentage was 95% while the using potential of -1.6 MPa germination percentage decreased to 1%.  By increasing the temperature up to 20oC increasing germination percentage and germination rate detected and afterwards reduced.

  Keywords: Water potential, germination percentage, temperature, germination rate, safflower
 • M.Sh. Daneshmandi *, R. Tavakkol Afshari, R. Sadrabadi Haghighi Pages 23-37
  In this study the identification of chemical and biochemical characteristics of balangu seed oil (Lallemanthia royleana) and their parameters were investigated under accelerated aging conditions at 24 h, 48 h and 72 h at 41°C and 100% RH in a completely randomized design. The results showed that balangu seed oil content was 19.26%.Fatty acid profiles were 90.71% of unsaturated fatty acids (USFA) and 9.29% of saturated fatty acids (SFA), also the linolenic acid (C18:3), oleic acid (C18:1) and palmitic acid (C16:0) were important of PUSFA, MUSFA and SFA oil seeds, respectively.The antioxidants of oil seeds include 427.8 ppm tocopherols and 210 ml.l-1 of polyphenols. The results showed that 15.2% reduction in oil seed under accelerated aging treatment, also this treatments was the cause of increase of SFA compared to USFA. The oxidation and peroxide production peak was between control and 24 h of accelerated aging treatment. Oil resistance (rancimat) in the 72 h of aging treatment was 1.5 times less than to the control. The germination value (GV) was 1.6, 2.5 and 4.5 higher than the accelerated aging treatments, respectively. In general, it is likely that the changes of chemical and biochemical characteristics of seed oil is happened by oxidative enzymes and this condition is quicker in deteriorated balangu seeds
  Keywords: fatty acids, Germination Value, Oxidative Enzymes, PEROXIDE VALUE, RANCIMAT, Tocopherols
 • N. Khaliliaqdam *, T. Mir Mahmoodi, Gh.R. Bakhshi Khaniaki Pages 39-48

  Temperature is one of the most effective and important environmental agents on seed germination, thus interaction effect of germination with temperature is very important in prediction of germination time and modeling especially. A completely randomized design experiment performed in seed research laboratory of Islamic Azad University, Mahabad Branch with four replications which temperature treatment were 11 levels as: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 0C. Three nonlinear regression models as Beta, 5-Parametric Beta and Segmented functions tested. Results revealed that temperature had a significant effects of rate, uniformity and germination percent. The highest uniformity and germination percentage were detected in 15 0C, but the highest value of rate of germination obtained in 20 0C.  Although, there was no significant difference between practiced models in estimation of cardinal temperatures, however, the segmented model which had the less RMSE, CV and the more R2 and correlation coefficients than the others, was a better model and thus, cardinal temperatures including base, optimum and ceiling temperatures were 3.35, 20.84 and 40.94 0C, respectively. Also, the maximum germination rate (rmax ) was  0.010 h-1.

  Keywords: germination rate, Cardinal temperature, model, Common Marigold
 • H.R. Mehrabi *, M.R. Chaichi, R. Tavakkol Afshari, Sh. Rezaei Pages 49-56

  Seed enhancement methods are applied to eliminate or decrease adverse environmental stress effects and increase seed germination rate and vigor of rangeland plants. The coated seed process is from amplifier ways that stick various materials on the outer surface of the seeds that minimize the negative environmental effects and increase the ability of plant establishment. The aim of this study was to assess the effects of seed coating methods on germination of Triticum aesativum, cultivar Sardariin different moisture stress levels and sowing depths. This experiment was conducted with a completely randomized design with four replications. Treatments of covering material was used in four levels including, non coating levels (NC), mineral-based coating (CC), organic- based coating (OC), and hydro gel-based coating (HC). Moisture treatments were used in three levels of moisture soil content. Two planting depth and three seed diameter including M9%, M14% and M21% were used. During the test, speed of germination was evaluated. The results showed that moisture treatments and planting depth at had highly significant effect and there was no significant effect of coating treatments. Also the interaction between type of covering material and soil moisture was not significant for germination speed, but there was significant difference between treatments of seed size in M9% and M21%. Although in the triple interaction, increasing moisture and planting depth enhanced the speed of germination process, but it was not significant statistically. The seedling growth of covered seed developed significantly, so it can be useful in enhancing plant performance.

  Keywords: Triticum aesativum, Hydrogel, mineral matter, soil moistur, Organic Matter, germination
 • A.R. Rabiei, A. Nezami *, M. Goldani, M. Khajeh Hosseini, M. Nassiri Mahallati Pages 57-68

  Harvesting of medicinal plants from their natural habitats, put them in danger, hence their domestication is needed. In this context, knowledge of the properties of these plants, including the cardinal germination temperatures are necessary. In order to determine the cardinal temperatures and the effect of temperature on the percentage and rate of germination in Plantago major ecotypes (Birjand, Ghaen, Torbathydarieh, Mashhad, Kalat and Bojnord) an experiment was conducted based on factorial in a completely randomized design with 9 temperature levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 °C) and four replications in Crop Physiology Laboratory, Ferdowsi University of Mashhad in 2013. To determine the cardinal temperatures Intersected-Lines Model and Five-Parameters Beta Model were used. Results showed that maximum germination percentage was obtained at 30 °C while maximum germination speed achieved at 35 °C in Bojnourd and Birjand ecotypes, respectively. The highest germination percentage was observed in Birjand ecotype at the temperature range of 20 to 35 °C. Based on models fitted depending on the ecotype, cardinal temperatures  (minimum, optimum and maximum) germination were determined (6.3 to 9.8, 1.8 to 5°C) ,(31.1 to 35.9, 28.6 to 35.2°C) and (43.3 to 45.1, 45 to 45.6 °C) of Intersected-lines and Five-Parameters Beta Model, respectively. Diversity in cardinal temperature of plantago major ecotypes could be due to different environmental conditions where they were evolved and adapted

  Keywords: Five-Parameters Beta Model, Intersected-lines model, optimal temperature, germination rate
 • R. Farhoudi *, F. Por Hassan Pages 69-77

  In order to evaluate the allelopatic potential of Eucalyptus camaldulesis aquatic extract on antioxidant enzyme activities, cell membrane damage and α-amylase enzyme activity of S. halapense, thisexperiments was conducted in Islamic Azad University, Shoushtar branch at 2012. The experiment was laid out according to a Completely Randomized Design with five replications and six treatments were various concentration of E. camaldulesis aquatic extract (0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60%). The results indicated E. camaldulesis aquatic extract application exhibited gradual rise inhibitory effect on seed germination, seedling fresh weight, antioxidants enzymes activities, and α-amylase enzyme activity. Contrary to the previous traits, elevated malondialdehyde concentration and seedling fatty acid in S. halapense seedlings were detected. The minimum α-amylase enzyme activity (3.1 and 3.5  nmol prot -1 min-2 ), seedling fresh weight (0.1 and 0.8 mg) and seed germination (54% and 42 %) showed in 40% and 50% Eucalyptus camaldulesis aquatic extract.  The highest fatty acid (23.6% and 23.1%) was noted at 40% and 50% Eucalyptus camaldulesis aquatic extract. In conclusion, E. camaldulesis aquatic extract decreased seedling growth, α-amylase enzyme activity and cell membrane stability of S. halapense seedling.

  Keywords: Allelopathy, catalase, Fatty acid, germination, malondialdehyde, peroxidase
 • M. Habibzadeh Zarandi, I. Allahdadi, H. Khalaj, M.R. Labbafi * Pages 79-88

  This study was done to evaluate different nonlinear regression models to describe the response of germination rate and to determinate the cardinal temperature of four ecotypes of Cuminum cyminum(Cumin) seeds. This experiment was arranged in the form of three-factor factorial completely randomized design with 4 replications at the Agronomy Laboratory  (Aburaihan College, University of Tehran) in 2011.The seeds were treated with different temperatures (0, 5, 15, 25, 35 and 45 oc) and the germination rate were calculated. The result showed that the temperature had a significant effect on germination rate of all plants. The segmented model was superior compared to other models in ecotypes of cumin since the minimum amount of AICc and maximum value of Adj R2 were related to this model. Base (Tb), optimum (To) and ceiling (Tc) temperatures were predicted with appropriate models. Tb, To, and Tc for Khorasani ecotype were 0, 11.4, 25 °C; for Krmani ecotype were 0, 11.5, 28.9 °C, for Jandaghi ecotype were 3.1, 9.6, 27.1 °C and for Esfahan ecotype 0, 10.1, 35.5 °C, respectively. It was concluded that this model can be used to quantify response of cumin seed germination to temperature and to obtain the proper cardinal temperatures of germination.

  Keywords: Cuminum cyminum, germination rate, nonlinear regression model, cardinal temperatures
 • M. Mollashahi *, A.R. Moshki, H. Ravanbakhsh Pages 89-100
  Basswood(Tilia begonifolia) and Blacklocust (Robinia pseudoacacia) are two forest trees with seed dormancy due to very hard seed coat. Seeds of two species were collected from Ghorogh nursery in Gorgan province to remove seed coat (breaking seed dormancy) and simplify germniation process and examine the effects of scarification on their germination and viability in 2014.The tetrazolium test was done to measure the seed vitatlity.Then the seed germination rate was tested using hot water (100°C for 1 min. ), H2O2 (1 % for 10 min.), H2SO4 (30 % for 10 min.) and control treatments. The experiment was done in the laboratory of the Faculty of Desert Study (Semnan university). The results of tetrazolium test showed that Tilia begonifolia and Robiniapseudoacacia have 57.25 and 78.30 percent of viability, respectively. The highest rates of seed germination of Tilia begonifolia and Robinia pseudoacacia were observed in H2O2 (%38) and hot water (%66.69) treatments, respectively. As the seeds of Robinia pseudoacacia have higher seed germination than Tilia begonifolia despite of having hard seed coat, it can be concluded that other factors except of hard seed coat can affect seed germination of Tilia begonifolia.  Basswood(Tilia begonifolia) and Blacklocust (Robinia pseudoacacia) are two forest trees with seed dormancy due to very hard seed coat. Seeds of two species were collected from Ghorogh nursery in Gorgan province to remove seed coat (breaking seed dormancy) and simplify germniation process and examine the effects of scarification on their germination and viability in 2014.The tetrazolium test was done to measure the seed vitatlity.Then the seed germination rate was tested using hot water (100°C for 1 min. ), H2O2 (1 % for 10 min.), H2SO4 (30 % for 10 min.) and control treatments. The experiment was done in the laboratory of the Faculty of Desert Study (Semnan university). The results of tetrazolium test showed that Tilia begonifolia and Robiniapseudoacacia have 57.25 and 78.30 percent of viability, respectively. The highest rates of seed germination of Tilia begonifolia and Robinia pseudoacacia were observed in H2O2 (%38) and hot water (%66.69) treatments, respectively. As the seeds of Robinia pseudoacacia have higher seed germination than Tilia begonifolia despite of having hard seed coat, it can be concluded that other factors except of hard seed coat can affect seed germination of Tilia begonifolia.
  Keywords: Tetrazolium, hard seed membrane, seed treatment, H2SO4, H2O2
 • F. Mohajeri *, M. Ramroudi, M. Taghvaei, M. Galavi Pages 101-112

  Seed senescence is one of the major problems in the production of crops. In order to evaluate the effect of accelerated aging on germination and other seed germination components produced from the treated mother plant in three bean cultivars, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at the research laboratory of Faculty of Agriculture, Shiraz University. The factors were including pinto bean varieties at 3 levels includes E9, E10, and Khomain, accelerated aging at two levels includes accelerated aging and control, and the third factor was seeds produced from treated mother plant seed in the farm at 7 levels includes: polyethylene glycol (PEG) -5 bar at 6 hours, , potassium chloride (KCl) -20 mM at 6 hours, calcium chloride (CaCl2) - 15 mM at 3 hours, sodium chloride (NaCl) -20 mM at 6 hours, salicylic acid (C7H6O3) 500 mg per liter at 12 hours, distilled water at 12 hours and without pretreatment (Control). The percentage and rate of germination, seedling dry weight, weight and length vigor index and 9th day germination energy were measured. The result showed that the interaction between accelerated aging, pretreatment and variety on germination traits including germination percentage, seedling dry weight, weight and length vigor index and germination energy of the 9th day at 1 % level, interaction between accelerated aging and pretreatment on germination rate at 1 % level and interaction between pretreatment and variety on germination rate and coefficients of allometric at 5 % level were significant. Seed germination traits at accelerated ageing treatment was lower than control. The maximum germination percentage and germination energy of the 9th day was for sodium chloride at 6 hours and E10 variety, maximum seedling dry weight, germination rate and weight and length vigor index in calcium chloride (CaCl2) at 3 hours treatment and E10variety were detected. The result showed that according to the variety and selection of appropriate pretreatment of mother plant, it is possible to improve storage and have seeds with higher power and less deterioration.Seed senescence is one of the major problems in the production of crops. In order to evaluate the effect of accelerated aging on germination and other seed germination components produced from the treated mother plant in three bean cultivars, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at the research laboratory of Faculty of Agriculture, Shiraz University. The factors were including pinto bean varieties at 3 levels includes E9, E10, and Khomain, accelerated aging at two levels includes accelerated aging and control, and the third factor was seeds produced from treated mother plant seed in the farm at 7 levels includes: polyethylene glycol (PEG) -5 bar at 6 hours, , potassium chloride (KCl) -20 mM at 6 hours, calcium chloride (CaCl2) - 15 mM at 3 hours, sodium chloride (NaCl) -20 mM at 6 hours, salicylic acid (C7H6O3) 500 mg per liter at 12 hours, distilled water at 12 hours and without pretreatment (Control). The percentage and rate of germination, seedling dry weight, weight and length vigor index and 9th day germination energy were measured. The result showed that the interaction between accelerated aging, pretreatment and variety on germination traits including germination percentage, seedling dry weight, weight and length vigor index and germination energy of the 9th day at 1 % level, interaction between accelerated aging and pretreatment on germination rate at 1 % level and interaction between pretreatment and variety on germination rate and coefficients of allometric at 5 % level were significant. Seed germination traits at accelerated ageing treatment was lower than control. The maximum germination percentage and germination energy of the 9th day was for sodium chloride at 6 hours and E10 variety, maximum seedling dry weight, germination rate and weight and length vigor index in calcium chloride (CaCl2) at 3 hours treatment and E10variety were detected. The result showed that according to the variety and selection of appropriate pretreatment of mother plant, it is possible to improve storage and have seeds with higher power and less deterioration.

  Keywords: coefficient of allometric, component analysis, rate of germination, Vigor index
 • S. Mobasser *, H. Niamanesh Pages 113-130
  There are different methods for harvesting of maize seed production fields. In order to detect the most effective methods of maize seed harvesting method, in addition to seed quality analysis, partial budgeting technique was studied and the results were analyzed using preferred investment method. According to the results, maize seed harvesting by picker-husker auto-harvester, PTO connected picker and harvesting by hand are most profitable methods, respectively. Since in the studied region (Moghan) well trained workers are available and investing for purchasing picker-husker auto-harvester is costly for great part of maize seed producers, so currently harvesting by workers, is most economic and profitable harvest method. In technical part of the survey which harvesting by hand and air drying the cobs was compared with conventional harvesting seed maize in Iran (direct harvest by combine harvester), all of physical and physiological quality characters, storability and percentage of above 6 mm seeds in harvesting by hand and air drying the cobs was significantly higher than conventional method.
  Keywords: Hybrid maize, Seed quality, harvesting methods, Technical, Economic analysis
 • H.R. Gazor *, A. Hamidi, R. Adelzade Pages 131-149

  In this research, cleaning, drying and grading of corn seed were investigated in Ardabil provinces (Mogan zone). Beside investigation of corn seed drying and processing machineries, some items such as moisture changes of corn seeds, broken and cracked seeds studied during process steps in four seed process factories. Although the most seed breaking belong to the large and round seeds, the most cracked seeds observed in round seeds. Cracked seeds had increasing trend and direct relationship with moisture. Numbers and revolution speed of bucket elevators had direct effect on seeds physical damages. It may increase seed cracking more than 30 percent. In totality about 15 percent of seeds go out of process line as broken seeds. Besides 30 percent of seeds cracked during process. Endosperm damages increased risk of planting and cusses to lack or poor germination.

  Keywords: Corn, seed, PROCESSING, breakage, Moghan
 • H. Kamari, R. Seyed Sharifi * Pages 151-163
  In order to study of the effects ofnano-zinc oxide andseed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on phosphatase activity, zinc and protein content and related traits to grain growth of Triticale, a factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications in research greenhouse of faculty of Agriculture Sciences, University of Mohaghegh Ardabili in 2013. Factors were seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in four levels (without inoculation as control, seed inoculation with Azotobacter chrocoococum strain 5, Azosprillium lipoferum strain OF and Psedomunas putida strain 9) and foliar application of nano-zinc oxide at five levels (0 as control,0.25, 0.5, 0.75 and 1 g.lit-1). Means comparisons showed that maximum of phosphatase activity (1.35 nmol.min-1, zinc (31.4 mg.kg-1 and protein (134.2 g.kg-1) content, rate (0.10017 g.day-1) and grain filling period (40.74 days)were obtained at application of  1 g.lit-1 Nano-Zinc oxide and seed inoculation with Azosprillium and minimum of them (0.46 nmol.min-1, 23.1 mg.kg-1  ,108.6 g.kg-1, 0.0012 g.day-1 and 24.12 days respectively) were recorded at no application of nano-zinc oxide and without of seed inoculation with PGPR. Therefore, it seems that in order to improve seed quality, increasing of grain filling period, zinc and protein content, it can be suggested that be applied 1 g.lit-1 Nano-Zinc oxide ×seed inoculation with Azosprillium.
  Keywords: Grain filling period, Bio fertilizers, triticale, Zinc
 • M. Janalizadeh Ghazvini, A. Nezami *, H.R. Khazaie, M. Goldani, H. Feizi Pages 165-176

  In order to investigate the effect of magneto priming on seed germination of sesame seed under water stress conditions, a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was carried out in 2014 in Ferdowsi University of Mashhad. Dry seeds of sesame exposed to magnetic fields (control (no priming), 25 mT[1] for 10 minutes and 75 mT for 60 minutes) bulky, then they treated by Polyethylene glycol 6000 (PEG6000) with different potentials (control (distilled water), -2, -4, -6 and -8 bar). Finally, germination traits such as germination percentage, germination rate, plumule and radicle length, dry weight of plumule and radicle and seedling length and seedling weight vigour indices were measured. The results showed that magneto priming led to increment of germination rate, radicle and plumule length, radicle dry weight and seedling length and seedling weight vigour indices, especially in high levels of water stress compared with control treatment. Radicle length of magneto primed sesame seeds with 75 mT (for 60 minutes) in -8 bar was 16.6% and radicle dry weight of magneto primed seeds with 25 mT (for 10 minutes) at the same level of water stress, was 64.4% more than control (no priming). In addition in -8 bar potential, due to priming with 75 and 25 mT intensities of magnetic fields, seedling length and weight vigour indices enhanced 38% and 22.6%, respectively, in comparison to control treatment. [1] mili Tesla

  Keywords: Magnetic fields, Plumule, Poly ethylene glycol, Radicle, Seedling vigour index
 • M. Soltani Kazemi, S. Abdanan Mehdizadeh *, M.H. Gharineh Pages 177-192

  The aim of this researchwas to investigate the possibility of using image processing to determine the quality of seed germination after applying dynamic loads. For this purpose, mechanical damage at four levels (0.0404, 0.0808, 0.1212 and 0.1617) on three cultivars of chickpea seed (Azad, Hashem and ILC) were investigated. The study was conducted based on a completely randomized factorial design. The results showed that the ILC had the lowest electrical conductivity (12.02), the highest germination rate (10.31), the highest seedling growth (18.69), the most vigor (84.2), the maximum radicle length (13.29), radicle dry weight (0.574), hypocotyle dry weight (0.271) and the highest seedling dry weight (0.844) among other cultivars. Mean comparison of energy treatment showed that with inceasing energy level, germination quality and vigor were reduced. Then, length and area of radicle were evaluated using image processing. Based on statistical analysis, there was no significant difference between image processing and manual measurments. This shows the potential of replacement of time-consuming manual with image processing method for examination of seedling parameters

  Keywords: image processing, Mechanical damage, Germination indices
 • V. Mansouri Gandomani *, H. Omidi Pages 193-203
  The experiment was conducted to examine the effects of nano-particle silicon dioxide to improve germination of deteriorated soybean seeds (Williams). The experiment was done as factorial in a completely randomized design with three replications in 2015 in Seed Technology Laboratory in the University of Shahed. The first factor involves different levels of accelerated aging including control and accelerated aging for 24 and 48 hours at 41 ° C in high humidity conditions and different concentrations of nano-silica as the second factor including zero (control), 40 and 60 ppm, respectively. The traits such as germination percentage, germination rate, the average duration of germination, the number of normal seedlings, seedling fresh weight, root to shoot ratio, relative water content of root, seedling length and chlorophyll content were measured. The results showed that the effect of nano-silica pre-treated soybean seed germination was significant on all traits. But the interaction of nano-silica priming and the deteriorated seeds of soybean was significant only in some germination characteristics. Pre-treatment of 60 ppm nano-particle silica increased 20% of deteriorated seeds germination rate and reduced the average time of germination. Pre-treatment of 40 ppm increased about 7-10% of the number of normal seedlings, and also treatment of silica nanoparticles improved seed germination with compensate amount of chlorophyll in deteriorated seeds.
  Keywords: Cholorophyll, Deterioration soybean, Nanotechnology, priming
 • S. Ghahremani *, M. Sedghi, R. Seyed Sharifi Pages 205-218
  In order to investigate the effects of seed deterioration on the activity of antioxidant enzymes and lipid peroxidation in pumpkin seedlings a factorial experiment conducted based on completely randomized design with three replications. Treatments were three deterioration levels (control, 5 and 10 days deterioration at 45◦C and 95-100% relative humidity) and three germination temperatures (15, 25 and 35°C). Results showed that activity of superoxide dismutase and catalase were the highest at 5 days aging and 25°C, and activity of peroxidase was the highest at non-aging and 25°C. Also, the highest amount of Malondialdehyde (7.1 mmol gr-1FW) observed in the seeds with 10 days deterioration and 15°C. The highest respiration index (0.018 mg) achieved in 5 days deterioration and 35°C and the lowest value (0.009 mg) was related to 10 days deterioration and 35°C. It seems that reduction in seed vigor under deterioration and high temperatures causes to oxidative stress and lipid peroxidation and leads to increase in the activity of antioxidant enzymes in order to face the related damages. Considering results obtained from germination and antioxidant enzymes activity the best temperature for germination of aged seeds of pumpkin was 15◦C.
  Keywords: Enzyme, peroxidation, temperature, deterioration
 • H. Sadeghi *, H Heidari Sharifabad, A. Hamidi, Gh. Nourmohammadi, H. Madani Pages 219-233

  High temperature during seed set and seed filling can reduce yield and seed quality. In order to evaluate the effect of high temperature during planting date and also plant density on soybean seed quality, an experiment was conducted at two locations, namely, Seed and Plant Certification and Registration Institute in Karaj and Agricultural and Natural Resource Center of Moghan, in 2013. The studied factors were included planting date (5th of May, 5th of June and 5th of July), plant density (300, 400 and 500 thousand plant/ha) and soybean varieties (Williams and L17) were sown in the rate of 40 plants per m-2 at 5th May, 5th June and 5th July. The experiment was conducted as a factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The results of standard germination test showed that in Moghan area, the highest normal seedling percentage (92.1%) was obtained at fifth of June and in Karaj area, it (96.2%) was gained at fifth of July. In addition, it was noticed that cv. L17 in Moghan and cv. Williams in Karaj had the highest normal seedling percentage. The results of accelerated aging test was cleared that the normal seedling percentage in karaj was more than Moghan area and it showed that the quality of seed that were produced in Karaj was better than Moghan area. There was no significant difference between areas in 300 and 400 thousand of plant/ha and in these both density, the result of Karaj was better than Moghan area, but there was significant difference between normal seedling percentage after accelerated aging test in Karaj (77.6%) and Moghan (58%) in 500 thousand plant/ha. The highest seedling vigor index (11.75) was obtained in 400 thousand plants/ha at fifth of July in Karaj area and the lowest rate of it (5.41) was observed in 300 thousand plants/ha at fifth of June in Karaj area.

  Keywords: accelerated aging, Reproductive growth, Seed filling, Seed quality, Standard germination, temperature
 • A. Nezami *, H.R. Khazaie, A.R. Barjasteh Pages 235-246

  Because of the importance of the role of maternal environment during seed development on germination of produced seed and seedling establishment an experiment in a randomized complete block design base as a factorial was conducted to evaluate effects of drought stress (0.0, -0.2, -0.4, -0.8 and -1 MPa) on germination and seedling growth characteristics of wild oat seed production under different irrigation regime (100,80 and 60 percentage of water requirement of wheat from stem elongation stage to the end of growth season) in Shahrood Agriculture research center. According to the results, maternal irrigation regime, drought stress and interaction effects between them had significant effect on germination and seedling characteristics of wild oat. The results showed that germination characteristics were decreased significantly with decrease of water potential to -1 MPa. The highest rate and percentage of germination and radicle length in this water potential was related to irrigation regime of 60% water requirement and the least of plumule dry weight was related to irrigation regime of 60 and 80% water requirement. Length and dry weight of plumule decreased more than those of radicle under drought stress conditions and showed greater sensitivity to reduced water potential. Lower dry weight and green area was observed in seedling that germinated at water potential more than -0.4 MPa. The results showed that drought stress during the seed formation caused significant changes in response of wild oat germination under stress condition.

  Keywords: Water deficit, Water potential, Radicle, Plumule, germination rate
 • H.R. Danajoo *, M. Zamaniyan, Z. Amini Pages 247-257

  In order to study the effects of planting date on quantitative and qualitative characteristics of different clover seed varieties, this research was conducted in a field during cropping year of 2012. The research facilities of Seed and Plant Improvement Institute of Karaj use at this study. This research in split plots including the major factor of planting date on 3 cultivation levels (conventional planting date 11 September and delayed planting date including 5 September and 20 October) and the sub-factor clover genotypes at 10 cultivation levels (Persian clover 7 cultivar, Berseem clover (production in Karaj). red clover, a variety called Nasim and Locki clover, a variety called Alborz 1). This research was conducted in a randomized complete block design (RBCD) with four replications. The results showed that the effect of planting date for traits such as grain yield, harvest index and seed quality traits is significant at one percent level. The results seed quality traits showed that the first planting date (11 September) with 86.4 germination percentage and 38.3 germination rate is the best treatment. Comparing the varieties showed that the Persian clover cultivars number 1 with 92.2% germination and 43.8-rate germination is the highest rate. Comparing the mean of varieties showed that the Crimson clover Alborz number 1 seed with 35 grams weight and the harvest index of 4.5 best among the studied varieties