فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حامد امینی، محمدسعید جبل عاملی* صفحات 7-34
  افزایش تغییرات در حوزه های فناوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از یک سو و اثرات متقابل میان این حوزه ها از سوی دیگر، برنامه ریزان و تصمیم گیران را با فضایی پیچیده و با عدم قطعیت بالا مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، تصمیم گیری بر مبنای مجموعه ای از فرض ها و یک پیش بینی از آینده کافی نبوده و بررسی سناریوها یا آینده های بدیل ضروری می باشد. درک آینده های پایه و بدیل، نقطه کلیدی اتصال چشم انداز سازمان به برنامه های سازمان در راستای تحقق چشم انداز است. فرایندهای رایج آینده نگاری به دلیل زمینه های تخصصی مختلف و سیر تکاملی شان، متعدد و گوناگون هستند. ازاین رو، انتخاب مدل برای پژوهشگران دشوار است. مقاله حاضر مبتنی بر رویکرد فراتلفیق، با شناسایی و بررسی مدل های موجود و اجزا و روابط آن ها، چارچوب فرایندی جدیدی را برای اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد داده است. در همین راستا 32 مدل آینده نگاری شناسایی شده و بر اساس بیش از 40 مولفه در قالب سه دسته کلی "اجزای مدل"،"ویژگی های مدل" و"روش تحقیق" مورد ارزیابی قرارگرفته اند. مدل ارایه شده شامل بخش های اصلی "آماده سازی"، "ترسیم نقشه سیستمی مسیله"، "شناسایی آینده های پایه، بدیل و مطلوب"، "طراحی راهبردها و برنامه ها" و درنهایت "ترویج نتایج و ارزیابی مدل" می باشد.
  کلیدواژگان: مدل آینده نگاری، روش فراتلفیق، آینده پژوهی
 • عبدالمهدی صالحی زاده*، جعفر محمودی صفحات 35-59

  موفقیت سازمان پروژه محور و آینده آن، مبتنی بر میزان دستیابی به اهداف پروژه های آن است.هم راستا بودن پروژه ها با اهداف و نقشه راه سازمان و نیز انتخاب صحیح آن ها با توجه به محدودیت منابع، از چالش های اساسی این سازمان ها است. وزن دهی شاخص های اولویت بندی پروژه ها بر اساس سیاست هایی صورت می گیرد که باید تامین کننده همه اهداف سازمانی باشند. برخی از این سیاست ها باهم اثرات متقابل و متضاد دارند و تاثیرگذاری آن ها در نتایج سازمانی به دلیل تاخیر ذاتی سیستم در آینده قابل مشاهده هست. لذا نتایج اتخاذ این سیاست ها بر اهداف سازمانی شبیه سازی می گردد تا بتوان با آینده نگاری و انتخاب صحیح آن ها به نتایج مطلوب سازمانی دست یافت. در این تحقیق، با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، اتخاذ سیاست های اولویت بندی پروژه ها دریک سازمان تحقیقاتی در نرم افزار ونسیم شبیه سازی و نتایج آن بررسی می گردد. صحه گذاری ساختار مدل و روابط متغیرها بر اساس نظرات خبرگان جامعه تحقیق بوده است که به صورت هدفمند از همه بخش های سازمانی باهدف پوشش کلیه عوامل اثرگذار در سیستم مدیریت سبد پروژه ها انتخاب شده اند. اعتبار مدل به جز صحه گذاری خبرگان، از طریق بررسی تناسب رفتار نتایج شبیه سازی با داده های تاریخی نیز به اثبات رسیده است. با اعمال اثر سیاست های اولویت بندی در مدل پویای سیستم مدیریت سبد پروژه و تحلیل نتایج شبیه سازی، متغیر کلیدی و اهرمی شناسایی و بر اساس آن مدلی پیشنهاد شده که با ترکیبی از سیاست ها، بیشترین نتایج دستیابی به اهداف سازمانی محقق شود.

  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم، مدیریت سبدپروژه، سیاست های اولویت بندی پروژه ها، آینده نگاری سازمان پروژه محور
 • ملیحه نیک سیرت* صفحات 61-84

  در شرایط پس از بحران، یکی از مهمترین هدف های سازمان های حمل ونقل بشردوستانه حمل کالاهای ضروری در سریع ترین زمان ممکن به مکان حادثه است. بدین منظور باید تصمیماتی در زمینه تامین سریع وسایل نقلیه موردنیاز و زمان بندی و مسیریابی آنها اتخاذ شود. مساله حمل ونقل کمک های بشردوستانه در شرایط پس از بحران، به دلیل کمبود وسایل نقلیه، شرایط عدم قطعیت حاکم بر مساله و تغییرات آنی و غیرقابل پیش بینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله مساله تامین، مسیریابی و زمان بندی وسایل نقلیه به صورت یکپارچه و در شرایط عدم قطعیت با هدف رساندن کالاهای ضروری در پنجره زمانی مشخص به مکان های آسیب دیده با کمترین هزینه در نظر گرفته شده است. بر این اساس در این تحقیق، ابتدا منابع عدم قطعیت در مساله حمل ونقل و امداد بشردوستانه پس از بحران استخراج شده است که شامل عدم قطعیت در هزینه استفاده از وسیله نقلیه، زمان سفر و محدودیت های فازی است. سپس یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته فازی برای مساله پیشنهاد شده است که همزمان تابع هدف فازی، محدودیت های فازی و پارامترهای فازی را شامل می شود. جهت برخورد با عدم قطعیت و ارایه راهکاری که قادر به یافتن استراتژی های پایدار در مقابل تغییرات محیطی در شرایط پس از بحران باشد راهکار برنامه ریزی اعتباری فازی و رابطه اعتبار فازی پیشنهاد شده است. مدل نهایی مساله در نرم افزار بهینه سازی AMPL پیاده سازی و نتایج محاسباتی در راستای ارزیابی مدل و راهکار پیشنهادی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حمل ونقل و امداد بشردوستانه، مسیریابی وسایل نقلیه، زمان بندی وسایل نقلیه، برنامه ریزی عدد صحیح فازی، برنامه ریزی اعتباری فازی
 • ناهید درستکار احمدی، بهنام گلشاهی* صفحات 85-107

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عناصر بسته پاداش جامع بر مبنای شاخص های رضایت مندی کارکنان دانش محور آینده در شرکت های دانش بنیان صنایع دفاعی و به روش توصیفی-موردی صورت گرفته است. به این منظور در طی فرآیندی سه مرحله ای، ضمن شناسایی مهم ترین عناصر بسته پاداش فراگیر و شاخص های رضایت مندی کارکنان دانشی آینده با رویکرد کتابخانه ای-تحلیلی، در گام بعدی الگوی عناصر پاداش فراگیر به روش تحلیل محتوایی تبیین گردید. در نهایت با تنظیم پرسش نامه خبره مبنا و نظرسنجی از خبرگان، به رتبه بندی عناصر بسته پاداش جامع بر مبنای شاخص های رضایت مندی کارکنان دانش محور آینده با استفاده از روش ARAS-G پرداخته شد. جامعه آماری شامل خبرگان شرکت های دانش بنیان مجموعه صنایع دفاع، که با نمونه گیری هدفمند، تعداد 10 نفر در فرآیند پژوهش به کار گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان داد که عناصر پاداش غیرمالی چون مقام و منصب (با ضریب 968/0) و موفقیت و پیشرفت (با ضریب 943/0) حداکثر رضایت مندی و عناصر پاداش مالی مانند اقلام خواروبار اهدایی (با ضریب 509/0)، مرخصی (با ضریب 540/0) و حتی حقوق و دستمزد (609/0) حداقل میزان رضایت مندی را برای کارکنان دانش محور آینده ایجاد خواهد کرد. در این راستا توصیه می گردد که مدیران سازمان های دفاعی برای ایجاد انگیزش در بین کارکنان دانشی آینده، بیش از آن که از بسته های مالی بهره ببرند، لازم است که از عناصر غیرمالی چون اهدای مقام و منصب و ایجاد موفقیت و پیشرفت در نظام پاداش این افراد استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: عناصر بسته پاداش جامع، کارکنان دانشی آینده، شرکت های دانش بنیان، تکنیک ARAS-G
 • فرهاد هادی نژاد* صفحات 109-128
  جهان معاصر سرشار از رویدادهای غیرمنتظره و عدم قطعیت هاست. آینده پژوهی رویکردی است که می تواند ضمن رفع ابهام، امکان ایجاد شناخت بیشتر از آینده را فراهم نماید. محققین در سال های اخیر روش های متنوعی را برای آینده پژوهی ارایه نموده اند که انتخاب روش مناسب با توجه با حوزه کاربرد و شاخص های تاثیرگذار، تصمیمی چالشی و پیچیده خواهد بود. به ویژه در حوزه دفاعی با توجه به پویایی و چابکی محیط، شرایط مبهم و نامطمین، عدم قطعیت، گستردگی متغیرهای تاثیرگذار و تنوع ماموریت های واگذاری، انتخاب روش آینده پژوهی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار خواهد بود. در این میان شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار در این انتخاب می تواند کارشناسان و خبرگان این حوزه را در اتخاذ تصمیمی مطلوب و ارتقای عملکرد سازمانی یاری رساند. برای این منظور در این تحقیق از دو روش دلفی فازی (Fuzzy Delphi) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) استفاده می شود. کاربست منطق فازی در کنار روش های خبره محور (دلفی و تحلیل سلسله مراتبی) ضمن امکان اجماع نظرات خبرگان به شکلی علمی و معتبر، عدم قطعیت موجود در قضاوت های انسانی را نیز در نظر می گیرد. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار دارد که با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) تحلیل گردیده است. در پایان 12 شاخص تاثیرگذار در ارزیابی روش های آینده پژوهی حوزه دفاعی شناسایی، وزندهی و اولویت بندی گردیدند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، دلفی فازی، رویکرد آمیخته
 • حسن دولتی*، حسین خانزادی، ابوطالب مطلبی صفحات 129-153
  قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی شاملباورهای مادرموردچگونگیتغییروساخت آینده ایمتفاوت در عرصه قدرت دریایی مشتمل بر چهار بخش از جمله کنترل تجارت بین الملل، توانایی بهره برداری وکنترل منابع اقیانوسی، توانمندی عملیاتی دریایی در جنگ، بهره گیری از قدرت اقتصادی دریایی به عنوان ابزار دیپلماسی و همچنین بازدارندگی و نفوذ سیاسی در زمان صلح است و اندیشه نظامی به معنی مجموعه تفکرات منسجم، دارای مبنا، مستدل، مهم و منطقی در باب امور نظامی است. این مقاله با هدف ارایه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تاکید بر اندیشه دفاعی - دریایی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا سخنرانی ها و بیانات فرماندهی معظم کل قوا را از سال 1361-1397 که در نیروی دریایی ارتش صورت گرفته مورد بررسی قرار داده است. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Maxqda12  و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار حاصل با نرم افزار Mindmapper 2008 ترسیم گردید. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل شامل 10 محور مشتمل بر الف) اهداف دفاعی-دریایی، ب) سیاست دفاعی-دریایی، ج) دکترین (آیین) نظامی- دریایی، د) راهبرد نظامی، ه) نیروی انسانی، و) آموزش و پژوهش، ز) تجهیزات و تسلیحات نظامی، ح) ساختار و تشکیلات سازمانی، ط) لجستیک و پشتیبانی و ی) فرماندهان بود و همچنین دارای10 مقوله و 76 زیر مقوله می باشد.
  کلیدواژگان: قدرت دریایی، اندیشه دفاعی- دریایی، آینده پژوهی، فرماندهی معظم کل قوا
|
 • Hamed Amini, Mohammad Saeed Jabalameli * Pages 7-34
  Increasing changes in technological, social, economic, and political sectors, on the one hand, and cross impact between these areas, on the other hand, have put planners and decision makers in a highly complex and uncertain environment. In such a situation, decision-making based on a set of assumptions and a prediction of the future is not sufficient, and consideration of scenarios or alternative futures is necessary. Understanding Baseline and alternative futures is a key point in connecting the organization's vision to the organization's plans. Given that the current models for the foresight process are diverse due to different specialized fields as well as the evolution of the models, it is difficult for researchers to select a model. Therefore, this paper proposes a new process framework for foresight studies by identifying and examining existing models and their components and relationships based on the meta-Synthesis approach. In this regard, 32 foresight models were identified and evaluated on the basis of more than 40 components in the form of three general categories of “model parts”, “model features” and “research method.” The Meta-Synthesized model includes these main sections: "Preparation", "mapping the system of issue", "identifying baseline, alternative and desirable futures", “designing strategies and plans”, and finally “Promote results and model evaluation“.
  Keywords: Foresight Model, Meta-synthesis, Futures studies
 • Abdolmehdi Salehizadeh *, Jaffar Mahmudi Pages 35-59

  Success of project-oriented organization and its future depends to achievement of goals of its projects. Alignment of projects to organization’s goals and roadmap and best selection of them with respect to limited resource is the main challenge of these organizations. Weighting of project prioritization indexes is based on politics that should support the all of organization's goals. There are tradeoff and conflict between politics and because of inherent delay in system, the result of implementation of them will be appeared in future. So we should simulate the result of implementation of politics to foresight the result of organization by best selection of projects. We use system dynamics approach to simulate and analyze implementation of politics of project portfolio management by VENSIM software. We used experts to approve the structure of model and relation between factors. These experts are from all of organization sections to all aspect of project portfolio management. For validation of simulation result compare the historical data with result of model for some of key variables. In this research we simulate the policies of project selection in a system dynamics model and the key variable and leverage factor of R&D project portfolio management system will be recognized based on analyzing the result of simulation and then we propose a model that we can achieve the best of organization goals.

  Keywords: system dynamics, Project portfolio management, Politics of project prioritization, Project-oriented organization foresight, Dynamics of project portfolio
 • Maliehe Niksirat * Pages 61-84

  After the crisis, one of the most important goals of humanitarian logistics organizations is to transport essential goods to the affected areas as quickly as possible. To this end, decisions must be made on the supply of vehicles and their routing and scheduling. The problem of humanitarian aid transportation after the crisis is of particular importance because of the lack of vehicles, the uncertainty conditions, and the immediate and unpredictable changes. This paper deals with the issue of supply, routing and scheduling of vehicles in uncertain conditions with the aim of delivering the necessary goods within the specified time window to affected locations at the minimum cost. Accordingly, at first, the sources of uncertainty in the post-crisis transport and humanitarian relief problem are extracted, including uncertainties in the cost of using the vehicles, travel time and also fuzzy constraints. Then a fuzzy mixed integer programming model for the problem is proposed that simultaneously incorporates the fuzzy objective function, fuzzy constraints and fuzzy parameters. To achieve a sustainable strategy, fuzzy credibility programming approach has been proposed to deal with uncertainty and provide a solution that can find sustainable strategies against post-crisis environmental changes. The final model is implemented in AMPL optimization software and computational results are presented to evaluate the proposed model and method.

  Keywords: Humanitarian relief, transportation, Vehicle routing problem, Vehicle scheduling problem, Fuzzy integer programming, Fuzzy Credibility programming
 • Nahid Dorostkar Ahmadi, Behnam Golshahi * Pages 85-107

  Present paper has been done with the aim of identifying and prioritizing total rewards package based on satisfaction indicators of knowledge workers and based on an analytical- descriptive method. Therefore, in the first step, the most important total rewards package and satisfaction indecators of knowledge workers based on library- analytical were identified. In the next step Analathical hierarchical Prasses of total reward package based on content analysis were identified. At the end by setting a standard questionnaire total reward package based on satisfaction indicators of knowledge workers were prioritized by using ARAS-G method. Statistical populations consist of 10 experts of knowledge companies in defensive industry. Result showed that the elements of non financial rewards such as post (0.968) and success (0.943) created the highest satisfaction and the elements of financial reward such as wage and salory (0.609) created the lowest satisfaction for knowledge workers.

  Keywords: Elements of total rewards package, Knowledge Workers, Knowledge based company, ARAS-G technique
 • Farhad Hadinejad * Pages 109-128
  The contemporary world is full of unexpected events and uncertainties. Futures research is an approach that can eliminate ambiguities and allow for greater understanding of the future. In recent years, researchers have proposed a variety of methods for future research that the selection of the appropriate method with regard to the field of application and influential indicators will be a challenging and complex decision. Especially in the field of defense; because of: dynamics and agility of the environment, ambiguous and uncertain conditions, wide range of influencing variables and the variety of assignment missions; the choice of futures method will be more important and complex. Identification and prioritization of influential criteria can help experts in this field to make the best decision and improve organizational performance. For this purpose, in this study two methods of fuzzy Delphi and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) have been used. Applying fuzzy logic in addition to expert-based approaches (Delphi and hierarchical analysis) along with the consensus of experts also takes into account the uncertainties in human judgments. In the purpose dimension, present study is in the applied research group and in the method dimension, in the descriptive survey research group that has been analyzed by a mixed (qualitative and quantitative) approach. Finally, 12 criteria for evaluating defense research futures were identified, weighed and prioritized.
  Keywords: Futures Research, fuzzy Analytic Hierarchy Process, Fuzzy Delphi, mixed approach
 • Hasan Dolati *, Hossain Khanzadi, Abutaleb Motallebi Pages 129-153
  Futures-based maritime power includes our beliefs about how to transform and build a different future in the maritime. power field, including four parts: international trade control, the ability to exploit and control oceanic resources, naval operational capability in war, maritime economic power to The title is the instrument of diplomacy as well as deterrence and political influence in peacetime, and military thought means a set of coherent, well-reasoned, important and rational thoughts on military affairs research aim Presentation a future-based model of maritime an emphasis on defensive Military Thoughts of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces. This research regarding its goal is practical and regarding gathering it's data is qualitative paradigm and using content analysis, the speeches and statements of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces, Data was analyzed through Maxqda12 software and coding method and finally the charts were plotted with Mindmapper 2008 software. The data from the analysis consist of 12 axes including (a) naval-defense objectives, (b) naval-defense policy, (c) naval-military doctrine (d) military strategy, (e) human resources, and (ii) training and research, G) military equipment and weapons, h) organizational structure, i) logistics and support, and i) commanders, and also has 22 codes and 64 sub-codes.
  Keywords: Maritime power, Defensive Military Thoughts, Futurology, Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces