فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 1 (پیاپی 120، اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فریبا نصیری زیبا*، محمدجواد ویسی میانکلی، حمید حقانی صفحات 1-11
  مقدمه

  سالمندی با عوامل متعدد تهدیدکننده سلامت از جمله کیفیت خواب نامطلوب همراه است. کیفیت خواب نامطلوب یکی از شایع ترین مشکلاتی است که سالمندان با آن روبرو هستند. مشکلات خواب در بیماران سالمند بستری شیوع بالایی داشته و شامل مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن در طول ‏شب است. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت خواب با ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در ‏بیمارستان امام علی شهر کرمانشاه سال 1397‏ بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی بود که 200 نفر از سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر در آن شرکت داشتند. نمونه گیری به روش مستمر انجام شد. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به دست آمده از واحدهای پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری آزمون P≥0.05 در نظر گرفته ‏شد.

  یافته های پژوهش

   میانگین سنی سالمندان مورد پژوهش 87/68 با انحراف معیار 83/7 سال بود. کیفیت خواب اکثر سالمندان مورد پژوهش یعنی 5/75 درصد در سطح نامطلوب بود. کیفیت خواب با سن، جنسیت، تاهل، تحصیلات، وضعیت اشتغال ارتباط معنی داری نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با توجه به این که کیفیت خواب اکثر سالمندان مورد بررسی در حد نامطلوب گزارش شد، کیفیت خواب با مشخصات جمعیت شناختی ارتباط معنی داری نداشت. لذا لازم است سیاستگذاران سلامت انجام امور مداخله ای در زمینه آموزش های لازم در مورد اهمیت خواب سالمندان را برای افراد سالمند و خانواده آنان مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، سالمندی، بیماری عروق کرونر، ویژگی های جمعیت شناختی
 • جاسم جلیلیان، ناصر بهپور*، صدیقه حسین پور دلاور، پروین فرزانگی صفحات 12-26
  مقدمه

  استیوآرتریت یک بیماری شایع و دردناک مفصلی با علت نامعلوم می باشد. اینترلوکین 10 (IL-10) و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، به عنوان عوامل اصلی تنظیم کننده التهاب و آسیب شناسی استیوآرتریت زانو مورد توجه هستند. در این مطالعه تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی و تمرین هوازی بر روی شاخص های التهابی(IL-10, TNF-α) در بافت قلب موش های مدل استیوآرتریت مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 42 موش نر به دو گروه استیوآرتریت (35=n) و کنترل سالم (7=n)  تقسیم شدند. استیوآرتریت از طریق جراحی در موش ها القاء و سپس موش های مدل استیوآرتریت به 5 زیر گروه 7 سری شامل کنترل، سالین، سلول بنیادی، تمرین هوازی و سلول بنیادی+تمرین هوازی، تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته با سرعت 15 متر بر دقیقه و مدت زمان 25 دقیقه آغاز و به سرعت 22 متر بر دقیقه و مدت زمان 64 دقیقه در هفته هشتم رسید. شاخص های التهابی شامل سایتوکین های TNF-α و IL-10 بافت قلب موش ها به روش الایزا (ELISA) اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته های پژوهش

   غلظت TNF-α در گروه های کنترل بیمار و سالین در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی داری بیشتر و غلظت IL-10 در گروه های کنترل بیمار و سالین در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی داری کمتر بود (P<0.001). تمرین هوازی و سلول بنیادی به تنهایی و یا تمرین هوازی همراه با سلول بنیادی، سبب افزایش معنی داری در غلظت IL-10  و کاهش معنی داری در غلظت  TNF-α گردید (P<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  استیوآرتریت سبب افزایش التهاب سلول های قلبی می گردد. اگر چه سلول بنیادی دارای اثرات ضد التهابی می باشد، اما درمان ترکیبی آن با تمرین هوازی موثرتر می باشد.

  کلیدواژگان: استئوآرتریت، التهاب، سلول بنیادی، تمرین هوازی
 • زهرا حاج محمدی، کبری حاجی علیزاده* صفحات 27-35
  مقدمه

  اختلالات اضطرابی می تواند مشکلات فراوانی را برای کودکان به وجود بیاورد، بنا بر این یافتن روش هایی برای بهبود اضطراب آنان ضروری به نظر می رسد. از این رو این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه گربه مبارز(CCP) بر نشانگان اختلال اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی در کودکان دارای اختلالات اضطرابی انجام شد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش از نوع آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر 8 تا 11 سال دارای اختلالات اضطرابی شهر بندرعباس در سال 1397 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 32 کودک بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و اعضای گروه آزمایش به صورت فردی و در 16 جلسه تحت CCP قرار گرفتند. از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل آنکوا و آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته های پژوهش

   نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش، پس از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد و CCP اثر معناداری در بهبود اضطراب فراگیر (P<0.05, F=52.03) و هراس اجتماعی (P<0.05, F=78.20) در گروه آزمایش دارد.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به یافته های این پژوهش، برنامه درمانی گربه مبارز یک روش موثر در بهبود اختلالات اضطرابی کودکان است و می تواند دارای تلویحات کاربردی فراوانی باشد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، گربه مبارز، اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی
 • آزاده فدوی رودسری، کیوان صالحی*، ابراهیم خدایی، علی مقدم زاده، محمد جوادی پور صفحات 36-46
  مقدمه

  افت تحصیلی دانشجویان یکی از آفت های سیستم آموزش عالی است و وجود سیستمی برای پیش بینی و در نتیجه پیشگیری از وقوع آن، می تواند نقش تعیین کننده ای در ارتقای کیفیت آموزش باشد. استفاده از داده کاوی آموزشی، از موثرترین راهبردهای پایش و بهبود کیفیت آموزش است. این مطالعه با هدف مقایسه فنون مختلف داده کاوی و مشخص ساختن بهترین مدل پیش بینی انجام شده است.

  مواد و روش ها

   جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی، مدیریت اطلاعات سلامت و تکنولوژی علوم پرتوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند و نمونه ای به حجم 500 نفر انتخاب شد. بعد از اجرا و کنار گذاشتن پرسش نامه های مخدوش، 153 پرسش نامه از رشته علوم آزمایشگاهی، 85 پرسش نامه مدیریت اطلاعات سلامت، و 73 پرسش نامه رشته تکنولوژی علوم پرتوی مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه سنجش افت تحصیلی دانشجویان با ضریب پایایی 971/0 بود که روایی آن توسط متخصصان تایید شد. داده های جمع آوری شده از دانشجویان با الگوریتم های رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم، شبکه عصبی، شبکه بیزین و ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از نرم افزار SPPSS vol.16، SMART_PLS-3 و SPPSS_MODELLER-18  کلمنتاین تحلیل شد.

  یافته های پژوهش

   یافته ها نشان داد، میزان افت تحصیلی در رشته های مختلف در سطح معناداری 05/0 متفاوت است. در رشته علوم آزمایشگاهی، میزان صحت مدل پیش بین داده ها در الگوریتم های متفاوت به ترتیب بهترین مدل پیش بینی عبارت است از: الگوریتم های درخت تصمیم و شبکه بیز، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک. در رشته مدیریت اطلاعات سلامت و تکنولوژی علوم پرتوی میزان صحت مدل پیش بین داده ها در الگوریتم های متفاوت به ترتیب بهترین مدل پیش بینی عبارت است از: الگوریتم شبکه بیز، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک. الگوریتم درخت تصمیم جوابی نداشت. هم چنین آزمون خی دو نشان داد تفاوت موجود بین الگوریتم های به دست آمده از لحاظ آماری در رشته علوم آزمایشگاهی در سطح 05/0 معنادار نیست، در رشته مدیریت اطلاعات و در رشته تکنولوژی علوم پرتوی در سطح 01/0 معنادار است.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج بیان کننده این است که در داده های واقعی مدل رگرسیون لجستیک توان پیش بین کمتری نسبت به مدل های شبکه ای داراست و در هر مجموعه از داده ها، الگوریتم پیش بین مناسب داده را باید کاوش کرد. الگوریتم های پیش بین، به خوبی توان پیش بینی افت تحصیلی را در هر سه رشته مورد بررسی در دانشکده پیراپزشکی را داراست و می توان از آن، در امر آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به منظور شناسایی دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی جهت انجام اقدامات مربوط به پیشگیری، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی، داده کاوی، داده کاوی آموزشی
 • ناهید مسعودی آشتیانی، کسری اصفهانی*، فاطمه شهبازی صفحات 47-55
  مقدمه

  سرطان تخمدان یکی از شایع ترین سرطان ها در بین بانوان می باشد. بر اساس گزارش های متعددی،  MicroRNA-499 از جمله MicroRNA هایی است که در ایجاد کارسینوم تخمدان نقش دارند. وجود پلی مورفیسم های تک نوکلیوتیدی در توالی های مرتبط با بیان miRNA ها می توانند بر احتمال خطر ابتلا به سرطان نیز موثر باشند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی mir-499 rs3746444  و سرطان تخمدان در یک جمعیت زنان ایران است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه که به صورت موردی-شاهدی صورت گرفته است، از 35 بیمار مبتلا به سرطان تخمدان بیمارستان امام خمینی و انستیتو سرطان و 35 فرد سالم نمونه خون محیطی جمع آوری شد. ابتدا استخراج DNA انجام شد و سپس پلی مورفیسم با روش Arms-PCR مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات توسط نرم فزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته های پژوهش

   بر اساس بررسی پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی rs3746444 mir-499 بین دو گروه بیمار و کنترل، فراوانی ژنوتیپ هایAA ، AG و GG در گروه بیمار به ترتیب 9/2 درصد،4/51 درصد و 7/45 درصد و در گروه کنترل 3/14 درصد، 7/45 درصد و 40 درصد برآورد شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه انجام شده، تفاوت معناداری بین فراوانی ژنوتیپ ها در نمونه های سالم و بیمار وجود نداشت ([χ2 (1, 70)=0.23, P=0.63]) گر چه بر اساس Odds Ratio محاسبه شده، احتمال خطر ابتلا به سرطان تخمدان در ژنوتیپ GG بیشتر می باشد (Odds Ratio=1.26, 95% CI:0.49-3.26).

  کلیدواژگان: سرطان تخمدان، rs3746444، Mir-499
 • زهرا موسوی*، میثم امینی، زیبا محمدی، مهدی بیرجندی، کبری رشیدی صفحات 56-66
  مقدمه

  با توجه به اهمیت انجام مداخلات آموزشی در جهت افزایش رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری کودکان، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین، طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت ادراری کودکان، انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی با طرح قبل و بعد، 120 کودک مبتلا به عفونت ادراری که از تاریخ 1/7/1396 تا 1/10/1396 در بخش اطفال بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد بستری شدند، همراه با والدینشان با روش نمونه گیری آسان انتخاب و با استفاده از روش بلوک های تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون اختصاص یافتند. والدین افراد گروه آزمون مداخله آموزشی طبق مدل اعتقاد بهداشتی را دریافت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود که قبل و یک ماه بعد از مداخله آموزشی توزیع گردید. هم چنین آزمایش کشت ادرار جهت تعیین عود عفونت انجام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و نیز آزمون تحلیل چند متغیری، t مستقل، t زوجی، آزمون مقایسه دو نسبت و کای دو تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته های پژوهش

  آموزش سبب کاهش عود مجدد عفونت ادراری کودکان گردید (P˂0.001). هم چنین میانگین نمرات کسب شده در کل ابعاد الگو پس از آموزش در دو گروه افزایش یافت (P˂0.001). در حالی که تفاوت میانگین نمرات پس از آموزش در دو گروه، تنها در حیطه های تهدید درک شده (در گروه آزمون 3.84 ±1.21 و در گروه کنترل (3.03±1.07) (P=0.039)، منافع درک شده (در گروه آزمون 18.78±3.14 و در گروه کنترل 20.1±2.8) (P=0.019)، رفتار (در گروه آزمون 30.81±3.77 و در گروه کنترل 30.16±3.47) (P˂0.001) و خودکارآمدی در گروه آزمون 29.53±3.49 و در گروه کنترل 25.2±3.07  (P˂0.001) معنادار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی آموزش مراقبت در منزل بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و تاثیر آن برکاهش عود مجدد عفونت ادراری کودکان، بهتر است که حین ترخیص کودکان مبتلا به عفونت ادراری از بیمارستان، آموزش های لازم به والدین در زمینه اصول مراقبت در منزل انجام گردد.

  کلیدواژگان: مراقبت در منزل، والدین، مدل اعتقاد بهداشتی، عفونت ادراری، کودکان
 • شهریار امینی ناغانی، سمانه نجارپوریان*، سید عبدالوهاب سماوی صفحات 67-77
  مقدمه

  تعامل والدین با کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای می تواند باعث مشکلاتی در رابطه آنان با این کودکان شود و بر شدت نشانه های اختلال بیفزاید. از این رو این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت با فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری مادران و نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان انجام شد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون- پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم ابتدایی با تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ای شهرکرد در سال 1397 بودند. نمونه موردمطالعه شامل 45 نفر از مادران بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه فرزندپروری مثبت، پذیرش و تعهد و یک گروه کنترل جایگزین شدند. از مقیاس درجه بندی اختلال نافرمانی مقابله ای و پرسش نامه پرخاشگری برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSS vol.22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته های پژوهش

   نتایج نشان داد که بین گروه فرزندپروری مثبت و درمان پذیرش و تعهد با گروه کنترل در مرحله پس آزمون (P<0.05, F=27.40) و پیگیری (P<0.05, F=7.42) پرخاشگری مادران و پس آزمون (P<0.05, F=47.64) و پیگیریP<0.05, F=33.88 نشانه های اختلال تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که به غیر از مرحله پس آزمون پرخاشگری والدین، در سایر مراحل بین فرزندپروری مثبت با درمان پذیرش و تعهد تفاوت معناداری وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به یافته های این پژوهش، فرزندپروری مثبت و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد می توانند در کاهش مشکلات مادران و کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای موثر واقع شوند.

  کلیدواژگان: فرزندپروری مثبت، پذیرش و تعهد، نافرمانی مقابله ای، پرخاشگری
 • الهام وسدی*، حامد برزگر صفحات 78-88
  مقدمه

  تاثیر فعالیت ورزشی مناسب بر عوامل مشتق شده از عضلات اسکلتی و اثرشان در تنظیم متابولیسم بدن به تازگی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و پروتئین پانزدهم مرتبط با C1q/TNF عضلانی در موش های صحرایی نر بالغ است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تجربی، 16 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار (با سن 8 هفته و میانگین وزن 15±213 گرم)، در دو گروه 8 تایی کنترل و تمرین تقسیم بندی شدند. موش های صحرایی گروه تمرین، 4 هفته و در هر هفته 5 جلسه تمرین استقامتی که شامل دویدن بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان بود را به مدت 45 دقیقه در راس ساعت مشخصی در طول روز انجام دادند و در همین زمان، گروه کنترل هیچ گونه تمرینی نداشت. ابتدا عضله نعلی هموژن شده و میزان بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و CTRP15  با روش Real- time PCR سنجیده شد. سپس از نمونه های خونی جمع آوری شده، سطوح سرمی آیریزین و انسولین به روش الایزا و سطوح گلوکز به روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از روش آماری t  مستقل با P<0.05 تحلیل شدند.

  یافته های پژوهش

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و CTRP15 عضلانی پس از تمرین استقامتی، در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت (P=0.048, P=0.034). همین طور، سطوح آیریزین در گروه تمرین، در مقایسه با گروه کنترل به شکل معنی داری بیشتر بود (P=0.029). در حالی که، مقاومت به انسولین پس از 4 هفته تمرین استقامتی، تفاوت 25 درصدی را به همراه داشت اما این تفاوت معنی دار نبود (P=0.500).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد تمرین استقامتی میان مدت می تواند از طریق افزایش سطوح برخی مایوکاین ها موجب بهبود متابولیسم بدن شود.

  کلیدواژگان: فیبرونکتین III- دامنه 5، CTRP15، تمرین استقامتی، رت، مقاومت به انسولین
 • رستم منتی، محسن نیازی، محمدعلی توسنگ، عزیز کسانی* صفحات 89-99
  مقدمه

  خودکشی به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی و جزیی از مسایل اجتماعی و به عنوان مشکل عمده جهانی محسوب می شود. نقش عوامل اجتماعی در بروز خودکشی و رفتارهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در جوامعی که ارزش ها، هنجارها و قوانین اجتماعی پایین باشد معمولا بروز رفتارهای مرتبط با خودکشی و اقدام به خودکشی نیز بیشتر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی عوامل اجتماعی همانند آنومی اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی با رفتار خودکشی در استان ایلام در سال 1397 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی (مقطعی) می باشد که جمعیت مورد بررسی کلیه ساکنان بالای 15 سال شهرستان های استان ایلام در سال 1397بوده است. حجم نمونه در مطالعه حاضر 515 نفر می باشد که نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار اندازه گیری رفتار خودکشی پرسش نامه استاندارد رفتار خودکشی SBQ-R می باشد. در تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های T-test، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی خطی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است.

  یافته های پژوهش

  میانگین سنی افراد وارد شده به مطالعه 26/3±17/34 سال بودند که 271 مرد(9/52 درصد) و 241 زن(1/47 درصد) بودند. بر طبق نتایج، 2/16 درصد افراد ریسک رفتار خودکشی را داشتند (82 نفر). هم چنین میانگین نمره رفتار خودکشی 01/3±41/5 به دست آمد. بر اساس نتایج مدل رگرسیون متغیرهای سن (P=0.03)، جنس (P=0.02)، وضعیت تاهل (P=0.02)، وضعیت اشتغال (P=0.01)، محل سکونت (P=0.02)، آنومی اجتماعی (P=0.04)، انسجام اجتماعی (P=0.03)، حمایت اجتماعی (P=0.02)، مشارکت اجتماعی (P=0.01)، اعتماد اجتماعی بین فردی (P=0.02) و امنیت اقتصادی (P=0.01) تبیین کننده رفتار خودکشی بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  مطابق نتایج پژوهش، وضعیت فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی در نمونه های مورد بررسی در مطالعه منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی شده است که این امر باعث افزایش رفتارهای خودکشی شده است. بنا بر این هر گونه برنامه ریزی و حرکتی در جهت کاهش شکاف های اقتصادی-اجتماعی و هم چنین تامین امنیت اقتصادی در جامعه مورد بررسی می تواند باعث بهبود سایر تعیین کننده های مرتبط با رفتار خودکشی شود.

  کلیدواژگان: رفتار خودکشی، خودکشی، آنومی اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی
 • سعید کاظمی، محمد عطایی*، عبدالمحمد مهدوی، کوروش سایه میری صفحات 100-111
  مقدمه

  امروزه سازمان ها به کارکنانی نیاز دارند که از سطوح انرژی و ظرفیت روان شناختی بالایی در شناسایی و استفاده از منابع برخوردار باشند و مثبت گرایی را در سازمان ترویج کنند. ضعف رویکردهای سنتی مدیریت در فهم دقیق انگیزش کارکنان و بهبود عملکرد آن ها، با توجه به محیط داخلی سازمان ها نیاز به رویکرد جدیدی مبتنی بر انگیزش درونی و خودرهبری مطرح کرده است که از آن با عنوان مثبت گرایی در محیط کار یاد می شود.

  مواد و روش ها

  در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان های دولتی با تاکید بر ارزش های اسلامی ایرانی پرداخته شده است که با استفاده از روش تحقیق میدانی و طراحی پرسش نامه، با مراجعه به نمونه در دسترس از خبرگان و تایید روایی توسط آن ها و هم چنین بررسی پایایی پرسش نامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. این پژوهش از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی-همبستگی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی می باشد.

  یافته های پژوهش

   این پژوهش از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی-همبستگی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار SPSS  که با استفاده از آزمون های مختلف از جمله آزمون تی -تست، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس ارتباط بین متغیرها بیان و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اولویت بندی و تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفه های تحقیق، از نرم افزار Expert Choice استفاده شد که کار اولویت بندی را بر مبنای روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می دهد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها اولویت مولفه های هر کدام از متغیرهای تحقیق بیان شد و در مقایسه ابعاد مدل مفهومی پیشنهادی با مولفه های مدل رفتار سازمانی مثبت گرا لوتانز می توان گفت که علاوه بر هم خوانی مدل پیشنهادی با مولفه های مدل رفتار سازمانی مثبت گرای لوتانز در این مدل، مولفه های دیگری مبتنی بر ارزش های اسلامی بررسی شد که این مولفه ها تحت عنوان رفتار سازمانی مثبت گرای اسلامی مورد تایید خبرگان قرار گرفت.

  کلیدواژگان: رفتار سازمانی مثبت گرا، عملکرد سازمانی، محیط داخلی، سازمان های دولتی، ارزش های اسلامی
|
 • Fariba Nasiri Ziba*, Mohammadjavad Veisimiankali, Hamid Haghani Pages 1-11
  Introduction

  Aging is associated with several health threats, including poor sleep quality which is one of the most common problems among elderly people. Sleep problems are prevalent in hospitalized elderly patients, out of which one can name having trouble falling asleep or waking up frequently during the night. Therefore, the aim of this study was to evaluate the sleep quality of elderly patients with coronary artery disease admitted to Imam Ali Hospital, Kermanshah, Iran, during 2018.

  Materials & Methods

  This cross-sectional study was conducted on 200 elderly people with coronary artery disease. The sampling was performed using a continuous method. After data collection, the data were analyzed in SPSS software (version 25). A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Findings

  The mean±SD age of the elderly was 68.87±7.83 years. Regarding the sleep quality, the majority of the elderly (75.5%) had poor sleep quality. Moreover, sleep quality had no significant correlation with age, gender, marital status, educational level, and occupational status.

  Discussions & Conclusions

  Based on the results of this study, the sleep quality of the majority of the elderly was poor. Moreover, sleep quality was not significantly correlated with demographic characteristics. Therefore, health policy makers should consider necessary interventions in education regarding the importance of sleeping for the elderly and their families.

  Keywords: Coronary artery disease, Demographic characteristics, Elderly, Sleep quality
 • Jasem Jalilian, Naser Behpoor*, Sedigheh Hosseinpour Delavar, Parvin Farzanegi Pages 12-26
  Introduction

  Osteoarthritis is a common and painful joint disease with unknown etiology. Interleukin 10 (IL-10) and Alfa tumor necrosis factor (TNF-α) are considered as the main factors regulating inflammation and pathology of knee osteoarthritis. This study aimed to investigate the effects of mesenchymal stem cells (MSCs) and aerobic training on inflammatory biomarkers (IL-10, TNF- α) in the heart tissue of osteoarthritis rats.

  Materials & Methods

   This experimental study included 42 male rats that were divided into two groups of osteoarthritis (n=35) and healthy control (n=7). Osteoarthritis was induced in rats by surgery. Subsequently, the rat models of osteoarthritis were randomly divided into five subgroups of seven per group, including control, saline, stem cell, aerobic training, and aerobic training+stem cell. The aerobic training program began with the speed of 15 m/min for 25 min five days a week for eight weeks. Moreover, the speed was increased to 22 m/min for 64 min in the eighth week. Inflammatory biomarkers, including TNF-α and IL-10 cytokines in the heart tissue of rats were measured using enzyme-linked immunosorbent assay. The data were analyzed by one-way analysis of variance and Tukey post hoc test.

  Findings

  The TNF-α concentration was significantly higher in saline and unhealthy control groups, compared to other groups, and IL-10 concentration was significantly lower in saline and unhealthy control groups, compared to other groups (P<0.001). Moreover, aerobic training and stem cell, in combination or alone, caused a significant increase in IL-10 concentration and a significant decrease in TNF-α concentration (P<0.001).

  Discussion & Conclusions

  Osteoarthritis caused an increase in heart cell inflammation. Although stem cells have anti-inflammatory effects, they will be more effective when used in combination with aerobic training.

  Keywords: Aerobic training, Inflammation, Osteoarthritis, Stem cell
 • Zahra Haj Mohammadi, Kobra Haji Alizadeh* Pages 27-35
  Introduction

  Anxiety disorders can cause many problems for children. Therefore, it is necessary to find ways to promote their anxiety reduction.  This study aimed to evaluate the effectiveness of coping cat program (CCP) on symptoms of generalized anxiety disorder and social phobia in children with anxiety disorders.

  Materials & Methods

  This experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with a control group. Statistical population consisted of all male and female students aged 8 to 11 years with anxiety disorders in Bandar Abbas, Iran during 2019. This study included 32 children who were selected through a random cluster sampling method and were divided randomly into two groups of experimental and control. The experimental group was subjected to 16 sessions of CCP. The data were collected using the Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) and analyzed by the Analysis of Variance and Analysis of Covariance.

  Findings

  The results showed significant difference between the control and experimental groups after the intervention. Moreover, the CCP had a significant effect on improving the generalized anxiety (F=52.03, P<0.05) and social phobia (F=78.20, P<0.05) in the experimental group.

  Discussion & Conclusions

  According to the findings, CCP is an effective way to improve children's anxiety disorders and can have many practical implications.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Coping Cat, Generalized Anxiety, Social Phobia
 • Azadeh Fadavi, Keyvan Salehi*, Ebrahim Khodaie, Ali Moghadamzadeh, Mohammad Javadipour Pages 36-46
  Introduction

  Student academic failure is one of the shortcomings of higher education system. A system with the ability to predict and prevent the academic failure can play a decisive role in enhancing the quality of education. The utilization of educational data mining is one of the most effective strategies in monitoring and improving the quality of education. This study aimed to compare different data mining techniques in order to determine the best prediction model.

  Materials & Methods

  The study population consists of all undergraduate students studying Medical Laboratory Sciences, Health Information Technology Management, and Radiation Sciences Technology in Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran in the academic year of 2018-2019. In total, 500 were selected to participate in this study. After administering and excluding the invalid questionnaires, 153, 85, and 73 questionnaires from the students of Medical Laboratory Sciences, Health Information Technology Management, and Radiation Sciences Technology were analyzed, respectively. The data were collected using students' academic failure questionnaire with a reliability Cronbach's alpha coefficient of 0.971 and confirmed content validity by experts. Furthermore, the data were analyzed in SPSS (version 16), SmartPLS 3, and SPSS-Modeler (Clementine) (version 18) software through logistic regression, decision tree, neural network, Bayesian network, and the support vector machine algorithms.

  Findings

  The results showed a significant difference among the majors in terms of the level of academic failure (P=0.046). Regarding the Medical Laboratory Sciences, the descending order of the accuracy of the data prediction model using each algorithm includes decision tree and Bayesian network, support vector machine, neural network, and logistic regression. In addition, considering the Health Information Technology Management and Radiation Sciences Technology, the best prediction models were Bayesian Network, Support Vector Machine, Neural Network, and logistic regression in a descending order. It is worth mentioning that the decision tree algorithm had no answer. Furthermore, the Chi-square test showed a statistically significant difference among the students of Medical Laboratory Sciences (0.88), Health Information Technology Management (0.001), and Radiation Science Technology (0.000) regarding the obtained algorithms.

  Discussion & Conclusions

  The results indicated that the logistic regression model had less predictive power in real data, compared to the network models. Therefore, the appropriate data prediction algorithm must be explored in any dataset. Predictive algorithms are well capable to predict academic failure in all three majors at the departments of allied medical sciences. Moreover, it can be used for medical and allied medical science students to identify students at the risk of failing to take preventive measures.

  Keywords: Academic performance, Academic failure, Data mining, Educational data mining
 • Nahid Masoudi Ashtiani, Kasra Esfahani*, Fatemeh Shahbazi Pages 47-55
  Introduction

  Ovarian cancer is one of the most prevalent cancers among women. According to several reports micro RNA-499 is involved in the development of ovarian carcinoma. The presence of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in miRNA sequences can also affect the risk of cancer. The aim of this study was to investigate the association between SNP mir-499 rs3746444 and the ovarian cancer in the Iranian female population.

  Materials & Methods

  In this case-control study, peripheral blood samples were taken from 35 patients with ovarian cancer referred to Imam Khomeini Hospital and Cancer Institute and 35 healthy individuals. Subsequently, the DNA was extracted, and the polymorphism was investigated using Arms- polymerase chain reaction method. The data was analyzed in SPSS software.

  Findings

  The results of investigating SNP rs3746444 mir-499 between the two groups of patients and control indicated that the genotype frequencies of AA, AG, and GG were % 2.9, % 51.4, and % 45.7 in the patients and %14.3, % 45.7, and % 40 in the controls, respectively.

  Discussion & Conclusions

  According to the results of the study, there was no significant difference between the healthy and patient samples regarding the frequencies of genotypes ([χ2 (1, 70) =0.23, P=0.63]); however, according to odds ratio, the risk of developing ovarian cancer is higher in the GG genotype (Odds Ratio=1.26, 95% CI: 0.49-3.26).

  Keywords: Ovarian cancer, Mir-499, Rs3746444
 • Zahra Mosavi*, Meyssam Amini, Ziba Mohammadi, Mehdi Birjandi, Kobra Rashidi Pages 56-66
  Introduction

  Regarding to the importance of educational interventions to increase the preventive behaviors of urinary tract infection in children, this study was conducted aimed to investigate the effect of home care education to parents according to the HBM, on recurrence of urinary tract infection in children.

  Materials & Methods

  In this quasi-experimental study with a pre and post design, 120 children with UTI who were hospitalized in the pediatric department of Imam Khomeini Hospital in Boroujerd from 23/9/2017 to 23/12/2017 with their parents were selected by simple sampling method and assigned to control and case groups by random block method. The parents of the experimental group received the educational intervention.The data collection tool was questionnaire designed based on health belief model than distributed before and one month after educational intervention. Urin culture was also performed to determine the recurrence. Data were analyzed by SPSS 21 software, multivariate analysis, independent T-test, paired T-test, Chi-square and two-ratio comparison tests.

  Findings

  education reduced the recurrence of UTI in children) P˂0.001). Also, the mean scores of the whole dimensions of the model increased after training in the two groups (P˂0.001). While the difference in mean scores after training in the two groups was significant only in the dimensions of perceived threat (in the case group 3.84±1.21, in the control group 3.03±1.07) (P=0.039), benefits (in the case group 18.78±3.14, in the control group 20.1±2.8) (P=0.019), behavior (in the case group 30.81±3.77, in the control group 30.16±3.47) (P<0.001), and self-efficacy (in the case group 29.53±3.49, in the control group 25.2±3.07)(P<0.001).

  Discussion & Conclusions

  According to the effectiveness of home-based caring education based on the HBM to parents of children with UTI,on reducing the recurrence of UTI in children, it is better to before of children discharge with urinary tract infection from the hospital, Providing parenting education about the principles of child care, in order to prevent recurrence of UTI.

  Keywords: Home Care, Parents, Health belief model, Urinary tract infection, Children
 • Shahryar Amini, Samaneh Najarpourian*, Seyed Abdolwahab Samavi Pages 67-77
  Introduction

  Parental interactions with children with oppositional defiant disorder (ODD) can cause problems in their relationship with these children and increase the severity of the disorder symptoms. This study aimed to compare the effectiveness of Positive Parenting Program Training (Triple-P) and Acceptance and Commitment based Parenting Training (ACT) on mothers' aggression and symptoms of ODD in children.

  Materials & Methods

  This semi-experimental study was conducted based on a pretest, posttest, and follow up design with two experimental and one control groups. Statistical population of this study consisted of all mothers of elementary students in grades 1st, 2nd, and 3rd with ODD in Shahrekord, Iran, during 2018. In total, 45 mothers were selected through a purposive sampling method and were divided into two groups of Triple-P and ACT, as well as one control group. The data were collected using Oppositional Defiant Disorder Rating Scale and Aggression Questionnair. Moreover, the data were analyzed in SPSS software (version 22) through one-way analysis of covariance and Bonferroni post hoc test.

  Findings

  The results showed a significant difference between the two experimental groups and the control group in the post-test (F=27.40, P<0.05) and follow up (F=7.42, P<0.05) regarding the mothers' aggression and also in the post-test (F=47.64, P<0.05) and follow up (F=33.88, P<0.05) regarding disorder symptoms. Moreover, the results showed no significant difference between Triple-P and ACT in other stages, except for mothers' aggression in the post-test.

  Discussion & Conclusions

  According to the findings, Triple-P and ACT can be effective in reducing the mothers' problems and children with ODD.

  Keywords: Acceptance, commitment, Aggression, Oppositional defiant disorder, Positive parenting
 • Elham Vosadi*, Hamed Barzegar Pages 78-88
  Introduction

  The effect of exercise on skeletal muscle-derived factors and their effects on the body's metabolism has recently been the focus of attention. This study aimed to investigate the effect of endurance training on the gene expression of the muscle Fibronectin type III domain-containing protein 5 and CTRP15 levels in the male rats.

  Materials & Methods

  This experimental study included 16 male adult Wistar rats with 8 weeks of age and mean weight of 213±15 gr. The rats were divided into two groups of endurance training (n=8) and control (n=8). The rats in the training group had 4-week endurance training sessions (5 sessions per week) including running on a treadmill for rodents for 45 min at the head of a certain time during the day and at the same time. On the other hand, the control group had no exercise. Initially, the Soleus muscle was homogenized and the expression of Fibronectin type III domain-containing protein 5 and CTRP15genes were measured by real-time polymerase chain reaction analysis. Subsequently, Irisin and insulin levels were measured using enzyme-linked immunosorbent assay and glucose levels were assessed by glucose oxidase. The data were analyzed by independent t-test and a p-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Findings

  The results of this study showed a significant difference between the training and control groups regarding the expression of Fibronectin type III domain-containing protein 5 and CTRP15 gene in muscle after the endurance exercise (P=0.034 and P=0.048). In addition, the training group had higher Irisin serum level, compared to the control group (P=0.029). Although, insulin resistance obtained a 25% difference after four weeks of endurance training, it was not significant (P=0.500).

  Discussion & Conclusions

  According to the results of the present study, it seems that mid-term endurance training can improve metabolism by increasing the levels of myokines.

  Keywords: CTRP15, Endurance training, Fibronectin type III domain-containing protein 5, Insulin resistance, Rat
 • Rostam Menati, Mohsen Niazi, MohammadAli Toosang, Aziz Kassani* Pages 89-99
  Introduction

  Suicide as a major health problem is considred as a social problem worldwide. The role of social factors in suicide is more important than that of other factors. Suicidal behaviors and suicide attempts are usually higher in the societies where values, norms, and social laws are poorly intergrated. This study aimed to investigate the association between some social factors (i.e., social anomie, social support, social participation, and social trust) and suicidal behaviors in Ilam, Iran, during 2018.

  Materials & Methods

  The population of this cross-sectional study included all residents over 15 years of age in Ilam province, Iran. The sample size was obtained at 515 cases who were selected based on a multi-stage random sampling method. The data were collcetd using the Suicide Behavior Questionnaire-Revised to measure the suicidal behaviors. Moreover, the data were analyzed in SPSS software (version 16) through t-test, one-way analysis of variance, Pearson correlation, and multivariate linear regression analysis.

  Findings

  The mean age of the particpinats was 34.17±3.26 years, of which 271 (52.9%) cases were male. Moreover, 16.2% of the subjects showed the risk of suicidal behavior (n=82).The mean score of the suicidal behavior was obtained at 5.41±3.01. Based on the regression model, variables, such as age (P=0.03), gender (P=0.02), marital status (P=0.02), occupational status (P=0.01), place of residence (P=0.02), social anomie (P=0.04), social cohesion (P=0.03), social support (P=0.02), social participation (P=0.01), interpersonal social trust (P=0.02), and economic security (P=0.01) explained suicidal behaviors.

  Discussion & Conclusions

  According to the results, socioeconomic status led to a decrease in social capital and social support which resulted in an increase in suicidal behaviors. Therefore, any management planning and action to reduce economic and social gaps as well as providing economic security in the community can improve other determinants of suicidal behaviors.

  Keywords: Social anomie, Social participation, Social support, Suicidal behavior, Suicide
 • Saeeid Kazemi, Mohammad Ataie* Pages 100-111
  Introduction

  Today, organizations need employees who have high levels of energy and psychological capacity to identify and use resources and promote positivism in the organizations. The weakness of traditional management approaches in understanding the exact motivation of employees and improving their performance, given the internal environment of organizations, requires a new approach based on intrinsic motivation and self-management, which is called work-oriented positivism.

   Materials & Methods

  In this regard, the present study aimed to design a positive-oriented organizational behavior model in government organizations with an emphasis on Iranian Islamic values. Also, the reliability of the modle questionnaire based on Cronbach's alpha test was confirmed. This research is a descriptive-correlational and basic study in terms of purpose.

  Findings

  Data analysis of the study was performed using SPSS software which was expressed using different tests such as T-test, correlation coefficient and analysis of the relationship between variables. In order to prioritize and determine the importance of each component of the research, the software expert choice was used, which performs the prioritization work based on the hierarchical analysis process method.

  Discussion & Conclusions

  Based on the findings, the priority of the components of each of the research variables was expressed and when comparing the dimensions of the proposed conceptual model with the components of Lutans' positive positivist organizational behavior model, it can be said that the proposed model is in accordance with other components of Islamic values, ​​ which were approved by experts under the title of Islamic Organizational Positive Behavioral Organizational Behavior.

  Keywords: Positive organizational behavior, Organizational performance, Internal environment, Government organizations, Islamic values