فهرست مطالب

زن و فرهنگ - پیاپی 14 (زمستان 1391)
 • پیاپی 14 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سامان فرزین*، مریم زور، سید رسول موسوی حاجی صفحات 9-17

  پیش از ابداع خط، بشر با ساختن پیکرک هایی از گل، سنگ و غیره، اندیشه های خود را نمودارمی ساخت. اقوام پراکنده فلات ایران از هزاره های قبل از میلاد همواره پایبند تقلید صرف از طبیعت نبودندبلکه اغلب میل داشتند حاصل خاطره خیال خود را با نوک تیشه یا سر انگشت های هنرمندانه خود از سفالو سنگ برآورند و هر یک از پیکرک ها را مطابق آرزوها و اندیشه ها و باورهای آیینی خود جلوه گر سازند.پیکرواره های کوچک حیوانات و انسان احتمالا جنبه پیشکشی و نذری داشته است. پیکره های زنان نمادزایش (الهه مادر) و جنبه های مذهبی و آیینی داشته اند. تحلیل های روانشناسانه از این آثار هنری نشاندهنده این است که هنرمند فقط به دلیل ایجاد یک شیء هنری این آثار را خلق نمی کند، بلکه در پشت سراین هنر یک اندیشه است. از اولین آثار هنری که بشر ساخته همان پیکرک های انسانی بوده است که بیشتربه شکل زن بودند. زن برای مردمان آن دوران، انسانی پیچیده بوده و این پیچیدگی در پیکرک های ساختهشده نیز دیده می شود. از نظر هنرشناسان و باستان شناسان، در جهان بینی انسان شناسی باستانی، زن نماداسطوره بوده است. خدا بانوها اولین نمونه نمایش خصایص زن بوده اند. خدابانوها نه تنها مادر انسان هابلکه مادر تمام موجودات زنده اند، جانورانی که با هر پیکرک کشیده شده اند نشان دهنده این امر هستند.

  کلیدواژگان: پیکرک، زن، الهه، آیین، باستان
 • ملیحه شهرستانی*، محسن دوستکان، حمید رهباردار، علی مشهدی صفحات 19-42

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد بود. آزمودنیهای پژوهش 125 زن متقاضی طلاق و 125 زن مایل به ادامه زندگی مشترک (جمعا 250 نفر) بودند که به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. همه افراد نمونه به کمک سیاهه باورهای ارتباطی (RBI) و پرسشنامه صمیمیت زناشویی، ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها افزون بر روش های آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز نیز به کار رفت. نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که رضایتمندی زناشویی را می توان از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در دو گروه متقاضی طلاق و عادی پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: باورهای ارتباطی، صمیمیت زناشویی، رضایتمندی زناشویی، طلاق
 • محمدحسین پوز، بهمن حاجی پور، الهام حسینیان* صفحات 43-54

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ارتقا زنان به سمتهای مدیریت ارشد و میانی درشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرا گردید. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت دارای مدرک تحصیلی توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارمندان رسمی کارشناسی و بالاتر بودند که تعداد 141 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که برای اعتباریابی آناز متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده های آماریبا استفاده از تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که موانع اجتماعی فرهنگی،سازمانی، خانوادگی و فردی بر عدم ارتقا زنان به سمتهای مدیریت ارشد و میانی در شرکتملی مناطق نفت خیز جنوب تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت، ارتقاء زنان
 • علی اکبر افراسیاب پور*، فلور ولی پور چهارده چریک صفحات 57-68

  یکی از نقش های جهانی و معنوی زنان، حضور موثر در زندگی پیامبران الهی است که از این طریق بر گسترش توحید و پیش بردادیان آسمانی نقش با ارزش ایفا نمودهاند. نه تنها در پرورش وحمایت های مادی از این رسولان تلاش نموده اند که با طهارت و پاکدامنی زمینهی مناسب جهت پیدایش این رحمت های الهی رافراهم کرده اند. در مطالعه ی تاریخ پیامبران از آدم (ع) تا خاتماین امر مشاهده می شود. حضرت حوا، مادر، خواهر حضرت موسی(ع)، آسیه همسر فرعون، مادرحضرت مریم، مادر حضرت یحیی و حضرت مریم تا حضرت خدیجه و حضرت زهرا (ع)نمونه هایی از این زنان سرنوشت ساز در ادیان الهی هستند.

  کلیدواژگان: رسالت، نبوت انبایی، حضرت مریم، مادر موسی (ع)، حضرت خدیجه، حضرت زهراء (ع)
 • سحر صفرزاده*، فرح نادری، پرویز عسگری، میرصلاح الدین عنایتی، علیرضا حیدرئی صفحات 69-82

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنانزن یک سازمان صنعتی در شهر اهواز بود. به کمک جدول مورگان و فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونه ها از چهار پرسشنامه؛ گیری تصادفی ساده، تعداد 159 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر و اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی و رفتار مدنی سازمانی لی و آلنها از ضریب همبستگی پیرسون و استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ها نشان دادند که بین جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته مدنی سازمانی در کارکنان زن رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که جوسازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی پیش بینی کننده بهتری برای متغیر ملاک یعنی رفتار مدنی سازمانی بود.

  کلیدواژگان: جو سازمانی نوآورانه، اشتیاق شغلی، رفتار مدنی سازمانی، کارکنان زن
 • سعید حاتمی*، فاطمه محققی صفحات 83-93

  احمد عزیزی به دلیل خلق سبک و زبانی نو و مخصوص به خود، آفرینش مضامین وترکیبات مبتکرانه و سرشار بودن آثارش از موضوعات اجتماعی متنوع، در میان شعرایپس از انقلاب، چهره ای شاخص و ممتاز به شمار می آید. یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی مطرح در آثار عزیزی، موضوع زن و مسایل مرتبط با زنان است. هدف این جستار آن است که با رویکردی توصیفی - تحلیلی به تبیین جنبه های گوناگون این موضوع در گستره آثار ادبی منظوم و منثور این شاعر می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، رویکرد عزیزی به زن از سویی کاملا متاثر از عقاید و آموزه های اسلامی،فرهنگ تشیع و ارزشهای انقلابی است و از سوی دیگر جنبه تعلیمی دارد؛ یعنی او بابازآفرینی سیما و منزلت زن در جهان نگری و انسان شناسی اسلام و مکتب تشیع، درهیات جذاب هنر و تصاویر و تلمیحات شاعرانه، کوشیده است تا نگاه جامعه به زن ونگاه زن به خودش را با تعالیم قرآن، سیره اهل بیت (علیهم السلام) و ارزشهای انقلاب اسلامی منطبق سازد. او برای نیل به این هدف، از دو ابزار آموزشی الگو سازی و ایجادتقابل سود جسته است.

  کلیدواژگان: احمد عزیزی، زن، الگوسازی، ایجاد تقابل