فهرست مطالب

نشریه اسلام و سلامت
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طاهره سادات سید ناری*، زینب سادات رنجبران، محمدحسین قاسم پیوندی صفحات 7-17
  سابقه و هدف

  جسم و روح در وجود آدمی ارتباطی بسیار وثیق با یکدیگر دارند و اختلال و بیماری در هرکدام، بر دیگری تاثیر می گذارد. از منظر اسلام، سلامتی جسم و روح، در رشد و تعالی انسان تاثیر بسزایی دارد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع هدف پژوهش حاضر این است که مولفه های سلامتی جسم و روح در سیره حضرت زهرا (علیها السلام) به عنوان الگوی برتر مورد بررسی قرار گیرد.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش با روش توصیفی به بررسی روایات مربوط به سیره حضرت زهرا (علیها السلام) در اهمیت سلامت و مولفه های آن در منابع روایی پرداخته شده است.

  یافته ها

   مولفه های معرفی شده برای سلامتی جسمی در سیره حضرت زهرا (علیها السلام) عبارت است از: رعایت آداب خوردن، خواب کافی و مناسب، فعالیت جسمی، رعایت بهداشت شخصی. مولفه های سلامتی روانی نیز علم آموزی، داشتن شغل و مسئولیت، عبادت کردن، داشتن روحیه هنری، توجه به آراستگی، اهمیت دادن به تفریح و استراحت، اهتمام به ازدواج و تشکیل خانواده است.

  نتیجه گیری

   با الگو قرار دادن این مولفه ها در زندگی فردی و اجتماعی، می توان زندگی سالم و بهتری داشت و داشتن هر دو نوع سلامتی جسمی و روانی، باعث فراهم شدن خانواده ای سالم و به دنبال آن جامعه ای سالم می شود که درنهایت منجر به پیشرفت مادی و معنوی و رسیدن به حیات طیبه می گردد.

  کلیدواژگان: حضرت زهرا (علیها السلام)، سلامتی جسم، سلامتی روح، مولفه ها، سیره
 • معصومه انصاری، شعله ساعد موچشی، روناک حمزه ای، فریبا طیری، مهرداد خالدیان* صفحات 18-26
  سابقه و هدف

  سلامت دارای چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که بعد معنوی سلامت از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اینکه حفظ سلامت معنوی، جسمی، روانی و اجتماعی دانشجویان پرستاری به عنوان مولفه های مهم سلامت در ارتقای کارکرد آنها در سازمان های بهداشتی و درمانی موثر خواهد بود، بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی ارتباط فعالیت های مذهبی با سلامت جسمانی و روانی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1398 است.

  مواد و روش ها

  نمونه ی پژوهش این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، 184 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ابزار پژوهش، پرسشنامه ی "زمینه یابی سلامت ویر و شربورن" شامل 36 سوال بسته پاسخ است. داده ها با نرم افزار SPSS 22 و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   در مطالعه ی حاضر، بین سلامت جسمانی با فعالیت مذهبی و مولفه های آن، رابطه ی معناداری مشاهده نشد  (P-value>0/05). بین سلامت روانی با فعالیت مذهبی و مولفه های آن، رابطه ی معنادار وجود دارد (0/000=P-value). بین فعالیت مذهبی و مولفه های آن، سلامت جسمانی و سلامت روانی با جنسیت، مقطع تحصیلی، سابقه ی اختلال روانی، وضعیت تاهل و رده ی سنی رابطه ی معناداری مشاهده نشد (0/05P-value>) اما با ترم تحصیلی دانشجویان رابطه ی معنادار گزارش شد (P-value<0/05).

  نتیجه گیری

  نظر به "متوسط" بودن سطح سلامت روانی دانشجویان و رابطه ی مستقیم و معنادار بین سلامت روانی با فعالیت مذهبی و مولفه های آن، لازم است جهت ارتقاء سطح معنویت دانشجویان پرستاری و مامایی برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

  کلیدواژگان: فعالیت مذهبی، سلامت جسمانی، سلامت روانی، دانشجویان پرستاری و مامایی
 • راضیه آدینه سالاروند، حسن رضایی جمالویی* صفحات 27-34
  سابقه و هدف

  قدردانی از خدا و هوش معنوی می توانند به عنوان عواملی اثرگذار بر افزایش تحمل ناکامی در نظر گرفته شوند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی قدردانی از خداوند، هوش معنوی و تحمل ناکامی دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش توصیفی- همبستگی از بین کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی شهر تهران در سال 1397، 384 نفر (با توجه به برآورد فرمول کوکران) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های تحمل ناکامی هارینگتون، قدردانی از خداوند کراس و هوش معنوی کینگ استفاده شد. از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد تحمل فرد در برابر ناکامی با قدردانی از خدا و با هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری داشت. همچنین نتایج نشان داد ترکیب مولفه های قدردانی از خدا و هوش معنوی 88% واریانس تحمل دانشجویان در برابر ناکامی را پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری

  با استناد به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود که در مراکز دانشگاهی جهت افزایش میزان تحمل دانشجویان در برابر ناکامی و افزایش سلامت روانشناختی آن ها به مولفه های معنوی و مذهبی توجه ویژه ای شود.

  کلیدواژگان: تحمل ناکامی، قدردانی از خداوند، هوش معنوی
 • عباس نیکزاد* صفحات 35-44
  سابقه و هدف

  از مباحثی که در موضوع علم و دین مطرح است بحث علم دینی و علم غیر دینی است. پرسشی که در این مبحث مطرح است این است که آیا می توان علوم را به علوم دینی و علوم غیر دینی دسته بندی کرد؟ آیا اساسا علم غیر دینی داریم؟ و یا برعکس علم دینی داریم؟ آیا همه علوم را می توان به دینی و غیر دینی تقسیم بندی کرد؟ به عنوان نمونه آیا می توان گفت که ما فیزیک دینی و غیر دینی و پزشکی دینی و غیر دینی و روانشناسی دینی و غیر دینی و اقتصاد دینی و غیر دینی داریم؟

  مواد و روش ها

   در این نوشتار تلاش شده است که با مراجعه به متون دینی و تحلیل های عقلی و بررسی دیدگاه های مختلف و دریافت نکته های مثبت و رد و انکار نکات نامقبول بهترین نظریه در باب علم دینی و غیر دینی مطرح گردد.

  یافته ها

  یک دیدگاه این است که هم علوم دینی داریم و هم غیر دینی و همه علوم را می توان به دینی و غیر دینی تقسیم کرد. دیدگاه دیگر این است که اساسا علم غیر دینی و سکولار نداریم همه علوم دینی اند.

  نتیجه گیری

   عرصه اصلی تقسیم بندی علوم به دینی و غیردینی علوم انسانی به معنای خاص است. در این عرصه بیشتر می توان از علم دینی و غیر دینی سخن گفت: اما در رشته های دیگر این تقسیم بندی چندان موجه نیست. البته در عرصه های دیگر نیز نقش دین را در برخی از مبانی و نیز راهکارها نمی توان نادیده گرفت.

  کلیدواژگان: علم، دین، علوم دینی، علوم غیردینی، علوم انسانی
 • سیدمحمد سیدکلان*، صادق ملکی آوارسین صفحات 45-54
  سابقه و هدف

  سلامت اجتماعی به عنوان یک اصل بنیادی و کلیدی در بهبود، تعالی و عملکرد اثربخش هر جامعه سهم بسزایی دارد که پرداختن به این حوزه در تحلیل های دین مدار به نظر می تواند وضعیت سلامت اجتماعی جامعه را بهبود بخشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش تحلیلی - توصیفی انجام پذیرفته است که از منابع تفسیری قرآن کریم بهره گرفته شده است.

  یافته ها

  بر اساس مفاد سوره کهف، رسیدن انسان به سعادت ابدی در سایه ی اعتقاد به حضرت حق تعالی و انجام کارهای شایسته در اجتماعات انسانی است، یعنی خلوص نیت در انجام کارها و شریک قرار ندادن در انجام کارهای شایسته بستر ساز لقای پروردگار است که به سلامت اجتماعی پایدار منجر می گردد. امنیت اجتماعی تبلور رحمت و مظهر مهر الهی دانسته شده و بدین لحاظ هر جامعه ای که از امنیت انسانی برخوردار نباشد از رحمت و مهر الهی دورافتاده و از سلامت اجتماعی نیز برخوردار نخواهد بود و مهم تر از همه امنیت اجتماعی به عنوان پایه تحقق سلامت اجتماعی و عدالت اجتماعی ضامن تحقق آن آمده است.

  نتیجه گیری

  در نتیجه، سلامت اجتماعی با ابعاد آن (فعالیت های اجتماعی، بهزیستی اجتماعی، چگونگی ارتباطات اجتماعی، ارتباطات بین فردی، حمایت اجتماعی، رضایت خاطر و مشارکت در نقش های اجتماعی) در سوره کهف با خلوص نیت و به دور از شرک دیده شده است. شایسته است سیاست گذاران عمومی در تامین سلامت اجتماعی، به آموزه های قرآن در خصوص سلامت اجتماعی به عدالت اجتماعی به عنوان زیربنا و امنیت اجتماعی در جهت بقای آن توجه کنند.

  کلیدواژگان: قرآن، سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سوره ی کهف
 • زمان عابدی میانده، سید جعفر موسوی* صفحات 55-62
  سابقه و هدف

  بنابر اهمیت سلامت جامعه و سازمان هایی که در این زمینه پیشگام هستند بررسی سلامت سازمانی و عوامل مرتبط مانند هوش معنوی از اهمیتی فزآینده برخوردار است. لذا به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت سازمانی کارکنان دو اداره مهم متولی تندرستی کشور پرداخته شد.

  مواد و روش ها

   روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل بود. از روش نمونه گیری تمام شمار و جدول مورگان برای هر یک از ادارات استفاده شد که مجموعا 356 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هوش معنوی و سلامت سازمانی بود. روایی صوری آنها توسط اساتید مرتبط تایید و پایایی آنها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84 و 0/90 بدست آمد. برای بررسی فرضیه ها از روش های تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل با کمک SPSS 24 انجام شد.

  یافته ها

   کارکنان اداره علوم پزشکی و اداره ورزش از هوش معنوی به ترتیب (3/9 و 4/1) و سلامت سازمانی (4 و 3/8) بالای متوسط برخودار بودند. بین هوش معنوی و سلامت سازمانی کل کارکنان رابطه معنادار وجود داشت (r=0.436, P<0.01). تفاوت معناداری بین سلامت سازمانی و هوش معنوی کل کارکنان این دو سازمان وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   با توجه به اهمیت هوش معنوی و سلامت سازمانی در مدیریت منابع انسانی و وجود ارتباط بین آنها، تدوین برنامه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد بطوری که این دو سازمان پیشرو در امر تندرستی و بهداشت، الگوی سایر سازمان ها باشند.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، سلامت سازمانی، مدیریت منابع انسانی، علوم پزشکی، اداره ورزش و جوانان
 • علیرضا طبیبی*، فاطمه زمانیان نجف آبادی صفحات 63-75
  سابقه و هدف

  در طول سال های اخیر، سلامت روان به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حوزه سلامت مطرح و رو به افزایش است. با این وجود از دیرباز همواره مکاتب الهی به معیارهای رشد و سلامت انسان توجه داشته اند. در همین راستا قرآن عصاره مکتب وحی، به هر دو بعد جسمی و معنوی او توجه ویژه داشته و راهکارهایی را درسطح شناختی، عاطفی و رفتاری ارایه نموده است. بر همین اساس پژوهشگر هدف خود را بررسی راهکارهای قرآنی برای رشد و ارتقاء سلامت روان قرار داد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مرور آیاتی پیرامون راهکارهای رشد سلامت روان پرداخته شده است. سپس در مواردی از روایات و برخی دستاوردهای علم روانشناسی نیز جهت تکمیل مباحث استفاده شد.

  یافته ها

   با توجه به آیات قرآن، عواملی چون ایمان به مبدا و معاد (با آثار شناختی و رفتاری آن)، میانه روی، تعقل و اندیشه ورزی، خودشناسی، محبت الهی، حضور موثر در جامعه و همدلی و... در رشد سلامت روان موثرند. همچنین در این پژوهش به معاد بیشتر از جنبه تکاملی آن توجه شده است.

  نتیجه گیری

   قرآن کریم که خود را هدایتگر انسان به سوی رستگاری معرفی می نماید، انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی می داند و از آنجا که سلامت روان، بیانگر نوعی تعادل روانی است، تمامی جنبه های وجودی انسان و هماهنگی میان نیازهای او را در بر دارد. بنابراین می توان گفت؛ قرآن، فردی را سالم می داند که بین نیازهای جسمی، روانی و معنوی تعادل ایجاد کند و در نهایت رضایت او را در نظر گیرد. مطالعه حاضر نشان داده در نگاه قرآن، مقربان از بالاترین مراتب سلامت روانی و معنوی برخوردارند و پیشنهاد می شود مراکز علمی و پژوهشی، زمینه های انس بیشتر با قرآن را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: قرآن، سلامت روان، راهکارها، تعادل روانی
 • حامد رضاخانی مقدم، عبدالله اسدی، عدیل حمیدوند* صفحات 76-83
  سابقه و هدف

  آموزش فردی یک ارتباط دو طرفه محسوب می شود که برای ایجاد یک ارتباط درست، هدفمند و موفق نیازمند رعایت اصولی از طرف هم مخاطب و هم آموزش دهنده می باشد. این مطالعه مروری با هدف بررسی صفات و ویژگی های آموزش دهنده و مخاطب در برنامه های آموزش سلامت بر اساس تعالیم اسلامی انجام شده است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر در سال 1397 به شیوه ی مروری روایتی انجام شد که با بررسی منابع معتبر اسلامی سیره و آموزه های پیامبر و امامان در مورد سلامت و تندرستی تهیه گردید. منابعی که برای انجام این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند شامل منابع دست اول، مقالات مرتبط در پایگاه های علمی معتبر مانند Magiran،Noormages ، SID از سال 1377 تا 1397 و کتب دینی بودند. همچنین کلیدواژه های استفاده شده شامل اسلام، سلامتی، آموزش، فراگیر و آموزش دهنده بودند.

  یافته ها

   بر اساس بررسی های انجام شده ویژگی های آموزش دهنده شامل: سعه صدر، رعایت شخصیت دیگران، تخصص و تعهد، عمل به آموزش هایی که داده می شود، رعایت عدالت در آموزش، تقوا، رعایت نظم و وقت شناسی و غیره. ویژگی های مخاطب نیز عبارت بود از: خوب گوش دادن، جدیت، یادداشت برداری، احترام به مربی، عمل به آن چیزی که یاد گرفته شده، مشورت و غیره.

  نتیجه گیری

  صفات آموزش دهنده و یاد گیرنده از دیدگاه اسلام در برگیرنده ی اصول فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی است، خداوند در قرآن کریم برای آموزشگر و فراگیر صفاتی را تعیین کرده و در حقیقت آنها را در امر آموزش و یادگیری بدون اصول و راهنما رها نساخته است. پیشنهاد می شود صفات آموزشگر و فراگیر بر اساس تعالیم اسلامی بصورت کتابچه، قبل از آموزش در اختیار آنان قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: اسلام، آموزش سلامت، آموزشگر سلامت
|
 • Tahereh Sadat Sayed Nari*, Zeinab Sadat Ranjbaran, Mohammadhossin Ghasempeyvandi Pages 7-17
  Introduction

  The body and soul in human being have a very strong relationship with each other, and the disturbance and illness of each may affect another. From the perspective of Islam, the health of the body and soul has a significant effect on human perfection and excellence. Considering the importance of this issue, the aim of this study was to state that the practical behavior (sireh) of Hazrat Zahra (SalAmollAh’alayh (S)) is as a superior model in this regard.

  Methods

  The current research investigated the narrations related to Hazrat Zahra's (S) sireh in the importance of health and its components using descriptive method.

  Findings

  The components introduced for body health included observing eating habits, adequate sleep, physical activity and personal health. The components of soul health consisted of learning education, having job and responsibility, worshipping, having an artistic spirit, attention to fitness, importance of recreation and relaxation as well as trying to get married and form a family.

  Conclusion

  By modeling these components in personal and social life, one can have a better and healthier life. Moreover, having both physical and soul health provides a healthy family and consequently, a healthy society, ultimately leading to material and spiritual progress and reaching pure life (hayat- e- tayebeh).

  Keywords: Hazrat Zahra (SalAmollAh’alayh), Body health, Soul health, Components, Sireh
 • Masomeh Ansari, Sholeh Saed Moucheshi, Ronak Hamzehei, Fariba Tairi, Mehrdad Khaledian* Pages 18-26
  Introduction

  Health has four physical, mental, social and spiritual dimensions of which spiritual dimension is the most important. Given that maintaining these four dimensions of nursing students as important components of mental health will be effective on their professional improvement in health care organizations. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between religious activities with physical and mental health of nursing and midwifery students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2019.

  Methods

  The sample of this descriptive-analytical study was 184 nursing and midwifery students of Kurdistan University of Medical Sciences, and the research tool was a "Ware & Sherbourne Health Survey" questionnaire containing 36 closed-ended questions. Data were analyzed by SPSS 22 using Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, independent t-test and one-way ANOVA.

  Findings

  In the present study, there was no significant relationship between physical health with religious activity and its components (P>0.05). There was a significant relationship between mental health and religious activity and its components (P=0.000). No significant relationship was found between religious activity and its components, physical health and mental health with gender, educational level, history of mental disorder, marital status and age, but they had a significant relationship with students' semester.

  Conclusion

  Considering the "average" level of mental health of students as well as the direct and significant relationship between mental health with religious activity and its components, it is necessary to plan for the promotion of spirituality among nursing and midwifery students.

  Keywords: Spiritual activities, Physical health, Mental health, Nursing, midwifery students
 • Razieh Adineh Salarvand, Hasan Rezaei Jamalouei* Pages 27-34
  Introduction

  Gratitude to God and spiritual intelligence can be considered as effective factors to increase the frustration tolerance. Therefore, the aim of this study was to compare the effectiveness of gratitude to God and spiritual intelligence on frustration tolerance of students of Tehran universities.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, 348 students (according to Cochran's formula) were selected from all State and Azad Universities in 2018 through simple random sampling. Data were collected using “Frustration Discomfort Scale” (Harrington, 2005), “Gratitude to God Scale” (Krause, 2006), and “Spiritual Intelligence Scale” (King, 2007). Pearson correlation and multivariate regression tests were applied for data analysis.

  Findings

  The findings showed that there was a positive and significant relationship between individual’s frustration tolerance with gratitude to God and spiritual intelligence. Moreover, combination of these two factors predicted 88% of the variance in frustration tolerance among students.

  Conclusion

  According to the results, it is recommended to pay special attention to the religious and spiritual factors in universities for enhancing students’ frustration tolerance and their psychological health.

  Keywords: Frustration tolerance, Gratitude to God, Spiritual intelligence
 • Abbas Nikzad* Pages 35-44
  Introduction

  Religious and non-religious sciences are among the topics in science and religion. The question that arises is whether sciences can be categorized into religious and non-religious ones? Is there basically non-religious science? Or conversely, is there religious science? Can all sciences be divided into religious and non-religious? For example, can it be said that whether there are religious and non-religious physics, medicine, psychology and economics?

  Methods

  In this study, it has been attempted to suggest the best theory about religious and non-religious sciences by referring to religious texts, performing rational analyses, examining different approaches, receiving positive points and rejecting unacceptable points.

  Findings

  One approach is that there are both religious and non-religious sciences and all sciences can be divided into religious and non-religious. Another approach is that there is basically no secular science, and all are religious sciences.

  Conclusion

  The main area of this division of the human sciences has a special meaning. In this area, the religious and non-religious sciences can be further discussed. However, in other fields this division is not justified. In other respects, of course, the role of religion in some of the fundamentals and strategies cannot be ignored.

  Keywords: Science, Religious Sciences, Non-religious sciences, Human sciences
 • SM Seyyedkalan*, S Maleki Avarsin Pages 45-54
  Introduction

  Social health as a fundamental and key element in the improvement, excellence and effective performance of any society has a major role; therefore, addressing this area in religious-oriented analyses can improve the social health status of the community.

  Methods

  This descriptive-analytical study applied the interpretive sources of the Holy Qur’an.

  Findings

  According to the provisions of the Surah Al-Kahf, man's attainment of eternal bliss is in the shadow of belief in God and of doing decent deeds in human societies, namely, the purity of intention to do things and not to make a partner in doing the decent deeds is the basis of seeing God, leading to the sustainable social health. Social security is the crystallization of mercy and manifestation of divine mercy; therefore, any society which does not enjoy human security will not have divine mercy and social health. Most importantly, the social security has served as the basis for the realization of social health and justice.

  Conclusion

  As a result, social health with its dimensions (social activities, social well-being, how social communication, interpersonal communication, social support, satisfaction and participation in social roles) has been found in Kahf Surah with sincerity and without shirk. Public policymakers in the provision of social health should pay attention to the teachings of the Qur'an on social health to social justice as the foundation and social security for its survival.

  Keywords: Qur’an, Social health, Social security, Social justice, Kahf Surah
 • Zaman Abedi Miandeh, Seyyed Jafar Moosavi* Pages 55-62
  Introduction

  Considering the importance of community health and the leading organizations in this field, investigating organizational health and related factors such as spiritual intelligence is of increasing importance. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and organizational health among the staff of two important State health departments.

  Methods

  The statistical population in this descriptive correlational study was staff of Babol University of Medical Sciences and Department of Sport and Youth. A total of 356 individuals were selected by using full census sampling method and Morgan table. Data were collected through Spiritual Intelligence and Organizational Health questionnaires. Their face validity was confirmed by the respective professors and their reliability was 0.84 and 0.90 based on Cronbach's alpha, respectively. To analyze the hypotheses, Pearson correlation analysis and independent t-test were applied in SPSS 24.

  Findings

  The staff of the Departments of Medical Sciences and Sport had a high average of spiritual intelligence (3.9 and 4.1) and organizational health (4 and 3.8, respectively). There was a significant relationship between spiritual intelligence and organizational health of all staff (r= 0.436, P<0.01). There was no significant difference between organizational health and spiritual intelligence of the total staff of these two organizations.

  Conclusion

  Given the importance of spiritual intelligence and organizational health in human resource management and the relationship between them, the development of pre-service and in-service training programs should be considered so that these two leading organizations in health should be the model for other organizations.

  Keywords: Spiritual intelligence, Organizational health, Human resource management, Medical sciences, Department of Sport, Youth
 • Alireza Tabibi*, Fatemeh Zamaniyan Najafabadi Pages 63-75
  Introduction

  Mental health has recently become one of the most important issues in the field of health and psychology. However, divine schools have always been concerned with the criteria of human growth and health. In the same way, Qur’an, the essence of the revelation school, has not only considered both humans’ physical and spiritual aspects, but also it has provided some approaches in the emotional, behavioral and cognitive levels. So, the aim of the present study was to investigate the Qur’anic strategies for developing the mental health.

  Methods

  This analytical-descriptive study reviewed some verses concerning strategies for development of mental health. For this purpose, some verses as well as psychological achievements were also used.

  Findings

  Regarding Qur’anic verses, some factors including faith in the Origin and Ma’ad (resurrection) (accompanied with its cognitive and behavioral effects), modesty, thinking, self-knowledge, divine love, empathy, effective communications and so on would affect mental health. Moreover, the present study took Ma’ad into account much more in terms of its evolutional aspect.

  Conclusion

  The Holy Qur'an, which presents itself as the guide of man to salvation, considers man to have two material and spiritual dimensions. Since mental health represents a kind of mental balance, it encompasses all aspects of human existence and coordination of one's needs. Therefore, it can be said that the Qur’an considers a person healthy, who can balance between physical, mental and spiritual needs, ultimately leading to his satisfaction. The current study has shown that in the Qur'an's view, the nearest enjoy the highest levels of mental and spiritual health; thus, it is suggested that scientific and research centers should provide more context for familiarity with Qur'an.

  Keywords: Qur’an, Strategies, Mental Health, Spiritual balance
 • Hamed Rezakhani Moghaddam, Abdollah Asadi, Adil Hamidvand* Pages 76-83
  Introduction

  Individual education is a two-way communication that requires proper observation from both learner and educator to create a targeted and successful relationship. This study aimed to determine the characteristics of educator and learner in health education programs based on Islamic teachings.

  Methods

  This narrative review study was conducted through studying the Islamic reliable sources and teachings of the prophet and Imams regarding health and well-being in 2018. The sources used for this study included first-hand resources, religious books and relevant articles in authoritative scientific databases including Magiran, Noormages and SID from 1998 to 2018. The used keywords were Islam, health, education, learning and education.

  Findings

  Based on the findings, the educator's characteristics included praising, respecting the personality of individuals, specialty and commitment, practicing on the given teachings, observing justice in education, piety, observing order and awareness and so on. Moreover, the learner's characteristics were careful listening, seriousness, taking notes, respecting to educator, practicing on what was learned, consulting and
  so on.

  Conclusion

  From the Islamic point of view, the characteristics of educator and learner include cultural, moral and social principles. In the Holy Qur’an, God has set traits for educators and learners, and in fact, has not left them in teaching and learning without principles and guidance. It is suggested that the educator and learner’s characteristics should be provided for them in the form of booklets based on Islamic teachings before teaching.

  Keywords: Islam, Health education, Health educator