فهرست مطالب

نشریه اسلام و سلامت
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 17، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر خدایاری شوطی* صفحات 1-12
  سابقه و هدف

  تاثیرات مختلف قرآن در رفتار انسان ها و تاثیر شاکله در این خصوص، همواره مورد بحث مفسران و دانشمندان بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شاکله بر رفتارهای فردی و اجتماعی و نحوه مواجهه انسان با آیات قرآن کریم می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با بررسی مفهوم و تفسیر واژه های شاکله، فطرت، طینت، نیت و اراده و اختیار در قرآن و ارتباط مفاهیم یاد شده با جهت گیری های فردی و اجتماعی انسان با استفاده از تفاسیر معتبر همچون؛ تفسیر المیزان، تفسیر نور و تفسیر احسن الحدیث و برخی مقالات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و گنجینه معارف حوزه علمیه قم، فصلنامه اقتصاد اسلامی، پژوهه، بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی و ارتباط مفاهیم یاد شده با جهت گیری های فردی و اجتماعی انسان در قبال قرآن کریم انجام یافته است.

  یافته ها

  زمینه های رفتاری به صورت استعداد در نهاد هر انسانی منظور شده است؛ اما غرض آفرینش، بهره مندی از این استعدادها و راه یابی انسان ها به ساحت الهی به صورت اختیاری است. با این وجود، آورده های شخصیتی انسان نیز در این جهت، ایفای نقش می نماید.

  نتیجه گیری

  امکان صراط ذهنی (رفتار صحیح) و کژی ذهنی (رفتار نادرست) در حدود قدرت و اختیار انسان است و این خود به شاکله او بستگی دارد؛ در این میان، قرآن راهنمای پرهیزگاران و مایه شفای آنان و مایه زیان ستمگران است.

  کلیدواژگان: شاکله، رفتار فردی، رفتار اجتماعی، انسان، قرآن
 • امین حسنوند* صفحات 13-19
  سابقه و هدف

  بر اساس معیارهای اسلامی، حجاب و عفاف یکی از مهم ترین ارکان دینی بوده که چندین بار در قرآن کریم و همچنین در احادیث معصومین به آن اشاره شده است. بررسی منابع تاریخی نشان داده که مسیله حجاب، مسیله جدیدی نبوده و در گذشته های دور هم زنان پوششی را برای خود انتخاب می کردند. حجاب نه برای محدودیت، بلکه برای امنیت روحی-روانی و اجتماعی انسان انتخاب شده است. هدف از این مقاله، بررسی نقش حجاب و عفاف در دادن امنیت روانی برای مردان و زنان می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مروری حاضر، 24 مقاله از پایگاه های الکترونیکی و یا موتور جستجوگر از جمله PubMed، Google Scholar و SID مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که در افرادی که حجاب خود را رعایت کرده، ضمن پرداختن به تهذیب و تزکیه نفس، باعث حس امنیت در اطراف خود شده و از طرفی دیگر، با بالا بردن امنیت اجتماعی مسیر را برای حضور هرچه بیشتر در اجتماع فراهم می کنند. حفظ حجاب هم برای مرد و هم برای زن، ضمن رشد شخصیت و ارزشمند نمودن فرد، موجب ایجاد امنیت روحی-روانی، کمال گرایی و در نهایت استحکام بنیان خانواده می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرگذاری حجاب در روابط انسان ها، بر مرد و زن واجب است که ضمن رعایت و حفظ حجاب و عفاف، باعث افزایش سطح امنیت روحی-روانی و نهایتا امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده ها شوند.

  کلیدواژگان: حجاب، عفاف، امنیت روانی
 • سیده راضیه پورمحمدی*، مرتضی پهلوانی، سمیرا کرامتی کلی، رضیه سادات کرماجانی صفحات 20-27
  سابقه و هدف

  گرایش انسان به دین با تاریخ بشر مقارن است، از این رو وجود اعتقادات معنوی در زندگی بسیار حایز اهمیت است و قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانی برای هدایت بشر است، به این مسیله توجه زیادی دارد. پژوهش های تجربی حاکی از هماهنگی یافته ها در خصوص رابطه بین دینداری و افسردگی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین دینداری و افسردگی در زنان پس از زایمان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه مورد پژوهش شامل زنانی است که در بیمارستان ابن سینا واقع در شهرستان نورآباد دلفان در سال 1400 زایمان کرده اند. در این پژوهش از دو پرسش نامه دینداری (سراج زاده 1392) و پرسش نامه افسردگی بک (1961)، استفاده شده است. سوالات پرسش نامه دینداری و افسردگی به ترتیب دارای 30 و 21 سوال می باشد. برای نمونه گیری از بین زنان در بخش مامایی، در بیمارستان ابن سینا به تعداد 341 پرسش نامه جمع آوری شد.

  یافته ها

  مقدار ضریب رگرسیون استاندارد شده (B) در این مدل برابر با 0/645 می باشد که نشان می دهد میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته یک همبستگی مناسب می باشد. ضریب تعیین (R2) یا مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر با 0/416 بوده که بیانگر آن است که 41/6 درصد از واریانس متغیر وابسته (افسردگی) توسط متغیرهای مستقل (دینداری و مولفه هایش) تبیین می شود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که بین دینداری و افسردگی زنان پس از زایمان رابطه تنگاتنگی وجود دارد. از این رو به نظر می رسد که دینداری می تواند منجر به افزایش سطح سلامت روانی زنان پس از زایمان گردد.

  کلیدواژگان: دینداری، افسردگی، سلامت روان، زایمان
 • محمد دانش نهاد*، محمدحسن وکیلی صفحات 28-38
  سابقه و هدف

  بر اساس آیات و روایات، سکوت نمودن یکی از تکنیک های اساسی در جهت کنار زدن اضطراب و دست یافتن به آرامش است. این تحقیق درصدد بررسی کیفیت تاثیرگذاری سکوت در تحصیل آرامش است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا صورت گرفته و در این زمینه تکیه اصلی مباحث بر روی منابع قرآنی و روایی است که بر این اساس ابتدا بایستی نقش تکنیک سکوت در رفع عوامل اضطراب را بر اساس تحلیل مفاد آیات و روایات بررسی نمود و پس از آن به نقش چنین تکنیکی در دستیابی به آرامش پرداخت تا در گام نهایی حوزه های سه گانه تکنیک سکوت و نقش آنها در تحصیل آرامش روشن گردد.

  یافته ها

  بسیاری از اضطراب ها و آشفتگی ها نتیجه کثرت ارتباط با بیرون است که تکنیک سکوت می تواند چنین ارتباطات از هم گسیخته را کنترل نماید و مقدمات آرامش را فراهم آورد. همچنین تکنیک سکوت علاوه بر نقش سلبی، نقش ایجابی نیز دارد و می تواند انسان را با رهنمون کردن به درون خود و ارتباط یافتن با خداوند از مسیر عبودیت به آرامش حقیقی دست یابد. علاوه بر این، حوزه های سه گانه تکنیک سکوت در برابر اموری همچون گناهان، امور لغو و بی فایده و امور بافایده قرار می گیرد.

  نتیجه گیری

  بر اساس آیات و روایات سکوت علاوه بر این که با رفع عوامل بیرونی اضطراب و ناآرامی را از میان برمی دارد؛ نقشی به سزا در دستیابی به آرامش درون نیز دارد.

  کلیدواژگان: سکوت، آیات و روایات، آرامش، اضطراب
 • سید عبدالله محمودی، محسن شمسی* صفحات 39-52
  سابقه و هدف

  با توجه به جمعیت رو به افزایش سالمندان و شیوع مشکلات عاطفی و روانی در بین آنان و کمبود خدمات ویژه ی سالمندان، توجه به معنویت و ایمان، برای مقابله با این شرایط و توجه به آموزه های دینی در امر نگهداری و مراقبت از سالمندان می تواند در کاهش این مشکلات موثر باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزه های دین اسلام و توصیه های سازمان جهانی بهداشت در خصوص سلامت سالمندان انجام پذیرفته است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مروری روایتی است که طی آن مقالات فارسی و انگلیسی بدون محدودیت زمانی با استفاده از بانک های اطلاعاتی بین المللی Web of Science, ScienceDirect, PubMed, Google Scholar و با استفاده از کلیدواژه های انگلیسی Islamic Health، Aging Population، Mental Health و Elderly Health به صورت تکی و ترکیبی و همچنین از معادل کلیدواژه های فارسی در بانک های اطلاعات فارسی شامل SID، Irandoc و Magiran جستجو انجام پذیرفت. در انتها تعداد 23 مقاله وارد مطالعه گردید.

  یافته ها

  آموزه های دین اسلام در خصوص نقش خانواده در مراقبت از سالمندان، وظیفه جامعه در قبال سالمندان، وظیفه حکومت در برابر سالمندان، آموزش و توانمندسازی سالمندان و تکریم و احترام به سالمندان و در تمام ابعاد سلامت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی سالمندان توصیه هایی ارایه نموده است که امروزه نیز در دستور العمل های سازمان جهانی بهداشت در زمینه مراقبت از سالمندان ارایه شده است.

  نتیجه گیری

  آنچه از مجموعه آموزه های دین اسلام استنباط می شود، تاکید بر کرامت سالمندان در اسلام و توجه به نیازهای مادی و معنوی این گروه می باشد. پیشنهاد می شود در کنار دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت، توجه به آموزه های دین اسلام در قالب بعد سلامت معنوی در ارکان ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه در سیستم بهداشت و درمان کشورهای اسلامی در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سالمندان، سازمان جهانی بهداشت، سلامت جسمی، اسلام
 • جمال رضایی اوریمی، سیده زهرا آدابی نیا، طاهره شاکری، سید محمد هاشمی مهر* صفحات 53-69
  سابقه و هدف

  تاریخ پزشکی ایران قدمتی کهن و سابقه ای درخشان دارد. این درخشش در اعتلای دانش طب در تمدن اسلامی نیز به چشم می خورد. هدف از مطالعه حاضر، جستاری در زندگی و آثار علمی اطبای طبرستان در دوره ایران اسلامی است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از کلیدواژه های پزشکان طبرستان، تاریخ پزشکی طبرستان، مازندران و طب ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد تاریخی و پایگاه های اطلاعاتی انجام گرفته است.

  یافته ها

  طبرستان بخشی از جغرافیای ایران بوده که با ظهور اسلام، مهد حکما و اطبایی شده که با خلق آثار ماندگار، موجب پویایی مکتب پزشکی اسلامی گردیده اند. در دوره ایران اسلامی، پزشکان نامداری همچون علی بن ربن طبری، سید اسماعیل جرجانی، ابوالحسن طبری، ابوسهل مسیحی و ابن هندوی طبرستانی در نقاط مختلف طبرستان می زیسته و طبابت می کرده اند. آن ها با خلق آثاری همچون فردوس الحکمه فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، المعالجات البقراطیه، المایه فی الطب و مفتاح الطب و منهاج الطلاب سهم بسزایی در رشد دانش پزشکی در ایران و تمدن اسلامی داشته اند.

  نتیجه گیری

  اندیشمندان طبرستانی در تالیف و تدوین بسیاری از رشته های تخصصی دانش پزشکی مانند چشم پزشکی و پزشکی اطفال پیشگام بوده اند. این مهم از سویی، سند تاثیر دانشمندان طبرستانی در شکوفایی تاریخ پزشکی ایران و از سوی دیگر سند هویت این سرزمین کهن به شمار می رود. امید است این پژوهش بتواند چهره واقعی پزشکی طبرستان و نقش پزشکان در پیشرفت دانش پزشکی ایران را به نسل امروز بشناساند.

  کلیدواژگان: تاریخ پزشکی، پزشکان طبرستان، مازندران، ایران اسلامی، طب ایرانی
|
 • Nasser Khodayari Shoti* Pages 1-12
  Background and aim

  Commentators and researchers have always discussed the various effects of the Qur’an on human behavior and the influence of Shakelah in this regard. The aim of this study was to investigate the effect of Shakelah on people’s individual and social behavior and to find out how people encounter the verses of the Holy Qur’an.

  Materials and methods

  This research was conducted to evaluate the meaning and interpretations of Shakelah, Fitra, Nature, Intention, Will and Discretion in the Qur’an, and the relationship between the aforementioned concepts and people’s individual and social orientations based on authentic references such as Tafsir Al-Mizan, Tafsir Noor Al-Ahsan and Tafsir Ahsan Al-Hadith, some articles of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Treasure of Qom Seminary, Quarterly Journal of Islamic Economics and articles of the Bank of Humanities and Islamic Sciences.

  Findings

  In general, there are behavioral contexts in every human being in the form of a set of abilities. The purpose of the creation system, however, is to lead man by his own free will into the divine sphere. However, the human personality plays an important role on this path.

  Conclusion

  The choice between right and wrong behavior is within the limits of one's power and discretion and depends on the person’s Shakelah. In the meantime, the Holy Qur’an is a guide and a source of healing for the hearts of the pious and a source of harm for the oppressors.

  Keywords: Shakelah, Individual behavior, Social behavior, Human, Qur’an
 • Amin Hasanvand* Pages 13-19
  Background and aim

  According to Islamic standards, hijab and chastity are one of the most important religious pillars, which have been mentioned several times in the Holy Qur'an and have also been mentioned many times in the Hadith of the Innocents. The study of historical sources has shown that the issue of hijab is not new and that women have chosen a veil for themselves in the past. The hijab is not chosen for restriction, but for the spiritual-psychological and social security of man. The aim of this study was to investigate the role of hijab and chastity in the spiritual security of men and women.

  Materials and methods

  In the present review study, 24 articles from electronic databases or search engines such as PubMed, Google Scholar, and SID were reviewed.

  Findings

  The results of the current study indicated that wearing the hijab creates a sense of security around them while dealing with refinement and self-cultivation, and on the other hand, paves the way for more presence in the community by increasing social security. Keeping hijab for both men and women develops the personality, makes the individual valuable, and creates spiritual-psychological security, perfectionism, and ultimately the strength of the family.

  Conclusion

  Considering the effect of hijab on interpersonal relations, it is obligatory for men and women to observe and maintain hijab and chastity to increase the level of spiritual-psychological security, social security, and strengthening of family foundations.

  Keywords: Hijab, Chastity, Psychological Security
 • Seyedeh Razieh Pourmohammadi*, Morteza Pahlavani, Samira Keramati Keli, Razieh Sadat Kermajani Pages 20-27
  Background and aim

  The human propensity for religion is as old as the history of mankind. Thus, spiritual beliefs are of great importance in a person’s life and the Holy Qur'an, the last book sent by God to guide mankind, pays great attention to this issue. Empirical studies confirm the consistency of findings on the relationship between religiosity and depression. The aim of the present study was to investigate the relationship between religiosity and depression in postpartum women.

  Materials and methods

  The population of this descriptive cross-sectional analytical study was women who gave birth in 2021 at Ibn Sina Hospital in Nurabad City, Delfan County. This study used the Religious Attitudes Questionnaire (Serajzadeh, 2013) and Beck Depression Inventory (1961), which included 30 and 21 questions, respectively. For sampling, 341 questionnaires were collected from women in the midwifery department of Ibn Sina Hospital.

  Findings

  The value of the standardized regression coefficient (B) in this model was 0.645, indicating that the correlation between the independent and dependent variables is adequate. The coefficient of determination (R2) or the square of the multiple correlation coefficients was 0.416, representing that 41.6% of the variance of the dependent variable (depression) is explained by the independent variables (religiosity and its components).

  Conclusion

  The present study has shown that there is a close relationship between religiosity and postpartum depression in women. Therefore, it seems that religiosity can lead to an improvement in the mental health of postpartum women.

  Keywords: Religiosity, Depression, Mental health, Childbirth
 • Mohammad Daneshnahad*, MohammadHassan Vakili Pages 28-38
  Background and aim

  According to the verses and narrations, silence is one of the basic techniques to overcome anxiety and achieve peace. The aim of this study was to investigate the quality of the influence of silence in achieving peace.

  Materials and methods

  This study was conducted using the method of gathering information, analyzing and comparing opinions. In this context, the discussions are mainly based on Qur’anic and narrative sources, on the basis of which the role of silence technique in eliminating anxiety factors should be analyzed using content analysis. Moreover, the current study examined the verses and narratives and then discussed the role of such a technique in achieving peace, so that in a final step, the three domains of the technique of silence and its role in learning peace were clarified.

  Findings

  Many anxieties and disorders are the result of multiple communications with the outside world. The technique of silence can control this disconnected communication and create the prerequisites for peace. In addition to its negative role, the silence technique has a positive role and can achieve true peace by leading man to his inner self and connecting him to God through the path of worship. The three domains of the technique of silence are placed before things as sins, useless things, and useful things.

  Conclusion

  Based on verses and narratives, silence can eliminate anxiety and restlessness by eliminating external factors; it also plays an important role in achieving inner peace.

  Keywords: Silence, Verses, narratives, Peace, Anxiety
 • Seyyed Abdollah Mahmoodi, Mohsen Shamsi* Pages 39-52
  Background and aim

  Considering the growing number of elderly people, the prevalence of emotional and psychological problems among them, and the lack of specialized services for the elderly, attention to spirituality and faith in dealing with these conditions and adherence to religious teachings in relation to the care and support of the elderly can be effective in reducing these problems. Therefore, the aim of this study was to investigate the teachings of Islam and recommendations of the World Health Organization (WHO) regarding the health of the elderly.

  Materials and methods

  In this narrative review study, Persian and English articles were searched without time limit in international databases such as Web of Science, ScienceDirect, PubMed and Google Scholar. English keywords including Islamic Health, Aging Population, Mental Health, and Elderly Health were used individually and combined and the corresponding Persian keywords in Persian information databases such as SID, Irandoc and Magiran. In the end, 23 articles were included in the study.

  Findings

  The teachings of Islam include recommendations on the role of the family in caring for the elderly, the duty of society towards the elderly, the duty of government towards the elderly, the education and empowerment of the elderly, and honoring and respecting the elderly in all aspects of the physical, mental, social and spiritual health of the elderly, which are also included in the WHO's guidelines on the care of the elderly.

  Conclusion

  What can be derived from the teachings of Islam is the emphasis on the dignity of the elderly in Islam and the attention to the material and spiritual needs of this group. It is suggested that, in accordance with the WHO's guidelines, consideration of the teachings of Islam in the form of the spiritual health dimension in the pillars of primary health care should be a priority in the health and treatment system of Islamic countries.

  Keywords: Elderly, World Health Organization, Physical health, Islam
 • Jamal Rezaei Orimi, Seyede Zahra Adabinia, Tahereh Shakeri, Seyed Mohammad Hashemimehr* Pages 53-69
  Background and aim

  Iran's medical history has a brilliant history. This brilliance can also be seen in the advancement of medical knowledge in Islamic civilization. The aim of this study was to investigate the life and scientific works of the physicians of Tabaristan in the Islamic period of Iran.

  Materials and methods

  This research was analyzed by a descriptive-analytical method using the keywords of Tabaristan physicians, medical history of Tabaristan, Mazandaran, and Persian medicine. Data collection was done using library sources, historical documents, and databases.

  Findings

  Tabaristan is a part of the geography of Iran, which with the advent of Islam, became the cradle of healers who, by lasting works, caused the dynamism of Islamic medicine. During the era of Islamic Iran, famous physicians such as Ali Ibn Rabban Tabari, Seyed Ismaeil Jorjani, Abul Hassan Tabari, Abu Sahl Masihi, and Ibn Hindu Tabaristani lived and practiced medicine in different parts of Tabaristan. By writing Ferdows al-Hikma fi al-Tibb, Zakhirah Kharazmshahi, Al-Mualijat al-Boqaratiyah, Al-Miat fi al-Tibb, and Meftah al-Tibb va Menhaj al-Tollab, they have made a significant contribution to the prosperity of medical knowledge in Iran and Islamic civilization.

  Conclusion

  Tabaristan thinkers have been pioneers in authoring and compiling many specialized fields of medical knowledge such as ophthalmology and pediatrics. This is important, on the one hand, a document of the influence of Tabaristan scientists in the flourishing of Iran's medical history, and on the other hand, a document of the identity of this ancient land. It is hoped that this research can introduce the real face of Tabaristan medicine and the role of its physicians in the advancement of Iranian medical knowledge to today's generation.

  Keywords: Medical history, Tabaristan physicians, Mazandaran, Islamic Iran, Persian Medicine