فهرست مطالب

مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - پیاپی 11 (بهار 1399)
 • پیاپی 11 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهمن خسروی پور *، خدیجه سلیمانی هارونی صفحات 1-6

  آب مایه حیات است و نعمتی است که بی توجهی و عدم مدیریت مناسب آن بشریت را به مخاطره میاندازد؛ تا آنجا که تحلیل گران، جنگهای آینده را در راستای منابع آبی و رسیدن به آن میدانند. در حقیقت بحران آب یک امر اجتماعی است پدیدهای چند وجهی است که مدیریت بهره برداری و توسعه منابع  و آب به عنوان یکی از پدیده های اساسی محیط زیستی آب نیز یک موضوع پیچیده و چندبعدی است و به نظر میرسد تاکنون بیشتر بعد فنی آن مد نظر قرار گرفته و به ابعاد اجتماعی- جامعه شناختی آن کمتر توجه شده بلکه از جنبه های فنی و زیستی مورد توجه قرار گرفته است. بررسیها نشان اجتماعی میدهد ارتباط متقابل و معنی داری بین ساختار مدیریت آب و ساختار جامعه شناختی کشورها اعم از سیاسی اقتصادی وجود دارد که بدون شناخت و توجه به آن نمیتوان راهکار جامع و پایداری برای مدیریت منابع آب کشور ارایه داد. در این مقاله مروری با مطالعه اسناد مکتوب ضمن بررسی بحران آب و اهمیت توجه در بکارگیری استراتژیهای مناسب برای گذر از این بحران به نقش و اهمیت سایر علوم همچون تاریخ، حسابرسی آب، علوم اجتماعی و... پرداخته و در پایان چند راهکار برای تقویت پیوند سایر علوم با علم مهندسی آب و ترغیب محققان به داشتن دیدگاه جامعتر و چندبعدی به فرایند مدیریت آب ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حسابرسی آب، هیدرولوژی اجتماعی، مدیریت منابع آب، علوم اجتماعی
 • معصومه فراستی*، حسین شاکری، علی راحمی صفحات 7-16
 • فاطمه عوض پور، احسان آفریدگان صفحات 17-30
 • سیده زهره آزاده قهفرخی*، صفورا جعفری ازان خاری، سیده فاطمه آزاده قهفرخی صفحات 31-44

  فرآیند پس از برداشت گیاهان دارویی اهمیت زیادی در چرخه تولید این گیاهان دارد، یکی از روش های مرسوم نگهداری گیاهان دارویی خشک کردن است. این فرآیند با کاهش رطوبت گیاه از فعالیت آنزیمی و میکروبی محصول کاسته و بر عمر انباری آن میافزاید. رسیدن به حد استاندارد رطوبت جهت دستیابی به حداکثر صرفه اقتصادی در بازار جهانی تجارت و حفظ فاکتورهای کمی و کیفی از دیگر مزایایی این فرآیند است. حفظ رنگ، بو، مزه، ماهیت شیمیایی و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی از مهمترین دغدغه های محققین میباشد. انتخاب روش مناسب خشک کردن گیاهان دارویی بسته به نوع اندام، محتوای رطوبتی آن و هدف از خشک کردن متفاوت است. با توجه به زمان بر بودن، نیاز به فضای زیاد، عدم غیر یکنواختی در خشک شدن، احتمال اکسایش و کاهش میزان مواد موثره در روش های طبیعی ، کنترل شرایط محیطی از جمله آفتاب خشک، بهینه سازی فرآیند خشک کردن حایز اهمیت میباشد. دستیابی به روش های جدید میتواند موجب کاهش طول زمان خشک کردن و حفظ حداکثری فاکتورهای کمی و کیفی مدنظر شود. مطالعات متعددی در بررسی اثر خشک کردن بر ویژگیهای اصلی گیاهان در سالهای اخیر صورت گرفته است. این بررسی ها با هدف سازماندهی اطلاعات موجود در گیاهان مورد مطالعه، روش های خشک کردن و پارامترهای اندازه گیری آنها بوده است .در نهایت تکنولوژیهای نوین، به حداقل رساندن تغییرات خام را هدف قرار دادند.

  کلیدواژگان: خشک کردن، کارتنوئیدها، دمای خشک کردن
 • فاطمه تبریزی، الهام موحد*، حسن اجاقلو صفحات 45-52
 • مریم ثابت قدم، بهناز انتظاری، نفیسه عسکری نسب، سمیرا بهرامی نسب صفحات 53-62
 • سید محمدرضا حسینی علی آباد*، ولی الله شیخ لاری، محمدمعین رشیدپور صفحات 63-78

  آلودگی سالهاست که به یک مسیله حاد تبدیل شده است. آلودگی از منابع گوناگون شکل میگیرد. آلودگی هوا که در شهرهای بزرگ ایران مشاهده میگردد، باعث ایجاد مشکلاتی همچون تنگی نفس، سکته های قلب و مغز و سرطان می شود. با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری و همچنین افزایش روزافزون جمعیت، نه تنها ایران، بلکه دنیا با مشکلی تحت عنوان آلودگی هوا و محیط زیست روبرو گردیده است. از آنجا که انرژیهای تجدیدناپذیر باعث آلودگی زیست محیطی میشود و از طرفی در حال تمام شدن است، تنها راه نجات کره زمین، استفاده و بکارگیری از انرژی های تجدیدپذیر می باشد. انرژی های تجدیدپذیر نه تنها اینکه موجب کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای میگردد، بلکه باعث کاهش وابستگی به نفت و حفظ محیط زیست میشود. هدف از انجام این تحقیق، مروری بر پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، بررسی و مطالعه انرژی های تجدیدپذیر میباشد.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدید پذیر، آلودگی، محیط زیست