فهرست مطالب

پژوهشنامه تربیتی - پیاپی 61 (زمستان 1398)
 • پیاپی 61 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس
  قربان عموزاد، ابوالقاسم بریمانی* صفحه 1

  هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدارس شهرهای شرق استان مازندران به تعداد 130 نفر بودند. نمونه آماری از طریق فرمول کرجسی و مورگان، 97 نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه‏ استاندارد شده کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی و تعهد سازمانی استفاده شده است. روایی صوری ابزارها توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. پایایی آن ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 86/0، 95/0 و 80/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از مولفه های کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی در پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان متفاوت است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی، تعهد سازمانی
 • رابطه بین بهره گیری از مهارت های خودتنظیمی و خودشکوفایی تحصیلی با پدیدار سازی برنامه درسی استارتاپ ساز ادراک شده در مدرسه کارآفرین
  فرهاد شفیع پور مطلق*، مجتبی ملا احمدی صفحه 2

  هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین بهره گیری از مهارت های خودتنظیمی و خودشکوفایی تحصیلی و پدیدارسازی برنامه درسی استارتاپ ساز در مدرسه کارآفرین با واسطه گری درگیری تحصیلی بوده است. برنامه درسی استارتاپ ساز، برنامه ای است که ذهنیت دانش آموزان را به گونه ای پرورش دهد که بتوانند کسب و کار های نوبنیادی را راه اندازی کنند.روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان به تعداد 3537 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بوده است. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده که بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران و بطور تصادفی تعداد 347  نفر برای تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل چهار دسته پرسشنامه بوده است که عبارتنداز: 1.پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)، 2.پرسشنامه خودشکوفایی تحصیلی (رضوانی منفرد و شفیع پور مطلق، 1395) 3.پرسشنامه درگیری تحصیلی دانش آموز (فردریکس، 2004) و 4. پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی استارتاپ ساز ادراک شده. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، درصد) و آمار استنباطی (آزمونهای کالموگروف-اسمیرنف و شاپیرو ویلک، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه گام به گام و مدل معادله ساختاری) استفاده شده است. بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد، بین خودتنظیمی و خودشکوفایی تحصیلی و پدیدارسازی برنامه درسی استارتاپ ساز در مدرسه کارآفرین در سطح 05/0>P رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نیز نتایج نشان داد، مدل تجربی پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: کلید واژه خودتنظیمی تحصیلی، خودشکوفایی تحصیلی، برنامه درسی استارتاپ ساز، مدرسه کارآفرین، درگیری تحصیلی
 • اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناختی ولز بر باورهای فراشناختی و نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری
  روح الله عزیزی، فاطمه بهرامی*، کورش گودرزی، مسعود صادقی صفحه 3

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناختی ولز بر باورهای فراشناختی و نشخوار فکری افراد دارای اختلال وسواس جبری بود. این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری شهرستان بروجرد در سال های 97-1396 به تعداد 1297 نفر بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) تحت درمان مبتنی بر رویکرد فراشناختی ولز قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های باورهای فراشناختی (ولز و کارترایت-هاتون، 2004) و نشخوار فکری (نولن-هوکسما و مارو، 1991) بودند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر باورهای فراشناختی و نشخوار فکری تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، درمان مبتنی بر رویکرد فراشناختی ولز باعث کاهش باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری شد (001/0<p). با توجه به اثربخشی شیوه درمانی بر کاهش باورهای فراشناختی و نشخوار فکری زنان خانه دار، توصیه می گردد که درمانگران و روانشناسان بالینی از درمان مبتنی بر رویکرد فراشناختی ولز در کنار سایر روش های درمانی برای بهبود باورهای فراشناختی و نشخوار فکری استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: رویکرد فراشناختی ولز، باورهای فراشناختی، نشخوار فکری، زنان خانه دار، اختلال وسواس جبری
 • تاثیر آموزش به شیوه کندو کاو فلسفی بر خلاقیت در دانش آموزان پسر کلاس ششم
  عباس شاه ولی، رضا پاشا*، سعید بختیارپور، بهنام مکوندی، علیرضا حیدرئی صفحه 4

  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تاثیر آموزش به شیوه کندوکاو فلسفی بر میزان خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ششم بود . روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان دزفول بود، که با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد دو کلاس درس 25 و 23 نفره از بین مدارس شهر دزفول انتخاب شدند. از هر دو گروه پیش آزمون های خلاقیت فرم ب تورنس، به عمل آمد و سپس شیوه کند و کاو فلسفی در گروه آزمایش به اجرا در آمد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد.داده های حاصل یا روش های توصیفی و استنباطی  آزمون لوین، آزمون کلموگروف - اسمیرنف، تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA)، توصیف و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از کندوکاو فلسفی باعث افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است (05/0<p).

  کلیدواژگان: کندوکاو فلسفی، خلاقیت، آموزش
 • تحلیل معنایی توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایران و دانشگاه های کانادا
  سیده آزاده صفربگلو، کامران محمدخانی*، مریم مصلح، بابک نصیری قرقانی صفحه 5

  هدف پژوهش حاضر، ارایه یک تحلیل معنایی از عوامل ، استراتژی ها و پیامدهای توانمندسازی کارکنان دانشگاه های منتخب ایران و کانادا است. از روش تحقیق تطبیقی کیفی با بهره گیری از رویکرد نظریه زمینه ای استفاده و مصاحبه عمیق با 12 نفر از صاحبنظران حوزه توانمندسازی در شش پردیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران (سه نفر در سه پردیس تهران و سه نفر در شهرهای مشهد ، تبریز و شیراز) و دانشگاه های منتخب کانادا (دانشگاه های مونترال، کبک، مک گیل، اوتاوا، یورک وتورنتو) صورت پذیرفت. تحلیل محتوایی مصاحبه ها باعث استخراج 33 مفهوم اولیه در مرحله کدگذاری باز ، 4 مقوله عمده در مرحله کدکذاری محوری و 2 مقوله محوری هسته در مرحله کدگذاری گزینشی شد. یافته های مبتنی بر مدل معنایی نشان داد که در دانشگاه آزاد اسلامی هسته اصلی مبتنی بر " بی ثباتی نسبی " و در دانشگاه های کانادا از یک ساختار نظام مند و قانون محور مبتنی بر ثبات نسبی پیروی می کنند. هم چنین تفاوت تحلیلی نقش توانمندسازی کارکنان در نظرات دو گروه خبره نشانگر تاکید کارشناسان ایرانی بر تاثیر فردی توانمندسازی و خبرگان کانادایی بر اثرات سازمانی توانمندسازی است.

  کلیدواژگان: تحلیل معنایی، توانمند سازی، ایران، کانادا
 • ارائه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری در دانشجویان
  حبیب الله نادری*_فرانک سالاریان_مرضیه اسلامی_پانته آ اسدالله زاده صفحه 6

   پژوهش حاضر، با هدف ارایه الگوی تاثیر سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی، احساس گناه و شرمساری با خود بخشایشگری می باشد. جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ساری به تعداد 260 نفربوده است، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 152 نفر (63 پسر و 59 دختر)، تعیین و سپس با سهم جمعیت هر طبقه در جامعه، حجم نمونه با توجه به هر سال تحصیلی مشخص و پرسشنامه ها بین دانشجویان - که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند- اجرا شد، ابزارهای گردآوری داده ها شامل؛ شاخص واکنش گری بین فردی دیوس (1994)، مقیاس حالت شرم و گناه مارشال، سانفتنز و تانگنی (1995)، مقیاس خودبخشایگری ول، دی شی و واکینی (2008)، مقیاس رضایت از زندگی، دینر و همکاران (1985) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)، بود. محقق با بررسی پیشینه و مدلهای مفهومی، مدل مفهومی را از خود بخشایشگری ارایه کرده است که در مطالعات مختلف تایید شده است. یافته ها نشان داد که بین سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی، همدلی و خود بخشایشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش سرمایه روانشناختی، رضایت از زندگی و همدلی، خود بخشایشگری افزایش می یابد. همچنین بین احساس گناه و شرمساری و خود بخشایشگری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش احساس گناه و شرمساری، خودبخشایشگری کاهش می یابد. همچنین نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد؛ احساس شرم، همدلی و رضایت از زندگی اثر مستقیمی بر خودبخشایشگری دارند و رضایت از زندگی و همدلی نیز دارای نقش واسطه ای بودند.

  کلیدواژگان: خودبشخایش گری، رضایت از زندگی، سرمایه روانشناختی، احساس شرم و گناه، همدلی
 • مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری و ذهن آگاهی بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
  مهدی برغمدی، حسین مهدیان*، محمد یمینی صفحه 7

  هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و حافظه کاری بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 96-1395بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین- سوینی و همکاران (2012) استفاده شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. تعداد 45 نفر که در متغیر وابسته دارای نمره پایین تر بودند و مایل به شرکت در جلسات آموزشی بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. به فاصله یک هفته از اجرای پیش آزمون در مورد هر سه گروه ، یکی از گروه های آزمایش در معرض متغیر مستقل آموزش ذهن آگاهی (8 جلسه یک و نیم ساعته، هفته ای یک جلسه) و گروه دوم آزمایش در معرض آموزش حافظه کاری (20 جلسه نیم ساعته، هر هفته سه جلسه) قرار گرفت و گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی و حافظه کاری باعث افزایش بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان می شود. نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و آموزش حافظه کاری تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش ذهن آگاهی از آموزش حافظه کاری در افزایش بهزیستی تحصیلی موثرتر است.

  کلیدواژگان: آموزش حافظه کاری، آموزش ذهن آگاهی، بهزیستی تحصیلی
 • تاثیر باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی
  محمدمهدی مقدم نیا، کیانوش هاشمیان*، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحه 8

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی در دانش آموزان شهر تهران بود. روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی، بر حسب روش گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 449 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های باورهای اساسی کاتلین و اپستاین (1992)، پرسشنامه شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت (2000) و پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران و همکاران (2005) استفاده شد. داده ها با روش مدل یابی معادله های ساختاری تحلیل شدند. شاخص های برازش، برازندگی مطلوب مدل با داده های گردآوری شده را نشان دادند. یافته ها نشان دادند که اثر غیر مستقیم باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی و هیجان های تحصیلی تاثیرگذار است (01/0>p). بنابراین باورهای اساسی با نقش میانجی هیجان های تحصیلی می تواند بر شایستگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: شایستگی تحصیلی، باورهای اساسی، هیجان های تحصیلی
 • تبیین روش های تربیت زیبایی شناسی از منظر فریدریش هگل و دلالت های تربیتی آن
  فهیمه حاجیانی، جهانبخش رحمانی*، محمدرضا شمشیری صفحه 9

  هدف پژوهش تحلیل دیدگاه های زیباشناختی از منظر هگل و دلالت های تربیتی آن می باشد. پژوهش از نوع استنتاجی و قیاس عملی است. حوزه  پژوهش شامل کلیه  کتابهای هگل و سایر منابع حول مفاهیم زیبایی هگل، ابعاد آن، مبانی نظری زیبایی شناسی و تربیت هنری می باشد. در پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری است. در پژوهش از الگوی پیش رونده جهت رسیدن به اهداف،اصول و روش های تربیت زیبایی شناسی استفاده گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که رسیدن به تامل دیالکتیکی، تقابل بین حس و ذهن در جهت ایجاد خودآگاهی ذهنی، ایجاد هنرهای خلاقانه و ابتکاری از جمله اهداف اساسی تربیت زیبایی شناسی از نظر هگل می باشد که فراخوانی تفکر متضاد در آگاهی انسان، فراخوانی احساسات متضاد در برخورد با آثار هنری و فراخوانی محتوای متضاد در هنر از جمله اصول مربوط به هدف رسیدن به تامل دیالکتیکی است؛ فراخوانی تناقض، ناسازگاری  و تضاد در ایده و درگیر شدن ایده با ایده ی متضاد، ترکیب کردن ایده با مخالف ایده، ارزیابی کردن ایده و اندیشه زایی از روش های رسیدن به این هدف و اصول آن می باشد. نیل به تقابل بین حس و ذهن در جهت ایجاد خودآگاهی ذهنی در گرو اصولی چون به کار گیری مواد حسی و عنصر طبیعت و انتقال آن به آثار هنری می باشد که روش های یقین حسی، ادراک و خودآگاهی از روش های رسیدن به این هدف و اصول می باشد. نیل به ایجاد هنرهای خلاقانه و ابتکاری در گرو اصولی چون قرار دادن روح، هوش، خاطرات، ذوق و ابتکار در اثر هنری می باشد که روش ایجاد تضاد در ایده و تحول ایده، استفاده از نبوغ، تخیل و انعکاس حالات روحی-روانی، علایق، ارزشها و ذهنیات هنرمند در اثر هنری از روش های رسیدن به این هدف است.

  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، تخلیه هیجانی، اعیان حسی، ایده مطلق، علایق معنوی
|
 • The Relationship between quality of work life and Organizational Intelligence with organizational commitment of schools staff
  Ghorban Amoozad, Abolghasem Barimani * Page 1

  The aim of this study was to determine the relationship between the quality of work life and organizational intelligence with organizational commitment of schools staff in eastern Mazandaran province. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all servants of the schools in eastern Mazandaran province (N=130). The statistical sample was 97 participants that determined by the Krjessi and Morgan's formula, and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using three standard questionnaires: quality of work life, organizational intelligence and organizational commitment questionnaires. The face validity of the instruments was confirmed by experts. Their reliability was calculated to 0.86, 0.95 and 0.80 respectively by the use of Cronbach’s Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient and regression were used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant correlation between quality of work life and organizational intelligence with organizational commitment of servants. Also, the contribution of each aspect of quality of work life and organizational intelligence in predicting organizational commitment is different.

  Keywords: Quality of Work Life, organizational intelligence, Organizational Commitment
 • The Relationship between Using Self-Regulatory Skills and Educational Self-Esteem by Developing Perceived Mastermind's Curriculum in the Entrepreneur's School
  Farhad Shafeipourmotlagh *, Mojtaba Molla Ahmadi Page 2

  The purpose of this study was to determine the relationship between the use of self-regulation skills and academic self-fulfillment and the emergence of a startup curriculum in the entrepreneurial school through the educational engagement intermediation. The Startup Mentor is a program that fosters the mentality of students in a way that can launch start-up businesses. The research method has been a type of solidarity descriptor. The statistical population of all second-grade teachers in Isfahan was 3537 students in the academic year of 1966-97. The multi-stage cluster sampling method was selected based on the Cochran sample size formula and 347 individuals randomly selected for research. The research instrument consisted of four groups of questionnaires: 1. Educational self-regulation questionnaire (Rare and Arabzadeh, 1392), 2. Educational self-actualization questionnaire (Rezvani Monfared and Shafi Pour Motlagh, 1395) 3. Student Student Conflict Questionnaire (Fredrik, 2004); and 4. A researcher-made questionnaire developed by perceived starter maker. For data analysis, two levels of descriptive statistics (frequency, mean, percent) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov and Shapiro Wilk tests, Pearson correlation, multiple stepwise regression and structural equation model) were used. Overall, the results of the research showed that there is a positive and significant relationship between self-regulation and academic self-fulfillment and the emergence of a startup master's curriculum in the entrepreneurial school at the level of P

  Keywords: Key word Educational self-regulation, self-actualization, Startup Master's syllabus, Entrepreneur's school, Educational engagement
 • The effectiveness of Wells metacognitive approach therapy on metacognitive beliefs and rumination in Homeowners with obsessive-compulsive disorder
  Rohollah Azizi, Fatemeh Bahrami *, Koorosh Goodarzi, Masoud Sadeghi Page 3

  The aim of this research was to determine the effectiveness of Wells metacognitive approach therapy on metacognitive beliefs and rumination of people with obsessive-compulsive disorder. This study was quasi-experimental with pre-test and post-test design with experimental and control groups. The research population was housewives with obsessive-compulsive disorder of Borujerd province in 2017-18 years with number of 1297 people. The research sample was 30 people who were selected by available sampling method and randomly assigned into two equal groups. Experimental group received 8 sessions of 60 minutes (two sessions per week) based on Wells metacognitive approach therapy and control group received no training. The research tools were the questionnaires of metacognitive beliefs (Wells & Cartwright-Hatton, 2004) and rumination (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance method in SPSS software version 21. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of metacognitive beliefs and rumination. In the other word, Wells metacognitive approach therapy led to decrease metacognitive beliefs and rumination in housewives with obsessive-compulsive disorder (P<0/001). Regarding to the effectiveness of treatment method on decreasing metacognitive beliefs and rumination of housewives, it is recommended that therapists and clinical psychologists use Wells metacognitive approach therapy along with other therapies to improve metacognitive beliefs and rumination.

  Keywords: Wells metacognitive approach, Metacognitive beliefs, rumination, housewives, obsessive-compulsive disorder
 • The Effect of Education on Philosophical Context on Creativity in Sixth Grade Students
  Abbas Shahvali, Reza Pasha *, Saeed Bakhtiarpour, Behnam Macvandi, Alireza Heidaree Page 4

  The purpose of this study was to investigate how the effect of education on philosophical deductive method on the creativity of sixth grade male students. The method of this study was experimental and pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of all male students in sixth grade in Dezful city. Using multistage cluster random sampling, 48 students were selected from two schools of Dezful and 25 and 23 students in two classes and two groups were randomly divided into two groups: experimental and control Were replaced. From both groups, the pre-test of creativity of the form of B-Tournas was performed and then the method of teaching philosophical scholarship was carried out in the experimental group and did not receive the educational control group. Results obtained or descriptive and inferential methods (Levin's test, Kolmogorov's test -Symenof, ANOVA, and ANOVA) were described and analyzed. The results showed that the use of cognacoflosophy increased the creativity of students in the experimental group compared with the control group.(p<0/05)

  Keywords: Philosophical study, Creativity, education
 • A Semantic Analysis of Staff Empowerment of Islamic Azad University and Selected Universities in Canada
  Seyedeh Azadeh Safarbaglou, Kamran Mohhamad Khanei *, Maryam Mosleh, Babakn Naseri Gharaghanei Page 5

  he purpose of this study is to provide a semantic analysis of the empowerment factors, strategies and consequences of staffing at selected universities in Iran and Canada. Using qualitative comparative research method, using grounded theory approach and in-depth interviews with 12 empowerment experts in six campuses of Islamic Azad University (three in three campuses in Tehran and three in Mashhad, Tabriz and Shiraz) and Selected Canadian universities (Universities of Montreal, Quebec, McGill, Ottawa, York and Toronto). The content analysis of the interviews resulted in the extraction of 33 basic concepts in the open coding stage, 4 major categories in the axial coding stage and 2 core axial categories in the selective coding stage. Findings based on the semantic model showed that in Islamic Azad University the core of "relative instability" and in Canadian universities follow a systematic and rule-based structure based on relative stability. Also, the analytical difference between the role of staff empowerment in the views of the two expert groups reflects the emphasis of Iranian experts on the individual impact of empowerment and Canadian experts on the organizational impact of empowerment.

  Keywords: semantic analysis, empowerment, Iran, Canada
 • Presentation of a model for the impact of psychological capital, life satisfaction, empathy, feelings of guilt and shame with self-reverence among students of Payame Noor Sari
  Habibollah Naderi *, Faranak Salarian, Marzieh Eslami, Pantea Asadolah Zadeh Page 6

  The purpose of this study is to investigate the structural pattern of capitalistic, life satisfaction, empathy, feelings of guilt and shame with self-suffrage the statistical population consisted of 260 undergraduate students in Payam Noor University of Sari. By using the Morgan table, 152 people (63 boys and 59 girls), and then, with the share of each class in the community, the sample size according to Each academic year and the questionnaires were randomly selected among the students. The data collection tools included the interpersonal Reaction Index (1998), Shams and Sins, Marshall, Suntens, and Tangney (1995), Self-Scorecard Scale Wel, Dee Sie and Vakini (2008), Life Satisfaction Scale, Diner et al. (1985), and Lutans and Hamarra Psychological Capital Inventory (2007). By investigating the background and conceptual models, the researcher presented a conceptual model of self-sacrifice, which has been confirmed in various studies. The results showed that there is a positive and significant relationship between capital-seeking, life satisfaction, empathy and self-esteem. By increasing psychological capital, life satisfaction and empathy, self-esteem increases. There is also a reciprocal relationship between feelings of guilt and shame and self-remission. In other words, with increasing sense of sin and shame, self-esteem decreases. Also, the results of structured structural equation modeling showed that emotion of shame, empathy and life satisfaction had a direct effect on self-esteem, and life satisfaction and empathy also had a mediator role.

  Keywords: self-perfection, life satisfaction, psychological capital, feelings of shame, sin, empathy
 • Comparison of the effectiveness of working memory and mindfulness training on educational well-being high school students
  Mahdi Barghamadi, Hossein Mahdian *, Mohammad Yamini Page 7

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of teaching Mindfulness and Working Memory on academic well-being second grade secondary school students. The statistical population of this study includes all second-grade secondary school students in Sabzevar city during the academic year of 2017-2018. To collect data, Tuminnin-Sweeney et al. Educational well-being Questionnaire (2012) used. This research was a semi-experimental design with pre-test and post-test design with control group. A sample of 45 people who were lower in the three dependent variables who were willing to participate in the training sessions were selected and randomly assigned to two groups of test and one control group (each group was 15). Within one week of pre-test run for each of the three groups, one of the experimental groups was subjected to an independent variable of mindfulness education and the second group was subjected to working memory training and the control group did not receive any training. In this research, to analyze the differences between the groups, the variance analysis of variables of multiple and single variable variables was used, taking into account the intra-group (test) and intergroup (group membership) variables. The results showed that mindfulness training increased academic well-being in students. Also, working memory training can increase academic well-being in students. The results showed that there is a significant difference between the effectiveness of mindfulness education and working memory training, and training mindfulness is more effective in increasing academic well-being.

  Keywords: Working memory training, mindfulness training, Educational well-being
 • The effect of core beliefs on academic competence mediated by academic excitement
  Mohamadmahdi Moghadamnia, Kianosh Hashemian *, Khadije Abolmaali Page 8

  The purpose of this study was to investigate the effect of basic beliefs on academic competence mediated by academic excitement in Tehran students. The research method was applied in terms of purpose, in terms of descriptive-correlational data collection and also in terms of quantitative data type. The statistical population of the study consisted of all male high school second-grade students in Tehran in the academic year of 1396. Using multistage cluster random sampling, 449 students were selected as the sample size. Kathleen and Epstein's (1992) Critical Beliefs Questionnaire, Diprena and Eliot's (2000) Academic Competency Questionnaire, and Pekran et al. (2005) Academic Excellence Questionnaire were used to measure the variables studied. The data were analyzed by structural equation modeling. The fit indices showed the desired fit of the model with the collected data. The findings showed that the indirect effect of core beliefs on academic competence and academic excitement was influenced (p <0.01). Thus, basic beliefs with the mediating role of academic emotion can affect students' academic competence.

  Keywords: Academic Competency, Basic Beliefs, Academic Excitement
 • Explaining the Methods of Aesthetic Education from the Viewpoint of Friedrich Hegel and its Educational Implications
  Fahime Hajiani, Jahanbakhsh Rahmani *, Mohamadreza Shamshiri Page 9

  This research seeks to elaborate on Hegel's idealistic view of the aesthetic sense of translators in the education system by using Franken's inferential method and resource analysis, books, and numerous researches on Hegel's idealistic view. The findings of this study indicate that Hegel considers mind cultivation as one of the aesthetic training methods. For Hegel, the human mind is not merely abstract and conceptual, because if it is abstract and conceptual it cannot think or become aware of its own thinking. The mind constructs itself in sensory activities and products such as alien or foreign art. Among the methods of imitation and creativity of art, Hegel rejects the method of imitation and praises the creativity of art. Hegel also considers modeling of nature one of the primary ways to create beautiful works of art. And the human mind has shown a tremendous amount of interest in the creation of artworks. The use of art and aesthetics to reinforce religious beliefs and spiritual affairs, as well as emotional evacuation, and to attain spiritual-psychological relaxation are also other ways of applying Hegel's aesthetic education to use. Is in the education system

  Keywords: : Aesthetics, Emotional Evacuation, Sensory Letters, Absolute Idea, Spiritual Interests