فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدحسن یزدانی*، ابراهیم علی پور، ایوب محمودی صفحات 9-39

  پژوهش حاضر که با هدف بررسی هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان در محلات سیزده گانه حاشیه شهر اردبیل انجام گرفته است، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها، میدانی است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شده، روایی صوری و محتوایی می باشد. جهت حصول پایایی پرسشنامه تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان آلفای 77 درصد، مقدار قابل قبولی را نشان داد. تعداد نمونه انتخابی از حجم جامعه آماری پژوهش 400 نفر بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون های آماری مختلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین متغیرهای انسجام و تعامل اجتماعی با حس مکان ارتباط معنی دار مثبت و مستقیم برقرار می باشد. اما متغیرهای مشارکت اجتماعی، مسیولیت پذیری و آگاهی و دانش بر متغیر حس مکان تاثیری ندارند.

  کلیدواژگان: هویت، حس تعلق، مکان، محلات شهری، محلات سیزده گانه اردبیل
 • فردین محمدی*، مهدی کرمانی صفحات 41-62

  در رابطه با برنامه های ماهواره ای، آنچه که کمتر بدان پرداخته‎شده، تحلیل علمی اثرگذاری‏ های ضمنی و تدریجی برنامه‎های مذکور بر فرهنگ و حیات اجتماعی مخاطبان بوده‎است. برای دریافت چنین تصویری باید پرسش‏هایی را در نظر داشت، از جمله این‎که در این سریال‏ها چه رمزگانی نهفته ‏است؟ چه ایده ای بر آن‏ها مسلط است؟ از چه ترکیب بندی تشکیل شده‏اند؟ و راهبرد فرهنگی اتخاذ شده آن‏ها چیست؟ هدف اصلی از پژوهش حاضر پاسخ‏گویی به سوالات فوق در ارتباط با خانواده ‏است. در این راستا برای تحلیل نظری موضوع از نظریات هژمونی گرامشی، نظریه کاشت و نظریه برجسته سازی استفاده گردید. در بخش میدانی مطالعه نیز از روش تحلیل محتوا برای واکاوی مضامین نهفته در یکی از سریال‏های پرمخاطب ترکی (عمر گل لاله) استفاده ‏شد. نتایج پژوهش نشان می ‏دهد این مجموعه سریال با برجسته نمودن عناصری مانند روابط عاشقانه-جنسی، رابطه نامشروع، داشتن فرزند نامشروع، خیانت به همسر، طلاق و ازدواج های متنوع درصدد برساخت ترکیب بندی جدیدی از خانواده مغایر با معیارهای جامعه اسلامی ایرانی است. این سریال ضمن برجسته‏ ساختن عناصر این ترکیب بندی جدید درصدد گسترش و ترویج آن از طریق استهزاء باورهای فرهنگی بینندگان و القای هم‏زمان ترکیب بندی مذکور به‏ عنوان جایگزین مناسب به ایشان است. در نتیجه راهبرد فرهنگی اتخاذشده در این سریال، «اصالت زدایی از خانواده» بوده ‏است.

  کلیدواژگان: شبکه های ماهواره‎ای، جامعه اسلامی ایرانی، خانواده، اصالت زدایی از خانواده، خانواده نامتعارف
 • امید قادرزاده*، فاطمه رضازاده صفحات 63-96

  انجمن های مدنی به مثابه بنیان نظم اجتماعی دموکراتیک در واسازی رده بندی های اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، به قصد راه بردن به تجربه و درک زنان از مشارکت در انجمن های مدنی، به روش نظریه زمینه ای با 20 نمونه زن دارای تجربه فعالیت انجمنی مصاحبه ی نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که حضور و مشارکت زنان در انجمن های مدنی تابع منابع در دسترس زنان و تجربه ی زیسته ی فعالیت اجتماعی است و زمینه ی مذکور به مثابه شرایط علی، کم و کیف مشارکت زنان را رقم می زند. در این میان، بازتعریف و بازسازی خود، تکوین اخلاق مدنی، بسط تعلقات و مسیولیت پذیری اجتماعی به مثابه زمینه ی تسهیل گر، و ازجاکندگی اجتماعی و مکان زدایی و بسترزدایی از زنانگی و تقویت ساخت فرصت های اجتماعی به عنوان شرایط مداخله گر عمل نموده اند. بازسازی معنایی تجربه و درک زنان از کنش مدنی  بر سیاست حضور و تقدیس کنش ورزی زنانه، کارآمدی، ندای درون، برون رفت از ملال زندگی، و بسترزدایی فرهنگی از زنانگی دلالت دارد.  بر اساس کنش های زنان، انجمن های مدنی پیامدهای فردی، اجتماعی و فرهنگی وسیعی برای زنان در بر داشته است که در ذیل  مقوله هسته توانمندساز- ساختاربخش متمرکز است.

  کلیدواژگان: مشارکت مدنی، منابع دردسترس، انجمن های مدنی، بازتعریف هویت اجتماعی، زنان
 • شفیعه موذن پور، سید یعقوب موسوی*، امیرمسعود امیرمظاهری صفحات 97-120

  هدف از انجام این پژوهش مطالعه جامعه شناختی تاثیر شاخص های جهانی شدن فرهنگی بر احساس هویت ملی دانش آموزان مدارس شهرستان بابل است. تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که با روش پیمایش انجام و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی تشکیل می دهند که از مجموع 3027 نفر از دانش آموزان دختر و پسر تعداد 404 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری، از نوع طبقه ای تصادفی بوده است. نتایج نشان می دهد که به غیر از متغیر استفاده از تلویزیون بین سایر متغیرهای مستقل یعنی میزان استفاده از ماهواره، اینترنت، موبایل، فیلم، موسیقی، سینما و کافی نت و متغیر وابسته احساس هویت ملی، رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی بین متغیرها نشان می دهد که بین میزان استفاده از سینما، فیلم و موبایل بیشترین همبستگی معکوس با احساس هویت ملی دانش آموزان وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری با استفاد از نرم افزار لیزرل بیانگر آن است که سه متغیر مستقل رسانه های جمعی خارجی، ابزارهای هنری و فضای فرهنگی به ترتیب با ضرایب 0/40، 0/52، 0/38 قابلیت پیش بینی برای بررسی میزان احساس هویت ملی دانش آموزان را دارند.

  کلیدواژگان: جهانی شدن فرهنگی، رسانه های جمعی خارجی، ابزارهای هنری، فضای فرهنگی، هویت ملی
 • علی یعقوبی*، محمدامین کنعانی، راضیه یحیی پور صفحات 121-148

  اگر تغییر در سبک زندگی را راهی برای باز اندیشی در ارزش ها و نگرش های افراد بدانیم، می توانیم تفاوتهای افراد در زمینه نگرش نسبت به طلاق توافقی را که نوعی باز تعریف در طلاق سنتی است بهتر درک کنیم. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و نگرش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت است. روش تحقیق پیمایشی بوده که در فرایند آن 400 نفر از شهروندان 18 ساله و بالاتر در شهر رشت با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار سازه ای و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق  نشان دادند که بین ابعاد سبک زندگی (مصرف فرهنگی، مدیریت بدن و مصرف رسانه ای) با گرایش به طلاق توافقی همبستگی معنی داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مصرف فرهنگی بالاتر، اعمال مدیریت بدن و مصرف رسانه ای بیشتر باشد افراد گرایش بیشتری به طلاق توافقی دارند. با کنترل متغیرهای زمینه ای از قبیل سن، جنس و تاهل، شدت این رابطه تعدیل می شود، به نحوی که بین متاهلین و افراد 44 ساله و بالاتر شدت رابطه بین متغیرهای سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی بالاتر است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، طلاق توافقی، گرایش، بازاندیشی، رشت
 • مینو صدیقی کسمایی*، محمدمهدی فرزبد صفحات 149-175

  شهر بابلسر در سالهای اخیر تحولات سریعی را تجربه کرده است. این تحولات به معنای از دست رفتن مکان های حافظه شهری است. حافظه جمعی می تواند نقش مهمی در احساس تعلق به مکان داشته باشد. وجود ساختمان های متروکه قدیمی در شهر نشان دهنده اختلال در حافظه جمعی و در نوع حاد آن، فراموشی است. این پژوهش از این منظر به ساختمان های متروکه شهر بابلسر پرداخته است تا دریابد ترکیب چه عواملی موجب فراموشی جمعی این بناها شده است. برای این کار، اطلاعات گردآوری شده از مطالعات اسنادی، تاریخی و تاریخ شفاهی مورد بررسی قرار گرفتند، با توجه به این مطالعات و ملهم از نظریه کرینسون و کانرتون، چهار علت فرضی استخراج شد و علل فرضی در جدول ارزش جبر بولی بررسی شدند. یافته ها حاکی از این است که این که یک عمارت به یادآورنده دوره ای از نظم خشن و استبداد باشد، شرط لازم متروک واقع شدن است، اما این شرط، شرط کافی نیست. مثلا در صورتی که این شرط در کنار دو عامل یادآوری نفوذ بیگانه و نداشتن منفعت مالی و خدماتی در 40 سال اخیر قرار گیرد، متروک واقع شدن محقق می شود.

  کلیدواژگان: حافظه جمعی، حافظه شهری، فراموشی جمعی، عمارت های فراموش شده، جبر بولی
 • فاطمه اکبرزاده، سید علی هاشمیان فر* صفحات 177-206

  ازدواج سفید پدیده ای مدرن و مفهوم تعهد، یکی از پروبلماتیک ترین مفاهیم عصر مدرن است. این تحقیق با رویکرد نظریه مبنایی انجام گرفته و میدان تحقیق، افراد هم بالین شهر اصفهان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری، با 18 نفر از آنان مصاحبه انجام شد. جستجوی پاسخ برای این پرسش که تعهد در ازدواج سفید چگونه برساخته می شود، نشان داد که تعهد نه تنها مفهومی با معنای ثابت نیست بلکه در طی زمان و مکان و برحسب شرایط، تحول یافته و در چارچوب فضایل اخلاقی برداشت می شود. همچنین تیپولوژی تعهد در ازدواج سفید، طیفی از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی را در بر می گیرد که در یک سر طیف معنای عرفی اش قرار دارد که برگرفته از هنجارها و ساختارهای مسلط بیرونی بوده و قواعد مرسوم در روابط زناشویی رسمی در این سنخ حاکم است. سنخ شناسایی شده در دامنه دیگر طیف، تعهد به منزله اخلاق فراعرفی است که ناظر بر روابط برابری طلبانه، آزادی خواهانه و غیر متاثر از ایدیولوژی های فرهنگی است و معنایی درونی شده تر، فردی شده تر و خودگزیده تر دارد. نهایتا می توان گفت، تعهد در ازدواج سفید، معنایی وسیع، چندبعدی، نسبی و سیال دارد و نمی توان این مفهوم را در این سبک از زندگی، ذیل یک قاعده کلی، ارزش گذاری نمود.

  کلیدواژگان: ازدواج سفید، تعهد، اخلاق متعارف، اخلاق فراعرفی، گونه شناسی
 • احمد رشیدی*، رضا اختیاری امیری، سجاد سیف الله زاده صفحات 207-231

  هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد کتاب های درسی مدارس نسبت به مقوله جامعه پذیری سیاسی است. به همین منظور کتاب های درسی دوره ی دوم متوسطه علوم انسانی به عنوان جامعه آماری و کتاب های جامعه شناسی 1 و2، بر اساس روش نمونه گیری مبتنی برهدف، به عنوان نمونه آماری برگزیده شد. برای سنجش مولفه ها از روش ویلیام اسکات استفاده شد که بر پایه آن ضریب توافق 94/3 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازآمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید. در چارچوب این پژوهش، جامعه پذیری سیاسی از منظر آموزش مقوله های جمهوریت، تساهل و مدارا، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، عدالت اجتماعی، ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی، اقتصاد و حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که در کتاب های مورد مطالعه رویکرد غالب ترویج مولفه های سیاسی و ایدیولوژک انقلاب اسلامی است که در فرایند آن مولفه های جمهوریت و حکمرانی خوب مورد کم توجهی قرار گرفته است. مولفه های هویت سیاسی دینی و ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی مهم ترین مقولات مربوط به جامعه پذیری سیاسی در این کتاب ها می باشند که از طریق غیریت سازی یا معرفی و نقد ایدیولویک هویت های سیاسی غربی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی بیشتر از ارزش های اجتماعی و اقتصادی آن مورد تاکید است.

  کلیدواژگان: آموزش وپرورش، جامعه پذیری سیاسی، کتاب های درسی علوم اجتماعی، دوره ی متوسطه، تحلیل محتوا
 • صدیقه میرزامصطفی*، محمداسماعیل ریاحی، محمود شارع پور صفحات 233-260

  هدف این پژوهش توصیفی ژرف از تجربه ی زیسته ی دانش آموزان از برنامه درسی پنهان مدرسه است. پرسش اصلی در مطالعه حاضر این بوده است که دانش آموزان، چه معنایی برای آموزش های پنهان مدرسه در ذهن دارند، تجارب روزمره آنان از این پدیده چیست و اثرات آن را بر خود چگونه ارزیابی می کنند. روش تحقیق کیفی و مصاحبه بوده است. دانش آموزان به این سوال پاسخ داده اند که فکر می کنند آموزش های غیردرسی مدرسه برای آنها چیست و تاثیر این آموزشهای پنهان را بر خود چگونه درک می کنند. پاسخ های دانش آموزان به این پرسش ها را با استفاده از روش تحلیل تماتیک، تحلیل کرده ایم که حاصل آن، استخراج مقوله های؛ آموزش مهارت های اجتماعی، مهارت های فردی، شناخت و درک دیگران، شناخت و تحقق خود، رقابت با دیگران و اطاعت از مافوق و بی قدرتی بوده است. به نظر می رسد بتوان با کمک این مقوله ها، درک بهتری از تجربه ی دانش آموزان متوسطه از آموزش های پنهان مدرسه بدست آورد. در نهایت با استفاده از دوگانه هایی که در ذهن دانش آموزان در اثر این آموزش های پنهان ایجاد شده است، نتیجه گرفتیم که این آموزش ها تاثیرات منفی چون اضطراب مستمر و پیدایش هویت های دوگانه دارند و آنها به اشکال گوناگون در برابر این آموزه ها مقاومت نشان می دهند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، آموزش غیررسمی، هویت دوگانه، تحلیل تماتیک، تجربه ی دانش آموزی
 • مهران سهراب زاده*، صدیقه شعاع، مجید موحد مجد، محسن نیازی صفحات 261-285

  خانواده  و انسجام آن نقش مهمی در توسعه اجتماعی هر جامعه دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ساختار توزیع  قدرت در خانواده بر انسجام آن است که بدین منظور متغیر ساختار قدرت در سه دسته تقارن روابط قدرت، شیوه اعمال قدرت و قلمرو قدرت و متغیرانسجام خانواده در ابعاد شش گانه معاشرتی، عاطفی، توافقی، هنجاری، کارکردی و رسیدن به هدف سنجیده شده است. در این مطالعه بر اساس نمونه گیری  طبقه بندی تصادفی 600 نفر از زنان متاهل شهر شیراز در بین مناطق یازده گانه این شهر انتخاب و پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به وسیله نرم افزار اس پی اس اس 22 تحلیل شد. نتایج نشان داد  ساختار  توزیع قدرت و تصمیم گیری در خانواده تاثیر معناداری بر انسجام آن دارد. چنانچه گسترش ساختار دموکراتیک و مشارکتی در خانواده سبب افزایش انسجام خانواده در همه ابعاد آن شده است. بنابراین پیشنهاد می شود جامعه در راستای افزایش انسجام خانواده نظم جدید را پذیرفته و ساختار قدرت مشارکتی و دموکرات را در درون خانواده نهادینه کند که در این فرایند حفظ سازگاری با فرهنگ و هویت جامعه ایرانی اهمیت شایانی دارد.

  کلیدواژگان: انسجام، قدرت، خانواد ه، زنان، مدرنیته
 • محمود باقری*، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری صفحات 287-315
  مفهوم اعتماد از مهم ترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده ی توجه به روابط اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش های انجام شده در ایران بر رهیافت جامعه محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می باشد. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را  384 نفر از شهروندان 65-15ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای 0/70 می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین 54 درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند. متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تاثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد. متغیر نگرش به همبستگی تاثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.
  کلیدواژگان: نگرش، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی
 • اکبر علیوردی نیا*، سمیه میرزایی صفحات 317-357

  دانشجویان به عنوان قشری خاص و البته مهم از جامعه علاوه بر فشارهای متداولی که همه انسان ها کم و بیش با آن ها مواجهند به سبب ایفای نقش دانشجویی نیز تحت فشارهای خاصی قرار دارند. مطابق با ادبیات نظریه های فشار، افزایش فشار با افزایش احتمال رفتار انحرافی و مجرمانه مرتبط است. هدف از این مقاله ارایه و بومی سازی سیاست ها و برنامه هایی در جهت کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان بر مبنای دلالت های سیاستی منتج از نظریه های فشار معاصر است. در این مقاله با روش اسنادی پس از پرداختن به مباحث نظری، مفاهیم و دلالت های سیاستی منبعث از نظریه های فشار از منظر جامعه شناختی، به برنامه های اجرا شده منتج از این دلالت ها در سایر کشورها پرداخته شده است. در پایان، دلالت های سیاستی نظریه های فشار در خصوص کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان در سه سطح خرد، میانه و کلان و برنامه های پیشنهادی ملهم از این سیاست ها در قالب سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بومی سازی و ارایه گردیده است. سیاست گذاران با در نظر گرفتن شرایط و چگونگی اجرای این برنامه ها و با لحاظ شرایط بومی داخل کشور با ضریب اطمینان بیشتری قادر به سیاست گذاری صحیح و ارایه برنامه های کارامد و موثر در پیشگیری از جرایم بر مبنای نظریات علمی خواهند بود. حاصل جلوگیری از هدر رفت هزینه، زمان و منابع کشور و بازدهی بالاتر خواهد بود.

  کلیدواژگان: دلالت های سیاستی، نظریه های فشار معاصر، دانشجویان، اگنو، مسنر و روزنفلد
|
 • Mohammad Hasan Yazdani *, Ebrahim Alipour, Ayyoub Mahmoudi Pages 9-39

  This article primarily aims to examine the urban neighborhoods’ identity of with emphasis on the sense of belonging to the place. The case of present study includes thirteen neighborhoods in Ardebil city. The research findings presented and discussed in this article are based on a survey, which includes 400 males and females. According to the results of this study based on the path analysis, the bottom-line conclusion supports two key patterns: first, the sense of belonging to the place is significantly and positively associated with both social solidarity and social interaction variables. Second, the variables of social participation, responsibility and knowledge do not play significant role in the sense of belonging to the place.

  Keywords: identity, sense of belonging, place, Urban Neighborhoods, Thirteen neighborhoods of Ardebil
 • Fardin Mohamamdi *, Mahdi Kermani Pages 41-62

  The contemporary literature still lacks sufficient research-based evidence on satellite series, their implicit and gradual influences on the culture and social life of the audience. In order to contribute filling this research gap, a wide range of questions are required to be considered. For instance, what is the cultural strategy of these satellite series? This study primarily aims to contribute filling this research gap with specific reference to the association between the satellite series and the family. Theoretically, this study is based on the Gramscian theory of hegemony, the theory of planting and the theory of highlighting. Methodologically, the present study relies on the content analysis (the latent theme) of the Turkish popular satellite series named ‘Lilac Life’. The research results show that the series highlights elements such as romantic-sexual relations, illegitimate relationship, having an illegitimate child, betrayal of the spouse, divorce and numerous unstable marriages. The series seeks to expand and promote this through mocking the viewers’ cultural beliefs and imposing them a new synthesis. In conclusion, the cultural strategy adopted in this satellite series was the elimination of family authenticity.

  Keywords: satellite channels, Iranian Islamic society, Family, elimination of family Authenticity, abnormal family
 • Omid Ghaderzadeh *, Fatemeh Rezazadeh Pages 63-96

  Civil associations, as the foundations of democratic social order, play a significant role in the deconstruction of social categorization. This research article attempts to assess the experience and discerning of women of participation in civil institutions. This research employs the grounded theory. Methodologically, it is based on semi-structured interview with women who have the participation experience in civil institutions. The results of this research showed that the participation of women in civil institutions is contingent on the resources in their disposal and on their lived experiences; which in turn determines the extent of participation. In the meantime, self-redefining and self-rebuilding, development of civil ethics, the expansion of social solidarity and responsibility served as facilitators, whereas social disembeddedness, the de-contextualizing and de-temporalizing of femininity, and strengthening the creation of social opportunities being interveners. The semantic reconstruction of women’s experience and understanding of social action implies the policy of the presence and sanctification of women's activism, efficiency, inner call, alleviating problems of life, and cultural subjection of femininity. Women’s social actions in civil institutions are associated with a wide range of social, personal, and cultural consequences which falls under the category of empowering-structured core.

  Keywords: civic participation, available resources, civic associations, redefinition of social identity, women
 • Shafieh Moazen Pour, Seyed Yaghob Mosavi *, Amirmaseod Amirmazaheri Pages 97-120

  The purpose of this research is to study the impact of globalization in cultural dimension of national identity. This is a descriptive-analytical study that was carried out with a survey method. The survey includes 404 pre-university students in Babol. These male and females students were selected on the basis of the stratified random sampling method. The present analysis holds a wide range of independent variables such as the usage of TV, satellite, mobile, internet, photo, music, cinema, and café net. According to the results of this study, there is a statistically significant and inverse relationship between these independent variables and the national identity sense. This, however, does not apply to the TV usage. Moreover, the results show that there is the most inverse correlation between the use of cinema, film, and mobile with the national identity of students. Also, the results of structural equations using Lister’s software indicate that independent external media, artistic tools and cultural space, with a coefficient of 0.40, 0.52, 0.38, can predict the students’ national identity sense.

  Keywords: cultural globalization, foreign mass media, Artistic tools, Cultural space, National Identity
 • Ali Yaghoobi *, Mohammad Amin Kanani, Raziyeh Yahyapour Pages 121-148

  If we see change in lifestyle as a way of reflection on people's values and attitudes, we can better understand individual differences in attitudes toward uncontested divorce, which is a kind of redefinition of traditional divorce. The purpose of this study was to investigate the relationship between lifestyle and attitude towards uncontested divorce. Methodologically, the research findings presented and discussed in this pare are based on a survey, which includes 400 males and females aged 18 years and older in Rasht City. Research findings showed that there is a significant correlation between the dimensions of lifestyle compromised of cultural consumption, body management and media consumption with the tendency towards uncontested divorce. This suggests that a stronger tendency towards uncontested divorce are more likely to happen among those holding the higher levels of cultural consumption, body management practices and media consumption. In addition, the results indicated that while the background variables of age, sex, and marital status are held constant in the analysis, the intensity of this relationship becomes .This also means that the relationship between lifestyle variables and the tendency towards uncontested divorce tend to be greater amongst those who are married and aged 44-year and over.

  Keywords: Life-style, Uncontested divorce, Attitude, Reflection, Rasht City
 • Minoo Sedighi Kasmaee *, Mohammadmahdi Farzbod Pages 149-175

  Babolsar City has changed rapidly during the recent years. These changes are similar to losing the long-standing memorial places. Collective memory can play an important role in the feeling of belonging to the place. The existence of abandoned buildings in the city indicates a disorder in collective memory and in the acute form it represents forgetting. From this perspective, the present study has focused on abandoned buildings in the city in order to explore the major determinants of the collective forgetting of these memorial buildings. Methodologically, this study is based on a combination of documentary and historical approaches and oral history. It also relies on the theories developed by Crinson and Cannerton. According to the results of this study, although the reminding harsh order and tyranny are significantly important determinants, they cannot still provide a comprehensive explanation. For instance, other relevant determinants such as the foreigners’ dominance and the lack of financial and service benefits for the last 40 years contribute for a more comprehensive explanation.

  Keywords: Collective Memory, Urban Memory, Collective Forgetting, Abandoned Buildings, Boolean Algebra
 • Fatemeh Akbarzadeh, Seyedali Hashemianfar * Pages 177-206

  The cohabitation is an emerging form of the family of the world in which commitment is also a challenging concept. In terms of method and theory, this research employs a qualitative approach and the grounded theory. The research findings presented and discussed in this paper is based on interviewing with a sample of 18 cohabitating individuals in Isfahan City. The results of this study have indicated that not only commitment is not simply a concept with stable and absolute meaning, but also it varies significantly by such determinants as time passage, the place and conditions which understood within the moral virtues’ framework and moral levels. Furthermore, the commitment typology in cohabitation contains a spectrum ranging from the conventional ethics to post-conventional ethics. Finally, the research results presented and discussed in this paper support the bottom-line conclusion that the term and concept of commitment in the cohabitation has widespread, multi-faceted, relative and unstable meaning, leading to the fact that no general rules can apply to this emerging form of the family so-called cohabitation in the contemporary societies.

  Keywords: cohabitation, Commitment, conventional ethics, Post-conventional ethics, typology
 • Ahmad Rashidi *, Reza Ekhtiari Amiri, Sajad Seifollahzade Pages 207-231

  The purpose of this study is to investigate the components of political socialization have been represented through the school-textbooks in Iran. In terms of research data and method, the research results presented and discussed in this paper are based on the method of content analysis on the revisited textbooks of Sociology in the high-school level. Using William Scott's method, the components of political socialization have been measured by the representation of major terms including republicanism, tolerance, political legitimacy, political identity, critical pedagogy, social justice, political values of the Islamic revolution, economics, and good governance. According to the research findings of this analysis, three main patterns can be addressed: First, the most visible components of political socialization represented in the textbooks are the religious-political identity and political values of the Islamic Revolution, which have been inspired through the otherness and ideological critique of the Western political identities. Second, the textbooks are overwhelmingly allocated to represent the political and ideological elements of the Islamic Revolution of Iran; an approach which have neglected the elements of good governance and republicanism. Finally, the underlying conclusion of these research findings refers to the fact that the political values of the Islamic Revolution have been more significantly represented in the textbooks that its social and economic values.

  Keywords: education, Political Socialization, Social Science Textbooks, high school, content analysis
 • Seddigheh Mirzamostafa *, Mohammad Esmaeel Riahi, Mahmoud Sharepour Pages 233-260

  The purpose of this study is to describe the students' lived experience of the hidden curriculum in high school. The key research questions are: What is the meaning of hidden curriculum for students?, How do they experience it?, and How do they evaluate its impacts on themselves? Methodologically, this study uses the method of qualitative research with specific reference to the technique of interviews with the students. The student’s responses to these questions have been analyzed using the method of thematic analysis, which resulted in the extraction of these themes: teaching social skills, individual skills, knowing and understanding others, recognizing and fulfilling oneself, competing with others, obeying and the sense of being powerless. These provide the opportunity to gain a better understanding of the experiences of high school students with the schools’ hidden curriculum. Finally, this study used the dichotomies that were created in the minds of students through these hidden instructions. In conclusion, these research findings showed that these teachings have such negative effects as continuous anxiety and the emergence of dual identities.

  Keywords: Hidden curriculum, Informal instruction, Dual identity, Thematic Analysis, students’ lived experience
 • Mehran Sohrabzadeh *, Sedigheh Shoaa, Majid Movaheh, Mohsen Niazi Pages 261-285

  Family solidarity plays an important role in the social development. The purpose of this study is to examine the effect of power distribution structure on family solidarity. This study has measured the concept of power distribution structure in three major domains: symmetric relation, area of power, and the way of exercising power. In addition the family solidarity was measured in six aspects: associational, emotional, consensual, functional, achieving the goals and normative aspects. The research findings presented and discussed in this paper are based on a survey which includes 600 married women in Shiraz City. The results of this study have indicated that there is a significantly positive relationship between democratic structure and family solidarity and its subscales. Furthermore, the results emphasize the fact that decision-making and power process pattern in a family have a significant effect on family stability. Therefore, it is suggested that family conform to social changes, adopt the new order and institutionalize the structure of democratic and participatory power in the family. In order to leading to this end, it is vitally important to maintain the culture and identity of the Iranian community.

  Keywords: solidarity, Power, Family, women, modernity
 • Mahmoud Bagheri *, Mahmoud Sharepour, Zahra Karimi Moughari Pages 287-315
  Trust is one of the most significant factors of social capital theory that indicates the importance of social relationships. While the existing literature in Iran is predominantly based the society-centered approach, the institution-centered approach has received a little attention. The present study contributes to filling this gap in the existing literature. Methodologically, the research findings presented and discussed in this paper are based on a questionnaire-based survey, which includes 384 individuals aged 5- 65 years old in Shiraz. The data have been analyzed with IBM SPSS. Cronbach's alpha of the indicators is above 0.7. According to the research findings, an individual’s attitude toward the quality and performance of governmental institutions explains 54% of trust variable changes. Furthermore, the findings confirm that social trust is positively impacted by such determinants as the security feeling, institutional trust, attitude toward truth-telling, attitude toward promise-keeping and attitude toward fairness. However, the findings of this study do not support a significant impact of attitude toward solidarity variable on social trust.
  Keywords: Attitude, social capital, social trust, Generalized Trust, institutional trust
 • Akbar Aliverdinia *, Somayeh Mirzaee Pages 317-357

  University students alike other human and social groups encounter certain pressures due to their role. According to the literature of strain theories, increasing strain is associated with the increased likelihood of deviant or criminal behavior. The purpose of this article is to present and localize policies and programs to reduce students’ deviant behaviors based on political implications of strain theories. This paper employs a sociological perspective and relies on a documentary method in order to addressing theoretical concepts and issues and policy implications of strain theories, and programs implemented resulting from these implications in other countries. For reducing students’ deviant behaviors the policy implications of strain theories, in three levels: micro, middle, and macro levels, and the proposed programs inspired by these policies, in three categories: short, medium, and long-term, have been localized and presented. Given the conditions and how these programs are implemented, and given the indigenous conditions within the country, with greater confidence, policymakers are able to implement proper policy and present effective crime prevention programs. This also leads to saving money, time and resources and to increase efficiency.

  Keywords: Policy implications, contemporary strain theories, university students, Agnew, Messner, Rosenfeld