فهرست مطالب

زیست شناسی کاربردی - سال سی و دوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال سی و دوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سارا امیری فهلیانی، کیوان بهشتی مآل*، فرشته قندهاری صفحات 9-22

  ورم پستان نوعی التهاب غدد پستانی و یکی از شایع ترین بیماری های موجود در صنعت دامپروری است که هم از نظر بالینی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش از شیر40 راس گاو موجود در گاوداری های شهر اصفهان نمونه برداریصورت گرفت. نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند و به منظور شناسایی گونه های باکتریایی با استفاده از روش های شناسایی ماکروسکوپی، میکروسکوپی، بیوشیمیایی و مولکولی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته، آلودگی تعداد 30 نمونه از 40 نمونهرا به  باکتری های  Klebsiella oxytoca، Enterobacter cloacaeو Kocuria marina  نشان داد که بیشترین و کمترین آلودگی به ترتیب مربوط به Klebsiella oxytoca به میزان 6/56 درصدو Kocuria marinaبه میزان 20 درصد بود. با توجه با تعداد زیاد نمونه های آلوده، ورم پستان هم چنان یکی از  مخرب ترین بیماری های صنعت دامپروری به شمار می آید.

  کلیدواژگان: انتروباکتر کلواکه، کلبسیلا اکسی توکا، کوکوریا مارینا، گاوهای شیری، ورم پستان
 • اشرف جزایری*، فروغ پاپهن، اسماء حاتمی صفحات 23-37

  قورباغه مردابی (pelophylax ridibundus) تنها گونه از جنس Pelophylax است کهتقریبا درهمه نواحی ایران پراکنش دارد. مطالعه حاضر در 3 ایستگاه تالابی شهرستان الشتر در استان لرستان و با هدف مطالعه ریخت شناسی، ریخت سنجی  ویژگیهای تولید مثلی ، کاریولوژی و مطالعه بافتی پوست  انجام شد و تعداد 160 نمونه مورد بررسی قرار گرفت . در مجموع 3 ریخت در سطح تالابهای مورد بررسی شناسایی گردید . در بخش تحلیل صفات کمی ، دو جنس از نظر وزن و قطر ران تفاوت معنی داری نداشتند در حالیکه در صفت طول کل متفاوت بودند . بیشترین شاخص تولید مثلی در هر دو جنس در فصل بهار اندازه گیری شد بعلاوه وزن حداکثر رسیدگی برای نرها به میزان 12/64 و برای ماده ها 9/83 گرم محاسبه گردید . عدد کروموزومی گونه در مناطق مورد مطالعه 26 2n= بود بعلاوه کروموزومهای هترومورف جنسی مشاهده گردید . ساختار پوست در تمامی ایستگاه ها مشابه و شامل دو لایه اپیدرم و درم بود ، در لایه اسفنجی درم در هر دو جنس غدد موکوسی و گرانولار مشاهده گردید و پوست سطح شکمی به علت نازکتر بودن رشته های کلاژنی از پوست سطح پشتی متمایز بود .

  کلیدواژگان: بیوسیستماتیک جانوری، دوزیستان بی دم، قورباغه مردابی، تالاب، لرستان
 • محمد کاسعلی پور، حسین خارا*، علی صادق پور صفحات 38-57

  رنگ قرمز گوشت بعضی از آزاد ماهیان به دلیل وجود رنگدانه محلول در چربی از گروه کاروتنوییدها می باشد. به همین منظور اثر رنگدانه های آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و فلفل دلمه ای نارنجی بر روند رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی روی 300 عدد ماهی و در 10 تیمار با سه تکرار انجام شد. جیره های غذایی به ترتیب شامل ppt35، 40، 45 (آستاگزانتین)، ppt33، 44، 55 (فلفل دلمه ای قرمز) و)، ppt33، 44، 55 (فلفل دلمه ای نارنجی) بودند. در طول دوره ماهیان زیست سنجی شدند و در سه مرحله از ماهیان خونگیری بعمل آمد و گوشت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ماهیان تیمار ppt45 آستاگزانتین دارای بیشترین تغییر رنگ در گوشت بودند. براساس نتایج به دست آمده بیشترین وزن نهایی بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، سرعت رشد روزانه بدن، ضریب رشد ویژه و درصد بازماندگی مربوط به تیمار ppt55 فلفل دلمه ای قرمز بود(P<0.05). کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار ppt55 فلفل دلمه ای قرمز و بیشترین مقدار مربوط به گروه شاهد بود که با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05).بیشترین مقادیر گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل و لنفوسیت نیز مربوط به تیمار ppt45 آستاگزانتین بوده که اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشت(P<0.05). همچنین نتایج بررسی فاکتورهای ایمنی نشان داد که بیشترین مقدار لیزوزیم و ایمنوگلوبولین کل در تیمار ppt55 فلفل دلمه ای نارنجی و بیشترین IgMدر تیمار ppt55 فلفل دلمه ای قرمز مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت(P<0.05).لذا می توان نتیجه گرفت که منابع گیاهی باعث افزایش رشد و مقاومت سیستم ایمنی ماهیان شدند و با توجه به صرفه اقتصادی و اثرات مفید ذکر شده، می توانند جایگزین رنگدانه های مصنوعی شوند.

  کلیدواژگان: ماهی آزاد دریای خزر، آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز، فلفل دلمه ای نارنجی، فاکتورهای خونی و ایمنی، رشد، رنگ پذیری
 • ابوالفضل دادخواه*، فائزه فاطمی، سالومه دینی صفحات 58-75

  در این تحقیق، تاثیرکاربردپودر و اسانس زیره سیاه با دوز 2/0 درصد  (w/w)در مهار ایجاد سرطان کولون القاء شده با دی متیل هیدرازین (DMH)بر روی تغییرات شاخص های بیوشیمیایی مانند آنزیم های کاتالاز(CAT) ،سوپر اکسید دیسموتاز(SOD)،گلوتاتیون احیا(GSH)، پر اکسیداسیون لیپید(LP)و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسما(FRAP) و همچنین تغییرات پاتولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تزریقDMHباعث افزایش GSH وFRAPو کاهشSOD گردید. در حالیکهتیمار رت ها با اسانس و پودر زیره سیاه تاثیری بر روی بهبود پارامتر های بیوشیمیایی نداشته است، نتایج پاتولوژی تاثیر مثبت تیمارها را در روند سرطانزایی نشان دادند. لذا با توجه به نتایج بهدست آمده، فعالیت ضد سرطانی اسانس و پودر زیره سیاه، احتمالا مربوط به اثرات آن در مسیرهای دیگر متابولیکی (غیر از سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو) می باشد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، دی متیل هیدرازین، زیره سیاه، سرطان کولون
 • ابراهیم غلامعلی پور علمداری*، عبد الله عطایی، زینب اورسجی، علی راحمی صفحات 76-96

  معمولا کاهش عملکرد در گیاهان زراعی ناشی از اثر رقابت و آللوپاتی علف های هرز است. هدف از این تحقیق، بررسی محتوی برخی از متابولیت های ثانویه و ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک اندام های مختلف شا تره (Fumaria parviflora) بر صفات مورفوفیزیوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه ای یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بود. عصاره آبی اندام ها با استفاده از 5 گرم نمونه در 100 میلی لیتر آب مقطر تهیه و بر گیاهچه های 7 روزه یولاف وحشی اعمال گردید. سنجش آلکالوییدها و فنل کل در اندام های مختلف شاتره نشان داد که برگ و گل از بیشترین میزان این ترکیبات نسبت به ریشه و ساقه برخوردار بودند. مطابق نتایج، ترکیبات آللوپاتیک اندام های شا تره اثر بازدارندگی متفاوتی بر طول ریشه، طول گیاه، وزن تر و خشک بوته، سطح برگ، محتوی کلروفیل کل، کاروتنوییدها و پروتیین یولاف وحشی را داشتند. بیشترین اثر منفی بر صفات به گل اختصاص داشت. به علاوه پرولین و فعالیت آنزیم های کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز یولاف وحشی تحت عصاره اندام ها نسبت به شاهد افزایش یافت.

  کلیدواژگان: ترکیبات آللوپاتیک، سوسپانسیون، سطح برگ، فعالیت کاتالاز، فنل کل
 • فردین قنبری*، سجاد کردی صفحات 97-113

  تنش سرمایی از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان مناطق گرمسیری مانند خیار در اوایل فصل رشد می باشد. در این تحقیق امکان مقاوم سازی به سرما در نشا خیار با پیش تیمار دمایی و خشکی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور ارقام خیار (سوپر دامینوس و سوپر استار) و پنج تیمار مقاوم سازی (شاهد، دمای 10 و 15 درجه سانتی گراد) و تنش خشکی با استفاده از 10 و 20 درصد پلی اتیلن گلیکول در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. پس از اعمال تیمارهای مقاوم سازی و فرصت 48 ساعته بازیابی، نشاها در دمای 3 درجه سانتی گراد به مدت 6 روز و هر روز 6 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقاوم سازی سبب افزایش رشد نشا در شرایط تنش سرمایی شد. همچنین تیمار مقاوم سازی میزان کلروفیل، نسبت کلروفیل a/b، رطوبت نسبی، پرولین و پراکسید هیدروژن نشاها را افزایش و میزان نشت یونی را کاهش دادند. در بیشتر صفات مورد ارزیابی اختلاف آماری معنی داری بین ارقام مشاهده نشد. بیشترین تحمل سرمایی در پیش تیمار 10 و 20 درصد PEG به دست آمد. به طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال پیش تیمار مقاوم سازی با تنش سرمایی و تنش خشکی می تواند آثار سوء تنش سرمایی بر نشا خیار را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: پراکسید هیدروژن، پرولین، پلی اتیلن گلیکول، خوگیری، مقاوم سازی
 • ازاده کریمی جعفری*، منیر حسین زاده نمین صفحات 114-128

  زعفران (.Crocus sativus L)گیاهی ازتیرهزنبقیانبخش کلاله و بنه آن بخصوص از نظر دارویی و غذایی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. امروزه نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی و تاثیر بر گیرنده های اتیلن در گیاهان در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد. در ایران به دلیل افزایش سطح خاک های شور، بررسی عوارض تنش شوری با به کارگیری نانو نقره می تواند چشم انداز خوبی برای کنترل اثرات تنش شوری بر گیاهان باشد. برای این منظور آزمایشی با استفاده از چهار تیمار شامل: نانو نقره (ppm40)، شوری mM)100  (NaCl، تیمار نانو نقره (ppm40) توام با شوری (mM100 (NaCl، شاهد بدون هر گونه تیمار و کنترل (نمونه اولیه قبل ازکشت) با دو روش آبیاری و غوطه ور طراحی شد و میزان عناصر فسفر، سدیم و پتاسیم در بنه زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، یون فسفر در همه تنش ها در مقایسه با شاهد وکنترل(نمونه اولیه قبل ازکشت) افزایش یافت که در سطح (P≤0.05) معنی دار بود. میزان غلظت یون سدیم در روش آبیاری و پتاسیم در روش غوطه ور در تنش شوری (mg/gDW 77/0)(mg/gDW 96/9) افزایش اما در تنش شوری همراه با نانو نقره (mg/gDW67/0)(mg/gDW 61/7) در مقایسه با شاهد (mg/gDW73/0)(mg/gDW08/8) کاهش معنی داری در سطح (P≤0.05) یافت. در این پژوهش بکارگیری نانو نقره همراه تنش شوری نشان داد که اثرات تنش شوری با تعدیل عناصری از قبیل سدیم و پتاسیم و افزایش فسفر همراه بوده است.

  کلیدواژگان: تنش شوری، تیمار نانو نقره، زعفران مزروعی، غلظت یون ها
 • نیر محمدخانی*، ژیلا عباس زاده صفحات 129-143

  نعنا سبز، .Mentha spicata L و پونه کوهی، .Mentha longifolia L کاربرد های فراوانی در صنایع غذایی و طب سنتی ایران دارند. سرشاخه های گیاهان جمع آوری شده و اسانس آن ها به روش تقطیر با آب (کلونجر) استخراج گردید. عصاره گیری با استفاده از دو روش ماسراسیون (حلال های آبی، هیدروالکلی و اتانولی) و روش سوکسله (حلال اتانولی) انجام شد. محتوای ترکیبات فنولی کل، محتوای فلاوونویید کل، ظرفیت پاداکسایشی و درصد مهار تولید رادیکال آزاد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد محتوای ترکیبات فنولی، فلاوونوییدی، ظرفیت پاداکسایشی و درصد بازدارندگی رادیکال آزاد DPPHتحت تاثیر روش استخراج قرار گرفت. بیش ترین میزان ترکیبات فنولی و فلاوونویید کل در گیاه نعنا سبز در روش سوکسله به دست آمد. بالاترین ظرفیت پاداکسایشی مربوط به عصاره هیدروالکلی نعنا سبز بود. روش استخراج با سوکسله بدلیل هزینه فرآوری پایین آن، سادگی عمل، صرف زمان کمتر و حلالیت بیشتر در مقایسه با دیگر روش های سنتی مانند خیساندن و پرکولاسیون برای استخراج ترکیبات فنولی توصیه می شود. استفاده از سیستم دو حلالی در روش خیساندن با حلال های دیگر برای دست یابی به خاصیت پاداکسایشی بالا نیازمند تحقیقات بیشتر است.

  کلیدواژگان: اسانس، حلال، روش سوکسله، سرشاخه گیاهان، عصاره
 • مهسا محمدزاده، اکبر حسنی*، فروزان قاسمیان رودسری، عباسعلی زمانی صفحات 144-163
  غلظت آنتی بیوتیک ها در خاک بر اثر اضافه کردن کود مرغی آلوده به آنتی بیوتیک افزایش می یابد و ممکن است جامعه میکروبی خاک را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش تاثیر اضافه نمودن کود مرغی محتوی انروفلوکساسین به خاک بر جمعیتAzotobacter spp.، Pseudomonas fluorescens و Pseudomonas putida و همچنین بیوماس میکروبی و تنفس میکروارگانیسم های خاک است. یک آزمایش در آزمایشگاه به مدت 45 روز  با 7 تیمار و سه تکرار انجام شد. این آزمایش شامل کود مرغی تازه و کمپوست شده محتوی آنتی بیوتیک دردو سطح غلظتی بالا (mg kg-12/26) و پایین (mg kg-123/4) و کود مرغی بدون آنتی بیوتیک بر مبنای طرح کرت های به طورکامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد کود مرغی حاوی آنتی بیوتیک منجر به کاهش جمعیت Azotobacter spp.(%28)، Pseudomonas fluorescens(%73) و Pseudomonas putida(%6/14) در خاک ها شد. کمپوست کردن کود مرغی نیز اگرچه اثر منفی آن را کمتر کرد اما همچنان کاهش جمعیت وجود داشت. کاربرد کود مرغی تازه بدون آنتی بیوتیک سبب افزایش 127 درصدی تنفس میکروبی خاک نسبت به شاهد شد اما بین سایر تیمارهای مختلف کاربرد کود مرغی تفاوت معنی دار دیده نشد. کاربرد کود مرغی بدون آنتی بیوتیک کربن بیوماس میکروبی را به طور معنی داری افزایش داد (%95). وجود آنتی بیوتیک در کود مرغی تاثیر منفی بر غلظت کربن بیوماس میکروبی داشت. به طور کلی رهاسازی و انتشار آنتی بیوتیک ها در خاک بر اثر افزودن کود مرغی به مزارع حتی اگر قبل از مصرف کمپوست شده باشد، باعث کاهش رشد گروه های باکتریایی مفید خاک شد.
  کلیدواژگان: Azotobacter، Pseudomonas putida، Pseudomonas fluorescens، کمپوست، کود مرغی
 • الهه نیکنام، عاطفه چمنی*، محسن نوروزی مبارکه صفحات 164-175

  هدف از این تحقیق، بررسی کیفی آب رودخانه زاینده رود با استفاده از جوامع بی مهرگان کفزی در فاصله پاییز 96 تا بهار 97 می باشد. بدین منظور از بالا دست تا پایین دست زاینده رود در شش ایستگاه، نمونه برداری از رسوب انجام و با استفاده از فرمالین 4% تثبیت شد و با محلول رزبنگال رنگ آمیزی و بر اساس کلیدهای شناسایی، شناسایی گردید. در فصل بهار، 8 خانواده متعلق به 6 راسته، در فصل پاییز، 11 خانواده متعلق به 7 راسته و در فصل زمستان، 6 خانواده متعلق به 4 راسته شناسایی شد. بر اساس همه شاخص ها، همه ایستگاه ها و همه فصول در رده آلوده قرار می گیرند.با توجه به خشکی زاینده رود در دهه اخیر، جریان آب موجود در رودخانه بخصوص ایستگاه های تصفیه خانه و شاخ کنار و شریف آباد و نیز پساب صنایع، فاضلاب شهرها و روستاهای مجاور، سبب شده است که گونه های حساس به آلودگی اکوسیستم حذف و گونه های مقاوم به آلودگی غالب شوند.

  کلیدواژگان: زاینده رود، شاخص زیستی، ماکروبنتوزها، آلودگی آب
|
 • Sara Amiri Fahliyani, Keivan Beheshti Maal*, Fereshteh Ghandehari Pages 9-22

  Mastitis syndrome is the inflammation of the mammary gland and one of the most common diseases in the livestock industry that is very important clinically and economically. In this study, 40 cow's milk were sampled at dairy cow farms in the Isfahan city.The samples were transferred to the laboratory at 4° Cimmediately. In order to identify bacterial species, samples were isolated using Brain Hart Infusion agar medium. Then the macroscopic, microscopic and biochemical characterizations were evaluated. Finally, the polymerase chain reaction was performed to determine the exact Spp.of isolates. This research showed the contamination of the 30 samples out of 40 to the Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae and Kocuria marina was observed. The highest and lowest infections were related to Klebsiella oxytoca and Kocuria marina with the frequency of 56.6% and 20% respectively. Due to the large number of infected samples, mastitis remains one of the most expensive and destructive diseases in livestock industry and humans.

  Keywords: Bovine mastitis, Mastitis, Dairy cows, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Kocuria marina
 • Ashraf Jazayeri *, Forogh Papahn, Asma Hatami Pages 23-37

  Pelophylax ridibundus is the only species of Pelophylax, distributed in almost all parts of Iran. The present study was carried out in 3 wetland stations of Aleshtar ( Lorestan province) with the aim of studying morphology, morphometric , characteristics of reproductive, karyology and histology of skin, 160 samples were studied. A total of 3 morph were identified. In the analysis of traits, the two sexes did not differ significantly in terms of weight and thigh diameter, while they differed in total length traits. The highest reproductive index was measured in both sexes in spring. In addition the maximal weight for males was 64.12 gr and for females it was 92.9 gr. The chromosomal number of the species was 2n= 26 in the studied regions, in addition to the sex heteromorphy chromosomes. The structure of the skin at all stations was similar and consisted of two layers of epidermis and dermal, in the dermal sponge layer in both sexes, the mucus and granular glands were observed, and the abdominal skin was distinguished by the thinning of collagen fibers from the dorsal skin.

  Keywords: Animal Biosystematics, Anura, marsh Frog, wetland, Lorestan
 • Mohamad Kasalipour, Hossein Khara *, Ali Sadeghpour Pages 38-57

  This study does on 300 fish and 10 treatments with 3 replications. Foods consists of 35, 40, 45 ppt (Astaxanthin), 33, 44, 55 ppt (red pepper) and), 33, 44, 55 ppt (orange pepper), respectively. During the period, the fish were biometried, the fish were bled and their meat was evaluated. 45 ppt astaxanthin treatment had the most change in the color of the meat. Based on the results obtained, the most final weight of body (365.6 ± 6.57), %BWI (83.07 ± 2.45), obesity rates (0.56 ± 0.04), GR (2.77 ± 0.08), SGR (1.01 ± 0.02) and survival rate (99.89 ) belonged to 55 ppt red pepper treatment (P<0.05). The lowest and the most amount of FCR belonged to 55 ppt red pepper treatment (2.76 ± 0.09) and control group and the differences were significant (P<0.05). The most number of red blood cells (1988333.3 ± 7637.6), number of white blood cells (17500 ± 500), hemoglobin (25.83 ± 0.45), hematocrit (85.47 , neutrophil (75.5 ) and lymphocyte (201.7 ) belonged to 45 ppt astaxanthin treatment and had significantly different with control group (P<0.05). The results of immunology factors showed that there are the most amount of lysozyme (170 ) and total immunoglobulin (154.67 ± 0.58) in 55 ppt orange pepper treatment and the most amount of IgM (76.87 ± 0.81) in 55 ppt red pepper treatment and had significantly different with control group (P<0.05). Therefore it can be concluded that plant sources increased growth and resistance of the immune system in fish.

  Keywords: Caspian Sea salmon, astaxanthin, red pepper, orange pepper
 • Aboolfazl Dadchah *, Faezeh Fatemi, Saloomeh Dini Pages 58-75

  In the current study, the effect of usage of caraway powder and its essential oils at the dose of 0.2% (w/w) were studied on colon cancer prevention induced by dimethyl hydrazine (DMH) through the estimation of biochemical parameters including catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) enzymes, glutathione (GSH), lipid peroxidation (LP) and ferric reducing ability of plasma (FRAP) as well as histopathological changes. The results showed that the levels of GSH and FRAP were increased and SOD activity was decreased by DMH. Even though caraway powder and its essential oils failed to alter the tested biochemical parameters, histopathological analysis indicated improved effects in carcinogenesis. Therefore, the results demonstrated that the chemopreventive effects of the treatments were due to the other metabolic pathways than oxidative stress/antioxidant systems.

  Keywords: Colon cancer, Carum carvi L., Oxidative stress, Dimethyl hydrazine
 • Ebrahim Gholamalipour Alamdari *, Abdollah Ataei, Zeinab Avarseji, Ali Rahemi Pages 76-96

  Basically, reduction in crop yield is due to the competition and allelopathy of weeds. This study was aimed at assessing some secondary metabolites content and evaluates the allelopathic potential of various organs of Fumaria parviflora on morpho-physiological and biochemical characteristics of Avena ludoviciana seedling. Aqueous solution of organs was prepared using 5g plant material/ 100ml D.W and applying it on 7- day old seedlings of Avena ludoviciana. The quantification assay of alkaloids and total phenols in various organs of Fumaria parviflora indicated that leaf and flower organs had the highest content of these compounds, compared to root and stem. According to the results, the allelopathic compounds of various organs of Fumaria parviflora had a different inhibitory effect on root length, seedling length, plant fresh and dry weight, leaf area, and the content of total chlorophyll, carotenoids and proteins of Avena ludoviciana. The most negative effect on the traits of Avena ludoviciana was obtained in the leaf organ of Fumaria parviflora. In addition, the content of prolin and enzymes activity of catalase, guaiacol peroxidase and ascorbate peroxidase were increased under aqueous extract of v organs of Fumaria parviflora over the control.

  Keywords: Allelopathic compounds, Catalase activity, hydroponic culture, Leaf area, Suspension
 • Fardin Ghanbari *, Sajad Kordi Pages 97-113

  Chilling stress is major limiting factor on growth and development of tropical crops like cucumber in early of growing season. In this research, the possibility of chilling hardening of cucumber seedlings was investigated through pretreatment of drought and temperature. The factorial experiment was consisted of two factors including cucumber cultivars (i.e. Super dominos and Super star) and hardening treatments (control, 10 °C, and 15 °C as well as 10% and 20% PEG) based on CRD in three replications in 2017. After applying treatments and providing them 48 h opportunity to be recovered, the seedlings were subjected to 3 °C for a six days period and 6 h for each day. The results showed that hardening increased cucumber growth under chilling stress. Hardening treatments improved seedlings’ chlorophyll content, chlorophyll a/b ratio, relative water content, proline accumulation, and hydrogen peroxide while reducing electrolyte leakage content. It was not observed a significant difference between cultivars in terms of measured traits. The highest chilling tolerance was obtained by 10 and 20% PEG. Overall, the results of this experiment showed that employing drought and temperature pretreatments are able to mitigate the harmful effects of chilling on cucumber seedlings.

  Keywords: Acclimation, Hardening, Hydrogen peroxide, Polyethylene glycol, Proline
 • Azadeh Karimi.Jafari *, Monir Hosainzaadeh Pages 114-128

  Saffron (Crocus sativus L.) is amember of Iridaceae family, that especially its stigma and corm are important in medicine and food. Today, silver nanoparticles with antimicrobial and fungal properties are used in many fields and also effects on ethylene receptors in plants. In Iran, due to increase saline soils, study on reducing the effects of salinity stress by using nanosilver in plants can be a good perspective to control the effects of salinity stress on plants. For this purpose, an experiment was carried out using four treatments: nano silver (40 ppm), salinity (100 mM NaCl), nano silver (40 ppm) whit salinity (100 mM NaCl), control without any treatment and primary corm, with two irrigations and soaking methods were used. The amount of phosphorous, sodium and potassium ions of treated corms were investigated. Results showed that phosphorous ion in compared with control and primary corm increased in all stresses, which was significant at level (P≤0.05).The concentration of sodium in irrigations methods and potassium in soaking methods increased in salt stress (0.77 mg / gDW)(9.9 mg / gDW), but using salinity stress with nano silver (0.67 mg / gDW)(7.61 mg / gDW) showed a significant decrease in the levels of two mentioned ions (P≤0.05) compared with control(0.73 mg / gDW)(8.08 mg / gDW). In this study, the use of nanosilver particles with salt stress showed that the effects of salinity have been influenced and increased phosphorous ion and modified amount of sodium and potassium.

  Keywords: Agricultural saffron, Concentration of ions, Nano silver treatment, salinity stress
 • Nayer Mohammadkhani *, Jila Abbaszadeh Pages 129-143

  Spearmint (Mentha spicata L.) and Horsemint (Mentha longifolia L.) have abundant use in food expenses and Iranian Traditional Medicine. Tha aerial parts of both plants were collected and essential oil was isolated by hydrodistillation method (Clevenger). The extraction was conducted by maceration method (aqueous, hydroalcoholic and ethanolic solvents) and soxhlet method (ethanolic solvent). Total phenolic compounds content, Total flavonoid content, antioxidant capacity and free radical inhibition were measured. The results showed that total phenolic compounds and flavonoid content, total antioxidant capacity and percentage of free radical inhibition in applied extraction methods was different (P<0.05). The highest total phenolic compounds and flavonoid was obtained by soxhlet method in spearmint. The highest total antioxidant capacity were belong to hydroalcoholic extract in spearmint. Soxhlet extraction method is recommended because of its low processing cost, simplicity of operation, consume lesser time and solvent compared to other traditional methods such as soaking or percolation to extract phenolic compounds using other solvents. The use of a two-solvent system in the soaking process with other solvents requires further research to achieve high antioxidant properties.

  Keywords: extraction methods, Phenol, Flavonoid, total antioxidant capacity, inhibition of free radical
 • Mahsa Mohammadzadeh, Akbar Hassani *, Forouzan Ghasemian Roudsari, Abbasali Zamani Pages 144-163
  The concentration of antibiotics in the soil increases with the addition of fresh or composed chicken manure containing antibiotics and may affect the microbial community of the soil. The purpose of this study was to evaluate the effect of adding enrofloxacin containing chicken manure to soil on the population of Azotobacter spp, Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescens, as well as microbial biomass and respiration of soil. An experiment was conducted in a laboratory for 45 days with 7 treatments and three replications including fresh and composted chicken manure containing enrofloxacin in two levels of high (26.2 mg kg-1) and low (4.23 mg kg-1) concentrations and manure without any antibiotic based on a completely randomized design. The results showed that the application of chicken manure containing enrofloxacin reduced the population of Azotobacter spp (28 percent), Pseudomonas fluorescens (73 percent) and Pseudomonas putida (14.6 percent) in the soils. However, the composting of chicken manure, although reducing its negative effect, still led to a decline in population. Application of fresh chicken manure led to a 127 percent increase in microbial respiration of the soil compared to control but between other treatments there was no meaningful difference. The use of chicken manure without antibiotic significantly increased the microbial biomass (95 percent). The presence of high concentration of enrofloxacin in poultry manure had a negative effect on the microbial biomass increase, especially at the beginning of the period.
  Keywords: Azotobacter, Compost, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida
 • Elaheh Niknam, Atefeh Chamani *, Mohsen Nourouzi Pages 164-175

  The purpose of this study is to conduct a qualitative analysis of Zayandeh-rood River water using benthic invertebrate communities in fall 2017 to Spring 2018. To do so, we select 6 stations and 3 sediment samples were collected in each stations. Sediment samples were fixated and various animals were extracted from the samples and were grouped and identified according to fauna benthic identification keys were used for the identification of the sample. Finally, in spring 8 family belongs to 6 order; in autumn 11 family belongs to 7 order and in winter 6 family belongs to 4 order were identified. According to all indices, all stations and all seasons were in polluted category. Regarding the Zayandeh-rood drought, during the last decade, the flow of water in the river, especially the refinery stations and the Shakh-kenar and Sharif Abad, is practically the industrial wastewater, sewage of the cities and adjacent villages. For this reason, contaminated species in these ecosystems are species resistant to pollution.

  Keywords: Zayandeh-rood River, biological index, macrobenthos, water quality