فهرست مطالب

تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهمن فاضلی نسب*، محمد رهنما، سعید شهریاری صفحات 1-15
  اهداف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاهان دارویی مختلف بر باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، اثرات ضدمیکروبی عصاره های هیدرو الکلی بر باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک های کاغذی 6 میلی متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby و همچنین چاهک گذاری حاصل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که موثرترین عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی بر قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اوریوس گیاهان مورد، آویشن شیرازی و بابونه و بر قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی گیاهان آویشن شیرازی، مورد و رزماری بوده اند. ضمنا مشخص شد که محیط بر خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی گیاه دارویی مورد و آویشن شیرازی تاثیر کمتری داشته اما بابونه های مناطق مختلف اثرات متفاوت تری داشته اند که نشان دهنده تاثیر محیط بر خاصیت ضد میکروبی آن ها بود است. ضعیف ترین گیاهان در قطر هاله عدم رشد هر دو نوع باکتری موردبررسی گیاهان آوندول، شاه تره، زوفا، افسنطین، آویشن کوهی و پونه کوهی بودند. تفاوت معنی داری بین قابلیت ضد میکروبی عصاره های هیدرو الکلی گیاهان دارویی در دو روش دیسک های کاغذی 6 میلی متری و روش چاهک گذاری وجود داشت بطوریکه قطر هاله عدم رشد هر دو نوع باکتری در روش چاهک گذاری بیشتر از روش دیسک کاغذی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق و افزایش روز افزون مقاومت به مواد آنتی باکتریال سنتتیک، گیاه مورد، آویشن، بومادران و رزماری می توانند به عنوان گیاهان موثر در پاک سازی برخی از باکتری ها از جمله اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس باشند.

  کلیدواژگان: آویشن، مورد، بومادران، رزماری، باکتری
 • احسان نوروزی، ولی الله کوهدار* صفحات 16-25

  گوشت یکی از غذاهای فسادپذیر است که در صورت تولید و حمل و نقل نامناسب، سریعا آلوده و فاسد می گردد. گوشت آلوده، علت بسیاری از بیماری های غذازاد بوده است. در این تحقیق، با روش سوآپ برداری غیر مستقیم، از عضلات نواحی گردن، قلوه گاه و ران 15 لاشه گاو، نمونه برداری انجام شد. نمونه های اخذ شده پس از شستشوی نهایی در کشتارگاه (45 نمونه) و قصابی (45 نمونه)، از نظر میکروبی مورد آزمون قرار گرفته و تاثیر حمل و نقل بر وضعیت میکروبی مورد مطالعه قرار گرفت. عضلات ران و عضلات گردن با لگاریتم (میانگین ± انحراف معیار) 45/0± 90/4 و 21/0± 21/4 به ترتیب آلوده ترین و پاک ترین مناطق در کشتارگاه از نظر بار میکروبی بوده و آلوده ترین و پاک ترین نواحی پس از توزیع در بازار، به ترتیب قلوه گاه و عضلات ران با لگاریتم (میانگین± انحراف معیار)25/0± 16/6 و 24/0±92/5 تشخیص داده شدند. بیشترین آلودگی به اشریشیاکلی در کشتارگاه و قصابی ها را عضلات ران به ترتیب با لگاریتم (میانگین± انحراف معیار) 63/0± 73/1 و 06/0± 14/2 داشت. 67/26 و 67/6 درصد از نمونه های کشتارگاه و 11/31 و 89/8 درصد از نمونه های قصابی ها به ترتیب با اشریشیا کلی و سالمونلا آلوده بودند. اختلاف معنی داری (p

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، گوشت گوساله، کشتارگاه، قصابی، سالمونلا
 • سعید خانی، الهام احمدی* صفحات 26-35

  استافیلوکوکوس اوریوس یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده ورم پستان عفونی در دام های اهلی است. به دلیل وجود سویه های متعدد استافیلوکوکوس اوریوس و تفاوت های سویه ای در بازآرایی آلل های کروموزمی، روش های ژنوتایپینگ متفاوتی همچون آنالیز DNA کروموزمی توسط هضم آنزیمی به منظور تایپینگ ژنتیکی باکتری معرفی شده اند. در بررسی حاضر، برای اولین بار تنوع ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLP  ژن aroA ارزیابی گردید. در این تحقیق تعداد 120 نمونه شیر ورم پستان گاوی به روش استریل جمع آوری و بررسی گردید. استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده به روش کشت و آزمایشات روتین باکتریولوژیکی، با روش PCR مبتنی بر ژن aroAآنالیز شد. قطعه حاصل از تکثیر با اندازه 1153 جفت باز توسط آنزیم تعیین حدودی TaqI هضم و قطعات ایجاد شده الکتروفورز شدند. 28 سویه استافیلوکوکوس اوریوس در روش فنوتیپی جداسازی و قطعه مورد نظر در تمام جدایه ها مشاهده شد. در هضم آنزیمی، دو نوع الگوی هضم قابل نام گذاری براساس مطالعات قبلی ایجاد شد. ژنوتیپ B در 23 مورد (82 درصد) و ژنوتیپ N در پنج مورد (18 درصد) شناسایی شد. نتایج نشان می دهند که استافیلوکوکوس اوریوس در ایجاد ورم پستان بالینی در سنندج دخیل بوده و علیرغم وجود ژنوتیپ های محدود، تنوع سویه ای در جدایه های این باکتری در منطقه وجود دارد. عدم شناسایی ژنوتیپ جهانی A و نیز ژنوتیپ اختصاصی باکتری در سنندج، برای اولین بار گزارش می شود.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، سنندج، ورم پستان گاوی، aroA، PCR-RFLP
 • سید عبدل حبیبی، مهدی سلطانی، سهراب احمدی وند، علی طاهری میرقائد* صفحات 36-46

  استرپتوکوکوس اینیایی عامل بیماری استرپتوکوکوزیس، یک پاتوژن زیونوز است که باعث خسارات زیادی به صنعت آبزی پروری در سراسر جهان از جمله ایران گردیده است. در مطالعه کنونی اثرات ضدباکتریایی اسانس های آویشن باغی (Thymus vulgaris)، پونه (Mentha longiflora) و زیره سیاه (Carum carvi) بر دو جدایه بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی با روش رقیق سازی در محیط مایع و جذب نوری در طول موج 600 نانومتر بررسی و سپس با روش دیسک با آنتی بیوتیک های اریترومایسین و انروفلوکساسین مقایسه شدند. بر اساس نتایج حداقل غلظت مهار رشد (MIC) اسانس آویشن باغی، پونه و زیره سیاه برای این باکتری به ترتیب 8/0، 8/0 و 6/1-8/0 میکرولیتر بر میلی لیتر و همچنین حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) اسانس ها به ترتیب 8/0، 6/1 و 6/1میکرولیتر بر میلی لیتر می باشد. بعلاوه براساس نتایج جذب نوری روند رشد جدایه های باکتری با افزایش غلظت اسانس ها کاهش یافته بطوریکه در غلظت های MIC و بالاتر تقریبا رشد آنها متوقف شده است. همچنین در روش دیسک میزان قطر هاله عدم رشد ناشی از اسانس آویشن باغی بطور معنی داری بیشتر از دیگر اسانس ها و آنتی بیوتیک های اریترومایسین و انروفلوکساسین بود. بطور خلاصه نتایج این آزمایش بیانگر خاصیت ضد باکتری مناسب آویشن باغی بوده و پیشنهاد می گردد برای کنترل و درمان بیماری استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل آلا ارزیابی گردد.

  کلیدواژگان: اسانس گیاهی، استرپتوکوکوزیس، قزل آلا، MBC، MIC
 • علی مقصودی*، سعیده سعیدی صفحات 47-56

  باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس (Staphylococcus aureus) از جمله رایج ترین عوامل شیوع مسمومیت های غذایی باکتریایی است و بین انسان و دام شایع است. بر همین اساس، هدف مطالعه حاضر جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اوریوس از بینی گوسفندان بومی منطقه سیستان و بررسی مقاومت آنتی بیوتیک سویه های جداسازی شده به آنتی بیوتیک های مرسوم بود. همچنین اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی، متانولی و اتیل استات گیاه کلپوره (Teocrum polium) بر روی سویه های استافیلوکوکوس اوریوس بررسی شد. برای این منظور گیاه کلپوره از منطقه سیستان جمع آوری گردید. تهیه عصاره به کمک دستگاه روتاری و با کمک روش تقطیر در خلاء انجام گرفت. تعداد 10 سویه باکتری استافیلوکوکوس اوریوس از بینی گوسفندان بومی منطقه سیستان به کمک روش های بیوشیمیایی جداسازی شد. با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی- بایر، حساسیت سویه های باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های اکساسیلین، آموکسی سیلین-کلاولانیک اسید، آمپی سیلین، جنتامایسین، سفازولین و ونکومایسین مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره ها در تیمار با عصاره های گیاه کلپوره با استفاده از روش رقت سازی در چاهک تعیین شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر سه عصاره اتانولی، متانولی و اتیل استات درجات متفاوتی از مهارکنندگی را بر روی 10 سویه باکتری جداسازی شده دارند. با این وجود عصاره اتیل استات گیاه کلپوره در غلظت های پایین تری خاصیت مهارکننده بر روی بیشتر سویه های باکتری جداسازی شده داشت. همانند خاصیت مهارکنندگی قوی تر عصاره اتیل استات کلپوره، این عصاره در مقایسه با عصاره های اتانولی و متانولی خواص کشندگی قوی تری نیز علیه باکتری استافیلوکوکوس اوریوس نشان داد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد عصاره اتیل استات گیاه کلپوره می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های متداول باشد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، استافیلوکوکوس اورئوس، حداقل غلظت مهارکنندگی، سیستان، فعالیت ضد میکروبی، کلپوره
 • ام البنین قاسمیان کریک*، محمدرضا یوسفی، جعفر حسین زاده مرزناکی صفحات 57-62

  کوکسیدیوز یکی ازمهم ترین بیماریهای انگلی در صنعت پرورش ماکیان است که توسط گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع گونه های مختلف ایمریایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، استان خورستان، جنوب غرب ایران می باشد. نمونه های مدفوع از 100 ماکیان بومی متعلق به 11 روستای این منطقه بطور تصادفی جمع آوری شد. تعداد اووسیست در هر گرم مدفوع با استفاده از روش شناور سازی مک مستر اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت و اووسیست ها برای شناسایی جنس و گونه در محلول دی کرومات پتاسیم 5/2 درصد اسپروله شدند.بر اساس نتایج بدست آمده شیوع کلی کوکسییدیوز در این مطالعه 15% بود، که شامل ایمریا اسرولینا (18%)، ایمریا ماکزیما (60%)، ایمریا برونتی (3/53)، ایمریا تنلا (3/33%) و ایمریا مایتیس (6/66%) و آلودگی همزمان ایمریا اسرولینا+ ایمریا ماکزیما (40%)، ایمریا تنلا+ ایمریا برونتی+ ایمریا ماکزیما (6/46%) و ایمریا ماکزیما+ ایمریا برونتی +ایمریا تنلا + ایمریا مایتیس (2/13%) شناسایی گردیدند. از مجموع گسترشهای تهیه شده 8 نمونه (8%) مثبت تشخیص داده شدند. این تحقیق اولین گزارش بررسی میزان کوکسیدیوز و کریپتوسپوریدیوز در ماکیان بومی این منطقه می باشد. این بیماریها فاکتورهای مهمی در ایجاد خسارات اقتصادی به ماکیان بومی و صنعتی در این منطقه می باشند. بنابراین بررسی های بیشتر و طراحی استراتژی نظارتی مناسب برای بهبود مدیریت مزارع، ضروری بنظر می رسد.

  کلیدواژگان: گونه های آیمریا، کریپتوسپوریدیوم، ماکیان بومی، بهبهان
 • زهره مشاک، محمدسعید یارمند*، علی مجدر لنگرودی صفحات 63-75

  گوشت شترمرغ از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار بوده و علاوه بر پایین بودن میزان کلسترول و چربی، چربی های غیراشباع و امگا 3 در این گوشت نسبت به گوشت گاو و گوسفند بیشتر است. به دلیل کاهش سریع pH گوشت شترمرغ پس از کشتار (نسبت به گوشت دام) و کاهش زمان نگهداری، خطر رشد میکروبی در این فراورده حایز اهمیت می باشد. در این مطالعه 20 قطعه شترمرغ سالم با شرایط سنی بین 10 الی 14 ماه که همگی در یک مزرعه پرورش یافته بودند، انتخاب شده و 10 قطعه به روش سنتی و 10 قطعه به صورت صنعتی کشتار شد. خصوصیات میکروبی (باکتری های هوازی مزوفیل و سایکروتروف، استافیلوکوکوس اوریوس، کلی فرم و اشریشیا کلی و سالمونلا) و شیمیایی (اندازه گیری میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده به کمک آزمون آماری T مستقل بین دو گروه کشتار سنتی و کشتار صنعتی با هم مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده آزمونهای میکروبی در تمامی موارد در گروه کشتار سنتی به طور معنی داری بیشتر از گروه کشتار صنعتی می باشد (05/0>p). نتایج مربوطه به آزمون های شیمیایی بین دو گروه گوشت شترمرغ اختلاف معنی داری نداشت (05/0

  کلیدواژگان: آزمون های میکروبی و شیمیایی، کشتار شترمرغ، کشتارگاه سنتی و صنعتی
 • مسعود طالب خان گروسی*، بابک خرمیان، ایرج نوروزیان صفحات 76-81

  ورم پستان های محیطی در سال های اخیر به دلیل کنترل عوامل ایجاد کننده ورم پستان های واگیردار، افزایش چشم گیری یافته است. Marbofloxacin آنتی باکتریال از مشتقات Carboxylic acid، نسل سوم آنتی بیوتیک Fluoroquinolone است. این آنتی بیوتیک فعالیت ضد باکتریال در مقابل باکتری های گرم منفی و مثبت دارد. هدف از این بررسی، مطالعه ی مقایسه ای اثرات بالینی دو محلول تزریقیMarbofloxacin ساخت 2 کشور اروپایی در درمان ورم پستان محیطی گاوهای شیری با عامل E.Coli است. نمونه های شیر از 86 راس گاو نژاد هلشتاین مبتلا به ورم پستان بالینی تهیه شد. پنجاه راس از دامها آلوده به E. Coli بودند که پس از تشخیص آزمایشگاهی، درمان آن ها شروع شد. دامها به دو گروه درمان و شاهد تقسیم شدند. دامهای گروه درمان (25 راس) محلول تزریقی Marbofloxacin ساخت یک شرکت دارویی بلژیکی، به میزان 2mg/kg (1 میلی لیتر/ 50 کیلو گرم وزن زنده دام) را به صورت عضلانی و به مدت 3 روز مستمر دریافت کردند. دامهای گروه شاهد (25 راس) با آنتی بیوتیک تزریقی Marbofloxacin ساخت کشورفرانسه به میزان 2mg/kg یا 1ml/50kg به صورت عضلانی به مدت 3 روز، تحت درمان قرار گرفتند. دامها در گروه درمان و شاهد، به ترتیب: 40 و 52 درصد بهبود یافتند. اختلاف آماری معنی داری با استفاده از آزمون مربع کای بین دو گروه درمان و شاهد مشاهده نشد (P>0.05).

  کلیدواژگان: گاو های شیری، ورم پستان، E، coli، _ Marbofloxacin
 • بهمن هرمزی، محبوبه بارکزایی، زهرا راشکی* صفحات 82-88
  کلبسیلاپنومونیه ازجمله باکتری های عامل عفونت ادراری و یکی از پاتوژن های فرصت طلب و عامل عفونت بیمارستانی محسوب می گردد. شیوع مقاومت دارویی کلبسیلا پنومونیه روز به روز رو به افزایش است و بنابراین انجام تست های مقاومت دارویی، قبل از تجویز آنتی بیوتیک، ضروری به نظر می رسد.  هدف این مطالعه تعیین میزان مقاومت به برخی از آنتی بیوتیک ها در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان طی سالهای 1391 تا 1392 با استفاده از روش انتشار دیسک بود. در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، تعداد 83 جدایه ی کلبسیلاپنومونیه از نمونه های مختلف بالینی در بیمارستان خاتم جداسازی و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. الگوی مقاومت آنتی میکروبی به روش انتشار دیسک (کربی- بایر) انجام گرفت. درصد مقاومت ایزوله های کلبسیلاپنومونیه نسبت به سفیکسیم 82 درصد، سفوتاکسیم 81 درصد، سفتریاکسون 73 درصد، سفتازیدیم 72 درصد، آمیکاسین 63%63 درصد، آزیترومایسین60 درصد، تتراسیکلین و نالیدیکسیک اسید 59 درصد، جنتامسین 58 درصد و ایمی پنم 43 درصد تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که ایمی پنم با کمترین درصد مقاومت در مقابل تمام ایزوله های کلبسیلا پنومونیه، موثرترین آنتی بیوتیک بوده است.
  کلیدواژگان: انتشار دیسک، زاهدان، کلبسیلاپنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • داود تربیت نازلو، ابوالفضل جعفری ثالث*، یاشار باقری زاده، محبوبه عبدلی سنجانی، فرهاد فرهادی، مهدی ازدیادی صفحات 89-94

  در میان بیماری های ایجاد شده توسط اشریشیا کلی، نوعی بیماری سیستمیک حاد به نام کلی سپتی سمی وجود دارد که با حضور ااشریشیا در خون، کلونیزه شدن در ارگان ها شامل قلب، کبد و طحال مشخص می شود. هدف از این مطالعه طبقه بندی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت کلی باسیلوزیس طیور و بر اساس گروه های فیلوژنتیک A B1 B2 وD می باشد. در این مطالعه 80 سواپ اخذ شده از کبد و محوطه بطنی طیور بر روی محیط مک کانکی آگار کشت داده شدند. کلونی های صورتی رنگ جداسازی شده و با انجام آزمون های بیوشیمیایی به عنوان اشریشیاکلی تایید شدند. سپس با انجام Multiplex-PCR گروه های مختلف فیلوژنتیکی شناسایی گردیدند. از بین 80 نمونه 21 جدایه به عنوان اشریشیا کلی شناسایی شدند. 8 جدایه متعلق به گروه A (38 درصد)، 2 جدایه متعلق به گروه B1  (59 درصد)، 6 جدایه متعلق به گروه B2  (28/6) درصد و 5 جدایه متعلق به گروه D2 (23/8 درصد) بودند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر گروه های مختلف فیلوژنتیک در گله های مرغ مادر مشاهده گردید. اغلب آنها در گروه A قرار گرفتند که به عنوان همزیست مطرح می باشند. مطالعات نشان می دهد که اشریشیا کلی پاتوژنیک دارای میزان مقاومت آنتی بیوتیکی قابل ملاحظه ای می باشد که ممکن است به طرق مختلف به گله های گوشتی انتقال یابد و منجر به تحمیل خسارت اقتصادی به صنعت طیور گردد. بنابراین گام های مهمی باید جهت ریشه کنی اشریشیا کلی پاتوژنیک برداشته شود.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، طیور، کلی باسیلوز، گروه فیلوژنتیک
 • حسینعلی عبدی*، نوید طحان زاده صفحات 95-101

  اشریشیا کلی به عنوان فراوان ترین باکتری ایجاد کننده عفونت ادراری معرفی شده است. سویه های اشریشیا کلی ایجاد کننده عفونت ادراری که به عنوان "یوروپاتوژنتیک" شناخته می شوند، حاوی فاکتورهای حدت متنوع می باشند. بر اساس مطالعات قبلی سویه های متعلق به گروه فیلوژنتیکی B2 به عنوان مهم ترین سویه، درحالی که سویه های گروه  A به عنوان کم اثرترین سویه در ایجاد عفونت ادراری مطرح هستند. در این مطالعه تعداد 100 نمونه اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری با روش های استاندارد بیوشیمیایی تایید شد. پس از استخراج DNA ژنومی با روش Triplex-PCR تعداد 72 سویه (55 سویه متعلق به گروه فیلوژنتیکی B2 و 17 نمونه متعلق به گروه A) برای تعیین میزان توزیع ژن های حدت انتخاب شدند. فراوانی ژن های cnf1،irp2 ، iha وompT به ترتیب به میزان 39، 29، 92 و 78 درصد مشاهده شد. میزان فراوانی این ژن ها در گروه فیلوژنتیکی B2 به مراتب از گروه A بیشتر بود. تفاوت معنی داری در میزان توزیع ژن های cnf1 و irp2 در دو گروه فیلوژنتیکی B2 و A مشاهده شد (05/0 ≤P  ). از نظر الگوی توزیع ژنی 10 الگوی منحصر به فرد (Ec1-Ec10) برای این دو گروه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سویه های B2 حاوی ژن های حدت بیشتری نسبت به سویه های A هستند و احتمالا نقش مهم تری در ایجاد عفونت ادراری دارند.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک، ژن های حدت، گروه های فیلوژنتیک
 • محمدجواد بهزادی شهربابک* صفحات 102-113

  سقط جنین یکی از معضلات پرورش دهندگان گوسفند و بز در سطح کشور است و خسارت اقتصادی قابل توجهی را به دامداران تحمیل می‏کند. دلیل عمده سقط جنین در گوسفند و بز عوامل عفونی هستند. بعضی از این عوامل مثل بروسلا و توکسوپلاسما عامل بیماری‏های مشترک بین انسان و دام نیز هستند. با توجه به نقش مهم پرورش گوسفند و بز در معیشت مردم ایران، شناخت ‏دقیق عوامل عفونی سقط دهنده در گله‏ های گوسفند و بز به لحاظ اقتصادی و بهداشت عمومی اهمیت بسیاری دارد. هدف از مطالعه ‏ی حاضر بررسی تمام نوشتجاتی است که به شناسایی عوامل عفونی باکتریایی، ویروسی و تک یاخته‏ای سقط جنین گوسفند و بز در ایران پرداخته‏اند. بنابراین تمام مقالات مربوط به سقط جنین گوسفند و بز، تک تک عوامل عفونی سقط دهنده و شیوع آن‏ها که در محدوده‏ ی جغرافیایی ایران یا کشورهای همسایه انجام شده بود در پایگاه‏ های اطلاعاتی شامل Science Direct، Pub Med، Scopus، Google Scholar، Magiran و Iran Doc جستجو شد. از بین مطالعات انگلیسی و فارسی پیدا شده 36 مورد در زمینه‏ ی سقط جنین گوسفند و بز بود که نتایج آن‏ها برای بررسی بهتر به صورت جدول تدوین شد. بر اساس مطالعاتی که عوامل سقط جنین گوسفند و بز را در استان‏های مختلف ایران بررسی کرده‏اند گونه ‏های بروسلا، توکسوپلاسما، کلامیدوفیلا، کمپیلوباکتر و سالمونلا از شایع‏ترین عوامل سقط در کشور محسوب می‏شوند. هیچ مطالعه ‏ای در کشور به ردیابی عوامل ویروسی در سقط جنین گوسفند و بز نپرداخته است

  کلیدواژگان: سقط جنین، گوسفند و بز، عوامل عفونی، ایران
|
 • Bahman Fazeli Nasab *, Mohanad Rahnama, Saeid Shahriari Pages 1-15
  Aims the aim of this study was evaluation of 29 hydro-alcoholic extract of different medicinal plants on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Material and methods; In this study, the antimicrobial effects of hydro-alcoholic extracts were obtained on the bacteria E. Coli and Staphylococcus aureus in a culture medium Mueller-Hinton agar diffusion method using paper discs 6 mm method in accordance with the instructions Bauer and Kirby and Mark wells method. Finding; The results showed that the most effective hydro-alcoholic extracts of medicinal plants on The diameter of inhibition zone of Staphylococcus aureus was Thyme, Myrtus and Chamomile, and on the diameter of the inhibition zone of E. coli was Thyme, Myrtus and Rosemary. In addition, it was found that the environmental impact was less effective on the antimicrobial activity of hydro-alcoholic extracts of medicinal plants like Myrtus and Thyme but it was more effective on chamomile. The weakest plants in the diameter of the inhibition zone of both types of bacteria studied was Smyrnium, Fumaria officinalis, hyssop, wormwood, thyme and oregano. There was significant effect between anti-microbial hydro-alcoholic extracts of medicinal plants in two six-millimeter disc and plate-making methods as the diameter of the inhibition zone of both bacteria in the wells of investment was more than paper disc method. Conclusion; In accordance with the results of this project and also increasing resistance to antimicrobial synthetic materials, some medicinal plants like thyme, myrtus and rosemary can be as effective in destroying some bacteria including E. coli and Staphylococcus aureus.
  Keywords: Bacteria, chamomile, Rosmarinus, Myrtus, Thyme
 • Ehsan Norozy, Valiollah Koohdar * Pages 16-25

  Meat is one of the perishable foods that can be contaminated and spoiled fast, if the process of production and transportation are inappropriate. Contaminated meat has been implicated in many cases of foodborne illnesses. In this study, neck, flank and rump sites of 15 beef carcasses were sampled with indirect swabbing method. Obtained Samples from final washing stage in slaughterhouse (n=45) and butcheries (n=45) were analyzed for microbial load and the effect of transportation on microbial quality were studied. In slaughterhouse, rump and neck muscles with 4.90±0.45 and 4.21±0.20 log cfu/cm2 were the highest and lowest contaminated area for Total Viable Count, respectively; but in butcheries, flank and rump with 6.16±0.25 and 5.92±0.24 log cfu/cm2 were the highest and lowest contaminated area for Total Viable Count, respectively. The most contaminated area for E coli count in slaughterhouse and butchers were rump with 1.73±0.63 and 2.14±0.06 log cfu/cm2, respectively. 26.67% and 6.67% slaughterhouse and 31.11% and 8.89% butcheries samples were positive for E. coli and Salmonella respectively. There were significant differences (p< 0.05) between the mean of Total Viable Count and E coli count of the abattoir and butcheries samples. According to the results, good hygienic practices should be used in beef slaughtering and transportation of meat.

  Keywords: E coli, Beef Meat, Slaughterhouse, butchery, Salmonella
 • Saeid Khani, Elham Ahmadi * Pages 26-35

  Staphylococcus aureus is one of the most important causes of contagious mastitis in domestic animals. Due to the existence of multiple strains of S. aureus and strain variations in chromosomal allelic rearrangement, different genotyping methods, such as analysis of the chromosomal DNA following the enzymatic digestion, are introduced for genetic typing of the bacterium. In the present survey, for the first time, the genetic diversity of S. aureus recovered from clinical bovine mastitis in Sanandaj was investigated based on PCR-RFLP analysis of the aroA gene. 120 bovine mastitic milk samples were collected aseptically and assessed. S. aureus isolated in culture and routine bacteriological methods were analyzed by aroA gene-based PCR. The amplicons with a size of 1153bp were digested with TaqI restriction enzyme and the fragments were electrophoresed. 28 S. aureus strains were isolated in phenotypic method among which the expected amplicon was observed in all of them. In enzymatic digestion, two RFLP patterns, nomenclatural based on the previous studies were generated. Genotype B was detected in 23 (82.14%) isolates and genotype N in 5 isolates (17.85%). The results demonstrate that S. aureus is involved in bovine mastitis in Sanandaj and despite the presence of limited genotypes, strain variation of this bacterium exist in the region. The presence of genotype B in all farms implies the same source of infection among farms, which should be considered in control programs of mastitis. Non-detection of universal genotype A and specific genotype of the bacterium in Sanandaj is reported for the first time.

  Keywords: aroA, Bovine mastitis, PCR-RLFP, Sanandaj, Staphylococcus aureus
 • Seyed Abdol Habibi, Mehdi Soltani, Sohrab Ahmadivand, Ali Taheri Mirghaed * Pages 36-46

  The zoonotic bacteria, Streptococcus iniae is the causative agent of streptococcosis associated with serious economic losses in the word aquaculture industry. The antimicrobial activities of Thymus vulgaris, Carum carvi, and Menthalong flora essential oils were determined against two pathogenic isolates of S. iniae using broth microdilution, and were compared with erythromycin and enrofloxacin antibiotics by disk diffusion assay. Also, bacterial growth was followed by OD at 600 nm. The minimum inhibitory concentration (MIC) of the T. vulgaris, C. carvi, and M. flora essential oils were 0.8, 0.8, and 0.8-1.6 μl/ml, and the minimum bactericidal concentration (MBC) values were found as 0.8, 1.6, and 1.6 μl/ml, respectively. Moreover, the growth of isolates was reduced by increasing essential oils concentration. Also, disk diffusion assay revealed that the antimicrobial activity of T. vulgaris essential oil is significantly higher than the other plants, as well as erythromycin and enrofloxacin antibiotics. These findings support the use of T. vulgaris for the control of streptococcosis in trout farms.

  Keywords: streptococcusis, Trout, Essential oil, MIC, MBC
 • Ali Maghsoudi *, Saeide Saeidi Pages 47-56

  Staphylococcus aureus is a gram positive Bactria which has been considered as one of the most common agent of food bacterial poisoning and also considered as a zoonotic disease. Therefore, the aim of the current study was to isolate of different strains of S. aureus from nasal samples of sheep from Sistan region and evaluation of antibiotic resistance of the isolated bacteria against common antibiotics. Moreover, the antibacterial activity of ethanol, methanol and ethyl acetate extracts of Teucrium polium plant on S. aureus was assessed. The plant samples were gathered from Sistan Region. Ethanol extract of plant samples was extracted using vacuum from the center (rotary) apparatus. A total number of 10 S. aureus strains were isolated from the sheep nasal samples from Sistan region. Susceptibility to Oxacillin, Amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin, Gentamicin, Cefazolin and Vancomycin antibiotics was evaluated by the Kirby-Bauer disk diffusion standard method. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of different concentrations of plant extract were determined on bacteria using dilution in well method. Results of the current study explained that all of the three ethanol, methanol and ethyl acetate extracts had various bactericidal levels on 12 isolated bacteria. Nevertheless, the ethyl acetate extract was batter than two other extracts due to its lower concentrations for its MIC and MBC against S. aureus. Results derived from the current study suggest that ethyl acetate extract of T. polium would be a suitable alternative for common antibiotics.

  Keywords: Antibiotics, Antimicrobial activity, Minimum inhibitory concentration, Sistan, Staphylococcus aureus, Teucrium Polium
 • Omolbanin Ghasemian *, MohammadReza Youssefi, Jafar Hossienzadeh Marzenaki Pages 57-62

  Coccidiosis is one of the most important parasitic diseases in the poultry industry, which is caused by the Eimeria and Cryptosporidic species. The main goal of current study was to investigate the prevalence of different Eimeria species in indigenous poultry of Behbahan, Khuzestan province, south west Iran. Fecal samples were collected randomly in all of the 100 native birds from 11 villages in this region. Number of oocysts per gram of faeces (OPG) was determined by the standard McMaster technique. Identification of oocysts was done on sporulation in 2.5 % potassium dichromate solution. The results showed an overall prevalence of 20% for Eimeria sp. Infection Contains 15%; E. acervulina (80%), E. maxima (60%), E. brunetti (53.3%), E. tenella (33.3%) and E. mitis (26.6%) with mixed infections of E. maxima +E. acervulina (40%), E. tenella+E. brunetti +E. maxima (46.6%), and E. brunetti +E. maxima + E. tenella (2.2%) +E. mitis (13.2%) were determined. In order to determine the rate of Cryptosporidium infection, the samples were first stabilized using 70% methanol and stained under the Modified Zeheil Neelsen method. They were examined using an optical microscope. From the obtained spreads, 8 samples (8%) have been recognized as positive. This is the first report of coccidiosis in native birds in this region.This diseases may be an important factors in the economic losses of the native and broiler chickens in this region.Further additional research and design control strategies for improving management farms are necessary.

  Keywords: Eimeria spp, Cryptosporidium, Indigenous fowl, Behbahan
 • Zohreh Mashak, MohammadSaeid Yarmand *, Ali Mojaddar Langroodi Pages 63-75

  Ostrich meat has a high nutritional value, and in addition has low levels of cholesterol and fat, and also unsaturated fats and Omega 3 in this meat is higher than beef and sheep. Due to the rapid reduction in pH of ostrich meat after slaughter (compared to red meat) and reduced storage time, the risk of microbial growth in this product is important. In this study, 20 healthy ostriches with age range of 10 to 14 months, that all cultivated on a same farm, were selected and 10 pieces by traditional method and 10 pieces by industrial method were slaughtered. Microbiological characteristics (counting of psychrotrophic, mesophilic aerobic bacteria, staphylococcus areues and coliform, and identification of E. coli and salmonella) and chemical (protein, fat, moisture and ash) measurements were analyzed.Rresults were compared by using independent T-test statistics method between two groups of traditional and industrial ostrich carcasses. According to the results, the amount of microbial count in all microbial parameters in traditional slaughtering group was higher than industrial group (p0.05). Therefore, it is recommended that ostrich slaughtering be carried out in industrial slaughterhouses and with the principles of hygienic packaging so that this product can be provided under better sanitation conditions for supply to consumers.

  Keywords: chemical, microbial tests, ostrich slaughtering, traditional, industrial slaughterhouse
 • Massoud Talebkhan Garoussi *, Babak Khoramian, Iradj Norizian Pages 76-81

  Environmental mastitis has been increased significantly in recent years due to control of contagious mastitis agents. Marbofloxacin is an antibiotic which is the derivatives of Carboxylic acid, the third generation of Fluoroquinolone. It has antibacterial activity against gram negative and positive bacterial. The aim of this study was the comparative effects of two injectable solutions of Marbofloxacin manufactured by 2 European companies on environmental mastitis due to E. Coli. Milk samples were taken from 86 with clinical mastitis dairy cows and cultured. Fifty cows contaminated with E.coli and treated after diagnosis. Animals stratified to two groups, treatment and control. The treatment group animals (N. 25) were taken injectable antibiotic solution of Marbofloxacin manufactured by a Belgian company, 2mg/Kg, (1ml/50Kg body weight) IM for 3 days. The control group animals (N.= 25) were taken injectable antibiotic solution of Marbofloxacin manufactured by a French company 2mg/Kg, (1ml/50Kg body weight) IM for 3 days. The animals in treatment and control groups were cured 40% and 53%, respectively. There were no significant differences using chi-square statistical method (P>0.05). It is concluded that Marbofloxacincan of both companies are affected on mastitis due to E.Coli.

  Keywords: Dairy cows, mastitis, E.coli, Marbofloxacin
 • Bahman Hormozi, Mahboubeh Barekzaei, Zahra Rasheki Ghalehnoo * Pages 82-88
  Klebsiella pneumoniae is the one of UTI bacteria and relevant opportunistic pathogen that causes nosocomial infections. Antibiotic resistance of the Klebsiella species is increasing nowadays; therefore, antibiogram test is necessary before prescribing antibiotics. This research is aimed to determine the rate of antibiotics resistance of Klebsiella pneumoniae isolated from clinical specimens of patients referred to Khatam hospital during September 2013 to May 2014 using Kirby-Bauer method. This descriptive and analytic surveywas performed on 83 isolates of Klebsiella pneumonia collected from Khatam hospital. After phenotypical and biochemicalidentification of isolate, drug resistance was investigated for 10 antibiotics through the standard CLSI procedure via the Kirby-Bauer method. The percentage of resistance to all of the isolates of Klebsiela pneumonia were Cefexime 82%٫ Cefotaxime 81%٫ Ceftriaxone 73%٫ Ceftazidime 72%٫ Amikacin 63%٫ Azithromycin 60%٫ Tetracycline and Nalidixic Acid 59%٫ Gentamicin 58% and Imipenem 43%. The results indicated that the lowest resistance percent was for Imipenem in all tested Klebsiella; therefore, it can be recommended as the most effective antibiotic for Klebsiella isolates in study area.
  Keywords: Disk diffusion, Zahedan, Klebsiella pneumonia, Antibiotics resistance
 • Davood Tarbiat Nazloo, Abolfazl Jafari-Sales *, Yashar Bagherizadeh, Mahboubeh Abdoli Senejani, Farhad Farhadi, Mehdi Ezdiyadi Pages 89-94

  Among diseases caused by Escherichia coli, there is a severe systemic form termed colisepticaemia, which is characterized by the presence of E. coli in the blood, and colonization of organs including the heart, liver and spleen. The aim of the present study was to investigate different phylogenetic groups of E. coli isolated from broiler breeder with colibacillosis in Urmia. In this study, eighty swabs collected from liver and lung were cultured on MacConkey agar plates. Pink color colonies were isolated and confirmed as E.coli by biochemical tests and followed by multiplex-PCR to identify different phylogenetic groups. Out of 80 samples 21 isolates were identified as E.coli. Eight of isolates (38%) were belong to group A, 2 of them (9.5%) were belong to group B1, 6 of them (28.6%) were belong to group B2 and 5 of them (23.8%) were belong to group D2. According to the results of present study different phylogenetic group were observed in breeder herds. Most of them were classified as group A which is commensal. Studies showed that pathogenic E.coli has a considerable antibiotic resistance rate which might be transmitted to broilers in different ways and poses economic constraint to poultry industry. Thus, important strides must be made on eradication of different pathogenic E.coli.

  Keywords: phylogenetic group, E.coli, poultry, Colibacillosis
 • HoseinAli Abdi *, Navid Tahanzadeh Pages 95-101

  Escherichia coli is the most abundant bacterium that causes urinary tract infections. The E. coli strains that cause urinary tract infections, known as "Uropathogenic E.coli (UPEC)", contain various virulence factors. According to previous studies, the strains belonging to the phylogenetic group B2 are the most important strains, whereas strains of group A are the least effective strains for causing urinary tract infections. In this study, 100 samples of E. coli isolated from patients with urinary tract infection were confirmed by standard biochemical methods. After extraction of genomic DNA, 72 strains (55 strains belonging to phylogenetic group B2 and 17 samples belonging to group A) were selected by Triplex-PCR method to determine the distribution of virulence genes. The frequency of virulence genes cnf1, irp2, iha and ompT were observed to be 38.88%, 29.16%, 91.66% and 77.77%, respectively. The frequency of these genes in phylogenetic group B2 was significantly higher than group A. Significant difference was observed in the distribution of cnf1 and irp2 genes in both phylogenetic groups B2 and A (P≤0.05). In terms of gene distribution pattern, 10 unique patterns (Ec1-Ec10) were observed for these two groups. The results of this study showed that strains B2 contain more virulent genes than strains A and may have an important role in the development of urinary tract infections.

  Keywords: Uropathogenic Escherichia coli, Phylogenetic groups, Virulence genes
 • MohammadJavad Behzadi Shahrbabak * Pages 102-113

  Abortion is one of the problems of sheep and goats breeders in Iran and imposes significant economic losses on farmers. Infectious agents are the most common reason for abortion in sheep and goats. Some of these agents, such as Brucella and Toxoplasma, Leading to zoonotic diseases. Regarding the important role of sheep and goat breeding in livelihood of the people, it is very important in terms of economics and public health, to accurately know the abortive infectious agents in sheep and goat flocks.The purpose of this study was to investigate all the literature which attempts to diagnose Bacterial, viral and protozoan agents of sheep and goat abortion in Iran. Therefore, all articles related to abortion of sheep and goats, individual infectious agents and their prevalence in the geographical area of Iran or neighboring countries, were included in databases including Science Direct, Pub Med, Scopus, Google scholar , Magiran and Iran doc were searched. Of the English and Persian studies found, 36 studies were conducted on abortion of sheep and goats that their results inserted in a table for better evaluation. Based on studies that examined the causes of abortion of sheep and goats in different provinces of Iran, Brucella, Toxoplasma, Chlamydophila, Campylobacter and Salmonella are the most common causes of abortion in the country. No study has tracked the viral agents in abortion of sheep and goats in Iran.

  Keywords: abortion, Sheep, goat, infectious agents, Iran