فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کوثر دهدست*، معصومه اسماعیلی، کیومرث فرح بخش صفحات 1-12

  تخلق به اخلاقیات یعنی پایداری دایمی به صفات اخلاقی نیکو به صورت "منش" در انسان کاری است که در آموزش صرف اخلاق نمی توان به آن دست یافت. بنابراین دست یابی به رویکرد "تربیت منش اخلاق محور" به منظور کاربرد در عرصه فرزندپروری هدف این پژوهش است. بدین منظور در بخش اول تحقیق به بررسی و تبیین فرایند شکل گیری "منش" از دیدگاه علامه طباطبایی با روش تحقیق هرمنوتیک پرداختیم و در بخش دوم،  فرایند الگوی فرزندپروری اخلاق محور  در کنار ملاحظات کاربردی آن برای درونی سازی اخلاق در فرزندان ارایه شد.یافته ها نشان داد نقطه گذاری در الگوی تربیت منش اخلاق محور برای ایجاد چرخه ای از تغییرات، "نظام نگرشی" کودک شامل سه جزء "شناختی"(یعنی ایجاد بینش و اعتقاد به درستی و نادرستی اعمال)، "عاطفی"(یعنی برانگیختگی انگیزشی برای انجام اعمال)  و "ارادی" (یعنی آهنگ انجام اعمال) اخلاقی در خود او از طریق تغییر همزمان در مولفه تربیتی والدین است. در این شرایط، والدین مبتنی بر تعریف تربیت منش اخلاق محوربرای ثبات و پایداری صفات اخلاقی در فرزند خود از دو راهبرد ایجاد" نگرش اخلاقی"  در کنار تکرار اعمال برای "ملکه سازی صفات اخلاقی" از طریق روش های "القایی و فعال" در یک بستر محیطی خانوادگی و اجتماعی زمینه سازی شده اخلاق محور، در قالب "سبک فرزندپروری مسیولانه" استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: الگوی فرزند پروری، تربیت منش اخلاق محور، علامه طباطبایی، روش هرمنوتیک
 • فاطمه قدرتی* صفحات 13-20

  در برخی قوانین مربوط به حقوق و تکالیف زوجین مواردی از ابهام، اجمال، دیده می شود، از آن جمله مقررات مربوط به حق اشتغال زوجه و محدودیت های آن در ماده 1117 قانون مدنی است که به موجب آن زوج حق دارد در شرایطی که اشتغال زوجه منافی مصالح و سلامت مادی و معنوی خانواده باشد از اشتغال زن جلوگیری نماید.در تبیین ملاک های سلامت مادی و معنوی خانواده برای تعیین مرز های اختیارات زوج نسبت به اصل اشتغال زوجه عموما به آیات و روایاتی استناد شده است که نوع تفسیر ارایه شده از آنها باعث اختلاف در حدود اختیارات زوج برای اعمال محدودیت در اشتغال زوجه شده است. از طرفی با توجه به اینکه در قانون نیز ضابطه روشنی در تشخیص مشاغل منافی سلامت خانواده ارایه نشده. لزوم بازنگری مبانی قرآنی این بحث احساس می شود.در این نوشتار با استناد به آیات قرآن ضمن ارایه مبانی قرآنی اختیارات زوج در اعمال محدودیت، 1 حق بهره مندی از رابطه همسری، 2 حرج زوج در اثر اشتغال زوجه و 3 ضرر های جسمانی و روانی زوج را سه عامل مهم محدود کننده برای زنان دانسته است و  براساس آن سعی شده است تا تفسیر و تبیین مناسبی از موارد قانون مدنی و نیز قانون اساسی ارایه گردد.

  کلیدواژگان: خانواده سلامت بنیان، محدودیت دراشتغال زوجه، ماده 1117قانون مدنی، مفاهیم قرآنی
 • سجاد یاریان*، نازنین فاطمه عامری صفحات 21-27
  اهداف

  با وجود پیشرفت جوامع در عصر حاضر، هنوز هم نابرابری طبقاتی و فقر به عنوان چالش اصلی زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده بود.

  ابزار و روش ها

  در این پژوهش توصیفی-همبستگی تعداد 180 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی (ILST)، سلامت عمومی (GHQ-28) و وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده (SES) استفاده شد. داده های پژوهش نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش گام به گام در نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  بین میزان درآمد و سطح تحصیلات با سبک زندگی اسلامی رابطه منفی و معنادار (0/01<P) و بین نوع شغل خانواده با سبک زندگی اسلامی دانشجویان نیز رابطه منفی و معنا دار وجود داشت (0/05<P)؛ اما بین میزان تراکم خانواده و سبک زندگی اسلامی رابطه معناداری مشاهده نشد (0/05>P). از سوی دیگر، بین میزان درآمد، سطح تحصیلات و نوع شغل خانواده با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معنادار وجود داشت (0/01<P)؛ اما بین تراکم خانواده و سلامت روان دانشجویان رابطه منفی معنادار مشاهده گردید (0/05<P). همچنین از بین ابعاد وضعیت اقتصادی خانواده، میزان درآمد قادر به پیش بینی سبک زندگی اسلامی بود و میزان درآمد و نوع شغل نیز قادر به پیش بینی سلامت روان دانشجویان بودند (0/0001<P).

  نتیجه گیری

  میزان درآمد و نوع شغل می توانند سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان را پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، سلامت روان، وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده، فقر
 • رضا ابراهیمیان قاجاری، مریم توپه، مریم بهبهانی، سمیرا وکیلی، هادی هاشمی رزینی* صفحات 28-36
  هدف

  اعتیاد آثار مخربی بر خانواده افراد معتادین به ویژه همسران آن ها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر فرسودگی زناشویی، تاب آوری و سلامت معنوی زنان دارای همسر معتاد انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده تمامی زنان دارای همسر معتاد شهر تهران در سال 1398 بود. با عنایت به شبه آزمایشی بودن طرح، نمونه ای به حجم 30 نفر با توجه به معیارهای شمول از بین افراد جامعه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند. اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش سبک زندگی اسلامی شرکت کردند؛ در حالیکه اعضای گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس فرسودگی زناشویی پاینز (1996)، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه سلامت معنوی پالوزیان و الیسون (1982) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد آموزش سبک زندگی اسلامی بر فرسودگی زناشویی (331/16=F؛ 011/0=P)، تاب آوری (724/12=F؛ 041/0=P) و سلامت معنوی (850/11=F؛ 021/0=P) تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های این مطالعه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سبب بهبود فرسودگی زناشویی، تاب آوری و سلامت معنوی در زنان دارای همسر معتاد می شود و نمایانگر افق های تازه در مداخلات بالینی است و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر سود جست. بنابراین، به نظر می رسد این مداخله آموزشی زنان دارای همسر معتاد نیز کاربردی است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شدت درد، فاجعه انگاری درد، پریشانی روان شناختی، مولتیپل اسکلروزیس
 • سامان عبدالهی* صفحات 37-45

  سبک زندگی به عنوان یک مولفه کاربردی در تحلیل های اجتماعی امروز تاثیر سازنده ای بر بسیاری از مناسبات اجتماعی شهروندان دارد. این پژوهش با هدف مطالعه نقش سبک زندگی خانواده در گرایش اطفال و نوجوانان به مواد مخدر و روانگردان با تاکید بر ارایه الگوی پیشگیری رشد مدار در شهرستان کرج به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری همه اطفال و نوجوانان زیر 18 شهر کرج هستند که به کمک فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که سیوالات در سه حوزه اصلی (سبک زندگی، گرایش به مصرف و پیشگیری رشدمدار) به صورت بسته بوده و از طیف لیکرت برای سنجش آن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده که در بین سه نوع سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی با ضریب (60/0) اثر بیشتری بر پیشگیری رشد مدار داشته است و بعد از آن سبک زندگی بینابینی در جایگاه دوم تاثیرگذاری قرار دارد. علاوه بر این پیشگیری رشدمدار با ضریب منفی (53/0-) نشان داده که اثر معکوسی بر گرایش اطفال و نوجوانان به مواد مخدر و روانگردان دارد. در نتیجه با افزایش میزان پیشگیری رشدمدار گرایش اطفال و نوجوانان به مواد مخدر و روانگردان کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، گرایش به مصرف مواد محدر مواد مخدر، پیشگیری رشدمدار، اطفال و نوجوانان
 • پریسا کشیری، محسن فضلعلی* صفحات 46-53
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی معنویت درمانی بر نگرانی از تصویر بدنی و احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری مبتلا به اضطراب اجتماعی بود.

  روش

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پرستاری مبتلا به اضطراب اجتماعی دانشگاه آزاد واحد ساری بود. بعد از غربال گری، اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ بدین ترتیب در هر گروه تعداد 15 دانشجوی مبتلا به اضطراب اجتماعی حضور داشت. ابزار گردآوری داده ها، فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی - عاطفی (SELSA) و پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی لیتیتون (BICI) بود. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در برنامه معنویت درمانی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای شرکت کردند؛ در حالی که اعضای گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS.v24 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد معنویت درمانی بر نگرانی از تصویر بدنی (53/11=F، 000/0=P) و احساس تنهایی (89/51=F، 000/0=P) دانشجویان پرستاری مبتلا به اضطراب اجتماعی تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های این پژوهش، معنویت درمانی سبب بهبود نگرانی از تصویر بدنی و احساس تنهایی دانشجویان پرستاری مبتلا به اضطراب اجتماعی می شود و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای کاربردی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی، تصویر بدنی، احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی، دانشجویان پرستاری
 • زهره هاشمی، ساناز عینی* صفحات 54-61
  اهداف

  عوامل استرس زای روانی و مرتبط با سلامت با افزایش سن تشدید می شوند. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله ای و حس انسجام در پیش بینی استرس ادراک شده ی سالمندان بود.

  ابزار و روش ها

  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه سالمندان شهرستان اردبیل در سال 1397 بودند که از بین آنها 120 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس استرس ادراک شده، پرسشنامه بهزیستی معنوی، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای و پرسشنامه حس انسجام- فرم 13 ماده ای بود.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. استرس ادراک شده ی سالمندان با بهزیستی معنوی (110/0- = :β004/0>p)، راهبرد مقابله ی مساله مدار (152/0- = :β001/0>p) و حس انسجام (176/0- = :β008/0>p) رابطه ی منفی و معناداری و با راهبرد مقابله ی هیجان مدار(131/0 = :β017/0>p) رابطه ی مثبت و معناداری داشت. بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله ای و حس انسجام 68 درصد از واریانس نمرات استرس ادراک شده ی سالمندان را پیش بینی کردند (01/0>p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها، بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله ای و حس انسجام با استرس ادراک شده رابطه داشته و می تواند نحوه رفتار سالمندان را تبیین کند. لذا آموزش سالمندان جهت توانمندسازی آنها در این زمینه ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، راهبردهای مقابله، حس انسجام، استرس ادراک شده، سالمند
 • زهرا خوانین زاده*، ابراهیم نعیمی، کیومرث فرح بخش صفحات 62-73
  مقدمه

  ارتباط میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان است. کمال این ارتباط در رابطه بین دو نفر از جنس متفاوت متبلور می شود . یکی از مواردی که کیفیت رابطه و به تبع آن کیفیت ازدواج و ساختار خانواده را مورد تهدید قرار می دهد ، گرایش به تعدد روابط با غیر همجنس در برهه های مختلف زندگی است . پژوهش حاضر با هدف تببین زمینه های  گرایش به تعدد روابط با غیر هم جنس صورت گرفت .

  روش

   این مطالعه کیفی با مشارکت 24 نفر (13 دختر و 11 پسر) با روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری داده ها و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در سال 1396 صورت گرفت و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش نظریه زمینه ای(کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) استفاده شده است.

  یافته ها

  زمینه های تعدد رابطه با غیرهمجنس از دیدگاه افرادی که در این گونه روابط درگیر هستند، عبارت بود از :عوامل درونی ، عوامل بیرونی ، عوامل ارتباطی و عوامل فرهنگی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به تحقیق حاضر در رابطه با زمینه های  این گونه روابط می توان نتیجه گرفت که مجموعه ای از عوامل زمینه ای مانند ویژگی های درونی و شخصیتی ، تعاملات بین فردی و در نهایت عوامل محیطی و فرهنگی در پیدایش تعدد روابط غیر هم جنس تاثیر دارد و در مسیر پیشگیری و کاهش این نوع روابط به عنوان تهدید کننده سلامت خانواده ، بهتر است در نظر گرفته شوند .

  کلیدواژگان: روابط غیر هم جنس، کیفی، زمینه های گرایش
|
 • Kowsar Dehdast*, Masume Esmaeily, Kiumars Farahbakhsh Pages 1-12

  Ethics, that is, a permanent endurance of good moral qualities in the form of "character" in human beings, which can not be achieved through mere moral education. Therefore, the purpose of this study is to obtain an ethics-based approach to parenting. For this purpose, in the first part of the study, we examined and explained the process of the formation of "character" from the perspective of Allameh Tabataba'i with hermeneutic research method and in the second part, educational methods and practical paths for internalizing morality in children were presented.The findings showed that punctuation in the ethics-based pattern of training to create a cycle of change, the child's "attitude system" consisting of three "cognitive" components (means that, the insight and belief in the right and wrong actions), "emotional" (means that, motivational arousal To do something) and "outonomic" (that is, the song to perform deeds) is moral in itself through the simultaneous change in the parenting component. in these circumstances, parents are based on defining ethical-centered parenting for their child's moral stability and sustainability through two strategies of "ethical attitude" along with repeated actions to "master moral traits" through "responsible” Parenting style.

  Keywords: Parenting Pattern, Ethics-Based Character Training, Allameh Tabatabai, Hermeneutics method
 • Fatemeh Ghodrati Pages 13-20

  In some laws related to the rights and duties of spouses, there are cases requiring clarification and explication including the provisions related to the wife's right to employment and its restrictions in Article 1117 of the Civil Code. According to this article, the husband can prevent his wife from the occupation which is incompatible with the family interests or with both material and spiritual health of family. A citation from verses and narrations is generally referenced in explaining the criteria of material and spiritual health of the family to determine the boundaries of the couple's authority over the principle of wife employment. The type of interpretation provided by them has caused differences within the limits of the couple's authority to impose restrictions on the wife's employment. On the other hand, it is felt that it is necessary to review the Quranic principles of this discussion considering that the law does not provide a clear criterion for identifying jobs that are contrary to family health. In this article, citing Quranic verses while presenting the Qur'anic principles of the couple's authority in imposing restrictions, three important limiting factors for women are considered: 1- The right to benefit from the marital relationship 2- The couple's embarrassment due to the wife's employment and 3- Physical and psychological losses. Based on these three factors, an attempt has been made to provide an appropriate interpretation and explanation of the cases of Civil Code as well as the Constitution.

  Keywords: Health-based Family, Restrictions in Wife’s Employment, Article 1117 of the Civil Code, Quranic Concepts
 • Sajjad Yarian*, Nazanin Fatemeh Ameri Pages 21-27

  Despite the progress of societies in the present age, class inequality and poverty are still a major challenge for many people around the world. The aim of this study was to explain Islamic lifestyle and mental health among student based on family socioeconomic Status.Instruments & Methods In this descriptive-correlational study, among male and female students of Iran University of Medical Sciences, in 2019-2020, 180 students were selected, using multistage cluster sampling method. The data were collected by Islamic Lifestyle (ILST), General Health (GHQ-28) and Family Socioeconomic Status (SES) Questionnaires. Data analysis was performed, using the Pearson correlation coefficient and linear regression analysis (stepwise) by SPSS 24.Findings There was a negative significant relationship between income and educational level with Islamic lifestyle (P<0.01) and between family type of job and Islamic lifestyle (P<0.05), but there wasn’t significant relationship between family density and Islamic lifestyle (P>0.05). On the other hand, there was a significant positive relationship between income, educational level and type of job with students' mental health (P<0.01), but a significant negative relationship was observed between family density and students' mental health (P<0.05). Also, among the dimensions of family socioeconomic status, income was able to predict Islamic lifestyle and income and type of job were able to predict students' mental health (P<0.0001).Conclusion Income and type of job can predict Islamic lifestyle and mental health of students.

  Keywords: Islamic Lifestyle, Mental Health, Family Socioeconomic Status, Poverty
 • Reza Ebrahimian Ghajari, Maryam Toopeh, Maryam Behbahani, Samira Vakili, Hadi Hashemi Razini* Pages 28-36
  Aim

  Addiction has many destructive effects on the family of addict person, specifically his wife. The aim of this research was to investigate the effectiveness of Islamic life-style training on marital burnout, resiliency and spiritual health in women with addict husband.

  Method

  This study was a quasi-experimental pretest - posttest with control group. The study population was consisted of all women with addict husband in Tehran city at 2019. The sample consisted of 30 (15 for each group) women with addict husband that were selected by as a voluntary and randomly recruits to each of groups. Then, the participants in the experimental group participated in 8 sessions of 90 min of Islamic life-style training, while the control group did not receive any therapy. Instruments for gathering data were Pines' Marital Burnout Scale (1996), Connor & Davidson resiliency Questionnaire (2003) and Spiritual Well-Being Scale from Paloutzian and Ellison (1982). Then, the data were analyzed using SPSS.v21 software and statistical tests such as MANCOVA.

  Results

  The results of MANCOVA indicate that the Islamic life-style training had significant impact on marital burnout (F=16.331, P=0.011) resiliency (F=12.724, P=0.041) and spiritual health (F=11.850, P=0.021).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, Islamic life-style training improves marital burnout, resiliency and spiritual health in women with addict husband and represents new horizons in clinical interventions and thus could be used as an effective interventional method.  So, it seems that this intervention is an applicable treatment for women with addict husband.

  Keywords: Islamic life-style training, marital burnout, resiliency, spiritual health, addict husband
 • Saman AbdollahI Pages 37-45

  Lifestyle as a practical component in today's social analysis has a constructive effect on many citizens' social contacts. The aim of this research is to study the role of family lifestyle in the tendency of children and adolescents to drugs and psychotropic substances with emphasis on providing a developmental prevention model in Karaj city through descriptive-experimental methods. The statistical population is all children and adolescents under 18 in Karaj, who have been selected as the sample size using the Cochran's formula and using the sample sampling method of 400 people. The data collection tool is a researcher-made questionnaire in which the three main areas (lifestyle, the tendency to using drugs and growth prevention) are considered as closed and the Likert spectrum is used to measure them. Findings have shown that among the three types of lifestyles, Islamic lifestyle with a coefficient (0.60) has a greater effect on the developmental prevention and then the intermediate lifestyle is in the second place. In addition, developmental prevention with a negative coefficient (-0.53) has shown that it has the opposite effect on the tendency of children and adolescents to drugs and psychotropic substances. As a result, the tendency of children and adolescents to become addicted to drugs and psychotropic substances decreases with increasing developmental prevention.

  Keywords: Lifestyle, Drug Abuse Tendency, Developmental Prevention, Children, Adolescents
 • Parisa Kashiri, Mohsen Fazlali* Pages 46-53
  Objective

  This study aimed to investigate the effectiveness of spirituality therapy on body image concern and loneliness in nursing students with social anxiety.

  Method

  This study was a quasi-experimental pretest - posttest with control group. The study population was consisted of all nursing students with social anxiety in Sari branch of Islamic Azad University. After screening, the sample consisted of 30 (15 for each group) nursing students with social anxiety that were selected by as a voluntary and randomly recruits to each of groups. Then, the participants in the experimental group participated in 8 sessions of 90 min of spirituality therapy, while the control group did not receive any therapy. Instruments for gathering data were Social and emotional loneliness scale for adults (SELSA) and Body Image Concern Inventory (BICI).Then, the data were analyzed using SPSS.v24 software and statistical tests such as MANCOVA.

  Results

  The results indicate that the spirituality therapy had significant impact on body image concern (F=11.53, P=0.000) and loneliness (F=51.89, P=0.000) in nursing students with social anxiety.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, intervention based on spirituality therapy improves body image concern and loneliness in nursing students with social anxiety and could be used as an effective interventional method.

  Keywords: spirituality therapy, body image, loneliness, social anxiety, nursing students
 • Zohreh Hashemi, Sanaz Eyni* Pages 54-61
  Aims

  Mental and health-related stressors are exacerbated with age. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the role of spiritual well-being, coping strategies, and sense of cohesion in predicting perceived stress in the elderly.

  Instruments & Methods

  The statistical population of this study was all the elderly in Ardabil city in 2018, out of whom 120 were selected by convenience sampling. Data collection tools included perceived stress scale, spiritual well-being questionnaire, coping strategies questionnaire, and 13-item cohesion sense questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and regression analysis.

  Findings

  There was a negative and significant relationship between the perceived stress of elderly with spiritual well-being (β=-0/110: p<0/004), problem-based coping strategy (β=-0/152: p<0/001), sense of cohesion (β=-0/176: p<0/008) and positive and significant relationship with negative religious coping (β=0/131: p<0/017). Spiritual well-being, coping strategies, and sense of cohesion predicted 68% of the variance in perceived stress scores of elderly (p<0/01).

  Conclusion

  According to the findings, spiritual well-being, coping strategies, and sense of cohesion are associated with the perceived stress of elderly and can explain how the elderly behave. Therefore, educating elderly to empower them in these areas is recommended

  Keywords: Spiritual Well-being, Coping Strategies, Sense of Cohesion, Perceived Stress, Elderly
 • Zahra Khaninzadeh*, Ebrahim Naimi, Kiomars Farahbakhsh Pages 62-73
  Introduction

  The interpersonal relationship is the foundation and foundation of human identity and perfection. The perfection of this relationship is crystallized in the relationship between two different sexes. One of the issues that threatens the quality of the relationship and, consequently, the quality of marriage and the structure of the family, is the tendency toward the multiplicity of relationships with non-gay people at different times of life. The present study aimed to clarify the orientations of the multiplicity of relationships with non-sex.

  Method

   This qualitative study was carried out with the participation of 24 people (13 girls and 11 boys) through targeted sampling method to achieve theoretical saturation data and using a semi-structured interview in 1396, and for analyzing information using field theory method (Open coding, axial coding, selective coding).

  Findings

  The multidisciplinary context of non-homogeneous relationships from the perspective of people involved in such relationships was internal factors, external factors, communication factors, and cultural factors.

  Conclusion

  According to the present research, in relation to the fields of such relationships, it can be concluded that a set of underlying factors such as internal and personality characteristics, interpersonal interactions, and ultimately environmental and cultural factors, in the emergence of multiplicity of non-simultaneous relationships Sex has the potential to be considered in the prevention and reduction of these types of relationships as threatening the health of the family.

  Keywords: non-homogeneous relationships, qualitative, orientation fields