فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 573 (هفته اول تیر 1399)
 • پیاپی 573 (هفته اول تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 3
|
 • محسن کلاهدوزان*، علی اخوان، نسیم خدامی صفحات 270-277
  مقدمه

   عمده ترین روش درمان جراحی سرطان تیرویید، تکنیک توتال تیروییدکتومی بر پایه ی ایجاد برش گردنی و سپس، جدا کردن فلپ پلاتیسما است، اما همین برش، باعث ایجاد اسکار طولانی می شود که می تواند رضایت بیماران را کاهش دهد و کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر نوع فلپ و ترمیم و عدم ترمیم عضله ی پلاتیسما در شدت اسکار بعد از عمل جراحی تیروییدکتومی بود.

  روش ها

   در این کارآزمایی بالینی، 160 بیمار از فروردین 1396 تا فروردین 1397 در بیمارستان الزهرا (س) و بیمارستان امام رضای (ع) اصفهان انتخاب و به چهار گروه به روش بلوک های تصادفی تقسیم شدند؛ بدین صورت که در گروه های A و B از فلپ پلاتیسما استفاده شد و در گروه های C و D، از فلپ زیرجلدی و روی پلاتیسما استفاده شد. در گروه های A و C، عضله ی پلاتیسما ترمیم شد و در گروه های B و D عضله ی پلاتیسما ترمیم نشد. سپس، این چهار گروه، مطابق با نمره ی Vancouver و رضایت بیمار از زیبایی اسکار طی 6 ماه پی گیری شدند.

  یافته ها

   نمره ی Vancouver به وسیله ی فلپ زیرجلدی، تفاوت معنی داری با نتیجه ی فلپ پلاتیسما نداشت، اما ترمیم پلاتیسما معنی دار بود. در انتهای مطالعه، میزان رضایت مندی (از طریق رتبه بندی پنج گانه ی لیکرت) در بیماران با نمره ی Vancouver آن ها به طور قابل توجهی همبستگی داشت.

  نتیجه گیری

  هر دو نوع فلپ کارامد هستند، اما بهتر است ترمیم عضله ی پلاتیسما جهت رضایتمندی بیماران انجام گیرد.

  کلیدواژگان: اسکار، عضله ی پلاتیسما، تیروئیدکتومی
 • مهدی زارعی، رحیم گل محمدی، سید مهدی بهشتی نصر* صفحات 278-285
  مقدمه

   ورزش می تواند یک درمان کمکی برای درمان تشنج باشد، اما اطلاعات کمی در مورد میزان تاثیر تمرینات ورزشی در افراد مستعد صرع وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی موش های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول بود.

  روش ها

   در این مطالعه ی تجربی، 40 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی در چهار گروه شامل گروه کیندل شده با تزریق پنتیلن تترازول که شش هفته تمرینات هوازی را اجرا کردند، گروه کیندل شده با تزریقات پنتیلن تترازول بی تحرک، گروه غیر کیندل که شش هفته تمرینات هوازی را اجرا کردند و گروه غیر کیندل بی تحرک تقسیم شدند. گروه های غیر کیندل، پنتیلن تترازول را یک بار قبل و یک بار بعد از دوره ی شش هفته ای دریافت کردند. 24 ساعت بعد از دوره ی شش هفته ای، همه ی گروه ها پنتیلن تترازول را دریافت کردند و متغیرهای تشنج شامل مدت زمان تاخیری تا مرحله ی 4، مدت زمان مرحله ی 5 و مدت زمان کل تشنج با تزریق قبل ازدوره ی شش هفته ای مقایسه گردید. برای واکاوی داده ها، از آزمون Repeated measures ANOVA و آزمون تعقیبی Bonferroni استفاده گردید.

  یافته ها

  تمرین هوازی در حیوانات غیر کیندل، مدت زمان تاخیری تا مرحله ی 4 (001/0 > P) و مدت زمان کل تشنج (050/0 > P) را به طور معنی داری کاهش داد و موجب حذف مرحله ی عمومی تشنج گردید. همچنین، در موش های کیندل، موجب افزایش معنی دار مدت زمان تاخیری تا شروع متغیرهای تشنج شد (001/0 > P) و مدت زمان مرحله ی 5 و مدت زمان کل تشنج را نیز کاهش داد (001/0 > P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه، شش هفته تمرین هوازی موجب کاهش بروز رفتارهای ناشی از صرع در حیوانات کیندل و غیر کیندل شد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، صرع، پنتیلن تترازول، موش صحرایی
 • قدرت الله مومنی صفحات 286-288

  طبق توصیه های سازمان بهداشت جهانی، یکی از روش های موثر در پیش گیری، شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به مدت 20 ثانیه است. هر مسلمان، مکلف است قبل از نماز، وضو بگیرد. فرایند وضو شامل شستشوی دست ها تا مچ یک مرتبه، شستشوی دهان و بینی هر یک سه مرتبه، صورت از رستنگاه موی سر تا چانه دو مرتبه  و دست ها از آرنج تا نوک انگشت ها، یک مرتبه و مسح قسمتی از سر و روی پاها می باشد؛ با این وصف، در هر وضوی کامل، 10 مرتبه و در هر شبانه روز، 30 مرتبه شستشو انجام می شود. این شستشو، نمی تواند جایگزین دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی باشد، اما شاید بتواند در پیش گیری از عفونت ناشی از کووید 19، تاثیرگذار باشد.

|
 • Mohsen Kolahdouzan*, Ali Akhavan, Nasim Khodami Pages 270-277
  Background

  The main treatment for thyroid cancer surgery is total thyroidectomy based on neck incision, and then, detachment of platysma flap; but this incision causes a long scar that can affect patients' satisfaction and impair their quality of life. In this study, we aimed to compare the scar of collar incision in thyroidectomy surgery using under- or over-platysma flap with or without muscle repair.

  Methods

   In this clinical trial study, 160 patients selected in Alzahra and Imam Reza hospitals, Isfahan, Iran, during 2017-2018, were divided into four groups using randomized blocks method. In groups A and B, platysma flap was used; in groups C and D, subcutaneous flap was used on the platysma; in groups A and C, platysma muscle was repaired; and in groups B and D, platysma muscle was not repaired. Then, these four groups were followed up according to Vancouver standard score, and patient satisfaction with the beauty of the scar was assessed after 6 months.

  Findings

  Vancouver score with subcutaneous flap did not show a significant difference, as a result of platysma flap; but platysma repair showed significant difference. We found that at the end of the study, the levels of patient satisfaction (through five Likert rankings) were significantly correlated with their Vancouver scores.

  Conclusion

   Both flaps are effective, but it is better to repair platysma muscle for patient satisfaction.

  Keywords: Scar, Platysma muscle, Thyroidectomy
 • Mehdi Zarei, Rahim Golmohammadi, Seyed Mehdi Beheshti Nasr* Pages 278-285
  Background

  Exercise can be a supplementary therapy to treat seizures. However, there is little information on the extent of these effects in seizure-susceptible individuals. In this study, we investigated the simultaneous effects of aerobic exercise in the kindle and non-kindle rats with pentylenetetrazole (PTZ).

  Methods

  In this experimental study, 40 rats were divided in 4 groups of kindled with PTZ injections that performed aerobic exercise for 6 weeks, sedentary kindled with PTZ injections, non-kindled that performed aerobic exercise for 6 weeks, and sedentary non-kindled. The non-kindled groups only received PTZ before and after 6-week period. 24 hours after the 6-week period, all groups received PTZ, and seizure parameters including stage 4 latency (S4L), stage 5 duration (S5D), and seizure duration (SD) were compared with before 6-week period. Repeated analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni post hoc test were used for data analysis.

  Findings

  In non-kindled animals, aerobic exercise reduced seizure parameters of S4L (P < 0.001) and SD (P < 0.050), and removed the generalized seizures. In kindled rats, it increased the latency time until the seizure onset (P< 0.001), and decreased the S5D and SD parameters (P < 0.001).

  Conclusion

  The results showed that 6 weeks of aerobic activity reduced epileptic behaviors in kindled and non-kindled rats.

  Keywords: Aerobic exercise, Epilepsy, Pentylenetetrazole, Rat
 • Ghodratollah Momeni Pages 286-288

  According to the World Health Organization’s (WHO) recommendations, washing hands frequently with soap and water for 20 seconds is an effective way to prevent COVID-19 infection. Every Muslim is obliged to perform ablution before prayers. Wash your hands up to your wrists once, rinse your mouth and nose three times each, wash face from head to chin twice and hands from elbow to fingertips once, and anoint part of the head and legs. However, in each complete ablution, washing is performed 10 times, and in each day, 30 times. This wash cannot replace the WHO guidelines, but it can be effective in preventing COVID-19 infection.